Politisk organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk organisation"

Transkript

1 2014 Ram 2015, plan 2016

2 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret Parlamentariska nämnden 7+2* Överförmyndarnämnden 3 Barn- och utbildningsnämnden 11 Gymnasieutskott Utskott förskola och grundskola Barn- och utbildningsförvaltningen Omsorgsnämnden Utskott 9 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgsnämnden 7 Tekniska servicenämnden 9 Tekniska serviceförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden 9 Kultur- och fritidsförvaltningen Senast uppdaterad: januari 2012 Miljö- och byggnadsnämnden 9 Miljö- och byggkontoret Mätningskontoret Siffrorna anger antal ledamöter. * insynsplatser

3 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 2 Ekonomisk sammanställning 4 3 Resultatbudget 7 4 Finansieringsbudget 8 5 Balansbudget 9 6 Verksamhetsmått/Nyckeltal , ram 2015, plan Bruttobudget för nämnderna 12 9 Nettobudget för nämnderna Investeringsbudget Personal Befolkningsprognos Styrmodell tar sikte mot visionen Mål enligt Pilen Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden och IFO-nämnden Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Bolagen 86 Innehållsförteckning, 2014

4 1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet När jag skriver detta är ett intensivt 2013 nästan till ända. Jag är imponerad och stolt över alla de insatser som kommunens medarbetare utför i välfärdens tjänst. Till syvende och sist så handlar det om att komma närmare den framtidsvision som kommunfullmäktige beslutat om. Ute i världen pågår det tyvärr en hel del konflikter där FN gör insatser. Dessa påverkar oss alla, inte minst genom att många tvingas fly från sina hem och söka sig till tryggare platser. Det kanske mest påtagliga nu är kriget i Syrien, där vi får dagliga rapporter om dess ohyggliga konsekvenser direkt in i våra vardagsrum. När det gäller framtiden för Sverige så råder det en fortsatt osäkerhet vart konjunkturen är på väg, även om man från exempelvis Riksbankens sida spår en förbättring från 2015 och framåt. Arbetslösheten bedöms sjunka något till 6,5 procent Arbetslösheten i Nässjö ligger för närvarande på alldeles för höga 10 procent och är en utmaning att motverka! Det känns ändå gott att veta, genom de undersökningar som gjorts, att Nässjös näringsliv står starkt och därmed torde ha en fördel i den hårda konkurrensen. Nässjö kommun har en blygsamt positiv befolkningsutveckling, varför vi räknat upp underlaget med 50 invånare till Den mest positiva trenden är ju annars att ett negativt födelseöverskott förbytts mot ett faktiskt överskott. När det gäller skatteunderlaget växer det sämre i Nässjö jämfört med snittet i länet, vilket är ett bekymmer. Det gör Nässjö kommun mer beroende av det kommunala utjämningssystemet och innebär att Nässjös invånare generellt sett har en sämre köpkraft fyller Nässjö stad 100 år, då man på hösten 1913 äntligen fick besked om att man beviljats stadsrättigheter. Som sig bör kommer det att firas hela året under devisen Nässjö 100 år rena ungdomen, då ju 100 år inte kan sägas vara någon ålder i dessa sammanhang! Den budget som du nu håller i din hand innehåller en skattehöjning med bakgrund av de svaga förutsättningarna samt ambitionen att bibehålla och förbättra en god kvalitet i verksamheterna. Särskilt kan nämnas de stora satsningar på skolområdet som nu görs med anledning av de svaga resultaten inom grundskolan. Investeringarna hålls på en hög nivå med siktet inställt på att bygga en ännu attraktivare kommun. Nu hjärnvägars!! Bo Zander (S) Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet,

5 2. Ekonomisk sammanställning Utblick Den internationella konjunkturen vänder uppåt Drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som att världsekonomin äntligen långsamt börjar hamna på rätt köl igen. USA:s ekonomi växer stadigt, om än i en takt som är medioker med historiska mått mätt. Vi utgår från att senaten och representanthuset klarar att komma överens om lånetaket innan konsekvenserna blir för omfattande. På sista tiden har man också kunnat notera tecken på liv i det av skuld- och bankkris lamslagna euroområdet. Även om det framförallt är Tyskland som visar viss styrka, verkar det värsta vara över också för Spanien och Portugal. Stora frågetecken återstår emellertid att räta ut för Grekland och Italien som plågas av sociala spänningar respektive politiskt kaos. Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att exporten minskar i år något som är mycket ovanligt. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen här på hemmaplan blir mer utdragen. Nästa år räknar man ändå med att de förbättrade internationella utsikterna och en stabil kronkurs påverkar svensk export positivt. Trots att svenska hushåll har stora lån, vilket i hög grad är kopplat till höga fastighetspriser, så har de samtidigt ett ovanligt stort sparande. Detta beror på att reallöner och sänkta skatter påverkat inkomsterna positivt samtidigt som hushållens konsumtionsutgifter utvecklats ganska långsamt. Det medför att det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; något som påverkar tillväxten i positiv riktning. Svensk ekonomi tar ordentlig fart först efter 2014 Kommuner och landsting har redovisat goda resultat under en rad år. Anledningen är att skatteintäkterna utvecklats relativt gynnsamt, trots konjunkturen, och att man fått extra tillskott i form av återbetalning av AFAförsäkringspremier och konjunkturstöd. Detta har varit positivt samtidigt som det kan ha skapat en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Trots den höga sammanlagda resultatnivån har många kommuner och landsting en ytterligt besvärlig situation. Om den offentliga sektorns saldomål ska hållas de kommande åren blir utrymmet för ökade statsbidrag till sektorn begränsat. Utan ökade statsbidrag kommer kommuner och landsting enligt SKL:s bedömning att behöva höja skatten med nästan en krona fram till 2017 för att klara av att utveckla skola, omsorg och vård i samma takt som hittills för Nässjö kommun 2014, ram 2014, plan 2015 Antal invånare Prognos för skatter och bidrag Sveriges Kommuner och Landsting (13:40)* Prognos för fastighetsavgifter Sveriges Kommuner och Landsting (12:75) Skattesats 22,19 * Resultat Nyupplåning får ske med Personalomkostnadspålägg *Reviderad med skatteväxling för färdtjänsten 15 öre 2 miljoner kronor 57 miljoner kronor 38,46 procent (differentierat för yngre och äldre) Skatteintäkter Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Skatteväxling för hemsjukvården Skatteväxlingen från och med 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Ekonomisk sammanställning,

6 Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Utjämningssystemet Kommunalekonomisk utjämning är en förutsättning för att alla kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig utbildning, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Strukturella och opåverkbara skillnader ska elimineras genom utjämningssystemet. Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar förväntas. Fastighetsavgift Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår kommunens intäkter till cirka miljoner kronor. Finansnetto De finansiella nettokostnaderna uppgår i budgeten till 7 miljoner kronor, här återfinns räntor på kommunens lån. Räntorna väntas under perioden endast stiga marginellt. Här återfinns även intäkter för den borgensavgift kommunen tar ut av de kommunala bolagen. Verksamhetens nettokostnad Nämndernas nettokostnader uppgår till miljoner kronor för 2014, för 2013 var motsvarande siffra 1 445,1 miljoner kronor (enligt kommunfullmäktige beslut i november 2012). Under året har tilläggsbudget tagits och anslagna medel har räknats upp med över 40 miljoner kronor. Det betyder att nytt utrymme för 2013 är 53,5 miljoner kronor efter tilläggsbudget II 2013, en nivå som ändå får anses vara god. Kostnader för avtalspensioner är budgeterade i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension före 1998 budgeteras som löpande pensioner. För 2014 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen det vill säga löpande pensioner budgeterade till 38 miljoner kronor och utbetalning till framtida pensioner är beräknade till 50 miljoner kronor, inklusive löneskatt. Utanför balansräkningen redovisas åtaganden för pensioner som är upparbetade före 1998 enligt blandmodellen. Dessa är upptagna till 821 miljoner kronor inklusive löneskatt. Investeringar Investeringsutgifterna för 2014 budgeteras till 109,6 miljoner kronor, varav investeringsinkomsterna uppgår till 4 miljoner kronor. Investeringarna för 2015 uppgår till 123 miljoner kronor och för 2016 till 126,4 miljoner kronor. Under treårsperioden uppgår investeringsbudgeten totalt till nästan 360 miljoner kronor. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nytt centralkök och ny förskola på Tuvan, ny förskola i Åker samt till-och ombyggnad på Annebergs skola, Runnerydsskolan och hus 2 på Brinellgymnasiet. För upptas 50,6 miljoner kronor årligen till avskrivningar i resultaträkningen. Årets resultat Det budgeterade resultatet uppgår för 2014 till 2 miljoner kronor, vilket är cirka 0,1 procent av skatter och statsbidrag. Det knappa resultatet gör kommunen sårbar. Dock har det öppnats en möjlighet att tillskapa en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Principen är att den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, får reserveras och utnyttjas under särskilda betingelser. RUR uppgår för närvarande till 17,7 miljoner kronor. Ambitionen är att resultatet ska stärkas för att uppgå till det uppsatta målet om 0,5 procent, omkring 8 miljoner kronor, för Tillskott i form av ökade skatteintäkter eller bidrag måste därmed tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås. Ekonomisk sammanställning,

7 Mål enligt god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska formulera mål, både finansiella mål och mål för verksamheten, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta understryker vikten av att verksamheterna ska bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, där resurser, verksamhet och mål stämmer överens. Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringarna ska finansieras, antingen helt eller delvis via skattemedel och/eller genom lån. Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent enligt fastställda mål. Ambitionen har under tidigare år varit att kommunen ska självfinansiera investeringarna, detta mål revideras dock för kommande period. Målet om självfinansiering kan tyckas motstridigt i förhållande till investeringsbudgetens storlek och resultatnivån, men tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås. Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsberedskap, ska vara minst 55 procent vid utgången av Målen för verksamheterna tydliggörs genom den så kallade Pilen. Det grundläggande syftet med Pilen är att skapa en målbild för Nässjö kommunkoncern som tar sikte på den övergripande visionen och som kan mätas, utvärderas och följas upp utifrån en gemensam mål- och uppföljningsmodell. Detta ger förutsättningar för att alla nämnder drar åt samma håll och arbetar mot ett gemensamt mål. Målen har utarbetats både på koncernövergripande nivå och på nämndnivå. De koncernövergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och revideras årligen. Utifrån de övergripande målen fattar respektive nämnd beslut om sina mål för sina verksamheter. En handlingsplan med prioriterade aktiviteter utarbetas för varje mål, och indikatorer bestäms, som indikerar hur man ska stämma av måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. En delavstämning görs vid halvårsskiftet och redovisas i delårsrapporten. Mer information om målen återfinns under respektive nämnd. En ny vision har arbetats fram som tar sikte på Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö världens rum för människor och möten. Visionen kommer att återkomma i många olika sammanhang under 2014 då Nässjö firar 100 år. Under jubileumsåret kommer en rad aktiviteter och festligheter att anordnas. Ett axplock av förändringar Riksdagen har nu fattat beslut om det reviderade utjämningssystemet. Avgiften sänks för avgiftspliktiga kommuner och landsting i inkomstutjämningen. Ändringarna i kostnadsutjämningen blir i enlighet med Utjämningskommitténs förslag. Under året har ett arbete pågått för att bilda en regionkommun i Jönköpings län. Beslut kommer att fattas som formellt innebär att landstinget från 2015 tar över det regionala utvecklingsansvaret och därmed uppgifter som regionförbundet i Jönköpings län svarar för. Avslutande kommentar För att uppnå god ekonomisk hushållning brukar ett resultat på två procent av skatter och bidrag anses som en rimlig nivå för kommunerna sammantaget. Nässjö har dock valt en lägre resultatnivå för att inte göra ingrepp i verksamheten. Att enskilda år tulla på nivån bör inte vara något problem om man åter når den vedertagna nivån när konjunkturen väl vänder. Därmed är det också viktigt att tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag tillförs resultatet. Nässjö den 11 december 2013 Katrin Fritz, ekonomichef Ekonomisk sammanställning,

8 3. Resultatbudget Resultatbudget Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnader , , ,1 Skatteintäkter 1 162, , ,9 Kommunal utjämning/statsbidrag 325,9 314,8 306,2 Kommunal fastighetsavgift 49,0 49,0 49,0 Finansnetto -7,0-7,0-7,0 Årets resultat / förändring av kapital 2,0-20,7 0,0 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,7 miljoner kronor Resultatbudget,

9 4. Finansieringsbudget Finansieringsbudget Belopp i mkr Tillförda medel Medel från verksamheten 52,6 29,9 50,6 Nya lån 57,0 93,1 75,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Summa tillförda medel 109,6 123,0 126,4 Använda medel Nettoinvesteringar 109,6 123,0 126,4 Utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa använda medel 109,6 123,0 126,4 Förändring av likvida medel 0,0 0,0 0,0 Finansieringsbudget,

10 5. Balansbudget Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 007, , ,4 Finansiella anläggningstillgångar 26,6 26,6 26,6 Summa anläggningstillgångar 1 033, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 1,2 1,2 1,2 Fordringar 98,5 98,5 98,5 Bank och kassa 23,5 22,3 21,9 Summa omsättningstillgångar 123,2 122,0 121,6 Summa tillgångar 1 157, , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 686,2 665,5 665,5 Avsättningar Avsättning pensioner och löneskatt 24,2 23,0 22,6 Skulder Långfristiga skulder 217,0 310,1 385,9 Kortfristiga skulder 229,6 229,6 229,6 Summa skulder 446,6 539,7 615,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 157, , ,6 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner 660,7 656,5 654,8 Ansvarsförbindelse löneskatt på pensioner (24,26%) 160,3 159,3 158,9 Summa ansvarsförbindelse* 821,0 815,8 813,7 * Enligt prognos från Skandia Balansbudget,

11 6. Verksamhetsmått/Nyckeltal Prognos Ram Plan Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnad 1 279, , , , , , , ,1 Ökning i % 1,3% 5,2% 2,8% -0,9% 6,8% 4,2% 4,2% 2,2% Skatter och statsbidrag 1 322, , , , , , , ,1 Ökning i % 3,0% 3,8% 2,6% 1,0% 4,2% 3,8% 2,7% 3,5% Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 96,7% 98,1% 98,4% 96,5% 99,0% 99,4% 100,9% 99,6% Eget kapital 599,6 619,9 636,6 669,6 684,2 686,2 665,5 665,5 Förändring av eget kapital Långfristiga skulder 35,8 20,3 16,7 33,0 14,6 2,0-20,7 0,0 158,6 96,8 160,0 160,0 160,0 217,0 310,1 385,9 Nettoinvesteringar 15,9 55,9 79,3 93,9 80,9 109,6 123,0 126,4 Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner. Verksamhetsmått och Nyckeltal,

12 , ram 2015, plan 2016 Belopp i mkr Urspr. budget 2013 Disponibelt anslag Ram 2015 Plan 2016 Kommunstyrelse -83,105-84,427-89,778-90,521-90,100 Kommunstyrelse, bidrag -40,587-40,847-41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -600, , , , ,373 Individ- och familjeomsorgsnämnd -116, , , , ,696 Kultur- och fritidsnämnd -53,552-58,409-59,078-58,088-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,598-15,663-16,092-15,445-15,145 Omsorgsnämnd -459, , , , ,316 Teknisk servicenämnd -57,158-59,322-52,660-64,670-65,266 Revisorer -1,015-1,015-1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,372-2,43-2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,010-0,010-0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag (att utfördela) -14,738-3,650-38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , , , ,096 Interna räntor/avskrivningar 80,400 80,400 86,600 86,600 86,600 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -44,400-44,400-50,600-50,600-50,600 AFA 13,000 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,096 Skatteintäkter 1 092, , , , ,947 Kommunal utjämning/statsbidrag 311, , , , ,151 Fastighetsavgift 49,936 48,950 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -5,100-5,100-7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordinära poster Extraordinära kostnader/intäkter 1,210-11,343 1,970-20,718-0,048 Årets resultat 1,210-11,343 1,970-20,718-0,048 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,700 miljoner kronor Skatteintäkter beräknade efter SKL cirkulär 13:40, invånare, ej reviderade med effekten av skatteväxling för färdtjänsten. Fastighetsavgift reviderad efter SKL cirkulär 12: , ram 2015 och plan 2016,

13 8. Bruttobudget för nämnderna Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Kostnader Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag (att utfördela) Summa kostnader Intäkter Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd 500 Överförmyndarnämnd Centrala anslag (att utfördela) Summa intäkter Bruttobudget för nämnderna,

14 9. Nettobudget för nämnderna Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag (att utfördela) Nettokostnad Nettobudget för nämnderna,

15 10. Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Belopp i tkr Byggnadsavdelningen 2014 Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggnation av kök p.g.a. ny livsmedelslag Verksamhetsförändring Räddningstjänstförbundet Ram 2015 Plan Ospecificerat TSF Nytt centralkök Tuvan Ombyggnation av kök till mottagningskök Åkerskolan Brandlarm skolor Björkholmen, ny förskola Åker Väpnaren, ny förskola Konvertering av oljeuppvärmning Hultetskolan, reinvestdelar Norråsaskolan ventilation p.g.a. ökat elevantal Summa byggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospecificerat gata/park Ospecificerat Centrumgruppen Förstudie Södra vägen 500 Infrastruktur industrimark Iordningställande av bostadsmark Förstudie industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS-åtgärder på grund av skolutredning Exploatering av bostadsområde Mastbacken Flyttning av Fredriksdalsvägen Investeringsbudget,

16 Belopp i tkr inklusive rondell 2014 Stadsparksstråket 500 Ram 2015 Plan 2016 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park Utveckling av tätortens ytterområden Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelning Kost- och städverksamhet Summa teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnden Belopp i tkr Omklädningsrum Fredriksdals idrottsplats 2014 Utredning ny scen stadsparken 100 Ram 2015 Plan TSF Simhall Konstinköp Ospecificerade anläggningar Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga näridrottsplatser Digitala lås anläggningarna TSF Malmbäck läktare Toppbeläggning allvädersbanor Summa kultur- och fritidsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Investeringsbudget,

17 Individ- och familjeomsorgsnämnden Belopp i tkr Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Summa individ- och familjeomsorgsnämnd 2014 Ram 2015 Plan TSF TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Omsorgsnämnden Belopp i tkr Ombyggnation av förskola till gruppbostad Ombyggnation av förskola till gruppbostad 2014 Ram 2015 Plan TSF TSF Summa omsorgsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Kommunstyrelsen Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 Stadskärneutveckling Reservkraftverk 150 TSF Utveckling kransorter Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Barn- och utbildningsnämnden Belopp i tkr Annebergs skola, tillbyggnad skola och förskola 2014 Annebergs skola, inventarier Hultetskolan, ombyggnation till förskola Ram 2015 Plan TSF TSF Hultetskolan, inventarier Runnerydsskolan, renovering och ombyggnation TSF Runnerydsskolan, inventarier Runnerydsskolan, brandtekniska installationer 600 TSF Norråsaskolan, ombyggnation TSF Investeringsbudget,

18 Belopp i tkr 2014 Norråsaskolan, inventarier 215 Ram 2015 Plan 2016 Brinellskolan, ombyggnation hus TSF Brinellskolan 7-9, inventarier Brinellskolan, ombyggnation hus Björksoppen 1, ny detaljplan Åker, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Åkerskolan, expedition, bibliotek TSF Åkerskolan, inventarier 750 BU lokaler, ospecificerat Inventarier förskola/grundskola Inventarier gymnasieskola Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor, bl.a. staket Summa barn- och utbildningsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Totalt Belopp i tkr 2014 Ram 2015 Plan 2016 TOTALT Investeringsbudget,

19 11. Personal Statistiken är hämtad ur personalavdelningens lönesystem i november I nämndernas berättelser redovisas antalet årsarbetare som ligger till grund för budgeterade personalkostnader. Antal anställda Antal årsarbetare (mätdatum ) Antal tillsvidare- anställda Antal tidsbegränsat månadsanställda Antal månadsanställda totalt Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö- och byggkontor Socialförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte. Antal årsarbetare (mätdatum ) Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat månadsanställda Antal månadsanställda totalt Barn- och utbildningsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö- och byggkontor Socialförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte Arbetad tid och frånvaro Mätperiod (antal timmar) Arbetad tid Månadslön, faktisk tid Timlön Fyllnadstid Övertid Totalt Personal,

20 Mätperiod (antal timmar) Frånvaro Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Övrig frånvaro Totalt Tabellen redovisar antalet samtliga anställda enligt avtal AB fördelat på verkligt arbetade timmar och frånvarotimmar. Personal,

21 12. Befolkningsprognos Nässjö kommuns totala folkmängd uppgick till personer den 1 november Med folkmängd avses summan av födda, döda, inflyttade och utflyttade personer under ett år. Det är invånarantalet som ligger till grund för kommunens skatteunderlag. en 2014 är beräknad utifrån ett invånarantal på personer. En befolkningsprognos för Nässjö kommun, för perioden , gjordes under våren Befolkningsprognosen togs fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och prognosens förändringstabell kan ses längre ned på sidan. Enligt prognosen kommer befolkningen att minska fram till år 2016 för att därefter öka fram till Enligt prognosen förväntas folkmängden i kommunen bli cirka personer En befolkningsprognos är ett planeringsunderlag så att kommunen kan möta kommuninvånarnas behov och hantera resurser på bästa sätt. I arbetet med att ta fram en befolkningsprognos levererar SCB specifika statistikunderlag avseende åldersfördelad inflyttning, utflyttningsrisker, fruktsamhetsuppsättning och dödlighet index (män respektive kvinnor). En prognos betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp vilket innebär att en prognos kännetecknas av osäkerhet. Tänkbara faktorer som påverkar befolkningsprognosen fram till 2021 är storleken på barnkullarna, Jönköpings utveckling, urbaniseringen, livslängden och flyktingmottagande. En ny befolkningsprognos ska tas fram våren Prognostiserad befolkningsförändring för Nässjö kommun År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Förändring Antalet födda barn förväntas ligga på en relativt oförändrad nivå under prognosperioden, medan dödstalen förväntas sjunka något. Enligt prognosen väntas födelsenettot (födda minus döda) gå från en nivå på ungefär minus 30 personer 2012 till en nivå på ungefär plus minus noll personer Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) förväntas vara negativt mellan åren 2012 och 2016 för att sedan vara positivt fram till Antalet inflyttade till kommunen förväntas öka något lite under prognosperiodens andra hälft. Utflyttningen förväntas öka något de första åren för att sedan sjunka något åren därefter. Flyttningsnettot förväntas vara negativt under den första hälften av prognosperioden för att vara positiv under den andra hälften av prognosperioden. Befolkningsprognos,

Budgetförslag 2014-2016

Budgetförslag 2014-2016 Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budget 2010. Ram 2011, plan 2012

Budget 2010. Ram 2011, plan 2012 Budget 2010 Ram 2011, plan 2012 Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Utskott I Kommunstyrelse 1 13 ledamöter Utskott II Folkhälsoråd Nässjö lärcenter Konsument

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Diarienummer KS 20XX-XX Datum 2015-03-03 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Budget 2009. Ram 2010, plan 2011

Budget 2009. Ram 2010, plan 2011 Budget 2009 Ram 2010, plan 2011 Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Utskott I Kommunstyrelse 1 13 ledamöter Utskott II Folkhälsoråd Nässjö lärcenter Konsument

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2010

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2010 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2010 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Teknisk servicenämnd Teknisk serviceförvaltning Nässjö kommuns organisation (politisk och förvaltning) Valberedning Kommunfullmäktige Revision

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer