Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens"

Transkript

1 Hur har det gått för Umeå universitets studenter efter examen? En uppföljning av de examinerades förvärvsfrekvens

2 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Mättillfällen Examinerade totalt Grund- och avancerad nivå Förvärvsarbete Förvärvsarbete per sektor Förvärvsarbete per fakultet Humanistisk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinsk fakultet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå School of Education Medianinkomst per sektor Utbildning på forskarnivå Förvärvsarbete Förvärvsarbete per sektor Medianinkomst per sektor Slutsatser Definitioner... 18

3 3 1 Bakgrund Flera av Sveriges lärosäten följer på olika sätt upp hur det går för deras studenter efter examen. I det stora hela sker dock ingen systematisk uppföljning, utan det rör sig i de flesta fall om punktinsatser. Den uppföljning som görs sker huvudsakligen på programnivå, där enkäter skickas ut till studenter som avlagt en specifik examen, med frågor som exempelvis: Var arbetar du? Hur snabbt fick du arbete efter din examen? På vilket sätt fick du jobb? Varför valde du ett visst yrke? Vad tjänar du? Den insamlade informationen är dels av vikt för blivande studenter i deras utbildningsval och dels viktig för utbildningarna och lärosätena kring vilka yrken och arbetsuppgifter som sannolikt väntar studenterna och hur den s.k. anställningsbarheten ser ut. Flera olika aktörer gör årligen olika sammanställningar av studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen. Högskoleverket presenterar årligen rapporten Etableringen på arbetsmarknaden, som granskar etableringen 1,5 år efter examen. Etableringstalet tar dock ingen hänsyn till faktorer som om lärosätena i hög utsträckning är riksrekryterande eller inte, samt om det finns en stor eller liten lokal arbetsmarknad. Umeå universitet är ett av landets få fullbreddsuniversitet, med ett omfattande utbildningsutbud. Detta gör universitetet riksrekryterande. Regionens arbetsmarknad är dock relativt liten. En stor del av de utbildningsinriktningar som ges vid Umeå universitet har i princip ingen avsättning på den lokala eller regionala arbetsmarknaden, vilket innebär att många examinerade måste flytta för att få ett jobb. Umeå universitet är alltså riksrekryterande till utbildningarna och en stor leverantör av kvalificerad arbetskraft till bl.a. Mälardalsregionen. Denna nettoexport av arbetskraft innebär en viss fördröjning i etableringen på arbetsmarknaden, en fördröjning som är tillräckligt stor för att få genomslag i statistiken, eftersom den mäter etableringen relativt kort tid efter examen (1,5 år). Detta gör att utfallet för Umeå universitet är undermåligt. Man kan säga att Högskoleverket mäter avståndet mellan lärosätena och de stora arbetsmarknadsregionerna i landet. Kvällstidningarna är dock inte sena att använda etableringsgraden som den enda sanningen och även rangordna lärosätena på basis av resultatet. För att få en mer objektiv bild av vad som händer med Umeå universitets examinerade studenter har en beställning avseende förvärvsfrekvens gjorts hos SCB. En fördel med att använda SCB:s klassificering är att förvärvsfrekvens omfattar personer som tagit examen inom ett spann om fyra år. Det längre tidsperspektivet gör att de som examineras från Umeå universitet hunnit komma ikapp övriga landet. I övrigt baseras uppgifterna om inkomster, arbetsställe m.m. på SCB:s sysselsättningsregister. Tilläggas bör dock att begrepp som arbete, sysselsättning, etablering på arbetsmarknaden, förvärvsfrekvens och dylikt är väldigt komplexa och inte låter sig förklaras med enkla modeller. Andelen examinerade i förvärvsarbete beror på en mängd olika faktorer, t.ex. hur många som examinerats, hur många som går i pension, migration, löner, arbetsmiljö, regelverk etc. En person som emigrerat/utlandsarbetar redovisas som ej förvärvsarbetande, vilket förklarar varför det ser ut som att t.ex. gruppen med tandläkarexamen har dålig förvärvsfrekvens (trots att väldigt få tandläkare är arbetslösa). Syftet med denna redogörelse är att på ett relativt okomplicerat sätt beskriva hur det går för Umeå universitets utexaminerade studenter.

4 4 1.1 Mättillfällen Mättillfälle 1 är i november Där ingår populationen examinerade från Umeå universitet läsåren 1999/ /04. Mättillfälle 2 är i november Där ingår populationen examinerade från Umeå universitet läsåren 2000/ /05. Mättillfälle 3 är i november Där ingår populationen examinerade från Umeå universitet läsåren 2001/ /06. En viss eftersläpning finns i jämförelsen. Detta beror på att uppgifterna för november 2008 inte beräknas vara klara före februari 2010, och då är populationen examinerade från Umeå universitet 2002/ /07. Planeringsenheten gör en årlig beställning från av dessa uppgifter från SCB (Regionala tabeller A1). En brist i statistiken är att det inte går att beställa uppgifter om hur många studenter per examen/examensgrupp som befinner sig utomlands och förvärvsarbetar. Dessa är, som nämnts ovan, registrerade som ej förvärvsarbetande i SCB:s tabeller.

5 5 2 Examinerade totalt Mättillfälle 1: Antal examinerade från Umeå universitet läsåren 1999/ /04 Grund- och avancerad nivå: Forskarnivå: 865 Mättillfälle 2: Antal examinerade från Umeå universitet läsåren 2000/ /05 Grund- och avancerad nivå: Forskarnivå: 896 Mättillfälle 3: Antal examinerade från Umeå universitet läsåren 2001/ /06 Grund- och avancerad nivå: Forskarnivå: 889 Det är alltså betydligt fler som examinerats på grund- och avancerad nivå under sista perioden. På forskarnivån har antalet varit relativt konstant. Figur: Examinerade från GU (utbildning på grund- och avancerad nivå) samt FU (utbildning på forskarnivå) vid Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06.

6 6 3 Grund- och avancerad nivå 3.1 Förvärvsarbete När det gäller generella examina är ingen uppdelning gjord på enskilda examina. Detta beror på att SCB endast redovisar examensgrupper av generella examina. Yrkesexamina redovisas dock per examen. Föräldralediga och emigrerade/utlandsarbetande räknas som ej förvärvsarbetande. Vid mättillfälle 1 förvärvsarbetade personer (88 procent) personer förvärvsarbetade inte (12 procent). Av de som ej förvärvsarbetade var det 16 procent som befann sig i någon form av högskoleutbildning. Vid mättillfälle 2 var det personer som förvärvsarbetade (89 procent) personer förvärvsarbetade inte (11 procent). Av de som ej förvärvsarbetade var det 16 procent som befann sig i någon form av högskoleutbildning. Vid mättillfälle 3 var det personer som förvärvsarbetade (90 procent) personer förvärvsarbetade inte (10 procent). Av de som ej förvärvsarbetade var det 13 procent som befann sig i någon form av högskoleutbildning. Den allmänna konjunkturförbättringen som skedde mellan dessa tre år är sannolikt en av huvudförklaringarna till ökningen. Figur: Antal personer i förvärvsarbete/ej i förvärvsarbete, med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06.

7 7 3.2 Förvärvsarbete per sektor Av dem med en examen på grund- och avancerad nivå arbetade flest inom sektorn Utbildning och forskning. Den kommunala skolan är den enskilt största avnämaren av examinerade på grund- och avancerad nivå från Umeå universitet. Vård och omsorg kommer på andra plats. Där är det landstinget som är huvudavnämare. Finansiell verksamhet och företagstjänster är den tredje största gruppen. Näringslivet är huvudavnämare inom denna sektor. Offentlig förvaltning inom staten är den fjärde största gruppen. Figur: Förvärvsarbetande personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer.

8 8 3.3 Förvärvsarbete per fakultet (grund- och avancerad nivå) Humanistisk fakultet Examinerade vid humanistisk fakultet, med en Teologie kandidatexamen eller motsvarande har högst andel i förvärvsarbete. Personer med Magisterexamen i konst har lägst förvärvsfrekvens. Den har dessutom minskat markant. Figur: Andel i förvärvsarbete av personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitets humanistiska fakultet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

9 Samhällsvetenskaplig fakultet Högst andel i förvärvsarbete har de med Juristexamen eller motsvarande. Lägst återfinns bland de med Magisterexamen inom ADB-området. Rent generellt är förvärvsfrekvensen för examinerade inom samhällsvetenskapliga ämnen hög. Figur: Andel i förvärvsarbete av personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer.

10 Medicinsk fakultet Högst andel i förvärvsarbete har de med en Kandidatexamen rehabilitering, Röntgensjuksköterskeexamen eller motsvarande, samt Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Lägst andel återfinns bland de som har en Magisterexamen i omvårdnad. Figur: Andel i förvärvsarbete av personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitets medicinska fakultet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

11 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Högst andel i förvärvsarbete har personer med en Högskoleexamen eller motsvarande med inriktning mot bygg. Lägst andel i förvärvsarbete har personer med Magisterexamen med inriktning mot fysik. Rent generellt är förvärvsfrekvensen för examinerade vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet hög. Figur: Andel i förvärvsarbete av personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitets teknisknaturvetenskapliga fakultet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

12 Umeå School of Education Vid de tre mättillfällena fanns fortfarande fakulteten för lärarutbildning. En redovisning görs därför för denna fakultet (vars utbildningar numera ges av Umeå School of Education - USE). Högst andel i förvärvsarbete bland de som examinerats har Specialpedagoger med inriktning mot grundskoleverksamhet samt Specialpedagoger utan angiven inriktning/verksamhet. Lägst förvärvsfrekvens återfinns bland de med en Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare och senare år. Rent generellt är förvärvsfrekvensen för examinerade vid USE mycket hög. Figur: Andel i förvärvsarbete av personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå School of Education (f.d. fakulteten för lärarutbildning) åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

13 Medianinkomst per sektor Medianinkomsten vid mättillfälle 1 var kronor (ca kronor per månad). Endast 0,85 procent av dem med förvärvsarbete hade eget företag som inkomstkälla. Vid mättillfälle 2 var medianinkomsten kronor (ca kronor per månad). 0,9 procent av de förvärvsarbetande hade eget företag som inkomstkälla. Vid mättillfälle 3 var medianinkomsten kronor (ca kronor per månad). Endast 0,7 procent av dem med förvärvsarbete hade eget företag som inkomstkälla, vilket innebär en minskning jämfört med året innan. Medianinkomsten för de egna företagarna är klart lägre än för de anställda vid samtliga mättillfällen. Observera att medianinkomsten baseras på både hel- och deltidslöner och inte ska tolkas som en genomsnittlig heltidslön. Högst medianinkomst återfinns inom sektorn Tillverkning och utvinning, tätt följd av Byggverksamhet. Den sektor inom vilken flest examinerade verkar, Utbildning och forskning, har relativt låg medianinkomst. Värt att komma ihåg är att sektorer med få verksamma kan uppvisa större fluktuationer av medianinkomsten mellan enskilda år. Figur: Medianinkomst för personer med en examen på grund- och avancerad nivå från Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06 fördelade på sektorer.

14 14 4 Utbildning på forskarnivå 4.1 Förvärvsarbete Ingen uppdelning är gjord på vetenskapsområden eller fakulteter. Detta beror på att SCB endast redovisar examensgrupper, där examen på forskarnivå räknas som en examensgrupp. Av de 865 som examinerades 1999/ /04 var det 685 som förvärvsarbetade och 180 som inte förvärvsarbetade år Det var alltså 79 procent som förvärvsarbetade och 21 procent som inte förvärvsarbetade. Efterföljande år, dvs. 2006, har summan av förvärvsarbetande minskat till 77 procent och ej förvärvsarbetande ökat till 23 procent. År 2007 förbättrades siffrorna, 78 procent förvärvsarbetade och 22 procent förvärvsarbetade inte. Skillnaderna är som synes mycket små mellan åren. Figur: Antal individer i förvärvsarbete samt ej i förvärvsarbete av dem som erhållit en examen på forskarnivå vid Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06.

15 Förvärvsarbete per sektor Inte helt oväntat arbetar flest personer (drygt 60 procent) med forskarexamen inom sektorn Utbildning och forskning. Endast en mycket liten del var anställda inom näringslivet eller hade eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Figur: Antal individer i förvärvsarbete av dem som erhållit en examen på forskarnivå vid Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06, fördelat på sektorer. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

16 Medianinkomst per sektor Vid mättillfälle 1 var medianinkomsten kronor på årsbasis. Vid mättillfälle 2 hade medianinkomsten sjunkit till kronor på årsbasis. Vid mättillfälle 3 hade en ökning skett till kronor i årslön, vilket motsvarar kronor i månadslön. De som arbetade inom sektorn vård och omsorg hade högst medianinkomst. Observera att medianinkomsten baseras på både hel- och deltidslöner och inte ska tolkas som en genomsnittlig heltidslön. Figur: Medianinkomst för förvärvsarbetande inom olika sektorer år 2005, 2006 och 2007, för dem som erhållit en examen på forskarnivå vid Umeå universitet åren 1999/ /04, 2000/ /05 samt 2001/ /06. När inga jämförbara siffror finns är staplarna tomma.

17 17 5 Slutsatser Från mättillfälle 1 till mättillfälle 3 har större andel personer med en examen på grund- eller avancerad nivå fått arbete. Medianinkomsten stiger även något för denna grupp. Den allmänna konjunkturen förbättrades under denna period, vilket är en av huvudförklaringarna till dessa fakta. Någon fördjupad analys är inte gjord av huruvida utbildningarna blivit mer inriktade mot anställningsbarhet. En klar majoritet av de som examineras från Umeå universitet får arbete inom offentlig sektor, dvs. statlig-, landstings- eller kommunal sektor. En mycket liten del av de examinerade blir egna företagare. Dessa fakta kan vara intressanta att ta i beaktning när utbildningar planeras, givet det faktum att det i samhällsdebatten ofta talas om vikten av entreprenörskap. Förvärvsfrekvensen är högre bland personer med yrkesexamen än personer med generella examina. På forskarnivå har andelen med förvärvsarbete legat relativt stabilt, och ökat något mellan mättillfälle 2 och mättillfälle 3. Detta kan förklaras av en allmän konjunkturförbättring mellan de två åren. Medianinkomsten ökar mellan åren. Det lönar sig med en forskarutbildning. Medianinkomsten är mer än kronor högre per år för den som har en examen på forskarnivå, jämfört med den som har en examen på grund- eller avancerad nivå. De presenterade siffrorna blir riktigt intressanta först då en mer longitudinell jämförelse över tid kan göras. Siffrorna över förvärvsfrekvensen kommer årligen att beställas, analyseras och jämföras med tidigare år, för att följa utvecklingen. Både sammanställningen och tabellerna med rådata kommer att distribueras till fakulteterna för analyser och ställningstagande kopplade till studenternas anställningsbarhet. För mer information kontakta Boa Drammeh på planeringsenheten (tel ).

18 18 6 Definitioner Om en person har avlagt mer än en examen under de jämförda åren, medräknas endast en av dessa examina. Forskarexamen prioriteras framför grundexamen. Yrkesexamen prioriteras före generell examen (magister-, kandidat- och högskoleexamen). Om en person har avlagt mer än en yrkesexamen under perioden prioriteras den senast avlagda. Detsamma gäller om en person har avlagt mer än en generell examen under perioden. Uppgifter om sysselsättning, näringsgren, yrkesställning (anställd/företagare), sektor och arbetsinkomst är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister. Näringsgrensindelningen bygger på Svensk Näringsgrensindelning (SNI 2002) och redovisas på "grov nivå" vilket innebär en indelning i elva grupper. Arbetsinkomst innebär bruttolön plus inkomst av aktiv näringsverksamhet av jordbruksfastighet och rörelse, sjöinkomst, sjukpenning samt föräldrapenning. Detta innebär att lönen inte alltid gäller heltidsarbete. I gruppen Ej förvärvsarbetande ingår även studerande. Utbildningar med färre än 30 examinerade särredovisas ej. Däremot ingår dessa i uppgifterna för universitetet totalt.

19 19

20 Umeå universitet Planeringsenheten Umeå Telefon

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013 Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013 Examinerade läsåren 2011/12, 2009/10 och 2007/08 RAPPORT 2015:26 Rapport 2015:26 Etablering på arbetsmarknaden 2013 Etablerade läsåren 2011/12,

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Beskrivning av etableringsmåttet. Andelen examinerade som har etablerat sig på arbetsmarknaden

Beskrivning av etableringsmåttet. Andelen examinerade som har etablerat sig på arbetsmarknaden Beskrivning av etableringsmåttet Andelen examinerade som har etablerat sig på arbetsmarknaden Etableringsmåttet Universitetskanslersämbetet, och tidigare Högskoleverket, har i uppdrag av regeringen att

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Vägen från skola till arbetsmarknad

Vägen från skola till arbetsmarknad Vägen från skola till En studie om påverkan på arbetskraftsutbudet Januari 2010 1 (33) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613 08 08 www.sweco.se www.eurofutures.se

Läs mer

Stannar inresande studenter kvar i Sverige?

Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Statistisk analys Anders Wiberg Analysavdelningen 08-5630 8836 anders.wiberg@hsv.se www.hsv.se 2010-05-18 Analys nr 2010/6 Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Antalet inresande studenter har ökat

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden Rapport 2010:21 R Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden www.hsv.se Rapport 2010:21 R Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Innehållsförteckning Arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper... 2 Juseks medlemsgrupper

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden 2011

Etableringen på arbetsmarknaden 2011 , www.uk-ambetet.se Rapport 2013:11 Etableringen på arbetsmarknaden 2011 Examinerade läsåret 2009/10 2013:11 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2013 Staffan Nilsson, Anders Viberg Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

I och utanför arbetskraften

I och utanför arbetskraften 1(6) 2014 Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Fördjupningar Tabellerna i fördjupningen omfattar tre av regeringens prioriterade områden: Sysselsättning Företagande Utbildning Varje område

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2016-02-10 / 3 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Högre utbildning leder till snabbare etablering på arbetsmarknaden

Högre utbildning leder till snabbare etablering på arbetsmarknaden Statistisk analys Anders Wiberg 0730-80 41 28 2008-06-04 2008/7 Högre utbildning leder till snabbare etablering på arbetsmarknaden Doktorsexaminerade och examinerade på högskolans grundnivå har den högsta

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet 1 Leg sjuksköterska med specialisering inom diabetesvård Nivå Avancerad Nivå (magister) Avancerad Nivå (magister) Avancerad

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar Arbetsmarknad Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Fler fick jobb. Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar påbörjade under maj 1 063 personer någon form av arbete,

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2005:42 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2001/02 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN» Högskoleverkets rapportserie 2003:7 R ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN» Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Är det värt besväret? Inkomster bland akademiker med dubbla examina. Juli 2011. Håkan Regnér

Är det värt besväret? Inkomster bland akademiker med dubbla examina. Juli 2011. Håkan Regnér Är det värt besväret? Inkomster bland akademiker med dubbla examina Juli 2011 Håkan Regnér Omslag: Sarah Mared arbetar som verksarkivarie på Ekobrottsmyndigheten. Hon har examen i Historia, Idéhistoria

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från början av 1980-talet fram till början av 2000-talet.

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden

Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden Rapport 2007:56 R Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden Examinerade 2000 Arbetsmarknad 2003, 2005 Examinerade 2002 Arbetsmarknad 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2009:28 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2005/06 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Datamaterial och avgränsning Disposition

Datamaterial och avgränsning Disposition 2 1. Inledning Från och med år 2035 väntas utrikes födda utgöra ungefär 20 procent av samtliga förvärvsarbetande i åldern 16-74 år, vilket kan jämföras med dagens nivå på 14 procent. Det betyder att utrikes

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Arbetsmarknaden för unga akademiker

Arbetsmarknaden för unga akademiker PM Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson 2012-04-03 Arbetsmarknaden för unga akademiker Denna PM redovisar fakta om unga akademikers arbetslöshet och några policypunkter. Högre arbetslöshet bland yngre akademiker

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

Forskarutbildade på arbetsmarknaden

Forskarutbildade på arbetsmarknaden Rapport 2012:29 R Forskarutbildade på arbetsmarknaden Statistisk analys och litteraturstudie www.hsv.se Rapport 2012:29 R Forskarutbildade på arbetsmarknaden Statistisk analys och litteraturstudie Högskoleverket

Läs mer

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Ersätter tidigare examensregler, dnr: 2755/2007-300 (grundnivå och avancerad nivå) och

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 77 UF 20 SM 1303 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå görs från

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar

Etablering på arbetsmarknaden för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar Etablering på för studeranden från kvalificerad yrkeshögskoleutbildningar med avslut 2004-2008 1 (71) Datum: 2012-06-07 Etablering på för studerande från kvalificerade yrkesutbildningar med avslut 2004-2008

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN EXAMINERADE 1999/2000 OCH 2000/01. Högskoleverkets rapportserie 2004:24 R

ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN EXAMINERADE 1999/2000 OCH 2000/01. Högskoleverkets rapportserie 2004:24 R ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN EXAMINERADE 1999/2000 OCH 2000/01» Högskoleverkets rapportserie 2004:24 R ETABLERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN EXAMINERADE 1999/2000 OCH 2000/01» Högskoleverket 2004 Högskoleverket

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN VERKTYGET BAK- OCH FRAMGRUND

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN VERKTYGET BAK- OCH FRAMGRUND TILLBAKA TILL FRAMTIDEN VERKTYGET BAK- OCH FRAMGRUND 2 Frågesport Vet ni vilka kurser era studenter läser? Vet ni vilka regioner/städer era studenter kommer ifrån? Vet ni hur många studenter som bor kvar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03. Utrikes födda hade svårare att få ett arbete än inrikes

Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03. Utrikes födda hade svårare att få ett arbete än inrikes UF 86 SM 0602 Inträdet på arbetsmarknaden Enkätundersökning våren 2006 bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03 The Entrance to the Labour Market I korta drag Utrikes födda hade svårare att få

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer