Ekonomihandbok. Anläggningshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok. Anläggningshantering"

Transkript

1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010

2 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3 4. Principer och definitioner av anläggningstillgångar Definitioner och principer: 4 5. Bokföring och anläggningsgrupper 5 6. Materiella anläggningstillgångar 6 7. Immateriella anläggningstillgångar 7 8. Förbättringsutgift på annans fastighet 8 9. Upplåningsrutiner Parkering av anläggningar Nummerserier Pågående investeringar Kompletterande information Inventering Utrangeringar Försäljning Inventarieregister Avskrivningar mot flera projekt Simuleringsmöjligheter Interna överlåtelser 14 2 (14)

3 1. Syftet med anläggningsregistret Linnéuniversitets syfte är: 1. Att ge underlag till redovisningen vad avser tillgångarnas anskaffningsvärde och värdeminskning. Detta innebär att anläggningsregistret skall initiera månatliga avskrivningar, vilka skall spegla resursförbrukningen(kostnaden) för verksamheten. 2. Syftet med anläggningsregistret är att ge en helhetsbild och en rättvisande redovisning av universitetets alla aktuella anläggningstillgångar. 3. För att upprätthålla en god kontroll över aktuella anläggningstillgångar och inventarier utses speciella inventariesamordnare. 2. Organisation av anläggnings hantering Linnéuniversitet har valt följande organisation av anläggnings- och inventariehantering: För hanteringen finns anläggningsregistret i Agresso för att hantera anläggningstillgångar och dess ekonomiska transaktioner och för inventarier kommer det att finnas ett separat inventarieregister. Detta innehåller både korttidsinventarier (anskaffningsvärde under :-) och anläggningstillgångar där varje tillgång kan utgöra en eller flera inventarier. Samtliga anläggningstillgångar hanteras centralt vad det gäller upplägg, utrangeringar etc. 3. Beloppsgräns Följande beloppsgränser gäller: 1. Anläggningstillgångar allmänt :- 2. Om och tillbyggnad :- 3. Reparation och underhåll i :- 4. Immateriella anläggningstillgångar :- Dessa redovisningsprinciper skall dokumenteras under redovisningsprinciper i årsredovisningen. 4. Principer och definitioner av anläggningstillgångar ESV:s grundläggande definition av anläggningstillgångar ser ut som följer: Med anläggningstillgång förstås en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Allmänna krav på anläggningstillgångar 3 (14)

4 1. Tillgången kontrolleras av myndigheten. 2. Den är ett resultat av en inträffad händelse. 3. Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk och har en ekonomisk livslängd på minst 3 år 4. Den förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden, vilket skall kunna dokumenteras (Tillgången skall ensamt eller i kombination bidra indirekt eller direkt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar för myndigheten) Definitioner och principer: Anläggningstillgång Utrustning/inventarier med att anskaffningspris på minst per fungerande enhet skall bokföras som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar kännetecknas av att kostnaden delas upp under den ekonomiska livslängden genom avskrivningar. I värdet ingår samtliga kostnader som krävs för att göra tillgången brukbar, (frakt, tull, importavgift, installation, provkörning mm). Kostnader för service och underhåll ingår ej i anskaffningsvärdet. Fungerande enhet I det fall tillgången består av flera separata enheter måste objektet avgränsas på något sätt. Man brukar säga att objektet skall utgöra en fungerande enhet. Denna princip innebär att inventarier som har ett funktionellt samband med varandra ses som en fungerande enhet och att det är enhetens sammanlagda anskaffningsvärde som ska prövas mot myndighetens beloppskriterium. Med ett funktionellt samband menas att delanskaffningarna är beroende av varandra för att fungera i det tänkta sammanhanget, dvs fungerar inte oberoende av varandra. Exempelvis ses en datorsal som en fungerande enhet då här krävs ett antal datorer för att få en fungerande sal. På samma sätt är det exempelvis med kontorsrum som möbleras upp där de enskilda möblerna inte överstiger beloppsgränsen men då det totalt sett gör det betraktas det som en enhet. Hantering av fungerande enhet i anläggningsregistret Där anskaffningsvärdet av de olika delanskaffningarna understiger kronor läggs de upp som en anläggning där samtliga delanskaffningar ingår. Exempel en datorsal med 10 st datorer a kronor blir en anläggningstillgång dvs ett anläggnings nummer. I de fall där anskaffningsvärdet av de olika delanskaffningarna överstiger kronor läggs dessa upp som anläggningar var för sig med möjlighet att knyta ihop dem via begreppet huvudanläggning. Exempel en datorsal med 10 st datorer a kronor blir tio anläggningar med enskilda nummer med möjlighet att knyta dem till varandra med via ett huvudanläggningsnummer för att se vilka som hör ihop. Datorprogram 4 (14)

5 Datorprogram kostnadsförs i de fall de inte ingår i anskaffningskostnaden för datorn eller faller under definitionen för immateriella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar En immateriell anläggningstillgång är en tillgång som saknar fysisk substans, dvs den går inte att ta på. Det är i princip detta som skiljer dem från materiella tillgångar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av enligt den ekonomiska livslängden, dock på högst 5 år om inte särskilda skäl föreligger och kan dokumenteras. Boksamlingar Boksamlingar klassificeras ej som anläggningstillgångar. Service avtal Utgifter för service och underhåll är aldrig att betrakta som anläggningstillgångar. Personbilar Observera att det inte är tillåtet att göra momsavdrag för personbilar eller lastbilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt (dvs. med luftspalt mellan förarhytten och lastutrymmet) om totalvikten är under 3500 kg. Leasing Leasing avtal där fullservice eller liknande ingår samt där säljaren stå risken för prisförändringar etc. skall inte redovisas som anläggningstillgångar. Leasingavtal av finansieringskaraktär får endast träffas då den totala kostnaden blir lägre än vid köp, jämförande kalkyl skall lämnas till ekonomiavdelningen för godkännande innan avtal träffas. Dessa skall också redovisas som anläggningsillgångar i förekommande fall. Förbättringsutgift på annans fastighet Linnéuniversitetet äger inte de fastigheter som nyttjas för vår verksamhet. Trots detta kan förbättringsutgifter i vissa fall redovisas som anläggningstillgångar. ESV delar upp förbättringsutgifter i två delar: ny- till- eller ombyggnad samt reparationsoch underhållskostnader. 5. Bokföring och anläggningsgrupper Nedan presenteras anläggnings- och kontostrukturen: Anläggnings grupp Konto Ack anskaffning Ack avskrivni ng Årets anskaffnin g Omförin gs konto(tri gger) Avskrivnin gar Immateriella Avskrivnings tid 5 (14)

6 Om och tillbyggnader Maskiner och tekniska lab.utrustning /simulatorer för utbildning och forsknings Datorer och kringutrustnin g Bilar och andra transportmede l Övriga inventarier Enligt hyreskontrakt dock minst 36 månader Maskiner, lab utr, lab 60 utr tung, 84, simulatoerer Datorer/kring utrustning 36, datorkommu nikation Bilar etc 60, fartyg Möbler 84, elektriska apparater 60, elektriska instrument 36, akustiskta instrument 120 Konst Transaktions triggers används för att föra om anskaffningsbeloppen från årets anskaffning till ack anskaffning. Anläggningsgrupperna är anpassade för detta. 6. Materiella anläggningstillgångar Exempel på olika slags materiella anläggningstillgångar är: 1. Maskiner och teknisk utrustning främst för utbildning och forskning 2. Datorer och där tillhörande kringutrustning 3. Bilar och transportmedel 4. Övriga inventarier såsom möbler, kontorsmaskiner, presentationshjälpmedel (projektorer, smartboards etc) kopieringsmaskiner, MFP (multifunktionsprodukter med skrivare scanner etc) och musikinstrument 5. Om och tillbyggnader av annans fastighet 6. Konst 6 (14)

7 Även anläggningar under uppförande så kallade pågående anläggningar bokförs under materiella anläggningstillgångar se under avsnittet pågående investeringar se punkt Immateriella anläggningstillgångar Definition Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans, dvs. de går inte att ta på. Exempel på immateriella anläggningstillgångar är: Licenser för administrativa system, t ex Agresso, Primula (licenser för standardprogram, som exempelvis Officepaketet, kostnadsförs direkt) Patent, koncessioner och liknande rättigheter Egenutvecklade IT-system Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för universitetets verksamhet kommande år redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Utgifter för forskning får inte redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kriterier för att något ska redovisas som immateriell anläggningstillgång är att: Anskaffningsvärdet ska uppgå till kronor exkl. moms eller mer Tillgången skall vara identifierbar. Framtida ekonomiska fördelar eller servicepotentialen som är förknippade med innehavet kommer att tillföras universitet Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Lnu har tekniska förutsättningar att använda den immateriella anläggningstillgången Som ett stöd för att avgöra om investeringen skall betraktas som en immatteriell anläggningstillgång finns följande beslutsträd i ESV:s handledning detta skall användas. 7 (14)

8 Vid investeringar eller projekt som kan vara aktuella att aktivera som immateriella anläggningstillgångar skall i varje fall dokumenteras utifrån beslutsträdet. Kommer man vid användandet av beslutsträdet fram till att aktivering skall ske görs slutlig tolkning av ekonomisektionen. Om osäkerhet råder beträffande ovanstående kriterier ska kostnadsföring ske. Office-paket och liknande standardprogram kostnadsförs direkt om de understiger den fastställda beloppsgränsen, samt om den ekonomiska livslängden bedöms vara kortare än 3 år. Är fallet däremot det omvända vad det gäller anskaffningskostnad och livslängd skall de aktiveras. Med standardprogram menas i det här fallet dataprogram av generell karaktär som utvecklats för att nyttjas av flera användare. Dessa program utvecklas och ägs oftast av programtillverkaren som överlåter nyttjanderätten till programmen till användarna. 8. Förbättringsutgift på annans fastighet Förbättringsutgift på annans fastighet Linnéuniversitetet äger inte de fastigheter som nyttjas för vår verksamhet. Trots detta kan förbättringsutgifter i vissa fall redovisas som anläggningstillgångar. ESV 8 (14)

9 delar upp förbätt-ringsutgifter i två delar: ny- till- eller ombyggnad samt reparationsoch underhållskostnader. Hantering Ny- till- och ombyggnad Ny- till- eller ombyggnation på hyrd fastighet är alltid värdehöjande för verksamheten. Kriterier för aktivering: Förväntad nyttjanderättsperiod är lägst tre år. Den förväntade nyttjanderättsperioden kan vara längre än innevarande kontraktsperiod. I det fall förbättringsutgiften är tänkt att nyttjas endast under kortare tid än tre år bör utgifter för ny- till- eller ombyggnad kostnadsföras. Åtgärden ska uppgå till ett för universitetet väsentligt belopp. Linnéuniversitets gräns är kr. Tanken med denna är att vid mindre åtgärder (t ex installation av datauttag) är den ekonomiska livslängden osäker. Kostnader för projektering, arkitekter osv bör om de är väsentliga aktiveras som förbättringsutgift på annans fastighet. Inventarier och installationer i hyrd fastighet (t ex nätverk) redovisas som förbättringsutgift på annans fastighet om dessa inte från början är planerade att tas med vi en eventuell avflyttning (i sådana fall redovisas inventarien som en materiell anläggningstillgång). Reparations- och underhållskostnader Dessa åtgärder kan ses som att myndigheten övertar hyresvärdens reparations- och underhålls-skyldigheter och är därmed ett förskott på framtida hyreskostnader. Det är svårt från fall till fall att bedöma hur stor del av åtgärden som är hänförbar till framtida kostnadsminskningar. ESV föreskriver därför att reparations- och underhållskostnader, uppgående till väsentliga belopp, skall redovisas under posten Förbättringsutgift på annans fastighet. Kriterier för aktivering: Åtgärden behöver ej vara värdehöjande. Åtgärden ska uppgå till ett för universitetet väsentligt belopp. Linnéuniversitet följer ESV:s rekommendationer och satt en gräns vid kr. Se ESV s skrift 1999:17 Redovisning och värdering av fastigheter och vissa förbättringsutgifter. 9. Upplåningsrutiner Kapitalförsörjningsförordningen reglerar formerna för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Av förordningen framgår att en myndighet skall finansiera sina investeringar i anläggningstillgångar genom lån i Riksgäldskontoret. Detta regelverk är föremål för förändringar och kan komma att uppdateras utifrån dessa En anläggningstillgång som används i verksamheten får finansieras med bidrag som mottagits från en icke statlig givare. Bidraget skall täcka samtliga utgifter som är 9 (14)

10 förknippade med anskaffningen. Räcker bidraget inte till detta, skall myndigheten ta upp lån för hela anskaffningen. Bidrag från flera givare kan läggas ihop för att svara för hela finansieringen. Med bidrag från en icke statlig givare avses bidrag från andra än statliga myndigheter. Bidrag från EU, Nordiska ministerrådet, statliga bolag och stiftelser betraktas i detta hänseende som bidrag från en icke statlig givare. Om finansieringsbilden är oklar vad beträffar statlig eller icke-statlig skall tillgången belånas. Låneramen för universitetet beslutas av regeringen för ett budgetår i taget och framgår av regleringsbrevet. Lånen tas två gånger per år, i juni avseende investeringar dec-maj samt i december för juni-nov. Det är viktigt att de som hanterar anläggningar klargör finansieringsform och tydligt anger om anläggningen inte skall lånas upp. Detta görs i fakturaflödes texten. 10. Parkering av anläggningar Parkering av anläggningar används enligt följande. Nya anläggningar läggs upp med status aktiv(n). I slutet av månaden parkeras dessa anläggningar om kontering skett på dem, om inte får de vara öppna tills nästa månad etc. Denna hantering sker centralt och minskar risken för felkonteringar på gamla anläggningsnummer etc. och ev. avstämnings fel finns inom månaden. 11. Nummerserier Anläggningar registreras i en central serie. Serien börjar på Se även kommande rutiner för inventarieregister och dess hantering. 12. Pågående investeringar Linné universitetet har bestämt att pågående anläggningar endast skall användas för investeringar över 1 miljoner och tidsmässigt går över ett budgetårsskifte. Det är möjligt att direkt bokföra på kontona för pågående investering när det är klart att beloppet skall aktiveras. Exempel på pågående investering kan vara en ombyggnation av lokaler där flera leverantörer etc. är inblandade och det från början är klart att det ska bli en anläggning. I detta fall bokförs dessa fakturor som pågående investering under tiden ombyggnationen pågår. När projektet är avslutat förs dessa fakturor om till en eller flera anläggningar. Information om och underlag till anläggningar och omföring ges av institution/avdelning till ekonomiavdelningen. Om det är oklart vilket belopp som skall aktiveras skall bokföring ske mot lämpliga kostnadskonton, i samband med bokslut görs en utredning och tillhörande omföring till kontona för pågående anläggningar alternativt aktivera dem. 10 (14)

11 Exempel på detta kan vara uppbyggnaden av en labmiljö/studio etc där fakturorna innehåller en hel mängd komponenter och det inte är klargjort vilka av dessa som tillhör anläggningen. I de fall anläggningen tas i bruk före den är färdigställd skall den aktiveras och skrivas av från när den tas i bruk. Exempel på detta är anläggningar där samtliga fakturor inte inkommit men anläggningen tagits i bruk. Det är institutionen/avdelningen som ansvarar för sina respektive saldon och ser till att de är avstämda inför bokslut. 13. Kompletterande information Förslag till hantering: Följande information hanteras strukturerat: 1. Upplånings information för att hantera det som ej ska lånas upp Följande information bör framgå för anläggningstillgångar för att utgöra underlag till det kommande inventarieregistret 2. Placering: ort, hus, rum. 3. Person (Ev kort namn typ eanhe) 4. Leverantör 5. Serie nr, bil nr etc 6. Ärende nr 14. Inventering Hantering: Mot bakgrund av de krav som ställs enligt bokföringsförordningen på att utforma rutiner så att tillgångar skyddas och att redovisningen är tillförlitlig samt för att uppnå en god intern kontroll. Det krävs detaljerade kunskaper om verksamhetens anläggningar. De som besitter denna kunskap finns ute i verksamheten och är ofta inte den som är ansvarig för den ekonomiska hantering det kan dock vara samma personer. Därför skall inventarieansvariga utses på varje institution/enhet. Den inventarieansvarige har till uppgift att uppdatera alla förändringar löpande samt i de fall det berör ekonomiska transaktioner även meddela berörd ekonom eller ekonomiavdelningen som hanterar de ekonomiska transaktionerna. Inventering bör ske årligen och det är den inventarieansvariga som ansvarar för att detta genomförs och dokumenterar inventeringen och eventuella avvikelser. Vägledning vid inventering: Datorer och övrig utrustning inventeras per fysisk placering, t ex rum, vid resp. institution/avdelning (=ansvar i ekonomisystemet). 11 (14)

12 Inredning t ex bord, stolar och bokhyllor, inventeras per ansvar, dock ej nödvändigtvis per rum, då ju t ex bord och stolar inte alltid återfinns i de rum dit de ursprungligen införskaffades till. Utsedd behörig tjänsteman på ekonomiavdelningen är förordnad inventeringsförrättare. Ekonomiavdelningen tillhandahåller det systemstöd som krävs för att de inventarieansvariga kan fullföra de skyldigheter som de har. 15. Utrangeringar Hantering: Anläggningstillgångar kan huvudsakligen tas ur verksamheten på två sätt: Utrangering Tillgångar som utrangeras ska sakna värde för verksamheten. Detta kan bero på att de förstörts, kasserats, skrotats, stulits eller på annat sätt ej är användbara i verksamheten. Eventuellt värde skall vara så litet att en försäljning till anställda eller utomstående ej är lönsam. Om tillgången vid utrangeringen ej är avskriven ska det bokförda värdet skrivas bort. Försäljning Tillgången säljs. Enligt kapitalförsörjningsförordningen får en myndighet fritt disponera överskott och ska finansiera de underskott som uppstår vid avyttring av tillgångar som inte längre behövs i myndighetens verksamhet. Utrangering av tillgångar Gemensamt för dessa två sätt är att tillgången måste tas bort ur anläggningsregistret. Det är därför av största vikt att ekonomiavdelningen meddelas om att utrangering ska göras. De bokföringsmässiga transaktionerna ska göras av ekonomiavdelningen. För detaljerade rutiner för försäljning se 16 Rutinbeskrivning Beslut om utrangering av tillgång ligger på instutitions/enhetsnivå och tas av behörig chef. Bedömning om någon annan sektion/enhet kan ha nytta av tillgången ska göras. Vid utrangering av större investeringar bör övriga sektioner/enheter tillfrågas. Eventuellt oavskrivet restvärde på tillgången belastar sektionen/enheten. Utrangeringen ska ske i samråd med ekonomiavdelningen så att den bokföringsmässiga hanteringen blir korrekt. Som bokföringsunderlag till utrangeringen används undertecknat beslut. Utrangeringar görs löpande beroende på orsak 1. Försäljningen bokförs på baskonto 6721 eller I samma period, 0:a ut 12* beroende på hur mycket som är avskrivet. Eventuellt restvärde bokförs mot 6722 eller Avräkna vinst/förlust på 6729, (14)

13 4. Bokför på 343* eller 531* och 532* vinst eller förlust. I anläggningsregistret görs följande vid utrangering: 1. Fyll i orsak såld/utrangerad/stulen anläggning och antal/del av anläggning. 2. Fyll i Till datum 3. Spärra Även utrangering av inventarier i det kommande inventarieregistret skall dokumenteras, dvs. det är ej tillåtet att spärra dem, markera dem som utrangerade utan att ange anledning till utrangeringen. Det är också viktigt att utrangeringen av anläggningar görs i båda registren. 16. Försäljning Vid all typ av försäljning av inventarier/anläggningar skall kontakt tas med ekonomiavdelningen. Notera att vid försäljning av inventarier/anläggningstillgångar har vi inte rätt att specificera moms på begagnade inventarier/anläggningstillgångar. Dock skall moms ingå i försäljningsbeloppet. 17. Inventarieregister Hantering: Linnéuniversitetet har valt att ha ett register för kortidsinventarier. Målet för detta register är att detta skall används aktivt av organisationen och kunna ersätta andra register. Detta kan man uppnå genom att skapa möjlighet för att registrera kompletterande information som behövs för att tillgodose verksamhetens behov. Alla inventarier förutom möbler mellan 5 000:- och :- registreras i dag i ett underlag till det kommande inventarieregistret och kommer att importers till detta när det finns på plats. Dessa fångas idag i fakturahanteringens kontrollsteg på urval 56* Ett motsvarande kapitel rörande inventarier så som för anläggningstillgångar kommer att finnas i ekonomihandboken. 18. Avskrivningar mot flera projekt Förslag till hantering: Linnéuniversitetet använder flexifält för avskrivningsfördelning. Kontroll finns att fördelningen blir 100% totalt Ange i fakturaflödet hur avskrivningarna önskas fördelade i förekommande fall. 13 (14)

14 19. Simuleringsmöjligheter Avskrivningsprognos finns i dag i saldotabellen AVSK 3 och 10 med ett antal mallar. Vi kommer inom kort att komplettera med urvalsmöjligheter på verks och kbärare. 20. Interna överlåtelser Om en anläggning flyttas inom Linnéuniversitetet ändras konteringen för avskrivningar så att rätt org finns i anläggningsregistret. 14 (14)

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2013/446 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare http:// medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsdirektören Lars Nilsson

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2012/131 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen

Läs mer

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar ESV 2002:3 Immateriella anläggningstillgångar En handledning om redovisning av immateriella anläggningstillgångar vid statliga myndigheter Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice

Läs mer

Ställningstagande/svar

Ställningstagande/svar Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om nedskrivningar. Den vänstra kolumnen innehåller synpunkter från remissinstanserna

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Hantering av inventarier

Hantering av inventarier Hantering av inventarier Inom fastighetskontoret ska vi ha ordning och reda på våra inventarier. De inventarier som införskaffas ska förtecknas så att vi med lätthet får en överblick över inventarierna

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011 REKOMMENDATION 19 Nedskrivningar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur en nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång, som används i kommunala verksamheter

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Lathund Anläggningar, ny sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Nya konton för anläggningsredovisning

Nya konton för anläggningsredovisning Nya konton för anläggningsredovisning from 2014 Ny struktur för konton from 2014-01-01. Exempel nedan gäller anläggningsgrupp 1, Laboratorieutrustning, men strukturen ser lika ut för alla grupper (rödmarkerade

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

Raindance-guide: Utrangering

Raindance-guide: Utrangering Raindance-guide: Utrangering 1 Innehåll Utrangering... 2 När ska en anläggning utrangeras?... 2 Hur hanteras restvärde (kvarstående bokfört värde) vid utrangering/försäljning... 3 Utrangeringstyper i Raindance...

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer