Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011"

Transkript

1 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011

2 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står kvar på perrongen. Trots kraftig tillväxt och en återhämtning i sysselsättningen har långtidsarbetslösheten bland unga fördubblats det senaste året. Även med striktare regler i sjukförsäkringen fortsätter unga att flöda in i förtidspensionen. Unga med funktionsnedsättningar har särskilt svårt att få fotfäste på den ordinarie arbetsmarknaden. Den grundläggande orsaken är att arbetslösheten bland unga i huvudsak är strukturell och därför består även när konjunkturen vänder uppåt. Höga anställningskostnader, en rigid arbetsmarknadslagstiftning och ett allt sämre fungerande utbildningsväsende har gjort det svårt även för de lätt anställningsbara ungdomarna att få fotfäste på arbetsmarknaden. Då blir vägen till arbetsmarknaden ännu längre för de unga som har svårast att konkurrera om jobben, till exempel genom en funktionsnedsättning. Att stängas ute från arbetsmarknaden redan i unga år kan ge men för resten av arbetslivet genom förlorat humankapital, lägre livstidsinkomster och sämre hälsa. För samhället blir försörjningsbördan omfattande både i termer av ekonomiskt stöd och insatser för att stötta personen tillbaka i arbete. Men politikens fokus på subventionerad sysselsättning har inte varit tillräcklig. Att minska det långvariga utanförskapet kräver nytänkande inom sysselsättningspolitiken. Arbetsmarknaden måste förbättras strukturellt så att fler och även enklare jobb kan växa fram. På så sätt skapas arbetstillfällen så att även de med nedsatt arbetsförmåga får plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Tidigare studier har visat att individens arbetsförmåga inte bara bestäms av ohälsan eller striktare krav i ersättningssystemen. Arbetsförmågan definieras också i förhållande till kraven på arbetsmarknaden och antalet lediga jobb. I den här rapporten presenteras en ny studie som visar att unga med funktionsnedsättningar och unga i förtidspension gynnas av ett bättre lokalt företagsklimat. Särskilt viktig är andelen marknadsförsörjda i kommunen. Det innebär att om andelen som försörjs i privat sektor ökar med tio procentenheter minskar andelen unga med förtidspension med 0,5 procentenheter. Resultaten tyder på att det är tillgången på lediga arbeten som är avgörande. Ett större anställningsbehov leder till ett större utbud av lediga jobb, vilket också underlättar matchningen. Därtill är det rimligt att anta att ett större antal arbetsgivare också gör det lättare för Arbetsförmedlingen och kommuner att hitta praktikplatser.

3

4 Innehåll 3 Innehåll Sammanfattning...1 Ungas utanförskap... 4 Unga med funktionsnedsättningar... 6 Unga förtidspensionärer... 9 Avslutning...12 Referenser...13

5 Ungas utanförskap 4 Ungas utanförskap Den svenska ungdomsarbetslösheten är hög. Som figur 1 visar är den öppna arbetslösheten 23 procent bland unga mellan 15 24, vilket är betydligt högre än i befolkningen som helhet där arbetslösheten är drygt 8 procent (mars 2011). Figur 1 Öppen arbetslöshet unga år 30 Källa: SCB/AKU, säsongsrensade månadsdata Att unga har kortare erfarenhet av arbetsmarknaden innebär att de därmed löper en naturligt större risk att drabbas av arbetslöshet. Men de höga arbetslöshetsnivåerna bland unga har också strukturella förklaringar som hänger samman med arbetsmarknadens funktionssätt. Lagen om anställningsskydd, LAS, bidrar till att höja trösklarna in på arbetsmarknaden genom att det blir dyrare att anställa. Kombinerat med höga ingångslöner och höga skatter på arbete hämmas arbetsgivarens vilja att anställa unga. Med turordningsreglerna i LAS är de unga också de första att sägas upp vid nedskärningar, vilket lägger grunden för en osäker arbetsmarknadssituation. Unga drabbas därtill av en arbetsmarknad där jobbtillväxten generellt är låg. Nettotillväxten av nya jobb i privat sektor är nära noll sedan 1950-talet, vilket är följden av många års tillväxthämmande politik i form av höga skatter och många regleringar. Detta har bidragit till en låg företagsamhet jämfört med omvärlden, där företagen har svårt att växa i Sverige. Det har särskilt drabbat tillväxten av snabbväxande så kallade gasellföretag, som står för den största delen av jobbtillväxten. 1 Unga är generellt arbetslösa kortare tider än äldre. Medelarbetslöshetstiden bland unga var 17 veckor år 2010 jämfört med 31,1 veckor bland den vuxna befolkningen. Orsaker till de kortare arbetslöshetstiderna kan till exempel vara att unga oftare varvar studier med arbete och även har tillfälliga anställningar i högre utsträckning än äldre. Men även bland unga finns långvarig arbetslöshet. Som figur 2 visar är andelen unga som varit arbetslösa i 27 veckor 2,25 procent år Långtidsarbetslösheten var lika hög för unga som för alla under 2007 och 2008, men har därefter ökat kraftigare bland unga än bland befolkningen som helhet. 1 Bjuggren och Johansson 2009, Henrekson mfl 2010.

6 Ungas utanförskap 5 Figur 2 Långtidsarbetslösa i 27 veckor eller mer 2,5 Andel av befolkningen 2 1,5 1 0, år år Källa: SCB/AKU Långvarig arbetslöshet hos unga är särskilt allvarlig. Att sakna arbetslivserfarenhet på grund av sin ungdom såväl som arbetslöshet gör det extra svårt att klara konkurrensen på arbetsmarknaden. Därmed riskerar en grupp unga att permanent slås ut från arbetsmarknaden genom förtidspensioneringar eller långvarigt beroende av arbetsmarknadspolitiska insatser.

7 Unga med funktionsnedsättningar 6 Unga med funktionsnedsättningar Bland unga som drabbats av långvarig arbetslöshet finns många med en eller flera funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning behöver i sig inte innebära att chanserna försämras på arbetsmarknaden, det avgörande är om arbetsförmågan är nedsatt eller inte. En tidigare studie för visade att arbetsförmågan inte bara bestäms av en individs ohälsa eller striktheten i ersättningssystemen. Arbetsförmågan definieras också av hur lätt det är att få ett arbete, vilket i sin tur beror på arbetsmarknadens funktionssätt. Uttryckt annorlunda kan uppfattningen om den egna hälsan och arbetsförmågan speglas av sannolikheten att få ett arbete. 2 Andelen som av befolkningen som upplever sig ha en funktionsnedsättning varierar nämligen med konjunkturen. År med hög sysselsättning upplever sig färre ha en funktionsnedsättning och år med låg sysselsättning är andelen högre. Att konjunkturen spelar roll för de upplevda funktionsnedsättningarna indikerar också att strukturella förändringar på arbetsmarknaden kan komma att öka eller minska andelen som upplever sig ha en funktionsnedsättning. Att diskutera funktionsnedsättningar blir allt viktigare eftersom gruppen ökar i samhället. Hela en miljon människor upplever sig ha en funktionsnedsättning, varav drygt hälften upplever sig ha en nedsatt arbetsförmåga. Bara 28 procent av de med nedsatt arbetsförmåga har ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och även när subventionerade anställningar räknas med är arbetslösheten 50 procent. 3 Totalt finns en arbetskraftsreserv på individer med nedsatt arbetsförmåga, även när de med svårast funktionsnedsättningar räknas bort. Men för att gruppens sysselsättning ska öka krävs både kort- och långsiktiga reformer. För det första finns det ett behov att se över den djungel av subventionerade anställningar som finns för att underlätta anställningar av personer med funktionsnedsättningar. För det andra krävs en målmedveten satsning på att förbättra företagsklimatet, så att fler med nedsatt arbetsförmåga får plats på den ordinarie arbetsmarknaden. 4 Företagsklimatet viktigt även för unga med funktionsnedsättningar Andelen unga som registreras med en funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen uppgår till 1,2 procent av befolkningen 18 till 24 år, men varierar från 0,3 procent av befolkningen i Solna till 4,68 procent i Åsele. Samtidigt är det orimligt att ohälsan skulle variera lika kraftigt, utan kan snarare bero på arbetsmarknadens funktionssätt. Tabell 1 Deskriptiv statistik över andelen som registreras med funktionsnedsättning i åldrarna år, i Sveriges kommuner Medel 1, Min 0,30426 Max 4, Jansson Jansson 2010, SCB. 4 Jansson 2010.

8 Unga med funktionsnedsättningar 7 Att registreras hos Arbetsförmedlingen med en funktionsnedsättning är en förutsättning för att ta del av insatser som subventionerad sysselsättning. Därför finns det incitament hos både Arbetsförmedlingen och den enskilde att registrera en funktionsnedsättning om det är svårt att få jobb på den lokala arbetsmarknaden. Figur 3 indikerar att det finns ett samband mellan företagsklimatet 5 i en kommun och andelen unga som registreras med en funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen. Ju högre betyg företagsklimatet ges av företagarna i kommunen desto färre unga verkar registreras med en funktionsnedsättning. Figur 3 Unga med funktionsnedsättning och företagsklimatet Andel unga år som registreras med funktionsnedsättning hos Af Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Företagens omdöme av det lokala företagsklimatet Att företagsklimatet och andelen förtidspensionärer hänger samman beror på att bättre företagsklimat i regel skapar fler arbetstillfällen. När företagsklimatet är bra är till exempel kontakten med kommunen enkel, handläggningstiderna för miljö- och bygglovsärenden korta och kommunen bedriver inte osund konkurrens genom egna gym och caféer. Då finns bättre möjligheter att starta nya företag eller investera i befintlig verksamhet, vilket ökar anställningsbehovet och vidgar arbetsmarknaden. Det innebär i sig att arbetsmarknaden för unga förbättras genom att ett bredare spektrum av lediga jobb gör det enklare att komma in på arbetsmarknaden. För att säkerställa effekten av företagsklimatet har en regressionsanalys genomförts som även tar hänsyn till andra faktorer som påverkar antalet registrerade funktionsnedsättningar. Analysen använder också fler sätt att mäta effekten av den lokala arbetsmarknaden och inkluderar marknadsförsörjningen, eller hur hög del av inkomsterna i kommunen som kommer från privat sektor. För att ta hänsyn till att alla kommuner inte har samma förutsättningar inkluderas också en variabel för befolkningstäthet. Regressionsresultaten presenteras i tabell 2 och bekräftar en koppling mellan företagsklimatet och andelen unga som registreras med funktionsnedsättningar. Det gäller både med olika mått på företagsklimatet men också andelen marknadsförsörjda. Om andelen marknadsförsörjda i hela befolkningen ökar med tio procentenheter hänger det samman med 0,5 procentenheters lägre andel som registreras med funktionsnedsättningar i befolkningen. Andelen marknadsförsörjda varierar samtidigt mellan 33 till 69 procent i kommunerna. 5 Företagens omdöme av företagsklimatet är en av de arton variabler som mäter varje år och som tillsammans sammanvägs till ett index över kommunens företagsklimat.

9 Unga med funktionsnedsättningar 8 Tabell 2 Y = Procent unga som registrerats med funktionshinder hos Arbetsförmedlingen juli 2010 A B C D E Marknadsförsörjning 0,050* 0,047* Omdöme glidande medelvärde ,38* 0,33* Omdöme ,37* Befolkningstäthet 0,00036* 0,00036* 0, , ,00035* Andel elever i gymnasieskolan på IV ,042* 0,026** 0,04* Adj R 2 0,08 0,10 0,20 0,21 0,11 *=1%, **=5%,***=10%. N = 288, bortfall Sorsele och Dorotea Innebörden av resultaten tyder på att samme ungdom som i en kommun registreras med en funktionsnedsättning hänvisas till subventionerade anställningsstöd i den kommunen, men i en annan kommun får plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Eftersom registreringen hos Arbetsförmedlingen också är en förutsättning för att erhålla subventionerad anställning tyder resultaten på att den nationella sysselsättningspolitiken även används för att kompensera ett bristande lokalt jobbskapande.

10 Unga förtidspensionärer 9 Unga förtidspensionärer Den yttersta konsekvensen av ett omfattande långvarigt utanförskap bland unga är att dörren till arbetsmarknaden till slut stängs helt. Den unge bedöms vara oförmögen att delta på arbetsmarknaden och hänvisas då till aktivitetsersättning, eller förtidspension. I februari 2011 uppgick antalet unga förtidspensionärer, mottagare av aktivitetsersättning i åldern 19 till 30 år till personer. Som tabell 3 visar har inflödet i sjukersättningen, som utbetalas till vuxna i förtidspension, minskat till en fjärdedel sedan 2008: från till 660 personer per månad. Minskningen kan hänföras till de striktare regler som införts i socialförsäkringssystemet. Men reglerförändringarna verkar inte ha påverkat inflödet av unga förtidspensionärer, som består konstant på drygt 500 personer per månad. Tabell 3 Antalet nybeviljade S/A i genomsnitt per månad Sjukersättning över 30 år Aktivitetsersättning år Källa: Försäkringskassan Samtidigt varierar andelen unga förtidspensionärer mellan så mycket som 0,95 till 5,43 procent av befolkningen (se tabell 4) bland Sveriges kommuner. Om det finns förklaringar till dessa skillnader kan den typen av insikter också ligga till grund för reformer som minskar inflödet i förtidspensionen som helhet. Tabell 4 Deskriptiv statistik unga förtidspensionärer år per kommun, procent Medel 2,66 Min 0,95 Max 5,43 Eftersom ungas funktionsnedsättningar visade sig hänga samman med företagsklimatet i en kommun finns skäl att undersöka om företagsklimatet också kan förklara skillnader i andelen förtidspensionerade unga. Som figur 4 visar verkar det finnas ett samband mellan andelen unga förtidspensionärer och företagens omdöme av företagsklimatet i den egna kommunen. En god lokal arbetsmarknad kan även mätas genom storleken på det privata näringslivet. Det kan illustreras genom marknadsförsörjningen, eller hur del av inkomsterna i kommunen som kommer direkt från privat sektor. En högre marknadsförsörjning indikerar en mer dynamisk arbetsmarknad med fler arbetstillfällen. Som figur 5 visar hänger även andelen marknadsförsörjning ihop med andelen unga förtidspensionärer.

11 Unga förtidspensionärer 10 Figur 4 Unga förtidspensionärer och företagens omdöme av företagsklimatet Andel förtidspensionärer år y = -0,2017x + 3,3568 R² = 0,0107 Källa: Försäkringskassan, 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen 2010 Figur 5 Marknadsförsörjning och unga förtidspensionärer 6 Källa: Försäkringskassan, Procent unga förtidspensionärer år y = -0,0403x + 4,6761 R² = 0, Marknadsförsörjning andel av hela befolkningen Utöver villkoren för företagande kan det finnas andra faktorer som också förklarar variationen i andelen unga förtidspensionärer mellan kommuner. Det är tänkbart att utbildningsnivån spelar roll, och att en hög andel med låg utbildning hänger samman med fler i förtidspension. Det är också relevant att ta hänsyn till att kommuner genom sin geografiska placering har inbyggda hinder för ett lika bra företagsklimat som till exempel större städer i Mellansverige. Resultaten som presenteras i tabell 5 tyder på att effekten av företagsklimatet kvarstår både med olika mått på företagsklimat, men är starkast kopplad till marknadsförsörjningen. Om andelen marknadsförsörjda i hela befolkningen ökar med tio procentenheter hänger det samman med ca 0,4 procentenheters lägre andel unga förtidspensionärer. Effekten är i princip lika stor som om andelen med endast förgymnasial utbildning ökar med tio procentenheter, vilket tyder på att förbättringar på den lokala arbetsmarknaden måste gå hand i hand med reformer för att fler ska slutföra sin gymnasieutbildning.

12 Unga förtidspensionärer 11 Tabell 5 Regressionsresultat när Y = Procent förtidspensioner år Marknadsförsörjning 0,04* 0,034* A B C D Andel med högst förgymnasial utbildning 0,056* 0,05* 0,04* 0,039* Omdöme företagsklimatet glidande medelvärde ,097 Omdöme företagsklimatet ,21*** Befolkningstäthet 0,0002* 0,0004* 0,0004* Adj R 2 0,18 0,19 0,12 0,13 *=1%, **=5%,***=10%. N = 288, bortfall Sorsele och Dorotea

13 Avslutning 12 Avslutning Att minska ungas långvariga utanförskap är angeläget. Den här rapporten har visat att dagens politik med arbetsmarknadspolitiska insatser och stramare ersättningssystem inte är tillräckligt. Sysselsättningspolitiken måste utvecklas till att även omfatta förbättringar av företagsklimatet för att öka jobbskapandet och ge fler chansen att komma in på arbetsmarknaden. Resultaten i rapporten tyder på att samma ungdom som i en kommun med dåligt företagsklimat hänvisas till lönebidrag eller förtidspension i en annan kommun skulle få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Särskilt viktigt framstår marknadsförsörjningen i en kommun. Det innebär att i kommuner där en större del av människornas försörjning kommer från det privata näringslivet kommer fler unga att stanna kvar på arbetsmarknaden och ha bättre förutsättningar i livet. Logiken är rättfram och kanske uppenbar, med fler jobb kommer fler unga i arbete. Men reformbehovet är stort vad gäller förbättringar i företagsklimatet både lokalt och nationellt. Att minska regelkrånglet och öka lönsamheten i företagsamheten är därför angeläget av flera skäl, inte minst för att öka ungas chanser på arbetsmarknaden.

14 Referenser 13 Referenser Bennmarker, Helge; Carling, Kenneth och Forslund, Anders, Vem blir långtidsarbetslös?, Rapport 2007:20, IFAU Bjuggren, Carl Magnus och Johansson, Dan, Privat och offentlig sysselsättning i Sverige , Ekonomisk Debatt nr 1, årgång 37, Calmfors, Lars; Forslund, Anders och Hemström, Maria, Does Active Labor Market Policy Work? Lessons from the Swedish experiment, IFAU Working paper 2002:4, Henrekson Magnus; Johansson, Dan och Stenkula, Mikael, Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entreprenurship, IFN Working Paper no 826, Jansson, Li, Handikappolitiken en björntjänst i all välmening,, 2010.

15 storgatan 19, stockholm, telefon

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Tillväxt och jobb. Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013

Tillväxt och jobb. Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013 Tillväxt och jobb Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013 Tillväxt och sysselsättning är inte samma sak Vanligt missförstånd att tillväxt och sysselsättning alltid går hand

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Working Paper Series

Working Paper Series Working Paper Series 2008:5 Sambandet mellan arbetslöshetstid och sökaktivitet Susanna Okeke Susanna.Okeke@arbetsformedlingen.se Working papers kan laddas ned från www.arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingens

Läs mer

De ungas arbetsmarknad

De ungas arbetsmarknad De ungas arbetsmarknad 2010-03-19 Anders Forslund IFAU och Uppsala universitet 1 Bakgrund Ungdomsarbetslösheten hög (29 % januari 2010), både i jämförelse med äldres arbetslöshet och med ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011 Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen Malin Sahlén Mars 2011 Inledning 1 Inledning Ungdomar har mycket låg tilltro till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem till ett arbete. Det framkommer i den här rapporten

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats?

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 1 1 8 6 Diagram A1. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15-7 år, säsongsrensade data 8 85 9 95 5 1 Utfall Medelvärde 1999-1 kv3 Medelvärde

Läs mer

Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration

Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration december 2012 Li Jansson Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration Innehåll Inledning... 2 Lokala lösningar på ungdoms arbetslöshet och integration... 3 Stora lokala variationer i ungdomars

Läs mer

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10 REDOVISAR 2000:10 Trött på att jobba? Utredningsenheten 2000-12-01 Upplysningar: Lizbeth Valck tel 08-786 93 82 Peter Skogman Thoursie tel 08-16 23 07 Sammanfattning Idag finner man allt färre människor

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande mått på ungdomars

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län.

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. PM med Fakta om ungdomar med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. Rapporten är ett baspaket av fakta till Vill framtiden bo i Jämtlands län?, en förstudie av ungdomar och deras situation

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap 2010-03-31 Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Lektion 17 SCIC 24/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Om Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/omfk) Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet

Läs mer

Flexjobb. - Lösningen på den tysta jobbkrisen?

Flexjobb. - Lösningen på den tysta jobbkrisen? Flexjobb - Lösningen på den tysta jobbkrisen? En mörk framtid? I slutet av april 2012 fanns 73 000 öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Mer än en fördubbling jämfört med mitten

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron?

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? REDOVISAR 2001:10 Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? Utredningsenheten 2001-09-28 Upplysningar: Peter Skogman Thoursie 08-16 30 47 peter.thoursie@ne.su.se Sammanfattning Allt fler

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:1

Policy Brief Nummer 2013:1 Policy Brief Nummer 2013:1 Traktor till salu fungerar den gemensamma marknaden? Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Policy Brief Nummer 2016:2

Policy Brief Nummer 2016:2 Policy Brief Nummer 2016:2 Som far sin varför bli fiskare eller jordbrukare? Barn till lantbrukare och fiskare väljer ofta pappans yrke. Men vilka faktorer styr valet? Denna Policy Brief studerar yrkesvalet

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte har fullgoda

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

F8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

F8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik F8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2011-11-25 F8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Flöden och bestånd på arbetsmarknaden Utbud och efterfrågan av arbetskraft Olika typer av arbetslöshet -

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 103.06. Till Näringsdepartementet. Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken N2006/12112/A

REMISSVAR Rnr 103.06. Till Näringsdepartementet. Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken N2006/12112/A Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-22 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 103.06 Till Näringsdepartementet Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Myter om heltid Myter om heltid Heltid för de flesta och deltid som en möjlighet för den som vill. Så ser det ut på de flesta arbetsplatser idag. Men visst finns det människor som skulle vilja arbeta

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus PM 2009:106 RVII (Dnr 333-788/2009) Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus Förfrågan från Integrations- och jämställdhetsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

BILAGA TILL ARBETSMARKNADSRAPPORT 2015. Lönebidrag. en jämställdhetsanalys

BILAGA TILL ARBETSMARKNADSRAPPORT 2015. Lönebidrag. en jämställdhetsanalys BILAGA TILL ARBETSMARKNADSRAPPORT 2015 Lönebidrag en jämställdhetsanalys Av Christer Gerdes, Maria Mikkonen & Mohammad Taslimi Sida: 3 av 24 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lönebidragens utformning...

Läs mer

Stockholm den 3 september 2009

Stockholm den 3 september 2009 Stockholm den 3 september 2009 Författare till rapporten är Medlingsinstitutets John Ekberg och Linda Holmlund. Lena Nekby, Stockholms Universitet har medverkat med text till avsnittet om den könssegregerade

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Subventionerade anställningar. Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv

Subventionerade anställningar. Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Linda Pärlemor och Jan Eriksson Datum: 2016-03-01 Diarienummer: Af-2015/437140 URA 2016:5 Innehåll Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan.se Författare: Christer Persson Författaren

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv Om inte pensionsbeteendet ändras

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer