Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning"

Transkript

1 Utbildnings- och forskningssektionen (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH) har i och med och de 18 punkterna fått i uppdrag att formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering (punkt 7). Styrgruppen har gett utbildnings- och forskningssektionen i uppdrag att ta fram en översikt av högskolans arbete med breddad rekrytering, för att använda som underlag till en plan för fortsatt arbete. Kartläggningen fokuserar på följande: Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Vad är breddad rekrytering? Bakgrund Sedan hösten 2001 finns en paragraf i högskolelagen som ålägger landets universitet och högskolor att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (HL 1 kap. 5 ; SFS 2005:1208). Utgångspunkten är propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) som understryker att mångfalden i det svenska samhället också borde återspeglas bland studenter på universitet och högskolor. I regeringens regleringsbrev för 2002 fick lärosätena för första gången uppdraget att upprätta handlingsplaner för arbetet med breddad rekrytering. Upprättandet av handlingsplaner har varit återkommande och det senaste uppdraget från regeringen ålade landets universitet och högskolor att ta fram handlingsplaner för Uppdraget fanns inte med i 2013 och inte heller i 2014 års regleringsbrev. Högskoleverket presenterade under 2007 en utvärderingsrapport över lärosätenas arbete med breddad rekrytering (Högskoleverket, 2007). I rapporten görs en distinktion mellan integrerat arbete för breddad rekrytering, det vill säga reguljärt och fortlöpande, och insatser av kortsiktig eller tillfällig karaktär. Högskoleverket poängterar i sin rapport att även om uppdraget enligt högskolelagen enbart uttrycks i termer av rekrytering, så är

2 det av största vikt att även innefatta studenternas möjligheter att klara av studierna när de väl är på plats på högskolan. 2 (9) Definition Breddad rekrytering handlar om att studentgruppen på ett lärosäte ska motsvara befolkningen i stort (prop. 2001/02:15). Universitet och högskolor bör därför aktivt arbeta för att öka antalet studenter från underrepresenterade grupper. Främst brukar begreppet innefatta könsfördelning, social bakgrund och etnicitet, men kan även handla om underrepresenterade grupper utifrån övriga diskrimineringsgrunder. I denna rapport lyfts insatser och aktiviteter fram som belyser breddad rekrytering ur ett brett perspektiv. Det är därefter upp till styrgruppen att göra eventuella avgränsningar i den kommande planen för breddad rekrytering. Breddad rekrytering beskrivs i denna rapport både som åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till högskolan (presumtiva studenter), och i form av insatser för att främja dessa studenters möjlighet att faktiskt genomföra och slutföra sina studier (befintliga studenter). Vad säger högskolans styrdokument? Likabehandlingsplan I högskolans likabehandlingsplan (Mälardalens högskola, 2011) beskrivs mål och åtgärder för bland annat breddad rekrytering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsidentitet eller könsuttryck). Inom jämställdhetsområdet anges till exempel arbetet med att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att locka ungdomar att göra otraditionella utbildningsval. Inom området ålder beskrivs vikten av att utforma informationsmaterial på ett sätt som inte exkluderar äldre studenter. Vidare beskrivs det ansvar som högskolan har för att erbjuda stöd och service till studenter med funktionsnedsättning. VUB 2014 I rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget 2014 (Mälardalens högskola, 2014) anges som ett av målen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att öka andelen studenter av underrepresenterat kön på utbildningsprogram som har en könsfördelning där underrepresenterat kön understiger 40 procent. Rekryteringsplan I högskolans rekryteringsplan för 2013, beslutad av styrgruppen för studentrekrytering, anges följande mål under rubriken breddad rekrytering: Andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom utbildningsprogram med sned könsfördelning (endast detta är mätbart)

3 Rekrytera studenter som är representativa för den befolkning vi har i våra primära upptagningsområden med avseende på kön, etnicitet, utbildningsbakgrund och social bakgrund Höja kunskapsnivån i samhället i stort. 3 (9) Handlingsplan till och med 2012 Utifrån regeringens regleringsbrev har MDH upprättat handlingsplaner för arbetet med breddad rekrytering, den senaste gällde under perioden I denna redogörs för rekryteringsfrämjande åtgärder i allmänhet och även för aktiviteter kopplade till breddad rekrytering. Bland annat anges att högskolan ska verka aktivt för att rekrytera studenter från studieovana miljöer och samverka med arbetsförmedling och folkhögskolor. Vidare lyfts basåret fram som en viktig insats för rekrytering till högskolans ingenjörsprogram. Vad görs på högskolan? Aktiviteter och insatser inom ramen för breddad rekrytering redovisas här dels för presumtiva studenter, det vill säga rekrytering av underrepresenterade studentgrupper, dels för befintliga studenter, vilket handlar om att få dessa studenter att stanna kvar på högskolan och slutföra sina studier. Presumtiva studenter Central studievägledning Att möta presumtiva studenter är ett viktigt arbete för högskolans rekrytering och den centrala studievägledningen spelar här en nyckelroll. Enligt en av högskolans centrala studievägledare är breddad rekrytering en huvuduppgift. Dennes uppfattning är att majoriteten av de personer som söker upp studievägledningen kommer från studieovana hem. UMIL, Utbildning mitt i livet Den centrala studievägledningen anordnar informationsträffar på båda campusorterna med fokus på högskolestudier för personer som inte kommer direkt från gymnasiet. En önskan från studievägledningen finns om att kunna marknadsföra aktiviteten i större utsträckning än vad som görs idag. Samarbete med folkhögskolor Den centrala studievägledningen samarbetar med folkhögskolor i Västmanlands och Södermanlands län och gör besök för att inspirera till högskolestudier. Genom medveten kontakt med folkhögskolor kan högskolan nå och påverka presumtiva studenter som av tradition kanske inte skulle söka sig till högre utbildning. Naturvetenskapligt/tekniskt basår Basåret är en ettårig utbildning som ger behörighet och platsgaranti till samtliga ingenjörsprogram på MDH, samt en introduktion till högskolestudier. Utbildningen vänder sig till den som är intresserad av att läsa naturvetenskap och teknik på högskolan, men saknar gymnasiebehörighet i fysik, kemi och matematik.

4 Hello People och Hello World Hello People och Hello World är sommarpraktik för gymnasieungdomar med rekrytering i både Eskilstuna och Västerås. Idén är att på sikt motverka könssegregerade studieval genom att få deltagarna i projekten att reflektera över normer och utmana attityder till yrkesval (Hämeenniemi & Melin, 2013). Hello World med fokus på teknik har genomförts sedan sommaren 2009 och riktar sig till kvinnliga gymnasieelever. Hello People genomfördes första gången sommaren 2011, riktar sig till manliga gymnasieelever och fokuserar på hälsa, vård omsorg och nyligen även förskola. 4 (9) Hello-projekten har under 2013 utvärderats (Gustafsson, 2013). Utvärderaren efterlyser dels en tydlig budget och mätbara mål, dels en långsiktighet och ett sammanhang tillsammans med andra aktiviteter för breddad rekrytering. Både Hello People och Hello World har uppmärksammats i lokala medier. Enligt högskolans mångfaldsstrateg har intresse för Hello People även visats från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Eskilstuna kommun och Västerås stad, som vill lära sig mer om projektet och diskutera en utveckling av samarbetet. Medveten kommunikation Att kommunicera på ett medvetet sätt för att tilltala även underrepresenterade grupper är viktigt och kommunikationssektionen arbetar aktivt med detta tillsammans med akademierna, både i tryck av till exempel utbildningskatalogen och i utbildningsinformation på webben. Till exempel beskriver akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) att de arbetar aktivt med att synliggöra manliga studenter vid lärarprogram och förskollärarprogram på högskolans webbplats, samt använda manliga ambassadörer vid rekryteringsaktiviteter. På motsvarande sätt har akademin för innovation, design och teknik (IDT) arbetat med att återspegla både manliga och kvinnliga studenter i trycksaker för presumtiva studenter. IDT har tillsammans med akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) tagit fram en särskild folder för marknadsföring av teknikutbildningar, som också har granskats av högskolan mångfaldsstrateg. Behörighet genom reell kompetens Sökande som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet till högskolan genom formella meriter, kan istället uppfylla kraven genom reell kompetens. Reell kompetens innefattar till exempel arbetslivserfarenhet, föreningsliv eller fortbildning. Här finns möjlighet att nå exempelvis äldre personer utan grundläggande behörighet, men med lång arbetslivserfarenhet. Någon granskning av i vilken omfattning sökande till MDH åberopar reell kompetens har inte gjorts inom ramen för denna kartläggning. Deltagande i Pride Högskolans studentambassadörer och mångfaldsstrateg finns med på Pridefestivalerna i Eskilstuna och Västerås för att synliggöra MDH som en öppen högskola för alla.

5 Befintliga studenter 5 (9) Akademiernas studievägledning Studievägledarna på högskolans akademier ger stöd till studenter när det gäller till exempel upplägg av studier, tillgodoräknande och studieuppehåll. I propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) betonas studievägledningens roll för breddad rekrytering och för att få studenter att faktiskt stanna kvar och slutföra sin utbildning vid högskolan. Akademi IDT beskriver till exempel att de kartlägger hur studenter kommer till programmen, undersöker deras förutsättningar, följer upp under studierna och tar reda på vart de tar vägen efter avslutad utbildning. KLOK-verkstan KLOK-verkstan ger studenter vid MDH stöd när det gäller skrivande på svenska och engelska, studieteknik, informationssökning och matematik. Stödet ges i form av öppna drop in-verkstäder samt genom kurser som ger högskolepoäng. KLOK är organisatoriskt placerad vid akademi UKK och styrs av styrgruppen för PIL och KLOK. KLOK har under hösten 2013 utvärderats (Lostelius, 2013). En slutsats som lyfts fram i utvärderingsrapporten är att KLOK troligtvis påverkar genomströmningen positivt, men att det är svårt att uppskatta hur mycket. Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Vid MDH finns en samordnare för studenter med funktionsnedsättning samt en handläggare som arbetar för att studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på MDH på samma villkor som övriga studenter. Högskolepedagogiska kurser för lärare Enheten för pedagogik, IKT och lärande (PIL) erbjuder högskolepedagogiska kurser och seminarier för högskolans lärare. Flera av kurserna innehåller inslag med fokus på till exempel etnicitet, klass och kön med utgångspunkt i likabehandlingsfrågor och breddad rekrytering. Undervisningsformer Även olika undervisningsformer är ett verktyg i arbetet med breddad rekrytering. Till exempel kan nya studentgrupper nås med hjälp av olika typer av flexibla undervisningsformer om utbudet planeras på ett medvetet sätt. Även här spelar PIL en viktig roll genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling till lärare.

6 Funktioner som arbetar med breddad rekrytering på MDH I framställningen av högskolans insatser framgår det att det finns flera funktioner som idag arbetar med breddad rekrytering på ett eller annat sätt, med eller utan ett tydligt uppdrag. Därutöver berörs även ledningsfunktioner och lärare vid högskolans akademier samt medarbetare vid flera av förvaltningens sektioner. 6 (9) Studievägledning Studievägledningen har en central roll att spela när det gäller breddad rekrytering den centrala studievägledningen i mötet med presumtiva studenter samt akademiernas studievägledare som stöd för befintliga studenter. Mångfaldsstrateg Vidare finns vid högskolan en mångfaldsstrateg placerad vid personalsektionen. Mångfaldsstrategen stödjer och samordnar högskolans arbete med likabehandlingsfrågor. Styrgrupp och arbetsgrupp för studentrekrytering Styrgruppen för studentrekrytering har i uppdrag att leda högskolans arbete med studentrekrytering samt breddad rekrytering. Gruppen beslutar bland annat om den årliga rekryteringsplanen. Därutöver finns en arbetsgrupp, som ansvarar för genomförandet av de insatser som styrgruppen beslutar. Styrgruppen har för närvarande i uppdrag att formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering. Det första steget är denna kartläggning. Kommunikationssektionen Kommunikationssektionen tillsammans med akademiernas kommunikatörer har i och med uppdraget att arbeta med studentrekrytering, även i uppgift att ta hänsyn till aspekter inom ramen för breddad rekrytering utifrån den fastställda rekryteringsplanen. Deltagande i nätverk MDH deltar i det nationella nätverket Include, som arbetar för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte i frågor om breddad rekrytering inom högre utbildning (www.include.nu). Deltagandet samordnas för närvarande av den centrala studievägledningen. Den årliga medlemsavgiften ger högskolan möjlighet att ha upp till tio deltagare i nätverkets olika aktiviteter. MDH:s deltagande i Include skulle kunna spela en större roll i högskolans fortsatta arbete med breddad rekrytering.

7 Sammanfattning Nedan sammanfattas kartläggningen av aktiviteter för presumtiva respektive befintliga studenter, samt de funktioner som arbetar med breddad rekrytering vid högskolan. 7 (9) Tabell 1. Sammanställning över aktiviteter och funktioner för breddad rekrytering vid MDH. Presumtiva studenter Central studievägledning UMIL, Utbildning mitt i livet Samarbete med folkhögskolor Naturvetenskapligt/tekniskt basår Hello People, Hello World Medveten kommunikation Behörighet genom reell kompetens Deltagande i Pride Befintliga studenter Akademiernas studievägledare KLOK-verkstan Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Högskolepedagogiska kurser för lärare Undervisningsformer Funktioner Studievägledning Mångfaldsstrateg Styrgrupp och arbetsgrupp för studentrekrytering Kommunikationssektionen Nätverket Include

8 Jämförelse med andra lärosäten Det finns också anledning att med hjälp av den nationella rankingen Urank göra en jämförelse mellan MDH och andra lärosäten i Sverige (www.urank.se). Viktigt att notera är att rankingen inte tar hänsyn till hur arbetet med breddad rekrytering organiseras, utan utgår enbart från studentunderlaget. 8 (9) I Urank blir landets lärosäten belysta utifrån sex olika kriterier, bland annat sociala indikatorer, som förklaras som lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund (övriga kriterier är studenter, grundutbildning, forskning/forskarutbildning, internationalisering samt lärare). De sociala indikatorerna styrs i sin tur av tre olika variabler: antal förstagenerationsstudenter, andel studenter med utländsk bakgrund samt andel kurser med jämn könsfördelning. I 2013 års ranking placerar sig MDH på plats 11 av 29 när det gäller sociala indikatorer och på plats 19 totalt. Rankingen för sociala indikatorer toppas av Karolinska Institutet, följt av Örebro universitet och Södertörns högskola. Avslutande reflektioner Denna rapport beskriver aktiviteter och insatser på MDH som ryms inom breddad rekrytering ur ett brett perspektiv. Kartläggningen har gjorts dels med utgångspunkt i olika styrdokument, verksamhetsplaner och handlingsplaner, dels utifrån samtal med olika nyckelpersoner inom högskolan. Under kartläggningen blev det tydligt att det inom högskolan finns idéer, engagemang och stor vilja att arbeta med breddad rekrytering, men att det också finns en önskan om en uttalad riktning och organisation för att göra arbetet mer fokuserat och synligt.

9 Referenser Gustafsson, P Hello MDH - En utvärdering av Hello-projekten. Mälardalens högskola: Intern rapport. 9 (9) Hämeenniemi, M. & Melin, K Projekten Hello World/Hello People. Mälardalens högskola: Intern rapport. Högskoleverket Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor. En samlad bild. Rapport 2007:43 R. Include: Lostelius, J Utvärdering av Studieverkstan KLOK Styrning och måluppfyllelse i en uppskattad verksamhet med mångfacetterat uppdrag. Mälardalens högskola: Intern rapport. Mälardalens högskola Policy och handlingsplan. En jämlik högskola. Mälardalens högskola Verksamhetsmål , uppdrag och budget Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2005:1208. Högskolelag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Urank: Uppgiftslämnare Central studievägledare Mikael Lindberg, studentcentrum. Mångfaldsstrateg Marika Hämeenniemi, personalsektionen. Akademichef Damir Isovic, akademin för innovation, design och teknik. Kommunikatör Ulrika Säfström Sunnerfelt och utbildningsledare Therese Welén, akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Samarbeten för studenternas bästa

Samarbeten för studenternas bästa Samarbeten för studenternas bästa De aktörer som står bakom denna ansökan är Mälardalens Studentkår (MDS), Mälardalens högskola (MDH) samt Västerås stad och Eskilstuna kommun. Då MDH är en högskola med

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet Rapport 2007:43 R Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor En samlad bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Att lära för lika rättigheter och möjligheter En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Några ord om oss Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper. Vårt

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN...

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN... Inre perspektiv på samverkan organisation, arbetssätt och uppföljning UniLink-rapport 2009:2 1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer