Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22"

Transkript

1 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version (20)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Om samfälligheten och underhållsplanen Ansvarsfördelning Stämman Styrelsen Förvaltaren Längpersoner Enskild medlem Samfälld egendom och privat egendom Försäkringar Underhåll av planen Tidshorisonter Kortsiktig underhållsplan plan för innevarande år Reparationer och underhåll Årligen återkommande underhållsåtgärder Långsiktig underhållsplan Husen Fasader Fönster Tak Takrännor och stuprör Vind Ventilation Värme, vatten och avlopp Värmesystem Vatten, avlopp, dränering Gemensamma elanläggningar Ytterbelysning El i garagen Elcentraler Motorvärmarstolpar Kommunikation Kabel-TV Bredband Övriga byggnader Garagen Garagetak Garageportar Garagegolv Sophus och förråd Anläggningar utomhus Asfalterade ytor Gemensamma grönytor Fyrkanterna Träd Sammanfattning av underhållsplan Ekonomi Ekonomiskt förverkligande Övrigt (20)

3 7.1 Samfällighetsavgiften Trafik inom området Regler för förändringar inom fyrkanten Från Hemsidan Loggbok Tak Garage Fönster Ventilation Fasader Bredband (20)

4 1 Inledning Samfällighetsföreningen Tallbacken bildades 1974 genom anläggningsbeslut Genom senare beslut har kabel-tv och bredband införlivats i samfälligheten. Området uppfördes 1971 av HSB och omfattar 72 fastigheter, fördelade runt tre gårdar med adresserna Sandbackavägen 26, 28 och 30 A-Z. Fastighetsbeteckningarna är Hygget 2-74 där Hygget 2 är gemensamhetsanläggningen och Hygget 3-74 är de enskilda fastigheterna som omfattas av samfällighetsföreningen. Samfälligheten bildades alltså ganska tidigt och skiljer sig på en del punkter från andra samfälligheter. Generellt uttryckt så har samfälligheten ett större ansvar och därmed åtaganden och den enskilde medlemmen/fastighetsägaren något mindre frihetsgrader än vad som gäller i andra samfälligheter. Detta beskrivs i anläggningsbeslutet och alla medlemmar uppmanas att studera detta. Som delägare i samfälligheten har alla medlemmar skyldighet att efter bästa förmåga ta del i skötseln av samfälligheten enligt de beslut som stämma och styrelse fattar och enligt vad man kommer överens om inom gårdarna. Det är viktigt som medlem att engagera sig i föreningen och föra fram åsikter, hjälpa till och vara delaktig. Större reparationer och investeringar har samfälligheten ansvar för och exempel på några sådana är nya garage 2001, installation av bredband 2006, byte till treglasfönster 2007 och fasadbyte För att kunna genomföra detta har samfälligheten tagit upp lån som nu är ganska omfattande. Detta medför att ca en tredjedel av den samfällighetsavgift som erläggs varje månad utgörs av ränta och amorteringar på gemensamma lån. Detta förklarar också varför vår samfällighet har högre månadsavgifter än vad många andra samfälligheter har. För att upprätthålla områdets standard är det viktigt att det finns en genomtänkt och kontinuerligt uppdaterad underhållsplan. Denna långsiktiga underhållsplan ska fungera som ett stöd för styrelsen i dess arbete och vara en tydlig information till föreningens medlemmar. Styrelsen Tallbacken Samfällighetsförening, Umeå (20)

5 2 Om samfälligheten och underhållsplanen 2.1 Ansvarsfördelning Version Stämman En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter. Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. Samfällighetens ordinarie stämma, även kallad årsmöte, infaller under maj månad varje år. Då utses en styrelse som har till uppgift att förvalta samfällighetens anläggningar. Medlemmarna kan genom motioner inlämnade till styrelsen framföra förslag till ändringar/förbättringar av anläggningens skötsel Styrelsen Styrelsen ansvarar för anläggningens skötsel enligt de riktlinjer som stämman fastlägger och i enlighet med anläggningsbeslut och stadgar. Det innebär tex. att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar och att föra redovisning över föreningens räkenskaper. Styrelsen är, inför medlemmarna vid årsstämman, ansvarig för skötseln under det avslutade verksamhetsåret. Styrelsen skall inför varje stämma föreslå medlemmarna åtgärder för anläggningens skötsel och eventuella förändringar/förbättringar Förvaltaren Förvaltarens arbetsuppgifter regleras i särskilt avtal. I förvaltarrollen ingår bl. a. översyn och skötsel av samfällighetens gemensamma ytor, som inte omfattas av de enskilda fastighetsägarnas skyldigheter. Förvaltaren ansvarar också för översyn och underhåll av gemensamma anläggningar och inventarier (värmecentral, förråd, maskiner mm) samt har en arbetsledande funktion i samband med hela samfälligheten omfattande reparations- och underhållsarbeten. Lennart Jonsson, 30Y, är förvaltare Längpersoner En person i varje länga (omfattande 6 fastigheter) är utsedd till längperson. Denne ska vara närmaste kontakt för medlemmarna i frågor som berör samfälligheten och fungerar som arbetsledare vid gemensamma arbets- och städdagar. Vem som är längperson i varje länga och vad den personen har för uppdrag står på samfällighetens hemsida: Enskild medlem För att samfälligheten skall fungera väl och kunna förvalta gemensam egendom på det ekonomiskt mest gynnsamma sättet, samtidigt som trivsel upprätthålls i bostadsområdet med 5 (20)

6 goda relationer medlemmarna emellan, fordras att vi alla följer gällande föreskrifter. Som delägare i samfälligheten har man skyldighet att efter bästa förmåga ta del i skötseln av samfälligheten och därigenom bidra till att bibehålla områdets standard. Medlemmar har också en allmän skyldighet att till styrelsen/förvaltaren rapportera fel och brister som berör den samfällda egendomen. Exempelvis bör man omgående rapportera om man drabbas av fuktproblem i källaren. Skötseln av övriga gemensamma ytor (som inte förvaltaren ansvarar för) delar alla på. Det sker dels genom ett rullande schema för gräsklippning och övrigt underhåll dels gemensamma arbetsdagar. Arbetsuppgifterna är olika under sommar och vinter. Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår på hemsidan. Det finns även ett självbestämmande inom respektive fyrkant. Läs mer under punkt 7.3. Med tanke på el-säkerheten är det inte tillåtet att lämna hängande spänningsförande kablar vid motorvärmarstolpar eller i/utanför garagen. Kontrollera löpande om det blir fuktproblem i garagen. Det är VIKTIGT att låsa garagen. Vid eventuella problem med dörrar och lås skall områdesansvarig kontaktas. Förvaring av BRANDFARLIGA ÄMNEN får endast ske i godkända kärl och i mängder som brandförsvaret godkänner! 2.2 Samfälld egendom och privat egendom Samfälligheten äger, förvaltar och är ekonomiskt ansvarig för: o Fasader o Tak o Garage o Containerhus o Fjärrvärmeanläggning o Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. o Område för elverkets servicekablar och ledningar, stolpar och armaturer för ytterbelysningar samt anordningar för el i garagen. o Markytor för telekommunikationsledningar. o Anläggning för Kabel-TV och ledningar till anslutna fastigheter. o Områden för förbindelsetomt med förbindelseleder, lekplatser med anordningar, planteringar, parkeringsplatser och garage. o Optokabel i mark för datakommunikation inklusive anslutning mot leverantörens avlämningspunkt (termineringsbox), switchar, kontaktdon, server etc. o Kulvert/plaströr för ledningsdragning o Kontaktdon i varje fastighet, inklusive nödvändiga skåp och annan mekanisk utrustning. o Gemensamma grönytor Du som fastighetsägare ansvarar för: o Egen tomtyta o Fönster (glasade ytor) o Dörrar o Den del av fjärrvärmeanläggning som ligger inom fastigheten o Ventilation inkl. takfläkt 6 (20)

7 2.3 Försäkringar Gemensamhetsanläggningarna är försäkrade genom styrelsen och kostnaden ingår i samfällighetsavgiften. Garagen är därigenom brandförsäkrade men det gäller endast själva byggnaden. Bil, cyklar och eventuellt annat lösöre går däremot på respektive husägares försäkringar. Av bl.a. orsaker kopplade till risken för brand får inga mellanväggar sättas upp mellan garageplatserna. 2.4 Underhåll av planen Planen uppdateras varje år av styrelsen före årsmötet (normalt i maj). Styrelsen gör då en avvägning av vilka åtgärder från föregående års långsiktiga underhållsplan med horisonten 1-3 år som skall läggas in i det nu förestående årets kortsiktiga underhållsplan. I den kortsiktiga planen ingår naturligtvis också pågående och tidigare beslutade åtgärder som ännu inte blivit klara. Samtidigt görs en uppskattning av vilka reparationsåtgärder som skall flyttas fram en tidshorisont t.ex. från P4-10 i föregående års underhållsplan till P1-3 i det nu påbörjade årets underhållsplan. I den nya planen görs en kostnadsuppskattning av hur mycket åtgärder i den kortsiktiga planen kan förväntas kosta. Denna kostnadsuppskattning finns i aktuell årsredovisnings verksamhetsplan. De mera långsiktiga åtgärderna behöver inte ha en kostnadsuppskattning. 2.5 Tidshorisonter Följande tidshorisonter finns i planen o P0 teknisk plan för innevarande år kallad kortsiktig underhållsplan. Denna plan skall ingå i aktuell årsredovisning i avsnittet verksamhetsplan för det kommande året. o P1-3: tidsperiod för år 1-3 räknat från nuvarande år o P4-10 tidsperiod för år 4-10 räknat från nuvarande år o P11-30 tidsperiod för år räknat från nuvarande år o P30+ tidsperiod bortom 30 år räknat från nuvarande år 7 (20)

8 3 Kortsiktig underhållsplan plan för innevarande år 3.1 Reparationer och underhåll Samfällighetens verksamhetsår löper kalenderårsvis. Eftersom årsstämman hålls under maj månad så har en tredjedel av verksamhetsåret redan gått då beslut om åtgärder och budget fattas. Den nya styrelsen tillträder efter det att stämman har genomförts. En viss förskjutning av åtgärder/insatser över årsskiftena är därför nödvändig. Under kommande styrelseperiod (2013) planeras följande åtgärder. Detta arbete kan komma att sträcka sig in i Åtgärd: Utreda isbildning och eventuellt behov av förbättrad ventilation på kallvindan. Utförare: Styrelsen + eventuell konsult Uppskattad kostnad: konsult ca 5000 kr, åtgärda ventilation ca kr per länga. Åtgärd: Besiktiga taken och bedöma åtgärdsbehov. Utförare: Styrelsen + Konsult Uppskattad kostnad: konsult ca 5000 kr. Exakt när dessa olika åtgärder utförs beslutas av styrelsen. 3.2 Årligen återkommande underhållsåtgärder Vårstädning Underhåll i form av vårstädning sköts av medlemmarna själva genom att vi en dag samlas för gemensamt arbete. Detta omfattar främst krattning av löv, ansning av träd och buskar, oljning/målning av trävirke mm. Härutöver kan styrelsen vissa år lägga ut extra arbeten, som exempelvis byte av sand i sandlådor, komplettering av matjord för gräsmattor och underhåll. Förvaltare och längpersoner ansvarar för spolning dräneringsrör, rensning av takrännor och stuprör mm Sommarskötsel Längpersonen är ansvarig för arbetsfördelning och information till grannarna. Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår av hemsidan. Att göra: Sopning asfalterade ytor, rensning av ogräs i rabatter och kring lekplats, klippning av gräs, städning i och omkring soprum mm. Vinterskötsel Snöröjning och halkbekämpning Sköts av kontrakterade entreprenörer. För att underlätta snöröjningen är det viktigt att alla hjälper till med att ställa in bilen i garaget och, i förekommande fall, flytta eventuell extrabil allt efterhand som snön röjs. Ansvar vintertid för soprum och yttertak Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår av hemsidan. Att göra: Städning i sophus, skotta och hugg bort is i anslutning till dörrarna, sandning. Radhusens yttertak 8 (20)

9 Yttertaken är samfällighetens ansvar. Om taken behöver skottas görs detta först efter särskilt meddelade. Har tak blivit speciellt utsatt av snödrev, tar Du kontakt med förvaltaren för rådslag. Vi vill undvika onödig snöskottning då det kan finnas risk för skada på takpappen. Extrainsatser Vid behov kan extrainsatser behöva göras, som tex. klottersanering. Styrelsen skickar ut meddelande om detta. 9 (20)

10 4 Långsiktig underhållsplan Version 2013 I följande avsnitt presenteras de olika områden som kräver underhåll på längre sikt. 4.1 Husen Fasader Status: Husen fick ny träfasad samt tilläggsisolerades på entrésidan under Frostsprängningar på några av tegelfasaderna åtgärdades i samma veva. Taken byggdes ut med 30 cm utskjut över entrésida och gavel för att framgent skydda fasaderna. Husen målades därefter. Baksidorna befanns då vara i gott skick och bedöms klarar sig lång tid framöver. Renoveringsbehov/Åtgärd: Period P 11-30: Träfasadernas status på baksidan bör bedömas kontinuerligt men styrelsen bedömer att ny målning inte behöver göras inom 10 år. Beräknad kostnad för målning av fasaderna är ca Fönster Status: Treglasfönster har monterats i samtliga hus under våren Renoveringsbehov/Åtgärd: Översyn av fönster i period P Tak Status: Takpapp lagades och tjärades på samtliga fastigheter Vid fasadbytet byggdes taken på med ett utskjut om 30 cm. Sedan påbyggnaden har vissa längor drabbats av problem med omfattande isbildning (se Vind). Renoveringsbehov/Åtgärd: En förnyad takrenovering torde krävas i perioden P Alternativt byggs taken om, bla. annat för få möjlighet till tilläggsisolering av taken. Period P0: Styrelsen ska under 2013 låta besiktiga taken. Styrelsen ska härvid ta hjälp av konsult för att bedöma takens status och eventuellt behov av åtgärd. Beräknad kostnad ca 5000 kr. Omläggning tak ca kr Takrännor och stuprör Status: Takrännorna har bytts på entrésidorna i samband med fasadbytet. Då inventerades också baksidorna och dåliga rännor byttes. Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30: Styrelsen ska under perioden inventera takrännornas status Vind Status: Kallvind med inspektionslucka. Flera av våra hus har under vintrarna sedan husen tilläggsisolerades haft problem med kraftig isbildning. En preliminär bedömning av byggfirman som gjorde fasadbytet pekar på att ventilationen av kallvindan behöver förbättras. 10 (20)

11 Renoveringsbehov/Åtgärd: P0: Styrelsen kommer under 2013 att undersöka och åtgärda problemen med isbildning och i förekommande fall ventilationen av kallvindan. Beräknad kostnad för konsult ca 5000 kr Ventilation Status: Mekanisk frånluftsventilation. Fläktarna är gamla och har av respektive fastighetsägare bytts ut på några av fastigheterna. Ventilationssystemen i samtliga fastigheter rengjordes under 2007 förutom i 11 st. som nyligen hade rengjorts. Kallras från gavelvägg på gavelhusen. Renoveringsbehov/Åtgärd: Kalldraget kan behöva åtgärdas. Oklart hur eftersom själva problemet inte har kunnat identifieras. Fläktarna är fastighetsägarens enskilda angelägenhet och denne får alltså stå kostnaden vid byte. 4.2 Värme, vatten och avlopp Samfälligheten äger ledningarna som ligger på samfällighetens mark. Det rör sig om ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, dränering/dagvatten. Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel Värmesystem Status: Samfällighetens fastigheter är anslutna till fjärvärme med värmeväxlare. I många fastigheter är radiatorer och termostater från då husets byggdes. Värmesystemet utreddes mha konsult under 2010/2011. Ett av förslagen var att installera nya stamventiler för en bra justering samt mätmöjlighet. Det ställde sig dyrt och styrelsen avvaktar i nuläget effekterna av tilläggsisoleringen. Värmeväxlarna i undercentralen är bytta under Rörbrott/läcka i värmeledningssystemet kräver akut grävning och reparation vilket uppskattningsvis kan komma att kosta mellan och kr. Renoveringsbehov/Åtgärd: P0: Termostater bör bytas på alla radiatorer där detta inte har gjorts. Enskild angelägenhet Vatten, avlopp, dränering Status: Den stora majoriteten av rörledningarna är över 30 år gamla. Det är omöjligt att med någon säkerhet prognostisera hur ofta ledningar av den åldern förväntas gå sönder, men med ökande ålder bör dessa problem inträffa allt oftare. Dräneringen genomspolas varje år och senast under 2012 har styrelsen låtit filma ledning men inga avvikelser hittades. Ett rimligt förfaringssätt är att dränera om hela längan om problem uppstår för något hus. Grävning och ny dränering av 28 T-Z kostade ca kr men då ingick ett nytt bräddavlopp samt diverse justeringar och extraarbeten. En uppskattad kostnad för omdränering av en länga är ca kr (utslaget ca 8400 kr per hus). Den ökande åldern och skicket på samfällighetens anläggningar kan antas innebära ett allt större behov av akuta åtgärder. Detta är en viktig fråga för nuvarande och kommande årsmöten att ta ställning till. Kostnaden för akut reparation av vattenledning ligger 11 (20)

12 uppskattningsvis i samma storlek som för fjärrvärmeledning, dvs mellan och kr. Renoveringsbehov/Åtgärd: P 4-10: Efterhand åtgärd av dränering och fuktspärr. Kostnad kr per länga. 4.3 Gemensamma elanläggningar Ytterbelysning Anläggningen för ytterbelysning omfattar kablar i mark, mätarcentraler, fördelningscentraler, ytterbelysning på radhusens förråd och garagen, kabelinstallation och belysningsarmaturer i garagen samt belysningsstolpar. Status: Utomhusbelysningen byttes ut i samband med garagebygget. Sedan dess har inget regelbundet underhåll gjorts utöver byte av glödlampor och säkringar. Renoveringsbehov/Åtgärd: Lampor i ytterbelysningen byts genom styrelsens försorg. Trasiga glödlampor inne i garagen byts av den enskilde nyttjaren av garageplatsen. Beräknad livslängd på armatur är, beroende av kvalitet, mellan år. P11-30: Reparation/byte av armaturer El i garagen Status: Eluttag för motorvärmare finns uppsatta i samtliga garage. Dessa omfattar del i markkablage, mätar- och fördelningscentraler samt kabelinstallationer. En olämplig lösning på elmontaget har lett till att vatten har runnit ner i elskåpen och orsakat kortslutning med påföljd att fyra bränder har uppstått. Dessa ledningar är omdragna under Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: Översyn Elcentraler Status: De är relativt nya och i gott skick. Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: ev översyn Motorvärmarstolpar Status: Stolparna sattes upp i samband med garagebygget. På området finns 73 eluttag i motorvärmarstolpar. Varje fastighet disponerar ett eluttag, därutöver finns ett extra för uthyrning. Renoveringsbehov/Åtgärd: Något behov av åtgärder förväntas inte före period P11-30 förutom mindre kompletteringar vilket görs som del av det löpande underhållet. 12 (20)

13 4.4 Kommunikation Version Kabel-TV Status: Kabel-TV nätet består av underförstärkare, fördelningscentraler och kablar i marken. Kabel-TV är gammalt (30 år+) och många av de nedgrävda kablarna är påverkade av tjäle mm. vilket i vissa fall resulterar i dålig bild. Nätet är konstruerat för att klara av minst tre antennuttag per fastighet. Samfälligheten har tecknat avtal med ComHem om leverans ett grundutbud av programkanaler. Renoveringsbehov/Åtgärd: Uppgradering av kabel-tv-systemet kan behövas i P4-10. Kostnaden är okänd och måste tas på årsstämman Bredband Status: Bredband via fiberkabel installerades Bredbandsnätverket består av fiberoptiska ledningar förlagda i skyddsslangar nergrävda i marken samt fördelningsskåp och elektronik i nodhuset och i fastigheterna. Till varje hus går det två optofiber från nodhuset. I var ända av optofiberparet är en fiberkonverter ansluten som omvandlar elektrisk signal till ljus och vice versa. I huset är fiberkonverten en grå låda som sitter fastskruvad på väggen. Den matas med ström via en batterieliminator. Optofibertrådarna som är anslutna till fiberkonvertern är lätt att skada och kan bara repareras av en fackman. Samfälligheten har upphandlat avtal om Internettjänster Bredband2. Elektroniken i nodhuset är uppgraderad under Renoveringsbehov/Åtgärd: P4-10: Kontroll utrustningen status och behov av ändringar. 4.5 Övriga byggnader Garagen Av bl.a. orsaker kopplade till risken för brand får inga mellanväggar sättas upp mellan garageplasterna. Status: Det finns 6 garagelängor byggda De är i bra skick. Bättringsmålning av garagen har gjorts under Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30: Målning. Kostnad kr Garagetak Status: Hösten och början av vintern var mycket fuktiga vilket medförde problem med fukt i garagen. Takplåtarnas beläggning har inte hunnit absorbera fukten eftersom denna behöver hinna vädras bort emellanåt för att beläggningen ska kunna absorbera mer. En besiktningsman har tittat på detta två gånger. Ev. fuktproblem bevakas löpande. Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: inventera skicket på taken. 13 (20)

14 4.5.3 Garageportar Det är samfälligheten som äger portarna och slutligen ansvarar för deras skick Status: Bra skick Renoveringsbehov/Åtgärd: P0 (löpande): Tvätta portarna, var och en tvättar sin port Garagegolv Status: I ett flertal av garagen har gropar uppstått i golvens ytskick. Det kan vara betingelserna under gjutningen eller betongens sammansättning. Fastec har följt de normer som finns och alla åtgärder vid byggnationen är utförda enligt plan. Det finns inga anmärkningar om golven i slutbesiktningsprotokollet trots att det fanns gropar i några garage redan då. Tre faktorer kan ha påverkat gjutningens kvalitet. 1) förhållandena vid gjutningen, tex om det var frost styrelsen påpekar att det var mildväder och i vissa fall regn. 2) om rätt betongkvalitet använts Fastec har upphandlat gjutningen och de normer som finns har följts. 3) salt och snö som tinar kan fräta på betongen styrelsen, det droppar från bilarnas stänkskydd. Slutbesiktning är genomförd och det finns inga noteringar om skador i garagegolv i protokollet, dvs. de är inte möjligt att kräva ansvar från leverantören/entreprenören. Renoveringsbehov/Åtgärd: Ingen åtgärd Sophus och förråd Status: Ombyggda i samband med de nya garagen Ommålade under Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30 Målning, kostnad ca kr. 4.6 Anläggningar utomhus Asfalterade ytor Samfällighetens asfaltytor består av samtliga parkeringar samt huvuddelen av gång- och cykelstråken. Asfaltsbeläggningen utsätts för kontinuerligt slitage. Det vanskligt att göra en uppskattning om den befintliga asfaltens naturliga livslängd utan att vi får anta att vi åtgärdar lokala skador när och där de uppstår. Skador på beläggningen och kantstenar kan även uppstå vid ovarsam snöröjning. Beror detta på för snöröjaren oväntat ojämnt underlag, som denna inte bör ha förutsett, så tvingas samfälligheten stå får kostnaden att reparera skadorna. Skador som beror på att markbrunnar tenderar att resa sig från omgivande mark och bilda vulkankratrar, anses vara samfällighetens ansvar att åtgärda och även sådana skador som uppstår på grund av vår underlåtelse att åtgärda dessa markbrunnar. Uppskattningsvis behöver det åtgärdas vart 5:e år. Status: Inget akut asfalteringsbehov. Renoveringsbehov/Åtgärd: Kompletteringsasfaltering. Kostnaden tas på löpande underhåll Gemensamma grönytor Status: Gemensamma grönytor utgörs av den sk. parken, rabatter och planteringar mm. Samfälligheten har att sköta och underhålla grönytorna och växtligheten på sin mark. Detta 14 (20)

15 ombesörjs dels av förvaltaren, dels av samfällighetens medlemmar, se pkt 2.1 och 3.2. Vissa ytor omsådda under Renoveringsbehov/Åtgärd: underhålls som del av vårstädning Fyrkanterna Status: Det är samfällighetens medlemmar inom respektive fyrkant/gård som ska sköta och underhålla grönytorna och växtligheten inom gården, se pkt 2.1, 3.2 samt 7.3. Lekplatser Vi som samfällighet är enligt lag (Plan- och bygglagen ) skyldiga att tillse att Fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. Det finns allmänna råd och vissa EU-regler som skall visa på hur denna ganska allmänt hållna mål skall kunna uppnås. Dessa gäller främst (utom EU-reglerna för godkänt markunderlag) nyanläggning av lekplatser. För befintliga lekplatser gäller (med ovan angivet undantag) de regler som fanns då lekplatsen anlades. Efter anläggningen skall då lekplatsen underhållas så att inte risk för olyckor uppstår på grund av åldrande. För detta underhåll ansvarar rättsligt fastighetsägaren och i vårt fall samfällighetens styrelsemedlemmar individuellt. Det medföra stora skadestånd för styrelsens medlemmar i händelse av en allvarligare olycka på grund av våra lekplatsers bristande säkerhet. Därför har styrelsen under 2012 låtit oberoende konsult besiktiga lekplatserna vilka befunnits uppfylla de krav som ställs. Besiktning kommer att göras återkommande. Vi är som ett minimum skyldiga att tillse borttagande av lekredskap som är slitna och omedelbart farliga, samt att byta ut underlaget där det finns lekredskap med en fallhöjd över 1 meter (klätterställningar, gungor). Vid byte av utslitna lekredskap till nya torde de hårdare nyanläggningskraven gälla Träd Tallar Samfälligheten har varit mycket restriktiv med att tillåta avverkning av tallar. Detta motiveras av att många av medlemmarna tycker att våra tallar i möjligaste mån ska vara kvar av estetiska skäl men också av att kommunen har en strävan efter att behålla det relativt höga inslag av äldre tall som finns på Sandbackaområdet. Det är särskilt i området kring Sandalidens skola och förskolan Stengärdan som tallinslaget är markant. Utdrag ur Byggnadsordning för Haga-Sandbacka upprättad november 2004: Den låga bebyggelsen, utformad med kringbyggda gårdar, ger tillsammans med sparade tallbestånd och kuperad terräng området dess karaktär. de träd som i övrigt sparats från den ursprungliga skogen viktiga att värna om. De utgör en viktig del av områdets karaktär. Således har tallar tidigare avverkats endast på grund av sjukdom, under garagebygget och i något fall för att underlätta snöröjning. Under åren har det allt oftare framkommit önskemål om att avverka fler tallar eftersom många upplever att de skuggar tomterna under vår korta sommar och att de barrar ner. Se pkt (20)

16 5 Sammanfattning av underhållsplan Version 2013 Tid Avsn. Åtgärd Kostnad (kr) P Utreda takens status Ureda ventilation kallvind Övervaka dräneringssystemets status, löpande P Utreda övriga ledningssystems status, ev åtgärd vid ev åtgärd akuta problem Utreda garagegolv Ev uppgradering av Kabel-TV-nät okänd, stämmofråga P Omläggning tak Omgrävning dränering och ny fuktspärr per länga P Målning fasader Inventera hängrännornas status Reparation/byte armaturer Översyn el i garage Reparation/byte motorvärmarstolpar? Ommålning av garage (20)

17 6 Ekonomi 6.1 Ekonomiskt förverkligande Oavsett vilken underhållsnivå som väljs så finns det tre finansieringsmöjligheter att ta ställning till. - Finansiering via årsavgifter - Finansiering helt eller delvis via banklån - Finansiering via uttaxering från medlemmarna. Större reparationer och investeringar har samfälligheten ansvar för. För att kunna genomföra detta har samfälligheten tagit upp lån som nu är ganska omfattande. Detta medför att ca en tredjedel av den samfällighetsavgift som erläggs varje månad utgörs av ränta och amorteringar på gemensamma lån. En samfällighet anses som en säker låntagare och samfälligheten har därför hyggliga lånevillkor. Genom att samfälligheten är garant för lånet kan enskilda medlemmar, som kanske skulle behövt ta dyra topplån för att kunna betala in en enskild insats, komma lindrigare undan. Enskilda medlemmar kan inte amortera snabbare eller betala in sin del av det gemensamma lånet. I många andra samfälligheter har man istället löst ekonomin för stora gemensamma investeringar genom insatser från varje delägare. Om några större investeringar krävs inom Tallbacken under de närmaste 10 åren måste dessa sannolikt finansieras helt eller delvis via insatser från de enskilda medlemmarna eftersom samfälligheten idag redan har omfattande lån. Att låna ännu mer skulle innebära en alltför stor ekonomisk belastning för samfälligheten och samfällighetsavgiften skulle bli orimligt hög. Om år har relativt mycket av lånen amorterats bort och det blir återigen rimligt för samfälligheten att låna till investeringar. 17 (20)

18 7 Övrigt 7.1 Samfällighetsavgiften I samfällighetsavgiften ingår samtliga kostnader för områdets drift/skötsel. I samfällighetsavgiften ingår även kostnaden för: o Garageplats (Kallgarage i länga) o Sophämtning o Kabel-TV I samfällighetsavgiften INGÅR INTE kostnad avseende energiavgift för motorvärmaruttag i garagen. Samfällighetsavgiften debiteras månadsvis. Debiteringen under årets första månader preliminär och kan justeras om årsstämmans beslut om samfällighetsavgift förändras. 7.2 Trafik inom området Tallbacken är ett bostadsområde som är avsett att vara BEFRIAT från biltrafik. Framkörning till husentréer skall därför göras mycket restriktivt och endast för av- och pålastning av tunga och skrymmande godstransporter eller angelägna persontransporter. Försök flytta bilen från uteparkeringarna vid snöröjning. 7.3 Regler för förändringar inom fyrkanten Beslutade vid årsstämman 1997 Varje fyrkant har ett självbestämmande över sin innergård. Detta gäller alla planteringar, all vegetation och andra praktiska arrangemang, som t.ex. trädgårdsmöbler och lekutrustning. Det enda undantaget från detta mandat är tallarna. Beslut avseende tallar inom området tas av styrelsen efter rådslag med av samfälligheten utsedd expert. Styrelsen ska informeras om planerade åtgärder inom fyrkanten minst en månad före årsstämman. Den ekonomiska ramen för respektive fyrkant är 5000 kr. Beställningar av material, utrustning mm. sker via styrelsen. Beslut om förändring på innergård skall stödjas av en absolut majoritet dvs. minst 13 fastigheter ska stödja förslaget. Komplettering beslutade vid stämman 2006 Beslutsordning gällande samfällighetens mark inom och utom fyrkanterna, samt rutiner vid anskaffning av utrustning mm. 1. Enligt föreningens stadgar skall styrelsen förvalta samfällighetens tillgångar. I detta ligger att styrelsen har ett övergripande ansvar för samfällighetens mark, planteringar samt andra praktiska anordningar. 2. Enskild eller enskilda husägare, som önskar göra förändringar inom fyrkanten, skall skriftligt beskriva förslaget och distribuera det till alla i fyrkanten. Styrelsen kan på samma sätt väcka förslag. Förslaget skall vara utformat så att det går att svara ja eller nej. 3. Svar på förslaget lämnas lämpligen till en längperson, som skriver ett protokoll, vari framgår hur alla fastigheter röstat. Om minst 13 av fyrkantens fastigheter biträder förslaget går ärendet till styrelsen. En kostnadsberäkning skall bifogas. 4. Styrelsen fattar beslut och effektuerar beslutet. 5. Den ekonomiska ramen for varje fyrkant är 5000 kr per år. Faktura skall vara utställd på Samfälligheten Tallbacken. 18 (20)

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 BAKGRUND Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 1. Underhålls- och förnyelseplan Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan. Föreningsstämma Datum: 2009-05-18 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Balder Salen. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan Samfälligheten Porfyren Underhållsplan Kungsängen mars 2009 Inledning Tidigare har det ej funnits någon underhållsplan utan kostnaderna har tagits efterhand som de dykt upp. Detta har fungerat någorlunda

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000.

Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000. Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000. Bilagor: 1 Organisationsöversikt 2 Uppgifter för kontaktmän 3 Anvisningar

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift till samtliga medlemmar i ovanstående samfällighet. Denna skrift uppdateras cirka en gång per år och ska lämnas över till ny ägare om fastigheten säljs.

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (3) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har from 2013 rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening

Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening Som ägare till någon av fastigheterna på Barkstigen, Bokstigen, Fågelsträcket, Grankottevägen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972

Läs mer

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening Regler och rutiner för boende inom Kålroten Samfällighetsföreningen har bildats i avsiktt att svara för skötsel ochh underhåll av våra gemensamma anläggningar inom kvarteret Kålroten. Verksamheten leds

Läs mer

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster.

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster. Information från Styrelsen i Samfälligheten Askträdet Förslag till beslut av medlemmarna i Samfälligheten Askträdet : Införande av ny energisnål och miljövänlig belysning i området. Vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år.

Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år. Proposition 1. Renovering av trapphus Våra trapphus börjar bli ordentligt slitna och nedgångna och dessutom ligger det sedan länge i underhållsplanen att byta armaturer och förbättra belysningen. Styrelsen

Läs mer

Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd

Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd 2009-08-01 Sidan 1 av 8 Version 4 Innehållsförteckning Välkomna till Samfällighetsföreningen

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor och rymlig bostad med härliga uteplatser och plats för många. Lugnt och naturnära

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer