Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång"

Transkript

1 Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material bokförs som en kostnad under verksamhetsåret, medan anläggningstillgångens utgift delas upp på flera år genom avskrivningsförfarandet. Definition av materiell anläggningstillgång Vid Mälardalens högskola (MdH) har fastställts, en anskaffning skall anses som en materiell anläggningstillgång om den har ett anskaffningsvärde på minst ett halvt basbelopp och om den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och om den är en fysisk vara Definition av immateriell anläggningstillgång om den har ett anskaffningsvärde på minst kr och om den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och om den är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller för administrativa ändamål exempel på immateriell anläggningstillgång: programvaror, licenser eller egenutvecklade IT-system Fungerande enhet Om man köper ett antal objekt som kostar mindre än kr styck, kan dessa ändå räknas som anläggningstillgång om de skall användas tillsammans (funktionellt samband),t ex dator, skärm och tangentbord. Delarna tillsammans blir en fungerande enhet och får då räknas som anläggningstillgång. För möbler och inredning gäller samma grundprincip. I anläggningsregistret kan dock större poster anges, under förutsättning att detaljerad information om artiklar, antal och placering finns i sidoordnat register. En direkt koppling till anläggningsnummer i anläggningsregistret ska finnas i det sidoordnade registret. Vad skall ingå i anläggningens anskaffningsvärde?

2 I anläggningstillgångens anskaffningsvärde skall ingå samtliga kostnader som högskolan har haft för att göra tillgången brukbar. Det kan vara kostnader för inköp, importavgifter, tull, monteringskostnader, transport- och hanteringskostnader. Dock är utbildning av personal i samband med att anläggningen tas i bruk ej investering (anläggningstillgång). Pågående anläggning När anläggningstillgången tas i bruk skall den flyttas över från pågående anläggning till anläggningsregistret. Blanketten Aktivering av pågåendearbete skall ifyllas med all relevant information. Om man vet att en komplettering i nära anslutning till investeringstillfället kommer att göras väntar man med att föra över anläggningen till anläggningsregistret tills kompletteringen är utförd. Kompletteringen ingår i anläggningstillgången. Slutlig komplettering av inredning/möbler skall göras inom 6 månader från att fungerande enheten har tagits i bruk. Under dessa 6 månader ligger investeringen kvar som pågående anläggning, för att efter utgången flyttas över till anläggningsregistret. Komplettering/ersättning Tillkommande utgifter avseende befintlig materiell anläggningstillgång skall läggas till anläggningsvärdet för tillgången ifråga endast till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter för tillgången skall redovisas som kostnader i den period de uppkommer. Vid stora kompletteringar (>50% av urspungliga anskaffningen samt över 10 tkr) skall kompletteringen/förbättringen gå in i nytt anläggningsnummer med hänvisning till den ursprungliga anläggningen. Avskrivningsplanen skall anpassas till den ursprungliga avskrivningsplanen, dvs skall vara färdigavskriven vid samma tidpunkt som den ursprungliga anläggningen som kompletteras. Detta bör göras för att inte väsentliga fel i avskrivning/restvärde skall uppstå. Om sådan komplettering som ovan beskrivs tillkommer skall centrala ekonomiadministrationen kontaktas. Vid mindre kompletteringar (<50% av urspungliga anskaffningen samt under 10 tkr) skall kompletteringen/förbättringen gå in i samma anläggningsnummer. Större inköp av inredning/möbler Vid komplettering skall detta kostnadsföras, om inte kompletteringen i sig är så stor (10 tkr per fungerande enhet) att aktivering motiveras. Då ska

3 kompletteringen/förbättringen läggs upp som nytt anläggningsnummer och det sidoordnade inventarieregistret uppdateras. Livslängd och gruppering Anläggningstillgångarna grupperas i olika grupper med olika ekonomisk livslängd. Grupperna och kontering framgår av tabell (Tabell 1): Grupp Konto n Ek. Anskaff Benämning livslangd n Avskriv Ack avskr Fastigh utrust, inv Inredning Kontorsmask, 3år Kontorsmask, 5år Elektriska apparater AV-utrustning Övr presentation utr 0 0 Persondatorer Arbetsstationer Skrivare Lab utr (maskiner) 3år Lab utr (maskiner) 5år Lab utr (maskiner) 7år Verkstadsutrustning Sambandsutr Sambandsutr < Transportmedel Immateriella tillgångar,utveckling Immateriella tillgångar,dataprog Immateriella tillgångar,rättigheter Teater/musikutr Teater/muskiutr < Övrigt 0 Säkerhet

4 För fastighetsbundna inventarier/-utrustningar är avskrivningstiden samma som hyres-kontraktets längd. I vissa fall kan det bli aktuellt med individuella avskrivningsplaner. Vid eventuella frågor då ska centrala ekonomiadministrationen kontaktas. Finansiering MdH är skyldig att ta lån till all anskaffning av anläggningstillgångar enligt kapitalförsörjningsförordningen. Undantaget är anläggningstillgångar som: finansierats helt med bidrag som mottagits från en icke-statlig givare eller med gåvomedel och donationer. är av mindre värde ( kr). En enstaka anläggningstillgång av mindre värde får finansieras med anslag eller bidrag (i praktiken sker detta ej på MdH). Låneupptagning sker på centrala ekonomiadministrationen. Räntan för upplåningen fördelas inte ut på institutioner/avdelningar i dagsläget. Bokföring Anskaffning Anläggningstillgången bokförs på balanskonto 11*,12*, eller 10* för immateriell tillgångar. Anläggningstillgångarna grupperas i olika grupper, se ovan, med tillhörande anskaffnings- och avskrivningskonto. Se Tabell 1 där konto kopplas till anläggningsgrupp. Uppbyggnaden av kontona ser ut enligt nedan: 11X1 11X11 11X19 Totala anskaffningsvärdet, (Ingående balans och årets anskaffning) Anskaffning under innevarande budgetår. Ackumulerade avskrivningar Leverantörsfaktura (dvs årets anskaffning) bokförs på 5-siffer konto nivå (t ex 12201) och sen töms det automatiskt till 4-siffer konto nivå (t ex 1220). 5-siffer konto nivå används enbart för att kunna söka ut årets anskaffningar. Avskrivning Vid Mälardalens högskola bokförs avskrivningar varje månad. Detta görs med hjälp av anläggningsregistret i Agresso. Högskolan tillämpar linjär avskrivningsmetod.

5 Avskrivningar göras fr o m den tidpunkt (månad) då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet. Observera dock vad som sägs ovan under rubrik Pågående anläggning om slutlig komplettering avseende inredning/möbler. Kostnaden för avskrivningar bokförs på ett avskrivningskonto i fält 1, och för övrigt det som anges på investeringsblanketten. Investeringsblanketten behandlas under rubrik Anläggningsregister. För anläggningstillgångar som finansieras helt av externa medel gör centrala ekonomiadministrationen en omföring så att projektet belastas med hela kostnaden direkt. Avskrivningen kommer att gå mot projekt 8950, för forskningsprojekt, eller 8951, för övrig verksamhet. Bokföringsmässigt ser det ut så här för både verksamhets och extern finansierade anläggningstillgångar enligt beskrivningar nedan: 1. Bokföring av anskaffning (från leverantörens faktura). 1a. Automatiskt tömning från 5-siffer till 4-siffer nivå 1b.Månadsvis avskrivning baserad på livslängd av 36 månader.efter 36 månader blir restvärdet på anskaffning noll. 2. Bokföring av extern finansierad anskaffning (från lev. faktura). 2a. Automatiskt tömning från 5-siffer till 4-siffer nivå 2b.Omföring (gjord av Ekonomiavdelning) av anskaffningsvärde till extern finansierad projekt som skall belastas. 2c. Månadsvis avskrivning baserad på livslängd av 36 månader- Vid bokslut: Saldo kvar på 8950 avslutats mot resultaträkningen. Beloppet förs från årets resultat till 20702, bal kap särsk bundna utr medel. Då anläggningens avskrivningar förs mot 8950 uppstår kommande år ett minusresultat som förs mot

6 (auto tömning) 1. 20,000 1a. 20, ,000 2a. 25, (ack avskriv) 1a. 20,000 1b a. 25,000 2c /2990/ ,000 2b. 25, , /2***/ext fin projekt 6914/2990/8950 2b. 25,000 1b c. 694 (verksamhet blir 8950) Anläggningsregistret Syftet med ett anläggningsregister är att man skall ha kontroll på de anläggningstillgångar verksamheten äger samt att man har ett korrekt värde i balansräkningen. I Agresso finns en anläggningsmodul som används för att hålla reda på MdHs anläggningstillgångar, samt att räkna ut avskrivningar för dessa. Samtliga anläggningstillgångar registreras i anläggningsregistret. Även inventarier med ett värde mindre än kr eller mindre än 3 års ekonomisk livslängd, registreras i anläggningsregistret om de anses stöldbegärliga. Bedömning av om en tillgång är stöldbegärlig görs av den enhet som beslutat om inköpet. Generell nedre beloppsgräns är kr. Vid tveksamhet ska samråd ske med högskolans säkerhetschef.

7 Registrering Registrering i anläggningsregistret sker på centrala ekonomiadministrationen. På centrala ekonomiadministrationens hemsida under blanketter återfinns blanketten Anläggningstillgångar resp Anläggningstillgångar vid inredning/möbler. Arbetsgång: 1. När en institution/ avdelning köper in en anläggningstillgång (erhållit fakturan) skickar ekonomen på institutionen en blankett med så specificerade uppgifter som möjligt till Ekonomiavdelningen. OBS! Var tydlig i benämningen för anläggningstillgångar. T ex kan en benämning se ut enligt följande: Bärbar dator Latitude C mhz. Även serienumret och placering av datorn ska skrivas upp på blanketten. Informationen förs in i registret och används sen vid inventeringstillfällen för att lokalisera anläggningarna. 2. Anläggningstillgången tilldelas ett anläggningsnummer. Vid komplettering bör hänvisning till ursprungliga anläggningstillgången göras. 3. När ett anläggningsnummer har erhållits av Ekonomiavdelningen skall fakturan registreras i ekonomisystem hos institutionen eller förvaltningen. 4. Sista steget är att kontrollera att huvudbok och anläggningsregistret har samma ack anskaffningsvärde. Denna månadsavstämmning görs av Ekonomiavdelningen. Alla Agressoanvändare har möjlighet att gå in i anläggningsregistret och titta. Man kan t ex ta ut rapporter med fasta upplysningar, periodiska data, anläggningsrelationer och anläggningssaldo. Märkning Under utredning Inventering En omfattande fysisk inventering av anläggningsbeståndet skall ske minst 1 ggr/år. Detta skall protokollföras, lämpligen genom att lista uttages över samtliga anläggningar i registret. Listan erhålles av centrala ekonomiadministrationen (Excelfil ur anläggningsregistret). Listan undertecknas av prefekten/avdelningschefen och återsändes till centrala ekonomiadministrationen. Inventeringen skall ske vid en gemensam tidpunkt för en institution.

8 Varje avdelning/institution utser en person som ansvarar för inventeringen. Till inventeringsförrättare ska person med god kännedom om avdelningen/institutionens anläggningstillgångar utses. För att underlätta framtida inventeringar är det lämpligt att notera var inventarierna är placerade och serienummer som gäller. Detta registreras även i anläggningsregistret. Anläggningstillgång som inte kan återfinnas tas bort ur anläggningsregistret via utrangering. Anledningen till att de saknas skall utredas och dokumenteras på Utrangeringsblanketten. Underlaget för att ta bort anläggningen skall attesteras av prefekten. Ansvarig på avdelning/institution skall löpande meddela om förändringar i beståndet, t ex utrangering, stöld, försäljning. Alla anläggningstillgångar som skall tas bort ur anläggningsregistret skall rapporteras till centrala ekonomiadministrationen med befintligt anläggningsnummer för utrangering enligt instruktionerna nedan. Försäljning/utrangering Försäljning och utrangering av anläggningar kan ske när som helst under året. Rapportering ska då ske omgående till centrala ekonomiadministrationen. Så länge tillgången finns i högskolans ägo, så finns den i anläggningsregistret (även om restvärdet är noll). I bokföringen finns tillgången bokfört i balansräkningen, dels på ett anskaffningskonto upptaget till anskaffningsvärdet, dels på kontot för ackumulerade avskrivningar. Om föremålet är helt avskrivet blir nettovärdet noll, men den finns ändå i balansräkningen tills vi utrangerar den. Rutinerna för försäljning och utrangering av anläggningstillgångar ska också följas för kostnadsförda tillgångar, t ex datorer inköpta för mindre än ett halvt basbelopp och annat som bedömts som stöldbegärligt. Finns anledning av praktiska skäl att frångå rutinerna ska alltid ekonomiavdelningen kontaktas. Försäljning Vid försäljning av anläggningstillgångar ansvarar respektive avdelning/institution för själva försäljningsförfarandet. För prissättning (oavsett vilken enhet som står som innehavare) är ansvaret uppdelat enligt följande:

9 IT-utrustning Möbler och inredning AV-utrustning/kontorsmaskiner etc Övrigt Centrala IT-avdelningen Lokalförsörjningsavdelningen Serviceavdelningen Resp avdelningschef/prefekt efter samråd med ekonomichefen Vid all försäljning ska dokumentation ske genom att blanketten Försäljning anläggningstillgångar fylls i. Kopia på kvitto, köpeavtal etc. ska ALLTID bifogas! Blanketten undertecknas av ansvarig prissättare samt avdelningschef/prefekt. Vid försäljning av datorer ska inga programvaror medfölja utrustningen. Avdelningschef/prefekt ansvarar för att datorer som säljs är rensade på information. Om en anläggningstillgång säljs för mer än restvärdet är mellanskillnad en vinst och bokförs på konto eller Om en anläggningstillgång säljs för mindre än restvärdet är mellanskillnad en förlust och bokförs på konto 5331 eller Utrangering När en anläggningstillgång skrotas eller har stulits måste blanketten Utrangering anläggningstillgång : upprättas, attesteras och skickas till centrala ekonomiadministrationen. Respektive avdelningschef/prefekt ansvarar för att detta sker. Vid skrotning ska utrustningen lämnas till serviceavdelningen, som ansvarar för den faktiska hanteringen. Sker utrangering på grund av stöld ska alltid detta anmälas till säkerhetschefen. Utrangeringsblanketten är en del av dokumentationen av hur vi hanterat statens egendom. Den används också för dokumentation till miljöredovisning, se MdHs dokument `AMI:4.4.6 Hantering av elektriska och elektroniska produkter (på hemsidan under rubriken Miljöarbete vid MdH ).

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer