RAPPORT LANDSKAPSBILD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT LANDSKAPSBILD"

Transkript

1 RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB). STOCKHOLM Sweco Energuide AB Windpower Jon Olauson 1 (30) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Sweco Energuide AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Jon Olauson Telefon direkt Mobil JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE METOD OMRÅDETS KARAKTÄR 4 3 SIKTANALYS 5 4 FOTOMONTAGE 7 5 BEDÖMD PÅVERKAN AVSTÅNDSZONER PÅVERKAN PÅ SPECIFIKA OMRÅDEN 10 6 SLUTSATSER 13 Bilaga 1 8 Fotomontage Bilaga 9 Siktanalys 2 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

3 1 SAMMANFATTNING Påverkan på landskapsbilden har bedömts utifrån siktanalys och fotomontage samt en zonindelning av avståndet till vindkraftsparkerna. Särskild vikt har lagts vid bebyggda områden i vindkraftparkernas närhet samt vid skyddsvärda områden såsom naturreservat, kulturreservat och områden av riksintresse för friluftsliv. För vindkraftparkerna bedöms påverkan på landskapsbilden som begränsad. Orsaken till detta är att områdets karaktär av flackt skogslandskap begränsar de ytor där parken kommer att vara synlig. Inga områden av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv eller kulturmiljövård bedöms påverkas. 3 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

4 2 INLEDNING 2.1 BAKGRUND OCH SYFTE Samkraft AB ämnar söka tillstånd för att uppföra en vindkraftpark om nio verk i närheten av Trödje i Gävle kommun. Vindkraftparken går under namnet Kvissjaberget. I anslutning till Kvissjaberget planerar wpd Scandinavia AB för en vindkraftpark om ca 11 verk (Hittsjön). Maximal höjd på verken inom båda parkerna kommer att bli 180 meter. För att belysa påverkan på landskapsbilden görs i denna rapport en bedömning av de kumulativa effekterna av bägge dessa parker. Avståndet mellan etableringarna är så litet att de kommer att uppfattas som en vindkraftpark. 2.2 METOD Som grund för bedömningen har en siktanalys gjorts. I denna visas vilka områden i vindkraftparkernas närhet där ett eller flera av verken beräknas kunna ses. Beskrivning av hur siktanalysen gjorts framgår i kapitel 3. På platser som bedöms få en betydande påverkan på landskapsbilden samt av kommunen utpekade platser har också fotomontage gjorts som ger en direkt bild av hur etableringen kan komma att upplevas. För att bedöma påverkan har landskapets karaktär och avstånd till parkerna vägts in enligt en zonindelning baserat på en dansk studie 1 (närzon, fjärrzon etc.). Särskild vikt har lagts vid områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövård, naturreservat etc. 2.3 OMRÅDETS KARAKTÄR Området kring vindkraftparkerna är i huvudsak flack skogsmark, med mindre inslag av jordbruksområden och städer/tätorter. Avståndet till Bottenhavet är som kortast ca 4 km. Verken är placerade på mellan ca 20 och 45 meters höjd ovan havsytan. 1 Opstilling af store vindmöller på land - En undersögelse av de visuelle forhold. Miljö og enrgiministeriet, (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

5 3 SIKTANALYS En siktanalys (ZVI 2 ) har gjorts i programmet WindPRO för att få en bild av vid vilka områden som vindkraftparkerna kommer att bli synlig. Beräkningen baseras på en modell över topografi och vegetation. Några viktiga förutsättningar/antaganden listas nedan: Beräkningen är utförd med den enligt ansökan högsta möjliga höjden på vindkraftverken (180 meter). Skogshöjd har antagits till 15 meter. För myrmarker, jordbrukslandskap och tätorter har antagits att ingenting skymmer sikten mot vindkraftparkerna. Höjdkurvor (10 m ekvidistans) och markytor till modellen har köpts in från Lantmäteriet. Upplösningen i beräkningen är 25 meter, dvs. en beräkning har gjorts för varje ruta om 25*25 meter. Skogens höjd är en parameter som har inverkan på synbarheten. Generellt har det relativt konservativa antagandet gjorts om 15 meter skogshöjd. Antagandet baseras på platsbesök och studier av satellitfoto. Det är viktigt att framhålla att siktanalysen bygger på en modell av verkligheten och att det kan förekomma skillnader mellan resultatet av beräkningen och verkligt utfall. Till exempel i anslutning till hyggen kan vindkraftverken bli synliga från områden som inte framgår i siktanalysen. I tätorter påverkas parkernas synbarhet av omgivande byggnader samt vegetation inne i tätorten. Det som redovisas i siktanalysen (Figur 1) är således i princip det maximala antal verk som kan synas; på de flesta platser kommer sikten att täckas av byggnader och vegetation. En större siktanalyskarta finns i bilaga 9. 2 ZVI = Zones of Visual Influence 5 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

6 Figur 1. Siktanalys för Kvissjaberget och Hittsjön. 6 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

7 4 FOTOMONTAGE För att ge en direkt bild av hur vindkraftparkerna kommer att påverka landskapsbilden har fotomontage gjorts för ett antal platser i parkernas närhet där verken beräknas bli synliga. Fotopunkter visas i Figur 2 medan fotomontagen återfinns i bilaga 1-8. I Tabell 1 ges en beskrivning av fotopunkterna; avstånd till närmaste verk, antal synliga verk, brännvidd etc. När det gäller brännvidd har de flesta montagen gjorts på foton med brännvidd mm. Detta ger montage som stämmer bäst överens med hur det mänskliga ögat uppfattar landskapet. På begäran av Gävle kommun har även ett antal montage gjorts som visar en större del av horisonten (panorama). Figur 2. Fotopunkter. 7 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

8 Tabell 1. Beskrivning av fotopunkterna. Fotopunkt Avstånd till närmsta verk Avstånd till Samkraft Antal synliga verk Brännvidd Bilaga 1 Måssjön 2,9 km 2,9 km Alla 50 mm 1a-b 2 Totra bad 9,1 km 9,1 km Alla 50 mm 2 a-b 3 Trödje 2,4 km 2,6 km De flesta 50 mm 3 a-b 4 Trödje gård 2,3 km 2,5 km De flesta Panorama 4 a-b 5 Öster- Norrmarksjön 6 Järnvägen Björke 7 Järnvägen nära parkerna 1,3 km 2,3 km Alla Panorama 5 a-b 6,2 km 7,0 km De flesta 45 mm 6 a-b 0,5 km 0,5 km Ett fåtal Panorama 7 a-b 8 E4:an 2,8 km 3,0 km Inga 45 mm 8 a-b 8 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

9 5 BEDÖMD PÅVERKAN Påverkan på landskapsbilden är oundviklig när vindkraftverk uppförs i större skala. Hur verken uppfattas beror på platsens karaktäristik och avstånd till vindkraftverken. Även betraktarens inställning till vindkraft i allmänhet har betydelse. I och med att vindkraftverken kommer att placeras i ett skogslandskap behövs ett visst avstånd till skogskanten för att verken skall bli synliga. Hur stor detta avstånd är beror på topografi, skogshöjd och avstånd till parkerna. Att området där vindkraftverken skall uppföras är relativt flackt gör att verken blir mindre synliga i landskapet. Generellt sett är det vid sjöar, i jordbruksområden och till havs som parkerna kommer att bli synlig (se Figur 1 alternativt bilaga 9). I kapitel 5.2 redovisas för bedömd påverkan för relevanta platser utifrån siktanalysen och fotomontage. 5.1 AVSTÅNDSZONER Avståndet från betraktaren till vindkraftverken har stor betydelse för hur mycket den visuella upplevelsen av landskapet påverkas. Följande zonindelning grundar sig på en dansk undersökning om vindkraftverkens visuella påverkan utifrån det avstånd verken betraktas på. Zonindelningen ger en bild av hur vindkraftverken upplevs beroende på avstånd till parkerna. Zonernas utbredning för det aktuella vindkraftområdet visas i Figur 3. Inre närzonen 0-2 km Allra närmast vindkraftverken är ljud-, rörelse- och skuggeffekter dominerande. På lite längre avstånd, mellan 1-2 km bort från verken, dominerar synintrycket. Yttre närzonen 2-6 km Vindkraftverken dominerar visuellt där de är synliga. 2 km bort från verken domineras synfältet vertikalt och 6 km bort domineras synfältet horisontellt. Höjden på verken är svår att bedöma. Mellanzonen 6-11 km Väl synliga i ett öppet landskap. Höjden på verken är svår att bedöma. Fjärrzon km Verken syns fortfarande vid goda siktförhållanden. Yttre fjärrzon 15 km Verken kan vara svåra att urskilja beroende på sikt- och väderförhållanden och om verken avtecknar sig mot himlen eller mot höjder. 9 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

10 Figur 3. Zonindelning för bedömning av landskapspåverken. Cirklarna markerar avstånd till närmaste vindkraftverk. 5.2 PÅVERKAN PÅ SPECIFIKA OMRÅDEN Inre närzon (<2 km) Området närmast parkerna är i huvudsak skogsbeklätt och vindkraftverken kommer framförallt synas vid kanten av sjöar och på mindre områden där gläntor/kalhyggen ger fri sikt mot parkerna. Där parkerna är synlig kommer den att vara dominerande i landskapsbilden. Exempel på hur detta kan se ut visas i fotomontage från Öster-Norrmarksjön, se bilaga 5. Trödje Siktanalysen visar att vindkraftsparkerna kommer vara synlig från stora delar Trödje. Detta bekräftas av fotomontage från två platser, se bilaga 3 och 4. Avståndet från 10 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

11 samhället till närmsta verk är ca 2-3 km. Bebyggelse och vegetation gör att vindkraftparkerna inte är lika dominerande som vid utblickar från sjökanter (jämför fotomontage från Måssjön och Öster-Norrmarksjön). Hamrångefjärden/Bergby Vindkraftparkerna beräknas vara synlig från Hamrångefjärden inklusive norra strandlinjen samt från slättmarken väster om Bergby. Avståndet till närmsta verk är mellan ca 7 km (Hamrångefjärden) till 13 km (väst om Bergby) vilket klassas som mellanzon till fjärrzon enligt indelningen i kapitel 5.1. Ett fotomontage har gjorts för Totra bad vid Hamrångefjärdens norra strand (bilaga 2). Verken är här klart synliga men inte dominerande. Björke Siktanalysen visar på synlighet av vindkraftverken i delar av slättmarkerna runt Björke samt till viss del från själva samhället. Ett fotomontage har gjorts från järnvägskorsningen i samhället, avståndet till parkerna är här 6 7 km. Verken är synliga ovanför trädtopparna i horisonten. Gävle Enligt siktanalysen är det möjligt att se vindkraftverken från södra delen av Gävle stad. Som nämnts ovan kommer dock byggnader och vegetation att göra att verken endast kommer att bli synliga från vissa platser. Avståndet till Kvissjaberget/Hittsjön är ca km, dvs. yttre fjärrzon, vilket gör att verken kommer vara svåra att urskilja. Havet Ett stycke ut från kustlinjen (ca 0,5 2 km för det beräknade området) kommer vindkraftverken bli synliga. Den närmaste platsen till havs där verken beräknas bli synliga är i Hilleviksfjärden, ca 5 km från vindkraftparkerna. Järnvägen Från järnvägen är det framförallt vid slättområdet vid Björke som vindkraftparkerna kommer att synas. Detta har åskådliggjorts i ett fotomontage (bilaga 7). Vid passage förbi parkerna kommer vissa vindkraftverk glimta till. Utifrån studie av satellitfoto och vid ett platsbesök har konstaterats att en ridå av vegetation mellan järnvägen och vindkraftparkerna gör att verken endast kommer att bli synliga under kortare ögonblick. E4:an Liksom från järnvägen skymmer vegetation sikten från E4:an mot vindkraftparkerna. Vid platsbesök har sträckan från väster om Åbyggeby till Hagsta färdats med bil och ett fotomontage har gjorts för den plats där det bedömdes som störst chans att se parkerna. Som framgår av montaget (bilaga 7) är dock sikten skymd av vegetationen. 11 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

12 5.3 PÅVERKAN PÅ OMRÅDEN MED SKYDDSVÄRDEN Det finns ett antal värden som potentiellt kan påverkas av den förändrade landskapsbild som etablering av vindkraft innebär. Följande värdeområden från Länsstyrelsen har jämförts mot siktanalysen: Naturreservat Natura 2000 Riksintresse kulturmiljövård Kulturreservat (inga funna inom beräkningsområde för siktanalys) Nationalpark (inga funna inom beräkningsområde för siktanalys) Landskapsbildsskydd (inga funna inom beräkningsområde för siktanalys) Riksintresse friluftsliv (inga funna inom beräkningsområde för siktanalys) Riksintresse rörligt friluftsliv (inga funna inom beräkningsområde för siktanalys) Inom område som beräkning utförts på (se Figur 1) finns ett flertal naturreservat, Natura 2000-områden och riksintresse för kulturmiljövård. Nedan redovisas de områden där vindkraftparkerna beräknas bli synlig i viss utsträckning 3 och där avståndet är högst ca 15 km. När det gäller riksintresse för kulturmiljövård finns ett antal sådana områden i Gävle stad med omnejd där vindkraftverk kan synas. Avståndet till parkerna är dock minst 15 km. Det finns också ett område av riksintresse för kulturmiljövård vid Oslättsfors (10 km) där parkerna inte beräknas vara synlig. Det närmaste naturreservatet är Sjugarna som är beläget 2-5 km norr om parken. Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området. Vindkraftverk kan bli synliga vid myrar där vegetation inte skymmer siktlinjen mot vindkraftparkerna (ca 4 km från parkerna). I en mindre del av Testeboåns naturreservat och Natura 2000 (ca 9 km från parkerna) kan vindkraftverk synas. Området har stora förutsättningar för friluftsliv. Ett par Natura 2000-områden finns till havs eller vid vattendrag. Inom beräkningsområdet är det Harkskärsfjärden (9 km till närmaste vindkraftverk), Limön (15 km), Sörsundet (6 km) och Orarna (16 km). Sörsundet, som är närmast vindkraftparkerna, är ett Nataura 2000-område enligt habitatdirektivet där ett antal vindkraftverk kommer att bli synliga (vid Bondsundets östra strand). 3 Ett par områden där parken beräknas bli synlig från någon enstaka plats har ej tagits med i sammanställningen. 12 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU p:\5470\ _samkraft_vind\000\arbmtrl\projekt\kvissjaberget\landskapsbild\rapport landskapsbild kompr.doc

13 6 SLUTSATSER För vindkraftparkerna bedöms påverkan på landskapsbilden som begränsad. Orsaken till detta är att områdets karaktär av flackt skogslandskap begränsar de ytor där parken kommer att vara synlig. Inga områden av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv eller kulturmiljövård bedöms påverkas. I närzonen (0 6 km) kommer parkerna vara synlig vid närbelägna sjöar samt i Trödje. Framförallt vid sjökanterna med sikt över sjön kommer vindkraftparkerna vara dominerande i landskapsbilden. Eventuellt kommer vindkraftverk att synas från en mindre del av Sjugarna naturreservat. I mellanzonen (6 11 km) berörs slättmarkerna vid Björke samt Hamrångefjärden. Även till havs kommer vindkraftverken att synas. På detta avstånd är verken väl synliga men inte dominerande på samma sätt som i närzonen. Parkerna kommer att vara synlig i delar av Sörsundets och Harkskärsfjärdens Natura 2000-område samt eventuellt i en mindre del av Testeboåns naturreservat och Natura I fjärrzonen (>11 km) finns t.ex. delar av Gävle stad och slättlandskapet vid Bergby. I dessa områden kommer verk att synas vid god sikt. 13 (30) ra04s RAPPORT LANDSKAPSBILD KVISSJABERGET JNOU Landskapsanalys Kvissjaberget

14 Bilaga 1a Måssjön. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,9 km.

15 Bilaga 1b Måssjön. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,9 km.

16 Bilaga 2a Totra bad. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 9,1 km.

17 Bilaga 2b Totra bad. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 9,1 km.

18 Bilaga 3a Trödje. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,4 km.

19 Bilaga 3b Trödje. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,6 km.

20 Bilaga 4a Trödje gård. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,3 km.

21 Bilaga 4b Trödje gård. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,5 km.

22 Bilaga 5a Öster Norrmarksjön. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 1,3 km.

23 Bilaga 5b Öster Norrmarksjön. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,3 km.

24 Bilaga 6a Järnvägen Björke. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 6,2 km.

25 Bilaga 6b Järnvägen Björke. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 7,0 km.

26 Bilaga 7a Järnvägen nära parkerna. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 0,5 km. Verken kommer att skymmas av vegetationen och har därför endast markerats med cirklar. Röda cirklar är Samkrafts verk och blå cirklar är wpd:s verk.

27 Bilaga 7b Järnvägen nära parkerna. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 0,5 km. Verken kommer att skymmas av vegetationen och har därför endast markerats med cirklar.

28 Bilaga 8a E4:an. Samkraft och wpd, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 2,8 km. Verken kommer att skymmas av vegetationen och har därför endast markerats med cirklar. Röda cirklar är Samkrafts verk och blå cirklar är wpd:s verk.

29 Bilaga 8b E4:an. Samkraft, Vestas V90 med 180 meters totalhöjd, brännvidd 50mm, avstånd till närmsta verk ca 3,0 km. Verken kommer att skymmas av vegetationen och har därför endast markerats med cirklar.

30 Bilaga 9 Siktanalys

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter.

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilaga 4 Visualiseringar Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilden är ett montage av foton tagna i riktningarna 270 300. Fotomontage vy från Trödje cirka 2

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA TILL LANDSKAPSANALYS INFÖR EN PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID BORDSJÖ I ANEBY KOMMUN. Fotopunkter montage Vyer i montagen är riktade från respektive

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage EIP/Paulina Kaivo-oja Synlighetsanalys Fotomontage Hur väl vindkraftverk

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

PM Landskapsbild Linjekoncession Edshultshall. Medverkande. Utredare och text: Fotomontage/GIS: 2 WSP Environmental

PM Landskapsbild Linjekoncession Edshultshall. Medverkande. Utredare och text: Fotomontage/GIS: 2 WSP Environmental Medverkande WSP Environmental Uppdragsansvarig: Utredare och text: Fotomontage/GIS: Figurer & illustrationer: Göteborg WSP, om inget annat anges @WSPGroup.se 2 WSP Environmental INLEDNING Föreliggande

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4

S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4 S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY BÖLE VINDKRAFTSPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage FCG SUUNNITTELU

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

Komplettering vindpark Lyrestad, riksintressen

Komplettering vindpark Lyrestad, riksintressen Bilaga 1 1 (8) Uppdragsnr: 10166180 PM Komplettering vindpark Lyrestad, riksintressen 2012-04-24 Introduktion Bolagen har mot bakgrund av länsstyrelsens önskemål låtit WSP Environmental utföra en analys

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark Bilaga 13. - Riskanalys brand Duvhällen vindpark UPPDRAG Riskanalys_brand_Duvhallen UPPDRAGSNUMMER 5473789000 UPPDRAGSLEDARE Gabriella Nilsson UPPRÄTTAD AV Gabriella Nilsson DATUM GRANSKAD AV Martin Bjarke

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

KLAGSHAMN. Peter Byström, Erik Jondelius, Hanna Olin Petersson

KLAGSHAMN. Peter Byström, Erik Jondelius, Hanna Olin Petersson KLAGSHAMN Peter Byström, rik Jondelius, Hanna Olin Petersson Utredningsområdet Malmö Limhamn Öresundsbron Bunkeflostrand Hyllie Strandhem Skumparp Svågertorp Oxie Klagshamn Borrebacken Västra Klagstorp

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindkraft Sätila. Konsekvensbedömning för kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild

Vindkraft Sätila. Konsekvensbedömning för kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild Vindkraft Sätila Konsekvensbedömning för kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild Vindkraft Sätila Konsekvensbedömning för kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild Uppdragsorganisation Beställare:

Läs mer

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 1L320001.indd 1 2007-01-24 10:53:43 Titel: Gestaltningsprogram

Läs mer

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Fotopunkter för visualiseringar, 1 17 Terrängkarta med fotopunkterna 1-17 (röda). Vindkraftprojektet Gärdshyttan 1-5 (blå). Södra Kärra Vindpark (svart).

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Stockholms stad./. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad m.fl. angående detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4

Stockholms stad./. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad m.fl. angående detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4 Bilaga Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 Mål nr P 5979-15 Stockholms stad./. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad m.fl. angående detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka

Läs mer

Vattenfall Vind AB. Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen

Vattenfall Vind AB. Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen Vattenfall Vind AB Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen 2 Vattenfall Vind AB: 2012.04.10 Landskapsanalys avseende vindkraftanläggning vid riksintresse Ätradalen Uppdragsansvarig:

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Att vi för samtal och kontakter med andra föreningar ; såsom fiskeklubben Vattnan i Laxå.

Att vi för samtal och kontakter med andra föreningar ; såsom fiskeklubben Vattnan i Laxå. David Tverling Naturskyddsföreningens tänkesätt: - Att vi är för vindkraft på rätt plats. - Att vi vill främja byggandet av vindkraft. - Att vindkraft är viktigt för att bromsa klimatförändringarna och

Läs mer

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m.

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Visualiseringar 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Fotopunkter Rönnskär Storjungfrun Trollharen FAKTA VISUALISERINGAR Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Uppdaterad: 2007-11-12 2003-06-13 Europeiska landskapskonventionen (ELC) Europarådet Färdig för undertecknande år 2000 Syfte att

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN

LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN LANDSKAPSANALYS FÖR VINDBRUKSPLAN VÅRGÅRDA KOMMUN 2012-04-05 Södra Härene Innehåll INLEDNING 3 LANDSKAPSANALYS 4 LANDSKAPETS VILLKOR I VÅRGÅRDA 8 FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS AV OMRÅDEN FÖR VINDBRUK 20 Kartor

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Vindkraften och landskapet Vinddialog II december 2009 Lena Odeberg, Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet

Vindkraften och landskapet Vinddialog II december 2009 Lena Odeberg, Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet Vindkraften och landskapet Vinddialog II december 2009 Lena Odeberg, Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet Landskapsanalys är ett verktyg för att beskriva och analysera landskapets förutsättningar. synliggöra

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV

Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV 1 (5) Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Synpunkter på miljökonsekvensbedömning för vindkraftspark i havet vid Röyttä i Tornio kommun, diarienummer NV-01519-10 Naturvårdsverket har berett länsstyrelsen

Läs mer