VTDV Vart tog de vägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VTDV Vart tog de vägen"

Transkript

1 VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013

2 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd våren 2014 Denna studie, som är årligen återkommande sedan ca.16 år, innehåller samma frågeställningar som förra året. Styrelsen har kraftfullt uppmanat fritidledarskolorna att försöka nå så många f.d. studerande som möjligt för att förbättra svarsfrekvensen och därmed öka reliabiliteten i undersökningen. Detta har lyckats och i år är svarfrekvensen fortsatt hög, 89 % (2013:86 %). Göteborgs folkhögskola har plockats bort helt ur undersökningen pga. att skolan läser fem terminer och deras studerande alltså lämnar skolan vid hösterminens slut och därmed bara haft en till två månader för att etablera sig. Dessa studerande kommer att involveras i nästa undersökning och kommer att tillfrågas om sina anställningar under augusti detta år. Fritidsledarskolorna har valt olika metoder för att få svar på våra frågor. Några har ring upp samtliga studerande och gjort intervju, andra har skicka brev med pappersenkät och svarskuvert och åter andra har gjort webbenkäter och distribuerat länken via sms eller facebookgrupper. Det verkar inte längre vara så att de med erhållet utbildningsbevis är mer villiga att besvara enkäten än de utan beviset, vilket varit fallet de senaste åren. Svarsvilligheten är lika stor i bägge grupperna. Av de som erhöll utbildningsbevis svarade 225 f.d. studerande, 90 % och i gruppen som inte erhöll utbildningsbevis svarade 68 f.d. studerande, 88 %. Antalet i bägge grupperna är tillräckligt stort för att jämförelser skall kunna göras även om fokus läggs på de som erhållit utbildningsbevis. Skolorna har sammaställt de studerandes svar och i vissa fall gjort olika bedömningar om t.ex. tjänst på förskola med titel barnskötare är en relevant anställning eller inte. Jag har inte likställt svara utan matat in dem som de rapporterats. April 2014 Bengt Widman 1

3 Har utbildningen någon betydelse för anställning? Under 2013 avslutade 294, (2012:324) studerande sin utbildning till fritidsledare. Observera då att Göterborgs folkhögskola inte är med vilket kan förklara minskningen. Vid undersökningstillfället i februari/mars 2014 som besvarades av 262 (89 %) före detta studerande hade 216 (82 %) anställning i någon omfattning. Bland de som erhöll utbildningsbevis och besvarat enkäten (202 studerande) hade 87 % anställning, till största delen (49 %) tillsvidaretjänst och vikariat (30 %) medan bland de som inte fick utbildningsbevis (60 studerande) var 77 % anställda, till största delen (38 %) vikariat och tillsvidaretjänst (33 %). Anställning; 87,1% Sysselsättning efter utbildning för de som erhöll utbildningsbevis Studerar; 7,9% n=202 Arbetssökande; 2,5% Sjukskriven; 1,0% Föräldraledig; 1,5% I år har andelen f.d. studerande som fått anställning ökat till 87 % trots tidigare redan höga siffror 2011 och 2012 (81 %). I årets undersökning på de som gick ut under 2013 har andelen arbetssökande minskat till 2,5 % (2012:3,6 %, 2011:8 %). I gruppen som inte erhöll utbildningsbevis är andelen arbetssökande mångdubbelt så stor, 18,5 %. Vem klarade studierna? Av de siffror som hämtats direkt från skolorna vet jag att av de 294 (139 kvinnor, 154 män) som avslutade studierna tilldelades även i år 77 % utbildningsbevis. Det verkar för läsårets studerande som att de skillnader i utbildningsformen som tidigare eventuellt gynnat kvinnor består till viss del då andelen kvinnor (83 %) är något större än andelen män (72 %) som fick utbildningsbevis. 2

4 Fick utbildningsbevis Utan utbildningsbevis Med utbildningsbevis n= Kvinnor Män I återstoden av undersökningen analyseras bara de 262 (89 %) enkätsvar som inkommit. Vart tog de vägen? För oss utbildare är det givetvis intressant att ta reda på hur arbetsmarknaden ter sig för de med, respektive utan utbildningsbevis. Med utbildningsbevis Utan utbildningsbevis Relevant anställning % % Icke relevant anställning 12 6 % 6 10 % Arbetssökande/ studerande/ föräldraledig/ sjukskriven % % Det verkar ha mycket stor men inte gigantisk betydelse om en sökande har utbildningsbevis eller inte. Arbetsgivarna verkar inte konsekventa i sitt krav på fritidsledarutbildning då 25 av informanterna utan utbildningsbevis säger sig inneha relevanta anställningar där utbildning krävs. Av de relevanta tjänsterna där fritidsledarutbildning krävs innehas de dock till 83 % av f.d. studerande med utbildningsbevis. Nedanstående tabell visar fördelning av de tjänster där de studerande svarar att fritidsledarutbildning är ett krav. Tillsvidareanställning Vikariat Projektanställning Timanställning Med utbildningsbevis 53,9 % 69 30,5 % 39 2,3 % 3 13,3 % Utan utbildningsbevis 52,0% 13 20,0 % 5 8,0 % 2 20,0 % 5 25 Totalt Totalt svarande

5 Nedan visas fördelningen mellan sysselsättningar för de med (196 personer) respektive utan (60 personer) utbildningsbevis. Vart tog de vägen /81 % /67 % 12/6 % 16/8 % 6/10 % 10/17 % /3 % n=256 Med utbildningsbevis Utan utbildningsbevis Skillnaden i antal är stor mellan de som erhöll och de som inte erhöll utbildningsbevis, och det kan vid en procentuell fördelning ge en falsk bild, men här syns det att de för utbildningen relevanta anställningarna tillfaller de med utbildningsbevis. Jämfört med förra årets undersökning så har en obetydligt mindre andel f.d. studerande fått relevanta anställningar 67 % mot 73 % Noterbart är att olika utbildare har värderat arbete på förskola olika vilket eventuellt kan leda till att några barnskötare skall flytta till antingen relevanta anställningar eller till icke relevanta anställning, beroende hur man vill bedöma det. Andelen som gått vidare till nya studier har minska med 4 procentenheter till 12 % bland de med utbildningsbevis och är nu på samman nivå som tidigare år. En positiv skillnaden mot förra undersökningen är att andelen arbetssökande i populationen som erhöll utbildningsbevis minskat till 3 %. Enligt Ekonomifakta så var ungdomsarbetslösheten i Sverige februari 2014, 25,8 % ( ungdomar mellan år arbetslösa.) 1 Anställningsform och anställningsgrad På nästa sida visas att övervägande delen av de studerande som erhöll utbildningsbevis och innehar en för utbildningen relevant tjänst har en tillsvidareanställning. En väsentligt positiv förändring gentemot förra året kan ses. Fler har fått en stabilare anställningsform. Vikariaten har minskat. Tyvärr har projektanställningarna ökat något lite

6 Anställningsform Tillsvidare 44,5% 48,9% Vikariat 29,5% 37,0% Projektanställning 2,1% 5,1% Timanställning 16,4% 16,5% n = 176 0% 10% 20% 30% 40% 50% feb 13 feb 14 I nästa graf redovisas anställningsform på respektive kön för gruppen med utbildningsbevis. Anställningsform fördelat på kön 60% 52% Kvinnor, n=85 Män, n=91 50% 4 40% 30% 32% 27% 20% 19% 14% 10% 4% 7% 0% Tillsvidare Vikariat Projektanställning Timanställning Mer än tre fjärdedelar har stabila tjänster i form av tillsvidareanställning eller vikariat och som jag skall visa senare även hög sysselsättningsgrad. Det verkar som om män i någon mån har större tillträde till tillsvidareanställningarna och projektanställningar medan kvinnor oftare än män i år innehar vikariat och liksom tidigare timanställning. Om man tittar på bara de gick ut med utbildningsbevis och som har anställning som anses som relevanta för utbildningen arbetar 64 % (2013:58 %) full tid. 97 % innehar 50 % eller större anställning vilket är något högre än förra året men i nivå med tidigare. Motsvarande siffror för de utan bevis är 46 % full tid. 5

7 Sysselsättningsgrad, med vs. utan utbildningsbevis 70% 63% 60% 50% 4 40% 30% 20% 10% 0% 21% 13% 7% 8% 7% 8% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 100% Med utbildningsbevis, n=156 Utan utbildningsbevis, n=39 En analys av de som erhållit utbildningsbevis visar att det finns könsskillnader mellan anställningsformerna. Det verkar som om männen (76 %) har något lättare att få 100 %-iga tillsvidareanställningar än kvinnorna (72 %). Bland vikariaten är fördelning av de fulla tjänsterna den omvända med 47 % för män och 53 % för kvinnor. Av de 163 före detta studerande med utbildningsbevis som hade anställning januari/februari i år säger 56 % att de är anställda som fritidsledare eller motsvarande. Men som jag skall visa i kommande grafer så har de studerande tagit marknadsandelar inom andra nya områden. Var och med vad arbetar de utbildade fritidsledarna? Arbetsplats för de som hade anställning som kan betraktas som relevant för utbildningen domineras av kommunernas olika arbetsplatser. Hela 76 % (125 anställningar) av dem som besvarat enkäten, erhållit utbildningsbevis och har en för utbildningen relevant tjänst, arbetar inom kommuner. Detta är en något större andel än förra året (2013:75 %). Privat Företag SIS Kommun Landsting Förening Stiftelse Församling Kriminalvården Studieförbund Totalt antal Kvinna Man Totalt antal av kommunala anställningarna är på 100 % och av dessa är 45 tillsvidareanställning. Det kanske inte är en imponerande siffra men tittar vi på alla anställningsformer så har hela 116 personer av de som fått tjänst inom kommuner en anställning på minst 50 %. En anställning som ger en lön att leva på och en fot inne i systemet. 6

8 Som visas i tabellen på förra sidan så är det vissa skillnader på arbetsgivare mellan könen men då antalet anställningar är få förutom i kommunen är det svårt att dra några slutsatser annat än kvinnor verkar få tillträde till de kommunala tjänsterna i något större omfattning än män. Detta helt omvänt jämfört med förra året. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 79% 74% Arbetsgivare relaterat till kön 20% 10% 0% 8% 9% 1% 3% 4% 4% 5% 4% 1% 1% 1% 3% 3% Kvinnor, n=79 Män, n=83 Fördelningen av de relevanta anställningarna för gruppen med utbildningsbevis visar att männen inte längre dominerar nyanställningarna på fritidsgårdarna och att andelen som fått tjänster inom skolans ram har ökat markant jämfört med tidigare år. Arbetsplats relaterat till kön 40% 35% 30% 29% % 25% 20% 15% 10% 5% 4% 3% 3% 3% 9% 14% 1% 1% 5% 4% 4% 4% 4% 12% 5% 0% Kvinnor, n=86 Män, n=90 7

9 Kvinnor dominerar Personliga assistenter men även gruppen Annat där vi finner tjänster på LSS-boenden, kommunala allaktivitetshus, och olika former av korttidstillsyn. Anledningen till att populationen här är större än i förra grafen är att flera informanter har delade tjänster på t.ex. skola/fritids eller skola/fritidsgård. När man ser på fördelningen på verksamhetsområde finner man att inom de flesta verksamhetsområdena har eventuell könsdominans jämfört med förra undersökningen bytt kön. Detta tolkar jag att som så att både kvinnor har samma tillträde till de tjänster som erbjuds fritidsledare. Kvinnor har i år i något större utsträckning fått tjänster inom förskola, öppen verksamhet och behandling medan männen som i större omfattning arbetar inom skola 1 5. I gruppen annat finns bl.a. tjänster inom LSS och friskvård. Verksamhetsområde relaterat till kön 45% 44% 40% 38% 35% 30% 25% 20% 23% 25% 23% 15% 10% 5% 4% 9% 13% 12% 1% 14% 4% 3% 3% 5% 0% Kvinnor, n=96 Män, n=106 Flera av informanterna har delade arbetsplatser, även om arbetet utförs i samma lokaler och därmed också delade verksamhetsområden och har då markerat i flera områden. Vanligast är sådana kombinationer mellan skola och fritidsverksamhet samt på fritidsgård med fritidsklubb och öppen verksamhet. Totalt har 202 informanter svarat. Som visats tidigare är den absolut största arbetsgivaren kommunen och det är även här man finner absolut flest av de för utbildningen relevanta tjänsterna, 146 av 198 (74 %). 125 informanter med utbildningsbevis anger att de har kommunen som arbetsgivare. Där av är 121 jobb relevanta för utbildningen. 113 (92 %) av tjänsterna är på 60 % eller mer. 62 tjänster (kvinnor 26, män 36) är tillsvidareanställningar och 40 (kvinnor 23, män 17) är vikariat. 8

10 Förskola 4% Arbetsplats inom kommun Skola 30% Fritidsgård 39% Annat Studieförbund 1% Personlig assistent 1% Behandlingshem 1% HVB * 3% Boende 12% Fritids 3% n = 145 *boende för ensamkommande flyktingar Fritidsgårdarna är den största arbetsplatsen inom kommunen för de som avslutade sin fritidsledarutbildning under 2013, med skolan på andra platsen. I skolan har 43 personer, (21 kvinnor, 22 män) mot fritidsgårdarnas 56 personer (29 kvinnor, 27 män) fått anställning. Ny arbetsplats i år är HVB där 5 nyutbildade (1 kvinna, 4 män) fått anställning. Även Fritis och Förskolan har anställt nyutbildade fritidledare i större omfattning än tidigare. Båda verksamheterna 5 tjänster (kvinnor 3, män 2) var. Krävs fritidsledarutbildning? Enligt informanterna med utbildningsbevis så krävs fritidsledarutbildning i de flesta fall (78 %) för de relevanta tjänsterna. Fritidsledarskolorna anser att man inte genomgått fritidsledarutbildning om man inte fått något utbildningsbevis och så borde ju även arbetsgivarna tänka och därmed efterfråga detta bevis vid anställning. 26 av informanterna som avslutade sina studier under 2013 utan att ha erhållit utbildningsbevis innehar anställningar i varierande omfattning där de anger att fritidsledarutbildning varit ett krav. 65 % av dessa anställningar är inom kommun och de flesta är inom skola och fritidsgård. Flera anställningar är tillsvidare och även på 100 %. Hälften av dem har titeln fritidsledare och några fritidspedagog. Båda titlarna med flerårig utbildning på högskolanivå för att uppnå. Det är svårt att förstå varför arbetsgivarna ställer krav på utbildning och sedan inte kräver det vid anställning 9

11 Bland alla informanter som avslutade sina studier under 2013 är fördelningen enligt nedan Fritidsledarutbildning ett krav Ja 79% Nej 18% n = 163 Vet ej 3% I relation till förra årets undersökning har andelen relevanta tjänster som där det krävs fritidsledarutbildning har ökat något (7 %). Vad har de till fritidsledare utbildade för titel? Titlar för alla som avslutade sina fritidsledarstudier med utbildningsbevis under 2013 och innehar en relevant tjänst ger en, om än något osäker, bild av vilka arbetsuppgifter de har. Den absolut vanligaste titeln oavsett arbetsplats är fritidsledare, 57 %. Assistent används i flera fall i kombinationer t.ex. behandlings-, personlig eller elevassistent. Andelen fritidspedagoger ökar stadigt. Diagrammet visar fördelningen mellan de vanligaste titlarna för de med relevanta anställningar. Intergrationspedago g 1% Pedgogisk resurs 2% Habiliteringsassitent 2% Fritidspedagog 5% Ungdomsledare 2% Stödassitent 2% Annat 9% Titel Boendehandledare 2% Assistent 2% Fritidsledare 57% Boendestödjare 2% Kriminalvårdare 1% Fritidsassistent 2% Behandlingsassisten t 2% Elevassistent 3% Personlig assistent 2% Barnskötare 2% 10

12 Det verkar som om varje relevant arbetsfält har sin egen titelnomenklatur även om de flesta har fritidsledarutbildning som krav och följaktligen anställer fritidsledare. En analys på skillnaderna för kvinnor och män, visar att det inte heller i år inte finns några större skillnader inom något titelområde. Var gör de andra? Inte alla som erhåller utbildningsbeviset får eller väljer att ta ett jobb. Av dessa, som i år är 26 (2012;39) personer är några föräldralediga (3), några studerar (16), 2 sjukskrivna och 5 är arbetssökande. Sammanfattning Slutligen kan jag konstatera att fritidsledarutbildningen leder till jobb! Hela 87 % (176 personer) har anställning i någon omfattning. Om vi till dessa lägger de 26 som förhoppningsvis frivilligt, är föräldralediga eller studerar så är hela 97,5 % (2012: 93 %, 2011: 91 %) sysselsatta (2 sjukskrivna) sex månader efter examen. Detta är högre än förra året. Endast 2,5 % (2012: 4 %, 2011:8 %) arbetssökande. Undersökningen visar dessutom att även om alla utbildade inte fått arbete så är andelen arbetssökande mindre bland dem som fått utbildningsbevis, 2,5 % (2013: 3,6 %, 2012:8,2 %) än bland de utan beviset, 18,5 % (2013: 12,9 %, 2012:12,5 %). Detta är en skillnad som bestått över många år och i år ännu tydligare än tidigare. 93 % med utbildningsbevis och anställning, har en för utbildningen relevant anställning. 169 personer (97 %) av de som har utbildningsbevis och anställning, har en anställningsgrad på 50 % eller mer. 110 personer (63 %) innehar 100 %-iga tjänster 49 % har tillsvidaretjänster och 30 % vikariat som kanske kan leda till fasta anställningar. Undersökningen visar att Fritidsledarskolorna under läsåren utbildat totalt 294 personer (139 kvinnor, 154 män) varav 77 % erhöll utbildningsbevis. Trots att de 21 Fritidsledarskolorna i samverkan med en gemensam utbildningsplan utdelar strax över 200 utbildningsbevis per år så minskar inte arbetsmarknaden utan nya verksamhetsplatser och nya arbetsgivare förstår hur bra det är att ha fritidsledare anställda. Allt fler nyutexaminerade fritidsledare får jobb! 11

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2012 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning våren

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2016 1 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2014 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2015 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2011 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning våren

Läs mer

Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007.

Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007. Gamleby den 10 mars 2007 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007. 1. Allmänt Denna undersökning bygger på en medverkan av 20 av 25 nu verksamma fritidsledarskolor. Dessa

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2010 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2011

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Innehållsförteckning Inledning... 1 Resultat... 1 Hippologprogrammet... 2 Arbetsliv... 3 Fortbildning... 6 Information... 7 Sammanfattning...

Läs mer

Vart tog lärarna vägen?

Vart tog lärarna vägen? UFL-rapport Nr 2006:03 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Vart tog lärarna vägen? Om arbetsmarknaden för nyutexaminerade lärare mot tidigare år Jennie Corneskog

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:5AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:5AU1

Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:5AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:5AU1 Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion Motion 2014:5A118Fr, Utökat valideringssystem av klass Nanas 11/12,

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13. 1 Inledning

Verksamhetsberättelse 2012-13. 1 Inledning Verksamhetsberättelse 2012-13 1 Inledning Det är dags att summera ytterligare ett verksamhetsår för organisationen Fritidsledarskolorna. På årsmötet 2012 på Kristinehamns folkhögskola arbetade vi intenstivt

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet

Vad hände sen? - Uppföljning av Pol mag-studenter vid Uppsala universitet Vad hände sen? - Uppföljning av Pol -studenter vid Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Vårterminen 2005 Bakgrund till studien Denna studie har gjorts av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Cornelia Björk Utredare på FoU i Väst/GR cornelia.bjork@grkom.se Korta fakta om projektet Jan 2015 - feb 2016 Samverkan mellan AFH, Arb-vux och AF 30 deltagare Långvarigt

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

UPPFÖLJNING AV APOTEKARE GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 UTEXAMINERADE FRÅN ALI HULO OCH CAMILLA BÖRSTELL STUDENTSTUDIEVÄGLEDARE FÖR APOTEKARPROGRAMMET

UPPFÖLJNING AV APOTEKARE GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 UTEXAMINERADE FRÅN ALI HULO OCH CAMILLA BÖRSTELL STUDENTSTUDIEVÄGLEDARE FÖR APOTEKARPROGRAMMET UPPFÖLJNING AV APOTEKARE UTEXAMINERADE FRÅN GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HÖSTEN 2010 ALI HULO OCH CAMILLA BÖRSTELL STUDENTSTUDIEVÄGLEDARE FÖR APOTEKARPROGRAMMET PÅ UPPDRAG AV PROGRAMKOMMITTÉN FÖR FARMACI

Läs mer

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning.

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Allmänt Uppställning av denna rapport följer mallen som används för att redovisa den årliga vart tog de vägen undersökningen. Vi

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Fler män ger fler män? Uppföljning av. MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen

Fler män ger fler män? Uppföljning av. MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Fler män ger fler män? Uppföljning av MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen 2007 Under perioden februari02 oktober03 pågick AMS/Mål3-projektet MiFF (Män i

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 1. Inledning Skövde kommun har undertecknat CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), en europadeklaration

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Arbetsförmedlingen Kultur Media. Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011

Arbetsförmedlingen Kultur Media. Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011 Arbetsförmedlingen Kultur Media Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011 Prognos för kultur och media 2011 Arbetsmarknadsprognosen för kultur och media bygger på Arbetsförmedlingen Kultur och Media:s

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler

TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL 2013:9 Arbetsmarknad med motstridiga signaler TSL-rapport november 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

RESULTAT AV ALUMNENKÄT

RESULTAT AV ALUMNENKÄT RESULTAT AV ALUMNENKÄT Göteborgsprogrammen 2015 Linda Fröberg Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet 2016-03-18 Alumnenkät 2015 Denna undersökning syftar till att få kännedom om var studenter

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Chefsinformation från personalavdelningen

Chefsinformation från personalavdelningen Personalavdelningen Januari 2012 Chefsinformation från personalavdelningen Obehöriga och delvis behöriga lärare Legitimationskraven tvingar oss att bli ännu mer uppmärksamma på att de medarbetare vi anställer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Unga och pension Februari 2015 Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Metod Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats internetpanel. 1 005 personer besvarade

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord våren 2010 Juridiska institutionen 2 3 Inledning Under 2000 och 2005 genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer