Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet."

Transkript

1 Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari

2 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet startades 1993 som en vidareutveckling av det tidigare Förvaltningsprogrammet. Programmet har sedan dess varit en populär utbildning och antalet utexaminerade studenter har ökat för varje år. 1 Vad tycker då politices magisterstudenter om sin utbildning och vad har de haft för erfarenheter av arbetslivet sedan de tog ut sin examen? För att besvara dessa frågor startade Statsvetenskapliga institutionen ett projekt för att kartlägga var tidigare programstudenter befinner sig och vad de har gjort efter sina studier. Projektet började med en mindre enkätundersökning som skickades ut till färdiga pol magstudenter under våren Undersökningens resultat visade bland annat att de flesta svarande var bosatta i Sverige och att majoriteten av de tidigare studenterna arbetar inom offentlig sektor. Som en fortsättning på projektet genomfördes ytterligare en undersökning under hösten Syftet var att få en mer djupgående bild av studenternas syn på politices magisterutbildningen och deras erfarenheter av arbetslivet. Denna rapport är en sammanställning av undersökningens resultat. Undersökningens tillvägagångssätt Undersökningen bygger på en enkät som via mail skickats ut till alla personer som svarat på den föregående enkäten. De tillfrågade består till största del av studenter som genomgått sin praktik under vårterminen 2003 eller tidigare, och vars e-postadresser har funnits tillgängliga i institutionens arkiv. Därutöver har enkäten också skickats ut till studenter som funnits med i Uppsala Pol mag-studerandes alumniförenings (SUP) register. De tillfrågade ombads svara på sammanlagt tio frågor rörande sin examen, arbetslivserfarenhet och syn på pol magutbildningen. Av de 109 personer som tillfrågades svarade 69 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent. Bortfallet kan delvis förklaras av att flera personer har bytt jobb och att vissa e-postadresser därmed har varit inaktuella. En annan faktor som kan tänkas påverka svarsfrekvensen är att ett antal tillfrågade har varit tjänstlediga från arbetet på grund av exempelvis sjukskrivning och föräldraledighet. Det är emellertid viktigt att poängtera att man inte kan göra någon större generalisering av undersökningens resultat. Antalet svarande utgör en relativt liten del av pol magprogrammets alla utexaminerade studenter och kan därför inte betraktas som tillräckligt stort för att man ska kunna dra mer allmänna slutsatser. Det är också möjligt att det främst är personer som är nöjda med sitt arbete eller anser sig ha relevant sysselsättning som har svarat på enkäten. Detta kan både påverka populationens representativitet och ge ett något missvisande urval 1 Antal programstudenter som tagit ut sin politices magisterexamen: 2003: 21 st, 2004: 35 st och 2005: 48 st. 2

3 Könsfördelning Som nedanstående diagram visar är könsfördelningen bland de svarade väldigt jämn. Av de 69 svarande var 34 personer kvinnor och 35 personer män. Könsfördelningen är också något jämnare i jämförelse med den föregående enkäten där 52 procent av de svarande var kvinnor och 48 procent var män. Könsfördelning bland de svarande Kvinnor 49% Män 51% Disposition Den enkät som skickades ut kan delas in i två huvudsakliga delar. Den första handlar om arbetslivet och innehåller frågor om till exempel nuvarande och tidigare sysselsättning. Den andra delen berör pol magprogrammet och de tidigare studenternas syn på utbildningen. Rapporten kommer att följa enkäten och i tur och ordning presentera frågorna och hur de tillfrågade har svarat. 3

4 Fråga 1: Vad är Ditt nuvarande arbete? I likhet med resultatet från den föregående undersökningen visar enkäten att majoriteten av de tillfrågade arbetar inom statlig och statligt finansierad verksamhet i Sverige. De arbetsplatser som nämndes var bland annat Utrikesdepartementet, Försvarets Forskningsinstitut, Riksrevisionen och Nutek. Av de 12 personer som arbetar med förvaltning utomlands återfinns de flesta på Sveriges ambassader och konsulat, medan ett mindre antal arbetar inom EU och FN. Den privata sektorn har av tradition varit en mindre vanlig arbetsplats bland utexaminerade pol magstudenter än den offentliga. Av de 69 tillfrågade arbetar 15 personer inom den privata sektorn varav 13 arbetar och bor i Sverige. Arbetsplatserna varierar mellan allt från banker och försäkringsföretag till tidningar och privata intresseorganisationer. Att fortsätta på en forskarutbildning som doktorand är relativt ovanligt bland pol magstudenter. Enligt undersökningen är tre personer för närvarande anställda som doktorander varav två inom nationalekonomi och en inom statskunskap. Antalet pol magstudenter som har genomgått en forskarutbildning är dock troligtvis högre då vissa redan har doktorerat och sedan börjat arbeta. Statistik från Högskoleverket visar att drygt 13 procent av Uppsala universitets utexaminerade studenter fortsätter på en forskningsutbildning, vilket är nästan dubbelt så många som i övriga landet. 2 55,1% 17,4% 18,8% 2,9% 1,4% 4,3% Förvaltning Sverige Förvaltning utomlands Privat sektor Sverige Privat sektor utomlands Arbetslös Doktorerar 2 Statistik hämtad från Högskoleverkets hemsida 4

5 Fråga 2: Vad har Du gjort sedan examen? Efter avlagd examen väljer de flesta studenter att ge sig ut på arbetsmarknaden. I undersökningen svarade 47 av de tillfrågade att de hade börjat arbeta efter examen medan 19 personer hade valt att både arbeta och studera. Den senare siffran inkluderar då både de som har valt att studera en eller ett fåtal kurser extra och de som fortsatt på en forskarutbildning som doktorander. Av dem som enbart har studerat är samtliga doktorander. 68,1% 27,5% 4,3% Arbetat Arbetat och studerat Studerat Fråga 3: Hur fick Du Ditt första arbete? Inte helt oväntat visar undersökningen att praktikterminen har stor betydelse för pol magstudenternas chanser att få anställning efter examen. Av alla svarande fick 24 personer, drygt 35 procent, sitt första arbete genom praktiken. I likhet med många andra branscher är goda kontakter också en viktig ingång till arbetsmarknaden. Ett annat sätt att öka sina möjligheter till jobb efter examen är att skriva uppsats för ett företag, myndighet eller annan organisation. Enligt undersökningen hade två personer fått fortsatt arbete genom att skriva sin magisteruppsats för någon typ av organisation. Detta kan betraktas som ett relativt stort antal då det i regel är få studenter som väljer att skriva uppsats på uppdrag av någon organisation. 34,7% 30,4% 23,2% 5,8% 3,6% 2,1% Praktik Kontakter Platsannons Spontanansökan D-uppsats Asp./Dipl.program 5

6 Fråga 4: Hur fick Du Ditt nuvarande arbete? Efter att ha fått sitt första jobb visar undersökningen att många av de tillfrågade, 21 stycken, har stannat kvar på samma arbetsplats. En tänkbar anledning är att den tjänst man först tillträdde har avancerats och utvecklats, medan en annan kan vara att den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden får många att stanna kvar på sina nuvarande jobb. Det är också möjligt att de branscher som många tidigare pol magstudenter verkar inom är relativt trögrörliga och att det därför är vanligt att man stannar länge på arbetsplatsen. I likhet med föregående fråga spelar också kontakter och ansökningar via platsannonser stor roll för den fortsatta karriären. Undersökningen visar också att ett flertal studenter har sökt och fått arbete genom UD:s aspirant- och diplomatprogram. Antalet spontanansökningar har dock minskat i jämförelse med ansökningsförfarandet vid första arbetet och är ett förhållandevis ovanligt tillvägagångssätt för att få jobb. 27,5% 30,4% 26,1% 1,4% 8,7% 5,8% Kontakter Samma arbete Platsannons Spontanansökan Asp./Dipl.program Ej svar Fråga 5: Vad anser Du om Din lön i förhållande till utbildningens längd och omfattning? Enligt Juseks lönestatistik från 2005 är medianlönen för nyutexaminerade samhällsvetare kronor per månad. På längre sikt är löneutvecklingen bättre inom privat sektor än offentlig. Bland de samhällsvetare som tog examen för tio år sedan var medianlönen för privatanställda cirka kronor per månad, vilket är knappt kronor mer än medianlönen för de som är statligt eller kommunalt anställda I undersökningen svarade majoriteten av de tillfrågade att de tyckte att deras lön var okej eller bättre sett utifrån utbildningens längd och omfattning. Av de 14 personer som ansåg att deras lön var låg var de flesta statligt anställda och arbetade på till exempel Nutek, Regeringskansliet och Migrationsverket. Det är dock viktigt att påpeka att enbart ett fåtal av de tillfrågade valde att ange den exakta månadslönen. Huruvida en månadslön är att betrakta som okej, bra eller låg är därför relativt godtyckligt och går dessvärre inte att redovisa i några absoluta termer. 6

7 39,1% 29,0% 20,3% 8,7% 2,1% Mycket bra Bra Okej Låg Ej svar Fråga 6: Vilken examen har Du och inom vilket huvudämne? I likhet med den tidigare undersökningen har majoriteten av de svarande, 35 personer, en politices magisterexamen med statskunskap som huvudämne. Även om de flesta studenter väljer att gå klart utbildningen och läsa upp till D-nivå, finns det många som väljer att bara ta ut en kandidatexamen. En tänkbar orsak är att åtskilliga studenter gör sin praktik efter C- kursen och därefter får anställning och börjar arbeta. Det är också möjligt att man hellre vill bredda än fördjupa sin utbildning och därför väljer att läsa andra kurser än D-kursen huvudämnet. Bland pol magstudenter är det också vanligt att man tar mer än en examen, något som dock inte syns i nedanstående statistik. Av de svarande uppgav ett flertal att de utöver sin programexamen även hade läst till en eller flera ytterligare examina inom exempelvis ekonomi och språk. I gruppen övriga ryms de personer som har tagit en examen inom andra ämnen istället för en inom programmet. 51,2% 17,1% 18,8% 2,9% 4,0% Pol. Mag. Statskunskap Pol. Mag. Nationalekonomi Pol. Kand. statskunskap Pol. Kand. nationalekonomi Fil. Mag. Statskunskap 7

8 Fråga 7: Hur fick Du din praktik? Praktikterminen är för många studenter en av de viktigaste terminerna inom programmet eftersom det ger värdefull arbetslivserfarenhet och kontakter inför det kommande yrkeslivet. Detta syns också i statistiken från undersökningen där endast åtta svarande angav att de inte hade praktiserat. En tänkbar anledning till att man inte väljer att genomföra praktiken kan vara att man redan har fått ett jobberbjudande och därför inte anser att praktikterminen är nödvändig. Många praktikplatser annonseras och förmedlas genom studierektorn Stig Brewitz på Statsvetenskapliga institutionen, vilket också tydliggörs i undersökningen. Av de svarande hade 49 personer fått sin praktikplats genom Statsvetenskapliga institutionen medan tio personer har sökt och fått praktikplats på egen hand. Därutöver angav två personer att de fått sina praktikplatser genom redan befintliga kontakter. 71,0% 14,5% 2,9% 11,6% Statsvetenskapliga institutionen Sökte på egen hand Genom kontakter Har ej praktikserat Fråga 8: Har Din utbildning relevans för Ditt nuvarande arbete? Även om många utbildningsprogram strävar efter att förbereda studenterna för arbetslivet är det inte alltid att säkert att studentens utbildning har relevans för det arbete som han eller hon får efter examen. För utexaminerade pol magstudenter verkar det emellertid finnas goda chanser för att få ett arbete som stämmer väl överens med utbildningen. Av de svarande angav en klar majoritet, 61 personer, att deras utbildning hade relevans för deras nuvarande arbete, medan sju personer ansåg att deras utbildning delvis relaterade till det nuvarande arbetet. Dessa siffror säger dock inget om vilken relevans som utbildningen har i fråga om det första jobbet som studenterna får efter examen. På grund av hård konkurrens på arbetsmarknaden är det tänkbart att utexaminerade studenter tar arbeten som inte riktigt motsvarar deras utbildning i hopp om att få ett mer passande arbete längre fram i tiden. Det är därför tänkbart att utbildningen har mindre relevans för det första jobbet än för de efterföljande. 8

9 88,4% 10,1% 1,4% Ja Delvis Nej Fråga 9: Är det någon annan utbildning som Du upplevt som konkurrerande,eventuellt bättre, för att passa Ditt arbete? Även om pol magprogrammet har en unik profil finns det flera angränsande utbildningar som kan förbereda studenterna inför yrkeskarriärer inom samma områden. Exempel på sådana är bland annat jurist- och ekonomprogrammen som sammanlagt 16 personer menade var konkurrerande eller bättre utbildningar än pol magprogrammet. Av de svarande ansåg också 10 personer att andra utbildningar och ämnen, som exempelvis civilingenjörsprogrammet och genusvetenskap, hade passat lika bra eller bättre för deras arbeten. En tänkbar anledning till detta resultat kan vara att flera har fått andra intressen eller arbetar med uppgifter som kräver kompetens inom andra ämnesområden. Detta kan också kopplas samman med ovanstående fråga där ett antal personer ansåg att pol magprogrammet enbart delvis eller inte alls relaterade till deras arbetsuppgifter. 62,3% 11,6% 11,6% 14,5% Nej Ja, juristutbildningen Ja, ekonomutbildningen Övrigt 9

10 Fråga 10: Skulle Du ha valt samma utbildning idag? Som nämndes ovan finns det flera konkurrerande utbildningar till pol magprogrammet som kan vara lämpliga för den arbetsmarknad som väntar utexaminerade pol magstudenter. Trots detta verkar de flesta svarande vara nöjda med sitt val av utbildning i undersökningen ansåg fyra av fem svarande (60 personer) att de skulle ha valt samma utbildning i dag. Däremot ansåg sex personer att de inte skulle ha valt samma utbildning idag, vilket bland annat kan tänkas bero på att man under utbildningen eller arbetslivet blivit intresserad av andra frågor eller ämnesområden. 76,8% 10,1% 8,7% 4,3% Ja Troligtvis Nej Vet ej 10

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet Vad hände sen? - Uppföljning av Pol -studenter vid Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Vårterminen 2005 Bakgrund till studien Denna studie har gjorts av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Sekretariatet för kvalitet och utvärdering. Teologi. en enkätundersökning

Sekretariatet för kvalitet och utvärdering. Teologi. en enkätundersökning Sekretariatet för kvalitet och utvärdering Teologi en enkätundersökning Berit Malm Ekegård Maj 1 INLEDNING 3 REDOVISNING AV ENKÄTRESULTAT 3 MÅLGRUPP OCH BORTFALL 3 UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 3 FÖRSTA TIDEN EFTER

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Vad gör Lunds nationalekonomer idag?

Vad gör Lunds nationalekonomer idag? Nationalekonomiska Institutionen Vad gör Lunds nationalekonomer idag? En rapport baserad på en enkätundersökning bland dem som tagit ut en magisterexamen vid Lunds Universitet med nationalekonomi som huvudämne

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning

Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 14--1 1 (14) Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning Arbete efter gymnasial yrkesutbildning Denna rapport, som handlar om etablering på arbetsmarknaden för lärlingsutbildade

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Uppföljning av miljövetarstudenter utexaminerade under åren 1994 till 2000.

Uppföljning av miljövetarstudenter utexaminerade under åren 1994 till 2000. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskaplig fakultet Miljöutbildningsberedningen Uppföljning av miljövetarstudenter utexaminerade under åren 1994 till 2000. En enkätundersökning genomförd under april till

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen?

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? En studie över arbetsmarknaden för nationalekonomer Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av de studenter som gjorde praktik genom Statsvetenskapliga institutionen under 2006 och 2007

Vart tog de vägen? En uppföljning av de studenter som gjorde praktik genom Statsvetenskapliga institutionen under 2006 och 2007 Statsvetenskapliga institutionen Vart tog de vägen? En uppföljning av de studenter som gjorde praktik genom Statsvetenskapliga institutionen under 2006 och 2007 Uppsala april 2009 Susanna Nytell Inledning

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord våren 2010 Juridiska institutionen 2 3 Inledning Under 2000 och 2005 genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Linköpings universitet Alumniverksamheten www.liu.se/alumni Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Av: Gunilla Bergstrand På uppdrag av EKI Datum: 5-5-29 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan?

Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? Enkät 2005 Juris kandidatexamen i Umeå och sedan? En enkätundersökning genomförd av juridiska institutionen vid Umeå universitet 1 Inledning Under 1999 genomförde Högskoleverket (HSV) en utvärdering av

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Att vara historiker idag. En alumnstudie av masterstudenter i historiska studier vid Historiska institutionen i Lund

Att vara historiker idag. En alumnstudie av masterstudenter i historiska studier vid Historiska institutionen i Lund Att vara historiker idag En alumnstudie av masterstudenter i historiska studier vid Historiska institutionen i Lund Wilhelm Häggander och Pavel Akmaev Lund 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren 2003-2009 Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens

Läs mer

Kartläggning. Författare. Elias Aretorn, Astrid Kuylenstjerna, Elias Fyhr, Julia Dahlberg, Sofia Strandell, Elin Ring, Johanna Ring, Albin Hellström

Kartläggning. Författare. Elias Aretorn, Astrid Kuylenstjerna, Elias Fyhr, Julia Dahlberg, Sofia Strandell, Elin Ring, Johanna Ring, Albin Hellström Kartläggning Kartläggning av tidigare elever som studerade en av följande gymnasiala utbildningar vid Bromangymnasiet: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet Författare

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Efter examen? Jobb och löner för nyexaminerade Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Efter examen? Jobb och löner för nyexaminerade Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Efter examen? Jobb och löner för nyexaminerade 2011 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet av 60-talet

Läs mer

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP

Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP Fördjupningsvalsinformation för CEP, SMP och HLP D-nivå Kurser för framtida auktorisation som revisor Examen Ansökan till senare del av master program Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK ALUMNIRAPPORT 1993-211 MASKINTEKNIK Sammanställd av Max Berg och Charlotte Röhfors (M-8) Enkät: Magnus Lindqvist Korrekturläst av maskinprogrammets programledning och maskinsektionens styrelse Citat Här

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Innehållsförteckning Arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper... 2 Juseks medlemsgrupper

Läs mer

EFTER STUDIERNA IV BIOLOGER OCH MOLEKYLÄRBIOLOGER I ARBETSLIVET

EFTER STUDIERNA IV BIOLOGER OCH MOLEKYLÄRBIOLOGER I ARBETSLIVET EFTER STUDIERNA IV BIOLOGER OCH MOLEKYLÄRBIOLOGER I ARBETSLIVET 1 Innehållsförteckning Förord Genomförande Svarsfrekvens Bakgrundsuppgifter Examen Hur många har läst icke-naturvetenskapliga ämnen? Naturvetarnas

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Många utländska doktorander lämnar Sverige efter examen

Många utländska doktorander lämnar Sverige efter examen STATISTISK ANALYS 1(7) Avdelning / löpnummer 2019-02-25 / 1 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

TM Arbetslivsundersökning

TM Arbetslivsundersökning 1 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2010. Detta är första gången som en systematisk undersökning sker av vad TM-alumni arbetar med, i vilka branscher de verkar, vad de

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kvalificerad agronompraktik 1 LB0047, 50005.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Jan Olofsson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-09-07-2012-10-07 Antal svar 17 Studentantal

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 December 2017 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Målgrupp... 3 3 Svarsfrekvens... 4 4 Val av metod... 4 5 Lönernas fördelning i hela

Läs mer

Efter studierna. Naturvetare i arbetslivet IV - en uppföljning från Stockholms universitet 2007 EFTER STUDIERNA NATURVETARE I ARBETSLIVET IV,

Efter studierna. Naturvetare i arbetslivet IV - en uppföljning från Stockholms universitet 2007 EFTER STUDIERNA NATURVETARE I ARBETSLIVET IV, Efter studierna Naturvetare i arbetslivet IV - en uppföljning från Stockholms universitet 2007 EFTER STUDIERNA NATURVETARE I ARBETSLIVET IV, 2007 1 Innehåll Förord 5 Genomförande 6 Svarsfrekvens 6 Bortfallsanalys

Läs mer

Framtidsseminarium 13 maj Välkommen!

Framtidsseminarium 13 maj Välkommen! Framtidsseminarium 13 maj 2013. Välkommen! Vad skall vi göra idag? Diskutera hur jag vet vad som är rätt för mig Diskutera kvarvarande terminer Diskutera möjligheter efter examen Informera om vår alumnverksamhet

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet

Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet Sammanställd av: Linda Widetoft Abstrakt Energi- och miljöprogrammet startades år 2006 och under sommaren 2015 har en Alumnstudie genomförts för att se var

Läs mer

Med en examen från Karlstads universitet

Med en examen från Karlstads universitet Med en examen från Karlstads universitet Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 2014 Christina Andersson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Karlstad University Studies 2017:28 Med en

Läs mer

Vart tar språkteknologer vägen?

Vart tar språkteknologer vägen? Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och syn på sin utbildning Beáta B. Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet bea@stp.ling.uu.se

Läs mer

Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens

Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens. 2009-12-07 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Mättillfällen... 4 2 Examinerade

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp SPO1K, Bachelor Programme in Political Science, 180 hp Anmälningskod: P2450 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal Studietid:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer