Samfälligheten Litteratören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfälligheten Litteratören"

Transkript

1 Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna åtgärder fattas vid varje årsstämma. Styrelsens mandat Styrelsen bemyndigas genom årsstämmobeslutet att ansvara för att beslutade åtgärder i enlighet med UP genomförs. Styrelsen bemyndigas därigenom att dels göra en bedömning av behovet att anlita utomstående entreprenör för underhållet, dels att i förekommande fall fatta beslut om behovet av anbudsförfarande vid upphandling. Som huvudprincip vid upphandling gäller att minst tre (3) entreprenörer skall kontaktas. Styrelsen har även befogenhet att avgöra vilken entreprenör som skall erhålla uppdraget, och enligt vilka villkor uppdraget skall genomföras. Vidare har styrelsen fortsatt ansvar för att fatta erforderliga beslut med anledning av akut uppkomna underhållsbehov utöver vad som föreskrivs i UP samt finansiering av dessa. Till underhållsplanen finns en bilaga 1 benämnd Underhållsfilosofi som utgör stöd för styrelsen beslut och handlande.

2 Underhållsintervall Stämman fattar även beslut om de långsiktiga åtgärderna utifrån uppskattade underhållsintervall husfasader/puts (målning, lagning) vart 8:e år (årlig översyn och åtgärd av sprickbildning. Styrelsen kan med viss regelbundenhet beställa fasadbesiktning med förslag till åtgärder.) husgavlar/trä (målning) vart 15:e år vindskivor, brunt/balkonger (målning) vart 8:e år hussocklar (målning) vart 8:e år hus- och garagetak vart 25:e år (Besiktning vart 3:e år och beslut om åtgärder baseras på besiktningsprotokoll. Åtgärder på enskilda fastigheter och garagetak svarar styrelsen för att de blir åtgärdade. garageytterväggar (målning) vart 8:e år lekparker årlig översyn inför årsstämma gräsmattor årlig översyn inför årsstämma asfaltytor årlig översyn inför årsstämma ledningssystem (avlopp, dagvatten) vid behov

3 Åtgärdsplan för 2015 Följande åtgärdsplan har årsstämman att fatta beslut om den 5 maj Planerad åtgärd Budget Kommentar Takbesiktning utvändig Takringen Byte av takfotspanel fram o baksida samtliga hus. Rotavdrag anvvänds som delfinansiering kvarstående kostnad sker genom belåning med en amorteringsplan av 7 år Samfälligheten Renovering av dörr + karm på UC på arbetsveckan Samfälligheten

4 Bilaga 1 Underhållsfilosofi Radhusens ålder, ca 45 år, ökar och i takt med det även behovet av underhåll och åtgärder. Vi i styrelsen vill att det som här skrivs ska uppfattas som ett riktlinjer för styrelsens arbete med föreningens underhåll. Arbetar vi förebyggande och är överens om villkor för underhåll och hur ansvaret mellan den enskilde husägaren och samfälligheten ska fördelas underlättar det när väl åtgärder måste sättas in. Underhållsplan Samfälligheten Litteratören har en underhållsplan med inplanerade åtgärder som regelbundet måste utföras som t ex målning. Planeringen sträcker sig ca 20 år framåt men revideras varje år inför stämman. Stämman har att fatta beslut om åtgärder för ett år i taget. Genom att ha en översiktlig planeringsperiod för ca 20 år har vi lättare att bedöma nivån på månadsavgiften för att kunna finansiera så stor del av åtgärderna som möjligt med egna pengar. Exempel: Om vi vet att garagetaket behöver bytas om ca 10 år kan vi uppskatta vilken månadsavgift vi redan nu måste ta ut för att slippa ta banklån eller göra extra utdebitering från varje husägare när själva jobbet ska utföras. Lagstiftning: Som styrelse i en samfällighet är vi skyldiga att planera underhållsåtgärder och finansiering av dessa. För att få en gemensam syn på ansvar och behov av åtgärder ingår detta dokument som en bilaga till underhållsplanen. Underhållshistorik Vårt minne sviker snabbt och ingen orkar gå igenom en mängd gamla utskick eller protokoll för att se när vi senast bytte tak, målade om eller bytte den bruna panelen på södersidan. I underhållshistoriken ska det för varje år framgå vilka underhållsåtgärder som genomförts samt vilka metoder och material som använts. Detta för att längre fram kunna fatta bra beslut om t ex förändrat åtgärdsintervall eller byte av metod/material. Tillträde Samfällighetens representanter, styrelsen, har rätt till tillträde till varje fastighet för att besiktiga och underhålla sådan utrustning och material som samfälligheten gemensamt har ansvar för. Exempel: Det kan vara vattenstammar, strömförsörjning, kulvertar mm.

5 Kompletterande utrustning/installation Utrustning som installerats i för samfälligheten gemensamma anläggningar utan föreningens godkännande kan enskild fastighetsägare åläggas att ta bort. Exempel: Utrustning som installerats i t ex garage och som förbrukar mer energi än anläggningen är dimensionerad för. Yttre områden, allmänt Föreningen ansvarar för alla yttre områden som lekparker, gräsmattor, gångar, träd och växter, parkeringar, fotbollsplan. Gräsmattor För skötsel av gräsmattor svarar samfälligheten. Gräsmattor på respektive fastighet ansvarar fastighetsägaren för. Häckar eller staket som markerar tomtgräns ansvarar respektive fastighetsägare för. Infarter, parkeringar och gångvägar Asfalterade gångar, parkeringsytor och infarter ansvarar samfälligheten gemensamt för. Här ingår snöröjning, sandning, vägbeläggning, brunnar samt målning av parkering. Plank/staket För plank/staket framför och på sidan om respektive fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för. Byggnader Tillbyggnad och kompletterande byggnader Fastighetsägare som önskar komplettera fastighet med utbyggnad, extra förråd eller liknande informerar styrelsen om detta. Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att inhämta styrelsen, grannars medgivande och i förekommande fall byggnadslov hos byggnadsnämnden Sundsvalls Kommun. Undercentral För undercentralen som helhet svarar samfälligheten. Garage För garagen som helhet svarar samfälligheten. Det gäller tak, panel, portar, belysning, golv, avvattning. Insatt extrautrustning som garageportsöppnare mm ansvarar respektive fastighetsägare för. Förråd För det gemensamma fristående förrådet som helhet svarar samfälligheten. För förråd på respektive gård ansvarar respektive fastighetsägare. Våra radhus Våra radhus ingår i en samfällighet vilket innebär att en del av underhållet är den enskilde fastighetsägarens ansvar och en del är samfällighetens gemensamma. I vår bedömning av

6 ansvaret har vi utgått från den beskrivning av ansvar som finns i samband med att Samfälligheten bildades. Grund Om ny dränering bedöms nödvändig innebär det alltid ingrepp på respektive fastighetsägares tomt. En maskin kräver sin plats och de jordmassor och grus som måste tas upp måste läggas någonstans. Behöver en fastighet i en länga dräneras om dräneras samtliga fastigheter i samma radhuslänga. Dränering görs bara för den radhuslänga som bedömts måste åtgärdas. (Kostnaden att i förebyggande syfte omdränera alla fastigheter för säkerhets skull, blir för hög. Ca kr/löpmeter vilket skulle innebära ca 2,5-3,5 miljoner kr) Samfälligheten ansvarar för upphandling, arbetskostnader, material och maskiner. Samfälligheten ansvarar för återställande av dränering, fuktspärr, återfyllnadsmassor bortforsling av överblivna massor samt grundläggande markberedning. Återställandet av respektive fastighets markbeläggning, staket, växter, förråd, prydnader, utbyggnader ansvarar respektive fastighetsägare för. Ingen ekonomisk ersättning utgår från samfälligheten till respektive fastighetsägare för detta. Socklar Till fastighetens yttre betongsocklar tillhandahåller samfälligheten material som bruk, färg, verktyg samt reparationsanvisningar. För arbetet ansvarar respektive fastighetsägare. Tak Samfälligheten låter genomföra takbesiktning vart annat år av auktoriserad takläggare. Med besiktningsprotokollet som underlag ger det samfälligheten underlag att vidta nödvändiga åtgärder. Varje fastighetsägare är ytterst ansvarig för sitt tak när det gäller snöskottning samt rensning av takbrunn. Samfälligheten ansvarar gemensamt för reparationer och eventuell omläggning. Gavlar Samfälligheten svarar gemensamt för underhåll och reparationer av gavlar. Fasader, vita i norr och söder För alla putsade fasader ansvarar samfälligheten för att husen håller en godkänd standard, vilket betyder att en fasad som missköts och förfaller kan styrelsen upphandla entreprenör för utförande av underhållsarbete med extra uttaxering av berörd fastighetsägare. Historiskt så ansvarade de boende för att entreprenaden upphandlas och genomförs vid renovering av hela fasaden. Not. Sedan 2013 så har vi valt att radhusägare ansvarar för och utför fasadförbättringar där kostnaden tas av den samme. Vi har redan idag mars 2015 ett flertal husägare som gjort detta.

7 Fönster Alla glasade ytor inklusive karm, karmbottenstycke och tätning ansvarar respektive fastighetsägare för. Dörrar För ytterdörrar i entré och altan/balkongdörrar ansvarar respektive fastighetsägare. Övrigt Kabel-TV nät Samfälligheten ansvarar för kabel-tv nätet fram till och med anslutningspunkt, vid elcentral, i respektive fastighet. Stammar Varm- och kallvatten Vattenstammar för varm- och kallvatten ansvarar samfälligheten gemensamt för fram till anslutningspunkt, vilket inkluderar avstängningsventil, under trapp i respektive fastighet. Varje fastighetsägare ansvarar för övrigt vattenledningsnät i respektive fastighet. Fjärrvärme Fjärrvärmeledningar ansvarar samfälligheten gemensamt för fram till anslutningspunkt, vilket inkluderar avstängningsventil, under trapp i respektive fastighet. Respektive fastighetsägare ansvarar för övrigt värmeledningsnät i respektive fastighet. Vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme får inte förläggas utan samråd med styrelsen och samfällighetens driftstekniker för fjärrvärme. Värmereglering Reglering och inställningar av driftsvärden samt reparationer av värmesystem i undercentral ansvarar samfälligheten gemensamt för. Energistyrning och underhåll upphandlas om behov finnes och läggs ut på entreprenad. Elavtal Avtal med elleverantör för föreningens gemensamma förbrukare som yttre belysning, motorvärmaruttag i garage, pumpar i undercentral mm svarar styrelsen för att teckna och förnya.

8 Bilaga 2 Fastighetsbeteckningar

9 Bilaga 3 Material- och metodval Takarbeten Certifierad takläggare anlitas för takbeläggning, stosar, takbrunnar mm. Plåt i fönsterbleck, vindskivor på förråd, garage och tak. Beckers fasadakrylat Svart Not nya kulörer gäller ifrån Se i metoder och materialval på hemsidan. Anvisning Bortskrapning av allt löst, borstning med stålborste följt av tvättning med rödsprit före målning. Eftersom plåtarna är galvade kommer vi att få dras med att färgen regelbundet flagnar och intervalen mellan målningar är relativt korta. Takfotspanel, balkong Färg av typ Beckers Perfekt akrylat eller likvärdig färg. Kulör: B009 Grafitgrå NCS S7000-N Sockel Beckers putsfärg. Kulör: B009 Grafitgrå NCS S7000-N Husväggar puts Färgtypen skall vara anpassad för redan målade fasader och kunna andas. Detta för att hela fasaden skall kunna målas fasadfärg vit Bas A. Anvisning Reparationer vid urslag och större sprickbildning lagas med putsbruk,ej husfix, genom borttag av lösa delar, borttag av färg närmast lagningen, rengöring och rostskyddsbehandling av armering innan murputs appliceras. Husgavlar, förråd i lekpark, garage, egna plank samt förråd Färg av typ Beckers Perfekt akrylat eller likvärdig färg. Kulör: B504 Gärdsgårdsgrå Ytterdörrar Valfri kulör och utseende Trappa Valfri kulör och utseende

10 Revisionshantering Uppgjord Reviderad efter årsstämmobeslut, avseende åtgärdsplan 2005 Reviderad avseende förslag till åtgärdsplan 2006 och underhållsintervall Reviderad Fastställande av underhållsintervall Reviderad avseende åtgärdsplan från årsstämma. Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut Reviderad efter årsstämmobeslut

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Brf Ekerum nr 1 Foto: PO Carlsson REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Gäller från och med januari 2015 Anvisningar för hantering av mark- och byggnadsåtgärder med mera Golfbyns särskilda karaktär Ekerums Golfby

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer