Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november december 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november december 2015

2 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet på högskolan. Var och en bidrar genom att integrera jämlikhetsaspekter i sitt vardagliga handlande. Högskolan tillämpar nolltolerans mot trakasserier och kränkningar. Högskolans ledning har det yttersta ansvaret för en jämlik högskola. Ett särskilt ansvar för att ta initiativ till och aktivt arbeta med jämlikhet vilar på chefer. På akademierna, biblioteket och inom förvaltningen finns jämlikhetsombud som har i uppdrag att bevaka jämlikhetsfrågor. Mångfaldsstrategen driver och stödjer organisationen i likabehandlingsfrågor. Kommittén för hållbar arbetsmiljö (KHA) är högskolans högsta samverkansorgan för frågor rörande arbetsmiljö, miljö och jämlikhet och ska vara den drivande kraften i högskolans systematiska arbete med dessa frågor. KHA har i uppgift att ta fram planer för strategiska frågor samt uppföljning och styrning av det högskolegemensamma arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Likabehandlingsplanen följs upp av KHA genom sammanställning och analys av inrapporterade händelser. Uppföljning sker även via revision för hållbar arbetsmiljö i oktober månad samt via kartläggning i form av enkäter, fokusgruppsamtal eller psykosociala ronder. Likabehandlingsplanen revideras senast I arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan för 2015 har en utvärdering gjorts av Likabehandlingsplan 2014 gällande från till och med Verksamhetens behov av likabehandlingsarbete har kartlagts utifrån högskolans studentenkät, MDH:s interna revision för en hållbar arbetsmiljö samt den årliga uppföljningen av högskolans tillgänglighetsarbete som görs av Myndigheten för delaktighet. Utvärdering och kartläggning 2014 finner du på Likabehandlingsplanen relaterar till MDH:s styrdokument forsknings- och utbildningsstrategi och områdesstrategin för hållbar arbetsmiljö. I styrdokumentet Verksamhetsmål , Uppdrag och budget 2015 anges följande övergripande mål för jämlikhet: MDH ska erbjuda en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. samt följande mål för högskolans rekrytering av studenter och medarbetare: 2016 vill högskolan nå en nivå där: Minst 50 procent av nyrekryterade professorer är kvinnor. för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolans utbildningar ska attrahera minst en förstahandssökande per plats. Högskolan ska för samtliga utbildningsprogram som har en könsfördelning där det underrepresenterade könet understiger 40 procent öka andelen studenter av underrepresenterat kön. Rekryteringen av nybörjarstudenter ska motsvara den sociala bakgrunden hos ett genomsnitt av befolkningen i motsvarande åldrar och från samma kommuner som högskolenybörjarna kommer ifrån. för utbildning på forskarnivå Könsfördelningen bland aktiva doktorander för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. Denna årliga plan avser all verksamhet som bedrivs av MDH och omfattar studenter och medarbetare. Likabehandlingsplanen har sin rättsliga utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567). Akademierna, biblioteket och förvaltningen, formulerar hur de arbetar med att uppnå högskolans mål och åtgärder för lika villkor, i sina verksamhetsplaner. Alla de åtgärder som formulerats i denna plan genomförs inom ramen för ordinarie budget för respektive organisatorisk enhet. Lagstiftningen och definitioner Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsidentitet eller könsuttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Bristande tillgänglighet: (träder i kraft ) att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. De sju diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses att någon är man eller kvinna. Förbudet motkönsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsidentitet eller könsuttryck avses en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation, det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Ett funktionshinder är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning. Sexuell läggning Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. Ålder Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. Högskolans lokaler och dess verksamhet ska vara tillgängliga och funktionella för medarbetare och studenter. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. En Ditt livs resa högskola börjar här för alla

3 4 5 Övergripande mål och åtgärder för lika villkor I detta avsnitt finns mål och åtgärder som omfattar alla de sju diskrimineringsgrunderna under de tre sammanfattande rubrikerna; Information, Kunskap och Rutiner. och åtgärder som är specifika för jämställdhet och tillgänglighet redovisas under separata rubriker. Information Det finns ett behov av att nå ut med information om att högskolan tillämpar nolltolerans mot trakasserier och kränkningar och att det pågår ett aktivt likabehandlingsarbete. Alla studenter och medarbetare känner till högskolans likabehandlingsplan och arbetet för lika villkor. De känner även till vem de kan vända sig till för att få hjälp med frågor rörande lika villkor. 1) Information till chefer och medarbetare kommuniceras via interna nyhetsbrev, högskolans webbplats samt till nyanställda på den årliga introduktionen., akademichef 2) Information ges till studenterna via introduktionen för nya programstudenter, fadderutbildningen och andra lämpliga kanaler. Ansvarig: chef för studentcentrum 3) Högskolans likabehandlingsplan kommuniceras till de verksamheter som tar emot högskolans studenter för verksamhetsförlagd utbildning Ansvarig: akademichef Kunskap Kunskaper om vad likabehandling och jämlikhet innebär behöver finnas inom alla delar av högskolans verksamhet. Tid för reflektion och samtal om värderingar och normer är en viktig del i denna kunskapsutveckling. Att det finns kunskap och kompetens i likabehandlingsfrågor bland medarbetare på akademier, förvaltning och bibliotek. Rutiner Kartläggningen visar att upplevelser av diskriminering och trakasserier förekommer bland studenterna. Högskolan behöver rutiner för att säkerställa att vi får en tydlig bild av problem med diskriminering och trakasserier, bland både studenter och medarbetare, för att kunna åtgärda dem. Högskolan ska ha en fungerande rutin gällande inrapportering och hantering av arbetsskador och tillbud bland studenter. 1) System för inrapportering av arbetsskador och tillbud gällande studenter implementeras. Alla fall av diskriminering och trakasserier identifieras. 1) Rutiner tas fram så att frågor i kursvärderingar om diskriminering följs upp systematiskt. Ansvarig: akademichef 2) I kommande medarbetarenkät ställs frågor om varje diskrimineringsgrund samt sexuella trakasserier. 3) Psykosociala ronder (exempelvis i form av fokusgruppsamtal) genomförs bland medarbetare., förvaltningschef, akademichef, bibliotekschef 4) Studentenkät eller fokusgruppsamtal med studenter genomförs. Tillgänglighet Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och bemötandet. En arbetsgrupp för tillgänglighet träffas årligen för att diskutera och utvärdera högskolans lokaler och verksamhet ur tillgänglighetsperspektiv, sammankallande är mångfaldsstrategen. På högskolan finns en samordnare och en handläggare som arbetar med olika former av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Högskolan är tillgänglig. 1) Rullstolsplatser i salarna Kappa och Lambda ska förbättras för att bli funktionella. 2) Taktil skyltning ska sättas upp vid de större föreläsningssalarna och Studenttorget. 3) Införande av tal i hissen i Väpnaren (Eskilstuna) samt i hus T (Västerås). 4) Hög ljudnivå pga. ventilation samt låg temperatur, i sal R1-306, resursrum för studenter i behov av pedagogiska stödåtgärder, ska åtgärdas. 5) Inventering av alla personalytor i Eskilstuna och Västerås, samt delar av högskolans allmänna ytor, kommer att genomföras. Arbete med att åtgärda de brister som upptäcks i inventeringen kommer även att påbörjas. Ansvarig: chef för campussektionen 6) På hemsidan och i övriga lämpliga informationskanaler informeras om att högskolan avråder från användande av starka dofter samt att det råder ett pälsdjursförbud (gäller inte ledarhund). Ansvarig: kommittén för en hållbar arbetsmiljö 7) Information om hur kommunikationstjänsterna Tele tal, texttelefoni och bildtelefoni fungerar läggs ut på hemsidan. Varje enhet informerar om kommunikationstjänsterna på en arbetsplatsträff. Ansvarig: chef för IT-sektionen, avdelningschef, sektionschef 8) Medarbetare erbjuds utbildning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor via samordnare för pedagogiskt stöd eller högskolans mångfaldsstrateg. Ansvarig: chef för studentcentrum, personalchef 1) Akademier, förvaltning och bibliotek utser en eller flera medarbetare till jämlikhetsombud. Ansvarig: akademichef, förvaltningschef, bibliotekschef 2) Kunskapsspridning bland medarbetare sker i form av öppna föreläsningar, seminarier och konferensdagar samt genom interna utbildningar., förvaltningschef, akademichef, bibliotekschef, sektionschef, avdelningschef 3) De högskolepedagogiska kurser som ges via CeSAM innehåller moment som ger tillfälle att utveckla kunskaper om likabehandling som är relevanta för bemötande och undervisning Ansvarig: styrgruppen för CeSAM

4 6 7 Jämställdhet En del av de mål som anges under rubriken Övergripande mål och åtgärder för lika villkor omfattar även jämställdhet mellan könen. I detta avsnitt anges de mål som rör jämställdhet mer specifikt. Hur gör jag......om jag upplever att jag själv eller någon annan har utsatts för diskriminering eller trakasserier? Arbetsförhållanden på Mälardalens högskola lämpar sig för alla medarbetare och studenter oavsett kön. Det ska gå att förena arbete och studier med föräldraskap. 1) Arbetsförhållanden med särskilt fokus på jämställdhet och föräldraskap diskuteras minst en gång/år vid arbetsplatsträffar. Ansvarig: avdelningschef, sektionschef 2) Jämlikhetsombud finns på akademier, biblioteket och inom förvaltningen. Dessa deltar aktivt i arbetet för lika villkor och jämställdhet bland medarbetarna. Ansvarig: förvaltningschef, akademichef, bibliotekschef, respektive ombud Rekrytering av medarbetare sker på ett sådant sätt att det främjar mångfald. Vid ojämn könsfördelning anstränger sig arbetsgivaren för att få sökande av det underrepresenterade könet vid nyanställning, positiv särbehandling bör användas när det är möjligt. 1) Tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar. 2) Chefer erbjuds utbildning i jämställd och jämlik rekrytering. Student Du som är student kan få hjälp i form av samtal och vägledning av högskolans student- och doktorandombudsman eller mångfaldsstrategen. Medarbetare Som medarbetare bör du i första hand du vända dig till närmaste chef. Medarbetare kan även kontakta jämlikhetsombud, fackliga ombud eller mångfaldsstrategen. Du väljer själv om du vill göra en anmälan, den görs skriftligen till högskolan.läs mer om ärendehantering på 3) Fokusgruppsamtal på temat jämställdhet och föräldraskap genomförs med studenter. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. 1) Lönekartläggning genomförs årligen och följs upp med analys och handlingsplan.

5 Box 833, Västerås, Tfn: Box 325, Eskilstuna, Tfn: E-post: Webb: