Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)"

Transkript

1 Års redo visn ing 2012

2 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli Studentcentrum Utbildnings- och forskningssektionen Akademier Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Akademin för hälsa, vård och välfärd, (HVV) Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, (UKK) Högskolebibliotek Externa relationer (EER) Högskolestyrelsens ordförande: Madeleine Caesar Högskolans ledning utgörs av: Rektor: Karin Röding Prorektor Tola Jonsson t.o.m Paul Pettersson fr.o.m Vicerektor, samverkan Karin Axelsson t.o.m Dekan Prodekanus för forskning och utbildning på forskarnivå Prodekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förvaltningschef Bibliotekschef Chef för enheten för externa relationer Chef för akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Chef för akademin för hälsa, vård och välfärd Peter Dobers Yvonne Eriksson Peter Gustafsson Marie Eriksson Annsofie Oscarsson Annika Tjernström Thomas Wahl Maria Müllersdorf Chef för akademin för innovation, design och teknikutveckling Åsa Lundkvist t.o.m Chef för akademin för utbildning, kultur och Kommunikation Pia Lindberg Mälardalens studentkårs ordförande Cathrine Åsklint t.o.m Mikael Broman fr.o.m

3 Innehåll Rektor har ordet 5 Resultatredovisningens utformning 7 Redovisning enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag 7 Högskolans strategiska utgångspunkter och mål 8 Kvalitet 8 Intern styrning och kontroll 9 Internationalisering 10 Samverkan 11 Jämlikhet 12 Hållbar utveckling 12 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 Programutbud 15 Rekrytering 16 Antal studenter 17 Genomströmning 18 Studieprestationer 19 Examina 22 Studentinflytande 22 Internationalisering 23 Jämlikhet 25 Utbildning på forskarnivå 27 Utbud 27 Rekrytering 27 Antal doktorander 27 Examina 28 Studentinflytande 29 Internationalisering 29 Forskning 31 Forskningsinriktningar 31 Internationalisering 32 Forskningsprestationer 32 Anställda 35 Kompetensförsörjning 35 Vetenskaplig kompetens 35 Högskolepedagogisk kompetens 36 Internationalisering 36 Sjukfrånvaro 36 Särskilda åtaganden Idélab 39 Högskolans ekonomiska utveckling 41 Kapitalförändring 41 Intäkter 41 Investeringar 43 Utsikter för 2013 och framåt 43 Ekonomiskt utfall per verksamhetsgren 44 Resultaträkning per verksamhetsgrenar 45 Grundläggande högskoleutbildning 45 Forskning och forskarutbildning 45 Årsbokslut 47 Resultaträkning 47 Balansräkning 48 Anslagsredovisning 49 Redovisning av högskoleutbildning på grund och avancerad nivå 51 Tilläggsuppgifter och noter 53 Väsentliga uppgifter 57

4 4

5 Mälardalens högskola, årsredovisning Rektor har ordet Under året har högskolan successivt infört den nya forsknings- och utbildningsstrategin för perioden i hela organisationen. Strategin formulerar målbilden för högskolans forsknings- och utbildningsverksamhet år 2016, och uppvisar en strategimodell för hur högskolan ska kraftsamla resurser och verksamhet för att utveckla forskningsbaserad utbildning och utbildningsrelevant forskning. Den strategiska modellen lägger särskild vikt vid att högskolans etablerade forskningsinriktningar utgör forskningsbas, utvecklingsmiljöer och spetsmiljö. Som en följd av det minskade utbildningsuppdraget om 40 miljoner kronor fram till 2015 har högskolan under 2012 inlett en noggrann genomlysning och översyn av utbildningsutbudet. Högskolan ska strategiskt fokusera verksamheten till fyra utbildningsområden; lärarutbildningar, teknikutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar och ekonomiutbildningar. Översynen har tagit avstamp i forsknings- och utbildningsstrategin, och även tagit hänsyn till arbetsmarknadens behov och vad studenterna efterfrågar, såväl som till förutsättningarna för långsiktig vetenskaplig kompetens och utbildningarnas resultat. Det ändrade utbildningsuppdraget innebär att MDH prioriterar lärarutbildningar, teknikutbildningar och vårdutbildningar, medan utbildningsvolymerna inom ekonomi- och beteendevetenskap anpassas och vissa språkutbildningar och teater avvecklas. Det minskade utbildningsuppdraget innebär samtidigt att även volymerna inom de utbildningsområdena som prioriteras har svårt att möta omfattningen av arbetsmarknadens efterfrågan har varit ett år präglat av strategiska satsningar för framtiden när det gäller forskningen vid MDH. Under hösten invigdes två nya stora forskarskolor, en inom hälsa och välfärd med 22 nyantagna doktorander och en inom innovation och produktrealisering med 15 nyantagna företagsdoktorander. Dessa satsningar hade inte varit möjliga utan extern finansiering från olika finansieringskällor. Antalet helårsstudenter har minskat men utvecklingen ligger i linje med planerade minskade volymer till följd av sänkt utbildningsuppdrag och vid högskolan studerar nu drygt studenter. Högskolan har sedan några år tillbaka arbetat för att studenterna ska stanna kvar under hela sin utbildning. Det arbetet har gett effekt, och genomströmningen har stabiliserats på 78 procent och det är i synnerhet legitimationsoch professionsutbildningarna som har högre genomströmning. Antalet examina utfärdade vid MDH ökar stadigt, både inom grundutbildningen och inom forskarutbildningen. Forskarutbildningen har dessutom ökat både antalet antagna och antalet aktiva doktorander. Högskolans studenter behåller sin position som viktig rekryteringsbas för arbetsgivare i regionen och under studietiden får högskolans studenter på olika sätt tidig kontakt med arbetslivet och med framtida arbetsgivare. 81 procent av studenterna har inom ett år efter avslutad examen ett arbete som motsvarar deras examen, och enligt Svenskt Näringsliv rankas många av MDH:s utbildningar i topp när det gäller samverkan. Under 2012 utsåg SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, Västerås och Eskilstuna till Årets studentstäder 2012/2013. Avgörande faktorer för att MDH och städerna skulle få denna utmärkelse var bland annat studentinflytandet, städernas bostadsgaranti och högskolans nära samarbete med näringsliv och samhälle. Det totala ekonomiska utfallet för MDH för 2012 visar ett överskott på 27,1 miljoner kronor. En starkt bidragande faktor är att det har skett en ökad extern finansiering till forskningsverksamheten, vilket är mycket glädjande. Högskolans forskning är till 62 procent finansierad med externa medel. Även inom grundutbildningen är de externa intäkterna högre än budgeterat samtidigt som anslagsintäkterna för första gången på flera år är i nivå med takbeloppet. En fortsatt god kostnadskontroll generellt i verksamheten har också bidragit till det positiva ekonomiska utfallet. Högskolan har fortsatt att utveckla en strategisk samverkan genom ett tydligare samarbete med centrala aktörer inom regionen, både inom den privata och offentliga sektorn. Likaså har MDH ingått strategiska samarbetsavtal inom såväl utbildning som forskning. Under hösten har MDH haft ingående diskussioner med ABB Sverige och AB Volvo gällande strategiska samarbeten. Detta har lett till att högskolan i januari 2013 slutit samarbetsavtal på högsta ledningsnivå med dessa två globala företag. Det finns nu en modell som kan användas gentemot framtida samarbetsparter. Andra exempel på betydelsefull samverkan är Mälardalens Kompetenscentrum för lärande, MKL, och Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV. Inom MKL tar högskola och kommuner gemensamt krafttag för regionens skolor, och där ingår exempelvis forskningsprojektet Räkna med Västerås som är en strategisk plattform för matematikutveckling i Västerås Stad. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa, välfärd och socialt arbete. Högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategi pekar ut riktningen för de kommande åren och är en viktig kompass som gör att högskolan, trots minskade anslag, står väl rustad att fatta strategiska och långsiktiga beslut om såväl utbildning som forskning. Karin Röding Rektor

6 6

7 Mälardalens högskola, årsredovisning Resultatredovisningens utformning Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Årsredovisningen är utformad för att svara på hur Mälardalens högskola (MDH) uppfyller dessa mål. Redovisning angående internationalisering, jämställdhet, breddad rekrytering, kvalitet, samverkan, studentinflytande och hållbar utveckling återfinns i det inledande avsnittet, och i de fall där det är relevant även under avsnitten utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning. Redovisning enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag MDH ska i resultatredovisningen visa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Den huvudsakliga verksamheten är utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning. Det är alltså denna verksamhet som redovisningskravet avser. Redovisning enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 3:1 sker i första hand i enlighet med de rekommendationer som arbetsgruppen inom Sveriges universitets- och högskoleförbund har tagit fram. Avvikelser förkommer i de fall rekommendationerna omfattar sådana mått som inte är relevanta eller då andra mått bedömts ge en bättre bild av verksamheten. I den fortsatta resultatredovisingen sker redovisning av kostnader per prestation under rubriken Prestationer relaterat till kostnader under respektive verksamhetsområde. Kompetensförsörjning och sjukfrånvaro redovisas enligt FÅB i avsnittet Anställda. Disposition Årsredovisningen inleds med ett avsnitt där MDH:s strategiska utgångspunkter och mål redovisas följt av avsnitt om kvalitet, intern styrning och kontroll, internationalisering, samverkan, jämlikhet och hållbar utveckling. Årsredovisningens struktur följer sedan uppdelningen i högskolans verksamhetsplan och de rapporter för verksamhetsuppföljning som sker varje kvartal när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning. Årsredovisningen avslutas med ett avsnitt som behandlar uppgifter kring anställda och ett avsnitt som redovisar det särskilda uppdrag högskolan har i form av Idélab. Enligt FÅB ska årsredovisningen återge verksamhetens utfall för de senaste tre åren var första året högskolan redovisade enligt FÅB 3:1 nya krav på prestations- och kostnadsredovisning och bara i de fall uppgifter för tidigare år bedöms vara såväl tillförlitliga som relativt lättillgängliga redovisas de. För några prestationsmått redovisas även längre tidsserier än tre år då bedömningen är att ett längre intervall i vissa fall behövs för att inte felaktiga slutsatser om trender riskerar att dras. Ytterligare kommentarer till detta står att läsa i anslutning till redovisade prestationer under respektive avsnitt. De kostnader som relateras till prestationer är kostnader inom den anslags- och bidragsfinansierade delen av verksamheten vilket innebär att kostnader inom uppdragsverksamhet och verksamhet finansierad med andra avgifter exkluderas. Kostnader per prestation redovisas dels på totalnivå för högskolan, dels per akademi eller annan organisatorisk enhet i de fall det anses vara relevant. Kostnaderna per organisatorisk enhet innehåller även interna transaktioner vilket gör att summan av enheternas kostnader inte är lika med de totala kostnaderna enligt årsredovisningen. För 2012 har redovisningen utökats med redovisning av den totala kostnaden för forskarutbildningen.

8 8 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Högskolans strategiska utgångspunkter och mål MDH:s vision och långsiktiga mål är att vara det ledande lärosätet i landet för excellent samproduktion tillsammans med olika samhällsaktörer, såväl internationellt som nationellt. I slutet av 2011 fastställdes högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden och verksamheten har under 2012 kännetecknats av en övergång till den nya strategin. I den nya forsknings- och utbildningsstrategin vidareutvecklar högskolan de prioriteringar som gjordes i strategin för föregående period. Genom en strategimodell kraftsamlar MDH för att fortsätta utveckla forskningsbaserad utbildning och utbildningsrelevant forskning som är till värde och nytta för samhället genom samproduktion och internationalisering. Syftet är att genom ökad dynamik i högskolans forskning ta tillvara på såväl interna som externa synergieffekter genom samproduktion och på så vis ge utrymme till att såväl förnya högskolans verksamheter som att stärka den akademiska kvaliteten i utbildningarna. Under året har MDH gjort en genomlysning av högskolans huvudområden. Mot bakgrund av forsknings- och utbildningsstrategin och det minskade utbildningsuppdraget har högskolan beslutat att avveckla vissa examina och även i vissa fall hela verksamhetsområden. Utgångspunkten har varit vilka utbildningar studenterna efterfrågar, hur arbetsmarknadens behov ser ut, hur utbildningen kan kopplas till forsknings- och utbildningsstrategin, vilken lärarkompetens som finns och hur resultatet i utbildningarna ser ut. Beslut som rör förändring i verksamheterna är tagna under 2012 och arbetet med att omsätta besluten i praktiken kommer att pågå fram till och med år MDH har genom detta påbörjat ett arbete att ytterligare stärka kvaliteten inom högskolans fyra stora utbildningsområden: ekonomiutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar, lärarutbildningar och teknikutbildningar. Genom en strategisk modell för forskningen stärks förutsättningarna för att utveckla forskningens kvalitet och dess betydelse som forskningsbas för utbildningarna. Högskolans sex etablerade forskningsinriktningar har alla ett uppdrag att utgöra forskningsbas för utbildningarna, samtidigt som en av inriktningarna utpekas som spetsmiljö och tre som utvecklingsmiljöer. Högskolans sex etablerade forskningsinriktningar är: Hälsa och välfärd (utvecklingsmiljö), Inbyggda system (spetsmiljö), Industriell ekonomi och organisation, Innovation och produktrealisering (utvecklingsmiljö), Miljö, energi- och resursoptimering (utvecklingsmiljö) och Utbildningsvetenskap. Till höger illustreras högskolans strategiska ställningstaganden inom forskning och utbildning: Hälso- och välfärdsutbildningar Teknikutbildningar Lärarutbildningar Ekonomiutbildningar Högskolans sex etablerade forskningsinriktningar: Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Utbildningsvetenskap. Kvalitet Utgångspunkten för högskolan är att kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är integrerade processer. Kvalitetsarbetet ska bedrivas på såväl ledningsnivå som inom de organisatoriska enheterna, och arbetet ska även vara integrerat i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning. Under 2012 har MDH påbörjat en revidering av högskolans styrande kvalitetsdokument. Arbetet ska leda till att det finns områdesstrategier för hur högskolan ska säkra kvalitetsarbetet när det gäller utbildning, forskarutbildning och forskning. Syftet med områdesstrategierna är att säkerställa att de satsningar som MDH beskriver i forsknings- och utbildningsstrategin för perioden genomsyrar hela utbildningsverksamheten och forskningen. Dessa områdesstrategier kommer att vara färdigställda under MDH lägger stor vikt vid att utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska vara forskningsbaserad. Detta innebär att lärare är verksamma inom forskningsmiljöer och att forskare medverkar i undervisning. I den interna beredningen av årliga verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning tas också stor hänsyn till att högskolans utbildningar är forskningsbaserade. Fakultetsnämnden ansvarar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i högskolans utbildningar, forskarutbildningar och forskning. Varje år fattar till exempel nämnden beslut om högskolans programutbud på grundnivå och avancerad nivå utifrån upprättade rutiner. Akademierna ansvarar för att driva och genomföra verksamheten utifrån de beslut som nämnden fattar. Utöver detta har akademierna ansvar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet.

9 Mälardalens högskola, årsredovisning Forskarutbildningsämnet didaktik har utvärderats på initiativ av fakultetsnämnden, som en del av nämndens kontinuerliga kvalitetsuppföljning av forskarutbildningen samt för att förbereda inför Universitetskanslersämbetets kommande kvalitetsgranskning av examensrätter för utbildning på forskarnivå. Utifrån utvärderingen har akademin utarbetat en åtgärdsplan baserad på akademins självvärdering och de externa utvärderarnas rekommendationer. Akademin har uppdragits avrapportera åtgärdsplanens genomförande under Ämnena industriell ekonomi och organisation, matematik/tillämpad matematik samt energi- och miljöteknik är för närvarande under pågående utvärdering. Under 2011 beslutade fakultetsnämnden om en särskild kvalitetsgranskning av ekonomiutbildningarna vid högskolan. Granskningen blev klar under 2012 och slutsatserna innebär att de akademier som är berörda, har till uppgift att under nästa år utreda hur verksamheten inom industriell ekonomi och organisation bör utvecklas. Som ett led i det kvalitetsansvar som fakultetsnämnden har för utbildningar vid MDH har det under året även genomförts en pilotgranskning av sjuksköterskeprogrammet. Syftet med denna pilotgranskning var att pröva en ny metod för intern kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan. De erfarenheter som pilotgranskningen har gett används nu i arbetet med att ta fram en generell metod för hur MDH ska utvärdera utbildningsprogram. Sedan tidigare har MDH ett system för kursvärdering, och under året har högskolan utvecklat detta system. Det finns till exempel möjligheter att analysera kvaliteten på en sammanslagen nivå och detta kan användas för att både analysera och utveckla kvaliteten på utbildningarna. I pilotutvärderingen av sjuksköterskeprogrammet användes till exempel resultat från kursvärderingar som underlag för att granska utbildningens kvalitet ur ett studentperspektiv. I juni 2012 presenterade Högskoleverket rapporten Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011 (MDH 2011/508). Rapporten beskriver att Högskoleverkets stickprov visar att kursvärderingar har genomförts och sammanställts i samtliga av de 20 utvalda kurserna. Högskoleverket beskriver också att man ser positivt på att högskolan har tagit initiativ till att tillsammans med Mälardalens studentkår driva en kampanj för att bland annat förbättra svarsfrekvensen på kursvärderingar. Något som studentkåren har påpekat är att det finns brister i återkopplingen till studenterna, särskilt i början av kursen. Högskoleverket genomför kvalitetsutvärderingar av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå. Utifrån dessa kvalitetsutvärderingar fattade myndigheten under året beslut om mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Dessa var de första beslut som delgavs enligt den utvärderingsmodell som infördes januari MDH har fått beslutet mycket hög kvalitet för kandidatexamen inom huvudområdena folkhälsovetenskap och sociologi. Beslut om hög kvalitet fick MDH för magisterexamen inom huvudområdena arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi och sociologi samt för kandidatexamen inom huvudområdena företagsekonomi, psykologi och statsvetenskap. Beslut om bristande kvalitet fick högskolan när det gäller kandidatexamen inom huvudområdena nationalekonomi och engelska samt magisterexamen inom huvudområdena ledarskap och företagsekonomi. Omdömen om mycket hög kvalitet innebär en extra statlig resurstilldelning om knappt fyra miljoner kronor för Omdömen om hög kvalitet innebär att högskolan får behålla de examenstillstånd som är utvärderade. Bristande kvalitet innebär däremot att Högskoleverket ifrågasätter det aktuella examenstillståndet, och ytterst kan det leda till att Högskoleverket återkallar examenstillståndet. MDH ska inom ett år från beslutet om bristande kvalitet analysera vilka bristerna är och även lämna en redovisning till Högskoleverket på vilka åtgärder högskolan har tagit till för att komma tillrätta med bristerna. Som ett led i fakultetsnämndens uppföljning av ifrågasatta examina har akademi HST lämnat en lägesrapport om analys och åtgärder för examen inom huvudområdena nationalekonomi och företagsekonomi. Akademi UKK inkommer under vårterminen 2013 med en likartad lägesrapport då det gäller ifrågasatt kandidatexamen inom huvudområdet engelska. På initiativ från högskolan kommer examen inom huvudområdet ledarskap att avvecklas. Förutom de utvärderingar där Högskoleverket redan har fattat beslut pågår ännu ett antal granskningar. För utvärderingsomgång två väntar till exempel högskolan på beslut när det gäller huvudområdet sjukgymnastik, det är i sig problematiskt. Utvärderingsomgång tre som gäller granskning av huvudområden för språk och litteraturvetenskap är genomförda under 2012 och högskolan väntar besked om yttranden och beslut från Högskoleverket för dessa utbildningar frånsett huvudområdet engelska där beslut redan fattats under året. Övriga besked för utvärderingsomgång tre väntas komma under början Utvärderingsomgång fyra som rör huvudområdena matematik och teknik har påbörjats under året, och för utvärderingsomgång fem och sex har MDH lämnat förberedande underlag till Universitetskanslersämbetet. Intern styrning och kontroll Högskolans interna styrning och kontroll vilar på flera ben. Enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll är riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation obligatoriska moment. Andra viktiga delar i den interna styrningen och kontrollen är upprätthållandet av en god intern miljö (exempelvis via tydliga organisations- och beslutsstrukturer, fastslagna mål och regler, väl fungerande intern kommunikation) och goda processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

10 10 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Hur högskolan arbetar med intern styrning och kontroll åskådliggörs i huvudsak av den riskhanteringsplan som högskolestyrelsen fastställt. Planen omfattar bland annat prioriterade risker, kontrollåtgärder och uppföljning. I arbetet med att ta fram planen var riskseminarier på enhetsnivå ett bärande inslag och riskhanteringsplanen fastställdes i maj Planen följs upp löpande och har redovisats för styrelsen under årets styrelsemöten. Högskolans akademier och förvaltning redogör i sina verksamhetsplaner för vilka risker som finns för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker. Utfallet av verksamhetsplanerna ska återrapporteras till rektor i verksamhetsberättelser. Nytt för 2012 är att verksamhetsberättelserna ska kompletteras med en bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Huvudsyftet med detta är att ytterligare knyta samman arbetet enligt förordningen om intern styrning och kontroll med den ordinarie verksamhetsstyrningen. Detta är i enlighet med styrelsens beslut i februari 2012 om att ytterligare stärka kopplingarna mellan riskanalyser, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Riskhanteringsplanen innehåller några risker som fortsatt värderas högt och som inte har kunnat begränsas i önskvärd omfattning. Högskolan gör ändå bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. De revisonsrapporter som tagits fram och kommit in under året har redovisats för styrelsen. Utfallet av årets revisioner är i huvudsak positivt för högskolan. Sammantaget kan konstateras att den interna styrningen och kontrollen i huvudsak är betryggande, men att det finns vissa orosmoment. Det rör bland annat de åtgärder som gjorts för att begränsa risken för att förlora examensrätt inom utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. Administrationen av EU-finansierade projekt ska också ses över. Dessa risker och åtgärder kräver uppmärksamhet men påverkar inte tillförlitligheten i årsredovisningen. Internationalisering Strategiskt arbete och fokusering av verksamheten har präglat den internationella verksamheten vid MDH under Tidigt på året fick rådet för internationell verksamhet en tydligare arbetsbeskrivning och för att betona fakultetsnämndens kvalitetsansvar för den internationella verksamheten, blev dekanus för fakultetsnämnden utsedd till ordförande för rådet. MDH har under året även påbörjat en översyn av högskolans befintliga avtal, med målet att reducera dem med cirka 30 procent. Som ett stöd i arbetet med avtal har högskolan tagit fram nya rutiner för etablering, förlängning och uppsägning av avtal, samt en checklista med grundläggande kriterier för avtal. Högskolan har dessutom inlett ett arbete för att identifiera strategiska internationella partners. Även för detta arbete har en kriterielista tagits fram som stöd för att identifiera vad som gör ett internationellt lärosäte till en strategisk partner. Målet med arbetet är att ha ett fåtal avtal som är strategiskt viktiga för MDH på ett övergripande plan och ett flertal avtal för varje specifik akademi. Under hösten påbörjades även ett strategiskt arbete som syftar till att fördjupa och ytterligare integrera den internationella verksamheten. Detta gäller både ur akademisk synvinkel, men även hur verksamheten mer specifikt kan bidra till arbetet med Ett starkt MDH och därmed stärka högskolans profilering både på den nationella och internationella arenan. Av totalt 31 sökande var MDH ett av fem lärosäten i Sverige som fick ekonomiskt stöd i STINT:s nya satsning strategiskt stöd för internationalisering. Projektet löper under två år och sammanfaller väl med högskolans strategiska arbete inom såväl internationell rekrytering som profileringen en samproducerande högskola. Det geografiska fokuset är tre städer i Indien; Mumbai, Bangalore och Hyderabad där högskolan redan har ett visst samarbete med välrenommerade läroäten. Inom ramen för projektet ska dessa samarbeten nu vidareutvecklas och fördjupas samtidigt som högskolan ska inleda samarbete med företag i dessa tre regioner. Tanken är skapa en dynamisk samarbetsplattform där MDH utgör navet mellan de företagssamarbeten högskolan har i Sverige, de företagskontakter högskolans indiska partners har och de lärosäten som finns i dessa tre regioner. Målet med projektet är kunskapsöverföring, innovation och forskningssamarbeten över geografiska och organisatoriska gränser. Samtliga akademier vid MDH medverkar i projektet som på så vis spänner över en mängd ämnes- och forskningsområden. För MDH har Indien varit och kommer att fortsätta att vara ett prioriterat land när det gäller internationell studentrekrytering. Högskolan har gjort en rad olika satsningar under det gångna året och det har resultatet i ett ökat antal sökande från just Indien. Det strategiska STINT-projektet förväntas också bidra med ökad synlighet för MDH i Indien framöver. Högskolan är fortsatt medlem i nätverket Study Destination Sweden. Ett annat prioriterat land är Thailand där högskolan sedan flera år har ett väl utvecklat samarbete med Rangsit University, Mahidol University och hälsoministeriet i Thailand. När högskolan under 2012 erhöll vetenskapsområdet hälsa och välfärd så utökades samarbetet till att även omfatta doktorander. Högskolan antog sju thailändska doktorander i den första antagningsomgången och dessutom haft flera blivande thailändska handledare genomgått högskolans egen handledarutbildning under hösten Antagningsomgången hösten 2012 visade en liten ökning av studenter från området utanför EU/EES från året innan. De allra flesta av dem kommer dock till Sverige med någon form av undantag från betalningsskyldigheten. Ett internt arbete har pågått under hösten för att säkra att samtliga processer som berör de avgiftskyldiga studenterna vävs in i ordinarie verksamhet.

11 Mälardalens högskola, årsredovisning Högskolan genomförde en så kallad internationell vecka i maj 2012 med 38 deltagare från 30 partneruniversitet. Tema för veckan var samarbete med omgivande samhälle och mobilitet. Dessutom utnyttjades varje tillfälle för erfarenhetsutbyte både i pauser och i det sociala programmet. Högskolans målbild för 2016 är att vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion mellan olika samhällsaktörer. Verksamheten vid MDH har alltid kännetecknats av samarbete med olika samhällsaktörer i högskolans omgivning. Till 2016 ska högskolan både ha vidareutvecklat formerna och omfattningen av denna samproduktion med aktörer såväl nationellt som internationellt. Mot bakgrund av att MDH 2001 beviljades utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet teknik har den externa samproduktionen framför allt skett med aktörer inom den privata sektorn. Högskolan har samtidigt lång erfarenhet av samproduktion med den offentliga sektorn genom den verksamhetsförlagda utbildningen vid professionsutbildningarna. Sedan några år har högskolan på ett målinriktat sätt arbetat för att tillämpa forskningserfarenheterna från samproduktion inom teknikområdet till verksamheter inom hälsa och välfärd, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Det har bland annat resulterat i den forskarutbildning inom hälsa och välfärd som invigdes hösten Verksamheten under 2012 har i flera avseenden präglats av övergången från den tidigare forsknings- och utbildningsstrategin till den strategi som fastställts för åren Det gäller även det strategiska arbetet för att stärka och vidareutveckla formerna för samproduktion. Under 2012 har högskolans samverkan med omgivande samhälle samlats i ett mer fokuserat arbetssätt där inriktningen är att utveckla samverkan på flera nivåer med några globala företag verksamma i regionen. Det är också företag där MDH utgör en viktig kompetensförsörjare. Högskolan har också formaliserat samarbetet med Eskilstuna kommun och Västerås stad genom att etablera Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) och Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Insatserna för att utveckla samproduktionen med privat och offentlig sektor omfattar både forskning och utbildning. Under året har högskolans samarbete med offentlig sektor inom det så kallade Samhällskontraktet utvärderats av revisionsfirman Ernst & Young. Samhällskontraktet är ett samarbetsavtal mellan MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad. Utvärderingen visar att Samhällskontraktet bidragit till att göra samarbetet mer fokuserat och resultatinriktat och att det präglas av en regional helhetssyn. Inom högskolans utbildningsverksamhet utgör praktik, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten i samarbete med externa aktörer centrala delar av samverkan med omgivande samhället. Inom ramen för utbildingarna erbjuder högskolan även gästföreläsningar av externa personer, studiebesök och projektarbeten med externa parter. Högskolan har en stående plats där arbetsgivare kan presentera sin verksamhet och en gång om året arrangerar högskolan tillsammans med Mälardalens studentkår en stor mässa på MDH där arbetsgivare i regionen presenterar sina verksamheter för högskolans studenter. Samverkan De fyra prioriterade utbildningsområdena (ekonomiutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar, lärarutbildningar och teknikutbildningar) ska alla ha tydlig koppling till studenternas kommande arbetsmarknad. Under året har högskolan påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda ett större utbud av praktikmöjligheter eller moment knutna till arbetsmarknaden inom ekonomiutbildningarna, med utgångspunkt i det arbetssätt högskolan har för att erbjuda verksamhetsförlag utbildning eller praktik inom övriga utbildningsområden. Högskolans utbildningar utvecklas också genom branschråd på programnivå där företrädare för privat och offentlig sektor ingår. MDH bedriver utbildning på forskarnivå i nära samverkan med omgivande samhälle. Ett exempel på detta är den nya forskarutbildningen inom hälsa och välfärd som invigdes hösten Forskarutbildningen genomförs i samarbete med landstingen i Västmanland och Sörmland, Nyköpings kommun, hälsoministeriet i Thailand och Rangsit University i Thailand. I den första omgången antogs 22 doktorander som har påbörjat sin forskarutbildning under hösten. Under året etablerades också den nya forskarskolan Innofacture tillsammans med några av landets största tillverkningsföretag; ABB, Atlas Copco, Bombardier, Fuji Autotech, Leax, Scania, TPC Components, Volvo CE och Volvo GTO. I forskarskolan ingår 15 företagsdoktorander. Utöver detta är MDH en av parterna i forskarskolan Developing Mathematics Education med fyra doktorander inskrivna vid MDH. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och doktoranderna kommer från kommuner i högskolans närområde. Sammantaget har MDH 67 företagsdoktorander och 47 externa handledare knutna till högskolans forskarutbildningar. Högskolan har fortsatt att utveckla och skapa förutsättningar för samproducerande forskning inom alla de etablerade forskningsinriktningarna. Inom teknikområdet har detta varit ett framträdande arbetssätt under många år bland annat genom Robotdalen och Automation Region. Under året har två forskningsprofiler fått medel beviljade från KK-stiftelsen, en inom inbyggda sensorsystem (hälsoteknik) och en inom energiteknik. Inom utbildningsvetenskapen kan särskilt projektet Räkna med Västerås nämnas där fokus ligger på att utveckla forskningen inom matematikdidaktik. Högskolan har en mängd forsknings- och utbildningsaktiviteter i samverkan med omgivande samhälle och det som kännetecknat arbetet under 2012 är att utveckla och genomföra en metod för samverkan inom flera områden med några stora aktörer. Detta arbete har bland annat resulterat i att högskolan i januari 2013 träffat avtal på högsta ledningsnivå med ABB Sverige och AB Volvo. MDH har under 2012 också fått medel beviljade från VINNOVA för att vidareutveckla samverkanskriterier för forskning och utbildning.

12 12 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Jämlikhet Under året har arbetet med jämlikhet vid högskolan utgått från den likabehandlingsplan som fastställdes Målet med planen är att medarbetarna vid högskolan ska bli mer medvetna om processer som värdesätter och tar tillvara den mångfald som finns på högskolan, hos studenter och i omvärlden. Ett prioriterat arbete har varit att få in jämlikhetsperspektivet i utbildningarna och i forskarhandledarutbildningen. Detta arbete har skett i samarbete med enheten för pedagogik, IKT och lärande (PIL) och fakultetsnämnden. Det interna arbetet med att öka medvetenheten om jämlikhetsperspektivet har lett till att frågan numera ingår i såväl chefsutbildningen som i introduktionen för nya medarbetare. Under året har högskolan även påbörjat en lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns några oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män vid högskolan. Hållbar utveckling För högskolan är hållbar utveckling och dess tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet viktigt. MDH blev den första högskolan i världen som blev miljöcertifierad enligt ISO och högskolan har använt det miljöledningssystemet sedan blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad, OHSAS Under året har högskolan utvärderat arbetsmiljö- och jämlikhetsarbetet. Utvärderingen ledde till ett beslut om att slå samman kommittén för arbetsmiljö och kommittén för jämställdhet till en kommitté, och i det arbetet även ta in högskolans miljöarbete. Kommittén för hållbar utveckling är därmed den instans som samordnar att MDH fattar beslut och bedriver arbete som är hållbart ur miljö-, arbetsmiljö-, och jämlikhetsperspektiv. Under hösten arrangerade högskolan tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun den tredje upplagan av bemötandedagarna. Arrangemanget var fullbokat med över 600 deltagare. Högskolan har även genomfört ett antal föreläsningar på temat jämlikhet, i form av lunchseminarium och en föreläsningsserie. Dessutom har högskolan genomfört en heldag med utbildning på temat Regnbågsfamiljer i förskolan. Högskolan deltog tillsammans med Eskilstuna kommun, Landstinget i Sörmanland och Polismyndigheten i Sörmland i Stockholm Pride och Eskilstuna Springpride. Under dessa dagar arrangerade MDH bland annat paneldiskussioner på temat Myndighetssamverkan för främjande åtgärder inom HBTQ-frågor.

13 13 För MDH, som nationell och regional kompetensförsörjare, är det av stor vikt att forskning och utbildning sker i samverkan och samproduktion med aktörer från studenternas framtida arbetsmarknad.

14 14

15 Mälardalens högskola, årsredovisning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå MDH erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom de fyra utbildningsområdena ekonomi, hälsa och välfärd, utbildning och teknik. MDH har cirka helårsstudenter, tre fjärdedelar av dem läser på program och resten läser fristående kurser. inriktningen utvecklingsstörning inom speciallärarprogrammet (16 platser) kompletterande pedagogisk utbildning (40 platser) ett nytt masterprogrammet i teknisk matematik (20 platser) Programutbud Programutbudet delas in i fyra kategorier: - Nybörjarprogram som ges på svenska - Nybörjarprogram som ges på engelska - Påbyggnadsprogram som ges på svenska - Påbyggnadsprogram som ges på engelska Diagrammet visar rekryteringsmålen för de fyra programkategorierna under åren Diagram 1 Programutbud mnkr Nybörjare Sv Nybörjare Eng Påbyggnad Sv Påbyggnad Eng Källa: Fakultetsnämndsbeslut Not. De så kallade förutbildningarna är inte inräknade i någon kategori, dessa utgör 60 platser vårterminen 2012 och lika många höstterminen Not. Uppgiften för utbudet av Nybörjare Sv för år 2011 har rättats och är 10 platser större än i årsredovisningen för För 2012 var rekryteringsmålet för svenska nybörjarprogram 252 platser färre jämfört med 2011, vilket är en minskning med nästan 11 procent. En anledning till det minskade utbudet är att det tidigare lärarprogrammet fortfarande erbjöds vårterminen Det programmet hade 195 platser medan de nya lärarprogrammen som högskolan erbjöd 2012 hade betydligt färre platser. Under 2012 erbjöd till exempel högskolan inte alls grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Detta program erbjöds höstterminen 2011 med 60 platser men programmet ställdes in då högskolan inte erhöll den sökta examensrätten. Högskolan har även gjort andra förändringar inom lärarprogrammen men de är av mindre omfattning. Inga förändringar gjordes när det gäller utbudet av engelska nybörjarprogram. Utbudet av svenska påbyggnadsutbildningar ökade med nästan 10 procent. Några bidragande orsaker till detta var att högskolan erbjöd ytterligare platser inom: Samtidigt ersatte ett nytt magisterprogram i ledarskap och arbetsliv de två programmen magisterprogram i ledarskap respektive magisterprogram i arbetslivsvetenskap. Rekryteringsmålet minskades till totalt 60 platser för det nya programmet jämfört med totalt 95 platser för de två tidigare programmen. Rekryteringsmålet för engelska påbyggnadsprogram ökade med 16 procent. En förklaring var det nya magisterprogrammet i hälsa och vård (två inriktningar) som bidrog med totalt 40 platser. Det nya magisterprogrammet i mark- och vattensystem bidrog med 20 platser (programmet ställdes dock in). Magisterprogrammet kvalitet i processteknik med 20 platser gavs inte alls. Dimensionering av lärarutbildning Verksamheten i det regionala utvecklingscentrumet RUC Mälardalen har under 2012 övergått i den regionala samverkansplattform Mälardalens kompetenscentrum för Lärande (MKL). I MKL samverkar högskolan med regionens kommuner kring det övergripande målet att ge alla barn och unga förutsättningar att nå skolans mål och sin egen fulla potential. Inom MKL har högskolan och kommuner kontinuerligt fört gemensamma diskussioner och genomfört insatser när det gäller regionens kompetensförsörjning, kompetensutveckling, forskning och skolutveckling. Detta har bland annat skett inför högskolans beslut om rekryteringsmål och utbud. Högskolans studievägledare har kontinuerligt under 2012 genomfört informationsträffar med presumtiva studenter för att vägleda dem i deras val, bland annat genom medverkan i högskoledagar och öppet hus. Informationsträffar har också genomförts med nyantagna lärarstudenter där fokus har legat på arbetsmarknadens behov.

16 16 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Rekrytering Högskolans rekrytering till program perioden har fördelats enligt diagrammet nedan. Diagram 2 Programregistreringar mnkr Nybörjare Sv Nybörjare Eng Påbyggnad Sv Påbyggnad Eng Källa: Ladok Måluppfyllelse för rekrytering definieras här som antalet registrerade dividerat med rekryteringsmålet och anges i procent års måluppfyllelse i procent med 2011 års siffror inom parentes: Nybörjare svenska 102 (89) Nybörjare engelska 96 (77) Påbyggnad svenska 73 (62) Påbyggnad engelska 40 (32) Måluppfyllelsen för de olika kategorierna varierar, det finns fler förstahandssökande än platser för respektive kategori men söktrycket är ojämnt fördelat mellan programmen. Rekryteringen till svenska nybörjarprogram överskred år 2012 måluppfyllelsen. Under året sänktes rekryteringsmålet medan antalet registrerade programstudenter var marginellt fler än år Detta beror på att program som inte fyllde sina platser och drog ned söktrycket år 2011 inte längre gavs Civilingenjörsprogrammen omfattade lika många platser (190), men hade något lägre antal förstahandssökande (140 mot tidigare 151). Däremot var antalet registrerade i nivå med föregående år (203 mot tidigare 199). Högskoleingenjörsprogrammen omfattade under detta år 180 platser, vilket är en minskning från 220. Trots detta hade programmen fler förstahandssökande och registrerade 17 fler studenter år 2012 jämfört med föregående år (176 mot tidigare 159). En förklaring till det relativt höga intresset för civil- och högskoleingenjörsprogram kan vara att flera av dessa program har varit prioriterade i den centrala marknadsföringen av MDH:s utbildningar. Kandidatprogrammen (exempelvis beteendevetenskapliga programmet, kandidatprogram i datavetenskap och kandidatprogram i ekonomi), omfattade färre platser jämfört med föregående år men hade fler förstahandssökande och fler registrerade. Ekonomprogrammet utmärker sig eftersom programmet under 2012 erbjöd lika många platser som föregående år (220), men att antalet förstahandssökande steg från 383 stycken till 468 stycken och att antalet registrerade steg från 214 till 231 studenter. Inom lärarprogrammen minskade antalet platser, men antalet förstahandsökande var fler. Bland de lärarprogram som högskolan erbjuder utgör förskollärarprogrammen en stor del, och dessa är mycket populära. Ämneslärarprogrammen har däremot fortfarande svårt att attrahera förstahandssökande. Bland programmen sjukgymnaster och sjuksköterskor skedde ingen större förändring i utbudet av platser och söktrycket var fortsatt mycket högt. Rekryteringen till engelska nybörjarprogram har fler antal registrerade än 2011 och når nästan målet. Uppgången kan till stor del förklaras av att antalet registrerade på programmet Analytical finance år 2012 var mer än dubbelt så stort som år 2011, 52 mot tidigare 24. Sökstatistiken tyder på att det framförallt är fler sökande och antagna i den nationella sökomgången än vad det varit tidigare år. Måluppfyllelsen för svenska påbyggnadsutbildningar förbättrades under En förklaring är att magisterprogrammen erbjöd 35 färre platser men hade fler registrerade studenter, 87 stycken år 2012 jämfört med 63 stycken år Inom gruppen särskiljer sig magisterprogrammet i företagsekonomi. Programmet hade en stor ökning av antalet förstahandssökande, från 30 till 77 studenter, och även en stor ökning i antalet registrerade, från 11 år 2011 till 43 år En förklaring till det ökade intresset för just magisterprogrammet i företagsekonomi kan vara att högskolan till höstterminen 2012 har genomfört flera riktade marknadsföringsinsatser på akademinivå som har fallit väl ut. Svenska masterprogram omfattar små volymer. Något fler platser erbjöds år 2012 men fortsatt var det få förstahandssökande och få registrerade. Antalet registrerade var dock något fler än föregående år. I gruppen yrkesspecialister ökade antalet platser från 178 stycken till 229 stycken. Antalet förstahandssökande ökade dock mycket mer, från 352 till 551 stycken, och antalet registrerade ökade från 149 till 189 stycken. Intresset för speciallärarprogrammets inriktningar och specialpedagogprogrammet ökade från en redan hög nivå. Däremot hade det nya programmet kompletterande pedagogisk utbildning få förstahandssökande och få registrerade. Rekryteringsmålet för engelska påbyggnadsutbildningar ökade från 250 stycken till 290 stycken. Både antalet förstahandssökande och antalet registrerade ökade från 79 stycken till 115 stycken. Måluppfyllelsen ökade som en konsekvens av detta men ligger fortfarande långt under målet. Alla engelska påbyggnadsprogram utom masterprogrammet intelligenta inbyggda system rekryterade år 2012 under eller långt under rekryteringsmålet. I sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att utbytesstudenter fyller på flera av programkurserna utan att de registreras på programmen. Ytterligare an-

17 Mälardalens högskola, årsredovisning Antal studenter ledningar till att rekryteringsmålen inte uppfylls trots många förstahandssökande är att studenterna också sökt andra lärosäten utanför Sverige eller att de vid programstart inte har råd. Antalet registrerade på de engelska påbyggnadsprogrammens första kurser för höstterminen 2012 är 241 stycken. Denna siffra gäller samtliga registrerade studenter, inklusive dem som inte är registrerade på program. Det ger en måluppfyllelse på 83 procent. Nedan redovisas det totala antalet helårsstudenter vid Mälardalens högskola för perioden Diagram 3 Antal helårsstudenter Breddad rekrytering MDH har arbetat med breddad rekrytering utifrån en handlingsplan som omfattar åren Målen har varit att andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram med sned könsfördelning och bred social bakgrund Under året har det gjorts insatser i Södermanland för att öka intresset för högskolan bland de målgrupper som inte tänker sig högskolestudier som ett självklart val. Fokus har lagts på befolkningen med utländsk härkomst och den del av befolkningen som har låg utbildningsbakgrund. Insatserna har koncentrerats till att informera om hur det är att studera på högskolan och hur MDH:s utbud ser ut. Informationen har riktats till grupper inom den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen och ytterligare grupper som Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen har haft riktade insatser för med syftet att dessa grupper ska komma ut i arbetslivet eller börja studera. Källa: Ladok Antalet helårsstudenter har under 2012 minskat jämfört med de två senaste åren. Utvecklingen är väntad och ligger i linje med högskolans långsiktiga planering för att utbilda studenter i nivå med den aviserade minskningen av högskolan takbelopp. Resultatet påverkas också av att verksamhetsåret 2012 i enlighet med SUHF:s terminstider innehåller 39 veckor mot de ordinarie 40. Det innebär att resultatet är cirka 2,5 procent (1/40) lägre än det skulle ha varit om samma antal studenter läst ett vanligt år. Fördelat per utbildningsområde är antalet helårsstudenter för perioden enligt nedan. Högskolan erbjuder även förutbildning för att underlätta övergången till högskolestudier. Riktade insatser genomförs för flickor i gymnasieskolan inom området teknik, och för pojkar i gymnasieskolan inom områdena hälsa, vård och välfärd. Utfall i könsfördelningen för högskolans utbildningsområden redovisas under avsnittet Jämlikhet. Dessutom erbjuder högskolan erbjuder stöd i studierna för samtliga studenter via KLOK-verkstan och KLOK-kurser där studenterna får stöd i skrivande, matematik och karriärvägledning. Tabell 1 Helårsstudenter uppdelat på utbildningsområde Utbildningsområde Design Humaniora Undervisning Medicin Musik Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teater Teknik Vård Totalt Källa: Ladok Den största ökningen av antalet helårsstudenter jämfört med föregående år finns inom utbildningsområde undervisning med drygt 50 helårsstudenter medan de flesta övriga utbildningsområden har minskat sin verksamhet. Den största minskningen är inom utbildningsområdet naturvetenskap och här finns ett antal orsaker. Dels har förskollärarutbildningens naturvetenskapliga inriktning lagts ner och dels var vissa teknikkurser felaktigt klassificerade som naturvetenskap under Minskningen inom naturvetenskap väntas fortsätta då det miljövetenskapliga programmet är under avveckling.

18 18 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Genomströmning Genomströmning kan mätas på olika sätt beroende på vad som sätts som start och slutpunkt för mätningen. I det följande definieras genomströmning som antalet registrerade studenter termin tre jämfört med antalet registrerade på termin ett, respektive antalet registrerade studenter termin sex jämfört med antalet registrerade termin ett. Denna definition är baserad på de mått som högskolan ställt upp mål för. Andel av en programårskull som är kvar termin tre Högskolestyrelsen har satt som mål att minst 80 procent av antalet studenter som påbörjar ett program ska vara kvar termin tre, det vill säga att de inte avslutar sina studier under eller strax efter det första läsåret. Tabellen nedan visar hur det sett ur över tid. Tabell 2: Genomströmning termin 3 H07 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12 Sv Nyb 0,78 0,80 0,73 0,79 0,77 0,79 0,76 0,76 0,78 0,76 0,78 Eng Nyb 0,68 0,67 0,76 0,73 0,80 0,60 Master Sv + Eng 0,61 0,59 0,70 0,74 0,82 0,61 Källa: Ladok Not: Det görs inte några intag till engelska utbildningar på vårterminer och därför lämnas dessa fält tomma. Magisterprogrammen är ettåriga och omfattas således inte av denna uppföljning. Av studentgruppen som började på svenska nybörjarprogram höstterminen 2011 är 78 procent kvar höstterminen Det innebär att av programstudenter inom denna kull har fortsatt sina studier efter det första läsåret. För 2011 var motsvarande siffror av programstudenter vilket även det motsvarar en genomströmning om 78 procent. Om man jämför med tidigare höstterminer är en relativt hög andel kvar i studier termin tre även om det ännu återstår arbete för att nå upp till högskolans mål om en genomströmning på 80 procent. Studentgruppen som påbörjade nybörjarprogram på svenska vårterminen 2011 hade en genomströmning på 76 procent vilket innebär att 394 av 517 studenter finns kvar inom utbildningsprogrammen. Tidigare år har studentgrupper som inlett sina studier under vårterminen haft högre genomströmning än studentgrupper som börjat studera under höstterminen. Förklaringen till detta är att utbudet av svenska nybörjarprogram som startar på vårterminen i huvudsak har varit lärarprogram, sjuksköterskeprogram och beteendevetenskapliga programmet, där de två första är yrkesexamensprogram som vanligtvis har relativt god genomströmning. Samtidigt är vårterminerna känsliga för enskilda avvikelser då populationen som mäts är betydligt mindre än för höstterminen. För vårterminen 2011 berodde nergången i genomströmning bland annat på en tillfälligt låg genomströmning inom lärarprogrammet. Volymerna på engelska nybörjarprogram och masterutbildningarna är även de relativt små. Höstterminen 2011 var det 108 respektive 49 registrerade termin ett inom dessa två utbildningskategorier. Det är en kraftig minskning från föregående år och förklaringen kan vara införandet av studieavgifter för studenter från tredje land. På grund av det låga beräkningsunderlaget varierar genomströmningen inom dessa kategorier mer mellan åren. Däremot är det tydligt att de senaste årens ökade genomströmning nu sjunker kraftigt. Anledningen är med största sannolikhet införandet av studieavgifter, men varför denna delvis förändrade grupp har en lägre genomströmningsgrad återstår att utreda. Andel av en programårskull som är kvar termin sex Högskolestyrelsen har satt som mål att minst 66 procent av antalet studenter som påbörjar ett program på högskolan ska vara kvar termin sex. Det betyder att minst 66 procent av studenterna inte ska ha hoppat av under eller strax efter de fem första terminerna på program motsvarande en examen på grundläggande nivå. Diagrammet nedan visar hur det sett ur över tid. Tabell 3: Genomströmning termin 6 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12 Sv Nyb 0,59 0,67 0,63 0,62 0,58 0,65 0,60 0,66 0,61 0,70 Eng Nyb 0,44 0,56 0,50 0,54 0,49 Källa: Ladok Not: De engelska nybörjarprogrammen har i dagsläget inget vårintag och därför lämnas dessa fält tomma. Påbyggnadsutbildningarna är för korta för att omfattas av detta mål. Genomströmningen för svenska nybörjarprogram vårterminen 2012 har ökat något jämfört med vårterminen 2011 och är nu uppe i 61 procent. Det visar att av de studenter som påbörjade sin utbildning höstterminen 2009 finns kvar på sitt utbildningsprogram. Genomströmningen har långsamt ökat de senaste tre åren men ligger fortfarande under det mål som högskolan satt upp. För de engelska nybörjarprogrammen har genomströmningen sjunkit efter att ha legat över 50 procent de senaste tre åren. Nedgången följer samma trend som mätningarna av genomströmning för termin tre men bör inte ha samma orsaker då de studenter som går termin sex fortfarande är avgiftsbefriade. Orsakerna måste dock analyseras närmare för att ge tillförlitliga förklaringar. Genomströmningen avviker heller inte nämnvärt negativt om man ser till ett snitt för de senaste fem åren. Genomströmningen höstterminen 2012 för svenska nybörjarprogram är 70 procent och överstiger väl styrelsens mål om 66 procent. Populationen är dock liten i och med att den grundar sig på ett vårintag och innebär konkret att 324 av 463 studenter fortsatt sin utbildning. Även tidigare noteringar för genomströmning termin sex ligger på eller nära styrelsens mål. Detta beror på att det är få program som startar under vårterminen och att de program som startar i regel har relativt god genomströmning (som sjuksköterske- och lärarprogram).

19 Mälardalens högskola, årsredovisning KLOK KLOK är en verksamhet för studiestöd som vänder sig till alla studenter oavsett utbildning eller ämne. KLOK tillhandahåller dagligt stöd i KLOK-verkstan med skrivsupport i både svenska och engelska, mattesupport och karriärvägledning. KLOK-verkstan är bemannad med lärare i svenska, engelska och matematik, samt studievägledare. KLOK tillhandahåller fyra poänggivande kurser inom områdena studieteknik, skrivprocess, informationssökning och kompetensinventering. Fokus för verksamheten ligger på att ge studenterna praktiska verktyg och generella färdigheter för att klara sina studier. Tabell 4 Antal registrerade och prestationsgrad i procent KLOK-kurser Registrerade och prestationsgrad i procent KLOK Studieteknik 257 reg VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 VT 12 HT reg % 72 % 71% 67% 72 % 66% KLOK Skriva 41 reg 16 reg % 63 % 60% 48% 41% 42% KLOK Karriär 46 reg 31 reg % 55 % 55% 46% 23% 31% KLOK Grammatik % 50% KLOK Infosökning Källa: Ladok 64% 41% 70% studenter var registrerade på KLOK-kurser under Alla KLOK-kurser är fristående kurser utanför programstudier. Studenterna kan anmäla sig till dessa kurser fram till kursstart och en del studenter går på första föreläsningen, men väljer sedan inte att fullfölja kursen och inte heller att göra examinationen eftersom poängen inte behövs för att ta ut examen. Det gör att prestationsgraden blir missvisande. Sett till de studenter som går på samtliga föreläsningar och som väljer att göra examinationen ligger prestationsgraden på procent för alla KLOK-kurser. Kursen KLOK Studieteknik gavs under vårterminen 2012 för första gången på distans efter önskemål från akademierna om att kunna erbjuda alla programstudenter denna kurs. Utvärderingar visar att studenterna är mycket nöjda med kurserna och anser att kurserna ger dem kompetens och färdigheter för studier och kommande arbetsliv. Exempel från utvärdering av kursen KLOK Studieteknik är att åtta av tio anger att kursen gett dem mycket användbar kunskap. Åtta av tio anger att kursen i mycket hög utsträckning inspirerat till fortsatta studier och att utveckla sin studieteknik. Tabell 5 Antal besök i KLOK-verkstan HT Mattesupport * Skrivsupport Karriärvägledning Summa Källa: Närvarolistor *Saknas fullständig statistik under tio veckor vilket uppskattningsvis motsvarar besök. Målet för 2012 med 1500 besök nås inte riktigt. Det saknas fullständig statistik för mattesupporten under tio veckor vilket gör att siffrorna är ofullständiga. De studenter som besöker mattesupporten kommer nästan uteslutande från ett fåtal inledande kurser på ingenjörsprogrammen. Nästan 40 procent av alla besök i skrivsupporten är lärarstudenter följt av beteendevetare, ekonomer och ingenjörer. Studenterna söker i första hand hjälp med skrivandet i stort, att skapa struktur och meningsbyggnad, men mycket handlar om att tolka och förstå uppgifter. Skrivsupporten uppskattar att procent av besökarna har svenska som andraspråk. Karriärvägledningen besöks av studenter vid samtliga akademier. Studenter som studerar för en generell examen är fler än de som studerar för en yrkesexamen. Studenter från alla terminer är representerade, men under 2012 märktes en tydlig ökning av besök med studenter från tidiga terminer. Studenterna söker främst hjälp med att förstå vilken kompetens deras utbildning genererar och vad arbetsmarknaden efterfrågar. Studieprestationer Nedan redovisas det totala antalet helårsprestationer vid Mälardalens högskola för perioden Diagram 4 Antal helårsprestationer Källa: Ladok Helårsprestationerna vid Mälardalens högskola har minskat något och ligger något under föregående år. Mot bakgrund av den minskade studentpopulationen är detta väntat. Vid en längre jämförelse för hela perioden 2008 till 2012 går det dock att konstatera att 2012 har en hög andel prestationer.

20 20 Mälardalens högskola, årsredovisning 2012 Nedan redovisas antalet helårsprestationer uppdelat per utbildningsområde för perioden Nedan redovisas den genomsnittliga prestationsgraden uppdelat per utbildningsområde för perioden Tabell 6 Helårsprestationer uppdelat på utbildningsområde Utbildningsområde Design Humaniora Undervisning Medicin Musik Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teater Teknik Vård Totalt Källa: Ladok Utbildningsområdena humaniora och undervisning har ökat sina prestationer mest jämfört med föregående år. Detta är en följd av att dessa båda områden även ökat antalet helårsstudenter. Genomsnittlig prestationsgrad Nedan redovisas den genomsnittliga prestationsgraden (HÅP/ HÅS) för Mälardalens högskola för perioden Diagram 5 Genomsnittlig prestationsgrad 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0, Källa: Ladok 0,79 0,77 0,81 0, Tabell 7 Genomsnittlig prestationsgrad uppdelat på utbildningsområde Utbildningsområde Design 0,82 0,79 0,81 0,80 0,74 Humaniora 0,70 0,65 0,60 0,66 0,67 Undervisning 0,90 0,87 0,85 0,93 0,90 Medicin 0,85 0,98 0,87 0,97 0,93 Musik 1,08 0,91 0,50 0,98 0,99 Naturvetenskap 0,81 0,80 0,76 0,74 0,84 Samhällsvetenskap 0,74 0,76 0,71 0,75 0,81 Teater 0,46 0,89 0,86 0,74 0,81 Teknik 0,84 0,71 0,80 0,81 0,82 Vård 0,92 0,91 0,90 0,94 0,89 Totalt 0,81 0,79 0,77 0,81 0,83 Källa: Ladok Högskolestyrelsen har satt som mål att inget utbildningsområde ska ha en prestationsgrad under 70 procent, vilket samtliga områden förutom humaniora når upp till under Det har särskilt varit en kraftig uppgång i prestationsgrad inom utbildningsområdena samhällsvetenskap och naturvetenskap. Ökningen kan delvis förklaras av ett minskat antal studenter inom utbildningsområdena och de 39 veckorna på verksamhetsåret, men är trots detta en reell ökning. Anledningen är ett systematiskt arbete med prestationer och de administrativa processerna kring detta systematiska arbete. Prestationer relaterat till kostnader inom verksamhetsområdet grundutbildning enligt FÅB 3:1 Över tid har resurstilldelningen från departementet avgörande betydelse för kostnadsutvecklingen på totalnivå. Eftersom anslagstilldelningen är olika beroende på utbildningsområde så kommer förändringar i relationen av antalet studenter inom de olika områdena också att påverka kostnadsutvecklingen. Diagram 6 Kostnad per HÅS MDH totalt [tkr] Den genomsnittliga prestationsgraden har ökat kraftigt jämfört med föregående år och är nu den högsta på fem år. Denna siffra är dock inte jämförbar med tidigare år då antalet helårsstudenter för året är lägre i och med att verksamhetsåret bara tillräknats 39 veckor. En uppskattning av prestationsgraden om det hade varit ett normalår är att den borde ligga runt 81 procent och då är på samma nivå som föregående år. Stabiliseringen på en nivå över 80 procent innebär ändå att högskolans arbete för att öka prestationsgrad och genomströmning ser ut att ge resultat. mnkr Kronor/HÅS

UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013

UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013 UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013 INNEHÅLL Rektor har ordet Resultatredovisningens utformning Redovisning enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering.

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering. PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 87 Årsredovisning 2012 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering. Ärendets behandling Ärendet föredras

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor. Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor. Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2011 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen Informationssektionen IT-sektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor. Akademier. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, (EST) Akademin för hälsa, vård och välfärd, (HVV)

Högskolestyrelse. Rektor. Akademier. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, (EST) Akademin för hälsa, vård och välfärd, (HVV) Års redo visn ing 2014 Organisation Högskolestyrelse Fakultetsnämnd Rektor Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Personalsektionen Rektors kansli Sektionen för kommunikation och externa

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2012-09-06 1 (7) Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikations avger härmed ett yttrande

Läs mer

VARUMÄRKEt 2012-2016

VARUMÄRKEt 2012-2016 VARUMÄRKEt 2012-2016 SYFTE OCH BAKGRUND Ett varumärke byggs av många människors ord och handlingar. På så vis blir Mälardalens högskolas, MDH:s, varumärke summan av våra utbildningar, vår forskning, vad

Läs mer

Sveriges universitet och högskolor

Sveriges universitet och högskolor Disposition Kort om MDH Forsknings- och utbildningsstrategi för MDH 2013-2016 Studentrekrytering och söktryck ÅR 2013 Exempel på samproduktion med VKL och regionen Fokus 2014-15 Sveriges universitet och

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Innehåll Sammanfattning 3 1. övergripande FÖRUTSÄTTNINGAR 4 Verksamhet 5 Ekonomi 5 2. INRIKTNING OCH EKONOMISKA

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Innehåll Inledning 3 Styrdokument och ansvarsfördelning 4 Styrdokument 4 Ansvarsfördelning 4 Akademichefer 4 Förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009

Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och 2009 HÖGSKOLAN DALARNA Analys av antal helårsstudenter och av andel studenter på avancerad nivå 2008 och Tove Holmqvist 2010-04-23 Det finns minst fyra goda skäl att noggrant följa utvecklingen på avancerad

Läs mer

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning...

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning... 1 (42) 2013-11-05 MDH 1.1-116/13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Styrdokument och ansvarsfördelning... 4 2.1. Styrdokument... 4 2.2. Ansvarsfördelning... 4 2.2.1. Akademichefer... 4 2.2.2. Förvaltningschef...

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK)

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) Beslut Högskolestyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendets

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 13 maj 2013

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 13 maj 2013 KALLELSE Ordföranden 2013-05-02 Nr 2:2013 MDH 2013/221 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco /S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschefen Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Omfattning: Datum och tid: Plats: 58-63 Torsdag 23 augusti kl. 9.15-11.00 R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Adjungerade: Tjänstemän: Närvarande 62

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016 FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016 Innehåll Sammanfattning 3 Vision 3 Målbild 2016 4 MDH i ett omvärldsperspektiv 5 Strategiska ställningstaganden under perioden 2009 2012 6 Ett starkt MDH:

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Etablerad 1977 Cirka 17 000 studenter Cirka 50 program Cirka 500 kurser 700 medarbetare Två forskarutbildningsrätter

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Datum och tid: Onsdagen den 26 september kl 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Rapport - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 REKTORS UTREDNINGSDIREKTIV... 3 1.2 REFERENSGRUPPER... 3 1.3 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET TILL ORGANISATORISKA

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax:

Högskolan i Kalmar Rektor. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Högskolan i Kalmar Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se BESLUT 2008-12-09

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer