YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK"

Transkript

1 YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

2 Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Pedagoger Arbetslag...5 Schemalagd arbetstid Barnfri tid Ansvarspedagog Målstyrt abete Inskolningar...6 Montessori...7 Ateljén...7 Musik...7 Tider...8 Ylleförskolans policy...8 Vid barns sjukdom Stängningsdagar Vid schemaändringar 15-timmarsbarnen Uppsägning av plats Sekretess Polisens belastningsregister Utvecklingssamtal med föräldrar Värderingar Information Kö- och antagningsregler Regler för föräldraavgifter Vid oro för eller misstanket om att ett barn far illa Allergier Klagomål...10 Viktigt på Ylleförskolan Ylleförskolans mål för

3 Ylleförskolans föräldrahandbok Syfte med föräldrahandbok Syftet med en föräldrahandbok är att alla vårdnadshavare lättare ska känna till Ylleförskolans mål och policy. Affärsidé Ylleförskolan startades hösten 2006 därför att jag, Anna Öberg, tyckte att det saknades en förskola som har både montessoripedagogiken och den konstnärliga biten med musik och skapande. Ylleförskolans mål är utarbetade efter denna idé om en unik förskola och ska genomsyra hela verksamheten. Syftet att all personal på Ylleförskolan vill arbeta på en förskola som kombinerar montessoripedagogiken med skapande arbete ihop med barnen dagligen samt att alla föräldrar har valt Ylleförskolan för dess mål. Jag brinner för att barn ska ha en kreativ och utvecklande barndom. Ylleförskolan drivs av mej, Anna Öberg, som ett aktiebolag och syftet är inte att vara vinstdrivande utan att barnen, personalen och jag ska ha ett roligt och lärorikt liv. Dock måste vi följa Sveriges, kommunens och fackförbundens regelverk. 3

4 Organisation Avdelningar Ylleförskolan delar upp enheten i avdelningar utefter barnens ålder eller mognad. Då vi arbetar efter montessorimetoden behöver de yngre barnen ha egen miljö anpassad efter deras förutsättningar. Detsamma gäller för de äldre barnen så att de får en frihet att välja aktivitet utan att behöva fråga om lov eller be en vuxen ta fram materialet. Befattningsbeskrivningar På Ylleförskolan finns följande befattningar: förskolechef, förskollärare, montessoripedagog, lärare, ateljerista, barnskötare, kock (i Lerum), lokalvårdare, administratör samt kombinationer av dessa. Alla som arbetar på Ylleförskolan har ansvar för alla barn samt att målen uppfylls. Förskolechef Förskolechef leder och organiserar verksamheten. Pedagoger Som pedagoger räknas förskollärare, montessorilärare, lärare, ateljerista och barnskötare. 4

5 Arbetslag Alla pedagoger tillhör ett arbetslag. En avdelning är ett arbetslag. Arbetslagets medlemmar fördelar arbetsuppgifterna mellan sig. Schemalagd arbetstid Alla pedagoger har schemalagd arbetstid. Den schemalagda arbetstiden innebär att pedagogen arbetar med barnen. Detta är pedagogernas huvudsakliga syssla. Det är nu man verkställer det man har planerat på den barnfria tiden. Barnfri tid Tillsvidareanställda pedagoger har tio procent av sin befattning förlagd som barnfri tid. Ca en timme i veckan sparas till personalmötena en gång i månaden. I den barnfria tiden ingår förutom personalmötena att planera och genomföra utvecklingssamtal med föräldrar, materieltillverkning, inköp, planering av verksamheten med mera. Ansvarspedagog Alla barn har en egen ansvarspedagog som har det övergripande ansvaret för planering, genomförande och utvärdering av inskolning, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt annan kommunikation med barnets vårdnadshavare. Dock har all personal på hela enheten ansvar för alla barn. Målstyrt arbete Ylleförskolans mål skall genomsyra allt arbete. Det vilar på alla medarbetare att känna till och uppfylla målen. Det är verksamheten som har mål att uppfylla, inte barnen. Målen skrivs av förskolechef och pedagoger varje år. 5

6 Inskolning Inskolningen är ca två veckor. Föräldern är med hela tiden. Första veckan är det inskolning en timme per dag. Det är mycket intryck som ska bearbetas och mycket sker hemma i minnet. Vid sjukdom av inskolningspersonal bör inskolningen inställas den dagen, alternativt byts inskolningspersonal vid långvarig sjukdom. Vi brukar ha vanliga rutiner vid inskolning; vara på avdelningen eller ute och göra aktiviteter enligt schemat. Er inskolningspedagog fokuserar bara på ditt barn. Att vara bredvid och göra aktiviteter tillsammans samt att socialisera barnet med andra barn på avdelningen gör att barnet kommer in i gemenskapen och får förtroende för pedagogen. De andra pedagogerna tar hand om övriga barn. Du som förälder kan med fördel sitta på en stol och t.ex. läsa. Barnet kan då komma till dej om det vill. Syftet är ju att barnet ska bli självständigt och känna sig tryggt här på förskolan. Tiderna som ni har fått gäller. Låt inte barnen bestämma inskolningstider. Även om ni tycker att det går bra och vill förlänga tiderna redan första veckan så avråder vi. Anledning: Det är mycket intryck som ska bearbetas och mycket sker hemma i minnet. Vi har anpassat inskolningstiderna till övrig verksamhet. Det är även de andra barnen som ska skolas in med ett nytt barn och även personalen. 6

7 Montessori Här på Ylleförskolan arbetar vi enligt montessorimetoden. Ofta får vi frågor vad detta innebär. Det viktigaste inom Montessori är att barnen får utveckla sin självständighet. Vi låter barnen klä på och av sig själva, de får själva ta sin mat och lär sig tidigt att äta med kniv och gaffel. Andra saker som utmärker montessoripedagogiken är att barnen får lära sig läsa, räkna och en massa saker inom biologi, geografi med mera om de vill. Vi har ofta det mycket lugnt och barnens aktivitet genomsyrar kulturen inne på förskolan. Ute får barnen stoja och leka mera högljutt. Det finns många böcker att låna eller sidor på Internet om man vill lära sig mer om detta. Vi visar gärna runt och berättar någon gång. Vi har även montessoriinfo-möte varje år. Ateljén På Ylleförskolan har vi en ateljé för de äldre barnen. Där får barnen vara när de vill och handleds av ateljépersonalen. Här kan de syssla med aktiviteter såsom måla, spika, sy, pärla, dega med mera. Musik Ylleförskolan har minst två musiksamlingar i veckan. Här har vi olika projekt där sång, spel, rytmik och dramatik ingår. 7

8 Tider Våra äldre barn är inne på förmiddagarna och arbetar med montessori, konst eller lek. Minst två dagar i veckan har de musiksamlig. De är ute varje eftermiddag. Våra småbarn är ofta ute en stund även på förmiddagen och leker. De sover middag ute i sina egna vagnar. På morgonen innan frukost samt på eftermiddagarna slår vi ihop avdelningarna. Ylleförskolans policy Vid barns sjukdom Ring oss senast kl 7.30 om barnet blivit sjuk och inte kan komma till förskolan. Vid sjukdom är barnet hemma till det är friskt. När magsjuka går ringer vi hem barn efter en diarré. Vid magsjuka är barnet hemma i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré samt är pigg. Syskon till det sjuka barnet är hemma. Vid förkylning eller hosta gäller feberfri ett dygn utan febernedsättande medicin och tillräckligt pigg att vara med på alla förskolans aktiviteter inne och ute. Medicinering sker i hemmet. Stängningsdagar Vi stänger fyra veckor under semestern. Det är även stängt för barnen vid fem studiedagar per år. Vid schemaändringar Vid ändringar i barnens schema t.ex. ändring av dag eller ökning av tid skall detta meddelas minst två veckor i förväg (detta behöver inte ske vid minskning av tid) 8

9 Uppsägning av plats Vid uppsägning av plats gäller 1 månads uppsägning. Sekretess Alla som arbetar på Ylleförskolan har sekretess och skriver under tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att man inte får prata om något barn för utomstående. Vi har även sekretess inför barnets kommande skola. Därför ber vi er att skriva under en blankett som upphäver sekretessen när det är dags för ert barn att börja skolan. Polisens belastningsregister Alla som arbetar på Ylleförskolan måste visa utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utvecklingssamtal med föräldrar yftet med utvecklingssamtal är att synliggöra barnets utveckling för vårdnadshavare och pedagoger. Utvecklingssamtal genomförs en gång om året med varje barns föräldrar. Personal eller vårdnadshavare kan vid behov kalla till fler utvecklingssamtal när som helst. Utvecklingssamtalens utformning planeras av förskollärare. Barnets ansvarspedagog planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar de enskilda utvecklingssamtalen med barnets vårdnadshavare. Detta läggs på pedagogens barnfria tid. Värderingar Ylleförskolan arbetar efter en likabehandlingsplan. Det innebär att alla människor är lika mycket värda. Alla har dock inte samma behov. Information Vårdnadshavare får välja om ni vill ha information via mail eller papper. Varje månad skickar avdelningen ut ett månadsbrev med aktuell information. Förskolechef skickar mail när det finns behov. Ibland sätts även lappar upp i entréerna. 9

10 Regler för föräldraavgifter Ylleförskolan tillämpar maxtaxa. Vid frågor om avgifter kontaktas administratör Torbjörn Gustafsson (förmiddag). Vid oro för eller misstanke om att ett barn far illa Alla som arbetar i förskolan är skyldiga enligt Socialtjänstlagen att anmäla och rapportera när vi känner oro eller har misstanke om att ett barn far illa. Klagomål På Ylleförskolan sker det genom att vårdnadshavare eller andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via blankett lämna klagomål på förskoleverksamheten. I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs. Klagomål från vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal. Gäller det hela förskolan vänder man sig till ansvarig förskolechef. Klagomål gällande förskolechefs tjänsteutövning lämnas till kommun. När skriftligt klagomål framförs ska särskild blankett användas. Blanketten lämnas ifylld till förskolechef, som också ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftligt svar inom tre veckor till den som inlämnat klagomålet. 10

11 Viktigt på Ylleförskolan Håll tiderna. Det är alltid tillåtet att hämta barnen tidigare, men om ni blir försenade så ber vi er att ringa till avdelningen. Om ni märker att ni ofta blir försenade bör ni ändra i schemat. Vi har nämligen anpassat personaltätheten efter hur många barn vi har vid olika klockslag. Om det blir många barn som blir hämtade senare än utsatt tid så kan det medföra fara. Bär inte in barnet. Låt gärna barnen gå själva in på förskolan. Om de alltid bärs in så blir det svårare att bli självständig och det är större risk för tårar. Säg Hej då! till barnet när du går. Stäm alltid av med en personal vid lämning och hämtning. Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet måste ni säga till någon personal i förväg vem som ska hämta samt förbereda personen på att kanske visa legitimation. Alla avdelningar har skogsutflykt då och då. Barnen behöver en stabil och välsittande ryggsäck för en liten matsäck. Det är mycket viktigt att det finns regnkläder och stövlar som passar i storlek på förskolan. Köp gärna regnkläder med fleecefoder. Dessa är mycket bra anpassade till vårt väder. Glöm inte att det finns en föräldraförening på Ylleförskolan. 11

12 Ylleförskolans mål för I samspel med mål och riktlinjer från Lpfö-98 samt kommunens skolplan har Ylleförskolan följande mål: Barnens självständighet MÅL Ylleförskolan har som mål att dagligen ge varje barn möjlighet att utvecklas till en självständig och i förlängningen en harmonisk individ. SYFTE Genom att barnet är självständigt får det större möjligheter i vardagen att få ett rikare liv. Självkänslan växer. METOD Pedagogerna handleder först barnet i den aktuella uppgiften. Därefter får barnet prova själv. Detta gäller i alla vardagliga situationer och i handhavande och utövande av material, lekar och spel. Montessoripedagogiken genomsyrar varje aktivitet. LÄROPLANEN SÄGER Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. (Lpfö98) Musik MÅL Ylleförskolan har som mål att erbjuda varje barn att sjunga, spela instrument, dansa eller dramatisera flera gånger i veckan under ledning av pedagog. SYFTE Genom att sjunga, spela, lyssna och röra sig till musik utvecklar barnet många olika egenskaper. Hjärnhalvornas kommunikation stimuleras, språket övas och självkänslan stärks. Dessutom är det roligt. 12

13 METOD Varje avdelning har musiksamlingar. Dessutom arbetar de äldre barnen i projekt, antingen i åldershomogena tvärgrupper eller avdelningsvis. Projekten innehåller musikträning med musikpedagog, dramaövningar samt tillverkning av kuliss och rekvisita i ateljén. De yngre barnen har sång- och rytmikövningar. LÄROPLANEN SÄGER Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98) Skapande verksamhet/bild/konst MÅL Ylleförskolan har som mål att ge varje barn möjlighet till skapande verksamhet där de får utvecklar sitt bild- och formskapande under ledning av pedagog. De äldre barnen har tillgång till ateljén varje dag. De yngre barnen har skapande verksamhet inne på avdelningen samt tillgång till ateljén. SYFTE Genom att få handledning och kunskaper i olika tekniker kan barnet därefter skapa fritt och självständigt. Barnet utvecklar sin självkänsla och har roligt. METOD I vår stora ateljé arbetar minst en pedagog dagligen. De äldre barnen har fri tillgång till olika material såsom papper, färger, trä, spik, lim, pärlor, tyg, garn mm. Efter handledning av pedagog får barnet fritt använda allt material. Inom projekten tillverkas kulisser och rekvisita. LÄROPLANEN SÄGER Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. (Lpfö 98) 13

14 Digital dokumentation MÅL Ylleförskolan har som mål att varje barn blir bilddokumenterat varje vecka. Bilderna visas i bildspel i avdelningens hall. Denna dokumentation får barnet med sig hem vid varje terminsslut. Bilderna används även i födelsedagsbildspel. SYFTE Bilddokumentationen leder till att ge föräldrar, barn och pedagoger större möjlighet att se barnens intressen, utveckling och vardagliga liv. En bild säger mer än tusen ord. METOD Pedagogerna fotograferar barnet i olika lärsituationer i den dagliga verksamheten. Bilderna läggs ut i bildspel på skärmar i avdelningens hall. Vårdnadshavarna får bilder på barnen. LÄROPLANEN SÄGER Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande (Lpfö 98) Demokrati MÅL Ylleförskolan har som mål att dagligen ge varje barn övning och kunskap i demokratiska processer. Dessutom får varje 6-åring arbeta med värdeklossarna minst 2 gånger per månad under vårterminen. SYFTE Syftet är att ge barnet en förståelse för sitt eget och andras värde och att lära sig att uttrycka sin åsikt. 14

15 METOD Vi införlivar demokrati i vardagen efter barnets förutsättningar och mognad. Alla barn blir sedda och får välja fritt vad de vill arbeta med efter sina förutsättningar och mognad. LÄROPLANEN SÄGER Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. (Lpfö98) Annat som Ylleförskolan vill erbjuda Trygghet, delaktighet och jämlik behandling En väl förberedd miljö för såväl barn som personal. Lärare som handleder och inspirerar till utveckling Material som lockar alla sinnen. Obrutna arbetspass i en lugn arbetsmiljö. Små barngrupper Hemlagad, näringsriktig, god mat.. 15

16 YLLEFÖRSKOLAN I LERUM Ekollonvägen Lerum Telefonnummer till avdelningarna: Kashmir och Gute: Merino: YLLEFÖRSKOLAN I LINNÉ Nordostpassagen 61B Göteborg Telefonnummer: Förskolechef Anna Öberg

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer