Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008"

Transkript

1 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

2 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt personer och samtidigt minskade den öppna arbetslösheten med knappt personer. Alliansregeringen genomförde också en rad reformer i början av mandatperioden för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Hur stor betydelse den nya politiken har haft för jobbskapandet är fortfarande en öppen fråga. Några menar att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden började redan under den socialdemokratiska regeringen och att jobbtillväxten under 2007 bara var en naturlig fortsättning. Social demokraternas ekonomisk-politiske talesman Tomas Östros sade vid en pressträff att Det är väldigt tydligt att regeringens politik rörande arbetskraftsfrågan har misslyckats. Två starka år på arbetsmarknaden 2006 vårt sista år i mandatperioden, 2007 regeringens första år byts nu av till en rejäl avmattning 1. Likaså hävdar även LO att utvecklingen på arbetsmarknaden inte är exceptionell på något sätt. LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist sade i sitt första maj-tal att regeringen har nu i ett och ett halvt år ridit på en högkonjunktur som gett fler jobb och färre arbetslösa. 2 Även från näringslivshåll har regeringen kritiserats. Huvuddragen i denna kritik har gällt att regeringen gjort för lite. Bland annat vill många företagare ha förändringar i arbetsrätten, sänkta arbetsgivaravgifter och lägre statlig inkomstskatt. Samtidigt har ändå många viktiga reformer genomförts. Det har blivit lönsammare att gå från arbetslöshet till arbete och det har blivit billigare för företagen att anställa vissa grupper på arbetsmarknaden. Syftet med denna rapport är att belysa vilka effekter den nya politiken fått. Den officiella sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken döljer en del av utvecklingen på arbetsmarknaden. I rapporten redovisas alternativa mått som på ett tydligare sätt beskriver jobbskapandet i svensk ekonomi

3 Innehåll 2 Innehåll Inledning...1 Reformer på arbetsmarknaden...3 Utvecklingen under Sammanfattning... 11

4 Reformer på arbetsmarknaden 3 Reformer på arbetsmarknaden För att stimulera utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden genomförde Alliansregeringen en mängd reformer i början av mandatperioden. Några av dem riktade in sig på att öka företagens efterfrågan på arbetskraft medan andra tog sikte på utbudet. Nedan listas några av de viktigaste åtgärderna. Åtgärder för att öka efterfrågan på arbetskraft Slopad särskild löneskatt för personer 65 år och äldre Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 18 och 24 år Slopad medfinansiering i sjukförsäkringen Skatteavdrag för hushållstjänster Ny tidsbegränsad anställningsform: allmän visstidsanställning Möjligheten att säsongsanställa återinförs Nystartsjobb Nyfriskjobb Åtgärder för att öka utbudet av arbetskraft Jobbskatteavdrag Sänkning av taket i a-kassan Några av reformerna är mer genomgripande än andra. Nystarts- och nyfriskjobb är egentligen bara en utveckling av tidigare ams-åtgärder där arbetsgivaravgifterna sänktes för långtidsarbetslösa. Skillnaden är att avgifterna har sänkts även för långtidssjukskrivna. Chanserna för personer i denna grupp att få ett jobb har också ökat av att regeringen slopat arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningen. De reducerade avgifterna för unga och äldre har gjort dessa grupper mer attraktiva att anställa. De mest genomgripande förändringarna är jobbskatteavdraget och sänkningen av taket i a-kassan. Det har under en lång tid förts en debatt i Sverige om det är tillräckligt lönsamt att arbeta. Under 2006 publicerade en rapport som visade att över hälften av alla arbetslösa skulle tjäna mindre än 100 kronor per dag på att gå från arbetslöshet till arbete. 3 Med jobbskatteavdraget har nu beskattningen av inkomster från arbete blivit lägre än beskattningen av ersättningen från a-kassan. Samtidigt sänktes bruttoinkomsterna från a-kassan för många arbetslösa under Därmed har det blivit betydligt mer lönsamt att ta ett arbete för de flesta arbetslösa. Konjunkturinstitutet (KI) gjorde en särskild analys av förtjänsten av att ta ett arbete under Där konstaterades att den nya regeringens reformer hade fått ett stort genomslag redan under det första året. Ett mått som KI använder är tröskeleffekten. Detta visar hur stor andel av inkomstökningen som skapas av att ta ett arbete som individen inte får behålla. I diagrammet på nästa sida visas att tröskeleffekten sjönk kraftigt mellan 2006 och Under 2006 fick en arbetslös som tog ett arbete behålla endast 25 procent av de ökade inkomsterna. Efter regerings skiftet ökade denna andel till 30 procent. 3 Det lönar sig dåligt att gå från arbetslöshet till arbete,, Konjunkturläget Augusti 2007, Konjunkturinstitutet, 2007.

5 Reformer på arbetsmarknaden 4 Tröskeleffekter Andel av en inkomstökning som skapas av att ta ett arbete som individen inte får behålla ,9 75, ,6 69,0 68, Källa: Konjunkturinstitutet Det kan tyckas som att förtjänsten av att arbeta fortfarande är liten. Men skillnaden mot situationen före regeringsskiftet är ändå betydande. Mätt i kronor har de förändrade a-kassereglerna och jobbskatteavdraget haft stor påverkan för vissa inkomstgrupper. Under de första 100 dagarna av arbetslöshet var maxbeloppet från a-kassan 730 kronor per dag under Taket nåddes vid en tidigare månadsinkomst på drygt kronor. 5 Den nya regeringen sänkte detta maxbelopp till 680 kronor om dagen. Det betyder att den maximala bruttoinkomsten från a-kassan under den första perioden sänktes från drygt kronor till knappt kronor. Samtidigt infördes jobbskatteavdraget som sänker beskattningen för dem som arbetar men inte för dem som får a-kassa. I tabellen nedan ges ett exempel på hur mycket en individ som tidigare hade en månadsinkomst på kronor och som varit arbetslös i två månader skulle tjäna på att ta ett jobb med en lika hög lön som i sitt tidigare jobb. I exemplet antas att kommunalskatten är 31 procent. Nettoinkomstökning av att ta ett arbete Kronor Med jobb - Lön Skatt Nettoinkomst Arbetslös - A-kassa Skatt Nettoinkomst Vinst vid övergång till arbete kronor om vi räknar med 22 arbetsdagar per månad.

6 Reformer på arbetsmarknaden 5 Med de nya reglerna skulle individen alltså tjäna kronor mer efter skatt på att ta ett arbete. Skillnaden mellan att arbeta och att inte arbeta har alltså ökat med 55 procent. 6 Samtidigt bör det påpekas att avgifterna till a-kassorna har höjts och att dessa avgifter inte längre är avdragsgilla. Om den person som tar ett jobb fortfarande vill tillhöra en a-kassa blir nettovinsten av att lämna arbetslösheten lägre än vad som redovisas i tabellen. För en person med jobb ökade avgifterna till a-kassan med upp till 350 kronor per månad under Men även om vi tar hänsyn till detta är det tydligt att det blev betydligt mer lönsamt att arbeta under Att ta ett jobb gav, med avdrag för ökade kostnader för a-kassan, över kronor mer netto i månaden under 2007 jämfört med Det finns inget entydigt svar på hur mycket kronor i månaden betyder för att öka sysselsättningen. I teorin är arbetslösa tvingade att ta jobb som de blir erbjudna. Men samtidigt är det få företagare som vill anställa personer som uppenbart är ointresserade av en tjänst. Det är därför som det krävs att arbetslösa verkligen tjänar ekonomiskt på att ta ett jobb för att arbetsmarknaden ska kunna fungera. Tidigare har också många företagare angett att de höga ersättningsnivåerna i a-kassan skapade rekryteringssvårigheter. Men s senaste rekryteringsenkät visade att andelen företagare som ansåg att a-kassan var en av orsakerna till att de haft rekryteringsproblem minskade drastiskt under Vid den förra undersökningen 2004 uppgav 27 procent av företagen att a-kassans ersättningsnivåer gjorde det svårare att hitta personal. Denna andel sjönk till 8 procent Det finns inte någon annan orsak som uppvisar motsvarande minskning. Sammanfattningsvis kan det konstateras att de arbetslösa fått betydligt större ekonomiskt utbyte av att ta ett jobb och att detta även blivit tydligt för de rekryterande företagen. 8 Orsaker till företagens rekryteringsproblem Företagens svar på: Vad anser du är de allra viktigaste orsakerna till att det varit svårt för ditt företag att få tag i de medarbetare ni haft behov av? 8, procent av företag som haft rekryteringsproblem. Annan orsak Arbetslösa är upptagna i arbetsmarknadsåtgärder Problem att hitta bostad Svartjobb, som minskar intresset att ta vitt jobb Brister hos arbetsförmedlingen Svårt att hitta arbete på orten för medföljande Ersättningen i a-kassan minskar viljan att ta jobb Regionen eller orten är inte tillräckligt attraktiv Bristande kunskaper i svenska För höga lönekrav Brist på personer med rätt utbildning Brist på personer med rätt yrkeserfarenhet Källa: /2 646 = 1,55. 7 Sökande sökes Rekryteringsenkäten 2008, (2008). 8 Denna fråga ställdes till de företag som uppgett att de haft problem att få tag i rätt medarbetare.

7 Utvecklingen under Utvecklingen under 2007 Trots att det blev betydligt mer lönsamt att arbeta under 2007 menar många att det inte gick att se några stora effekter på arbetsmarknaden. Enligt detta resonemang var de många nya jobben bara en följd av den goda konjunkturen. Med de traditionella arbetsmarknadsmåtten var utvecklingen under fjolåret stark men inte på något sätt exceptionell. Andelen sysselsatta mellan 16 och 64 år ökade från 74,5 procent till 75,6. Ökningen med 1,1 procentenheter är stor i ett historiskt perspektiv men inte unik. Under år 1999 och 2000 ökade andelen sysselsatta med 1,4 respektive 1,3 procentenheter och 1979 med 1,1 procentenheter. Förändring i andel sysselsatta Årlig förändring i procentenheter, personer i åldern 16 till 64 år. 2,0% 1,0% 1,1% 1,4% 1,3% 1,1% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Källa: SCB Även när vi studerar minskningen av den öppna arbetslösheten är inte 2007 något rekordår. Både mätmetoden och definitionen av arbetslösheten har ändrats vid ett flertal tillfällen under de senaste åren vilket försvårar historiska jämförelser. I diagrammet nedan har vi därför använt arbetsförmedlingens uppgifter på antalet inskrivna på förmedlingen. Antalet inskrivna på arbetsförmedlingen minskade mer under både 1998 och 2000 än under 2007.

8 Utvecklingen under Förändring i arbetslöshet Årlig förändring, antal personer inskrivna hos arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen Trots en stark konjunktur och genomgripande reformer på arbetsmarknaden, som gjort det betydligt mer lönsamt att arbeta, har alltså varken arbetslöshets- eller sysselsättningsutvecklingen varit unik under Men som vi visar i detta kapitel är det snarare ett tecken på svaghet hos de traditionella arbetsmarknadsmåtten än på att reformerna inte gett effekt. Arbetslösheten kan påverkas av en rad andra effekter än att de arbetslösa får riktiga jobb. Förklaringen till att antalet inskrivna på arbetsförmedlingen sjönk så kraftigt under 1998 var att den dåvarande regeringen placerade de arbetslösa i olika utbildningar genom det så kallade kunskapslyftet. När det gäller sysselsättningsökningarna 1999 och 2000 hjälptes dessa upp av att sjukskrivningarna ökade kraftigt. Både de som är sjukskrivna från en anställning och deras vikarier räknas som sysselsatta. Det blev alltså inte så många fler som verkligen jobbade. LO lanserade under 2005 ett nytt arbetsmarknadsmål. 9 De ville att andelen personer i-arbete mellan 20 och 64 år skulle öka från 65 procent till 70 procent. LO menade att den nya nivån måste nås innan 2030 för att klara av pensionsavgångarna. Ett viktigt argument som framfördes var att sysselsättningsmålet 10 var otillräckligt eftersom det räknade in personer som inte bidrog till produktionen. Förutom sjukskrivna räknas exempelvis även föräldra- och studielediga in i sysselsättningsstatistiken. De som är i-arbete är däremot bara de som verkligen jobbar. Studerar vi LO:s eget arbetsmarknadsmått framstår utvecklingen i ett helt nytt ljus. Ökningen av personer som verkligen arbetar har aldrig varit så stor. Det finns statistik ända från 1977 och det finns inte något år då andelen personer i arbete ökat så snabbt. 9 Andersson m fl, Vi måste skärpa kraven på att folk ska arbete mer, DN-debatt Sysselsättningsmålet innebar att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år skulle ha ett jobb. Detta mål nåddes för övrigt under 2007.

9 Utvecklingen under Förändring av andel personer i arbete Årlig förändring i procentenheter, personer i åldern 20 till 64 år. 2,0% 1,7% 1,0% 1,0% 1,3% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% Källa: SCB Under 2007 ökade andelen i arbete med över 1,7 procent från 65,9 till 67,6 procent. Det innebär att av de mål på fem procentenheters ökning som LO satte upp för de närmaste 25 åren uppnåddes över en tredjedel under den nya regeringens första år. Med detta mått var 2007 ett tre gånger bättre år än 2006 och inte alls en naturlig fortsättning på högkonjunkturen. Ett annat viktigt mått på arbetsmarknaden är antalet arbetade timmar. Personer i-arbete kan i teorin öka utan att antalet arbetade timmar ökar i någon större utsträckning. Ett sådant scenario inträffar om de nya personerna som kommer i arbete bara jobbar några timmar per vecka. Men under 2007 ökade även antalet arbetade timmar i ekonomin kraftigt. Under fjolåret arbetade svenskarna närmare 60 miljoner timmar mer än 1990, som fram till dess var det år vi arbetat mest. Det tog därmed 17 år för den svenska ekonomin att återhämta sig efter den ekonomiska krisen i början på 1990-talet. Totalt antal arbetade timmar Hela ekonomin, index 1990= Källa: Konjunkturinstitutet

10 Utvecklingen under Ökningstakten under 2007 var också den högsta någonsin. De tidigare topparna var under 1988 och 1999 då antalet arbetade timmar steg med 2,7 respektive 2,6 procent. Under 2007 översteg ökningstakten för första gången 3 procent (3,1). Förändring i antal arbetade timmar Hela ekonomin, procentuell förändring. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 Källa: Konjunkturinstitutet Antalet arbetade timmar påverkas av befolkningsstrukturen. Det är lättare att öka timmarna i en ekonomi där antalet personer i de mest produktiva åldrarna ökar. Under 2007 ökade också antalet personer i åldrarna år. Men om vi relaterar ökningen av arbetstimmarna till befolkningen blir slutsatsen ändå att 2007 var ett rekordår. Det totala antalet arbetade timmar per person i åldrarna år ökade med 2,5 procent. 11 Detta ska jämföras med de tidigare topparna 1988 och 1999 då ökningen var 2,1 respektive 2,2 procent. Andel arbetade timmar Totalt antal arbetade timmar i förhållande till personer i åldern 20 till 64 år, procentuell förändring. 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 Källa: SCB och Konjunkturinstitutet Totala antalet arbetade timmar i hela ekonomin/personer i åldern 20 till 64 år.

11 Utvecklingen under Sammanfattningsvis visar dessa alternativa arbetsmarknadsmått att 2007 var det bästa året någonsin på svensk arbetsmarknad. Det finns i alla fall inget år under den period som SCB:s statistik sträcker sig till som kan mäta sig med Ser vi till de mest relevanta måtten på arbetsmarknadsutvecklingen som i-arbete-andelen och arbetade timmar per person är det uppenbart att det skett en stor förändring i utvecklingen på arbetsmarknaden sedan Det är inte rimligt att hävda att utvecklingen under 2007 bara var en fortsättning på tidigare års uppgång. Det finns därför starka skäl att tro att reformerna på arbetsmarknaden gett effekt. 12 Samtidigt kan inte regeringen slå sig till ro och nöja sig med utvecklingen under fjolåret. Även om det var ett rekordår återstår mycket innan vi är tillbaka på det arbetsmarknadsdeltagande som gällde på 80-talet. Jämfört med 1990 arbetade den genomsnittlige svensken (mellan 20 och 64 år) sju procent färre timmar under Behovet av ytterligare reformer är därför stort. Arbetade timmar per person Totalt antal arbetade timmar i förhållandet till personer i åldern 20 till 64 år, index 1990= Källa: Konjunkturinstitutet 12 KI beräknade i december 2006 att regeringens reformer skulle öka den potentiella sysselsättningen med 1,5 procent. (Konjunkturläget, december 2006)

12 Sammanfattning 11 Sammanfattning I denna rapport visas att det blev betydligt mer lönsamt att arbeta under den nya regeringens första år. Att gå från arbetslöshet till ett jobb gav för många individer kronor mer under 2007 jämfört med Företagen märkte också att många arbetslösa blev betydligt mer intresserade av att få ett jobb. Andelen företag som angav att ersättningsnivåerna i a-kassan var en orsak till deras rekryteringsproblem minskade med mer än två tredjedelar. Under 2007 minskade också arbetslösheten och sysselsättningen ökade. Samtidigt menar bland annat oppositionen och LO att det inte var en effekt av reformerna på arbetsmarknaden utan en naturlig fortsättning på högkonjunkturen. Det finns också tidigare år då både andelen sysselsatta och arbetslösheten utvecklats bättre. Men i denna rapport visas att dessa traditionella mått döljer mycket av den exceptionella utvecklingen under LO lanserade själva ett nytt arbetsmarknadsmål under De ville att andelen personer i åldrarna år som verkligen arbetade skulle öka från 65 till 70 procent. Målet behövde uppnås senast år Under 2007 ökade denna andel med över 1,7 procent från 65,9 till 67,6 procent, mer än vad som tidigare har uppmätts. Det innebär att av de mål på fem procentenheters ökning som LO satte upp för de närmaste 25 åren uppnåddes över en tredjedel under den nya regeringens första år. Med detta mått var 2007 ett tre gånger bättre år än 2006 och inte alls en naturlig fortsättning på högkonjunkturen. Även antalet arbetade timmar per person ökade mer än någonsin tidigare. Med de mest relevanta måtten på arbetsmarknadsutvecklingen är det tydligt att 2007 var det bästa året någonsin på svensk arbetsmarknad. Det finns i alla fall inget år, under den period som SCB:s statistik sträcker sig över, som kan mäta sig med Slutsatsen blir därför att reformer på arbetsmarknaden ger effekter. Men regeringen måste fortsätta arbetet att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Det finns fortfarande ett betydande utrymme att öka deltagandet på arbetsmarknaden liksom det finns ett omfattandet behov av att öka efterfrågan på arbetskraft.

13

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan.se Författare: Christer Persson Författaren

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Förstärkt nedsättning av egenavgifter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förstärkt nedsättning av egenavgifter Augusti 2013 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)...

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 1 oktober 2009 Dnr: 6-29-09 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Syfte med förslaget och sammanfattning Promemorian föreslår

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Granskning av oppositionens politik

Granskning av oppositionens politik Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 213 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15 74 år efter arbetskraftstillhörighet

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Tillväxt och jobb. Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013

Tillväxt och jobb. Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013 Tillväxt och jobb Lars Calmfors Utbildning av unga socialdemokrater Riksdagen 25/4 2013 Tillväxt och sysselsättning är inte samma sak Vanligt missförstånd att tillväxt och sysselsättning alltid går hand

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Sveriges outnyttjade arbetspotential motsvarar 1 miljon jobb

Sveriges outnyttjade arbetspotential motsvarar 1 miljon jobb Sveriges outnyttjade arbetspotential motsvarar 1 miljon jobb Stefan Fölster 2 Den outnyttjade arbetskraftspotentialen Finansieringen av framtidens välfärd kräver stora skattehöjningar, högre egenavgifter,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling 2016

Sjukfrånvarons utveckling 2016 Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling 2016 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Sofia Bill 010-116 27 02 Sofia.bill@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996 OKTOBER, 01 Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 199 Susanne Spector Metod Sverige gick i början av 1990-talet snabbt från full sysselsättning till en djup lågkonjunktur. Trots att folkhälsan

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron?

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? REDOVISAR 2001:10 Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? Utredningsenheten 2001-09-28 Upplysningar: Peter Skogman Thoursie 08-16 30 47 peter.thoursie@ne.su.se Sammanfattning Allt fler

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981)

Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981) Finansdepartementet 103 33 Stockholm 15 augusti 2008 Dnr.: 6-14-08 Yttrande om promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster (Fi2008/3981) 1. Inledning I promemorian Sänkt skatt på förvärvsinkomster beskriver

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER. Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Lektion 17 SCIC 24/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Om Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/omfk) Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Hög tid för kompetenssparande

Hög tid för kompetenssparande Hög tid för kompetenssparande SACO presenterar nya undersökningar om behovet av kompetenskonton - egna lösningar eller andras. Gunnar Wetterberg 2002 Förslaget Sedan lång tid har SACO drivit förslaget

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Fackförbundet ST våren 2009. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org Rapporten, inklusive tabellbilagor,

Läs mer