Politisk organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk organisation"

Transkript

1 2014 Ram 2015, plan 2016

2 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret Parlamentariska nämnden 7+2* Överförmyndarnämnden 3 Barn- och utbildningsnämnden 11 Gymnasieutskott Utskott förskola och grundskola Barn- och utbildningsförvaltningen Omsorgsnämnden Utskott 9 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgsnämnden 7 Tekniska servicenämnden 9 Tekniska serviceförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden 9 Kultur- och fritidsförvaltningen Senast uppdaterad: januari 2012 Miljö- och byggnadsnämnden 9 Miljö- och byggkontoret Mätningskontoret Siffrorna anger antal ledamöter. * insynsplatser

3 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 2 Ekonomisk sammanställning 4 3 Resultatbudget 7 4 Finansieringsbudget 8 5 Balansbudget 9 6 Verksamhetsmått/Nyckeltal , ram 2015, plan Bruttobudget för nämnderna 12 9 Nettobudget för nämnderna Investeringsbudget Personal Befolkningsprognos Styrmodell tar sikte mot visionen Mål enligt Pilen Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden och IFO-nämnden Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Bolagen 86 Innehållsförteckning, 2014

4 1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet När jag skriver detta är ett intensivt 2013 nästan till ända. Jag är imponerad och stolt över alla de insatser som kommunens medarbetare utför i välfärdens tjänst. Till syvende och sist så handlar det om att komma närmare den framtidsvision som kommunfullmäktige beslutat om. Ute i världen pågår det tyvärr en hel del konflikter där FN gör insatser. Dessa påverkar oss alla, inte minst genom att många tvingas fly från sina hem och söka sig till tryggare platser. Det kanske mest påtagliga nu är kriget i Syrien, där vi får dagliga rapporter om dess ohyggliga konsekvenser direkt in i våra vardagsrum. När det gäller framtiden för Sverige så råder det en fortsatt osäkerhet vart konjunkturen är på väg, även om man från exempelvis Riksbankens sida spår en förbättring från 2015 och framåt. Arbetslösheten bedöms sjunka något till 6,5 procent Arbetslösheten i Nässjö ligger för närvarande på alldeles för höga 10 procent och är en utmaning att motverka! Det känns ändå gott att veta, genom de undersökningar som gjorts, att Nässjös näringsliv står starkt och därmed torde ha en fördel i den hårda konkurrensen. Nässjö kommun har en blygsamt positiv befolkningsutveckling, varför vi räknat upp underlaget med 50 invånare till Den mest positiva trenden är ju annars att ett negativt födelseöverskott förbytts mot ett faktiskt överskott. När det gäller skatteunderlaget växer det sämre i Nässjö jämfört med snittet i länet, vilket är ett bekymmer. Det gör Nässjö kommun mer beroende av det kommunala utjämningssystemet och innebär att Nässjös invånare generellt sett har en sämre köpkraft fyller Nässjö stad 100 år, då man på hösten 1913 äntligen fick besked om att man beviljats stadsrättigheter. Som sig bör kommer det att firas hela året under devisen Nässjö 100 år rena ungdomen, då ju 100 år inte kan sägas vara någon ålder i dessa sammanhang! Den budget som du nu håller i din hand innehåller en skattehöjning med bakgrund av de svaga förutsättningarna samt ambitionen att bibehålla och förbättra en god kvalitet i verksamheterna. Särskilt kan nämnas de stora satsningar på skolområdet som nu görs med anledning av de svaga resultaten inom grundskolan. Investeringarna hålls på en hög nivå med siktet inställt på att bygga en ännu attraktivare kommun. Nu hjärnvägars!! Bo Zander (S) Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet,

5 2. Ekonomisk sammanställning Utblick Den internationella konjunkturen vänder uppåt Drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som att världsekonomin äntligen långsamt börjar hamna på rätt köl igen. USA:s ekonomi växer stadigt, om än i en takt som är medioker med historiska mått mätt. Vi utgår från att senaten och representanthuset klarar att komma överens om lånetaket innan konsekvenserna blir för omfattande. På sista tiden har man också kunnat notera tecken på liv i det av skuld- och bankkris lamslagna euroområdet. Även om det framförallt är Tyskland som visar viss styrka, verkar det värsta vara över också för Spanien och Portugal. Stora frågetecken återstår emellertid att räta ut för Grekland och Italien som plågas av sociala spänningar respektive politiskt kaos. Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att exporten minskar i år något som är mycket ovanligt. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen här på hemmaplan blir mer utdragen. Nästa år räknar man ändå med att de förbättrade internationella utsikterna och en stabil kronkurs påverkar svensk export positivt. Trots att svenska hushåll har stora lån, vilket i hög grad är kopplat till höga fastighetspriser, så har de samtidigt ett ovanligt stort sparande. Detta beror på att reallöner och sänkta skatter påverkat inkomsterna positivt samtidigt som hushållens konsumtionsutgifter utvecklats ganska långsamt. Det medför att det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; något som påverkar tillväxten i positiv riktning. Svensk ekonomi tar ordentlig fart först efter 2014 Kommuner och landsting har redovisat goda resultat under en rad år. Anledningen är att skatteintäkterna utvecklats relativt gynnsamt, trots konjunkturen, och att man fått extra tillskott i form av återbetalning av AFAförsäkringspremier och konjunkturstöd. Detta har varit positivt samtidigt som det kan ha skapat en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Trots den höga sammanlagda resultatnivån har många kommuner och landsting en ytterligt besvärlig situation. Om den offentliga sektorns saldomål ska hållas de kommande åren blir utrymmet för ökade statsbidrag till sektorn begränsat. Utan ökade statsbidrag kommer kommuner och landsting enligt SKL:s bedömning att behöva höja skatten med nästan en krona fram till 2017 för att klara av att utveckla skola, omsorg och vård i samma takt som hittills för Nässjö kommun 2014, ram 2014, plan 2015 Antal invånare Prognos för skatter och bidrag Sveriges Kommuner och Landsting (13:40)* Prognos för fastighetsavgifter Sveriges Kommuner och Landsting (12:75) Skattesats 22,19 * Resultat Nyupplåning får ske med Personalomkostnadspålägg *Reviderad med skatteväxling för färdtjänsten 15 öre 2 miljoner kronor 57 miljoner kronor 38,46 procent (differentierat för yngre och äldre) Skatteintäkter Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Skatteväxling för hemsjukvården Skatteväxlingen från och med 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Ekonomisk sammanställning,

6 Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Utjämningssystemet Kommunalekonomisk utjämning är en förutsättning för att alla kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig utbildning, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Strukturella och opåverkbara skillnader ska elimineras genom utjämningssystemet. Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar förväntas. Fastighetsavgift Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår kommunens intäkter till cirka miljoner kronor. Finansnetto De finansiella nettokostnaderna uppgår i budgeten till 7 miljoner kronor, här återfinns räntor på kommunens lån. Räntorna väntas under perioden endast stiga marginellt. Här återfinns även intäkter för den borgensavgift kommunen tar ut av de kommunala bolagen. Verksamhetens nettokostnad Nämndernas nettokostnader uppgår till miljoner kronor för 2014, för 2013 var motsvarande siffra 1 445,1 miljoner kronor (enligt kommunfullmäktige beslut i november 2012). Under året har tilläggsbudget tagits och anslagna medel har räknats upp med över 40 miljoner kronor. Det betyder att nytt utrymme för 2013 är 53,5 miljoner kronor efter tilläggsbudget II 2013, en nivå som ändå får anses vara god. Kostnader för avtalspensioner är budgeterade i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension före 1998 budgeteras som löpande pensioner. För 2014 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen det vill säga löpande pensioner budgeterade till 38 miljoner kronor och utbetalning till framtida pensioner är beräknade till 50 miljoner kronor, inklusive löneskatt. Utanför balansräkningen redovisas åtaganden för pensioner som är upparbetade före 1998 enligt blandmodellen. Dessa är upptagna till 821 miljoner kronor inklusive löneskatt. Investeringar Investeringsutgifterna för 2014 budgeteras till 109,6 miljoner kronor, varav investeringsinkomsterna uppgår till 4 miljoner kronor. Investeringarna för 2015 uppgår till 123 miljoner kronor och för 2016 till 126,4 miljoner kronor. Under treårsperioden uppgår investeringsbudgeten totalt till nästan 360 miljoner kronor. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nytt centralkök och ny förskola på Tuvan, ny förskola i Åker samt till-och ombyggnad på Annebergs skola, Runnerydsskolan och hus 2 på Brinellgymnasiet. För upptas 50,6 miljoner kronor årligen till avskrivningar i resultaträkningen. Årets resultat Det budgeterade resultatet uppgår för 2014 till 2 miljoner kronor, vilket är cirka 0,1 procent av skatter och statsbidrag. Det knappa resultatet gör kommunen sårbar. Dock har det öppnats en möjlighet att tillskapa en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Principen är att den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, får reserveras och utnyttjas under särskilda betingelser. RUR uppgår för närvarande till 17,7 miljoner kronor. Ambitionen är att resultatet ska stärkas för att uppgå till det uppsatta målet om 0,5 procent, omkring 8 miljoner kronor, för Tillskott i form av ökade skatteintäkter eller bidrag måste därmed tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås. Ekonomisk sammanställning,

7 Mål enligt god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska formulera mål, både finansiella mål och mål för verksamheten, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta understryker vikten av att verksamheterna ska bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, där resurser, verksamhet och mål stämmer överens. Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringarna ska finansieras, antingen helt eller delvis via skattemedel och/eller genom lån. Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent enligt fastställda mål. Ambitionen har under tidigare år varit att kommunen ska självfinansiera investeringarna, detta mål revideras dock för kommande period. Målet om självfinansiering kan tyckas motstridigt i förhållande till investeringsbudgetens storlek och resultatnivån, men tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås. Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsberedskap, ska vara minst 55 procent vid utgången av Målen för verksamheterna tydliggörs genom den så kallade Pilen. Det grundläggande syftet med Pilen är att skapa en målbild för Nässjö kommunkoncern som tar sikte på den övergripande visionen och som kan mätas, utvärderas och följas upp utifrån en gemensam mål- och uppföljningsmodell. Detta ger förutsättningar för att alla nämnder drar åt samma håll och arbetar mot ett gemensamt mål. Målen har utarbetats både på koncernövergripande nivå och på nämndnivå. De koncernövergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och revideras årligen. Utifrån de övergripande målen fattar respektive nämnd beslut om sina mål för sina verksamheter. En handlingsplan med prioriterade aktiviteter utarbetas för varje mål, och indikatorer bestäms, som indikerar hur man ska stämma av måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. En delavstämning görs vid halvårsskiftet och redovisas i delårsrapporten. Mer information om målen återfinns under respektive nämnd. En ny vision har arbetats fram som tar sikte på Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö världens rum för människor och möten. Visionen kommer att återkomma i många olika sammanhang under 2014 då Nässjö firar 100 år. Under jubileumsåret kommer en rad aktiviteter och festligheter att anordnas. Ett axplock av förändringar Riksdagen har nu fattat beslut om det reviderade utjämningssystemet. Avgiften sänks för avgiftspliktiga kommuner och landsting i inkomstutjämningen. Ändringarna i kostnadsutjämningen blir i enlighet med Utjämningskommitténs förslag. Under året har ett arbete pågått för att bilda en regionkommun i Jönköpings län. Beslut kommer att fattas som formellt innebär att landstinget från 2015 tar över det regionala utvecklingsansvaret och därmed uppgifter som regionförbundet i Jönköpings län svarar för. Avslutande kommentar För att uppnå god ekonomisk hushållning brukar ett resultat på två procent av skatter och bidrag anses som en rimlig nivå för kommunerna sammantaget. Nässjö har dock valt en lägre resultatnivå för att inte göra ingrepp i verksamheten. Att enskilda år tulla på nivån bör inte vara något problem om man åter når den vedertagna nivån när konjunkturen väl vänder. Därmed är det också viktigt att tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag tillförs resultatet. Nässjö den 11 december 2013 Katrin Fritz, ekonomichef Ekonomisk sammanställning,

8 3. Resultatbudget Resultatbudget Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnader , , ,1 Skatteintäkter 1 162, , ,9 Kommunal utjämning/statsbidrag 325,9 314,8 306,2 Kommunal fastighetsavgift 49,0 49,0 49,0 Finansnetto -7,0-7,0-7,0 Årets resultat / förändring av kapital 2,0-20,7 0,0 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,7 miljoner kronor Resultatbudget,

9 4. Finansieringsbudget Finansieringsbudget Belopp i mkr Tillförda medel Medel från verksamheten 52,6 29,9 50,6 Nya lån 57,0 93,1 75,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Summa tillförda medel 109,6 123,0 126,4 Använda medel Nettoinvesteringar 109,6 123,0 126,4 Utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa använda medel 109,6 123,0 126,4 Förändring av likvida medel 0,0 0,0 0,0 Finansieringsbudget,

10 5. Balansbudget Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 007, , ,4 Finansiella anläggningstillgångar 26,6 26,6 26,6 Summa anläggningstillgångar 1 033, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 1,2 1,2 1,2 Fordringar 98,5 98,5 98,5 Bank och kassa 23,5 22,3 21,9 Summa omsättningstillgångar 123,2 122,0 121,6 Summa tillgångar 1 157, , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 686,2 665,5 665,5 Avsättningar Avsättning pensioner och löneskatt 24,2 23,0 22,6 Skulder Långfristiga skulder 217,0 310,1 385,9 Kortfristiga skulder 229,6 229,6 229,6 Summa skulder 446,6 539,7 615,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 157, , ,6 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner 660,7 656,5 654,8 Ansvarsförbindelse löneskatt på pensioner (24,26%) 160,3 159,3 158,9 Summa ansvarsförbindelse* 821,0 815,8 813,7 * Enligt prognos från Skandia Balansbudget,

11 6. Verksamhetsmått/Nyckeltal Prognos Ram Plan Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnad 1 279, , , , , , , ,1 Ökning i % 1,3% 5,2% 2,8% -0,9% 6,8% 4,2% 4,2% 2,2% Skatter och statsbidrag 1 322, , , , , , , ,1 Ökning i % 3,0% 3,8% 2,6% 1,0% 4,2% 3,8% 2,7% 3,5% Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 96,7% 98,1% 98,4% 96,5% 99,0% 99,4% 100,9% 99,6% Eget kapital 599,6 619,9 636,6 669,6 684,2 686,2 665,5 665,5 Förändring av eget kapital Långfristiga skulder 35,8 20,3 16,7 33,0 14,6 2,0-20,7 0,0 158,6 96,8 160,0 160,0 160,0 217,0 310,1 385,9 Nettoinvesteringar 15,9 55,9 79,3 93,9 80,9 109,6 123,0 126,4 Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner. Verksamhetsmått och Nyckeltal,

12 , ram 2015, plan 2016 Belopp i mkr Urspr. budget 2013 Disponibelt anslag Ram 2015 Plan 2016 Kommunstyrelse -83,105-84,427-89,778-90,521-90,100 Kommunstyrelse, bidrag -40,587-40,847-41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -600, , , , ,373 Individ- och familjeomsorgsnämnd -116, , , , ,696 Kultur- och fritidsnämnd -53,552-58,409-59,078-58,088-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,598-15,663-16,092-15,445-15,145 Omsorgsnämnd -459, , , , ,316 Teknisk servicenämnd -57,158-59,322-52,660-64,670-65,266 Revisorer -1,015-1,015-1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,372-2,43-2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,010-0,010-0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag (att utfördela) -14,738-3,650-38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , , , ,096 Interna räntor/avskrivningar 80,400 80,400 86,600 86,600 86,600 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -44,400-44,400-50,600-50,600-50,600 AFA 13,000 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,096 Skatteintäkter 1 092, , , , ,947 Kommunal utjämning/statsbidrag 311, , , , ,151 Fastighetsavgift 49,936 48,950 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -5,100-5,100-7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordinära poster Extraordinära kostnader/intäkter 1,210-11,343 1,970-20,718-0,048 Årets resultat 1,210-11,343 1,970-20,718-0,048 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,700 miljoner kronor Skatteintäkter beräknade efter SKL cirkulär 13:40, invånare, ej reviderade med effekten av skatteväxling för färdtjänsten. Fastighetsavgift reviderad efter SKL cirkulär 12: , ram 2015 och plan 2016,

13 8. Bruttobudget för nämnderna Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Kostnader Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag (att utfördela) Summa kostnader Intäkter Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd 500 Överförmyndarnämnd Centrala anslag (att utfördela) Summa intäkter Bruttobudget för nämnderna,

14 9. Nettobudget för nämnderna Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag (att utfördela) Nettokostnad Nettobudget för nämnderna,

15 10. Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Belopp i tkr Byggnadsavdelningen 2014 Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggnation av kök p.g.a. ny livsmedelslag Verksamhetsförändring Räddningstjänstförbundet Ram 2015 Plan Ospecificerat TSF Nytt centralkök Tuvan Ombyggnation av kök till mottagningskök Åkerskolan Brandlarm skolor Björkholmen, ny förskola Åker Väpnaren, ny förskola Konvertering av oljeuppvärmning Hultetskolan, reinvestdelar Norråsaskolan ventilation p.g.a. ökat elevantal Summa byggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospecificerat gata/park Ospecificerat Centrumgruppen Förstudie Södra vägen 500 Infrastruktur industrimark Iordningställande av bostadsmark Förstudie industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS-åtgärder på grund av skolutredning Exploatering av bostadsområde Mastbacken Flyttning av Fredriksdalsvägen Investeringsbudget,

16 Belopp i tkr inklusive rondell 2014 Stadsparksstråket 500 Ram 2015 Plan 2016 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park Utveckling av tätortens ytterområden Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelning Kost- och städverksamhet Summa teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnden Belopp i tkr Omklädningsrum Fredriksdals idrottsplats 2014 Utredning ny scen stadsparken 100 Ram 2015 Plan TSF Simhall Konstinköp Ospecificerade anläggningar Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga näridrottsplatser Digitala lås anläggningarna TSF Malmbäck läktare Toppbeläggning allvädersbanor Summa kultur- och fritidsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Investeringsbudget,

17 Individ- och familjeomsorgsnämnden Belopp i tkr Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Summa individ- och familjeomsorgsnämnd 2014 Ram 2015 Plan TSF TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Omsorgsnämnden Belopp i tkr Ombyggnation av förskola till gruppbostad Ombyggnation av förskola till gruppbostad 2014 Ram 2015 Plan TSF TSF Summa omsorgsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Kommunstyrelsen Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Stadskärneutveckling Reservkraftverk 150 TSF Utveckling kransorter Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Barn- och utbildningsnämnden Belopp i tkr Annebergs skola, tillbyggnad skola och förskola 2014 Annebergs skola, inventarier Hultetskolan, ombyggnation till förskola Ram 2015 Plan TSF TSF Hultetskolan, inventarier Runnerydsskolan, renovering och ombyggnation TSF Runnerydsskolan, inventarier Runnerydsskolan, brandtekniska installationer 600 TSF Norråsaskolan, ombyggnation TSF Investeringsbudget,

18 Belopp i tkr 2014 Norråsaskolan, inventarier 215 Ram 2015 Plan 2016 Brinellskolan, ombyggnation hus TSF Brinellskolan 7-9, inventarier Brinellskolan, ombyggnation hus Björksoppen 1, ny detaljplan Åker, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Åkerskolan, expedition, bibliotek TSF Åkerskolan, inventarier 750 BU lokaler, ospecificerat Inventarier förskola/grundskola Inventarier gymnasieskola Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor, bl.a. staket Summa barn- och utbildningsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Totalt Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 TOTALT Investeringsbudget,

19 11. Personal Statistiken är hämtad ur personalavdelningens lönesystem i november I nämndernas berättelser redovisas antalet årsarbetare som ligger till grund för budgeterade personalkostnader. Antal anställda Antal årsarbetare (mätdatum ) Antal tillsvidare- anställda Antal tidsbegränsat månadsanställda Antal månadsanställda totalt Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö- och byggkontor Socialförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte. Antal årsarbetare (mätdatum ) Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat månadsanställda Antal månadsanställda totalt Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö- och byggkontor Socialförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte Arbetad tid och frånvaro Mätperiod (antal timmar) Arbetad tid Månadslön, faktisk tid Timlön Fyllnadstid Övertid Totalt Personal,

20 Mätperiod (antal timmar) Frånvaro Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Övrig frånvaro Totalt Tabellen redovisar antalet samtliga anställda enligt avtal AB fördelat på verkligt arbetade timmar och frånvarotimmar. Personal,

21 12. Befolkningsprognos Nässjö kommuns totala folkmängd uppgick till personer den 1 november Med folkmängd avses summan av födda, döda, inflyttade och utflyttade personer under ett år. Det är invånarantalet som ligger till grund för kommunens skatteunderlag. en 2014 är beräknad utifrån ett invånarantal på personer. En befolkningsprognos för Nässjö kommun, för perioden , gjordes under våren Befolkningsprognosen togs fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och prognosens förändringstabell kan ses längre ned på sidan. Enligt prognosen kommer befolkningen att minska fram till år 2016 för att därefter öka fram till Enligt prognosen förväntas folkmängden i kommunen bli cirka personer En befolkningsprognos är ett planeringsunderlag så att kommunen kan möta kommuninvånarnas behov och hantera resurser på bästa sätt. I arbetet med att ta fram en befolkningsprognos levererar SCB specifika statistikunderlag avseende åldersfördelad inflyttning, utflyttningsrisker, fruktsamhetsuppsättning och dödlighet index (män respektive kvinnor). En prognos betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp vilket innebär att en prognos kännetecknas av osäkerhet. Tänkbara faktorer som påverkar befolkningsprognosen fram till 2021 är storleken på barnkullarna, Jönköpings utveckling, urbaniseringen, livslängden och flyktingmottagande. En ny befolkningsprognos ska tas fram våren Prognostiserad befolkningsförändring för Nässjö kommun År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Förändring Antalet födda barn förväntas ligga på en relativt oförändrad nivå under prognosperioden, medan dödstalen förväntas sjunka något. Enligt prognosen väntas födelsenettot (födda minus döda) gå från en nivå på ungefär minus 30 personer 2012 till en nivå på ungefär plus minus noll personer Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) förväntas vara negativt mellan åren 2012 och 2016 för att sedan vara positivt fram till Antalet inflyttade till kommunen förväntas öka något lite under prognosperiodens andra hälft. Utflyttningen förväntas öka något de första åren för att sedan sjunka något åren därefter. Flyttningsnettot förväntas vara negativt under den första hälften av prognosperioden för att vara positiv under den andra hälften av prognosperioden. Befolkningsprognos,

Budgetförslag 2014-2016

Budgetförslag 2014-2016 Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Budget 2013 Ram 2014, plan 2015 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanställning 6. Vision, mål och statistik 23

Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanställning 6. Vision, mål och statistik 23 men ssjö Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanställning 6 Resultatbudget 11 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Verksamhetsmått/Nyckeltal 14 Budget 2012, ram 2013, plan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Budget 2016 Ram 2017, plan 2018 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Tilläggsbudget I 2015

Tilläggsbudget I 2015 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Tilläggsbudget I 2015 Sammanfattning Nässjö kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer