Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22"

Transkript

1 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version (20)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Om samfälligheten och underhållsplanen Ansvarsfördelning Stämman Styrelsen Förvaltaren Längpersoner Enskild medlem Samfälld egendom och privat egendom Försäkringar Underhåll av planen Tidshorisonter Kortsiktig underhållsplan plan för innevarande år Reparationer och underhåll Årligen återkommande underhållsåtgärder Långsiktig underhållsplan Husen Fasader Fönster Tak Takrännor och stuprör Vind Ventilation Värme, vatten och avlopp Värmesystem Vatten, avlopp, dränering Gemensamma elanläggningar Ytterbelysning El i garagen Elcentraler Motorvärmarstolpar Kommunikation Kabel-TV Bredband Övriga byggnader Garagen Garagetak Garageportar Garagegolv Sophus och förråd Anläggningar utomhus Asfalterade ytor Gemensamma grönytor Fyrkanterna Träd Sammanfattning av underhållsplan Ekonomi Ekonomiskt förverkligande Övrigt (20)

3 7.1 Samfällighetsavgiften Trafik inom området Regler för förändringar inom fyrkanten Från Hemsidan Loggbok Tak Garage Fönster Ventilation Fasader Bredband (20)

4 1 Inledning Samfällighetsföreningen Tallbacken bildades 1974 genom anläggningsbeslut Genom senare beslut har kabel-tv och bredband införlivats i samfälligheten. Området uppfördes 1971 av HSB och omfattar 72 fastigheter, fördelade runt tre gårdar med adresserna Sandbackavägen 26, 28 och 30 A-Z. Fastighetsbeteckningarna är Hygget 2-74 där Hygget 2 är gemensamhetsanläggningen och Hygget 3-74 är de enskilda fastigheterna som omfattas av samfällighetsföreningen. Samfälligheten bildades alltså ganska tidigt och skiljer sig på en del punkter från andra samfälligheter. Generellt uttryckt så har samfälligheten ett större ansvar och därmed åtaganden och den enskilde medlemmen/fastighetsägaren något mindre frihetsgrader än vad som gäller i andra samfälligheter. Detta beskrivs i anläggningsbeslutet och alla medlemmar uppmanas att studera detta. Som delägare i samfälligheten har alla medlemmar skyldighet att efter bästa förmåga ta del i skötseln av samfälligheten enligt de beslut som stämma och styrelse fattar och enligt vad man kommer överens om inom gårdarna. Det är viktigt som medlem att engagera sig i föreningen och föra fram åsikter, hjälpa till och vara delaktig. Större reparationer och investeringar har samfälligheten ansvar för och exempel på några sådana är nya garage 2001, installation av bredband 2006, byte till treglasfönster 2007 och fasadbyte För att kunna genomföra detta har samfälligheten tagit upp lån som nu är ganska omfattande. Detta medför att ca en tredjedel av den samfällighetsavgift som erläggs varje månad utgörs av ränta och amorteringar på gemensamma lån. Detta förklarar också varför vår samfällighet har högre månadsavgifter än vad många andra samfälligheter har. För att upprätthålla områdets standard är det viktigt att det finns en genomtänkt och kontinuerligt uppdaterad underhållsplan. Denna långsiktiga underhållsplan ska fungera som ett stöd för styrelsen i dess arbete och vara en tydlig information till föreningens medlemmar. Styrelsen Tallbacken Samfällighetsförening, Umeå (20)

5 2 Om samfälligheten och underhållsplanen 2.1 Ansvarsfördelning Version Stämman En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter. Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. Samfällighetens ordinarie stämma, även kallad årsmöte, infaller under maj månad varje år. Då utses en styrelse som har till uppgift att förvalta samfällighetens anläggningar. Medlemmarna kan genom motioner inlämnade till styrelsen framföra förslag till ändringar/förbättringar av anläggningens skötsel Styrelsen Styrelsen ansvarar för anläggningens skötsel enligt de riktlinjer som stämman fastlägger och i enlighet med anläggningsbeslut och stadgar. Det innebär tex. att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar och att föra redovisning över föreningens räkenskaper. Styrelsen är, inför medlemmarna vid årsstämman, ansvarig för skötseln under det avslutade verksamhetsåret. Styrelsen skall inför varje stämma föreslå medlemmarna åtgärder för anläggningens skötsel och eventuella förändringar/förbättringar Förvaltaren Förvaltarens arbetsuppgifter regleras i särskilt avtal. I förvaltarrollen ingår bl. a. översyn och skötsel av samfällighetens gemensamma ytor, som inte omfattas av de enskilda fastighetsägarnas skyldigheter. Förvaltaren ansvarar också för översyn och underhåll av gemensamma anläggningar och inventarier (värmecentral, förråd, maskiner mm) samt har en arbetsledande funktion i samband med hela samfälligheten omfattande reparations- och underhållsarbeten. Lennart Jonsson, 30Y, är förvaltare Längpersoner En person i varje länga (omfattande 6 fastigheter) är utsedd till längperson. Denne ska vara närmaste kontakt för medlemmarna i frågor som berör samfälligheten och fungerar som arbetsledare vid gemensamma arbets- och städdagar. Vem som är längperson i varje länga och vad den personen har för uppdrag står på samfällighetens hemsida: Enskild medlem För att samfälligheten skall fungera väl och kunna förvalta gemensam egendom på det ekonomiskt mest gynnsamma sättet, samtidigt som trivsel upprätthålls i bostadsområdet med 5 (20)

6 goda relationer medlemmarna emellan, fordras att vi alla följer gällande föreskrifter. Som delägare i samfälligheten har man skyldighet att efter bästa förmåga ta del i skötseln av samfälligheten och därigenom bidra till att bibehålla områdets standard. Medlemmar har också en allmän skyldighet att till styrelsen/förvaltaren rapportera fel och brister som berör den samfällda egendomen. Exempelvis bör man omgående rapportera om man drabbas av fuktproblem i källaren. Skötseln av övriga gemensamma ytor (som inte förvaltaren ansvarar för) delar alla på. Det sker dels genom ett rullande schema för gräsklippning och övrigt underhåll dels gemensamma arbetsdagar. Arbetsuppgifterna är olika under sommar och vinter. Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår på hemsidan. Det finns även ett självbestämmande inom respektive fyrkant. Läs mer under punkt 7.3. Med tanke på el-säkerheten är det inte tillåtet att lämna hängande spänningsförande kablar vid motorvärmarstolpar eller i/utanför garagen. Kontrollera löpande om det blir fuktproblem i garagen. Det är VIKTIGT att låsa garagen. Vid eventuella problem med dörrar och lås skall områdesansvarig kontaktas. Förvaring av BRANDFARLIGA ÄMNEN får endast ske i godkända kärl och i mängder som brandförsvaret godkänner! 2.2 Samfälld egendom och privat egendom Samfälligheten äger, förvaltar och är ekonomiskt ansvarig för: o Fasader o Tak o Garage o Containerhus o Fjärrvärmeanläggning o Ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. o Område för elverkets servicekablar och ledningar, stolpar och armaturer för ytterbelysningar samt anordningar för el i garagen. o Markytor för telekommunikationsledningar. o Anläggning för Kabel-TV och ledningar till anslutna fastigheter. o Områden för förbindelsetomt med förbindelseleder, lekplatser med anordningar, planteringar, parkeringsplatser och garage. o Optokabel i mark för datakommunikation inklusive anslutning mot leverantörens avlämningspunkt (termineringsbox), switchar, kontaktdon, server etc. o Kulvert/plaströr för ledningsdragning o Kontaktdon i varje fastighet, inklusive nödvändiga skåp och annan mekanisk utrustning. o Gemensamma grönytor Du som fastighetsägare ansvarar för: o Egen tomtyta o Fönster (glasade ytor) o Dörrar o Den del av fjärrvärmeanläggning som ligger inom fastigheten o Ventilation inkl. takfläkt 6 (20)

7 2.3 Försäkringar Gemensamhetsanläggningarna är försäkrade genom styrelsen och kostnaden ingår i samfällighetsavgiften. Garagen är därigenom brandförsäkrade men det gäller endast själva byggnaden. Bil, cyklar och eventuellt annat lösöre går däremot på respektive husägares försäkringar. Av bl.a. orsaker kopplade till risken för brand får inga mellanväggar sättas upp mellan garageplatserna. 2.4 Underhåll av planen Planen uppdateras varje år av styrelsen före årsmötet (normalt i maj). Styrelsen gör då en avvägning av vilka åtgärder från föregående års långsiktiga underhållsplan med horisonten 1-3 år som skall läggas in i det nu förestående årets kortsiktiga underhållsplan. I den kortsiktiga planen ingår naturligtvis också pågående och tidigare beslutade åtgärder som ännu inte blivit klara. Samtidigt görs en uppskattning av vilka reparationsåtgärder som skall flyttas fram en tidshorisont t.ex. från P4-10 i föregående års underhållsplan till P1-3 i det nu påbörjade årets underhållsplan. I den nya planen görs en kostnadsuppskattning av hur mycket åtgärder i den kortsiktiga planen kan förväntas kosta. Denna kostnadsuppskattning finns i aktuell årsredovisnings verksamhetsplan. De mera långsiktiga åtgärderna behöver inte ha en kostnadsuppskattning. 2.5 Tidshorisonter Följande tidshorisonter finns i planen o P0 teknisk plan för innevarande år kallad kortsiktig underhållsplan. Denna plan skall ingå i aktuell årsredovisning i avsnittet verksamhetsplan för det kommande året. o P1-3: tidsperiod för år 1-3 räknat från nuvarande år o P4-10 tidsperiod för år 4-10 räknat från nuvarande år o P11-30 tidsperiod för år räknat från nuvarande år o P30+ tidsperiod bortom 30 år räknat från nuvarande år 7 (20)

8 3 Kortsiktig underhållsplan plan för innevarande år 3.1 Reparationer och underhåll Samfällighetens verksamhetsår löper kalenderårsvis. Eftersom årsstämman hålls under maj månad så har en tredjedel av verksamhetsåret redan gått då beslut om åtgärder och budget fattas. Den nya styrelsen tillträder efter det att stämman har genomförts. En viss förskjutning av åtgärder/insatser över årsskiftena är därför nödvändig. Under kommande styrelseperiod (2013) planeras följande åtgärder. Detta arbete kan komma att sträcka sig in i Åtgärd: Utreda isbildning och eventuellt behov av förbättrad ventilation på kallvindan. Utförare: Styrelsen + eventuell konsult Uppskattad kostnad: konsult ca 5000 kr, åtgärda ventilation ca kr per länga. Åtgärd: Besiktiga taken och bedöma åtgärdsbehov. Utförare: Styrelsen + Konsult Uppskattad kostnad: konsult ca 5000 kr. Exakt när dessa olika åtgärder utförs beslutas av styrelsen. 3.2 Årligen återkommande underhållsåtgärder Vårstädning Underhåll i form av vårstädning sköts av medlemmarna själva genom att vi en dag samlas för gemensamt arbete. Detta omfattar främst krattning av löv, ansning av träd och buskar, oljning/målning av trävirke mm. Härutöver kan styrelsen vissa år lägga ut extra arbeten, som exempelvis byte av sand i sandlådor, komplettering av matjord för gräsmattor och underhåll. Förvaltare och längpersoner ansvarar för spolning dräneringsrör, rensning av takrännor och stuprör mm Sommarskötsel Längpersonen är ansvarig för arbetsfördelning och information till grannarna. Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår av hemsidan. Att göra: Sopning asfalterade ytor, rensning av ogräs i rabatter och kring lekplats, klippning av gräs, städning i och omkring soprum mm. Vinterskötsel Snöröjning och halkbekämpning Sköts av kontrakterade entreprenörer. För att underlätta snöröjningen är det viktigt att alla hjälper till med att ställa in bilen i garaget och, i förekommande fall, flytta eventuell extrabil allt efterhand som snön röjs. Ansvar vintertid för soprum och yttertak Vad som ingår i arbetsuppgifterna framgår av hemsidan. Att göra: Städning i sophus, skotta och hugg bort is i anslutning till dörrarna, sandning. Radhusens yttertak 8 (20)

9 Yttertaken är samfällighetens ansvar. Om taken behöver skottas görs detta först efter särskilt meddelade. Har tak blivit speciellt utsatt av snödrev, tar Du kontakt med förvaltaren för rådslag. Vi vill undvika onödig snöskottning då det kan finnas risk för skada på takpappen. Extrainsatser Vid behov kan extrainsatser behöva göras, som tex. klottersanering. Styrelsen skickar ut meddelande om detta. 9 (20)

10 4 Långsiktig underhållsplan Version 2013 I följande avsnitt presenteras de olika områden som kräver underhåll på längre sikt. 4.1 Husen Fasader Status: Husen fick ny träfasad samt tilläggsisolerades på entrésidan under Frostsprängningar på några av tegelfasaderna åtgärdades i samma veva. Taken byggdes ut med 30 cm utskjut över entrésida och gavel för att framgent skydda fasaderna. Husen målades därefter. Baksidorna befanns då vara i gott skick och bedöms klarar sig lång tid framöver. Renoveringsbehov/Åtgärd: Period P 11-30: Träfasadernas status på baksidan bör bedömas kontinuerligt men styrelsen bedömer att ny målning inte behöver göras inom 10 år. Beräknad kostnad för målning av fasaderna är ca Fönster Status: Treglasfönster har monterats i samtliga hus under våren Renoveringsbehov/Åtgärd: Översyn av fönster i period P Tak Status: Takpapp lagades och tjärades på samtliga fastigheter Vid fasadbytet byggdes taken på med ett utskjut om 30 cm. Sedan påbyggnaden har vissa längor drabbats av problem med omfattande isbildning (se Vind). Renoveringsbehov/Åtgärd: En förnyad takrenovering torde krävas i perioden P Alternativt byggs taken om, bla. annat för få möjlighet till tilläggsisolering av taken. Period P0: Styrelsen ska under 2013 låta besiktiga taken. Styrelsen ska härvid ta hjälp av konsult för att bedöma takens status och eventuellt behov av åtgärd. Beräknad kostnad ca 5000 kr. Omläggning tak ca kr Takrännor och stuprör Status: Takrännorna har bytts på entrésidorna i samband med fasadbytet. Då inventerades också baksidorna och dåliga rännor byttes. Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30: Styrelsen ska under perioden inventera takrännornas status Vind Status: Kallvind med inspektionslucka. Flera av våra hus har under vintrarna sedan husen tilläggsisolerades haft problem med kraftig isbildning. En preliminär bedömning av byggfirman som gjorde fasadbytet pekar på att ventilationen av kallvindan behöver förbättras. 10 (20)

11 Renoveringsbehov/Åtgärd: P0: Styrelsen kommer under 2013 att undersöka och åtgärda problemen med isbildning och i förekommande fall ventilationen av kallvindan. Beräknad kostnad för konsult ca 5000 kr Ventilation Status: Mekanisk frånluftsventilation. Fläktarna är gamla och har av respektive fastighetsägare bytts ut på några av fastigheterna. Ventilationssystemen i samtliga fastigheter rengjordes under 2007 förutom i 11 st. som nyligen hade rengjorts. Kallras från gavelvägg på gavelhusen. Renoveringsbehov/Åtgärd: Kalldraget kan behöva åtgärdas. Oklart hur eftersom själva problemet inte har kunnat identifieras. Fläktarna är fastighetsägarens enskilda angelägenhet och denne får alltså stå kostnaden vid byte. 4.2 Värme, vatten och avlopp Samfälligheten äger ledningarna som ligger på samfällighetens mark. Det rör sig om ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, dränering/dagvatten. Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel Värmesystem Status: Samfällighetens fastigheter är anslutna till fjärvärme med värmeväxlare. I många fastigheter är radiatorer och termostater från då husets byggdes. Värmesystemet utreddes mha konsult under 2010/2011. Ett av förslagen var att installera nya stamventiler för en bra justering samt mätmöjlighet. Det ställde sig dyrt och styrelsen avvaktar i nuläget effekterna av tilläggsisoleringen. Värmeväxlarna i undercentralen är bytta under Rörbrott/läcka i värmeledningssystemet kräver akut grävning och reparation vilket uppskattningsvis kan komma att kosta mellan och kr. Renoveringsbehov/Åtgärd: P0: Termostater bör bytas på alla radiatorer där detta inte har gjorts. Enskild angelägenhet Vatten, avlopp, dränering Status: Den stora majoriteten av rörledningarna är över 30 år gamla. Det är omöjligt att med någon säkerhet prognostisera hur ofta ledningar av den åldern förväntas gå sönder, men med ökande ålder bör dessa problem inträffa allt oftare. Dräneringen genomspolas varje år och senast under 2012 har styrelsen låtit filma ledning men inga avvikelser hittades. Ett rimligt förfaringssätt är att dränera om hela längan om problem uppstår för något hus. Grävning och ny dränering av 28 T-Z kostade ca kr men då ingick ett nytt bräddavlopp samt diverse justeringar och extraarbeten. En uppskattad kostnad för omdränering av en länga är ca kr (utslaget ca 8400 kr per hus). Den ökande åldern och skicket på samfällighetens anläggningar kan antas innebära ett allt större behov av akuta åtgärder. Detta är en viktig fråga för nuvarande och kommande årsmöten att ta ställning till. Kostnaden för akut reparation av vattenledning ligger 11 (20)

12 uppskattningsvis i samma storlek som för fjärrvärmeledning, dvs mellan och kr. Renoveringsbehov/Åtgärd: P 4-10: Efterhand åtgärd av dränering och fuktspärr. Kostnad kr per länga. 4.3 Gemensamma elanläggningar Ytterbelysning Anläggningen för ytterbelysning omfattar kablar i mark, mätarcentraler, fördelningscentraler, ytterbelysning på radhusens förråd och garagen, kabelinstallation och belysningsarmaturer i garagen samt belysningsstolpar. Status: Utomhusbelysningen byttes ut i samband med garagebygget. Sedan dess har inget regelbundet underhåll gjorts utöver byte av glödlampor och säkringar. Renoveringsbehov/Åtgärd: Lampor i ytterbelysningen byts genom styrelsens försorg. Trasiga glödlampor inne i garagen byts av den enskilde nyttjaren av garageplatsen. Beräknad livslängd på armatur är, beroende av kvalitet, mellan år. P11-30: Reparation/byte av armaturer El i garagen Status: Eluttag för motorvärmare finns uppsatta i samtliga garage. Dessa omfattar del i markkablage, mätar- och fördelningscentraler samt kabelinstallationer. En olämplig lösning på elmontaget har lett till att vatten har runnit ner i elskåpen och orsakat kortslutning med påföljd att fyra bränder har uppstått. Dessa ledningar är omdragna under Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: Översyn Elcentraler Status: De är relativt nya och i gott skick. Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: ev översyn Motorvärmarstolpar Status: Stolparna sattes upp i samband med garagebygget. På området finns 73 eluttag i motorvärmarstolpar. Varje fastighet disponerar ett eluttag, därutöver finns ett extra för uthyrning. Renoveringsbehov/Åtgärd: Något behov av åtgärder förväntas inte före period P11-30 förutom mindre kompletteringar vilket görs som del av det löpande underhållet. 12 (20)

13 4.4 Kommunikation Version Kabel-TV Status: Kabel-TV nätet består av underförstärkare, fördelningscentraler och kablar i marken. Kabel-TV är gammalt (30 år+) och många av de nedgrävda kablarna är påverkade av tjäle mm. vilket i vissa fall resulterar i dålig bild. Nätet är konstruerat för att klara av minst tre antennuttag per fastighet. Samfälligheten har tecknat avtal med ComHem om leverans ett grundutbud av programkanaler. Renoveringsbehov/Åtgärd: Uppgradering av kabel-tv-systemet kan behövas i P4-10. Kostnaden är okänd och måste tas på årsstämman Bredband Status: Bredband via fiberkabel installerades Bredbandsnätverket består av fiberoptiska ledningar förlagda i skyddsslangar nergrävda i marken samt fördelningsskåp och elektronik i nodhuset och i fastigheterna. Till varje hus går det två optofiber från nodhuset. I var ända av optofiberparet är en fiberkonverter ansluten som omvandlar elektrisk signal till ljus och vice versa. I huset är fiberkonverten en grå låda som sitter fastskruvad på väggen. Den matas med ström via en batterieliminator. Optofibertrådarna som är anslutna till fiberkonvertern är lätt att skada och kan bara repareras av en fackman. Samfälligheten har upphandlat avtal om Internettjänster Bredband2. Elektroniken i nodhuset är uppgraderad under Renoveringsbehov/Åtgärd: P4-10: Kontroll utrustningen status och behov av ändringar. 4.5 Övriga byggnader Garagen Av bl.a. orsaker kopplade till risken för brand får inga mellanväggar sättas upp mellan garageplasterna. Status: Det finns 6 garagelängor byggda De är i bra skick. Bättringsmålning av garagen har gjorts under Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30: Målning. Kostnad kr Garagetak Status: Hösten och början av vintern var mycket fuktiga vilket medförde problem med fukt i garagen. Takplåtarnas beläggning har inte hunnit absorbera fukten eftersom denna behöver hinna vädras bort emellanåt för att beläggningen ska kunna absorbera mer. En besiktningsman har tittat på detta två gånger. Ev. fuktproblem bevakas löpande. Renoveringsbehov/Åtgärd: P30+: inventera skicket på taken. 13 (20)

14 4.5.3 Garageportar Det är samfälligheten som äger portarna och slutligen ansvarar för deras skick Status: Bra skick Renoveringsbehov/Åtgärd: P0 (löpande): Tvätta portarna, var och en tvättar sin port Garagegolv Status: I ett flertal av garagen har gropar uppstått i golvens ytskick. Det kan vara betingelserna under gjutningen eller betongens sammansättning. Fastec har följt de normer som finns och alla åtgärder vid byggnationen är utförda enligt plan. Det finns inga anmärkningar om golven i slutbesiktningsprotokollet trots att det fanns gropar i några garage redan då. Tre faktorer kan ha påverkat gjutningens kvalitet. 1) förhållandena vid gjutningen, tex om det var frost styrelsen påpekar att det var mildväder och i vissa fall regn. 2) om rätt betongkvalitet använts Fastec har upphandlat gjutningen och de normer som finns har följts. 3) salt och snö som tinar kan fräta på betongen styrelsen, det droppar från bilarnas stänkskydd. Slutbesiktning är genomförd och det finns inga noteringar om skador i garagegolv i protokollet, dvs. de är inte möjligt att kräva ansvar från leverantören/entreprenören. Renoveringsbehov/Åtgärd: Ingen åtgärd Sophus och förråd Status: Ombyggda i samband med de nya garagen Ommålade under Renoveringsbehov/Åtgärd: P11-30 Målning, kostnad ca kr. 4.6 Anläggningar utomhus Asfalterade ytor Samfällighetens asfaltytor består av samtliga parkeringar samt huvuddelen av gång- och cykelstråken. Asfaltsbeläggningen utsätts för kontinuerligt slitage. Det vanskligt att göra en uppskattning om den befintliga asfaltens naturliga livslängd utan att vi får anta att vi åtgärdar lokala skador när och där de uppstår. Skador på beläggningen och kantstenar kan även uppstå vid ovarsam snöröjning. Beror detta på för snöröjaren oväntat ojämnt underlag, som denna inte bör ha förutsett, så tvingas samfälligheten stå får kostnaden att reparera skadorna. Skador som beror på att markbrunnar tenderar att resa sig från omgivande mark och bilda vulkankratrar, anses vara samfällighetens ansvar att åtgärda och även sådana skador som uppstår på grund av vår underlåtelse att åtgärda dessa markbrunnar. Uppskattningsvis behöver det åtgärdas vart 5:e år. Status: Inget akut asfalteringsbehov. Renoveringsbehov/Åtgärd: Kompletteringsasfaltering. Kostnaden tas på löpande underhåll Gemensamma grönytor Status: Gemensamma grönytor utgörs av den sk. parken, rabatter och planteringar mm. Samfälligheten har att sköta och underhålla grönytorna och växtligheten på sin mark. Detta 14 (20)

15 ombesörjs dels av förvaltaren, dels av samfällighetens medlemmar, se pkt 2.1 och 3.2. Vissa ytor omsådda under Renoveringsbehov/Åtgärd: underhålls som del av vårstädning Fyrkanterna Status: Det är samfällighetens medlemmar inom respektive fyrkant/gård som ska sköta och underhålla grönytorna och växtligheten inom gården, se pkt 2.1, 3.2 samt 7.3. Lekplatser Vi som samfällighet är enligt lag (Plan- och bygglagen ) skyldiga att tillse att Fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. Det finns allmänna råd och vissa EU-regler som skall visa på hur denna ganska allmänt hållna mål skall kunna uppnås. Dessa gäller främst (utom EU-reglerna för godkänt markunderlag) nyanläggning av lekplatser. För befintliga lekplatser gäller (med ovan angivet undantag) de regler som fanns då lekplatsen anlades. Efter anläggningen skall då lekplatsen underhållas så att inte risk för olyckor uppstår på grund av åldrande. För detta underhåll ansvarar rättsligt fastighetsägaren och i vårt fall samfällighetens styrelsemedlemmar individuellt. Det medföra stora skadestånd för styrelsens medlemmar i händelse av en allvarligare olycka på grund av våra lekplatsers bristande säkerhet. Därför har styrelsen under 2012 låtit oberoende konsult besiktiga lekplatserna vilka befunnits uppfylla de krav som ställs. Besiktning kommer att göras återkommande. Vi är som ett minimum skyldiga att tillse borttagande av lekredskap som är slitna och omedelbart farliga, samt att byta ut underlaget där det finns lekredskap med en fallhöjd över 1 meter (klätterställningar, gungor). Vid byte av utslitna lekredskap till nya torde de hårdare nyanläggningskraven gälla Träd Tallar Samfälligheten har varit mycket restriktiv med att tillåta avverkning av tallar. Detta motiveras av att många av medlemmarna tycker att våra tallar i möjligaste mån ska vara kvar av estetiska skäl men också av att kommunen har en strävan efter att behålla det relativt höga inslag av äldre tall som finns på Sandbackaområdet. Det är särskilt i området kring Sandalidens skola och förskolan Stengärdan som tallinslaget är markant. Utdrag ur Byggnadsordning för Haga-Sandbacka upprättad november 2004: Den låga bebyggelsen, utformad med kringbyggda gårdar, ger tillsammans med sparade tallbestånd och kuperad terräng området dess karaktär. de träd som i övrigt sparats från den ursprungliga skogen viktiga att värna om. De utgör en viktig del av områdets karaktär. Således har tallar tidigare avverkats endast på grund av sjukdom, under garagebygget och i något fall för att underlätta snöröjning. Under åren har det allt oftare framkommit önskemål om att avverka fler tallar eftersom många upplever att de skuggar tomterna under vår korta sommar och att de barrar ner. Se pkt (20)

16 5 Sammanfattning av underhållsplan Version 2013 Tid Avsn. Åtgärd Kostnad (kr) P Utreda takens status Ureda ventilation kallvind Övervaka dräneringssystemets status, löpande P Utreda övriga ledningssystems status, ev åtgärd vid ev åtgärd akuta problem Utreda garagegolv Ev uppgradering av Kabel-TV-nät okänd, stämmofråga P Omläggning tak Omgrävning dränering och ny fuktspärr per länga P Målning fasader Inventera hängrännornas status Reparation/byte armaturer Översyn el i garage Reparation/byte motorvärmarstolpar? Ommålning av garage (20)

17 6 Ekonomi 6.1 Ekonomiskt förverkligande Oavsett vilken underhållsnivå som väljs så finns det tre finansieringsmöjligheter att ta ställning till. - Finansiering via årsavgifter - Finansiering helt eller delvis via banklån - Finansiering via uttaxering från medlemmarna. Större reparationer och investeringar har samfälligheten ansvar för. För att kunna genomföra detta har samfälligheten tagit upp lån som nu är ganska omfattande. Detta medför att ca en tredjedel av den samfällighetsavgift som erläggs varje månad utgörs av ränta och amorteringar på gemensamma lån. En samfällighet anses som en säker låntagare och samfälligheten har därför hyggliga lånevillkor. Genom att samfälligheten är garant för lånet kan enskilda medlemmar, som kanske skulle behövt ta dyra topplån för att kunna betala in en enskild insats, komma lindrigare undan. Enskilda medlemmar kan inte amortera snabbare eller betala in sin del av det gemensamma lånet. I många andra samfälligheter har man istället löst ekonomin för stora gemensamma investeringar genom insatser från varje delägare. Om några större investeringar krävs inom Tallbacken under de närmaste 10 åren måste dessa sannolikt finansieras helt eller delvis via insatser från de enskilda medlemmarna eftersom samfälligheten idag redan har omfattande lån. Att låna ännu mer skulle innebära en alltför stor ekonomisk belastning för samfälligheten och samfällighetsavgiften skulle bli orimligt hög. Om år har relativt mycket av lånen amorterats bort och det blir återigen rimligt för samfälligheten att låna till investeringar. 17 (20)

18 7 Övrigt 7.1 Samfällighetsavgiften I samfällighetsavgiften ingår samtliga kostnader för områdets drift/skötsel. I samfällighetsavgiften ingår även kostnaden för: o Garageplats (Kallgarage i länga) o Sophämtning o Kabel-TV I samfällighetsavgiften INGÅR INTE kostnad avseende energiavgift för motorvärmaruttag i garagen. Samfällighetsavgiften debiteras månadsvis. Debiteringen under årets första månader preliminär och kan justeras om årsstämmans beslut om samfällighetsavgift förändras. 7.2 Trafik inom området Tallbacken är ett bostadsområde som är avsett att vara BEFRIAT från biltrafik. Framkörning till husentréer skall därför göras mycket restriktivt och endast för av- och pålastning av tunga och skrymmande godstransporter eller angelägna persontransporter. Försök flytta bilen från uteparkeringarna vid snöröjning. 7.3 Regler för förändringar inom fyrkanten Beslutade vid årsstämman 1997 Varje fyrkant har ett självbestämmande över sin innergård. Detta gäller alla planteringar, all vegetation och andra praktiska arrangemang, som t.ex. trädgårdsmöbler och lekutrustning. Det enda undantaget från detta mandat är tallarna. Beslut avseende tallar inom området tas av styrelsen efter rådslag med av samfälligheten utsedd expert. Styrelsen ska informeras om planerade åtgärder inom fyrkanten minst en månad före årsstämman. Den ekonomiska ramen för respektive fyrkant är 5000 kr. Beställningar av material, utrustning mm. sker via styrelsen. Beslut om förändring på innergård skall stödjas av en absolut majoritet dvs. minst 13 fastigheter ska stödja förslaget. Komplettering beslutade vid stämman 2006 Beslutsordning gällande samfällighetens mark inom och utom fyrkanterna, samt rutiner vid anskaffning av utrustning mm. 1. Enligt föreningens stadgar skall styrelsen förvalta samfällighetens tillgångar. I detta ligger att styrelsen har ett övergripande ansvar för samfällighetens mark, planteringar samt andra praktiska anordningar. 2. Enskild eller enskilda husägare, som önskar göra förändringar inom fyrkanten, skall skriftligt beskriva förslaget och distribuera det till alla i fyrkanten. Styrelsen kan på samma sätt väcka förslag. Förslaget skall vara utformat så att det går att svara ja eller nej. 3. Svar på förslaget lämnas lämpligen till en längperson, som skriver ett protokoll, vari framgår hur alla fastigheter röstat. Om minst 13 av fyrkantens fastigheter biträder förslaget går ärendet till styrelsen. En kostnadsberäkning skall bifogas. 4. Styrelsen fattar beslut och effektuerar beslutet. 5. Den ekonomiska ramen for varje fyrkant är 5000 kr per år. Faktura skall vara utställd på Samfälligheten Tallbacken. 18 (20)

Löpande underhållsplan för Samfällighetsföreningen Tallbacken Version 2008-05-18

Löpande underhållsplan för Samfällighetsföreningen Tallbacken Version 2008-05-18 Löpande underhållsplan för Samfällighetsföreningen Tallbacken Version 2008-05-18 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION ODALMANNENS SAMFÄLLIGHET VÄLKOMMEN! Denna information är till för dig som bor i samfälligheten eller för dig som funderar på att flytta hit och vill veta mer om hur det fungerar att bo i Odalmannens

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006 Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Närvarande: Ulf Hertin ordf., Owe Eriksson v ordf., Bo Andersson kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Susanne Härfstrand suppl., Kenneth Mölleborn suppl.,

Läs mer

Underhållsplan

Underhållsplan Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby - Underhållsplan Underhållsplan 2015-2017 för Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby Underhållsplanen är initierad av Lennart Nilsson, hus 2,

Läs mer

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013

UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 UNDERLAG FÖR AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFONDEN, VER 2013 BAKGRUND Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening December 2016 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:68) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Samfälligheten Humlens underhållsplan

Samfälligheten Humlens underhållsplan Samfälligheten Humlens underhållsplan Huddinge 2015-01-12; Objekt som förvaltas av samfälligheten, och dess framtida bedömda underhåll. Objekt 1; Ledningar i mark a. VVS 250 000 SEK för nya ledningar Okänd

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 1. Underhålls- och förnyelseplan Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2015-04-28 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighet nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 19.30 Församlingsgården.

Läs mer

REMISSUTGÅVA RULLANDE TREÅRSPLAN 2016

REMISSUTGÅVA RULLANDE TREÅRSPLAN 2016 Utgåva 2016-02-23 REMISSUTGÅVA RULLANDE TREÅRSPLAN 2016 För UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR AV DE GEMENSAMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA INOM PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PLANEN REVIDERAS EFTER BESLUT VID

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Styrelsen informerar Ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 Härmed kallas medlemmarna i Klevbergets Samfällighetsförening nr 1 och 2 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 19.30 Församlingsgården,

Läs mer

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan Samfälligheten Porfyren Underhållsplan Kungsängen mars 2009 Inledning Tidigare har det ej funnits någon underhållsplan utan kostnaderna har tagits efterhand som de dykt upp. Detta har fungerat någorlunda

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

Breddens Samfällighetsförening

Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening Oktober 2014 Breddens Samfällighetsförening Breddens Samfällighetsförening (Org.nr 716416-9547) består av 64 fastigheter (Grimsta 150:5-150:69) på Lövmovägen 58-121. Föreningen

Läs mer

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011

Vargskinnets Samfällighetsförening. Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Vargskinnets Samfällighetsförening Samfällighetsmöte Onsdag 30 November 2011 Styrelsen 2011 Ordförande Mats Löfström Vargvägen 136 Sekreterare Stina Israelsson Vargvägen 58 Ledamot Tomas Östberg Vargvägen

Läs mer

Beslut om avverkningar inom samfälligheten Tallbacken

Beslut om avverkningar inom samfälligheten Tallbacken 1(11) Styrelsen Umeå januari 2009 Beslut om avverkningar inom samfälligheten Tallbacken Bakgrund Styrelsen har fått in förfrågningar om att avverka tallar på två av tre gårdar inom samfälligheten. Vi har

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (9) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN år 2016 DE GEMENSAMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN år 2016 DE GEMENSAMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Utgåva 2016-04-20 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN år 2016 FÖR DE GEMENSAMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA INOM PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PLANEN REVIDERAS EFTER BESLUT VID VARJE ÅRSMÖTE 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

I detta kapitel hittar du vad som skall göras och under vilken period.

I detta kapitel hittar du vad som skall göras och under vilken period. 5.1 Allmänt I detta kapitel hittar du vad som skall göras och under vilken period. Vår- och höststädningen gör man tillsammans, och som du kallar till med hjälp av den bifogade blanketten städdax. Sommar-

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011

Ormsta Södra Samfällighet Vallentuna 2011 Till Dig som är medlem i Ormsta Södra Samfällighetsförening Ormsta Södra Samfällighetsförening (OSS) bildades den 21 juli 1980 och består av 81 fastigheter. De första husen var inflyttningsklara under

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

Kontaktman Överstegården

Kontaktman Överstegården Kontaktman Överstegården 01 Välkommen 02 Kontaktmannens uppgifter 03 Årets kontaktmän 04 Årets kommittéer/styrelse 05 Städdagen, vad ska göras 06 Plan för löpande underhåll 07 När utfördes löpande underhåll

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Radhusområdet Fjällhöjden.

Radhusområdet Fjällhöjden. 1 Radhusområdet Fjällhöjden. Fjällhöjdens samfällighetsförening, Org. Nr. 716417-056, så heter vårt radhusområde som består av 84 fastigheter fördelade på 11 längor. Bifogat finner du en karta över vårt

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan. Föreningsstämma Datum: 2009-05-18 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Balder Salen. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ordningsregler och information om Kv Slagverkets Samfällighet

Ordningsregler och information om Kv Slagverkets Samfällighet Ordningsregler och information om Kv Slagverkets Samfällighet Som ny husägare önskar vi dig välkommen till kvarteret! Med denna skrift vill vi informera om sådant som kan vara bra och nödvändigt att känna

Läs mer

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster.

Majoritetsbeslut kommer sedan fattas om denna första del av investeringen utifrån antal inlämnade röster. Information från Styrelsen i Samfälligheten Askträdet Förslag till beslut av medlemmarna i Samfälligheten Askträdet : Införande av ny energisnål och miljövänlig belysning i området. Vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Lavendelns samfällighetsförening

Lavendelns samfällighetsförening Lavendelns samfällighetsförening Protokoll nr 10 fört vid styrelsemöte i Lavendelns samfällighetsförening (LSF) den 7 maj 2014 Närvarande: Frånvarande: Mikael Ichu Stig Privén Jaakko Mottinen Farouk Bikandi

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (3) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2013 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har from 2013 rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

RULLANDE TREÅRSPLAN 2015

RULLANDE TREÅRSPLAN 2015 Utgåva 2015-03-24 RULLANDE TREÅRSPLAN 2015 För UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR AV DE GEMENSAMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA INOM PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PLANEN REVIDERAS EFTER BESLUT VID VARJE ÅRSMÖTE

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte UNDERHÅLLSPLAN för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET 2016 Fastställd vid styrelsemöte 2016-02-22 Under budgetövervägande 2016-2017 Avser Åtgärd Utföres av Kostnad När

Läs mer

Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000.

Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000. Regler och rutiner för förvaltning och skötsel av samfälligheten och fastigheterna inom kvarteret Harven. Uppdatering december 2000. Bilagor: 1 Organisationsöversikt 2 Uppgifter för kontaktmän 3 Anvisningar

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Styrelsens komplettering till motion om återställande av kantsten

Styrelsens komplettering till motion om återställande av kantsten 2014-02-28 Styrelsens komplettering till motion om återställande av kantsten Det är ställt utom tvivel att huvudparten av områdets kantstenar är helt eller delvis sönderkörda: något som absolut tilltagit

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening Underhålls- och förnyelseplan Grimsta Samfällighetsförening Ver. Datum Status/förändring Författare 0.1 15-05-05 Dokument skapat Ola Granqvist Liljev. 53 0.2 15-11-11 Uppdatering av hela dokumentet inför

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening

Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening Information till medlemmar i Rudboda Västra Samfällighetsförening Som ägare till någon av fastigheterna på Barkstigen, Bokstigen, Fågelsträcket, Grankottevägen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen är

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer