ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen"

Transkript

1 Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för analys och utvärdering Box 100, Göteborg

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Göteborgsstudenternas syn på arbetslivsanpassningen... 4 Åsikter hos olika studenttyper... 5 Arbetslivserfarenhet samvarierar med åsikter om arbetslivsanpassningen... 6 Citerade arbeten... 8 Bilaga A: Fakta om Göteborgsstudenter

3 Inledning I den offentliga debatten om högskolans koppling till arbetsmarknaden framhålls ofta att högskolestudier inte tillräckligt väl förbereder studenterna för arbetslivet. Lärosätena har av flera instanser uppmanats att skapa fler och bättre arbetslivsrelaterade inslag som praktik, studiebesök, gästlärare, examensarbeten och projektarbeten i utbildningarna (Riksrevisionen, 2009; Högskoleverket, 2012; Bengtsson, 2013). Kritiken mot lärosätena har inte stått oemotsagd. 1 Men oavsett ens egen ståndpunkt om högskolans roll i förhållande till arbetsmarknaden, så går det inte att komma ifrån att frågan om utbildningens arbetslivsrelevans tillmäts stor vikt i policysammanhang och det offentliga samtalet. Tidigare studier antyder också att studenternas bedömning av de arbetslivsrelaterade inslagen påverkar hur utbildningen som helhet värderas (Almerud, Hjortzberg, & Krassén, 2012; Berlin, 2013). Den här rapporten handlar om hur studenter vid Göteborgs universitet ser på arbetslivsanpassningen av undervisningen. 2 Rapporten bygger på data från enkätundersökningen Göteborgsstudenter 2012, som genomfördes vid Göteborgs universitet under perioden november 2012 till mars Enkäten skickades ut till drygt studenter och hade en svarsfrekvens på 38 %. 3 Att bedöma arbetslivsanpassning: en metodologisk kommentar Studenternas bedömningar av arbetslivsanpassningen av utbildningen mäts med frågan Hur bedömer du följande delar av din utbildning (anpassningen av undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet)? 4 Universitetets nuvarande studenter ombeds alltså att bedöma hur deras utbildning anpassas till krav som kommer att ställas på dem i det framtida arbetslivet. 5 Det finns åtminstone två aspekter av detta som bör kommenteras. Det första gäller innebörden i begreppet arbetslivsanpassning. Vad behövs egentligen för kunskaper, förmågor och färdigheter i arbetslivet? Många kanske intuitivt tänker på arbetslivsanpassning i termer av sektorsspecifika kunskaper eller på sådant som praktik och träning av särskilda praktiska färdigheter som exempelvis att borra i en tand, handlägga en biståndsbedömning, sätta betyg, mäta partikelhalter, analysera ett blodprov, medla i konflikter på arbetsplatsen, skriva en rapport, arbeta i lag etc. Men man ska komma ihåg att mer klassiska, teoretiska, akademiska färdigheter också kan antas vara till nytta i arbetslivet. Arbetsgivare behöver kritiskt tänkande människor med god analytisk förmåga, 1 Företrädare för högskolesektorn har försökt att problematisera diskussionen och de lösningar som ofta föreslås. Inte minst påpekas ofta att en ökning av de praktiska inslagen måste avvägas mot behovet av fortsatt teoretiskt djup i högskoleutbildningarna. Utbildningar måste inriktas på att ge studenterna generiska kompetenser som de kan bära med sig mellan olika sammanhang och använda i morgondagens yrkesliv och inte bara fokusera på de praktiska kunskaper som arbetslivet eftertfrågar idag. En sammanfattning av den svenska matchningsdebatten finns i Berlin, Se även Bladh, Termerna arbetslivsanpassning, arbetslivskoppling och arbetslivsanknytning används synonymt i denna rapport. 3 Svarsfrekvensen är således låg och varierar i viss utsträckning också mellan olika grupper. Detta kan påverka representativiteten, vilket bör beaktas vid tolkning av resultaten. Mer information om undersökningen finns i bilaga A. 4 Frågans svarsalternativ var mycket bra, ganska bra, varken eller, inte särskilt bra, inte alls bra. Därutöver fanns möjlighet att ange alternativet kan ej bedöma/ej aktuellt. 5 Studenterna befinner sig förvisso i olika livsfaser, och vissa studerar inte med sikte på det framtida arbetslivet. För en stor del av studenterna är dock det huvudsakliga syftet med utbildningen att på olika sätt förbereda sig för arbetslivet och stärka sina chanser på arbetsmarknaden. 3

4 förståelse för vetenskapligt arbete och förmåga att anpassa sig till nya situationer och uppgifter (Berlin, 2014; Bladh, 2013; Sonnerby, 2012). Exakt hur stor vikt som ges till olika aspekter av arbetslivsanpassning i bedömningarna går inte att utläsa i enkätsvaren. Den andra kommentaren tar sin utgångspunkt i det faktum att studenterna knappast kan förväntas ha fördjupade insikter i den kravstruktur de går till mötes i arbetslivet. Det beror dels på att få av studenterna har erfarenhet av att arbeta inom det område som utbildningen inriktar sig mot. Men det beror också på att det på detaljnivå är svårt att även på kort och medellång sikt prognosticera vilken typ av kompetenser som kommer att behövas i olika yrken. Mot den bakgrunden kan man fråga sig vilket informationsvärde studenternas bedömningar har. Det är en högst berättigad fråga, men samtidigt kan man förvänta sig att studenterna är någorlunda välorienterade i den övergripande karaktären på de väntande arbetsuppgifterna. Svaren har därför bedömts ha ett visst informationsvärde, men de bör tolkas i ljuset av att de är angivna på grundval av studenternas nuvarande bild av vad som krävs i arbetslivet snarare än på grundval av egna erfarenheter eller exakta prognoser. 6 Göteborgsstudenternas syn på arbetslivsanpassningen Vad anser då studenterna om arbetslivsanpassningen? I figuren nedan redovisas på universitetsövergripande nivå hur de som avgett en åsikt besvarar frågan Hur bedömer du följande delar av din utbildning (anpassningen av undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet)? FIGUR 1. STUDENTERS BEDÖMNINGAR AV UNDERVISNINGENS ARBETSLIVSANPASSNING (PROCENT) Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte särskilt bra Inte alls bra % 20% 40% 60% 80% 100% Kommentar: Figuren bygger på frågan Hur bedömer du följande delar av din utbildning (anpassningen av undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet)? Antal svarande:7070. Utöver dessa valde 1579 personer att ange alternativet kan ej bedöma/ej aktuellt. De senare ingår inte i procentbasen. 6 För vissa studenter med viss arbetslivserfarenhet är det givetvis möjligt att väga in dessa erfarenheter i bedömningarna. 4

5 Lite drygt hälften (54%) anser att anpassningen är bra (15% svarar mycket bra, 39% ganska bra). En dryg femtedel (22%) anser att anpassningen inte är bra (16% svarar inte särskilt bra, 6% inte alls bra), medan en fjärdedel (24%) är neutrala. Utöver de svar som redovisas i figuren angav 1579 personer (18 % av det totala antalet svarande) att de inte kan bedöma arbetslivsanpassningen. Som framgår av tabellerna i kommande avsnitt varierar denna andel mellan olika typer av studenter. Åsikter hos olika studenttyper Detta avsnitt handlar om hur studenter vid olika fakulteter, i olika studieformer och med olika studieerfarenhet ser på arbetslivskopplingen i undervisningen. Presentationen kretsar kring två aspekter. Dels belyses hur stor andel i olika grupper som (inte) ansett sig kunna bedöma kvaliteten på arbetslivsanpassningen, dels belyses vilka åsikter som dominerar i olika grupper. Som påpekades i föregående avsnitt angav en knapp femtedel (18%) svarsalternativet kan ej bedöma/ej aktuellt på universitetet som helhet. Den siffran varierar dock mellan 4% och 39% runtom på universitetet. Av tabellen nedan framgår att de mer erfarna studenterna (de med mer än 60 högskolepoäng i bagaget) har lättare att bedöma arbetslivsanpassningen (14 % anger kan ej bedöma/ej aktuellt jämfört med 26% av de med mindre erfarenhet). En trolig förklaring är att de helt enkelt har hunnit få fler intryck som kan ligga till grund för bedömningen. När det gäller de som angett en åsikt är de mindre erfarna studenterna mer nöjda än de erfarna (61% respektive 51%). TABELL 1: SYN PÅ ARBETSLIVSANPASSNING PER FAKULTET, STUDIEFORM, ERFARENHET (PROCENT) Inte bra Varken eller Bra Balansmått N Kan ej bedöma Handelshögskolan (1144) Humanistisk fakultet (1171) IT-fakultet (232) Konstnärlig fakultet (321) Naturvetenskaplig fakultet (781) Sahlgrenska akademin (1818) Samhällsvetenskaplig fakultet (2007) Utbildningsvetenskaplig fakultet (1169) Lärarutbildningsnämnden** (1054) Fristående kurs-student (2484) Programstudent (6165) 60 hp eller mindre* (2948) Mer än 60 hp* (5701) Göteborgs universitet totalt (8649) Kommentar: Tabellen bygger på frågan Hur bedömer du följande delar av din utbildning (anpassningen av undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet)? samt registerdata/frågor om fakultetstillhörighet, studieform och antal högskolepoäng. * Notera att antalet högskolepoäng anger antalet högskolepoäng tagna vid Göteborgs universitet. Kategorin bra består av de som svarat ganska bra eller mycket bra, kategorin inte bra består av de som svarat inte särskilt bra eller inte alls bra. Notera att endast de som angett en åsikt ingår i procentbasen för dessa andelar. Balansmåttet visar andelen i kategorin bra minus andelen i kategorin inte bra. Kolumnen kan ej bedöma redovisar andelen av det totala antalet svarande på frågan som inte ansett sig kunna bedöma arbetslivsanpassningen. Det totala antalet svarande är i parentes. **Lärarutbildningsstudenter ingår även i siffrorna för respektive fakultet. 5

6 Vidare framgår att programstudenterna har något lättare att bedöma arbetslivsanpassningen än de som endast läser fristående kurs (13% av programstudenterna och 30 % av fristående kursstudenterna angav svarsalternativet kan ej bedöma/ej aktuellt). Programstudier har oftare en inriktning mot ett speciellt yrke eller en speciell del av arbetsmarknaden, vilket kan göra det lättare att identifiera möjliga framtida arbetsuppgifter och därmed också att ha en uppfattning om de framtida kraven. När det gäller studenternas åsikter om arbetslivsanpassningen så gör program- och kursstudenter emellertid likartade bedömningar. När det gäller fakultetstillhörighet så har Lärarutbildningsstudenter, studenter vid den Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt studenter vid Sahlgrenska akademin lättast att bedöma arbetslivsanpassningen. 7 Dessa studentgrupper går i stor utsträckning utbildningar som riktar sig mot förhållandevis väl definierade arbetsmarknader. Studenterna vid den Humanistiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan har svårast att bedöma arbetslivsanpassningen. En förklaring till detta kan vara att dessa fakulteter har relativt få studenter i yrkesprogram och relativt många studenter på fristående kurser eller program som leder till generell examen. Av de som har angett en åsikt anser 54 % på hela universitetet att arbetslivsanpassningen är mycket eller ganska bra. Nöjdast av alla är studenterna vid Sahlgrenska akademin där sju av tio tycker att anpassningen är ganska eller mycket bra och endast 14 % uttrycker någon form av missnöje. Arbetslivserfarenhet samvarierar med åsikter om arbetslivsanpassningen I detta avsnitt redovisas studenternas bedömningar av arbetslivsanpassningen med utgångspunkt i studenternas egen relation till arbetsmarknaden. I enkäten ställs en fråga om huruvida studenterna under terminen förvärvsarbetar vid sidan av studierna, och en fråga om de hade någon arbetslivserfarenhet innan studierna inleddes. 8 Denna arbetslivserfarenhet behöver inte vara inom det område som studierna bedrivs. Ett första konstaterande är att studenter med och utan arbetslivserfarenhet tycks ha lika förutsättningar att avge ett omdöme (18% respektive 19% har valt alternativet kan ej bedöma/ej aktuellt), men att de som inte förvärvsarbetar vid sidan av studierna haft något svårare att ge ett omdöme än de som förvärvsarbetar (20% respektive 16% har valt att inte avge ett omdöme). 7 Lärarutbildningsstudenterna ingår dels i Lärarutbildningskategorin, dels i siffrorna för den fakultet de läste vid ht Hade du någon arbetslivserfarenhet innan du påbörjade dina studier vid Göteborgs universitet?(svarsalternativ: Nej; Ja, enbart sommar-och/eller helgjobb; Ja) Förvärvsarbetar du parallellt med studierna höstterminen 2012? (Svarsalternativ: Nej; Ja) 6

7 TABELL 2: SYN PÅ ARBETSLIVSANPASSNING I OLIKA GRUPPER (PROCENT) Inte bra Varken eller Bra Balansmått N Kan ej bedöma Arbetslivserfarenhet* (5715) Ej arbetslivserfarenhet* (2831) Förvärvsarb. v sidan av studierna (3942) Ej förvärvsarb. v sidan av studierna (4554) 20 år och yngre (837) år (4340) år (2049) 38 år och äldre (1423) Göteborgs universitet totalt (8649) Kommentar: Tabellen bygger på frågan Hur bedömer du följande delar av din utbildning (anpassningen av undervisningen till de krav som ställs i arbetslivet)? Kategorin bra består av de som svarat ganska bra eller mycket bra, kategorin inte bra består av de som svarat inte särskilt bra eller inte alls bra. Notera att endast de som angett en åsikt ingår i procentbasen för dessa andelar. Balansmåttet visar andelen i kategorin bra minus andelen i kategorin inte bra. Kolumnen kan ej bedöma redovisar andelen av det totala antalet svarande på frågan som inte ansett sig kunna bedöma arbetslivsanpassningen. Det totala antalet svarande är i parentes.*gruppen med arbetslivserfarenhet innan studier är exklusive de som enbart haft helgoch/eller sommarjobb. När det gäller studenternas faktiska bedömningar av arbetslivskopplingen är studenter med arbetslivserfarenhet mer positiva än de som saknar arbetslivserfarenhet (56% respektive 51% anser att den är bra). Däremot är det ingen större skillnad mellan de som förvärvsarbetar vid sidan av studierna och de som inte gör det. I tabellen jämförs också inställningen i olika åldersgrupper. De äldsta (de över 38 år) och yngsta (de som är 20 år eller yngre) studentgrupperna skiljer sig från de två grupperna mellan 21 och 37 år. Dels har de gamla och unga haft svårare att bedöma frågan, dels har de en mer positiv inställning till hur undervisningen anpassats till de krav som ställs i arbetslivet. 7

8 Citerade arbeten Almerud, M., Hjortzberg, G., & Krassén, P. (2012). Högskolekvalitet Samverkan ger kvalificerade jobb och nöjdare studenter. Svenskt Näringsliv. Bengtsson, L. (2013). Utbildningssamverkan för jobb, innovation och företagande. Almega. Berlin, D. (2013). En nöjd student. Hur bedömningar av enskilda utbildningsinslag påverkar studenters sammanfattande omdöme om sin utbildning. Rapport 2013:07. Göteborgs universitet. Enheten för analys och utvärdering. Berlin, D. (2014). Matchningsproblem på högutbildades arbetsmarknad. En översikt av den svenska debatten.. Göteborgs universitet. Enheten för analys och utvärdering. Bladh, A. (2013). Saknar den högre utbildningen relevans? En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Stockholm: Ratio. Högskoleverket. (2012). Kontaktiviteter. Rapport 2012:23R. HSV. Riksrevisionen. (2009). Studenternas anställningsbarhet. Rir 2009:28. Riksrevisionen. Sonnerby, P. (2012). Lärda för livet? En ESO rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning. Rapport 2012:7. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 8

9 Bilaga A: Fakta om Göteborgsstudenter 2012 Enkätundersökningen Göteborgsstudenter 2012 genomfördes under november 2012 mars Enkäten vände sig till personer som studerade vid Göteborgs universitet höstterminen Syftet med Göteborgsstudenter 2012 var att få en generell bild av hur studenter vid Göteborgs universitet uppfattar sin utbildning och Göteborgs universitet som utbildningsinstitution ur ett antal aspekter. Genom sitt generella och universitetsövergripande fokus kompletterar undersökningen det kvalitetssäkringsarbete som sker på institutions- och fakultetsnivå i reguljära kursutvärderingar anpassade för enskilda kurser och program. Undersökningspopulationen utgörs av studenter på Göteborgs universitet; såväl programstudenter som studenter på fristående kurser, och studenter på grund- såväl som avancerad nivå. De begränsningar av populationen som gjordes var att studenterna måste vara registrerade för minst 7,5 högskolepoäng under höstterminen Registreringen avser förstagångsregistrering på kurs, och endast kurser som ges på plats (dvs ej distanskurser). Uppgifter om vilka studenter som uppfyllde dessa kriterier hämtades genom ett uttag i LADOK den 26/ Utöver kriterierna ovan fanns ett krav på att studenterna ska vara aktiva. Av de personer som uppfyllde kriterierna och tillsändes en enkät svarade 8814, vilket ger en nettosvarsfrekvens på 38%. För mer information, se rapporten Göteborgsstudenter 2012 Teknisk rapport: beskrivning av genomförande och bortfallsanalys som finns att tillgå på Enkäten genomfördes vid enheten för analys och utvärdering vid Göteborgs universitets Gemensamma förvaltning. Resultaten från undersökningen har redovisats i form av tabelloch figurrapporter, som publicerats på enhetens webbsida. Därutöver författas ett antal fördjupande rapporter om olika teman i undersökningen, varav föreliggande rapport är en. 9

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Göteborgs universitets Studentbarometer 2010. Resultat från en undersökning av studenternas arbetsmiljö

Göteborgs universitets Studentbarometer 2010. Resultat från en undersökning av studenternas arbetsmiljö Göteborgs universitets Studentbarometer 2010 Resultat från en undersökning av studenternas arbetsmiljö Göteborgs universitets Studentbarometer 2010 Resultat från en undersökning av studenternas arbetsmiljö

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Bengt Pettersson Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Kunskapssyner och kunskapens vyer. Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetets själ, med exempel från Karlstads universitet

Kunskapssyner och kunskapens vyer. Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetets själ, med exempel från Karlstads universitet RECENSION Sven-Eric Liedman Amela Dzin: Kunskapssyner och kunskapens vyer. Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetets själ, med exempel från Karlstads universitet Doktorsavhandling. Karlstad

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Linköpings universitet Alumniverksamheten www.liu.se/alumni Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Av: Gunilla Bergstrand På uppdrag av EKI Datum: 5-5-29 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 9 oktober 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson -

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - Ung Kommunikation Hösten 27 Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - 1 Innehållsförteckning 1. Inledning......

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Alumnstudie biologi. Med ett examensarbete från IBG:

Alumnstudie biologi. Med ett examensarbete från IBG: Med ett examensarbete från IBG: Alumnstudie biologi En enkätundersökning riktad till före detta studenter med ett godkänt examensarbete från institutionen för biologisk grundutbildning under åren 2004-

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle.

Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle. Bil 34:1 Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle. Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle (HiG) har strukturerats enligt tabell 1 och 2 under de år som studerats i föreliggande

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH)

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) 1(8) German Bender Tel: 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) Dnr 15-0024 TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet erhållit

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Tidigt uppföljningssystem Skövde

Tidigt uppföljningssystem Skövde Tidigt uppföljningssystem Skövde TUSS Bakgrund rev 2, 2012-08-10 Inledning Det tidiga uppföljningssystemet TUSS är ett verktyg för de programansvariga (eller motsvarande befattning) att arbeta med studentuppföljning,

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Med en examen från Karlstads universitet

Med en examen från Karlstads universitet Med en examen Karlstads universitet Resultat alumnstudier inom utbildningsprogram 2008 Lars Haglund Karlstads universitet Karlstad University Studies 2014:38 Med en examen Karlstads universitet Resultat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET MED INRIKTNING FAMILJETERAPI 90 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME IN PSYCHOTHERAPY, SPECIALIZATION FAMILY THERAPY 90 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Technology Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet,

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70

Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 1 (8) YTTRANDE 2015-11-09 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 Utredningen i sin helhet är intressant och läsvärd, men känns ibland inte fullgången trots ymnigt

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer