placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum"

Transkript

1 placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS

2 Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens Karriär- och rekryteringsservice Ekonomforum. Undersökningen gjordes för att ta reda på hur hankeiter som varit ett till två år ute i arbetslivet placerat sig på arbetsmarknaden. En enkät skickades till alumner som utexaminerats åren 2007 och 2008 och det var för första gången möjligt att också svara elektroniskt på enkäten. I undersökningen ville man bl.a. få fram hur hankeiters arbetssituation ser ut för tillfället och hur stor den nuvarande bruttolönen är samt vilka faktorer som bidragit till att hankeiter fått sitt första arbete efter utexamineringen. På sommaren 2007 utfördes en jämförbar undersökning, då enkäten skickades till under åren 2005 och 2006 utexaminerade hankeiter. Nedan jämförs resultaten från undersökningen utförd detta år med resultaten från undersökningen gjord år I följande kapitel beskrivs placeringsundersökningen mera i detalj. I resultaten från år 2007 var medianrespondenten 28 år och hade en medellön på 3343,21, per månad. I årets resultat 2009 var medianrespondenten 27 år med en medellön på 3411,15, vilket indikerar att det inte skett någon stor förändring mellan lönen för två år sedan till lönen idag. Detta är en intressant observation med tanke på den ekonomiska krisen. Att poängtera är också att en kvinna förtjänar i medelsnitt 678,13 mindre än män enligt undersökningen år 2009 medan läget år 2007 var en skillnad på 1002,48. Respondenterna tillfrågades i båda undersökningarna om de anser att deras arbete motsvarar deras utbildning, om deras arbete motsvarar deras karriärmål, om deras arbete förutsätter akademisk examen och om de skulle byta arbete om det vore möjligt. Detta år hade det skett en förändring i svaren på dessa frågor. I undersökningen år 2007 svarade 59,4% och i undersökningen 2009 svarade 48,0% att deras arbete motsvarar deras utbildning. I frågan om arbetet kräver en akademisk examen svarade 57,4% år 2007 och 50,4% år 2009 att deras arbete kräver en akademisk examen. Respondenterna Enkäten skickades ut till 708 under åren utexaminerade ekonomie magistrar. Av dessa 708 personer svarade 242 personer, därmed blev svarsprocenten 34,18%. Av alla respondenter var studietiden i medeltal 6,33 år. Av respondenterna svarade 33,47% att de haft ett eller flera mellanår i studierna vilket är avsevärt mera än år 2007 då det bara var 19,4% som svarade att de haft mellanår i studierna. Av respondenterna var 50,2% män och 49,8% kvinnor, varav utexaminerade från Helsingfors var 71,9% och från Vasa 28,1%. Respondenterna var mellan 23 och 60 år gamla. Medianrespondenten var en 27-åring med en medellön på 3411,15. Av alla respondenter hade 12,4% (jämfört med 9,8% år 2007) varit på praktik utomlands och av dessa hade 10,3% (jämfört med 37,5% år 2007) åkt på praktik via Ekonomoforums praktikprogram. 34,7% av alla respondenter hade varit på utbyte antingen en eller flera gånger under sin studietid. Det vanligaste huvudämnet bland både kvinnor och män var marknadsföring (27,69% totalt, 28,22% för kvinnor och 27,39% för män), sedan företagsledning och organisation (21,07%) och till näst finansiell ekonomi (17,77%) och redovisning (15,70%). 88,0% hade svenska som modersmål medan 10,7% hade finska och 1,2% hade ett annat modersmål. Av respondenterna hade 16,5% antingen tagit eller höll på att ta en övrig examen utöver sin ekonomie magister examen. 65,3% hade arbetat deltid i medeltal 28 månader under sin studietid, 40,1% hade i något skede arbetat heltid i medeltal 35 månader och 64,5% hade haft sommararbete i medeltal 14 månader under sin studietid. Största delen av alla respondenter hade slutfört sina studier på 6 år (år 2007 var samma siffra 5 år). Vanligaste huvudämnet Sysselsättning År 2003 År 2005 År 2007 År 2009 Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföring Löntagare 89% 88,1% 92% 88% Företagare 2,6% 1,8% 2,5% 2,5% Arbetslösa 2,1% 06,% 1,2% 5,8% Arbetslös ngn period efter utex. 18,5% 20,8% 11,0% 19,5% Arbetsgivare Företag 82,5% 84,6% 85,3% 88,6% Stat 8,3% 7,7% 2,5% 6,6% Annat 8% 7,7% 1,2% 4,8% Bransch Bankverksamhet 13,6% 14,7% 23,3% 16,88% Övr.finansieringsverksamhet 6,4% 7,7% - 3,38% Position Tjänsteman 29,1% 34,7% 26,4% 30,1% Expertuppgifter 33% 36% 32,5% 35,2% Ledningsuppgifter 23,8% 14% 22% 22,4% Arbetsförhållande Permanent 76,7% 72,9% 73,6% 70,2% Tidsbegränsat 18,9% 22,6% 11,0% 11,6% Medelbruttolönen 2629, , , ,15 Skillnaden i bruttolönen mellan ,97 549,76 Helsingfors & Vasa Skillnader i bruttolönen mellan kön ,48 678,13 Arbetssökning Hade arbete före utex. 57,1% 46,1% 49,1% 50,00% Började söka arbete före ut. 30,7% 40,1% 36,2% 34,71% Började söka arbete efter ut. 10,4% 10,8% 6,1% 11,98% Hade inte sökt arbete 1,9% 0,6% 3,1% 2,48

3 Sysselsättning Sysselsättningen bland respondenterna var ganska som väntat. 70,2% av respondenterna var anställda tills vidare, 11,6% anställda tidsbegränsat, 6,2% löntagare och 2,5% var egen företagare. Enbart 1,2% var fortfarande studerande medan endast 5 personer (2,1%) var föräldralediga. Jämfört med undersökningen 2007 har den största förändringen skett i antalet arbetslösa vilket var 5,8% (14 personer) jämfört med 2007 då de arbetslösa endast var 2 dvs. 1,2%. Av de arbetslösa hade fyra personer finansiell ekonomi som huvudämne, tre redovisning, två FLO, två marknadsföring, en handelsrätt och en informationsbehandling. Märkvärt är också att hela 19,5% (47 personer) hade varit arbetslösa under någon tidpunkt efter utexamineringen. Det var intressant att märka att de som hade varit arbetslösa har evaluerat orsakerna enligt följande:»» Jag har inte hittat arbete som motsvarar min utbildning»» 29,3% är av ganska samma åsikt»» 29,3% är av helt av annan åsikt»» Min utbildning har inte givit mig tillräckliga förutsättningar för arbetslivet eller för att söka arbete»» helt av annan åsikt (51,7%)»» Jag har inte haft tillräckligt arbetserfarenhet»» lite av annan åsikt (27,6%)»» Det finns inte lämpliga jobb på min hemort»» helt av annan åsikt (42,1%)»» Jag har haft perioder som arbetslös mellan de fasta anställningarna»» helt av annan åsikt (68,5%)»» Jag har inte hittat ett intressant arbete»» lite av annan åsikt (31,6%)»» Jag har inte velat vara aktiv i arbetslivet»» helt av annan åsikt (75,4%) arbetet De flesta av respondenterna, 88,6%, som är verksamma i näringslivet jobbar för ett företag medan 6,6% jobbar för staten, 2,2% bedriver eget företag och resten 2,60% jobbar för en kommun, ett samfund eller något annat. De flesta av respondenterna jobbar för tillfället i huvudstadsregionen, 47,7% i Helsingfors, 8,1% i Esbo och 5,0% i Vanda. I Vasa jobbar det för tillfället 16,2% av alla respondenter och utomlands 11,5 %. Den mest allmänna branschen för utexaminerade hankeiter är inom finansförmedling utom försäkring och pensionsfondverksamhet (18,1%). Den näst största branschen var tillverkning, där 13,6% av respondenterna arbetade. Efter tillverkningsbranschen kom IT och telekommunikation (9,5%) och konsultverksamhet (8,6%), samt partihandel och detaljhandel (7,2%) Då respondenterna tillfrågades vilken position som beskriver deras situation bäst, ansåg 35,16% att de innehar en position med expertuppgifter medan 30,14% beskrev sig själv som tjänsteman och 8,22 % som en högre tjänsteman. 18,72% ansåg sig vara en chef på antingen högre-, mellan- eller lägre nivå. Av de respondenter som svarade på undersökningen var 70,2% anställda tills vidare, 11,6% tidsbegränsat anställda, 6,2% var löntagare och 2,5% egen företagare. Utöver detta var 1,2% fortfarande studerande och 5,8% arbetslösa. Bruttolön Medelbruttolönen för de respondenter som uppgivit sin lön var 3411,15. Bruttolönen bland utexaminerade från Helsingfors var 3570,09 medan bruttolönen får de som utexaminerats från Vasa Hanken var 3020,33. Jämfört med den undersökning gällande åren 2005 och 2006 utexaminerade hankeiters placering i arbetslivet, kan det konstateras att skillnaden mellan bruttolönen i Helsingfors och Vasa blivit mindre. Löneskillnaden mellan män och kvinnor har också blivit mindre. De som utexaminerats under åren hade en löneskillnad bland män och kvinnor på 1002,48 medan det i denna undersökning kommer fram att kvinnor förtjänar ca. 678,13 mindre än män. Det har därmed skett en ganska stor minskning från undersökningen utförd sommaren Detta år var det överraskande att de som läst informationsbehandling hade i medeltal den bästa bruttolönen på 4310,00 /mån. De som hade läst nationalekonomi som huvudämne hade i medeltal den näst högsta bruttolönen på 4133,33 /mån. De som hade läst finansiell ekonomi som huvudämne hade i medeltal en bruttolön på 3890,53 /mån och de som läst företagande hade i medeltal den fjärde högsta lönen på 3380,00. Till höger finns en tabell över hur bruttolönen skiljer sig mellan olika huvudämnen. Det är även intressant att titta hur bruttolönen skiljer sig mellan olika branscher. Nedan finns en tabell över detta. Hur motsvarar arbetet förväntningarna? Respondenterna tillfrågades också om de anser att deras arbete motsvarar deras utbildning och 48,0% svarade att den gör det. 50,4% av dem som svarade anser att deras arbete förutsätter akademisk examen och 17,0% har ett arbete som inte förutsätter akademisk examen medan 32,6% inte vet. 29,9% anser att deras arbete motsvarar deras karriärmål, medan 45,7% åtminstone delvis anser att arbetet motsvarar deras karriärmål. Detta år delades svaren mycket mer jämlikt mellan de olika alternativen jämfört med förra undersökningen då största delen av respondenterna, 71,5%, skulle definitivt eller kanske byta arbete medan 28,6% är riktigt nöjda med sitt arbete. BRUTTOLÖN ENLIGT HUVUDÄMNE Huvudämne Finansiell Ekonomi Medeltal Minimum Maximum Antal Företagande Redovisning Marknadsföring Företagsledning och organisation Informationsbehandling Nationalekonomi Handelsrätt Logistik och företagsgeografi Total

4 BRUTTOLÖN ENLIGT BRANSCH BRUTTOLÖN, JÄMFÖRELSE HELSINGFORS-VASA & MAN-KVINNA Yrkesbransch Medeltal Minimum Maximum Antal Tillverkning El-, Gas-, Värme- och vattenförsörjning Byggverksamhet Parti- och detaljhandel Hotell- och restaurangverksamhet Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondverksamhet Försäkring och pensionfondverksamhet Fastighets och uthyrningsverksamhet, Företagstjänster Forskning och utveckling Offentlig förvaltning och försvar Hälso- och sjukvård Tjänster för trafik inkl Resebyråer, spedition, och frakt IT och Telekommunikation Konsultverksamhet Utbildning Juridiska tjänster Bokföring och revision Media och reklam Annan Total Kön Studieort Arbetsförhållande Medeltal Minimum Maximum Antal Man Helsingfors Heltid Deltid Total Vasa Heltid Total Total Heltid Deltid Total Kvinna Helsingfors Heltid Deltid Total Vasa Heltid Total Total Heltid Deltid Total Total Helsingfors Heltid Deltid Total Vasa Heltid Total Total Heltid Deltid Total

5 Största delen av alla respondenter (50,4%) hade redan arbete före sin examen. 35,0% började söka jobb före examen och 6,7% sökte jobb direkt efter examen. Av de som svarade att de började söka arbete först efter examen, tog det för största delen 1-3 månader att hitta jobb. Respondenterna ombads även att utvärdera i vilken grad olika faktorer inverkat på att de fått sitt första arbete efter utexamineringen. Utvärderingen var på en skala från 4 till 1. där 4=mycket stor inverkan, 3= inverkade i någon mån, 2= inte särledes stor inverkan, 1= inverkade inte överhuvudtaget. De faktorer som enligt respondenterna haft mest inverkan på att de fått jobbet, är t.ex. personliga egenskaper, språkkunskaper, akademisk examen och egen aktivitet. Kön Akademisk examen Huvudämnet Biämnet Yrkeskompetens När började du söka arbete? Studieframgång Gradutema Branscherf. Man Frekvens Övrig arbetserf. Internationell erf. Medeltal 2,61 2,20 1,47 1,92 1,58 1,36 1,94 2,15 1,50 Kvinna Frekvens Medeltal 2,78 2,20 1,57 2,24 1,68 1,36 2,17 2,53 1,88 Totalt Frekvens Kön Arbetssökning Antal Procent Före examen Genast efter examen Månader efter avlagd examen Hade redan före examen Ej sökt arbete Total Övr. studier Språkkunskaper Adb. kunsk. Socialanätverk Personligaegensk. Egen aktivitet Org/stud. aktivitet Bekant arb. Intresse Man Frekvens Medeltal 1,31 2,65 2,12 1,88 2,83 2,72 1,02 1,35 1,48,65 Medeltal 2,69 2,20 1,52 2,08 1,63 1,36 2,05 2,34 1,69 Std.- avvikelse 1,398 1,372 1,062 1,205 1,071 1,021 1,414 1,331 1,311 Kvinna Total FAKTORER SOM BIDRAR TILL ATT FÅ ETT JOBB Frekvens Medeltal 1,24 2,83 2,23 1,95 2,99 2,89 1,38 1,59 1,43,63 Frekvens Annat Jobbsöknings kanaler Det absolut mest attraktiva sättet att söka jobb är via internet. Hela 62,8% av alla respondenter svarade att de använder sig av annonser när de söker jobb. Däremot hade 27,3% fått arbete via internet. Det näst mest attraktiva sättet att söka jobb är via kontakter. 53,3% medgav att de använt sig av personliga kontakter när de sökt jobb och av dessa hade en stor procent, 35,1%, också fått arbete via sina kontakter. Också dagstidningar används ännu som hjälpmedel vid jobbsökning. 52,1% svarade att de använder dagstidningar när de söker jobb. 14,5% svarade att de också fått arbete via annonser i dagstidningar. 41,7% svararde att de använt sig av rekryteringsföretag när de sökt arbete men endast 9,9% svarade att de fått arbete via ett rekryteringsföretag. 31,4% sade att de använt sig av tidigare arbetsgivare och 16,1% hade också fått arbete via sina tidigare arbetsgivare. 21,6% hade blivit direkt kontaktad av företaget och av dessa hade 18,6% också fått jobb på det sättet. 26,0% hade använt sig av personaluthyrningsfirmor och 8,3% hade fått arbete via dem. Det minst populära sättet att söka jobb var via annonser i facktidskrifter. 12,4% hade använt sig av facktidskrifter och enbart 1,7% hade fått arbete via dem. Ekonomforums tjänster Gällande frågorna om Ekonomforums tjänster och huruvida respondenterna använt sig av dessa tjänster i sin jobbsökningsprocess, kan det på samma sätt som år 2005 konstateras att Ekonomforums anslagstavla varit den mest använda tjänsten av alla Ekonomforums tjänster. Hela 43,4% hade använt sig av anslagstavlan medan 12,8% också fått arbete via annonser som funnits på anslagstavlan. Ekonomforums näst populäraste tjänst var hjälp med CV och ansökan som 22,7% av respondenterna hade använt. Också kurserna hade använts flitigt och lockat 21,5% av alla respondenter. Ekonomforums CV databas var också använd bland 14,9% av alla respondenter. 18,2% hade åtminstone någon gång under studietiden besökt ARENA- eller Contact- mässan. Enbart 1,2% hade fått arbete direkt via någon av rekryteringsmässorna. 12,0% hade varit på praktik via Ekonomforums praktikprogram och av dessa hade 5,0% fått arbete via sin praktikplats. 15,7% av alla som svarade på undersökningen hade gått på Ekonomforums företagspresentationer och 9,1% på företagsbesök.

6 HELSINGFORS HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN ARKADIAGATAN 22, PB 479 FI HELSINGFORS, FINLAND TEL +358 (0) VASA HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN HANDELSESPLANADEN 2, PB 287 FI VASA, FINLAND TEL +358 (0)

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET - UTFÖRD SOMMAREN/HÖSTEN 2007 AV REKRYTERINGSASSISTENT NICOLINA ZILLIACUS Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Undersökning angående under åren 2003-2004 utexaminerade hankeiters placering i arbetslivet -utförd under sommaren 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Respondenterna... 4 3. Sysselsättning...

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009 HANKEN-DOKTORER I ARBETSLIVET Från Hanken år 6 och 7 utexaminerade doktorers situation ti på arbetsmarknaden år 9 Doktorer 6 och 7» 9 doktorer» 9 enkäter skickades ut av vilka 9 returnerades» Svarsprocenten

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen?

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? En studie över arbetsmarknaden för nationalekonomer Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Hanken utexaminerade år 2003. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken utexaminerade år 2003. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Fem år i arbetslivet Hanken utexaminerade år 23 År 23 utexaminerade» 195 utexaminerade» Enkäten skickades k till 181 personer och 39,8 % svarade på den» 44 % kvinnor och 56 % män deltog i undersökningen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Arbetsklimatundersökning 2013 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Universitetens gemensamma

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

VAD HÄNDER SEN DÅ? Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik

VAD HÄNDER SEN DÅ? Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik VAD HÄNDER SEN DÅ? 2010-12-01 Cecilia Bokenstrand Jennie Sidiropoulos Josefine Sternvik Avdelningen för analys för och analys utvärdering och utvärdering 2010-12-01 VARFÖR STUDIER AV VÅRA TIDIGARE STUDENTER?

Läs mer

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Matias Erlund Arbetsforum 1 Arbetsforums karriäruppföljning Utexaminerade magistrar sedan 1995 Normalt 1 år efter examen Magistrar regelbundet, doktorer

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

ekonomer tre år efter examen 2017

ekonomer tre år efter examen 2017 Första stegen i karriären ekonomer tre år efter examen 2017 Närmare 1 900 ekonomer som tog examen 2013 har besvarat frågor om studietiden, vägen till första jobbet och sin situation på arbetsmarknaden

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

En av åtta mötte sin partner på jobbet

En av åtta mötte sin partner på jobbet Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vi spenderar mycket av vår vakna tid på jobbet, så det är inte konstigt att arbetslivet är en stor del av våra liv. Men hur mycket av våra

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Göteborgsakademiker 2010 Rapport 1 Avdelningen för analys och utvärdering 2011-04-14 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra Ganska bra Har ej erfarenhet undervisningen

Läs mer

Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland

Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland ENTREPRENÖRSKAP SOM SLAGSORD FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTESEKTORN ESBRI Estrad-föreläsningen 9.5.2006 Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland ENTREPRENÖRSFORSKNING DYNAMISKT OMRÅDE NÄRA ANKNYTNINGAR

Läs mer

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP Göteborgsakademiker 00 Rapport Kommentar: Statsvetenskap+Europakunskap n=66; Samhällsvetenskapliga fakulteten n=4; Göteborgsuniversitet n=40. Avdelningen

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Fem år i arbetslivet

Fem år i arbetslivet 1.2.2008 Arbetsforum Fem år i arbetslivet Placering på arbetsmarknaden - Utexaminerade från Åbo Akademi år 2000 och 2001 Erlund, Matias Kraufvelin, Jan Kuusakoski, Anna Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

HANKEN EN ÖVERSIKT INTERNATIONELLT FOKUS INSTITUTIONER. Grundad i Helsingfors Campus i Vasa från Kandidat- och magisterstuderande 2300

HANKEN EN ÖVERSIKT INTERNATIONELLT FOKUS INSTITUTIONER. Grundad i Helsingfors Campus i Vasa från Kandidat- och magisterstuderande 2300 HANKEN EN ÖVERSIKT Grundad i Helsingfors 1909 Campus i Vasa från 1980 Kandidat- och magisterstuderande 2300 Forskarstuderande 160 Undervisande och forskande personal 130 Partneruniversitet 105 Alumner

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut

Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut Karriärplanering Övning 06: Att fatta beslut Dina studier är ett av de första stegen du tar mot din kommande karriär. Under studietiden gör du ett flertal beslut som påverkar din karriärutveckling. Vissa

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad]

[Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] [Efternamn], [Förnamn] [Adress] [Postnummer] [Stad] Hej [Förnamn], Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har studerat/studerar vid. För tillfället genomför Linnéuniversitetet

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Unga och pension Februari 2015 Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Metod Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats internetpanel. 1 005 personer besvarade

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 200 Rapport Avdelningen för analys och utvärdering 20-04-2 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus

1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus 1. Wågman, Tony 2. Wågman, Åsa 3. Nyqvist, Anna 4. Larsson, Daniel 5. Eriksson, Magnus Wågman, Tony Storken 39360 Kalmar Hej Tony, Du är utvald och har fått det här brevet för att du är en av dem som har

Läs mer

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Introduktion

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

GRADUATE BUSINESS SCHOOL

GRADUATE BUSINESS SCHOOL GRADUATE BUSINESS SCHOOL Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --6 . Alumners etablering inom relevant

Läs mer

Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm

Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm Vad omfattar helheten kandidatarbete och seminarium? Närvaro under föreläsningar och verkstäder Uppgifter Kandidatarbetet (+ inlämning eage)

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014 Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR ARBETSTAGAREN SOM UTÖVAR

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK ALUMNIRAPPORT 1993-211 MASKINTEKNIK Sammanställd av Max Berg och Charlotte Röhfors (M-8) Enkät: Magnus Lindqvist Korrekturläst av maskinprogrammets programledning och maskinsektionens styrelse Citat Här

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016 Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU Akavas Specialorganisationer AE rf och Fackorganisationen

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering EKONOMI & STATISTIK Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering --6 . Alumners etablering inom relevant yrkesområde

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Konflikträdda chefer orsakar konflikter

Konflikträdda chefer orsakar konflikter Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Konflikter på arbetet är någonting som de flesta av oss stöter på förr eller senare i vår karriär, men vad tycker egentligen svenskarna ligger

Läs mer