VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISION & LÅNGSIKTIG PLAN"

Transkript

1 VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

2 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå EXAMINA UTBUD & REKRYTERING STUDENTINFLYTANDE 4 6. Mål för utbildning på forskarnivå EXAMINA UTBUD & REKRYTERING STUDENTINFLYTANDE 5 7. Mål för forskningsverksamheten FORSKNINGSPROFIL FORSKNINGSPRESTATIONER 5 8. Anställda 5 9. Ekonomi Uppföljning och återrapportering Verksamhetsplaneringsprocessen Ansvarsförhållanden 7

3 Mälardalens högskolas styrelse har vid sitt sammanträde den 13 december 2010 fastställt en långsiktig plan för högskolans verksamhet för perioden Den långsiktiga planen omfattar högskolans vision, övergripande strategiska mål samt riktade mål för kärnverksamheten utbildning och forskning. 1. Vision: Ett starkt MDH - den samproducerande högskolan Mälardalens högskola är en modern högskola med stort samhällsengagemang som bygger sin framgång och styrka genom utbildning och forskning i samverkan: regionalt, nationellt och internationellt. Högskolan blir därigenom en drivande kraft i regionen och utgör en plattform för innovation och utveckling. Mälardalens högskola har utbildning och forskning på internationellt hög akademisk nivå inom våra prioriterade inriktningar. Högskolan är innovativ, resultatinriktad och bidrar till hållbara lösningar för individer, företag och samhälle. Högskolan skapar sin position genom starka akademiska nätverk och forskningsbaserad utbildning, samproduktion med det omgivande samhället och genom internationella samarbeten. Internationalisering Samproduktion NYTTA Utbildning som leder till jobb Akademisk Excellens Bild 1: Högskolans utgångspunkt är att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som är av samhällsrelevans och nytta. 2. Strategi För att nå visionen fokuserar högskolan sin utbildning och forskning till sex prioriterade områden: Didaktik och interkulturell kommunikation Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning Hälsa och välfärd Inbyggda system Innovation och produktrealisering Miljö-, energi- och resursoptimering Inom vart och ett av dessa områden vidareutvecklas en komplett akademisk verksamhet av hög kvalitet i utbildningar på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning. Genom nationell och internationell samproduktion med kompetenta intressenter inom respektive prioriterat område ska ytterligare kvalitet tillföras högskolans utbildning och forskning. Högskolan ska möta nationella och internationella behov kring kompetensförsörjning och innovation och genom samproduktion bidra till utveckling och tillväxt i Mälardalsregionen. Högskolan ska medvetet arbeta för att erhålla goda personella och ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för att uppnå vision och strategiska mål. 3. Strategiska mål Mälardalens högskola ska: Vara en samproducerande aktör som aktivt bidrar till regionens förnyelse. Vara erkänd för utbildning och forskning av internationellt hög akademisk kvalitet med relevans för näringsliv och samhälle. Utveckla samarbetsformer inom internationalisering som bidrar till ökad kvalitet inom utbildning, forskning och samproduktion. Präglas av en hållbar, innovativ och entreprenöriell anda. Ha en god studentrekrytering där högskolan attraherar och behåller studenterna genom hela utbildningen. Säkra att studenterna får goda möjligheter att välja karriär genom att erbjuda utbildning som leder till jobb. Attrahera, behålla och förmedla talanger på alla nivåer. Erhålla en stabil och diversifierad finansiering med tillväxtpotential. 3

4 4. Den långsiktiga planens målstruktur De strategiska målen har brutits ner i mål för utveckling och kvalitetsförstärkning av högskolans kärnverksamheter utbildning och forskning. I det följande anges långsiktiga mål för examen, utbud och rekrytering, samverkan, internationalisering, forskningsinriktning och studentinflytande, samt även mål för personal- och ekonomifrågor. Den långsiktiga planens övergripande mål bryts sedan ner i fleråriga utvecklingsplaner som konkretiserar strategiska vägväl vad gäller utbildning och forskning, samverkan och internationalisering. I rektors årliga verksamhetsuppdrag och budget tydliggörs årliga fokusområden och delmål för att nå visionen och de långsiktiga strategiska målen. Akademier, förvaltning, bibliotek och enheten för externa relationer anger sedan i sina verksamhetsplaner årliga mål samt aktiviteter för att nå dessa. 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mälardalens högskola ska vara en samproducerande aktör genom att engagera sig i kunskapsplattformar för att främja kompetensutbyte, arbetsintegrerad utbildning och praktik. Högskolans utbildningar ska innehålla kontakt med arbetslivet i flera olika former. Utbildningen ska ske utifrån ett långsiktigt samarbete med privata och offentliga aktörer i Mälardalsregionen och högskolans utbildningar ska utveckla ett entreprenöriellt synsätt. Högskolan ska verka för att talangfulla personer väljer att arbeta i regionen. Högskolans utbildningar ska inom samtliga prioriterade inriktningar vidareutvecklas så att de håller en internationellt erkänt hög vetenskaplig eller konstnärlig kvalitet. Högskolan ska ha ett utbildningsutbud som vänder sig till internationella studenter och ett antal utbildningar ska byggas upp tillsammans med internationella partners för att leda till möjligheter för studenter att erhålla internationellt erkända examina. Ett ökat och balanserat internationellt studentutbyte ska främjas. I högskolans utbildningar ska perspektiv kring genus, mångfald, hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap integreras och tas tillvara. 5.1 EXAMINA Högskolans examensprofil ska möjliggöra progression från utbildning på grundnivå till utbildning på forskarnivå inom samtliga prioriterade inriktningar. Examensprofilen ska vara sådan att utbildning vid Mälardalens högskola leder till jobb. Det innebär att en examen från Mälardalens högskola ska kännetecknas av relevant yrkeskunskap och göra studenten anställningsbar. 80 procent av studenterna vid Mälardalens högskola ska ha ett jobb efter examen, inom ett område som ligger i linje med det studenten utbildat sig till. Högskolan ska årligen examinera minst: Högskoleingenjörer 80 Lärare 220 Sjuksköterskor och sjukgymnaster 310 Civilingenjörer 50 Specialistsjuksköterskor, inkl. barnmorskor 80 Filosofie-, ekonomie- och teknologie kandidater 500 Filosofie-, ekonomie- och teknologie magistrar 300 Filosofie-, ekonomie- och teknologie master UTBUD & REKRYTERING Utbildningsutbud och rekryteringsmål ska anpassas så att examensmålen nås. Utbildningsutbudet ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Inom samtliga prioriterade inriktningar ska högskolan ha minst 30 procent internationella masterstudenter. Andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram med sned könsfördelning så att inget program understiger en fördelning på STUDENTINFLYTANDE Mälardalens högskola ska ha studentrepresentation i samtliga sina beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsrelaterade frågor. Minst 90 procent av studenterna ska vara nöjda med sin utbildning. 6. Mål för utbildning på forskarnivå Forskarutbildningen vid Mälardalens högskola ska bedrivas i forskningsmiljöer som kännetecknas av samproduktion. Högskolan ska verka för att talangfulla personer väljer att arbeta i regionen och stimulera till mobilitet av kompetenser mellan högskolan och det omgivande samhället. Det sker genom långsiktiga 4

5 samarbeten med privata och offentliga aktörer och högskolan ska ha ett ökat antal företags-, kommun-, och landstingsdoktorander. Högskolan ska bedriva utbildning på forskarnivå av hög internationell vetenskaplig kvalitet inom samtliga prioriterade inriktningar. Utbildningen ska rekrytera såväl nationellt som internationellt. Forskarstuderande vid Mälardalens högskola ska ha goda möjligheter till internationellt samarbete. 6.1 EXAMINA Högskolan ska ha examensrätt för utbildning på forskarnivå inom samtliga prioriterade inriktningar. Långsiktigt ska varje prioriterad inriktning årligen examinera minst fyra doktorer. För perioden ska högskolan årligen examinera minst: Forskarutbildningsområde Antal/år Inbyggda system 8 Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning 4 Innovation och produktrealisering 2 Miljö, energi och resursoptimering 6 Didaktik ( på sikt utbildningsvetenskap) 2 Hälsa och välfärd mål sätts när ansökan beslutats av HSV Senast under 2012 ska examensrätt erhållas för utbildning på forskarnivå inom den prioriterade inriktningen Hälsa och välfärd. Senast under 2013 ska examensrätt erhållas för utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap. 6.2 UTBUD & REKRYTERING Högskolan ska bedriva utbildning på forskarnivå inom samtliga prioriterade inriktningar. Rekryteringen av doktorander ska anpassas så att examensmålen nås. Inom samtliga prioriterade inriktningar ska det finnas företags-, kommun- eller landstingsdoktorander. Könsfördelningen bland aktiva forskarstuderande för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. 6.3 STUDENTINFLYTANDE Mälardalens högskola ska ha representation av forskarstuderande i samtliga beslutande och beredande organ som behandlar forskarutbildningsrelaterade frågor. Minst 90 procent av de forskarstuderande ska vara nöjda med sin utbildning. 7. Mål för forskningsverksamheten Högskolans forskningsprofiler ska kännetecknas av flerdisciplinära perspektiv, samproduktion och samhällsnytta. Forskningen ska bedrivas i ett internationellt sammanhang och kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet. Forskningen inom de prioriterade inriktningarna ska ha en tydlig koppling till högskolans utbildningar på grund- och avancerad nivå och säkra att dessa är forskningsbaserade. Högskolan ska verka för att talangfulla personer väljer att arbeta i regionen och stimulera till mobilitet av kompetenser mellan högskolan och det omgivande samhället genom långsiktiga samarbeten med privata och offentliga aktörer. 7.1 FORSKNINGSPROFIL Högskolan ska bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet inom samtliga prioriterade inriktningar. Inom samtliga inriktningar ska det finnas långsiktiga kontrakt om samproduktion med företagare, offentliga aktörer och andra högskolor. Inom minst två av högskolans prioriterade inriktningar ska regional-globalt forskningssamarbete ha utvecklats under perioden. 7.2 FORSKNINGSPRESTATIONER Antalet vetenskapligt granskade publiceringar ska öka inom samtliga prioriterade inriktningar. 8. Anställda Högskolans anställda är den viktigaste resursen för att kunna genomföra verksamheten och nå de uppsatta målen. Avgörande för ett bra resultat är välutbildade medarbetare, både ämnesmässigt och pedagogiskt, och en god arbetsmiljö. Högskolan ska rekrytera talangfulla personer både nationellt och internationellt. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara hög hos högskolans lärare. Förmåga till samproduktion ska främjas bland högskolans anställda. Högskolan ska verka för en jämn könsfördelning och mångfald i alla personalkategorier. 5

6 Högskolan ska stimulera till mobilitet av kompetenser mellan högskolan och det omgivande samhället. Minst 50 procent av nyrekryterade professorer ska vara kvinnor så att en jämn könsfördelning uppnås. Andelen disputerade lärare ska öka inom samtliga prioriterade inriktningar, ingen inriktning ska ha mindre än 50 procent disputerade lärare i undervisningen. Andelen docenter och professorer inom programområdena lärarutbildning, ekonomiutbildning, vårdutbildning och teknikutbildning ska öka. Samtliga handledande lärare inom utbildning på forskarnivå ska ha genomgått handledarutbildning senast ett år efter att de tillträtt som handledare. 9. Ekonomi Medel för att bedriva högskolans verksamhet är främst anslag från staten men även den externa finansieringen har betydande omfattning. Något vinstkrav föreligger inte, utan de resurser som finns ska användas på bästa sätt för att nå verksamhetsmålen. Styrningen från staten ger ändå utrymme för att ha ett begränsat ackumulerat kapital, som bidrar till högskolans handlingsutrymme och möjlighet att planera för ändrade förutsättningar för verksamheten. All verksamhet redovisas inom de två verksamhetsgrenar som högskolan bedriver; grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Högskolan ska ha en stabil och diversifierad forskningsfinansiering med tillväxtpotential. Anslagsfinansieringen behöver öka kraftigt för att kunna forskningsbasera den nuvarande grundutbildningsvolymen i tillräcklig omfattning, samt för att kunna bedriva forskarutbildning inom samtliga prioriterade inriktningar. Ökade anslag är också en förutsättning för att kunna öka den externa finansieringen. Högskolans myndighetskapital ska över tid för grundutbildningen vara i intervallet 7-10 procent av de totala anslags-, bidrags- och uppdragsintäkterna inom verksamheten. För att bidra till förutsättningarna att på ett bra sätt kunna hantera den minskning av anslagsintäkterna som kan förväntas från 2013 och framåt till följd av minskande studentkullar som lämnar gymnasieskolan samt införandet av studieavgifter för vissa utländska studenter, ska myndighetskapitalet vid utgången av 2012 vara minst 9 procent av intäkterna. Högskolans myndighetskapital ska över tid för forskning och forskarutbildning vara i intervallet 5-10 procent av de totala anslags-, bidrags- och uppdragsintäkterna inom verksamheten. Den interna resursstyrningen ska stödja högskolans långsiktiga mål. Faktiska resultat och måluppfyllelse ska vara styrande faktorer. De forskningsinriktningar som internt tilldelas ökade anslag ska öka den externa finansieringen i motsvarande grad. Anslagen till forskning ska öka till 200 Mkr. 10. Uppföljning och återrapportering En skriftlig rapport med redogörelse för måluppfyllelsen avseende delmålen för 2011 ska lämnas till styrelsen vid varje styrelsemöte under verksamhetsåret, undantaget årets första möte. Vid första styrelsemötet varje år fastställs årsredovisning och budgetunderlag. Då ska också en skriftlig rapport lämnas över måluppfyllelse och status för samtliga mål enligt fastställd långsiktig verksamhetsplan. Rapporten ska också omfatta en uppföljning av hur de strategiska utgångspunkterna återspeglas i verksamheten, samt hur högskolans tvärperspektiv beaktats i verksamheten. I övrigt ansvarar rektor för att löpande informera styrelsen om sådant som bedöms vara av vikt avseende verksamhetsutvecklingen. 11. Verksamhetsplaneringsprocessen Styrelsens verksamhetsplaneringsprocess omfattar fem steg, och sträcker sig i tid över drygt ett år: Steg 1 (årets första möte/februari) Styrelsen fastställer planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsår. Årsredovisning fastställs för föregående verksamhetsår. I den mån årsredovisningen föranleder tilläggsbeslut till den långsiktiga planen sker detta. Steg 2 (vårens sista styrelsemöte/maj); Rektor ger information om vårens interna planeringsarbete för kommande verksamhetsår. Utifrån detta kan styrelsen vid behov ge ytterligare direktiv för den fortsatta beredningen av verksamhetsmål för följande år. 6

7 Steg 3 (första mötet efter att budgetpropositionen kommit/oktober); Styrelsen behandlar preliminär långsiktig plan för de kommande verksamhetsåren. Den långsiktiga planen ger grundförutsättningarna för arbetet med kommande års budgetunderlag. Steg 4 (årets sista möte/december) Styrelsen fastställer långsiktig plan för de kommande verksamhetsåren. Dialog förs med styrelsen om det pågående arbetet med budgetunderlaget. Vid behov beslutas om ytterligare riktlinjer för arbetet med budgetunderlaget. Steg 5 (första mötet efter avslutat verksamhetsår/februari); Budgetunderlag för nästkommande period fastställs. 12. Ansvarsförhållanden Högskolestyrelsen fastställer den långsiktiga planen och följer löpande utvecklingen. Rektor ansvarar för att leda verksamheten så att den långsiktiga planens mål uppnås. Rektor fastställer mål, uppdrag och resurstilldelning till organisationens olika enheter. Nämnden ansvarar för att den långsiktiga planens mål beaktas och konkretiseras i nämndernas arbete med kvalitetssäkring av utbildnings- och forskningsverksamheten, samt i beslut om utbildningsutbud. Akademichef har ansvar för att åtgärder vidtas så att den långsiktiga planens mål och de av rektor fastställda målen kan uppnås. Akademichef ansvarar för att både den långsiktiga planens mål och akademins mål och uppdrag är väl kända för den egna personalen. Akademichefen ansvarar för uppföljning av akademins resultat. Bibliotekschef ansvarar för att planera bibliotekets verksamhet så det stödjer akademiernas arbete att nå de fastställda målen. Bibliotekschefen ansvarar för att såväl den långsiktiga planens mål och bibliotekets mål och uppdrag är väl kända för den egna personalen. Bibliotekschefen ansvarar för uppföljning av bibliotekets resultat. Förvaltningschef ansvarar för att planera förvaltningens verksamhet så den stödjer akademiernas arbete att nå de fastställda målen. Förvaltningschefen ansvarar för uppföljning av den långsiktiga planens mål och för att tillhandahålla verksamhetsinformation till högskolestyrelse och rektor. Förvaltningschefen ansvarar för att såväl den långsiktiga planens mål och förvaltningens mål och uppdrag, är väl kända för den egna personalen. Förvaltningschefen ansvarar för uppföljning av förvaltningens resultat. Chef för enheten för externa relationer ansvarar för att planera enhetens verksamhet så den stödjer akademiernas arbete att nå de fastställda målen. Chefen ansvarar för att såväl den långsiktiga planens mål och enhetens mål och uppdrag är väl kända för den egna personalen. Chefen ansvarar för uppföljning av enhetens resultat. 7

8 Box 883, Västerås Tfn: Box 325, Eskilstuna Tfn: E-post: Webb: Mälardalens högskola, informationssektionen

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Innehåll Inledning 3 Styrdokument och ansvarsfördelning 4 Styrdokument 4 Ansvarsfördelning 4 Akademichefer 4 Förvaltningschef

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

VARUMÄRKEt 2012-2016

VARUMÄRKEt 2012-2016 VARUMÄRKEt 2012-2016 SYFTE OCH BAKGRUND Ett varumärke byggs av många människors ord och handlingar. På så vis blir Mälardalens högskolas, MDH:s, varumärke summan av våra utbildningar, vår forskning, vad

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 2 oktober 2012

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 2 oktober 2012 KALLELSE Ordföranden 2012-09-20 Nr 3:2012 MDH 2012/422 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco /S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschefen Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2012-09-06 1 (7) Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikations avger härmed ett yttrande

Läs mer

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK)

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) Beslut Högskolestyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendets

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2016-2018 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Vision för Högskolan i Borås (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Innehåll Sammanfattning 3 1. övergripande FÖRUTSÄTTNINGAR 4 Verksamhet 5 Ekonomi 5 2. INRIKTNING OCH EKONOMISKA

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt.

För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Aktivitetsplan 2014 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Delmål Aktiviteter Ifylls vid behov, för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning...

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning... 1 (42) 2013-11-05 MDH 1.1-116/13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Styrdokument och ansvarsfördelning... 4 2.1. Styrdokument... 4 2.2. Ansvarsfördelning... 4 2.2.1. Akademichefer... 4 2.2.2. Förvaltningschef...

Läs mer

UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013

UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013 UTKAST TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2012 TILL HÖGSKOLESTYRELSENS SAMMANTRÄDE 18 FEBRUARI 2013 INNEHÅLL Rektor har ordet Resultatredovisningens utformning Redovisning enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Sveriges universitet och högskolor

Sveriges universitet och högskolor Disposition Kort om MDH Forsknings- och utbildningsstrategi för MDH 2013-2016 Studentrekrytering och söktryck ÅR 2013 Exempel på samproduktion med VKL och regionen Fokus 2014-15 Sveriges universitet och

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Yrkesexamen BILAGA 4 för om tillstånd att utfärda examen: Bilaga 4 Yrkesexamen Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016 FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI 2013-2016 Innehåll Sammanfattning 3 Vision 3 Målbild 2016 4 MDH i ett omvärldsperspektiv 5 Strategiska ställningstaganden under perioden 2009 2012 6 Ett starkt MDH:

Läs mer

126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)

126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-09-24 Nr 3:2013 126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) Information Styrelsen informeras om uppföljning av verksamhetsmål mål, ekonomi

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH-1.2.3-0330-2016 Beslutad av högskolestyrelsen 2016-12-12, 74 VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH:s verksamhetsplan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på en övergripande nivå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Allmän studieplan för energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-475/14 Allmän studieplan för energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-09-30 Doktorander antagna

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 30 januari 2013

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 30 januari 2013 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Nr 1:2013 Dnr: MDH 1.1-15/13 Kallelse 2013-01-30 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 30 januari 2013 Omfattning Datum och tid: 1-10 Onsdagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Vision och strategi

Vision och strategi Vision och strategi 2018 2020 Detta strategidokument för perioden 2018 2020 innehåller långsiktiga mål för verksamheten vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det fastställs av högskolestyrelsen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

1 (3) MDH / Rektors. som. forskarnivå av ökad. delning. fördelning av. utskottet för. rektiv bereda.

1 (3) MDH / Rektors. som. forskarnivå av ökad. delning. fördelning av. utskottet för. rektiv bereda. Bilaga 1 PROMEMORIA 2011-04-05 1 (3) MDH 1.1-160/111 Utbildnings- och forskningssektionen, Malin Gunnarsson Nämndens beredning av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för år 2012 uppdrag

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer