Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad"

Transkript

1 Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1

2 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport författad av vår praktikant Marta Nikolsky inom kursen Högre praktisk förvaltningskunskap, VT Ett stort tack riktas till Marta samt även till de forna magisterstudenter som svarat på den enkät som ligger till grund för rapporten. Sammanfattning En akademisk utbildning är för den enskilde individen en stor satsning i både tid och pengar. En förutsättning för att göra en sådan satsning är att man har mesta möjliga information om vad utbildningen leder, framförallt vad gäller möjligheten att erhålla anställning. Under de senaste åren har vi också sett en ökad betoning av vikten av att vara just "anställningsbar", vilket varit synligt i debatten inom universitetsvärlden liksom samhället i stort. 1 Att utröna vilken arbetsmarknad som möter de utexaminerade studenterna, vilka inslag i utbildningen som anses mest avgörande för att få anställning, samt även vad i utbildningen som tidigare studenter har mest nytta av i sitt yrkesliv är viktigt för kommande studenter, men även för oss som arrangerar utbildningen. Som ett led i detta arbete beslutade Statsvetenskapliga institutionen att genomföra en enkätundersökning bland personer som hade avlagt magisterexamen i statsvetenskap vid Stockholms universitet från 2003 till Undersökningsgruppen består av 166 statsvetare varav 98 har svarat, av dessa har 84 % fått arbete efter examen. Nästan 58 % arbetar inom offentlig sektor medan 42 % är sysselsatta inom privat sektor. Medianinkomsten för en heltidsarbetande ligger på ca kr. 60 % anser att deras examen haft stor eller mycket stor betydelse för deras karriär i arbetslivet. Kunskaper i samhällsvetenskapliga metoder värdesätts: 51 % anser att detta har stor eller mycket stor betydelse i arbetslivet, 24 % anger att kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier haft stor eller mycket stor betydelse. Uppsatsarbetet lyfts fram som viktigt: 50 % uppger att erfarenheten från uppsatskursen har haft stor eller mycket stor betydelse för deras möjligheter att fullfölja sina arbetsuppgifter. En genomgående synpunkt är att frånvaron av praktik varit negativ för utbildningen: hela 70 % uppger att fler praktiska moment i utbildningen är önskvärda. 1 De flesta universitet har de senaste åren diskuterat frågan om hur man ökar studenternas anställningsbarhet och flera interna rapporter finns tillgängliga. För SU se Studenternas anställningsbarhet, SU, Även andra aktörer har intresserat sig för frågan, se t.ex. den gemensamma rapporten från TCO, SFS och Lärarförbundet: Jakten på anställningsbarhet (2007). 2

3 Inledning och bakgrund Gruppen statsvetare är relativt heterogen, speciellt då man beaktar deras faktiska arbetsuppgifter snarare än deras utbildning, och de flesta som undersöker arbetsmarknaden för våra studenter väljer att använda sig av den bredare beteckningen samhällsvetare. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år undersökningar av utexaminerade studenters situation på arbetsmarknaden med syftet att ge snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. 2 Arbetsgivarna tillfrågas hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda kommer att förändras på ett respektive tre års sikt. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer år 2006 beräknas pensionsavgången bli stor de närmaste 15 åren men antalet examinerade samhällsvetare bedöms bli ungefär lika stor. Arbetsmarknadens efterfrågan förutses dock öka, varvid en viss brist på samhällsvetare kan komma att uppstå. Förra årets undersökning visade att 39 % av arbetsgivarna inom det samhällsvetenskapliga området sökt personal under året. Även fackförbundet Jusek undersöker hur det går för de samhällsvetare som nyligen tagit examen när de kommer ut på arbetsmarknaden. Av de nyexaminerade har enligt den senaste undersökningen 70 % fått kvalificerade arbeten som helt eller delvis motsvarar utbildningen. Jusek spår sammantaget en god tillgång på samhällsvetare de kommande åren, men eftersom samhällsvetarna inte är någon enhetlig grupp och deras arbetsmarknad mycket varierande är det dock svårt att generellt beskriva deras framtidsutsikter. Den öppna arbetslösheten för nyexaminerade samhällsvetare var %. 3 Syfte och frågeställningar Undersökningens syfte är att utföra en analys av den statsvetenskapliga magisterutbildningens kvalitet utifrån före detta studenters erfarenheter på arbetsmarknaden. Många blivande studenter frågar efter kopplingen mellan studier och arbetsmarknaden. Vilket arbete får man? Vilka arbetsuppgifter har man? Utbildningsansvariga är ibland dåliga på att ge bra svar på dessa frågor och ofta har man inte heller tillräcklig information om arbetsmarknaden. Förhoppningsvis kan denna undersökning något avhjälpa detta. Metod Enkäten skickades ut i april 2007 till alla som avlagt magisterexamen vid statsvetenskapliga institutionen från Eftersom vi ville undersöka en större grupp av före detta studenter fanns knappast någon annan möjlighet än att använda enkätmetoden. Enkäterna skickades ut med post till 166 personer och totalt inkom svar från 98 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 60 % och ett bortfall på 40 %. Bortfall Bland våra respondenter som inte hade svarat finns 68 personer. De sextiosju är bosatta i Sverige och en bor i Grekland. Av sextioåtta hade sex personer bytt adress. Bryter man ner resultatet så ser man tydligt att egentligen inte finns stora skillnader vad gäller kön eller ålder eller inriktning av de statsvetare som inte svarade. Vi vet egentligen ingenting om varför 2 SCB, Arbetskraftbarometern`06, s Enligt Juseks årliga sammanställning för 2007: 3

4 dessa valt att inte besvara enkäten, annat än att flera av våra forna studenter nu bor utomlands och kanske inte nåtts av enkäten. Material avlade 166 studenter magisterexamen i Statsvetenskap. De 98 som svarade på enkäten fördelade sig på de olika inriktningarna enligt följande: Offentlig politik och organisation, 25 % Europapolitik 19 % Politik och Ekonomi 17 % Politik och kön 13 % Internationella relationer 11 % Politik och utveckling 6 % Politisk teori. 5 % Svensk politik 3 % Kön och ålder Könsfördelningen bland våra respondenter är något ojämn: 59 % kvinnor, 41 % män. Genomsnittsålder är 29 år och åldersfördelningen är utsträckt mellan 23 och 62 år. Annan examen Enkätsvaren visar att bara 5 av 99 respondenter hade studerat utomlands och sedan tagit en svensk examen. Däremot har 43 studenter uppgett att de har en annan examen utöver den statsvetenskapliga. Nationalekonomi/företagsekonomi, lärarexamen och språk är de mest förekommande. Det går dock inte att avgöra om studierna för dessa examina genomförts före, på samma gång, eller efter studierna i statsvetenskap. Bedömning av utbildningen Respondenterna har fått bedöma sin utbildning utifrån vilken betydelse de olika inslagen haft i förhållande till arbetslivet, samt hur ett praktikinslag under utbildningen skulle kunna påverka möjligheten att få arbete. I enkäten ställs också frågor om magisterexamens och det självständiga arbetets (magisteruppsatsen) betydelse med hänsyn till att fullfölja arbetsuppgifter i arbetslivet. Samhällsvetenskapliga teorier och metoder Samhällsvetenskapliga teoriers betydelse Ingen betydelse 7,4 % Liten betydelse 28,7 % Viss betydelse 39,4 % Stor betydelse 16,0 % Mycket stor betydelse 8,5 % 4

5 Samhällsvetenskapliga metoder Ingen betydelse 1,1 % Liten betydelse 16,5 % Viss betydelse 31,9 % Stor betydelse 34,1 % Mycket stor betydelse 16,5% Om man bryter ned materialet på de olika inriktningarna framkommer inga större skillnader i attityderna, däremot när man tittar på kön och typ av arbetsgivare. Kvinnor är mer positiva till vikten av metodkurserna jämfört med de manliga studenterna, likaså har metodundervisningen varit viktigare för anställda i den offentliga sektorn än för privatanställda. Magisteruppsatsen Drygt hälften av såväl män som kvinnor tycker att magisteruppsatsen är av stor eller mycket stor vikt för yrkeslivet. Högskolestuderande som inte avlägger examen eller skriver uppsats får alltså en svårare arbetsmarknadssituation enligt våra respondenter. Att skriva en uppsats som anknyter till arbetslivet d.v.s. inriktad på en specifik uppgift ses som mycket värdefullt, och på så sätt tillämpar man lärdomar från utbildningen och etablerar kontakter. Av de fria kommentarerna i enkätsvaren framkommer att arbetsgivare lägger stor vikt vid motivation, snabbhet, vilja eller benägenhet att arbeta självständigt. En av respondenterna menade att en individ som är kunskapsmässigt kvalificerad men som saknar vilja att utföra de bestämda arbetsuppgifterna inte efterfrågas, samt att det för den som anställer akademiker kan vara bättre att hitta en mindre kompetent individ som är inriktad på att göra sitt bästa, men som har lärt sig att hålla tidsplaner och kan arbeta på egen hand. Samarbete i grupp 52 % ansåg att förmåga att samarbeta i grupp var viktigt eller mycket viktigt inom arbetslivet. Självständiga analyser Att kunna göra självständiga analyser anses av de flesta som ytterst viktigt inom arbetslivet: hela 92 % betraktade detta som viktigt eller mycket viktigt. Praktik inte tillräckligt uppmärksammad 70 % av respondenterna anser att praktiska inslag i utbildningen är absolut nödvändiga. Några formulerar sig så här: Inför praktikperiod! Mer kontakter med arbetsmarknaden! (Europa) Jag saknade kontakter med arbetslivet under utbildningstiden. Jag önskade att jag fick en tidigare fot [sic] på arbetsmarknaden under utbildningen. Statsvetenskapliga institutionen kan spela en större roll vad gäller kontakten mellan arbetsgivare och studenter. ( Politik och ekonomi) Avsaknaden av praktik lämnade ett storthåll i min magisterutbildning. Det var svårt att ta sig in på arbetsmarknaden utan att ha knutit i kontakter via praktik och utan 5

6 inblick idet praktiska arbetet ute på myndigheter och annan offentlig verksamhet. Mer kontakt med omvärlden. (Offentlig politik och organisation) Många respondenter menar att utbildningen är för forskarinriktad och att den i stället bör förbereda mer för arbetslivet. Bara 12 % anser sig ha haft meriterande kontakter med arbetsmarknaden under utbildningstiden. Vet inte om det är generellt för svensk utbildning, men den magisterkursen jag gick kändes mer forskningsförberedande än arbetsförberedande. Arbetslivet uppskattar inte alltid att man är för akademisk. (Politik och utveckling) Arbetslivet uppskattar inte alltid att man är för akademisk. Nätverk och erfarenhet värderas högre. (Politik och utveckling) Magisterutbildningen är för teoretiskt inriktad, och jag saknade praktikmöjligheter, information om möjligheter till arbete, samt kontakter mellan statsvetenskapliga institutionen och arbetsmarknaden. (Internationella relationer) Arbete Respondenterna får i stor utsträckning (84 %) arbete efter examen. Majoriteten uppgav att det dröjde en tid innan de fick ett kvalificerat arbete som var relaterat till utbildningen. Tidsperioderna varierade mellan mindre än tre månader och mer än ett år. 38 % angav att de fick arbete efter mindre än tre månader, nästan 32 % fick arbete mellan tre och tolv månader efter examen. En övervägande majoritet statsvetare, 74 %, har tillsvidareanställning, resten är projektanställda. Nedan presenteras fördelningen av anställda i privat respektive offentlig sektor efter inriktning och kön: Tabell 9. Antal statsvetare i privat och i offentlig sektor Sektor EU IR OPO POE POT PSEX PUTV SVPOL KVIN MÄN ALLA Offentlig Privat Alla Enligt den övre tabellen arbetar 53 personer eller 58 % anställda i offentlig sektor och 42 % eller 38 personer i privat sektor. Observera att till privat verksamhet räknas inte bara det sedvanliga näringslivet utan också arbete i olika organisationer. Arbetsuppgifter De respondenter som preciserat sina arbetsuppgifter har angett i första hand administration, utredningsarbete, analysarbete samt utbildning. På frågan om nuvarande arbetsuppgifter är i linje med innehållet i magisterutbildningen fördelar sig svaren enligt följande: 6

7 ANTAL PROCENT Inte alls I ringa utsträckning I viss utsträckning I stor utsträckning I mkt stor utsträckning N=85 Inkomst Enligt Juseks arbetsmarknadsundersökning 2005 ligger medianlönen vid anställningstillfället för statsvetare examinerade under läsåret 2003/04 mellan och kr/mån beroende på arbetsmarknadssektor. Bland de samhällsvetarna som tog examen för tio år sedan var medianlönen för privatanställda cirka kr i månaden och för statliganställda cirka kronor. För de statsvetare som tog examen för drygt tjugo år sedan medianlönen är i privat tjänst kr/ mån, i statlig tjänst cirka kr. 40 % respondenter finns i inkomstgruppen kronor och drygt 26 % finner man i spannet kronor, samt 15 % med en lön på kronor. Därutöver ser vi att av de offentliganställda har drygt 50 % en inkomst på kronor och så många som 22 % har en så pass låg lön på mellan kr. Privatanställda (45 %) har betydligt bättre löneutveckling än offentligt anställda statsvetare. I undersökningen finns cirka 13 % eller 5 statsvetare av de 98 svarande som angett att de har en lön på eller över. Aktuell sysselsättning Under de senaste åren har den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit god. Inom det samhällsvetenskapliga området uppger 39 % av arbetsgivarna att de söker personal. Många statsvetare har pensionerats och ska pensioneras, och efter 2010 kommer detta att innebära ett ökande nyrekryteringsbehov med åtföljande förbättrad arbetsmarknad. 4 Vi har tidigare sett att 58 % av dem som besvarat enkäten har gått till den offentliga sektorn, resten till den privata (inklusive enskilda organisationer). Statsvetenskap har kanske gått från att vara ett ämne med inriktning på den offentliga sektorn till att vara värdefullt för i princip alla typer av arbetsgivare. Detta är möjligen också anledningen till att man finner statsvetare på de mest skiftande positioner i yrkeslivet: bland respondenterna återfinns analytiker, utredare, skribenter, konsulter och projektledare inom en rad olika områden Arbetslöshet Av 98 statsvetare som hade besvarat enkäten har 37 haft arbetslöshetsperiod efter examen. 18 personer befann sig i tillfällig arbetslöshet mellan1 och 3 månader och var fjärde har varit utan arbete i mer än sex månader. Viss skillnad finns mellan inriktningarna även om de inte är så stora. Vilket är det viktigaste skälet att du fått nuvarande arbete? 4 SCB Arbetskraftsprognos 2006 sid.21och 53 7

8 Tittar man på fritextsvaren så ser man att anledningen till en anställning främst anses berott på att de har haft erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Personliga kontakter rankas som den näst viktigaste anledningen, följt av personlighet och akademisk examen. Övriga kommentarer i enkäten Det helt dominerade temat i fritextsvaren är en kritik av avsaknaden av praktik och en dålig anknytning till arbetslivet. Några som besvarat enkäten tycker att utbildningen är alltför teoretisk och att forskningsförberedande inslag framträder starkast. Utbildningen måste bli bättre på att förbereda för jobb. Mer kontakt för arbetslivet behövs. Metodkurserna måste bli mer arbetslivsstillvända. Jag saknade redan under utbildningen kontakt med arbetslivet och förespråkade redan då praktik. Jag personligen tycker att det hade varit en ovärderlig fördel att ha med sig från utbildningen. Som utbildningen är/var då var den för inriktad på vidare teoretiska studier och saknade helt koppling till hur man t.ex. jobbar med jämställdhet praktiskt. Mer relevant metodkurs. Mer praktik och kanske mer användbar teoriutbildning. Det nya masterprogrammet Institutionen har idag en tvåårig masterutbildning med åtta olika inriktningar: Europeisk politik, Internationella relationer, Offentlig politik och organisation (OPO), Politik och ekonomi, Politik och kön, Politik och utveckling, Politisk teori och Svensk politik, vilket ger många alternativa möjligheter till fördjupade studier. Antalet studenter varierar mellan inriktningarna och vid antagningen till HT 2007 antogs mellan sju och femton studenter till de olika inriktningarna, flest till OPO. Programmet består av ett antal obligatoriska kurser som läses gemensamt samt valfria kurser vilka i huvudsak läses inom valda inriktningar, men tillfälle ges också att läsa temakurser inom andra inriktningar. Programmet medger möjlighet till yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag eller organisation. Som praktik godkänns också längre fältarbeten utomlands. Praktiken är obligatorisk inom inriktningen Offentlig politik och förvaltning men är möjlig också inom övriga inriktningar. 8

9 Bilaga Tabell 1. Bortfall: fördelning efter inriktning och kön. KÖN EU IR OPO POE POT PSEX PUTV SVPOL Kvinna Män Alla EU- europeisk politik, IR internationella relationer, OPO- offentlig politik och organisation, POE- politik och ekonomi, POT- politik och teori, PSEX politik och kön, PUTV- politik och utveckling,, SVPOL- svensk politik Sammanfattning av enkätsvaren Slutbetyg på magisterkursen Slutbetyg på magisteruppsatsen Antal % Antal % G 51 58,62 G 49 55,06 VG 36 41,38 VG 40 44,94 N=87 N=89 Vad är viktigast: en generalistkompetens eller specialistkompetens (temafördjupning)? Antal % Generalistkompetens 36 43,37 Specialisering 47 56,63 N=83 9

10 Vilken betydelse har det följande i förhållande till arbetslivet? Samhällsvetenskapliga teorier Samhällsvetenskapliga metoder Antal % Antal % Ingen betydelse 6 7,32 Ingen betydelse 1 1,18 Liten betydelse 19 23,17 Liten betydelse 14 16,47 Viss betydelse 37 45,12 Viss betydelse 28 32,94 Stor betydelse 13 15,85 Stor betydelse 28 32,94 Mkt stor betydelse 7 8,54 Mkt stor betydelse 14 16,47 N=82 N=85 Planering, genomförande och presen- Samarbete i tation av självständiga analysarbeten grupp Antal % Antal % Liten betydelse 2 2,35 Ingen betydelse 7 8,43 Viss betydelse 5 5,88 Liten betydelse 9 10,84 Stor betydelse 30 35,29 Viss betydelse 24 28,92 Mkt stor betydelse 48 56,47 Stor betydelse 25 30,12 N=85 Mkt stor betydelse 18 21,69 *= 8 N=83 *=10 Det självständiga arbetet (magisteruppsatsen) ifråga om möjligheterna för med avseende på att fullfölja just dig att få ett arbete dina arbetsuppgifter Antal % Antal % Ingen betydelse 14 17,72 Ingen betydelse 13 17,11 Liten betydelse 15 18,99 Liten betydelse 12 15,79 Viss betydelse 16 20,25 Viss betydelse 14 18,42 Stor betydelse 15 18,99 Stor betydelse 22 28,95 Mkt stor betydelse 19 24,05 Mkt stor betydelse 15 19,74 N=79 N=76 *=14 *=17 Nuvarande månadsinkomst Andel i % <10000 kr 4, kr 5, kr 17, kr 40, kr 25, kr 1, kr 2,35 > kr 2,35 N=85 10

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D

Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Linköpings universitet Alumniverksamheten www.liu.se/alumni Uppföljning av studenter som läst statvetenskap C och D Av: Gunilla Bergstrand På uppdrag av EKI Datum: 5-5-29 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-385/12 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-10-15 Revidering: 2014-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen , www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen Rapport 2015:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Tomas Egeltoft (projektledare), Camilla

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 Välfärdsskaparna Småföretagens betydelse för kommunernas

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Med en examen från Karlstads universitet. Lars Haglund. 778 alumner om studier och arbete. Karlstad University Studies

Med en examen från Karlstads universitet. Lars Haglund. 778 alumner om studier och arbete. Karlstad University Studies Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lars Haglund Med en examen från Karlstads universitet 778 alumner om studier och arbete Karlstad University Studies 2010:6 Lars Haglund Med en examen från Karlstads

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Analys av den veterinära situationen

Analys av den veterinära situationen Analys av den veterinära situationen med en arbetsmarknadsprognos fram till år 2020 Rapport 2004:4 Foto: Mats Pettersson Analys av den veterinära situationen med en arbetsmarknadsprognos fram till år

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik 2016-03-30 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 Kommunerna och landstingen/regionerna planerar att erbjuda 90 000 ungdomar en

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap För studenter och handledare Allt du behöver veta om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Framtida kompetensbehov

Framtida kompetensbehov Rapport Framtida kompetensbehov en intervjustudie av personalchefers syn på nyutexaminerade akademiker Rapporten är genomförd av Westander publicitet & påverkan våren 2008 på uppdrag av Högskolan på Gotland.

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

2010 Helena Persson Ossian Wennström. Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden. Saco sammanfattar forskningen

2010 Helena Persson Ossian Wennström. Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden. Saco sammanfattar forskningen 2010 Helena Persson Ossian Wennström Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden Saco sammanfattar forskningen Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden Saco sammanfattar forskningen Helena Persson Ossian

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Protokoll. Programråd 2012-01-16, Linköpings universitet

Protokoll. Programråd 2012-01-16, Linköpings universitet Protokoll Programråd 2012-01-16, Linköpings universitet Närvarande: Anders Persson, vik programansvarig SVP Karin Axelsson, programansvarig masterprogrammet IT och Management Ulf Melin, studierektor, informatik

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB

ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB Marie Demker Programsensor vid samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen Bachelorprogrammet i sammenliknende

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna?

Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? Av Lars Brandell 1 (2003-02-14) (Se också den senare rapporten från november 2009; Hur långt räcker de nya platserna på läkarutbildningen?

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer