Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi"

Transkript

1 Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani

2 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Inledning Syfte Metod De gällande reglerna Vad tycker Sveriges Förenade Studentkår (SFS)? Studenternas syn på problemet Vad säger kommunerna? Slutsats Källförteckning Bilagor

3 2. Inledning I ett försök att få politikerna att inse studenternas ekonomiska nuläge stod Sveriges förenade studentkår (SFS) den 9 mars i år utanför riksdagen och bjöd riksdagsledamöterna på den lunch studenter har råd med havregrynsgröt. Men detta är inte nog - studenternas ekonomi är alarmerande och något måste göras. Jämfört med konsumentprisindex har studiemedlet sjunkit 22 % sedan början av 1990-talet. 1 Idag finns det högskolestudenter i Sverige, 62 procent av dessa är äldre än 25 år. Heltidsstudenter lägger i snitt 37 timmar i veckan på studier och tre fjärdedelar av alla studenter, eller personer, är missnöjda med sin ekonomi. Majoriteten av dessa skulle vilja ha minst kronor mer per månad. 2 Alla studenter i Sverige är berättigade till ett studiebidrag på 2374 kr per månad (heltidsstudier). Utöver det minst sagt sparsamma bidraget en gång i månaden har alla rätt att ta studielån för att kunna finansiera sina primära behov, som mat och tak över huvudet. Studiebidraget tillsammans med studielånet uppgår då till generellt 6916 kr i månaden. 3 Vi hör hur inflytelserika personer i Sverige ständigt uppmanar alla ungdomar att läsa vidare, få en högre utbildning och på så sätt trygga sin egen framtid. Därigenom gynnas även landets framtid, genom att vi kan fortsätta bygga upp ett välfärdssamhälle med hjälp av kompetenta medborgare. Idag har vi nått en punkt där studenterna inte anser att studiemedlet räcker till men där politiker genom CSN anser sig ha satt studiemedlet på en rimlig summa per månad. Utan att kunna påverka tvingas nu studenter till att söka sociala bidrag för att få ekonomin att gå ihop, speciellt under sommaren. Vad har vi som studenter då för möjlighet till ekonomiska bistånd av olika slag? Vilka regler gäller och bör vi egentligen bosätta oss någon annanstans för att ha större chans till en bättre ekonomi? 1 Trygghetshandboken, s

4 3. Syfte Vi har valt att ta reda på vad vi, som studenter, har för rättigheter gentemot sociala bidrag i vårt samhälle idag. Innan arbetets början hade vi hört talas om att det hade stort beroende på vart man bodde samt vem man pratade med, så detta ville vi fokusera på. Vi har avgränsat vårt arbete genom att inte fokusera på studenter med barn eftersom vi har svårt att relatera till detta samt att vi kände att innehållet hade blivit för stort. Detta gäller även sjukförsäkring. Vi har dock valt att ta med ämnet bostadsbidrag, även om detta egentligen ligger under den sk socialförsäkringen, eftersom vi anser det vara ett bidrag som studenter använder sig av. 4. Metod Vi har valt att lägga upp vårt arbete genom att gå igenom de gällande reglerna för att sedan mer gå in på hur det verkligen ser ut och vad folk tycker. För att skapa oss en bild över kommunernas arbete har vi även valt att telefonintervjua socialsekreterare runtom i landets mest studenttäta kommuner. Vi vill slutligen påpeka att socialbidrag och ekonomiskt bistånd har samma betydelse, varav det sist nämnda helst används av tjänstemän. 5. De gällande reglerna Enligt socialtjänstlagen 4 har kommunen det yttersta ansvaret för de som vistas i respektive kommun. Socialbidraget betalas ut till dem som inte kan försörja sig på något annat sätt, stödet skall endast täcka livsuppehället. Socialstyrelsen svarar enligt följande på frågan: Kan jag få ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet? Studiemedlet är anpassat till terminens längd, och hur länge pengarna ska räcka framgår av studiemedelsbeskedet. Under studieuppehållet gäller samma krav som för andra 4 4

5 arbetssökande. Om du aktivt sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha samma rätt till ekonomiskt bistånd om övriga förutsättningar är uppfyllda. 5 Detta är riktlinjerna eller ramlagen från regeringen till samtliga kommuner, sedan får kommunernas socialtjänst implementera direktiven på passande sätt enligt subsidiaritetsprincipen. Ekonomiskt bistånd för studenter har därför blivit en snårskog av möjligheter där rätten till bistånd varierar mycket mellan olika kommuner på grund av praxis. Till exempel är det så att i vissa kommuner tillämpas en så kallad korttidsnorm, vilket innebär att studerande kan få stödet under sommaren trots att de inte kan anses stå helt till arbetsmarknadens förfogande. 6 Generellt gäller dock att alla ansökningar prövas individuellt av en socialsekreterare och stor hänsyn tas till den personliga situationen och de omständigheter som råder. På grund av dessa förutsättningar kan prövningen tyckas godtycklig och beslutet kan bli orättvist om man jämför med olika fall. En trend som möjligen kan ses är att reglerna är striktare i kommuner med stora universitet. Under sommaren står alla studenter till arbetsmarknadens förfogande, på samma villkor som alla arbetssökande. I dagens läge hårdnar konkurrensen på arbetsmarknaden och situationen drabbar oss studenter. Det kan knappast vara rätt signal från samhället att studerande ska behöva söka socialbidrag för att klara försörjningen under sommaren. Trots att studenter inte är berättigade ekonomiskt bistånd är det många som söker. För att få bukt med problemet har ett flertal kommuner erbjudit praktikplatser, speciellt inom vården, till de bistånds sökande studenterna, t.ex i Stockholm. (Se intervjuer.) Ett bidrag som studenter kan söka är bostadsbidraget. Bidraget ansöker man hos försäkringskassan. Du som fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adressen som bidraget söks för. Bidraget beräknas med hänsyn till hur många personer som bor i hushållet, bostadskostnad, boyta, inkomst och förmögenhet. Du kan som mest få ut 1100 kr per månad för bostadsbidraget

6 Alla beräkningar är generellt sätt för studenter i Sverige, man har missat att titta på de regionala skillnaderna. I storstadsområdena har studerande en mycket svårare ekonomisk situation än studerande i landet i övrigt. I dessa områden är kostnadsläget generellt högre vad gäller t.ex. mat och bostads hyror. En annan aspekt är att avståndet mellan bostad och universitet är längre och kollektivtrafikkostnader tillkommer automatiskt. Bostadsbristen är också mer påtaglig i storstäderna. -Situationen kan allt mer leda till att endast studenter med rika föräldrar eller stora besparingar har råd att studera i Stockholm. Det rimmar illa med regeringens mål om att minska den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildningen Vad tycker Sveriges Förenade Studentkår (SFS)? Genom en telefonintervju med Lotta Ljungqvist, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkår, visade det sig att studenters ekonomiska välbefinnande inte är en prioriterad fråga inom SFS i år. Däremot var det en mycket prioriterat fråga förra året och vi fick därmed ta del utav den så kallade Trygghetshandboken som deras utredning sammanfattades igenom 9. Hela problemet bottnar i problemet mellan studenter och pengar. SFS ser en möjlighet i att undvika problemet genom en uppskrivning av studiestödets totalbelopp, i alla fall så pass mycket att vi återtar den köpkraft vi faktiskt förlorat de senaste åren. Många studenter känner sig idag tvungna att jobba vid sidan av studierna för att klara sitt uppehälle vilket påverkar studierna negativt. Vidare anser SFS att socialkontoren borde utbildas bättre om studenternas situation samt att klarare regler gentemot studenterna om vad som gäller bör publiceras. Särskilt när så många som av landets ca studenter tar studielån. Vad gäller bostadsbidrag går oftast studenters halva studiebidrag till hyran, och ofta för att hyror idag sätts högre just på grund utav att bostadsföretagen antar att studenten kommer att ha tillgång till bostadsbidrag. Även om endast 12 % av studenterna använder sig av bostadsbidrag ligger det ett stort problem i att det är beroende av förväntad inkomst under året 8 Jens Andersson, Stockholms Studenters Centralorganisation, yttrande Intervju Lotta Ljungqvist samt Trygghetshandboken. 6

7 vilket ofta för med sig återbetalningskrav i slutet av året samt att det inte går att få bostadsbidrag om man är inneboende hos någon, vilket många studenter faktiskt är eftersom det finns för dåligt med studentbostäder i alla studentstäder. Lösningen bör ligga i att reglerna för beräkning av inkomst under året måste vara mer flexibel för att inte påverka studenterna och skapa problem vid slutet av året. Ekonomiskt bidrag delas ut av socialtjänsten som en sista utväg för en student att klara sin ekonomi när alla andra vägar är prövade. Det ska inte fungera som ett tillfälligt skyddsnät, men tyvärr händer det att studenter måste söka och oftast i samband med arbetslöshet under sommaren då studenter inte har möjlighet att söka a-kassa. För att få ekonomiskt bidrag krävs det att man inte kan få pengar på annat sätt. Tillgångarna på bankkontot bör vara noll, man får inte ha tillgång till bil etc. Däremot behövs inte en bostadsrätt säljas om bidraget förväntas vara kortare än 4 månader. Krav såsom praktik eller att stå till förfogande till arbetsmarknaden gäller. Man ska också kunna få bidrag i form av lån, särskilt då i glappet mellan sista studiestödet samt första lönen på sommarjobbet. Det finns ingen direkt information om exakt hur många som får ekonomiskt bidrag och är studenter varje år eftersom handläggarna är sekretessbelagda. Dock vet vi att 426 studenter i Växjö 1999 kompletterade med ekonomiskt bistånd utöver studiemedel. 10 Även om de hade varit öppna handlingar hade det varit svårt att få en siffra på andelen studenter som får hjälp eftersom dessa inte läggs under någon specifik grupp. Att studenter ska behöva in sociala bidrag i sin vardag tycker SFS i grunden är fel och det tyder på fel i systemet överlag. Att det senare inte heller finns någon gemensam policy för vad som bör gälla, utan att regler skiljer sig från kommun till kommun, är något som måste förändras

8 7. Studenternas syn på problemet Inte alla studenter har möjlighet att falla tillbaka på mamma och pappa ifall något oförutsätt sker. Redan idag finns det studenter som anser sig inte ha råd att gå till tandläkaren, och särskilt inte om hål måste lagas. Vi läste olika debattinlägg där olika studenter kommenterat deras syn på problemet med socialbidrag. 11 Om personer med låg a-kassa kan söka socialbidrag så ska väl även studenter kunna göra detta. Dessutom är a-kassa fullt bidrag och har ingen lånedel som studiemedlet har. Man får inte söka bostadsbidrag om man är över 29 år, vilket hämmar det sk livslånga lärandet som sossarna kallar det. Det blir åldersdiskriminering för äldre studenter. Skillnaden på gensvar i liknande ärenden i olika kommuner skiljer sig oroväckande och bidrar till tur och orättvisa. I våra samtal med handläggare på sociala myndigheter fick vi råd som tex att flytta till en lägenhet med billigare hyra eller avbryta studierna ett tag för att tjäna ihop pengar att leva för. Härmed kan vi väl säga att vi förstår varför inte politikerna inser problemet när nu inte ens de som jobbar med studenterna som söker bidrag förstår oss bättre. 8. Vad säger kommunerna? Då ett stort problem verkar ligga i implementeringen hos de respektive kommunerna valde vi att kontakta de största studentsätena i Sverige; Linköping, Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm för att höra vad de tyckte i frågan om vårat ämne Se bilaga. 8

9 Eftersom Linköpings kommun är den vi är beroende av valde vi att först kontakta denna. Handläggare Sofia Nygren kändes mycket uppdaterad på socialtjänstlagen och ville poängtera att studenter inte borde lägga under socialtjänstens område. Vidare ansåg hon att universitetet är, som hon sa, få förunnat och ett aktivt val där studenten i sig är medveten om sin situation. Ekonomiskt bidrag ska vara sista utvägen och om så sker ska man vara till arbetsmarknadens förfogande som alla andra under gällande regler. Linköpings kommun kan ej erbjuda praktikplatser. Som student i Linköping ansåg Sofia Nygren att man lätt skulle kunna få ett yrkesrelaterat sommarjobb beroende på sin utbildning. Hon ansåg avslutningsvis även att Linköping gör rättvisa bedömningar med gruppdiskussioner innan beslut fattas, men hävdade att Uppsala kommun däremot bestämt att studenter där inte ens får ansöka. Därmed beslöt vi oss för att ringa Uppsala kommun där Ann Collner direkt hävdade att så inte är fallet utan att de innan sommaren får in speciellt många ansökningar om socialbidrag från studenter. Dessutom sätts två handläggare in just för studenter under denna tid. Däremot kan Uppsala kommun ej erbjuda praktik. I Stockholm hänvisade handläggare Kate Holmqvist endast till socialtjänstlagen men kunde berätta att de kan erbjuda praktikplatser till studenter under sommaren. Lunds kommun upprättar, likt Uppsala kommun, en speciell studentmottagning innan sommaren just på grund av söktrycket under denna tid, allt enligt handläggare Anette Palmqvist. Hit kallas studenterna för informationsmöten för att gå igenom de gällande reglerna. Praktikplatser kan erbjudas men Anette Palmqvist påpekar att dessa inte ger särskilt mycket pengar och att alla, individen samt samhället, tjänar mer på att hitta ett eget arbete. Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att det bara per telefon märks tydligt om handläggaren är tillmötesgående eller inte och därmed möjligheten (eller omöjligheten) att få en rättvis individuell prövning. Alla intervjuerna finns att läsas i sin helhet som bilaga till detta arbete 9

10 9. Slutsats I en tid då debatten blir allt större ifall utbildning lönar sig, gör politiker allt för att få fler att söka sig till universitet och högskola samt annan eftergymnasial utbildning. För detta får studenterna idag en liten bidragsdel samt ett mindre lån att gå runt på som kan bli knapert under exempelvis julen men särskilt framåt sommaren. Bättre blir det inte heller utav att studenters sista studiemedel kommer i slutet av maj månad innan sommaren tagit vid och att det från den punkten vanligtvis, för den sommarjobbande studenten, kommer att ta två månader tills första lönen finns på kontot. Kräver då detta inte att man flyttar hem till mamma och pappa eller i varje fall måste låna pengar för att överhuvudtaget kunna överleva? Vi håller med om att sociala bidrag endast ska finnas som en sista utväg för de som har det svårt, men samtidigt anser vi att det finns tillfällen då det blir knapert för de flesta, tex under sommarens första del. Vi undrar om det inte är någon som lyssnar på studenterna och som ser det gällande problemet och studenters tvång att hålla nere kostnader - inte alla bor i studentlägenheter och slipper sommarhyra. Hur ska studenter som oss kunna leva två månader på samma summa som man knappt överlevt en månad på under resterande år? Vi skulle personligen vilja se en ökad förståelse för problemet och en vilja från politikerna att bli av med problemet. Samtidigt ligger problemet, enligt Montin, i relationen mellan tjänstemännen och staten. Detta ser vi i praktiken genom att politikerna tar bort resurserna och gör det svårt för tjänstemännen att kunna utföra sitt jobb, samtidigt som antalet bidragssökande studenter ökar. Just detta såg vissa av de socialsekreterare vi intervjuade som ett problem, medan de flesta tyckte att studenter inte alls ligger under socialtjänstens område. Vi tycker inte att det är rättvist att det ska finnas möjlighet att en ansökan går igenom i en kommun men inte i en annan. Detta är det som många forskare i Montins bok uttrycker som det lokala självstyrets arrogans. Det måste alltså finnas bättre regler för implementering och vad som gäller angående studenters rättigheter möjligheten till bidrag ska alltså inte bero på om man har tur med handläggare. 10

11 Mer än hälften av landets studenter är över 25 år, en fjärdedel har barn. Stereotypen av studenten som vilt festande och med försörjande föräldrar är därmed förlegad. Samhället har förändrats idag måste studenterna planera sin ekonomi varje månad för att överleva och om politikerna vill att fler ska utbilda sig måste skyddsnätet förbättras! Annars kommer fler välja att börja jobba direkt efter gymnasiet vilket ger mer pengar än det man tjänar varje månad som student. Därmed skulle vi vilja utöka lånedelen i studiemedlet, eller i alla fall göra det möjligt för dem som skulle vilja, sista månaden innan sommaren. Studenterna hade mått bättre utan att behöva oroa sig över sommarekonomin strax innan sista tentamensperioden. Genom att placera ökningen strax innan sommaren kommer den inte att kunna spenderas under året. Dessutom kommer detta att gynna den sociala förvaltningen som kommer att slippa en hel del ansökningar och utredningar för socialbidrag före sommaren som hittills alltid berott på studenter. Ska det vara tvunget att tvingas söka socialbidrag när man kämpar för att lyckas med sin utbildning och för en möjlighet till ett gott framtida liv? Nej, utöka lånedelen istället! Ska det vara tvunget att flytta till Motala och pendla till Linköping varje dag på grund av att det är mer tillmötesgående handläggare på sociala förvaltningen där? Nej, skaffa hårdare implementeringsregler för att få ett rättvisare system för alla involverade! 11

12 10. Källförteckning Elektroniska källor Centrala Studievägsnämnden Sveriges Förenade Studentkår Socialstyrelsen Rättighetskatalogen SACO student Försäkringskassan tuderande/bobidrag/ Diskussionsforum bidrag Tryckta källor Andersson, Jens (2004): Yttrande över betänkande Studerande och trygghetssystemen, SOU 2003:130. Stockholms Studentkårers Centralorganisation. Litteratur Montin, Stig (2002): Moderna Kommuner. Liber, Malmö. Sveriges Förenade Studentlår (2005): Trygghetshandboken. Telefonintervjuer Sofia Nygren, socialsekreterare Linköpings Sociala Förvaltning Ann Coolner, socialsekreterare Uppsalas Sociala Förvaltning Kate Holmqvist, socialsekreterare Stockholms Sociala Förvaltning Anette Palmqvist, socialsekreterare Lunds Sociala Förvaltning

13 11. Bilagor Telefonintervjuer: 17 och 18 november 2005 På Linköpings Sociala Förvaltning kunde inte receptionspersonalen svara på vilka rättigheter studenter har till sociala bidrag, (eller ekonomiskt bistånd som damerna i receptionen poängterade att det heter numera). Istället fick vi telefonnummer till två socialsekreterare Iren Ernsthål och Sofia Nygren. Efter ett flertal ej svar och upptaget signaler, fick vi äntligen tag på handläggaren och socialsekreteraren Sofia Nygren. -Vilka rätigheter har studerande till socialbidrag? -Så länge man är inskriven vid ett universitet har man studiemedel. Generellt sätt ha socialtjänsten ingenting med de studerande att göra. Självklart har vi alltid det yttersta ansvaret för varje enskild individ i våran kommun, om något akut händer. -Får ni ansökningar angående socialbidrag från studenter? -Ja, det får vi. Speciellt fall där man saknar poäng och därför inte fått ut sitt studiemedel. Det finns alltid undantag och speciella omständigheter, men vi vill inte gärna gå emot en annan myndighet, i detta fallet CSN. - Så om man fått nej hos CSN, har man ingenting att hämta hos er? Man har alltid en chans. När man kommer till oss ser man antagligen ingen annan utväg och då är det vår skyldighet att ge personen i fråga en individuell prövning. - Hur fungerar det i Linköpings kommun angående sommaruppehållet? -Ekonomiskt bistånd ska vara den sista utvägen. I Linköpings kommun står studenterna till arbetsmarknadens förfogande och vi påpekar att man måste kunna visa upp vad man gjort själv. Det räcker inte att man börjar söka jobb i juni, när studierna avslutas, man måste kunna visa att man sökt jobba sedan mars-april. -Vi får riktlinjer som styr, men man kan få ekonomiskt bistånd under ferieuppehållet i Linköpings kommun. Alla har möjligheten att söka, vi har inte gjort som Uppsala Kommun som har uteslutit alla studenter att söka. -Samtidigt vill jag säga att socialtjänsten inte direkt är till för studenter. Jag vill poängtera att det är få förunnat att läsa på universitet. När man läser på så hög nivå borde man, anser jag i alla fall, kunna ta vara på sin ekonomi själv. Det är ett s.k aktivt val att studera, man är medveten om sin situation när man börjar sina studier. -Jag vet också att arbetsmarknaden är hård och det drabbar studenterna. Samtidigt har studenter som genomgår en yrkesutbildning oftast större chanser inom det området ute på arbetsmarknaden, vården t.ex. -Är det inte svårt att göra rättvisa bedömningar? -Om fallet är oklart har vi alltid gruppdiskussioner och gör därmed ett gemensamt beslut, så att bedömningen inte blir godtycklig. Dessa gruppdiskussioner förekommer oftast angående studenter eftersom deras fall oftast inte har några specifika riktlinjer. Man kan också alltid överklaga våra beslut hos länsrätten. 13

14 Eftersom Sofia Nygren i Linköping antydde att Uppsala kommun inte betala ut ekonomiskt bistånd, ringde vi självklart upp socialsekreterare Ann Coolner i Uppsala, för att se hur mycket man hjälper studenter med ekonomiskt bistånd i hennes kommun. På frågan om vilka rättigheter studenter har till ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet hänvisade Ann Collner till regeringens riktlinjer och socialtjänstlagen. -Vi kräver att man ska börjat söka jobb i god tid och att man står till arbetsmarknadens förfogande. Innan vi beslutar i ett specifikt ärende tittar vi på inkomsten två månader tillbaka. Om man har haft ett inkomstöverskott enligt riktnormen har man inte rätt att få ut något ekonomiskt bistånd. Vidare berättar hon att Uppsala kommun har som policy att hjälpa till med 500 kr till litteraturen och 400 kr med resor inom kommunen. -Enligt uppgift från Sofia Nygren vid Linköpings socialtjänst, har inte studenter rätt att söka ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet i Uppsala kommun, stämmer det? -Det stämmer inte alls, vi har ett hårt tryck på mottagningsenheter, när sommarhalvåret närmar sig. Ett 20 tal handläggare arbetar med socialtjänstfrågor och runt maj jobbar två stycken enbart med studenters ansökningar angående ekonomiskt bistånd. Problemet är att vi har långa väntetider, så prövningarna dröjer. Politikerna vill åt ena hållet ha två veckors väntetid och åt andra hållet öka resurserna, så vi gör så gott vi kan. -Kan ni erbjuda någon praktik till de arbetslösa studenterna? -Nej, det kan vi tyvärr inte göra. Stockholm. Kate Holmqvist, socialsekreterare På vilket sätt har studenter i Stockholm rätt till ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet? -De har de rättigheter som socialtjänstlagen föreskriver, alltså de står till arbetsmarknadens förfogande. Kan ni erbjuda praktikplatser? - Ja, det har vi försökt att gör de senaste tre åren. Utöver det erbjuder vi mat för dagen (50 kr/dag) och ett Sl kort, så de kan ta sig runt när de söker arbete. Lund. Anette Palmqvist, socialsekreterare Vilka rättigheter har studerande till sociala bidrag under sommaruppehållet i Lunds kommun? - Inför varje sommar ordnar vi en extra studentmottagning, som kallar de studenter som sökt ekonomiskt bistånd till informationsmöte. På mötet går vi igenom gällande regler och hur man ansöker. Alla som kan visa att de sökt arbete i god tid och stått till arbetsmarknadens förfogande får ekonomiskt bistånd. 14

15 Eftersom ni är en universitetsstad, gör ni något annorlunda för att hjälpa de bistånds sökande studenterna? - Vi har våran studentmottagning och sedan kan vi också erbjuda praktikplatser t.ex inom vård, barnomsorg, kultur och fritid. Vi har märkt att biståndet till studenterna har minskat efter att vi införde erbjudandet om praktikplatser. Jag tror att studenterna i högre grad försöker skaffa sig egna arbeten, eftersom det ekonomiska biståndet du får i och med praktikplatsen aldrig kan uppnå en normal månadsinkomst. Alla tjänar på att hitta sig ett eget arbete. 15

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475 Till: Försäkringskassan Box 1137 172 23 Sundbyberg Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl Lukas Johansson 831018-2475 Solna 19 februari

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-09-04 Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Dokumentets

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

REMISSVAR (U2009/2195/SV)

REMISSVAR (U2009/2195/SV) 2009-08-14 Rnr 34.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U2009/2195/SV) Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt Betänkande av studiesociala kommittén (SOU 2009:28) Sacos synpunkter

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Äldres behov av ekonomiskt bistånd

Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd MEDDELANDE NR 2004: 6 2 ÄLDRES BEHOV AV EKONOMISKT BISTÅND Titel Författare Äldres behov av ekonomiskt bistånd Maj Karlsson Fotografier

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

2014 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning

2014 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning 2014 Uppdaterade siffror Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning Rapportsammanfattning Juni 2014 Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer