Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik , därefter reviderad av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik , av fakultetsnämndens grundutbildningsutskott för teknik , av fakultetsnämndens utbildningsutskott för teknik , samt av fakultetsnämnden Mål Syftet med programmet är att studenten ska utveckla färdigheter i praktiskt arbete inom industriell ekonomi och tillägna sig en förmåga att kunna se nya, kreativa lösningar på ekonomisk-tekniska problem. Målen för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi har utgångspunkten i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053). Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa ett brett kunnande inom industriell ekonomi och organisation och ha fördjupade kunskaper inom vald inriktning samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - visa kunskaper och förståelse inom områden såsom grundläggande matematik som energiteknik och energisystem, - visa kunskaper och förståelse för kopplingen mellan ekonomi och teknik, samt - visa kunskap och förståelse för hur ekonomi och teknik påverkar hållbar utveckling. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att utifrån kunskap om ekonomi och teknik identifiera risker och behov av åtgärder för att nå ett hållbart samhälle, - visa förmåga att samla, tolka och analysera ekonomisk och teknisk data, - visa förmåga att använda programvaror för presentation, ordbehandling, statistik, databehandling och utnyttjandet av databaser, - visa förmåga att arbeta i projektarbetsgrupper, kunna klargöra uppgifter och på ett positivt sätt använda gruppens kapacitet, och ha en förståelse för sociala relationer, samt - visa förmåga att på ett korrekt, tydligt och pedagogiskt sätt muntligt och skriftligt redogöra för ekonomiskt-tekniska frågeställningar till olika målgrupper.

2 Sida 2 av 6 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att inom sitt huvudområde industriell ekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, samt - visa på hur han/hon i en framtida yrkesroll skulle kunna vara en drivkraft i arbetet för ett hållbart samhälle. Undervisningsspråk De huvudsakliga undervisningsspråken är svenska och engelska. De tre första åren är det huvudsakliga undervisningsspråket svenska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är svenska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på engelska och vissa kurser kan i sin helhet ges på engelska. De två avslutande åren är det huvudsakliga undervisningsspråket engelska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är engelska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på svenska och vissa kurser kan i sin helhet ges på svenska. Särskild behörighet Områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A och Matematik E. Urval Betygsurval 60 % och provurval 40 %. Innehåll Det industriella ekonomi programmet är en femårig civilingenjörsutbildning inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation med tekniska applikationer inom energiteknik och energisystem. Utbildningen innehåller till ungefär en tredjedel kurser i ekonomi, en tredjedel matematik och naturvetenskap, och en tredjedel teknikkurser med inriktning mot energiteknik och energisystem. I utbildningen ingår tydliga inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. Inom utbildningen finns möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. I utbildningen integreras många områden som idag uppmärksammas i arbetslivet, till exempel informationsteknologi, kvalitet, arbetsmiljö, miljö, arbete i projektform, kommunikationsförmåga, förmåga att presentera sina resultat muntligt och skriftligt etc. Utbildningen inleds under år 1 med en introduktion till utbildningsprogrammet, samt grundläggande kurser i matematik, ekonomi och teknik. Utbildningen fortsätter under år 2

3 Sida 3 av 6 med kurser i naturvetenskap, ekonomi och teknik, samt under år 3 med kurser i ekonomi och teknik. Under termin 6 väljs antingen kurser som är förberedande för utlandsstudier eller för nyföretagande. Under år 4 ingår kurser i matematik, ekonomi och teknik, och år 5 ägnas åt en specialisering i industriell ekonomi mot energimarknader samt examensarbete. Specialiseringen mot energimarknader och förnyelse omfattar en fördjupning i energimarknader, omvärldsanalys, mikroekonometri, finansiering och investering. Specialiseringen integrerar ekonomi och teknik. Inom utbildningen ges en variation av olika undervisningsformer så som laborationer, föreläsningar, seminarier, projekt- och praktikarbeten. Examination sker i form av skriftliga inlämningar, salstentamen, hemtentamen och även muntlig examination. Examination kan ske individuellt och i grupp. Termin 1 Termin 2 Industriell ekonomi Introduktion till industriell ekonomi*, 7,5 hp Matematik Grundläggande vektoralgebra, 7,5 hp Elkunskap, 7,5 hp Marknader och företag, 7,5 hp Tillämpad termodynamik, 7,5 hp Strömningsteknik, 7,5 hp Matematik Grundläggande kalkyl, 7,5 hp Differential och integralkalkyl II, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Värmeöverföring, 7,5 hp Ekonomiska kalkyler och intern styrning, 7,5 hp Matematik/tillämpad matematik Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp Miljövetenskap Perspektiv på energimarknader*, 7,5 hp Miljövetenskap Perspektiv på energimarknader*, 7,5 hp Organisation A, 7,5 hp Produktions- och kvalitetsstyrning*, 7,5 hp Nationalekonomi Mikroekonomi, 7,5 hp

4 Sida 4 av 6 Termin 5 Termin 6 Förbränningsteknik och rökgasrening, 7,5 hp Styrning av energisystem, 7,5 hp Värme- och kraftteknik, 7,5 hp Industriell marknadsföring, 7,5 hp Värme- och kraftteknik, 7,5 hp Extern redovisning, 7,5 hp Valbart 15 hp Alternativ 1 Engelska Teknisk engelska, 7,5 hp Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation i ett globalt perspektiv, 7,5 hp Alternativ 2 Eget företagande, 7,5 hp Entreprenadjuridik, 7,5 hp Termin 7 Termin 8 Affärer på globala marknader*, 7,5 hp Matematik/Tillämpad matematik Numeriska metoder, 7,5 hp Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp Datavetenskap Programmering, 7,5 hp Internationella energisystem, 7,5 hp Processmodellering, 7,5 hp Processoptimering, 7,5 hp Processimulering, 7,5 hp Termin 9 Termin 10 Fysiska och finansiella energimarknader*, 10 hp Styrmedel, strategier och teknisk förändring*, 10 hp Industriell ekonomi projektkurs*, 10 hp Examensarbete*, 30 hp * Ingår i området Industriell ekonomi. Val inom programmet Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns under termin 6. Studenten har möjlighet att välja kurser som förbereder för utlandsstudier eller kurser som är inriktade mot nyföretagande. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske

5 Sida 5 av 6 Värdakademi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi (Master of Science in Engineering Industrial Engineering and Management) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Programvärderingar utförs årsvis på en så kallad programutvärderingsdag. Kurs- och programutvärderingarna redovisas och diskuteras av programansvariga, arbetsgrupper i de olika huvudområdena och i lärarlag som arbetar med programmet varefter förändringar i programmet kan bli aktuella. En sammanställning av utvärderingar och nyckeltal redovisas även på akademirådet, där förändringar av program kan initieras. Studentmedverkan Studenterna är genom studentkåren representerade i akademins ledningsgrupp och akademirådet. I dessa grupper diskuteras såväl frågor som rör innehåll i utbildningarna som övergripande frågor för akademin. Varje program har en programsamordnare som skall sköta kontakten med de olika programmens linjeföreningar och enskilda studenter. Studenter på program erbjuds att sitta med i arbetsgrupper för programutveckling. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi knyter an till såväl inriktningen Miljö, energi- och resursoptimering och Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning. Kurserna vilar på en vetenskaplig grund genom att forskarutbildade lärare deltar i planeringen och

6 Sida 6 av 6 utvecklingen samt undervisar i programmets kurser. Flera av kurserna på avancerad nivå är direkt forskningsförberedande. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För att förbereda för det framtida yrket, innehåller programmet en rad moment med direkt koppling till arbetslivet. Momenten kan variera beroende på kurs, men gemensamt för dem är att de kunskaper och färdigheter studierna ger, används i situationer med koppling till arbetssituationer. Studenterna har goda möjligheter till samverkan med näringslivet genom projektarbeten och examensarbetet. Detta samarbete underlättar för studenten att knyta kontakter med företag. Till utbildningen finns också ett Utbildningsråd i för samhällsteknik, naturvetenskap och matematik knutet, där det finns representanter från näringslivet i regionen med. Internationalisering Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier finns på högskolans webbplats. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Studenterna blir upplysta om deras rättigheter som studenter vid Mälardalens högskola. I övrigt arbetar vi utifrån högskolans policy och handlingsplan för jämlikhet som finns tillgänglig på högskolans webbplats. Övriga föreskrifter För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1104/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i energi och miljö - inriktning bioenergiteknik, 180 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer