Innehållsförteckning Anläggningstillgångar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Anläggningstillgångar 3"

Transkript

1 Sid 1 (21) Innehållsförteckning Anläggningstillgångar Bestämmelser och förutsättningar efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella anläggningstillgångar - Förbättringsutgift på annans fastighet - Förbrukningsinventarier Finansiering Leasing efinition av leasing - Leasing och ramavtal - Köp eller leasing? Förskottsbetalning av anläggningstillgång Redovisningsprinciper. 8 - Grundläggande principer - Anläggningstillgångar, verksamhet och projekt - Räntekostnad för anläggningstillgångar Avskrivningsplan Märkning av anläggningstillgångar Försäkringar Inventering Anläggningsregister i Raindance Registrering Korrigeringar

2 Sid 2 (21) Avyttring av anläggningstillgångar Extern försäljning - Försäljning av datorer till anställda - Intern försäljning - Utrangering 3.3 Externa förordningar och bestämmelser Interna föreskrifter och anvisningar 13 Bilagor 3.a Konteringsregler Köp av anläggningstillgångar/förbrukningsinventarier - Avskrivning - Extern försäljning anläggningstillgång - Intern försäljning anläggningstillgång - Extern försäljning stöldbegärlig förbrukningsinventarie - Utrangering av anläggningstillgång och stöldbegärlig förbrukningsinventarie - Fördelning av räntekostnad för anläggningstillgångar - Bokföring leasinghyra 3.b Blankett: Val av inventeringsförrättare c Tabell Anläggningstyp/Konto. 21

3 Sid 3 (21) 3 Anläggningstillgångar 3.1 Bestämmelser och förutsättningar I Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 22 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring föreskrivs att statliga myndigheter ska upprätta och föra register över anläggningstillgångar. Även förbrukningsinventarier som bedöms vara stöldbegärliga ska rapporteras in i registret. I ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 5 kap 1 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag beskrivs vad som menas med anläggningstillgångar. Vid Umeå universitet ska materiella och immateriella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter på annans fastighet samt stöldbegärliga förbrukningsinventarier föras in i anläggningsregistret efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar En materiell anläggningstillgång är en fysisk resurs som myndigheten anskaffat, t ex en maskin, ett instrument, ett skrivbord eller en bil. Även kulturtillgångar räknas som materiella anläggningstillgångar. Vid Umeå universitet gäller följande kriterier beträffande när en anskaffning ska behandlas som materiell anläggningstillgång. Observera att båda kriterierna ska vara uppfyllda. Anskaffningsvärdet ska uppgå till kronor exkl moms eller mer. en ekonomiska livslängden ska beräknas uppgå till tre (3) år eller längre. Med en anläggningstillgångs anskaffningsvärde avses kostnaderna för dess förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet för en inköpt anläggningstillgång ska inräknas alla kostnader som är direkt hänförliga till tillgången som exempelvis inköpspris, importavgifter, tull, transport- och andra hanteringskostnader, monteringskostnader o s v. En anskaffning som utgör en fungerande enhet ska klassificeras som en anläggningstillgång. Så t ex utgör centralenhet, bildskärm och tangentbord en fungerande enhet. Som anläggningstillgångar ska också samlade inköp av inredning betraktas, d v s. bord, stolar och bokhyllor i arbets- eller sammanträdesrum. etta gäller även om inköpet görs från flera olika leverantörer eller är uppdelat på flera fakturor från en och samma leverantör. I de fall en materiell anläggningstillgång, t ex en maskin, bedöms oanvändbar inom universitetets verksamhet innan den är helt avskriven kan anläggningstillgången utrangeras. Se avsnitt 3.2.2, Avyttring av anläggningstillgångar. Anläggningstillgången avskrivs helt vid utrangeringen varvid återstående kostnad belastar institutionen/enheten. Anläggningstillgång som utrangerats ska inte fysiskt finnas kvar vid institutionen/enheten.

4 Sid 4 (21) Om komplettering av en anläggningstillgång sker ska kompletteringen vid definitivsättningen ges samma tiosiffriga anläggnings-i som huvudanläggningen, men med ett unikt löpnummer. Avskrivningstiden följer kompletteringsdelens ekonomiska livslängd och inte den ursprungliga anläggningstillgångens avskrivningstid. Kreditfakturor behandlas som tilläggsinvestering under förutsättning att det görs innevarande budgetår. Kontakt ska alltid tas med då kompletteringen ska bokföras som tilläggsinvestering. Utbytesdelar bokförs normalt som förbrukningsinventarier, eftersom de har samma funktion och helt ersätter den del som bytts ut, vilken då inte heller behöver utrangeras. Kulturtillgångar, som t ex konst och annan utsmyckning, redovisas enligt samma principer som övriga materiella anläggningstillgångar. Eftersom kulturtillgångar som t ex konst inte sjunker i värde utan oftast stiger i värde avskrivs inte dessa. Lån upptas inte för kulturtillgångar. Kulturtillgångar som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgångar ska bokföras som stöldbegärliga inventarier och föras in i anläggningsregistret. Kulturtillgångar anskaffade 2002 och tidigare behöver inte invärderas. Särskilda regler gäller för konst från Statens konstråd. Kontakta för mer information. Anskaffningar som klassificerats som anläggningstillgångar delas in i olika grupper, så kallade anläggningstyper. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utveckling och anpassning av stora administrativa datorsystem som är av väsentligt värde för myndighetens verksamhet under kommande år skall tas upp som immateriell anläggningstillgång. Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriell anläggningstillgång. En immateriell anläggningstillgång definieras som en tillgång som saknar fysisk substans, t ex programvaror, licenser för programvaror (grundavgift vid köp av nytt system), egenutvecklade ITsystem (t ex Ladok). Operativsystem som är en integrerad del av datorn räknas som materiell anläggningstillgång eftersom datorn inte kan fungera utan det, medan applikationer är en immateriell anläggningstillgång. Vid Umeå universitet gäller följande kriterier beträffande när en anskaffning ska behandlas som immateriell anläggningstillgång. Observera att båda kriterierna ska vara uppfyllda. Anskaffningsvärdet ska uppgå till kronor exkl moms eller mer. en ekonomiska livslängden ska beräknas uppgå till tre (3) år eller längst fem (5) år. För egentillverkade immateriella anläggningstillgångar gäller dessutom att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att denna beräkning dokumenteras. För att påvisa de framtida ekonomiska fördelarna eller servicepotentialen ska en kalkyl upprättas. Exempel på kostnader som ska ingå i kalkylen är utgifter för material och tjänster, löner och andra personalkostnader (tidredovisning krävs för nedlagd arbetstid), andra direkta kostnader (t ex lokalkostnader) samt räntekostnader (väsentliga belopp). Inga administrationskostnader eller overheadkostnader får ingå. Inte heller reklamkostnader, kostnader för utbildning av personal eller omorganisationskostnader. en

5 Sid 5 (21) ekonomiska livslängden ska anpassas till nyttjandeperioden men får dock uppgå till högst fem (5) år. Avskrivningstiden ska omprövas vid varje årsbokslut. Förbättringsutgift på annans fastighet et finns två typer av förbättringsutgifter på annans fastighet ny-, till- och ombyggnad av annans fastighet samt reparations- och underhållskostnader på annans fastighet. Med annans fastighet menas fastighet som vi hyr av annat företag eller myndighet, t ex Akademiska Hus. Reglerna för när kostnader ska aktiveras (bokföras som anläggningstillgång) skiljer sig åt beroende på vilken typ av förbättringsutgift som det är frågan om. Utgifter för ny-, till- och ombyggnad av annans fastighet i lokaler ska aktiveras om den ekonomiska livslängden på byggnationen och den förväntade nyttjandeperioden uppgår till lägst tre (3) år och anskaffningsvärdet uppgår till kronor eller mer. Ombyggnadsarbeten är åtgärder som väsentligen förändrar byggnadens skick, t ex utbyte av bärande byggnadsdelar som grund, ytterväggar, bjälklag, trappstomme, undergolv och mellanväggar. Reparations- och underhållskostnader på annans fastighet ska aktiveras om de uppgår till kronor eller mer. Reparationskostnader som uppkommer i samband med skadegörelse eller inbrott ska inte aktiveras utan kostnadsförs direkt. Åtgärder som syftar till att bevara eller återställa fastigheten till ursprungligt skick anses vara reparations- och underhållskostnader. Förbrukningsinventarier Anskaffningar som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgångar gällande tids- och värdegräns betraktas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier delas in i stöldbegärliga inventarier och ej stöldbegärliga inventarier. Enligt ESV:s föreskrifter till 22, Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring, ska stöldbegärliga inventarier registreras i anläggningsregistret. Stöldbegärliga förbrukningsinventarier definieras som frekvent förekommande och attraktiva på illegal marknad. Stöldbegärliga förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde mellan kr och kr ska alltid hanteras som stöldbegärliga och registreras i anläggningsregistret. Nedanstående förbrukningsinventarier, oavsett inköpsvärde, ska alltid hanteras som stöldbegärliga förbrukningsinventarier och registreras i anläggningsregistret. atorer Surfplattor

6 Sid 6 (21) Kameror Mobiltelefoner Projektorer AV-utrustning Teknisk/elektronisk utrustning i t ex laboratorier (ex mikroskop) essutom ska samtliga förbrukningsinventarier, såväl stöldbegärliga som icke stöldbegärliga, som är placerade hemma hos anställd eller annan privatperson eller i andra lokaler än de i vilka universitetet bedriver verksamhet registreras i anläggningsregistret. Förutom de förbrukningsinventarier enligt ovan som alltid ska registreras i anläggningsregistret kan institution/enhet själv fatta beslut om att registrera andra typer av inventarier i registret. Vid betalning av faktura som avser sådana förbrukningsinventarier som nämns ovan ska kontering ske på konto 1200, preliminär anläggningstillgång. Vid definitivsättning i anläggningsregistret avgör val av anläggningstyp om anskaffningen ska utgöra en anläggningstillgång som ska avskrivas eller en förbrukningsinventarie som ska kostnadsföras direkt Finansiering Enligt Kapitalförsörjningsförordningen ska anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med lån i Riksgäldskontoret som fastställer ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. et finns tre huvudsakliga syften med att svenska myndigheter ska lånefinansiera sina anläggningstillgångar: Synliggöra statens kapitalkostnader Sprida kostnaden för investeringen över tillgångens ekonomiska livslängd Ge myndigheterna möjlighet att binda räntan för att minska ränterisken Umeå universitet måste ta upp lån för alla anläggningstillgångar som har anskaffats med statsanslag eller bidrags-/uppdragsmedel från andra myndigheter. För anläggningstillgångar som är finansierade med gåvomedel behöver universitetet inte ta upp lån. Låneverksamheten administreras vid. Frågan Varför låna överhuvudtaget när vi har pengar ställs ofta. et kan tyckas onödigt att låna pengar till investeringar om myndigheten ändå har pengar på räntekontot. et verkar fullständigt oekonomiskt eftersom myndigheten då får betala ränta på lånet. I praktiken blir det inte så. Myndigheten får förvisso betala ränta på lånet med detta kompenseras genom att ränteintäkten på räntekontot ökar i motsvarande grad (alternativt, räntekostnaden minskar). Institutioner/enheter behöver inte ansöka om interna lån för anskaffning av anläggningstillgångar; detta oavsett finansieringsform och oavsett om egna medel finns eller inte. Institutioner/enheter belastas dock med räntekostnader för lånen varje månad. Räntekostnaderna beräknas utifrån anläggningstillgångens återstående värde med en gemensam procentsats. Räntesatsen kan komma att revideras en gång per år. Information om aktuell räntesats finns på anställdawebben under rubrikerna Ekonomi och planering, Redovisning samt Viktig information.

7 Sid 7 (21) Leasing efinition av leasing Leasing är ett alternativt sätt att finansiera anläggningstillgångar. et innebär att en leasetagare ges rätt att på avtalade villkor under en avtalad period använda en tillgång i utbyte mot leasingavgift (hyra) till leasegivaren. et är vanligt att kontorsutrustning såsom kopiatorer och kontorsmaskiner leasas och i samband med detta ska upphandlade ramavtal tillämpas. Leasing och ramavtal I samband med upphandling av ramavtal är de finansiella delarna ett kriterium. Med anledning härav har rektor fattat nedanstående beslut (nr ). Statligt upphandlade ramavtal som endast gäller leasing kan avropas av institutionerna utan att kalkyl och ifrågasättande av ramavtal behöver göras vid varje enskilt avrop. I de fall ramavtalet innehåller båda alternativen leasing eller köp måste en bedömning göras, där den ekonomiska aspekten ingår som ett kriterium. etta gäller avrop gjorda från och med den 1 juli I nuläget kan denna princip tillämpas på t.ex. leasing av kopiatorer. Köp eller leasing? Enligt Kapitalförsörjningsförordningen 5 och ESV:s allmänna råd till densamma får ett avtal om leasing träffas under förutsättning att det, sett över hela den ekonomiska livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning genom köp. Ett avtal om försäljning och återhyra eller återköp eller liknande avtalsformer (s.k. sale-lease-back) får endast träffas efter ett särskilt bemyndigande av regeringen. När den planerade användningstiden sammanfaller med hela den förväntade ekonomiska livslängden, t.ex. vid finansiell leasing, blir leasing av utrustning i regel dyrare än köp för staten. Om myndigheten har möjlighet att köpa utrustningen, t.ex. genom att ta upp lån i Riksgäldskontoret, torde det oftast även för myndigheten vara ekonomiskt mer fördelaktigt än att leasa den. I dessa fall ska utrustningen därför köpas. Leasingalternativet kan dock vara fördelaktigt för staten när behovet av utrustning är begränsat i tiden. Leasing ska endast användas om fördelarna är uppenbara. Vid investeringsbedömningen ska hänsyn tas till samtliga effekter av investeringen i pengar mätbara effekter och övriga såväl kvantitativa som kvalitativa effekter. Vid övervägande av leasing, för annan utrustning än ovan nämnda kontorsmaskiner, ska kontakt tas med Avdelningen för upphandling och inköp och för bedömning av om det är mest fördelaktigt för myndigheten att köpa eller leasa. e i pengar mätbara effekterna av en investering ska sammanfattas i en kalkyl som ska dokumenteras. En mall i Excel-format för att beräkna om lån eller leasing är mest fördelaktigt för myndigheten har utarbetats vid.

8 Sid 8 (21) Förskottsbetalning av anläggningstillgång Normalt tillämpar statliga myndigheter 30 dagars betalningsvillkor. Vid förskottsbetalning frångås denna princip. å leverantören kräver förskottsbetalning krävs att en bankgaranti och ett skriftligt avtal upprättas mellan leverantören och universitetet. Bankgarantin innebär ett åtagande av banken att återbetala förskottet om leverantören inte fullgör sin leverans. Kontakta om förskottsbetalning blir aktuell Redovisningsprinciper Grundläggande principer Inköp av en anläggningstillgång är ingen kostnad, utan bokförs som en tillgång i balansräkningen. Man har bytt ut en summa pengar mot en materiell tillgång. Kostnaderna bokförs sedan som månatliga avskrivningar, dvs anskaffningsutgiften fördelad på anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. Kostnaden bokförs därmed i takt med att anläggningstillgången förbrukas. Anskaffningsutgiften minskad med ackumulerade avskrivningar vid en viss tidpunkt kallas för anläggningstillgångens bokförda värde eller restvärde. Inför varje periodskifte ska institution/enhet kontrollera att samtliga nya anläggningstillgångar behandlats och överförts till det definitiva anläggningsregistret. Att anläggningstillgångarna förs över i rätt period är speciellt viktigt eftersom avskrivningarna i annat fall inte sker i rätt tid. Anläggningstillgångar, verksamhet och projekt Inköp av anläggningstillgångar kan konteras med alla verksamheter. Normalt används det projekt som ska finansiera tillgången. Avskrivningar och ränta bokförs (vid ) på den verksamhet och det projekt där tillgången är konterad. Om en anläggningstillgång ska användas i annan verksamhet/projekt innan tillgångens ekonomiska livslängd är slut kan en överflyttning göras i anläggningsregistret (vid ) till ett annat projekt. Ska projektet som tar över anläggningstillgången stå för resterande avskrivnings- och räntekostnader behöver inga fler åtgärder vidtas. et går i sådana fall att flytta anläggningstillgången mellan olika verksamheter. Om däremot det ursprungliga projektet ska stå även för de återstående avskrivningarna och räntorna måste medel till detta föras över mellan projekten. Eftersom principerna för det senare fallet är relativt komplicerade är det ingenting som rekommenderar, men möjligheten finns. et går att använda ett fåtal institutionsgemensamma projekt för anläggningstillgångar, antingen för inköp eller för överföring av befintliga anläggningstillgångar. Om institutionsgemensamma projekt för anläggningstillgångar ska användas får omföringar av medel för kommande avskrivningar och räntor bara göras inom samma verksamhet. För bidragsfinansierad verksamhet samt uppdragsfinansierade projekt gäller att projekten ska vara kopplade till samma finansiär. et institutionsgemensamma projektet ska alltid ses som pågående (status P) för bidragsfinansierad och uppdragsfinansierad verksamhet, för att intäkter ska avräknas i takt med avskrivningarna. Kontakta för ytterligare information om vilka redovisningsprinciper som gäller vid bokföring på institutionsgemensamma projekt.

9 Sid 9 (21) Om omföring av medel görs enbart för att täcka avskrivningar och räntor för innevarande halvår är det tillåtet att omföra mellan projekt med olika verksamheter. I så fall är det viktigt att vara noggrann vid beräkningen av avskrivningarna. Räntekostnad för anläggningstillgångar Ränta fördelas vid i samband med periodskiftesrutinen på samma projekt som anläggningstillgången är konterad på. En mall för beräkning av räntekostnader har utarbetats. Kontering, se bilaga 3.a Avskrivningsplan Vid Umeå universitet tillämpas planmässig avskrivning vilket innebär att avskrivningar görs varje månad under anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningarna beräknas på antalet dagar i respektive månad. Avskrivningarna beräknas från anskaffningsdagen men bokförs inte förrän anläggningen är överförd till det definitiva registret i ekonomisystemet. Avskrivningstiderna ska anpassas till tillgångarnas ekonomiska livslängd. Med ekonomisk livslängd avses den tidsperiod som en investering är lönsam att ha i drift för det ändamål den ursprungligen anskaffats. e avskrivningstider som tillämpas vid Umeå universitet är 3, 5, 10, 20 och 30 år. Nedanstående avskrivningstider gäller för olika anläggningstyper gäller vid Umeå universitet. Anläggningstyp 3 år 5 år 10 år 20 år 30 år Transportmedel Maskiner mm X X X X atorer och kringutrustning X X Inredningsinventarier X X Anläggningar dvs datanät, larmanläggningar, televäxel o dyl Immateriella anläggningstillgångar X X Förbättringsutgift på annans fastighet X X X X X X X

10 Sid 10 (21) Märkning av anläggningstillgångar Anläggningstillgångar anskaffade den 1 januari 1999 och senare ska vara märkta. Av märkningen ska det framgå att universitetet äger tillgångarna ifråga samt vilket I-nummer/löpnummer dessa tilldelats i anläggningsregistret. Etiketter för märkning kan köpas från Kontorsbutiken Försäkringar Institutioner/enheter ska fortlöpande följa upp och förbättra säkerheten för att minska riskerna för stöld eller annan förstörelse. Enligt Förordning om statliga myndigheters riskhantering får statliga myndigheter inte teckna försäkringar för statens egendom hos enskilt försäkringsbolag. Kammarkollegiet får dock besluta om undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Vid inköp av elektronik är det vanligt att försäljaren vill lägga till en försäkring. etta ska inte godkännas. Universitetet har träffat överenskommelse med Kammarkollegiet om att kollegiet ska överta myndighetens risker i ekonomiskt avseende och dess ansvar för skadereglering. Frågor avseende universitetets avtal med Kammarkollegiet besvaras av säkerhetschefen vid Lokalförsörjningsenheten Inventering Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 22 i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ska maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras oavsett om myndigheten äger tillgångarna eller disponerar dem på annan grund (leasing). Enligt beslut av rektor ska inventering ske en gång per år och avse anläggningstillgångar (samt stöldbegärliga förbrukningsinventarier) som finns bokförda per den 31 augusti. Syftet med inventeringen är följande: Kontrollera och dokumentera att de anläggningstillgångar som finns i anläggningsregistret faktiskt är desamma som är i institutionens/enhetens ägo. Kontrollera att värdet av inventarier och anläggningstillgångar som är upptagna i registret är riktigt så att de uppgifter om myndighetens tillgångar som lämnas i bokslut/delårsbokslut blir rättvisande. Till inventeringsförrättare ska person med god kännedom om institutionens/enhetens anläggningstillgångar utses (se bilaga 3.b). en som ytterst ansvarar för institutionens/enhetens ekonomi och resurser, d v s prefekten, kan inte utses till inventeringsförrättare. Beslut om vem som utsetts till inventeringsförrättare för viss period ska förvaras vid respektive institution/enhet och kunna uppvisas vid eventuell intern eller extern revision. Inventeringsdokumentet ska dateras och skrivas under av inventeringsförrättaren såväl som av prefekt/motsv. etaljerade anvisningar om hur inventeringen ska genomföras publiceras inför varje inventeringstillfälle på ekonomienhetens hemsida. Information skickas också via e-post till ekonomiadministratörer.

11 Sid 11 (21) 3.2 Anläggningsregister i Raindance Från leverantörsreskontran i Raindance finns koppling till ett anläggningsregister. Registret ger information om vilken utrustning och inredning som finns och var den är placerad. Registret kan även ge sådan information som kan vara värdefull, bl a för upphandlingschefen vid den centrala förvaltningen, vid upphandling och tecknande av avtal med leverantörer. Institution/enhet ansvarar för att rätt uppgifter läggs in i rätt tid. Förbrukningsinventarier som bedöms vara stöldbegärliga ska också rapporteras in i registret Registrering I samband med att en leverantörsfaktura som avser inköp av en anläggningstillgång eller av en förbrukningsinventarie slutkonteras (konto 1200), attesteras och betalattesteras/signeras i Leverantörsfakturaportalen (LP) sker en överföring av vissa uppgifter till anläggningsregistret. e uppgifter som automatiskt lagts in i registret måste kompletteras och överföras till ett definitivt register för att avskrivningar ska kunna göras. Val av anläggningstyp styr om inköpet bokförs som en stöldbegärlig förbrukningsinventarie eller en anläggningstillgång som ska avskrivas. För registrering hänvisas till Raindance användarhandbok. Korrigeringar Vid behov kan korrigering av en anläggningstillgång som är överförd till det definitiva anläggningsregistret utföras. Institution/enhet uppdrar till att utföra korrigeringar genom att fylla i blankett Anläggningstillgång/ förbrukningsinventarie - avyttring/ändring. Blanketten ska undertecknas av prefekt/motsv. samt innehålla motivering till korrigeringen. Korrigering kan göras av bl.a. nedanstående anledningar ändring av anskaffningsvärde (endast under innevarande budgetår) ändring av ackumulerade avskrivningar (endast under innevarande budgetår) utfördelning till nya objekt ändring av förbrukningsinventarie till anläggningstillgång (endast under innevarande budgetår)

12 Sid 12 (21) Avyttring av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar sker till följd av olika händelser som extern försäljning, överflyttning till annan organisatorisk enhet (intern försäljning), eller utrangering. Vid avyttring av anläggningstillgångar ska blankett Anläggningstillgång/förbrukningsinventarie - avyttring/ändring fyllas i och sändas till som utför erforderliga korrigeringar i redovisningen (deaktiverar anläggningstillgångarna). Blanketten ska dateras och undertecknas av prefekt/motsv. Vid avyttring av datorer ska institution/enhet tillse att inte programlicenser eller uppgifter på datamedia sprids på ett obehörigt sätt. En anläggningstillgång får inte lämnas som gåva till anställd om den har ett marknadsvärde eller har ett värde för verksamheten. Konteringsregler avseende avyttring av anläggningstillgångar framgår av bilaga 3.a. Extern försäljning Vid extern försäljning av anläggningstillgångar bör försäljningspriset fastställas utifrån marknadsvärdet. Institution/enhet fakturerar köparen vid försäljning. Eventuell reavinst eller reaförlust bokförs vid. Institution/enhet sänder underlag för bokföring till. Konteringsregler framgår av bilaga 3.a. Momsregler framgår av kapitel 6, Mervärdesskatt, avsnitt Faktureringsrutinerna framgår under kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar. Försäljning av datorer till anställda atorer som inte längre används men som fortfarande går att bruka finns vid våra institutioner och enheter. I de fall någon anställd är intresserad av att köpa en sådan dator för privat bruk rekommenderas följande förfaringssätt. Erbjudandet bör gå ut till alla inom institutionen/enheten för att inte skapa orättvisa. Priset bör sättas så att det inte blir en skattepliktig förmån. Priset ska motsvara marknadsvärdet inklusive moms. et är också mycket viktigt att datorn inför försäljningen töms på alla programvaror som omfattas av universitetslicenser liksom annat material som rör universitetet och finns på hårddisken. Intern försäljning Vid intern försäljning byter en anläggningstillgång ägare genom att, på uppdrag av institution/enhet, bokför en överflyttning. Om försäljningspriset avviker från bokfört värde regleras detta genom att den säljande institutionen/enheten skickar en internfaktura på mellanskillnaden. Faktureringsrutinerna framgår under kapitel 5, Internfakturering.

13 Sid 13 (21) Utrangering Utrangering innebär att anläggningstillgången inte längre finns kvar i verksamheten på grund av att den förstörts, skrotats eller blivit stulen. Vid stöld ska polisanmälan alltid göras av institution/enhet. Kopia på polisrapport ska skickas till. 3.3 Externa förordningar och bestämmelser Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering Anläggningstillgångar i staten - Redovisning och finansiering, RRV 1995:50 Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 3.4 Interna föreskrifter och anvisningar Höjd beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar, nr UmU , Angående leasing och ramavtal, nr , Anläggningstillgångar vid Umeå universitet, nr ,

14 Sid 14 (21) Bilaga 3.a - Konteringsregler Köp av anläggningstillgång/stöldbegärlig förbrukningsinventarie Vid slutkontering av extern leverantörsfaktura som avser en anläggningstillgång, stöldbegärlig förbrukningsinventarie registrerar institution/enhet de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. etsamma gäller för kontering av fakturor som avser immateriella anläggningstillgångar och förbättringsutgifter på annans fastighet. /K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Preliminär kostnad 5000 Prel kostnadskontering, anlägg 1200 I anläggningsregistret sker ingen kontering. Koden för anläggningstyp som anges i det preliminära registret styr vilket konto kontering sker på. Se bilaga 3.f, Tabell anläggningstyp/konto. Vid överföring av anläggningstillgång och stöldbegärlig förbrukningsinventarie från det preliminära anläggningsregistret till det definitiva skapas automatiskt nedanstående konteringsbild i ekonomistyrningsmodulen. /K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Prel kostnadskontering, anlägg 1200 Anskaffning anläggningstillg Anskaffning stöldbegärlig förbrukningsinventarie För immateriella anläggningstillgångar respektive förbättringsutgifter på annans fastighet finns särskilda konton.

15 Sid 15 (21) Avskrivning Avskrivning av anläggningstillgång bokförs vid vid varje periodavslut via anläggningsregistret. å skapas automatiskt nedanstående kontering i ekonomistyrningsmodulen. Stöldbegärliga förbrukningsinventarier avskrivs inte utan kostnadsförs direkt. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet Avskrivning anläggn 6913 K Ack avskrivning transpm, inv, övr anl För immateriella anläggningstillgångar respektive förbättringsutgifter på annans fastighet finns särskilda konton. Extern försäljning - anläggningstillgång Vid extern försäljning av en anläggningstillgång fakturerar institutionen kunden i kundreskontran. Slutkontering ska då göras enligt nedan. Institution/enhet registrerar de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motaprt Finansiär Aktivitet K Erhållen ers vid försäljn 6731 Kundfordringar 151*

16 Sid 16 (21) Institution/enhet fyller i blankett Anläggningstillgång/förbrukningsinventarie Avyttring/Ändring (EA14) och sänder den till som gör en avyttring i anläggningsregistret varvid följande konteringsrader skapas i ekonomistyrningsmodulen. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Ansk anläggningstillg 12* Ack avskrivn transp, inv, övr anl Bokfört värde 6738 För immateriella anläggningstillgångar respektive förbättringsutgifter på annans fastighet finns särskilda konton. För att reavinst/reaförlust ska bruttoredovisas gör sedan en omföring i EK. Reavinst EA registrerar de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet Omföring av reavinst/förlust 6739 K Reavinst, statlig 3431 Reavinst, ej statlig 3432

17 Sid 17 (21) Reaförlust EA registrerar de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Omföring av reavinst/förlust 6739 Reaförlust, statlig 5331 Reaförlust, ej statlig 5332 Intern försäljning - anläggningstillgång Vid intern försäljning görs en överflyttning i anläggningsregistret. I ekonomistyrningsmodulen omförs då automatiskt saldon på 12-konton för anskaffning och ackumulerade avskrivningar från den säljande till den mottagande institutionen. et innebär att det bokförda värdet överförs till den mottagande institutionen och kommande avskrivningar kommer att konteras på den nya org enheten. Under året gjorda avskrivningar backas inte. Om det interna försäljningspriset skulle avvika från anläggningstillgångens bokförda värde regleras det genom en internfakturering med följande slutkontering. Institution/enhet registrerar de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Utnyttjande av anl tillg 5766 Utnyttjande av anl tillg 5766

18 Sid 18 (21) Extern försäljning stöldbegärlig förbrukningsinventarie Institution/enhet registrerar de objekt som är angivna med normal stil. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. /K Konto benämning Konto Projekt Org.enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Erhållen ersättning vid försäljn 315*-316* Kundfordringar 151* Utrangering av anläggningstillgång och stöldbegärlig förbrukningsinventarie Institution/enhet sänder underlag för utrangering (skrotning) till. e objekt som är angivna med kursiv stil skapas med automatik. Blankett för utrangering (EA14) finns på blankettsidan på anställdawebben. /K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Ack anskaffningsvärde 12* Ack avskrivning Avskrivning anläggn tillf 6913 Reavinst/Reaförlust se Extern försäljning.

19 Sid 19 (21) Fördelning av räntekostnad för anläggningstillgångar Fördelningen görs varje månad vid i EK. Underlag till fördelningen tas fram i anläggningsregistret. /K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Räntekostnad lån RGK Räntekostnad lån RGK ) 1) 1) t 1) 1) Samma som anläggningstillgången är konterad på Bokföring leasinghyra Respektive institution/enhet konterar leasingavgifter på konto 5762 Hyra av maskiner, el apparater och övriga kontorsmaskiner samt bilar e objekt som registreras manuellt visas med normal stil medan de som bokförs med automatik visas med kursiv stil. /K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet Belopp Finansiell hyra/leasing anläggningstillgångar K Leverantörsskulder 258* 6 000

20 Sid 20 (21) Bilaga 3.b Blankett: val av inventeringsförrättare Blanketten hittar du på anställda-webben: Stöd och service Blanketter och mallar Ekonomi eller via följande länk:

21 Sid 21 (21) Bilaga 3.c Tabell Anläggningstyp/Konto Anl typ Prel konto Konto Konto IB Benämning Avskr typ Avskr konto Ack konto Förs konto 1FÖR Förbrukninginventarier, inredning P0F FÖR Förbrukningsinventarier, datorer P0F FÖR Förbrukningsinventarier, övriga P0F FÖR Förbrukningsinventarier, konst P0F AN Anläggningar, 5 år P5A AN Anläggningar, 10 år P10A AT atorer och kringutrustning, 3 år P AT atorer och kringutrustning, 5 år P INRV Inredningsinventarier, 10 år P10I INR Inredningsinventarier, 5 år P5I MAS Maskiner mm, 3 år P3M MAS Maskiner mm, 5 år P5M MA Maskiner mm, 10 år P10M MA Maskiner mm, 20 år P20M KO Konst/ej avskrivningsbara invent P0K 6731 TRPM Transportmedel, 5 år P5T VO Förbättr utg annans fastighet, 3 år P3V VO Förbätt utg annans fastighet, 5 år P5V VO Förbätt utg annans fastighet, 10 år P10V VO Förbätt utg annans fastighet, 30 år P30V ZIM Immateriella anläggningar, 3 år P3Z ZIM Immateriella anläggningar, 5 år P5Z ZIE Immateriella egenutvecklade anläggningstillgångar, 5 år P5ZE

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Raindance-guide: Utrangering

Raindance-guide: Utrangering Raindance-guide: Utrangering 1 Innehåll Utrangering... 2 När ska en anläggning utrangeras?... 2 Hur hanteras restvärde (kvarstående bokfört värde) vid utrangering/försäljning... 3 Utrangeringstyper i Raindance...

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Ekonomihandbok. Anläggningshantering

Ekonomihandbok. Anläggningshantering Ekonomihandbok Anläggningshantering Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3 4. Principer och definitioner

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Hantering av inventarier

Hantering av inventarier Hantering av inventarier Inom fastighetskontoret ska vi ha ordning och reda på våra inventarier. De inventarier som införskaffas ska förtecknas så att vi med lätthet får en överblick över inventarierna

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Granskning av Försvarshögskolan 2010

Granskning av Försvarshögskolan 2010 Revisionsrapport Försvarshögskolan Box 27 805 115 93 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-19 32-2010-0703 Granskning av Försvarshögskolan 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarshögskolan

Läs mer

Raindance ANVÄNDARHANDBOK

Raindance ANVÄNDARHANDBOK Raindance ANVÄNDARHANDBOK ANLÄGGNINGSREDOVISNING Innehållsförteckning Anläggningsredovisning Anläggningsredovisning... 1 1 Inledning... 1 1.1 Anläggningsregistrets syfte... 1 1.2 Anläggningsregistrets

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Nya konton för anläggningsredovisning

Nya konton för anläggningsredovisning Nya konton för anläggningsredovisning from 2014 Ny struktur för konton from 2014-01-01. Exempel nedan gäller anläggningsgrupp 1, Laboratorieutrustning, men strukturen ser lika ut för alla grupper (rödmarkerade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Bra att veta om Hogia Anläggningsredovisning. Programmet arbetar med månadsvis planmässig avskrivning. (ej på dagnivå) Avskrivning sker med utgångspunkt

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (10) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2016 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde 7164205655 20150101 20151231 20160229 Kontonummer 1110 Byggnader och mark, utg. redovisat värde 2 Byggnader och mark, utgående redovisat värde Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2006-05-05 Kap 7 Anläggningstillgångar Ekonomiavdelningen. 7 Anläggningstillgångar... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2006-05-05 Kap 7 Anläggningstillgångar Ekonomiavdelningen. 7 Anläggningstillgångar... 3 7 Anläggningstillgångar... 3 7.1 Göteborgs universitets anläggningsmodell... 3 7.2 Anläggningsregister... 4 7.3 Leverantörsfakturor avseende anläggningar... 5 7.4 Specifikation av vissa anläggningstillgångar

Läs mer