Miljöanmälan. Stickninge vindkraftverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanmälan. Stickninge vindkraftverk"

Transkript

1 Miljöanmälan Stickninge vindkraftverk september 2012

2 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av ett vindkraftverk i Stickninge, Lekebergs kommun och beskriver miljöaspekterna samt innehåller en teknisk beskrivning. Dokumentet har tagits fram av Isabel Isaksson på Greenextreme AB och projektägare är Greenextreme AB. Göteborg den 17e september 2012 Claes Lund Projektledare Greenextreme AB Östra Larmgatan Göteborg Tel

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 Sammanfattning... 6 Miljöanmälan... 6 Sökande... 6 Upplägg... 6 Projektdata... 7 Projektör... 7 Placering Översiktskarta... 7 Markägare... 8 Vindresurser... 9 Lokalisering Befintliga Vindkraftverk Landskapsanalys Tätorter Översiktskarta Kommunal planering Planförhållanden Myndighetsplanering Miljökonsekvenser Skugga Buller Reflexer Säkerhet Hindermarkering Isbildning Brand Skyddsavstånd Teknisk data Vindkraftverk Infrastruktur Vägdragning Vägkonstruktion Transporter Fundament Östra Larmgatan Göteborg Tel

4 4 Kranplats Elnät Anslutningspunkt Kabeldragning Motstående intressen Riksintressen Naturvärden Fornlämningar Växter och däggdjur Fågel Fladdermöss Våtmarker- och sumpskogsområden Försvarsmakten Järnväg Luftfart Kommunikation Övrigt Återställelse av mark - Avveckling Egenkontroll Etableringsfas Driftfasen Informationsmöten Kommun Statliga myndigheter Särskilt berörda Allmänhet Överensstämmelse med Hänsynsreglerna Tillämpning och Bevisbörda Kunskapskrav Försiktighetsprincip Kemiska Produkter Hushållningsprincipen Lokaliseringsprincipen Rimlighetsavvägning Östra Larmgatan Göteborg Tel

5 5 8 Ansvar för skadad miljö Slutavvägning Referenser Bifogade filer Östra Larmgatan Göteborg Tel

6 6 SAMMANFATTNING MILJÖANMÄLAN I Miljöanmälan har projektören undersökt möjligheten att sätta upp 1 styck vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 m i Lekebergs kommun, Örebro län. Vindförhållandena i området är goda, vinden uppgår till ca 7 m/s 100m ovan mark. SÖKANDE Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 50-tal projekt varav 4 projekt är uppförda och 3 är under byggnation. Alla vindkraftsparker uppförs på arrenderad mark och arrendet sker vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion. UPPLÄGG Denna Miljöanmälan för Stickninge vindkraftverk ska ge läsaren en bättre inblick i projektet och möjlighet att ta ställning till om projektet är hållbart för att driva vidare. Östra Larmgatan Göteborg Tel

7 7 PROJEKTDATA PROJEKTÖR Green Extreme AB Östra Larmgatan Göteborg Kontaktperson: Isabel Isaksson Tel: E-post: Verksamhetskod: PLACERING ÖVERSIKTSKARTA Nedan presenteras koordinaterna för vindkraftverket. Positionerna kan dock komma att ändras upp till 30 meter åt vartdera hållet då de geologiska förutsättningarna undersöks först vid byggnation. X (SWEREF99 TM) Y (SWEREF99 TM) X (RT90) Y (Rt90) Z Vindkraftverk m X (SWEREF99 TM) Y (SWEREF99 TM) X (RT90) Y (Rt90) Z Vindkraftverk Östra Larmgatan Göteborg Tel

8 8 MARKÄGARE Etableringsområdet återfinns på en fastighet med två ägare. Fastighetsbeteckning Stickninge 4:1 Markägare Magnus Hultkvist Stefan Hultquist Se karta nedan för verkets placering: Östra Larmgatan Göteborg Tel

9 9 VINDRESURSER Enligt Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitets vindkartering uppgår medelvindshastigheten i området till cirka 7 m/s 100 meter ovan mark. Den uppskattade årsmedelproduktionen för verket är ca 8 GWh, produktionen är uppskattad efter vindkartering. Den härskande vindriktningen i kommunen är västsydvästlig. Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential Resultatet av detta blev den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft. Karteringen redovisar medelvinden som är intressanta för vindkraften, höjderna är 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 meter ovan mark och har en upplösning på 200 meter. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar. Etablering VINDKARTERING FRÅN VINDLOV.SE (100 M OVAN MARK) Östra Larmgatan Göteborg Tel

10 10 LOKALISERING Etableringen ligger i byn Stickninge som ligger cirka 6,7 km sydväst om orten Fjugesta och drygt 700 meter till sjön Logsjön. Landskapet blandas av jordbruk- och skogsmark. I de västra delarna dominerar skogsbruksmark medan det i de östra delarna domineras av jordbruksmarker. Vid etableringsplatsen bedrivs skogsbruk. Närbelägna bostadshus är placerade med ett avstånd på minst 600 meter från vindkraftverket. Vindkraftverkets placering kommer att ske på markägarnas fastighet, på mark som i dagsläget används för jordoch skogsbruk. Avsnittet Lokalisering är indelad i följande avsnitt: Befintliga vindkraftverk Landskapsanalys Tätorter Översiktskarta Kommunal planering Myndighetsplanering BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK I Lekebergs kommun ser man att ett intresse för att etablera vindkraftverk finns. Hittills finns det bara några enstaka mindre verk i Lekebergs kommun. Stena har däremot kommit långt när det gäller deras planer på att bygga en större park i Kilsbergen. Kommunfullmäktige har tillstyrkt tillståndet. LANDSKAPSANALYS Etableringen ligger i byn Stickninge som ligger cirka 6,7 km sydväst om orten Fjugesta och drygt 700 meter till sjön Logsjön. Området för etableringen är relativt glesbyggt och kan därför anses passande för en vindkraftsetablering. Området västerut är skogsdominerat med ett litet inslag av öppna åkermarker och bebyggelse. Knappt en kilometer söder om etableringen ligger Tångeråsa kyrka från 1200-talet, detta är en av Sveriges äldsta träkyrkor. Området öster om sjön Logsjön och upp mot Fjugesta domineras av öppna åkermarker och dessa ger större öppna landskapsrum. Vindkraftverk i området kommer att utgöra en kontrast i skala och karaktär på grund av den öppna rumsindelningen i området. Placeringen 700 meter från Logsjön kan göra vindkraftverket extra synligt på stora avstånd och därmed ha en högre känslighet för visuell påverkan. Vindkraftverket kommer att placeras på markägarnas fastighet på mark som i dagsläget används för skogs- och jordbruk. Fotomontage har tagits från punkter runt om etableringen för att visa den visuella påverkan av vindkraftverket, se bilaga. Östra Larmgatan Göteborg Tel

11 11 TÄTORTER Etableringen ligger i byn Stickninge som ligger cirka 6,7 km sydväst om orten Fjugesta och drygt 700 meter väster om sjön Logsjön. ÖVERSIKTSKARTA Etablering Östra Larmgatan Göteborg Tel

12 12 KOMMUNAL PLANERING PLANFÖRHÅLLANDEN Etablering Östra Larmgatan Göteborg Tel

13 13 Regeringen har gett landets kommuner i uppdrag att ta fram vindbruksplaner eller tematiska tillägg till den befintliga översiktsplanen. Lekebergs kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Här finns det planer och direktiv hur vindkraftverk ska mottas i kommunen. Området närmast etableringen i Stickninge ligger i gränsområdet mellan inga uppenbara hinder för vindkraftverk och särskild hänsyn tas vid lokalisering av alla verk. MYNDIGHETSPLANERING Energimyndigheten har pekat ut lämpliga områden i form av förslag till ett särskilt riksintresse för vindkraft/vindbruk i Sverige. I vindbruksplanen för Lekebergs kommun finns ett område som Energimyndigheten har pekat ut som riksintresse för energiproduktion. Riksintresse energiproduktion Östra Larmgatan Göteborg Tel

14 14 MILJÖKONSEKVENSER SKUGGA Skuggor från vindkraftverk består av både fast skugga från tornet men även roterande och blinkande skugga. Det finns begränsningsvärden för att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 30 timmar per år i värsta fall, inte mer än 8 timmar per år i verkliga timmar eller max 30 minuter teoretiskt per dag. Beräkningar visar att det vindkraftverk vi projekterar för kommer att överstiga begränsningsvärdet på 30 min/dag för 5 hus, tiden som det överstiger är mellan 4 och 15 minuter (inga av husen överskrider begränsningsvärdet 8 timmar per år i verkliga timmar). För att undvika överstigning av riktvärdet 30 min/dag finns det möjlighet att installera skuggmottagare på vindkraftverket. Denna fungerar så att den läser av hur verket står i förhållande till solen och stänger på så vis av verket under den tid som bostäder påverkas av skugga mer än begränsningsvärdet. Det är främst vintertid som dessa skuggningar kommer att ske, läs mer i bilagan skuggkalender. Kartan nedan redovisar skuggutbredningen, bokstäverna markerar skuggmottagarna bostäder (permanentboende och fritidsbostäder) som berörs av etableringen. De färgade rasterna visar skugga i timmar per år, värsta fall (se färgkodning nedan kartan). Se bilaga Skuggberäkning för fullständig beräkning av skuggpåverkan, skuggkarta (värsta fall och verkligt fall) och skuggdiagram (skuggkalender). En skuggkalender visar när det är störst chans på året att få skugga vid sitt hus. Östra Larmgatan Göteborg Tel

15 15 BULLER Buller från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande aerodynamiskt ljud från vingarna. Buller mäts i enheten Decibel (dba) och i Sverige har man ett begränsningsvärde som innebär att påverkan inte bör vara större än 40 dba på närboende. På kartan nedan redovisas ljudutbredningen från vindkraftverket. De rosa markeringarna utgör ljudkänsliga områden - bostäder, permanentboende och fritidshus som på något sätt kan påverkas av etableringen. Se bilaga Ljudberäkning för fullständig beräkning av ljudpåverkan samt en större karta för ljud. Mer information om ljudberäkningar och dess påverkan på omgivningen, besök Källjudet som har använts vid beräkningar är 107 db(a) vid full effekt och i standardläge. Parametrarna som har ställts in är landspecifikt Sverige, natt (bostäder), ljudkravet 40 db(a) och avståndskravet 500 meter. Östra Larmgatan Göteborg Tel

16 16 Under etableringstiden kan bullret vara något högre än vad verket senare kommer generera. Detta dels på grund av injustering av verket men också på grund av de arbeten som krävs under byggnadstiden. Läs mer under avsnittet Infrastruktur. Tiderna som arbetet främst kommer att ske är vardagar , eventuellt kommer viss del av arbetet ske under helger. Främst vid resning av kranar och torn, även elektriska arbeten kan ske under helger. Väderförhållande styr till viss del arbetstiderna. I området i fråga finns inga utpekade platser där 35 db(a) gäller som riktlinjerområden. Enligt Naturvårdsverket är det friluftsområden och områden med lågt bakgrundsljud som inte ska överstiga 35 db(a). Enligt vindbruksplanen i Lekeberg finns inga utpekade Friluftsområden i kommunen. REFLEXER Alla vindkraftverk är numera i antireflexbehandlat material som minimerar risken för reflexer. SÄKERHET Vindkraftverk av denna typ är utrustade med en mängd säkerhetsfunktioner. Dels för personal som arbetar i verket men även för människor runtomkring. Generella säkerhetsåtgärder är: Varningsskyltar som upplyser om vindkraftverket sätts upp i närområdet (cirka 350 meter runt ett stort vindkraftverk). Vid höga vindar (över 25 m/s) stängs verket av automatiskt. Åskledare finns installerat. Service sker regelbundet (flera gånger per år). Dörr in till vindkraftverket är låst. HINDERMARKERING Vindkraftverket kommer bli maximalt 200 meter högt och kommer att hindermarkeras enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter. Det medför att de ska vara försedda med blinkande högintensivt vitt ljus (40-60 blinkningar/minut) under skymning, gryning och mörker. Ljusmarkeringen ska placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt, vilket innebär att ljusmarkeringen placeras på taket till maskinhuset. Vindkraftverket skall vara vitt i färgen. ISBILDNING Under speciella väderförhållanden kan is bildas på vindkraftverkets blad och torn. Isbildningen sker då regn och dimma följs av kraftig kyla samtidigt som det blir vindstilla, och åtföljt av en snabb upptining samtidigt som vinden tilltar. Isskikten är normalt några få mm tjocka och täcker mindre ytor. När rotorn börjar rotera faller isen av inom en radie på ca meter. Bortsett från risken för isbildning och issläpp finns inga hinder att vistas under eller i närheten av vindkraftverket. Varningsskyltar för issläpp kommer att monteras i anslutning till vindkraftverket. BRAND Greenextreme har vid etableringen ett byggsamråd med Brandmyndigheten för att gå igenom de restriktioner som gäller i dagsläget. Brandsläckare finns på plats inne i verken, säkerhetsföreskrifter gällande brand uppfylls av leverantör. SKYDDSAVSTÅND Enstaka bostadshus, minst 500 meter Tätorter och samlad bebyggelse, minst 1000 meter Östra Larmgatan Göteborg Tel

17 17 Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer att användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd och ljudvärden alltid vara under eller lika med riktvärden. Fabrikat: Repower Modell: 3.2M114 Ursprungsland: Tyskland Effekt: Kan variera mellan 3,0-4,0 MW Navhöjd: Kan variera mellan meter Rotordiameter: Kan variera mellan meter Totalhöjd: Max 200 meter Källjud: 105,2 db vid 8 m/s. (107 db används vid beräkning) Färg: Vit KEMIKALIER Vindkraftverk innehåller en hel del kemikalier och oljor. Dessa stoppas från att läcka ut i omgivningen genom att man har uppsamlingskärl och packningar som regelbundet ses över vid service. Nedan listas hur många liter/kilo kemikalier det finns i vindkraftverket. För fullständig lista se bifogad fil Oljor och Kemikalier i vindkraftverket. Syntetisk olja (växellåda och kullager): 600 l olja Hydraulik olja (hydraulsystem): 300 l olja Fetter: 242 kg TEKNISK DATA VINDKRAFTVERK Vindkraftverkets växellåda innehåller ca liter olja. Denna siffra kan variera något mellan olika leverantörer och verk och om verken har växellåda eller inte. Oljan byts ca vart 5:e år, då byts även ca 300 liter hydraulolja. Servicepersonalen tar med sig den uttjänta oljan vid byte och transporterar det till ett ackrediterat företag för vidare hantering. Den olja som används förvaras inte i vindkraftverket, däremot förvaras fettsprutor och liknande för smörjning av lagerbanor och dylikt i maskinhuset. Den hydraulolja/olja som används till smörjning och vindkraftverkets aggregat samt växellåda släpps inte ut till luft eller vatten vid normal drift. Om ett fel uppstår och oljan läcker ut samlas den i durken i maskinhuset där den enkelt kan omhändertas. Risken att någon olja ska läcka ut till marken är därför mycket liten. All hantering av och förvaring av kemiska produkter och avfall kommer att ske så att läckage och spill inte kan nå och förorena mark eller grundvatten i närområdet. Kemikalier används inte i någon större omfattning för vindkraftverkens etablering, drift eller uppförande. All hantering av och förvaring av kemiska produkter och avfall kommer att ske så att läckage och spill inte kan nå och förorena mark eller grundvatten i närområdet. Avfallsförordningen (2011:927) kommer att följas vid hanteringen av farligt avfall. Östra Larmgatan Göteborg Tel

18 18 INFRASTRUKTUR Vägar kommer att anläggas alternativt kommer befintlig väg att breddas och förstärkas. Kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionen. Tillverkaren och markförutsättningarna styr val av fundamentstyp. Avsnittet Infrastruktur är indelad i följande avsnitt: Vägdragning Vägkonstruktion Transporter Fundament Kranplats VÄGDRAGNING Befintliga vägar kommer att användas till fastigheten. Den planerade vägdragningens totala längd förväntas bli cirka 530 meter. Denna vägdragning innebär att en ny väg med cirka 4-5 meters bredd kommer att anläggas. Breddning och rätning av befintlig väg kan komma att behövas, en utredning kommer göras inför byggstart för att planlägga väg och transporter. Även utläggning av förstärkningsplåtar kan komma att behövas. Lastbilarna kommer att komma norr ifrån. Kartan nedanför visar den tänkta vägdragningen. Vägdragning Östra Larmgatan Göteborg Tel

19 19 VÄGKONSTRUKTION Anläggning av de nya vägsträckningarna kommer utföras efter tillverkarens specifikationer. De konstrueras med ett förstärkningslager/grövre bärlager i botten upp till 60 cm och för att få en bra yta läggs bärlager ca 15 cm och därefter ett slitlager ca 5 cm med 0-3 cm grusmaterial. Geotextilduk kan läggas mellan det grövre och finare gruslagren för att hindra blandning mellan skikten. Se bild nedan hur vägen kommer att vara uppbyggd. Förstärkning och breddning av befintliga grusvägar innebär främst att ett cm tjockt lager ballast läggs på vägbanan. Vid breddning kommer berörda befintliga diken att flyttas i sidled och eller förses med trumma, detta kan innebära en kortvarig grumling vilket begränsas av tidsperioden för anläggningsarbetet. Vid nybyggnation av väg kan också sträckningen komma att anpassas efter hydrologiska förhållanden, eventuella arkeologiska fynd och fynd av rödlistade arter utöver typ och storlek på vindkraftverk. Dränering i vägbanken för de nya vägarna och för vissa vägsträckor utmed befintliga vägar kan komma att krävas. Dräneringen kommer efter behov ske med hjälp av dikning, också av vägtrummor och mindre dräneringsrör för att inte påverka ytvattenavrinningen. Den totala markåtgången för varje verk med hänsyn till fundamentsyta, transformatorer och uppställningsplats för servicefordon och kran blir ca 5000 m 2 Vägar och kranyta dimensioneras efter de största och tyngsta fordonen som kommer befinna sig där. Vägarna kommer bli 4-5 meter breda vid raksträckor och 7-8 meter vid kurvor samt klara ett axeltryck på upp till 15 ton. De tyngsta fordonen krävs under själva etableringsfasen, därefter kommer vägar och kranyta användas av lättare lastbilar och personbilar vid service ett fåtal gånger varje år. Det finns risk för oljespill då maskiner och fordon tankas på plats. För att minimera detta är det viktigt att dieseltankar som används är godkända och att tankning sker över t.ex. absorptionsduk. Slutlig vägdragning fastställs i samband med upphandling av anläggningen. Östra Larmgatan Göteborg Tel

20 20 TRANSPORTER För ett vindkraftverk med ståltorn går det åt ca 10 transporter fördelat på 1 infästningsplatta, 3-4 torndelar, 3 blad, 1 maskinhus och 1 noskon, utöver detta verktyg och interna detaljer. Till ett vindkraftverk går det åt cirka ton krossmaterial för varje kilometer väg och kranyta (14 ton/lastbil= ca grusflak eller transporter med bil och släp beroende på hur terrängen ser ut). Till varje fundament går det åt cirka 400 m³ betong (7m³/lastbil= ca 60 transporter). En mobilkran på ca ton samt en mindre hjälpkran krävs för montage/uppresning av vindkraftverket och montering av bladen, mobilkranen kommer alltid vara placerad på uppställningsplatsen på grund av dess tyngd och kommer inte påverka marken i resten av arbetsområdet. Byggnationen kommer att pågå under ca ett års tid och är beroende av tillverkarens leveranstider av vindkraftverk, anslutningsmöjligheter och tillgång till anläggningsentreprenörer. Vid den efterföljande driften servas vindkraftverken av ett serviceteam som utför schemalagd service två till fyra gånger per år samt därutöver felavhjälpning vid akuta problem. Totalt blir antalet transporter cirka 100 stycken/vindkraftverk under dess livstid. FUNDAMENT Det som krävs av fundamentet är att det ska klara av att bära upp verkets tyngd och fungera som motvikt. Fundamentet upptar vanligtvis en yta på ca 400m² eller ca 20 x 20 meter. Tillverkaren och markförutsättningarna styr vilken typ av fundament som krävs. Vanligast är gravitationsfundament. Generellt gjuts ett gravitationsfundament för ett 2MW verk med navhöjd 105 meter på ca 0,6-3 meters djup och får en yta på ca 20 x 20 meter och består av ca m 3 betong och ca 36 ton ingjuten armering. Överskottsmassor efter utgrävningen av fundamentshålet kan användas som återfyllnadsmaterial och motviktsfyllning. Bergfundament förankras direkt i berget och överblivna massor används här också som återfyllnadsmaterial. Östra Larmgatan Göteborg Tel

21 21 Genomskärningsbilden illustrerar ett gravitationsfundament för ett vindkraftverk med navhöjden 95 meter. En geoteknisk detaljundersökning bör genomföras på varje verksplats för att ta hänsyn till markförhållanden och grundvattennivån. Den största miljöpåverkan vid etableringen av fundament sker vid utgrävningen av marken och under anläggningen av fundamentet då utsläpp kommer från anläggningsmaskiner och transportfordon. KRANPLATS En kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionen och vägen, detta efter tillverkarens och entreprenadföretagets rekommendationer. Nedan kan ett förslag till kranplats ses, det används en yta om ca 80x80 meter per verk. Östra Larmgatan Göteborg Tel

22 22 Vindkraftverket måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen. ELNÄT EON har troligen områdeskoncession i kommunen och de har fått förfrågan angående anslutningspunkter. Avsnittet Elnät är indelad i följande avsnitt: Anslutningspunkt Kabeldragning. ANSLUTNINGSPUNKT EON har troligen områdeskoncession i kommunen och de har fått förfrågan angående anslutningspunkter. KABELDRAGNING Den interna kabeldragningen sker oftast utmed befintliga vägar för att minimera påverkan på omgivningen. Den planerade kabeldragningen är tänkt att gå utmed den ritade vägdragningen. Slutgiltig dragning kommer nätägaren att ta fram. Se under kapitel Infrastruktur på sidan 18 för vägdragning och således kabelförläggning. Östra Larmgatan Göteborg Tel

23 23 MOTSTÅENDE INTRESSEN Det riksintresse som ligger närmast den tänkta vindkraftsetableringen är Naturvård och Natura2000 som finns 2,9 km nordväst. Knappt 3,3 km österut finns riksintresset Kulturmiljövård och drygt 3,3 km söderut finns riksintresset Natura2000. På fastighetens södra delar finns enligt Skogens källa ett sumpskogsområde. Även Fiskartorpetsekhages naturreservat. Det finns en handfull fornlämningar på fastigheten. Avsnittet Motstående intressen är indelad i följande avsnitt: Riksintressen Naturvärden Fornlämningar Växter och däggdjur Fågel Fladdermöss Våtmarks- och sumpskogsområden Försvarsmakten Järnväg Luftfart Telekommunikation RIKSINTRESSEN Det riksintresse som ligger närmast den tänkta vindkraftsetableringen är Naturvård och Natura2000 som finns 2,9 km nordväst. Knappt 3,3 km österut finns riksintresset Kulturmiljövård och drygt 3,3 km söderut finns riksintresset Natura2000. Etableringen kommer att ske cirka 700 meter från sjön Logsjön och kommer inte bidra till att förorena vattendragen i området. Östra Larmgatan Göteborg Tel

24 24 Kartan nedanför visar de olika Riksintressen som finns i området runt etableringen i Lekebergs kommun. Östra Larmgatan Göteborg Tel

25 25 NATURVÄRDEN Öster och väster om den aktuella fastigheten kan man finna Naturvärden. Data är hämtade från Skogens källa. Inga områden i närheten av etableringen är upptagen i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Etablering och vägdragning kommer ske över uppodlad mark och modernt skogsbruk. Kartan nedanför visar naturvärden i närområdet runt etableringen. Östra Larmgatan Göteborg Tel

26 26 FORNLÄMNINGAR På den berörda fastigheten och fastigheterna i anslutning till etableringsplatsen finns ett antal fornlämningar som är beskrivna nedan. Dessa fornlämningar återfinns i Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor/Skogens källa samt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. Nedan är alla fornlämningar (RAÄ-nummer) inom det närmsta avståndet från varje vindkraftverk och vägdragning redovisade. Kartan nedan visar närbelägna fornlämningar. Tångeråsa 48:1 Lämningstypen är Lägenhetsbebyggelse. Den har den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning. Dateringen är Medeltid, Nyare tid. Tångeråsa 48:2 Lämningstypen är Sammanförda lämningar. Den tillhör kategorin övriga lämningstyper. Tångeråsa 46:1 Lämningstypen är Lägenhetsbebyggelse. Den har den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning. Dateringen är Medeltid, Nyare tid. Tångeråsa 22:1 Lämningstypen är Fossil åker. Den har den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning. Dateringen är Bronsålder, Järnålder, Medeltid, Nyare tid. Tångeråsa 16:1 Lämningstypen är Röjningsröseområde. Den har den antikvariska bedömningen Övrig Kulturhistorisk lämning. Dateringen är Bronsålder, Järnålder, Medeltid, Nyare tid. De fornlämningar som är beskrivna ovan anses vara de som är närmast vindkraftverket. Vid byggnation kommer största försiktighet att tas och därför kommer inga fornlämningar att påverkas av byggnation. Etablering Östra Larmgatan Göteborg Tel

27 27 VÄXTER OCH DÄGGDJUR I den närmsta miljön runt verkets etableringsplats finns inga rödlistade växter med på artportalen.se. Det har hittats en växt av intresse inom en 500 meters radie från den tänkta etableringsplatsen. Växten som är av arten Trampgröe har hittats i området runt Tångeråsa Bygdegård. Under byggtiden kan närmiljön tillfälligt påverkas. När vindkraftverket väl är på plats är dock påverkan på floran närmast försumbar. Vindkraftverk har visat sig ha en väldigt begränsad påverkan på djurlivet. Den stora påverkan sker vid själva etableringen av vägar, fundament och kranplats/etableringsyta. Efter uppförandet har man sett att djur återvänder till platsen. Tamboskap har setts beta/vila under vindkraftverk. FÅGEL Man har i utredningar (Vindval rapport 6467) sett att fåglar snabbt anpassar sig till vindkraft och kan på det sättet undvika verken. Rovfåglar och fladdermöss har man sett är mer känsliga för vindkraft. I Lekebergs vindbruksplan kan man se de vanligaste stråken för fåglarna i kommunen. I kartan nedan ser man att det tänkta vindkraftsområdet ej berör fågelstråken. Etablering Östra Larmgatan Göteborg Tel

28 28 FLADDERMÖSS När det gäller fladdermöss beror det på vad det är för slags fladdermusart som finns i området. Detta på grund av att olika arter söker föda på olika höjder. Vissa fladdermöss jagar insekter på höjder mellan meter och då kan de vara i ett riskområde när det gäller vindkraftverk, detta för att insekter oftast ansamlar sig vid nacellen, detta kan bero på att de alstras en viss värme där samt ljuset och den vita färgen lockar insekter. Det krävs dock rätt väderförhållanden för att fladdermöss ska jaga. Bland annat kräver de värme och svag vind, idealisk temperatur är på 15 C eller mer samt att vindhastigheterna är under 6 m/s. I faktasammanställningen Fladdermusfaunan i Sverige Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011 av Ingemar Ahlén kan man utläsa att följande fladdermusarter kan finnas i trakten runt Stickninge: Brandts fladdermus, Mustaschfladdermus, Fransfladdermus, Vattenfladdermus, Nordisk fladdermus, Dvärgfladdermus, Stor fladdermus, Gråskimlig fladdermus och Långörad fladdermus. Brandts fladdermus - en vanlig skogslevande art med utbredning från Sydsverige till södra Norrbotten. Brandts fladdermus håller positionerna som en ganska vanlig och väl spridd art. Mustaschfladdermus - ansågs tidigare vara en av de vanliga arterna i Sverige, utbredning i Syd- och Mellansverige upp till södra Norrland. Arten lever i skogar, parker, hagmarker och lövängar. Fransfladdermus en sällsynt art med fläckvis utbredning som förekommer i södra Sverige från Skåne till Dalsland, Värmland och Dalarna samt på Öland och Gotland. Förekomsterna påträffas i områden med tät gammal bokskog med sparsam markvegetation. Arten lever till stor del av småkryp utan flygförmåga. Vattenfladdermus en av de vanligaste arterna i Södra Sverige med utbredning norrut till mellersta Norrland. De flesta kolonierna finns vid sjöar och vattendrag. Nordisk fladdermus den vanligaste arten i Sverige med utbredning från sydligaste Skåne till Lappland norr om polcirkeln. Finns i de flesta slags miljöer, såsom jordbrukslandskap, kuster, villaområden och skog av alla slag. I många områden är individrikedomen större än för alla övriga arter tillsammans. Dvärgfladdermus mycket vanlig i södra Sverige med utbredning upp till Dalälven och kustnära delar av Gästrikland. I söder finns arten i alla slags skogar, trädgårdar och parker, medan den norr om Mälardalen i stort sett bara förekommer i ädellövskog vid sjöar och vattendrag. Stor fladdermus arten har en ojämn och fläckvis utbredning i Syd- och Mellansverige upp till Dalälven. Dess huvudsakliga tillhåll är jordbrukslandskap med slättsjöar och lövskog. Gråskimlig fladdermus arten har fläckvis förekomst i södra Sverige upp till södra Norrland. Kolonier och jaktbiotoper är kända från landsbygd med både jordbruk och skog. Långörad fladdermus vanlig art med utbredning från södra Sverige norrut till mellersta Norrland. Kolonierna förekommer i hus, ladugårdar, kyrkor och hålträd, och jaktmiljöerna är stigar och smågläntor i relativt tät skog men även parker och trädgårdar. Sammanfattningsvis kan man säga att Dvärgfladdermus, Nordisk fladdermus, Stor fladdermus och Gråskimlig fladdermus tillhör kategorin högriskarter då de söker föda på högre höjder. Dessa arter anses vara livskraftiga. Östra Larmgatan Göteborg Tel

29 29 VÅTMARKER- OCH SUMPSKOGSOMRÅDEN Vid den tänkta etableringsplatsen finns inga kända våtmarker och sumpskogsområden. FÖRSVARSMAKTEN Remiss är skickad till Försvarsmakten. JÄRNVÄG Inga järnvägar finns i området. LUFTFART Remiss är skickad till Luftfartsverket. KOMMUNIKATION Remisser har skickats till berörda tele- och radiokommunikationsföretag. Östra Larmgatan Göteborg Tel

30 30 ÖVRIGT ÅTERSTÄLLELSE AV MARK - AVVECKLING Ett vindkraftverks livstid beräknas i nuläget till år. Vid en framtida avveckling, efter att den definitiva driften av anläggningen har upphört, kommer allt material, så långt det är ekonomiskt försvarbart och möjligt, att återvinnas på lämpligt sätt. Vindkraftverket med torn, nacell och rotorblad kommer att demonteras och fraktas bort från etableringsområdet. Fundamenten kommer att övertäckas, återanvändas eller tas bort ned till 1 m markdjup och därefter övertäckas. Ingjutningsringen i fundamentet tas bort. Vägar och elkablar i mark lämnas kvar med möjlighet till fortsatt användning. EGENKONTROLL ETABLERINGSFAS Vid byggnation kommer en uppföljning att ske av de avvikelser och svårigheter som byggverksamheten kan komma att föra med sig, så som vägbyggnation, fundament och resning av kran och verk. Oförutsedda händelser och incidenter med miljöpåverkan kommer att registreras, dokumenteras och analyseras, för att i fortsatta projekt undvika att liknande incidenter inträffar. DRIFTFASEN För att övervaka vindkraftparkens påverkan på miljön kommer Greenextreme att ta fram ett kontrollprogram som följer med till det driftbolag som bildas vid försäljningen av vindkraftverken. Kontrollprogrammet förutsätts omfatta de undersökningar som behövs för att följa upp vindkraftverkens påverkan i förhållande till Greenextremes villkor för verksamheten. Främst mätning av ljud borde vara den uppföljning som har störst intresse för närboende och kommun. INFORMATIONSMÖTEN KOMMUN Miljöanmälan och Bygglovsanmälan skickades till kommunen Samråd med kommun har skett genom främst mailkontakt då projektet har diskuterats och förslag på lämpliga fotopunkter gavs. STATLIGA MYNDIGHETER Remisser har skickats till Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Trafikverket. SÄRSKILT BERÖRDA Särskilt berörda är de grannar som har mark i anslutning till respektive verk. Greenextreme skickar i samband med att Miljöanmälan och bygglovsansökan till kommunen skickas in även ut information om projektet till närboende i området. I brevet informerar vi om de planer som finns angående vindkraftsetableringen och berättar vart på hemsidan de kan finna mer information om så önskas. Informationen kommer att skickas till alla markägare med en radie som uppgår till m från vindkraftverket. Vid intresse anordnas möte eller studiebesök till etableringsplatsen. ALLMÄNHET Inga samråd med allmänheten har skett. Östra Larmgatan Göteborg Tel

31 31 ÖVERENSSTÄMMELSE MED HÄNSYNSREGLERNA Nedan följer en redogörelse för hur den planerade verksamheten kommer följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet i Miljöbalken. 1 TILLÄMPNING OCH BEVISBÖRDA När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllt då sökanden gjort denna Miljöanmälan. Anmälan granskar på ett objektivt sätt projektet och dess påverkan på omgivningen. Detta gör att de negativa aspekterna minskar till ett minimum. 2 KUNSKAPSKRAV Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllt då sökanden har gjort denna Miljöanmälan. Sökanden har även tidigare uppfört verk och har personal som genomgått relevant utbildning. Då kunskapen inte finns hos sökanden används externa konsulter. 3 FÖRSIKTIGHETSPRINCIP Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då sökanden gjort beräkningar och undersökningar för att minska påverkan på närboende och närmiljö. Sökanden har kontinuerlig kontakt med den kvalitetssäkrade tillverkaren i Tyskland för att utreda vilket verk som för stunden lämpar sig bäst. Sökanden innehar även försäkringar som täcker eventuella skador. 4 KEMISKA PRODUKTER Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då de verk som sökanden tittat på har uppsamlingskärl för de kemikalier som verket innehar. Vid val av kemikalier skall sökanden välja de mest miljövänliga alternativen som fungerar. Östra Larmgatan Göteborg Tel

32 32 5 HUSHÅLLNINGSPRINCIPEN Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla och bidrar till att hushålla med andra ändliga energislags råvaror. Ett vindkraftverk producerar under 6-12 månader sin egen tillverkningsenergi, efter detta producerar verket ren energi i ca år till. Verket kan vid avveckling återvinnas i stor utsträckning då verket till största del består av metaller. 6 LOKALISERINGSPRINCIPEN För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 11 kap. 9 a och 12 kap. 6 ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2010:902). Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då verken är placerad på säkert avstånd från närboende och viktiga naturvärden. Verket använder sig av den senaste tekniken som gör att utnyttjandet av marken blir så effektivt som möjligt. 7 RIMLIGHETSAVVÄGNING Kraven i 2-5 och 6 första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den 1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2010:882). Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då sökanden tecknar försäkringar som täcker sådana oförutsedda händelser som paragrafen hänvisar till. Sökanden ihop med leverantörer och konsulter kommer upprätta kontrollprogram som minimerar risken för att olägenheter uppstår. Östra Larmgatan Göteborg Tel

33 33 8 ANSVAR FÖR SKADAD MILJÖ Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då sökanden tecknar försäkringar som täcker sådana oförutsedda händelser som paragrafen hänvisar till. Sökanden ihop med leverantörer och konsulter kommer upprätta kontrollprogram som minimerar risken för att olägenheter uppstår. 9 SLUTAVVÄGNING Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller 4. Lag (2002:175). Ovanstående paragrafs krav bör anses uppfyllda då sökanden är införstådd i dess betydelse. Om oväntade händelser skulle göra att beräkningar visar sig helt fel finns alltid möjligheten till att återställa platsen till dess ursprungliga skick. Östra Larmgatan Göteborg Tel

34 34 REFERENSER Vindbruksplan Lekebergss kommun Vindlov.se- Riksantikvarieämbetet, Fornsök- Lantmäteriet- Eniro- Skogens Källa Repower Artportalen.se Östra Larmgatan Göteborg Tel

35 35 1. Ljudkarta och Ljudberäkning 2. Skuggkarta, Skuggberäkning och Skuggkalender 3. Fotopunkter och Fotomontage 4. Kartor - Basis VKV - Basis Fastighet - Basis Vägdragning - Basis Kranplats - Riksintressen - Översiktsiktskarta - Skogens Källa - Fastighetskarta - Fornlämningar - Fastighetskarta - Teckenförklaringar till Riksintressen, Skogens källa och Fornlämningar 5. Tillfällig uppställningsplats 6. Produktblad Repower 3.2 M Kemikalier och oljor i vindkraftverket BIFOGADE FILER Östra Larmgatan Göteborg Tel

36 Projekt: Stickninge DECIBEL - Karta 8,0 m/s Beräkning: Decibel WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :51 / 1 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Isabel Isaksson / Beräknat: :48/ m Karta:, Utskriftskala 1:15 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: Nord: Ljudberäkningsmodell: Svensk, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s Nytt vindkraftverk Ljudkänsligt område Höjd över havet från aktivt linjeobjekt 35,0 db(a) 40,0 db(a) 45,0 db(a) 50,0 db(a) 55,0 db(a) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

37 Projekt: Stickninge DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Decibel SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :48 / 1 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Isabel Isaksson / Beräknat: :48/ Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,2 Vindkraft Ja REpower 3.2M ,0 143,0 EMD Level 0 - Guaranteed - Sound power level ,0 Användarvärde 143,0 107,0 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt områdern Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från VKV Ljud Avstånd Alla [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Decibel ,7 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja B Decibel ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja C Decibel ,2 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja D Decibel ,1 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja E Decibel ,4 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja F Decibel ,1 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja G Decibel ,6 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja H Decibel ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja I Decibel ,3 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja J Decibel ,5 1,5 40, ,3 Ja Ja Ja K Decibel ,0 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja L Decibel ,5 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja M Decibel ,0 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja N Decibel ,3 1,5 40, ,3 Ja Ja Ja O Decibel ,8 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja P Decibel ,8 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja Q Decibel ,0 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja R Decibel ,1 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja S Decibel ,6 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja T Decibel ,8 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja U Decibel ,5 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja V Decibel ,0 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja W Decibel ,3 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja X Decibel ,5 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja Y Decibel ,0 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja Z Decibel ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

38 Projekt: Stickninge DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Decibel WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :48 / 2 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Isabel Isaksson / Beräknat: :48/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt områdern Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från VKV Ljud Avstånd Alla [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] AA Decibel ,2 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja AB Decibel ,1 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja AC Decibel ,9 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja AD Decibel ,6 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja AE Decibel ,0 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja AF Decibel ,0 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja AG Decibel ,6 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja AH Decibel ,0 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja AI Decibel ,1 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja Avstånd (m) VKV LKO 1 A 651 B 624 C 621 D 1092 E 910 F 1314 G 1284 H 873 I 984 J 901 K 1007 L 1160 M 1698 N 1369 O 1332 P 1493 Q 738 R 962 S 617 T 730 U 793 V 610 W 1464 X 1236 Y 1290 Z 1318 AA 1520 AB 1465 AC 1569 AD 1867 AE 2051 AF 2629 AG 1588 AH 2611 AI 1757 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Miljöanmälan. Södra Vibäck vindkraftverk

Miljöanmälan. Södra Vibäck vindkraftverk Miljöanmälan Södra Vibäck vindkraftverk November 2012 Revidering januari 2013 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av ett vindkraftverk i Södra Vibäck, Nässjö

Läs mer

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken September, 2013 FMH verksamhetskod: 40.100 Föreliggande dokument utgör underlag för

Läs mer

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark Miljöanmälan Gölhult Vindkraftpark Januari 2012 Revidering januari 2013 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av två vindkraftverk i Gölhult, Habo kommun och

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun

Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun Vindkraftsanläggning Skederids-Boda Norrtälje kommun Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken Augusti, 2013 FMH verksamhetskod: 40.100 Föreliggande dokument utgör underlag

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Vindkraftsanläggning Gunnarsbo, Kalmar

Vindkraftsanläggning Gunnarsbo, Kalmar Vindkraftsanläggning Gunnarsbo, Kalmar Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken November, 2012 Anmälande bolag: GreenExtreme AB Östra Larmgatan 13 41107 Göteborg Kontaktperson:

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer