Budgetförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag 2014-2016"

Transkript

1 Budgetförslag Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag Sida 1

2 Moderaternas budgetförslag Sida 2

3 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering och resultat Sammanfattning För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten innebär en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i den föreslagna skattesatsen. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed ny beräkningar förväntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Resultatet för 2014 fastställs till 2 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål fastställda i Pilen för 2014: Kommunens skattekraftsutveckling ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 3

4 Resultatnivån 2014 ska minst uppgå till 1 % procent av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag ska resultatet motsvara minst 1 procent och 2016 minst 2 procent. Soliditeten ska ligga på minst 55 procent vid utgången av 2014 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent 2014, 60 procent 2015 och 90 procent På sikt ska självfinansieringsgraden vara 100 %. Förslag till beslut De finansiella målen i budget 2014 fastställs. Skattesatsen 2014 fastställs till procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommuns resultat för 2014 fastställs till12 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 57 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2014 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Beskrivning av ärendet Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 31 miljoner kronor mer än i år (tilläggsbudget II 2013). När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. För att uppnå en acceptabel resultatnivå behövs effektiviseringar. Långsiktig behövs en resultatnivå på ca 30 miljoner. Från 2014 och framåt prövas återbesättning av alla tjänster i särskild ordning. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. Moderaternas budgetförslag Sida 4

5 Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. I driftsbudgetförslaget har också avgifterna inom omsorgsnämnden behandlats: Hyrorna i samtliga boendeformer höjs med 2 procent fr.o.m Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Moderaternas budgetförslag Sida 5

6 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet Utblick Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. SKL bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar knappt 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Kommunen Skatteintäkternas utveckling är central för den kommunala verksamheten. Dock utvecklas inte Nässjö kommuns skatteunderlag i samma takt som länet eller riket. Detta påverkar inte kommunens intäkter direkt eftersom inkomstutjämningssystemet reglerar detta, men det gör kommunen mer beroende av utjämningssystemet och det påverkar kommuninvånarnas köpkraft. Arbetslösheten har en stor betydelse för kommuninvånarnas inkomst och kommunens skatteunderlagsutveckling. Arbetslösheten i Nässjö kommun har ökat sedan 2012 och ökningen är större än för riket. I juni 2013 hade kommunen en Moderaternas budgetförslag Sida 6

7 arbetslöshet på 7,5 procent (juni 2012: 6,1 procent), medan arbetslösheten för riket var 6,5 procent i juni 2013 (juni 2012: 6,1 procent). Nässjö kommun får tillskott i inkomstutjämningen och i kostnadsutjämningen. Utgångspunkten för inkomstutjämningen är att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 procent av genomsnittet i landet. Kostnadsutjämningen är den andra delen i utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen utjämnar opåverkbara kostnader. Med hjälp av objektiva och mätbara faktorer beräknas ett mått på skillnaderna i förutsättningar och behov. Genom utjämningsystemet ges alla kommuner likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla en likvärdig service för sina kommunmedborgare. Därmed har antalet invånare större betydelse. Under det första halvåret ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 134 personer till personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari-juni visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, är 130, detta inkluderar både inrikes inflyttningar och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, är negativt,-3. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Inkomster Resultatet för 2014 fastställs till 12 miljoner kronor. Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till 1149 miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår intäkterna till cirka 1524 mkr. För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 och för att undvika ytterligare besparingar inom kommunens verksamheter föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns också om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Moderaternas budgetförslag Sida 7

8 Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar väntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Vision/mål Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med Förslaget Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. Utifrån det rådande konjunkturläget har utgångspunkten för budgetförslaget varit: - god ekonomisk hushållning - en resultatnivå i balans - skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten - satsning på skola (Framtidens skola ökat lärande i en effektiv organisation) - förstärkning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder - skapa resultatutrymme för att kunna öka självfinansiseringen av investeringarna 2014 års budgetförslag innebär en mycket stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL reviderade skatteprognosen. Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 30 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 8

9 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Taxor som behandlas inom förslaget Omsorgsnämndens förslag till avgifter behandlas inom budgetförslaget. Sammanfattning Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter förslag från nämnderna och diskussioner i budgetkommittén. Förslaget innebär att nämndernas ramar höjs med 30 miljoner kr 2014 jämfört med budget 2013 (TB II). Omsorgsnämndens ram kommer att justeras ytterligare i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om skatteväxling på 15 öre och överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att göras i tilläggsbudget. I budgetförslaget för 2014 har också budgetramarna för 2015 och 2016 bearbetats. Om det skulle uppstå stora skillnader som känns angelägna för en diskussion om ramar så ska denna genomföras på samma sätt som tidigare. Ramarna för nämnderna har ökats mellan 2014 och 2015 med sammanlagt 50,9 43 mkr och mellan 2015 och 2016 med 30 mkr. För att uppnå en acceptabel resultatnivå 2016 behövs effektiviseringar. I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. Förhyrning av externa lokaler måste godkännas av kommunstyrelsens utskott I. Så kallad särskild avtalspension får endast beviljas av kommunledningskontorets personalavdelning efter särskild prövning Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 9

10 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Nämndernas driftsbudget fastställs för 2014 till Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Kommunstyrelsens driftsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Kommunstyrelse 88,380 88,616 86,450 Kommunstyrelse, bidrag Centralt anslag Moderaternas budgetförslag Sida 10

11 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Budgeterat anslag för cityvärdar, 176 tkr, förs över från kommunstyrelsen till KS Bidrag, varför ramarna justeras med motsvarande belopp. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Kommunstyrelse Utveckling SNIKKE Utveckling SNIKKE, finansiering Förstudie dokumenthanteringssystem 250 Implementering Vision IT-service, avgift till HIT Upphörande lönebidrag Kontrollsystem etiska och sociala krav Läsplattor Överföring till arbetsmarknadsenheten EU-samordnare Vidare anslås 300 tkr 2014 och 100 tkr årligen fr o m 2014 för utvecklingen av kommunens intranät SNIKKE med målsättning att det ska möta förvaltningarnas behov av intern arbetsyta, utveckla den interna kommunikationen, förbättra/förenkla tillgången till verksamhetssystem samt minska belastningen av på kommunens mailservrar. Denna utveckling finansieras genom att nämnderna frånräknas motsvarande belopp, för kommunstyrelsens del handlar det om 25 tkr. Nässjö kommuns nuvarande ärendehanteringssystem, Diabas, togs i drift Systemet upplevs av användarna som svåranvänt och det motsvarar inte heller de krav som moderna tider för med sig i annat än att särskilda moduler måste köpas till. Det finns behov av ett nytt ärendehanteringssystem som redan från Moderaternas budgetförslag Sida 11

12 början inkluderar de funktioner som idag krävs i en modern hantering. För att kunna delta i aktuella förstudier inom detta område som initierats inom ramen för länets e-utvecklingsråd, anslås 250 tkr Hösten 2012 antog kommunfullmäktige Nässjö kommuns nya vision. För att visionen ska få genomslag och bli den ledstjärna som den i grunden är tänkt att bli anslås medel för kartläggning, kommunikation/marknadsföring samt olika aktiviteter. Inför budget 2014 införs en ny ekonomisk modell för kommunernas IT-tjänster från HIT. Underlaget för 2014 och nya modellen innebär ökade kostnader för kommunen med totalt tkr för 2014 jämfört med Dessa läggs under kommunstyrelsen i avvaktan på tjänstekatalogen från HIT. En inventering av förvaltningarnas behov av IT-tjänster har påbörjats och kommer att leda till att nämndernas ramar kommer att anpassas till den nya modellen under Som en del i debatten kring hållbar upphandling har nu sociala och etiska krav börjat få större utrymme. Med anledning av detta har SKL etablerat ett gemensamt kontrollsystem för leveranser till kommuner, landsting och regioner. För att Nässjö kommun ska kunna ansluta sig till kontrollsystemet avsätts en årlig summa på 25 tkr. Anslaget för läsplatta som togs bort i samband med budget 2013 läggs tillbaka med start Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Regeringen aviserar att i budgetpropositionen 2014 avsätta medel för nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram. Nämndens önskemål om ökat anslag till vuxenutbildningen får därför hanteras genom de särskilda statsbidrag som kan ansökas för detta ändamål. Belopp i tkr Kommunstyrelse bidrag, förändring jmf 2013 års anslag Räddningstjänstförbundet Höglandets Kommunalförbund Regionförbundet Emåns Ekomuseum 450 Moderaternas budgetförslag Sida 12

13 Nässjö kommuns medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund justeras i enlighet med presidiets beslut. Medlemsbidragen till Höglandets Kommunalförbund och Regionförbundet anpassas i enlighet med förbundens budgetförslag för Ett engångsanslag på 450 tkr 2014 avsätts för att tillmötesgå framställan från Emåns Ekomuseum om ett investeringsbidrag för att utveckla verksamheten. Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan: Belopp i tkr Centralt anslag att omfördela Driftskostnader för investeringar Löneavtal Löneavtal Löneavtal BAS-/lönesatsning Avtal verksamhetsutveckling måluppfyllelse i skolan Arbetsmarknadspolitiska åtgärder I anslaget för centrala kostnader ingår ökade kapitalkostnader i och med förslaget till investeringsbudget 2014, 2015 och Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk. Ett ökat anslag för BAS-/lönesatsning i löneavtalet för 2014 har lagts in med 2,0 miljoner kronor för 2014 och med helårseffekt fr o m De beräknade kostnaderna för löneavtalen 2014, 2015 och 2016 har lagts centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. För att verksamhetsutveckling av metoder, arbetsordning och organisation på en skola i kommunen, finns ett anslag avsatt för att till hösten kunna teckna ett lokalt kollektivavtal i enlighet med Bilaga 6 till HÖK 12. Detta kommer att fördelas ut till barn- och utbildningsnämnden när avtalet är klart. För att skapa en effektiv organisation för att möta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns 1500 tkr att fördela. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Moderaternas budgetförslag Sida 13

14 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsnämnden utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstöd och arbetslösheten att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag och EU-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Moderaternas budgetförslag Sida 14

15 Regeringen aviserar att i budgetpropositionen återföra mkr 2014, mkr 2015 och mkr 2016 av det minskade statsbidraget för gymnasieskolan då effekterna av besparingen inte blivit så stor som man ursprungligen räknat med. För Nässjö kommun handlar det om 4,131 mkr för 2014, 5,860 mkr 2015 och 4,358 mkr 2016, vilka kommer att återföras till nämnden i samband med tilläggsbudget I I regeringens budgetproposition finns också en utökning av statsbidragen avseende utökad undervisningstid i matematik för att också omfatta eleverna i åk 4-6. Detta kommer också att tillföras nämnden i samband med tilläggsbudget. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Belopp i tkr Gymnasieskolan * * * Förstelärare/utvecklingslärare Ökad mobilitet Ökad hyra träslöjdssal Kostnad för uppföljningsansvaret SNIKKE 3.0 finansiering * Nämndens önskemål om anslag till gymnasieskolan tillgodoses genom det ökade statsbidraget, vilket kommer att inrymmas i nämndens ram i samband med tilläggsbudget. Barn- och utbildningsnämndens begäran om pengar för tillsättande av tjänst för att tillgodose det kommunala informationsansvaret om sysselsättning för ungdomar upp till 20 år beviljas. För tkr, tkr och tkr. I samband med tilläggsbudget anslogs 450 tkr 2013 för de arbetsuppgifter som inte inryms inom ramen för de karriärstjänster som tillskapats. För det fortsatta genomförandet fr o m 2014 anslås nu 1,6 mkr årligen under förutsättning att nämndens ansökan om statsbidrag hos Skolverket beviljas. Totalt motsvarar satsningen 17 tjänster. För att underlätta för vårdnadshavare att kunna kommunicera med personalen i förskola, skola och fritidshem behövs en utbyggnad av mobiltelefonin så att smsfunktioner och tillgång till appar kopplade till frånvarosystemet Dexter fungerar. Därför anslås 200 tkr årligen för utökade inköp och drift av mobiltelefoner. För att kunna ge bra förutsättningar för att nå höga resultat i ämnet slöjd krävs Moderaternas budgetförslag Sida 15

16 lokaler som är väl anpassade för att arbeta i olika material. De bästa förutsättningarna för att arbeta med trä- och metall kommer eleverna i åk 7-9 på Brinellskolan tillgodo genom en inre förändring av befintlig yta på Träcentrum som idag hyrs av Brinellgymnasiet. 100 tkr 2014 och 200 tkr fr o m 2015 anslås för att möta de ökade hyreskostnader som anpassningen medför. Nämndens önskemål om anslag för verksamhetsutveckling och måluppfyllelse tillgodoses genom det som finns avsatt för detta ändamål under det centrala anslaget. Detta kommer att fördelas till nämnden under när avtalet är tecknat. Informationsansvaret för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsenheten får ansvar för att hitta meningsfulla aktiviteter för dessa ungdomar. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med tekniska servicenämnden att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Individ- och familjeomsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 16

17 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Försörjningsstöd, minskade kostnader Prestationsbaserad ersättning/ jobbstimulans enl budgetprop Psykosocial enhet SNIKKE 3.0 finansiering Fältass/brottförebyggare Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. I budgetpropositionen finns förslaget att de kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till kommunens storlek ska få relativt högre ersättning. Samtidigt förväntas beslut fattas om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet. Sammantaget beräknas dessa båda åtgärder innebära förstärkt ersättning för Nässjö kommun beräknat till tkr för Nämndens önskemål om anslag för en utökning av handläggarresurserna inom myndighetsutövningen mot äldre- och funktionshinderomsorgen har tillgodosetts i och med beslut i tilläggsbudget II Moderaternas budgetförslag Sida 17

18 En första linjens verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, med syfte att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem, oavsett om problemet har medicinska, psykosociala eller pedagogiska orsaker kommer att startas på höglandet under Finansiering av denna verksamhet, som på höglandet kommer heta psykosocial enhet, sker gemensamt av socialtjänst, skola och landstinget. Nämnden tillförs 200 tkr för att möta kostnaden som inrättandet av denna enhet innebär. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en gemensam på beredskapsjour, där även alternativa samverkanslösningar ska beaktas. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att utreda möjligheter till förstärkta öppenvårds insatser inom missbruksvården att utreda möjligheter till försträkt öppenvårdsinsatser inom barn och ungdomsvården att ta fram en handlingplan, senaste i maj 2014, för att anpassa ambitionsnivån senast 2016 till den i de kommuner med de 25 % lägsta kostnaderna. att utreda effekten av ev. ökade anslag till kvinnofridsarbetet att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Moderaternas budgetförslag Sida 18

19 Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Energikostnad Skogsvallen Minskning av administrionskostnader Överföring underhållsansvar till TSN SNIKKE 3.0, finansiering För att möta de ökade energikostnaderna på Skogsvallen tillförs 500 tkr årligen fram till 2019, då anslaget reduceras till 350 tkr per år. Underhållsansvaret för idrottsanläggningarna förs över till tekniska servicenämnden. Med anledning av detta överförs också 500 tkr årligen till tekniska servicenämnden för att till del möta de ökade kostnader som detta för med sig. Nämndens önskemål avseende meningsfulla sommaraktiviteter tillgodoses inte i budgetförslaget, men frågan får aktualiseras när behov uppstår Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag Moderaternas budgetförslag Sida 19

20 att tillsammans med idrottsföreningarna utreda behov och lösning avseende omklädningsrum på Skogsvallen. att se över hyresnivån på idrottsanläggningarna. att utreda om det är lönsamt att upphandla städtjänster att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Moderaternas budgetförslag Sida 20

21 Belopp i tkr Dåligt underhållna fastigheter 200 Projekt för ovårdade fastigheter Bostadsanpassningsbidrag SNIKKE 3.0, finansiering Översyn och förvaltningens taxer/avgifter samt att införande av indexering Anslag tillförs 2014 för fortsatt arbete till med dåligt underhållna fastigheter. För att möta de ökande kostnaderna för bostadsanpassning anslås 250 tkr årligen. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utreda och verkställa ett arbetsmarknadsprojekt för ovårdade fastigheter avseende sortering och bortforsling av skräp. Detta ska återrapporteras i samband med kvartalsuppföljning att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Omsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Omsorgsnämnden förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 21

22 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Omsorgsnämndens ram kommer att sänkas i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Trygghetslarm Gruppbostäder Arbetsmarknadsenheten (överföring) SNIKKE 3.0, finansiering Samordningsvinster en förvaltning Upphandling av drift särskilt boende/ funktionshinderomsorgen Kommunens trygghetslarm kommunicerar via analoga telefonnät. Då dagens analoga telefonnät gradvis kommer att släckas ned i stora delar av kommunen tillförs nämnden kompensation på 950 tkr årligen för att möta kostnaderna för omställning från analog till digital teknik. Med anledning av det ökade behovet av gruppbostäder enligt LSS inom en nära framtid, kommer två nya gruppbostäder med totalt tolv lägenheter att tillskapas. Därför anslås tkr 2015 och tkr fr o m 2016 för de ökade kostnaderna för den löpande verksamheten. Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter Moderaternas budgetförslag Sida 22

23 för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Nämndens önskemål om utökad ram till arbetsmarknadsenheten har lagts under det centrala anslaget i avvaktan på resultatet av uppdraget att se över kommunens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra en upphandling av särskiltboende på minst två av enheterna i kommunen att genomföra en upphandling av funktionshinderomsorgen på minst en av enheterna Specialisering inom hemtjänsten samt möjligöra köp av städ och tvätt från externa aktörer Utreda införande av olika valfrihetmodeller, (LOV) Samordningsvinster med en sammanslagen av förvaltningen ger lägre kostnader. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att bevaka särskilda satsningar i budgetpropositionen inom ansvarsområdet Moderaternas budgetförslag Sida 23

24 att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Tekniska servicenämndens driftsbudget Förslag till beslut Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Höjd standard kommunens vägnät Enskilda vägar 300 Omställningskostnad skolutredning Åtgärder Ingsbergssjön Underhållsansvar idrottsanläggningar Reservkraftverk SNIKKE 3.0, finansiering Ny upphandling av entreprenör gata/parkverksamhet Ett årligt anslag på tkr medges fr o m 2016 för att höja standarden på kommunens vägnät. Moderaternas budgetförslag Sida 24

25 Ett anslag på 300 tkr anslås under 2014 för iståndsättningsbidrag till enskilda vägar. För att möta de uteblivna hyresintäkterna när barn- och utbildningsförvaltningen träder ur lokaler med anledning av skolstrukturutredningen anslås under en treårsperiod 450 tkr (2014), tkr (2015) och tkr (2016). I enlighet med det åtgärdsprogram som tagits fram för Ingsbergssjön anslås 220 tkr årligen. För att hantera alla kommunens fastigheter på ett likartat sätt överförs ansvaret för fastighetsunderhållet av kommunens idrottsanläggningar som tidigare legat under kultur- och fritidsanläggningen. Ansvaret för kommunens tre reservkraftverk överförs till tekniska servicenämnden. Då dessa medför driftskostnader i form av hyra för förvaring, underhåll, testkörning, bränsle, försäkringar mm, anslås ett årligt belopp på 75 tkr. Byggnadsavdelningen får höja hyrorna enligt avtalat index, dock lägst 2 procent för att upprätthålla det planerade underhållet. Om socialförvaltningen väljer att erbjuda två alternativa middagsrätter till sina äldre i enlighet med den antagna policyn för kostverksamheten, kommer den ökade kostnaden som detta medför att belasta socialförvaltningen. Tekniska servicenämnden får i uppdrag att se över framtida behov och regelverket för enskilda vägar. att sälja fastigheter med anledning av ny/ombyggnation i samband de strukturutredningar som pågår och som kommer att innebära tomma lokaler. Målsättningen är att sälja i samma takt som lokalerna lämnas. att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att sälja skogsfastigheter för en nettovinst på 9 milj under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 25

26 att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Övriga styrelser och nämnders driftsbudget Förslag till beslut Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisorer Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Med anledning av de svaga resultaten kommande år görs inga generella uppräkningar av ram 2015 och av plan Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Förstärkning arvoden ställföreträdare Föreningsbidrag Nässjö Godman- och Moderaternas budgetförslag Sida 26

27 Förvaltarförening Valnämnden 100 För att gradvis anpassa nivån på arvoden till ställföreträdare till övriga höglandskommuner anslås 125 tkr 2014, 250 tkr 2015 och 340 tkr fr o m 2016 till överförmyndarnämnden. Ett årligt anslag på 25 tkr medges överförmyndarnämnden för föreningsbidrag till Nässjö Godman- och Förvaltarförening. Valnämndens ram förstärks med 100 tkr 2014 för genomförandet av val till Europaparlamentet samt allmänt val under året. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Överförmyndarnämnden får i uppdrag att följa Nässjö Godman- och Förvaltarförenings verksamhet samt årligen inhämta årsredovisning Kommunens revisorer, valnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Moderaternas budgetförslag Sida 27

28 Budget 2014, ram 2015, plan 2016 Budgetförslag Moderaterna Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 86,600 AFA 13,000 0,000 0,000 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -50,600-50,600-50,600 Verksamhetens nettokostnad , , ,696 Skatteintäkter* 1 149, , ,634 Kommunal utjämning/statsbidrag 325, , ,151 Fastighetsavgift 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordin k/i 12,005-3,372 21,039 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 12,005-3,372 21,039 Moderaternas budgetförslag Sida 28

29 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag Verksamhetsförändring Räddningstjänsten 500 Ospecat TSF Nytt centralkök Tuvan Ombyggnation av kök till mottagingskök Åkerskolan Brandlarm skolor Björkholmen ny förskola i Åker Väpnaren ny förskola Konvertering av oljeuppvärmning Hultetskolan reinvestdelar Norråsaskolan ventilation till följd av ökat elevantal Summa byggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Ospec Centrumgruppen Förstudie Södra vägen Infrastruktur industrimark Iordningsställande av bostadsmark Förstudie Industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS- åtgärder pga Skolstrukturutredning Exploatering av bostadsomr. Mastbacken Flyttning av Fredriksdalsvägen ink. Rondell Stadsparksstråket 500 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park 500 Utveckling tätortens ytterområden Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städverksamheten Summa tekniska servicenämnden Moderaternas budgetförslag Sida 29

30 Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen Omklädningsrum till Fredriksdals idrottsplats Utredning ny scen stadsparken 100 Simhall Konstinköp Maskiner mm ospec. på anläggningar Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga Näridrottsplatser Digitala lås på anläggningarna Malmbäck läktare Toppbeläggning allvädersbanor Summa kultur- och fritidsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Summa individ- och familjeomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Ombyggnation av förskola till gruppbostad Ombyggnation av förskola till gruppbostad Summa omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Stadskärneutveckling Reservkraftverk 150 Utveckling, kransorter Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen Moderaternas budgetförslag Sida 30

31 Barn- och utbildningsnämnden Annebergsskola, tillbyggnad skola och förskola Annebergsskolan - inventarier Hultetskolan till förskola Hultetskolan - inventarier Runnerydsskolan renovering och nybyggnation Runnerydsskolan - inventarier Runnerydsskolan - brandtekniska installationer 600 Norråsaskolan ombyggnation Norråsaskolan - inventarier 215 Ombyggnation hus 2 Brinell Brinell inventarier Ombyggnation hus 5 Brinell 370 Ny detaljplan Björksoppen 1, Åker, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Åkersskolan, expedition bibliotek Åkerskolan inventarier 750 Bu-lokaler, ospecat Inventarier, förskola/grundskola Inventarier, gymnasieskola Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor- tex staket Summa barn- och utbildningsnämnden TOTALT Moderaternas budgetförslag Sida 31

32 Moderaternas budgetförslag Sida 32

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Diarienummer KS 20XX-XX Datum 2015-03-03 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226

DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226 DRIFTBUDGET Reviderad Budget 150226 Antal invånare 1/11 f g år 33 106 33 320 33 442 33 602 33 782 Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen - Klk 67 621 60 327

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Budgetrapport för budget 2015

Budgetrapport för budget 2015 Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Upplägg Allmänt om kommunens ekonomi Intäkter och kostnader Tillgångar och skulder Ekonomiska kretsloppet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Antagen av fullmäktige 2011-12-20 148 Innehållsförteckning Inledning... 3 Höstpropositionen... 3 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen... 3

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer