Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008"

Transkript

1 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering

2 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Breddad rekrytering omfattar därmed många olika grupper i samhället. För att nå dessa grupper arbetar Luleå tekniska universitetet både ur ett långt och kortsiktigt perspektiv. Luleå tekniska universitet arbetar för att bli ett öppnare universitet där vår verksamhet genomsyras av de tankar och idéer som propositionen Den öppna högskolan förespråkar. Personer ska oavsett kön och bakgrund känna sig välkomna att studera vid universitetet. De ska också ges goda förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Breddad rekrytering bidrar till mångfald i utbildningarna och därmed kommer det på lång sikt även att påverka samhällsutvecklingen. Universitetet har utvecklat collegeutbildningar, distansutbildningar, skapat nya utbildningsformer och aktivt arbetat med att nå ut till nya målgrupper. Hösten 2003 gjorde universitetet en kraftsamling av resurserna till marknadskommunikation och varumärkesbyggande i syfte att stärka studentrekryteringen. Med enhetlig marknadsföring har vi gjort omfattande informationskampanjer och stora utskick parallellt som vi samordnat och genomfört en rad aktiviteter för alla målgrupper. Särskilda insatser har också gjorts för att bredda rekryteringen men vi har svårt att mäta effekterna av dessa åtgärder. I vår nybörjarenkät som görs vartannat år kan vi se vissa resultat, t ex var de sökande kommer ifrån och skolbakgrund. Vid universitetet finns en fastställd strategisk plan för studentrekrytering Mål och strategier Där finns mål och strategier för breddad rekrytering. Det finns också en handlingsplan för breddad rekrytering för åren Dessa dokument är utgångspunkt för allt arbete som syftar till breddad rekrytering vid universitetet. Universitetet har påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för perioden Med anledning av att strategiarbetet pågår så har inga mål och strategier ännu gjorts. Handlingsplanen för breddad rekrytering kan därför komma att vara föremål för förändring när övergripande mål och strategier för LTU är beslutade. 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Det övergripande målet för breddad rekrytering vid LTU är att genom riktade åtgärder: Öka intresset och nyfikenheten för högre studier hos nya målgrupper Öka antagningen från de icke traditionella målgrupperna till alla utbildningar vid universitetet Öka kunskapen om universitetet och dess utbildningar hos vidareinformatörer

3 Delmål Jämnare könsfördelning på utbildningar som för närvarande har ojämn könsfördelning ( t ex tjejer till teknik, killar till vård och lärande) Minst 25 % av studenterna ska tillhöra underrepresenterat kön Öka rekryteringen från Norrbottenskommuner som tidigare haft låg utbildningstradition. 3. ÅTGÄRDER Målen för breddad rekrytering ska nås genom att kartlägga nya målgrupper och genomförande av rekryterings-, mottagar- och stödaktiviteter samt fortbildning. Till varje aktivitet ska det finnas en processbeskrivning avseende genomförande, ansvar och utvärdering Rekryteringsåtgärder Allt rekryteringsarbete och all marknadsföring vid universitetet riktas till alla målgrupper men fokuserar på aktiviteter som syftar till att nå målen för breddad rekrytering. Aktiviteterna utformas genom ett helhetstänkande kring att: Skapa nyfikenhet för högskolestudier Underlätta övergången till högre studier Skapa en bra studiemiljö Basaktiviteter Universitetet har definierat ett antal basaktiviteter i studentrekryteringsarbetet som ska ske fortlöpande och syfta till att öka rekryteringen men också nå målen för breddad rekrytering. Utbildningsmaterial Det utbildningsmaterial som tas fram ska spegla hela samhället och representera en mångfald i bilder och i artiklar. Utbildningsmässor Universitetet ska delta på stora och små utbildningsmässorna som arrangeras av gymnasieskolor och professionella mässarrangörer runt om i landet. Studenter av olika kön, med olika sociala och etniska bakgrunder är universitetets ambassadörer. På mässorna erbjuds aktiviteter som väcker intresse för högskolestudier. Universitetet kommer också delta på ett par alternativa mässor där vi möter nya målgrupper. Gymnasieresor Universitetet ska besöka minst 50 gymnasieskolor per år och uppmuntra skolorna att bjuda in elever, från alla gymnasieprogram samt folkhögskole- och Komvux studerande och arbetssökande, till informationsträffar.

4 Grundskola Universitetet ska erbjuda minikurser och tävlingar för grundskoleelever i norrbottens inlandskommuner med låg övergångsfrekvens till högskolestudier. Syftet är att väcka intresse för högskolestudier. Öppet hus Studenter, lärare, forskare, studentnära funktioner och föreningar ska samverka för att göra en inspirerande dag för länets gymnasister, vuxenstuderande, arbetssökande och andra nyfikna. Genom detta får presumtiva studenter möjlighet att uppleva LTU under en dag. Studiebesök Universitetet ska aktivt bjuda in olika målgrupper att besöka LTU. Besökarna ska, vid besöket, få anpassad information och i möjligaste mån tas om hand av personal och studenter med icke traditionell utbildningsbakgrund. Målet är att ge en positiv bild av universitetet, studentlivet och utbildningsutbudet. Värnpliktiga De värnpliktiga utgörs av ungdomar med olika bakgrund. Universitetet ska aktivt verka för att skapa intresse för högskolestudier bland de värnpliktiga i hela landet, men särskilda insatser ska göras för de i som gör sin militärtjänst i länet. Detta sker genom vidareutveckling av kontakter med fritidskonsulenter vid länets garnisoner. Utländsk bakgrund Universitetet ska fortsätta att verka för att öka rekryteringen av studenter med utländsk bakgrund. Detta ska ske genom att uppmuntra studenter med utländsk bakgrund att besöka sin gamla hemgymnasieskola för att informera om högskolestudier samt att studenter med utländsk bakgrund deltar i alla aktiviteter som universitetet arrangerar med syftet att rekrytera studenter. Nya mötesplatser Universitetet ska fortsätta att aktivt verka för att finna nya mötesplatser där vi får möjlighet att nå nya målgrupper. Mottagaråtgärder Universitetet har sedan en lång tid tillbaka satsat stort på mottagandet av nya antagna studenter för att underlätta inträdet till högskolestudier och minska tidiga studieavbrott. Telefonväkteri För att stötta, ge mer information och svara på frågor från de som sökt till universitetet ringer studenter upp de antagna i samband med att de fått antagningsbeskedet. Studiestarten Universitetet ska fortsätta att utveckla studiestarten som inleds med en målgruppsanpassad nolleperiod på 10 dagar. Arbetet med nolleperioden sker i ett nära samarbete mellan universitetet och studentkårerna. Nolleperioden består av kunskapsmässig introduktion för de olika utbildningarna på dagtid och sociala aktiviteter på kvällstid. Studenthälsan utbildar phösare (faddrar) i bl a ledarskap, gruppdynamik, förhållningssätt till alkohol mm så att de

5 på ett bra sätt kan ta emot de nya studenterna och erbjuda dem meningsfulla kvällsaktiviteter. Handbok Vid universitetet finns en broschyr Alla ska behandlas lika värt att veta under din studietid. Denna samlar bland annat information om handlingsplanen för arbetet med likabehandling, vad lagen säger, vart man ska vända sig vid frågor. Stödåtgärder Universitet satsar på utveckla och anpassa stödåtgärder som ska syfta till att studenterna ges goda förutsättningar att klara studierna. Mattestuga Universitetet ska erbjuda studenter som läser matematik hjälp och stöd utöver undervisningen. Stödet ges i form av mattestuga, dvs en dag i veckan finns handledare med goda matematikkunskaper tillgängliga för att bistå med råd och tips. Språkverkstad Studenters behov av stöd i sitt akademiska skrivande, inför presentationer och i studietekniska frågor är omvittnat. I projektform startas därför under 2006 en språkverkstad. Projektet utvärderas kontinuerligt och avslutas juni Sökverkstad och jourhavande bibliotekarie Studenter och forskare har tillgång till ett växande antal elektroniska, vetenskapliga resurser vilket kräver ökade kunskaper om sökvägar och sökmetoder. Luleå universitetsbibliotek erbjuder förutom utbildning i informationskompetens också tillgång till en sökverkstad för fördjupat stöd på campus. På nätet ska Jourhavande bibliotekarie/jourhavande teknikbibliotekarie from 2006 vara tillgängliga även dagtid (utöver kvällar och helger). Funktionshinder För den som är student vid Luleå tekniska universitet och har ett funktionshinder, finns resurser för särskilt stöd. Universitetet arbetar kontinuerligt med att förbättra bemötandet för denna grupp. Vi strävar efter att utforma och bedriva vår verksamhet så att den blir tillgänglig för alla studenter. Det sker bl.a. genom årliga informationsinsatser för lärare och övrig personal samt genom ett nära samarbete med biblioteket och studentrepresentanter. Fortbildning Goda relationer och god kännedom är viktiga ledord för universitetet i kontakter med vidareinformatörer och studenter. Nätverksbyggande Universitetet ska fortsätta att utveckla nätverket mellan universitetets studievägledare och länets studievägledare inom grund- och gymnasieskola. Syftet är att bidra till goda kunskaper om högskoleutbildningar och de förändringar som sker där samt bidra till kunskap om vilket stöd högskolorna erbjuder avseende funktionshinder mm.

6 Teknikutbildning för SVL Universitetet ska erbjuda studievägledare i hela landet fortbildning inom teknik- och naturvetenskapsområdet. Studentambassadörer Studentambassadörer ska utbildas till att möta olika målgrupper och kunna ge information om stödåtgärder som finns för funktionshindrade. 4. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING Varje aktivitet och projekt ska utvärderas och varje år ska en sammanställning av utvärderingarna presenteras för universitetets ledning. Utvärderingarna ska användas som underlag för kommande års planering. Universitets ska utvärdera satsningarna för breddad rekrytering genom att mäta resultatet bland nyantagna studenter. Nyckeltalsjämförelser ska användas som grund för utvärderingen av genomförda satsningar. 5. ÅTGÄRDER 2006 Under 2006 universitetet, förutom ovan beskrivna aktiviteter, särskilt prioritera: Utvärdering av den strategiska satsningen som skett under Fastställande av Mål och strategier Vidta åtgärder för att minska snedrekrytering avseende underrepresenterat kön Utveckla och genomföra nedanstående projekt för breddad rekrytering. Teaterprojektet Ett projekt för inlandskommunerna i samverkan med Norrbottensteatern där vi når ungdomar som går de icke studieförberedande gymnasieutbildningarna. Ungdomarna bjuds på en teaterföreställning och besöker universitetet under en dag. Fler till studier Ett länsövergripande samverkansprojekt mellan flera olika parter som t ex Kommunförbundet, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och fackliga organisationer inom ramen för tillväxtprogrammet som syftar till att stimulera ungdomar under 35 till studier. Nya mötesplatser Universitetet ska delta i events på skidorter för att stimulera nya målgrupper att välja högskolestudier. Fadderskapsprojekt Projektet syftar till att skapa en långsiktig relation till utvalda gymnasieskolor och väcka intresse för studier vid universitetet.

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer