Budgetförslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag 2014-2016"

Transkript

1 Budgetförslag Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag Sida 1

2 Moderaternas budgetförslag Sida 2

3 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering och resultat Sammanfattning För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten innebär en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i den föreslagna skattesatsen. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed ny beräkningar förväntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Resultatet för 2014 fastställs till 2 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål fastställda i Pilen för 2014: Kommunens skattekraftsutveckling ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 3

4 Resultatnivån 2014 ska minst uppgå till 1 % procent av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag ska resultatet motsvara minst 1 procent och 2016 minst 2 procent. Soliditeten ska ligga på minst 55 procent vid utgången av 2014 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent 2014, 60 procent 2015 och 90 procent På sikt ska självfinansieringsgraden vara 100 %. Förslag till beslut De finansiella målen i budget 2014 fastställs. Skattesatsen 2014 fastställs till procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommuns resultat för 2014 fastställs till12 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 57 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2014 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Beskrivning av ärendet Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 31 miljoner kronor mer än i år (tilläggsbudget II 2013). När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. För att uppnå en acceptabel resultatnivå behövs effektiviseringar. Långsiktig behövs en resultatnivå på ca 30 miljoner. Från 2014 och framåt prövas återbesättning av alla tjänster i särskild ordning. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. Moderaternas budgetförslag Sida 4

5 Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. I driftsbudgetförslaget har också avgifterna inom omsorgsnämnden behandlats: Hyrorna i samtliga boendeformer höjs med 2 procent fr.o.m Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Moderaternas budgetförslag Sida 5

6 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet Utblick Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. SKL bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar knappt 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Kommunen Skatteintäkternas utveckling är central för den kommunala verksamheten. Dock utvecklas inte Nässjö kommuns skatteunderlag i samma takt som länet eller riket. Detta påverkar inte kommunens intäkter direkt eftersom inkomstutjämningssystemet reglerar detta, men det gör kommunen mer beroende av utjämningssystemet och det påverkar kommuninvånarnas köpkraft. Arbetslösheten har en stor betydelse för kommuninvånarnas inkomst och kommunens skatteunderlagsutveckling. Arbetslösheten i Nässjö kommun har ökat sedan 2012 och ökningen är större än för riket. I juni 2013 hade kommunen en Moderaternas budgetförslag Sida 6

7 arbetslöshet på 7,5 procent (juni 2012: 6,1 procent), medan arbetslösheten för riket var 6,5 procent i juni 2013 (juni 2012: 6,1 procent). Nässjö kommun får tillskott i inkomstutjämningen och i kostnadsutjämningen. Utgångspunkten för inkomstutjämningen är att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 procent av genomsnittet i landet. Kostnadsutjämningen är den andra delen i utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen utjämnar opåverkbara kostnader. Med hjälp av objektiva och mätbara faktorer beräknas ett mått på skillnaderna i förutsättningar och behov. Genom utjämningsystemet ges alla kommuner likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla en likvärdig service för sina kommunmedborgare. Därmed har antalet invånare större betydelse. Under det första halvåret ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 134 personer till personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari-juni visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, är 130, detta inkluderar både inrikes inflyttningar och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, är negativt,-3. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Inkomster Resultatet för 2014 fastställs till 12 miljoner kronor. Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till 1149 miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår intäkterna till cirka 1524 mkr. För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 och för att undvika ytterligare besparingar inom kommunens verksamheter föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns också om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Moderaternas budgetförslag Sida 7

8 Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar väntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Vision/mål Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med Förslaget Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. Utifrån det rådande konjunkturläget har utgångspunkten för budgetförslaget varit: - god ekonomisk hushållning - en resultatnivå i balans - skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten - satsning på skola (Framtidens skola ökat lärande i en effektiv organisation) - förstärkning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder - skapa resultatutrymme för att kunna öka självfinansiseringen av investeringarna 2014 års budgetförslag innebär en mycket stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL reviderade skatteprognosen. Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 30 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 8

9 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Taxor som behandlas inom förslaget Omsorgsnämndens förslag till avgifter behandlas inom budgetförslaget. Sammanfattning Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter förslag från nämnderna och diskussioner i budgetkommittén. Förslaget innebär att nämndernas ramar höjs med 30 miljoner kr 2014 jämfört med budget 2013 (TB II). Omsorgsnämndens ram kommer att justeras ytterligare i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om skatteväxling på 15 öre och överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att göras i tilläggsbudget. I budgetförslaget för 2014 har också budgetramarna för 2015 och 2016 bearbetats. Om det skulle uppstå stora skillnader som känns angelägna för en diskussion om ramar så ska denna genomföras på samma sätt som tidigare. Ramarna för nämnderna har ökats mellan 2014 och 2015 med sammanlagt 50,9 43 mkr och mellan 2015 och 2016 med 30 mkr. För att uppnå en acceptabel resultatnivå 2016 behövs effektiviseringar. I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. Förhyrning av externa lokaler måste godkännas av kommunstyrelsens utskott I. Så kallad särskild avtalspension får endast beviljas av kommunledningskontorets personalavdelning efter särskild prövning Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 9

10 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Nämndernas driftsbudget fastställs för 2014 till Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Kommunstyrelsens driftsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Kommunstyrelse 88,380 88,616 86,450 Kommunstyrelse, bidrag Centralt anslag Moderaternas budgetförslag Sida 10

11 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Budgeterat anslag för cityvärdar, 176 tkr, förs över från kommunstyrelsen till KS Bidrag, varför ramarna justeras med motsvarande belopp. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Kommunstyrelse Utveckling SNIKKE Utveckling SNIKKE, finansiering Förstudie dokumenthanteringssystem 250 Implementering Vision IT-service, avgift till HIT Upphörande lönebidrag Kontrollsystem etiska och sociala krav Läsplattor Överföring till arbetsmarknadsenheten EU-samordnare Vidare anslås 300 tkr 2014 och 100 tkr årligen fr o m 2014 för utvecklingen av kommunens intranät SNIKKE med målsättning att det ska möta förvaltningarnas behov av intern arbetsyta, utveckla den interna kommunikationen, förbättra/förenkla tillgången till verksamhetssystem samt minska belastningen av på kommunens mailservrar. Denna utveckling finansieras genom att nämnderna frånräknas motsvarande belopp, för kommunstyrelsens del handlar det om 25 tkr. Nässjö kommuns nuvarande ärendehanteringssystem, Diabas, togs i drift Systemet upplevs av användarna som svåranvänt och det motsvarar inte heller de krav som moderna tider för med sig i annat än att särskilda moduler måste köpas till. Det finns behov av ett nytt ärendehanteringssystem som redan från Moderaternas budgetförslag Sida 11

12 början inkluderar de funktioner som idag krävs i en modern hantering. För att kunna delta i aktuella förstudier inom detta område som initierats inom ramen för länets e-utvecklingsråd, anslås 250 tkr Hösten 2012 antog kommunfullmäktige Nässjö kommuns nya vision. För att visionen ska få genomslag och bli den ledstjärna som den i grunden är tänkt att bli anslås medel för kartläggning, kommunikation/marknadsföring samt olika aktiviteter. Inför budget 2014 införs en ny ekonomisk modell för kommunernas IT-tjänster från HIT. Underlaget för 2014 och nya modellen innebär ökade kostnader för kommunen med totalt tkr för 2014 jämfört med Dessa läggs under kommunstyrelsen i avvaktan på tjänstekatalogen från HIT. En inventering av förvaltningarnas behov av IT-tjänster har påbörjats och kommer att leda till att nämndernas ramar kommer att anpassas till den nya modellen under Som en del i debatten kring hållbar upphandling har nu sociala och etiska krav börjat få större utrymme. Med anledning av detta har SKL etablerat ett gemensamt kontrollsystem för leveranser till kommuner, landsting och regioner. För att Nässjö kommun ska kunna ansluta sig till kontrollsystemet avsätts en årlig summa på 25 tkr. Anslaget för läsplatta som togs bort i samband med budget 2013 läggs tillbaka med start Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Regeringen aviserar att i budgetpropositionen 2014 avsätta medel för nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram. Nämndens önskemål om ökat anslag till vuxenutbildningen får därför hanteras genom de särskilda statsbidrag som kan ansökas för detta ändamål. Belopp i tkr Kommunstyrelse bidrag, förändring jmf 2013 års anslag Räddningstjänstförbundet Höglandets Kommunalförbund Regionförbundet Emåns Ekomuseum 450 Moderaternas budgetförslag Sida 12

13 Nässjö kommuns medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund justeras i enlighet med presidiets beslut. Medlemsbidragen till Höglandets Kommunalförbund och Regionförbundet anpassas i enlighet med förbundens budgetförslag för Ett engångsanslag på 450 tkr 2014 avsätts för att tillmötesgå framställan från Emåns Ekomuseum om ett investeringsbidrag för att utveckla verksamheten. Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan: Belopp i tkr Centralt anslag att omfördela Driftskostnader för investeringar Löneavtal Löneavtal Löneavtal BAS-/lönesatsning Avtal verksamhetsutveckling måluppfyllelse i skolan Arbetsmarknadspolitiska åtgärder I anslaget för centrala kostnader ingår ökade kapitalkostnader i och med förslaget till investeringsbudget 2014, 2015 och Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk. Ett ökat anslag för BAS-/lönesatsning i löneavtalet för 2014 har lagts in med 2,0 miljoner kronor för 2014 och med helårseffekt fr o m De beräknade kostnaderna för löneavtalen 2014, 2015 och 2016 har lagts centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. För att verksamhetsutveckling av metoder, arbetsordning och organisation på en skola i kommunen, finns ett anslag avsatt för att till hösten kunna teckna ett lokalt kollektivavtal i enlighet med Bilaga 6 till HÖK 12. Detta kommer att fördelas ut till barn- och utbildningsnämnden när avtalet är klart. För att skapa en effektiv organisation för att möta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns 1500 tkr att fördela. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Moderaternas budgetförslag Sida 13

14 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsnämnden utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstöd och arbetslösheten att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag och EU-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Moderaternas budgetförslag Sida 14

15 Regeringen aviserar att i budgetpropositionen återföra mkr 2014, mkr 2015 och mkr 2016 av det minskade statsbidraget för gymnasieskolan då effekterna av besparingen inte blivit så stor som man ursprungligen räknat med. För Nässjö kommun handlar det om 4,131 mkr för 2014, 5,860 mkr 2015 och 4,358 mkr 2016, vilka kommer att återföras till nämnden i samband med tilläggsbudget I I regeringens budgetproposition finns också en utökning av statsbidragen avseende utökad undervisningstid i matematik för att också omfatta eleverna i åk 4-6. Detta kommer också att tillföras nämnden i samband med tilläggsbudget. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Belopp i tkr Gymnasieskolan * * * Förstelärare/utvecklingslärare Ökad mobilitet Ökad hyra träslöjdssal Kostnad för uppföljningsansvaret SNIKKE 3.0 finansiering * Nämndens önskemål om anslag till gymnasieskolan tillgodoses genom det ökade statsbidraget, vilket kommer att inrymmas i nämndens ram i samband med tilläggsbudget. Barn- och utbildningsnämndens begäran om pengar för tillsättande av tjänst för att tillgodose det kommunala informationsansvaret om sysselsättning för ungdomar upp till 20 år beviljas. För tkr, tkr och tkr. I samband med tilläggsbudget anslogs 450 tkr 2013 för de arbetsuppgifter som inte inryms inom ramen för de karriärstjänster som tillskapats. För det fortsatta genomförandet fr o m 2014 anslås nu 1,6 mkr årligen under förutsättning att nämndens ansökan om statsbidrag hos Skolverket beviljas. Totalt motsvarar satsningen 17 tjänster. För att underlätta för vårdnadshavare att kunna kommunicera med personalen i förskola, skola och fritidshem behövs en utbyggnad av mobiltelefonin så att smsfunktioner och tillgång till appar kopplade till frånvarosystemet Dexter fungerar. Därför anslås 200 tkr årligen för utökade inköp och drift av mobiltelefoner. För att kunna ge bra förutsättningar för att nå höga resultat i ämnet slöjd krävs Moderaternas budgetförslag Sida 15

16 lokaler som är väl anpassade för att arbeta i olika material. De bästa förutsättningarna för att arbeta med trä- och metall kommer eleverna i åk 7-9 på Brinellskolan tillgodo genom en inre förändring av befintlig yta på Träcentrum som idag hyrs av Brinellgymnasiet. 100 tkr 2014 och 200 tkr fr o m 2015 anslås för att möta de ökade hyreskostnader som anpassningen medför. Nämndens önskemål om anslag för verksamhetsutveckling och måluppfyllelse tillgodoses genom det som finns avsatt för detta ändamål under det centrala anslaget. Detta kommer att fördelas till nämnden under när avtalet är tecknat. Informationsansvaret för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsenheten får ansvar för att hitta meningsfulla aktiviteter för dessa ungdomar. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med tekniska servicenämnden att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Individ- och familjeomsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 16

17 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Försörjningsstöd, minskade kostnader Prestationsbaserad ersättning/ jobbstimulans enl budgetprop Psykosocial enhet SNIKKE 3.0 finansiering Fältass/brottförebyggare Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. I budgetpropositionen finns förslaget att de kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till kommunens storlek ska få relativt högre ersättning. Samtidigt förväntas beslut fattas om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet. Sammantaget beräknas dessa båda åtgärder innebära förstärkt ersättning för Nässjö kommun beräknat till tkr för Nämndens önskemål om anslag för en utökning av handläggarresurserna inom myndighetsutövningen mot äldre- och funktionshinderomsorgen har tillgodosetts i och med beslut i tilläggsbudget II Moderaternas budgetförslag Sida 17

18 En första linjens verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, med syfte att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem, oavsett om problemet har medicinska, psykosociala eller pedagogiska orsaker kommer att startas på höglandet under Finansiering av denna verksamhet, som på höglandet kommer heta psykosocial enhet, sker gemensamt av socialtjänst, skola och landstinget. Nämnden tillförs 200 tkr för att möta kostnaden som inrättandet av denna enhet innebär. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en gemensam på beredskapsjour, där även alternativa samverkanslösningar ska beaktas. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att utreda möjligheter till förstärkta öppenvårds insatser inom missbruksvården att utreda möjligheter till försträkt öppenvårdsinsatser inom barn och ungdomsvården att ta fram en handlingplan, senaste i maj 2014, för att anpassa ambitionsnivån senast 2016 till den i de kommuner med de 25 % lägsta kostnaderna. att utreda effekten av ev. ökade anslag till kvinnofridsarbetet att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Moderaternas budgetförslag Sida 18

19 Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Energikostnad Skogsvallen Minskning av administrionskostnader Överföring underhållsansvar till TSN SNIKKE 3.0, finansiering För att möta de ökade energikostnaderna på Skogsvallen tillförs 500 tkr årligen fram till 2019, då anslaget reduceras till 350 tkr per år. Underhållsansvaret för idrottsanläggningarna förs över till tekniska servicenämnden. Med anledning av detta överförs också 500 tkr årligen till tekniska servicenämnden för att till del möta de ökade kostnader som detta för med sig. Nämndens önskemål avseende meningsfulla sommaraktiviteter tillgodoses inte i budgetförslaget, men frågan får aktualiseras när behov uppstår Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag Moderaternas budgetförslag Sida 19

20 att tillsammans med idrottsföreningarna utreda behov och lösning avseende omklädningsrum på Skogsvallen. att se över hyresnivån på idrottsanläggningarna. att utreda om det är lönsamt att upphandla städtjänster att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Moderaternas budgetförslag Sida 20

21 Belopp i tkr Dåligt underhållna fastigheter 200 Projekt för ovårdade fastigheter Bostadsanpassningsbidrag SNIKKE 3.0, finansiering Översyn och förvaltningens taxer/avgifter samt att införande av indexering Anslag tillförs 2014 för fortsatt arbete till med dåligt underhållna fastigheter. För att möta de ökande kostnaderna för bostadsanpassning anslås 250 tkr årligen. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utreda och verkställa ett arbetsmarknadsprojekt för ovårdade fastigheter avseende sortering och bortforsling av skräp. Detta ska återrapporteras i samband med kvartalsuppföljning att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Omsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Omsorgsnämnden förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 21

22 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Omsorgsnämndens ram kommer att sänkas i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Trygghetslarm Gruppbostäder Arbetsmarknadsenheten (överföring) SNIKKE 3.0, finansiering Samordningsvinster en förvaltning Upphandling av drift särskilt boende/ funktionshinderomsorgen Kommunens trygghetslarm kommunicerar via analoga telefonnät. Då dagens analoga telefonnät gradvis kommer att släckas ned i stora delar av kommunen tillförs nämnden kompensation på 950 tkr årligen för att möta kostnaderna för omställning från analog till digital teknik. Med anledning av det ökade behovet av gruppbostäder enligt LSS inom en nära framtid, kommer två nya gruppbostäder med totalt tolv lägenheter att tillskapas. Därför anslås tkr 2015 och tkr fr o m 2016 för de ökade kostnaderna för den löpande verksamheten. Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter Moderaternas budgetförslag Sida 22

23 för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Nämndens önskemål om utökad ram till arbetsmarknadsenheten har lagts under det centrala anslaget i avvaktan på resultatet av uppdraget att se över kommunens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra en upphandling av särskiltboende på minst två av enheterna i kommunen att genomföra en upphandling av funktionshinderomsorgen på minst en av enheterna Specialisering inom hemtjänsten samt möjligöra köp av städ och tvätt från externa aktörer Utreda införande av olika valfrihetmodeller, (LOV) Samordningsvinster med en sammanslagen av förvaltningen ger lägre kostnader. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att bevaka särskilda satsningar i budgetpropositionen inom ansvarsområdet Moderaternas budgetförslag Sida 23

24 att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Tekniska servicenämndens driftsbudget Förslag till beslut Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Höjd standard kommunens vägnät Enskilda vägar 300 Omställningskostnad skolutredning Åtgärder Ingsbergssjön Underhållsansvar idrottsanläggningar Reservkraftverk SNIKKE 3.0, finansiering Ny upphandling av entreprenör gata/parkverksamhet Ett årligt anslag på tkr medges fr o m 2016 för att höja standarden på kommunens vägnät. Moderaternas budgetförslag Sida 24

25 Ett anslag på 300 tkr anslås under 2014 för iståndsättningsbidrag till enskilda vägar. För att möta de uteblivna hyresintäkterna när barn- och utbildningsförvaltningen träder ur lokaler med anledning av skolstrukturutredningen anslås under en treårsperiod 450 tkr (2014), tkr (2015) och tkr (2016). I enlighet med det åtgärdsprogram som tagits fram för Ingsbergssjön anslås 220 tkr årligen. För att hantera alla kommunens fastigheter på ett likartat sätt överförs ansvaret för fastighetsunderhållet av kommunens idrottsanläggningar som tidigare legat under kultur- och fritidsanläggningen. Ansvaret för kommunens tre reservkraftverk överförs till tekniska servicenämnden. Då dessa medför driftskostnader i form av hyra för förvaring, underhåll, testkörning, bränsle, försäkringar mm, anslås ett årligt belopp på 75 tkr. Byggnadsavdelningen får höja hyrorna enligt avtalat index, dock lägst 2 procent för att upprätthålla det planerade underhållet. Om socialförvaltningen väljer att erbjuda två alternativa middagsrätter till sina äldre i enlighet med den antagna policyn för kostverksamheten, kommer den ökade kostnaden som detta medför att belasta socialförvaltningen. Tekniska servicenämnden får i uppdrag att se över framtida behov och regelverket för enskilda vägar. att sälja fastigheter med anledning av ny/ombyggnation i samband de strukturutredningar som pågår och som kommer att innebära tomma lokaler. Målsättningen är att sälja i samma takt som lokalerna lämnas. att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att sälja skogsfastigheter för en nettovinst på 9 milj under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 25

26 att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Övriga styrelser och nämnders driftsbudget Förslag till beslut Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisorer Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Med anledning av de svaga resultaten kommande år görs inga generella uppräkningar av ram 2015 och av plan Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Förstärkning arvoden ställföreträdare Föreningsbidrag Nässjö Godman- och Moderaternas budgetförslag Sida 26

27 Förvaltarförening Valnämnden 100 För att gradvis anpassa nivån på arvoden till ställföreträdare till övriga höglandskommuner anslås 125 tkr 2014, 250 tkr 2015 och 340 tkr fr o m 2016 till överförmyndarnämnden. Ett årligt anslag på 25 tkr medges överförmyndarnämnden för föreningsbidrag till Nässjö Godman- och Förvaltarförening. Valnämndens ram förstärks med 100 tkr 2014 för genomförandet av val till Europaparlamentet samt allmänt val under året. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Överförmyndarnämnden får i uppdrag att följa Nässjö Godman- och Förvaltarförenings verksamhet samt årligen inhämta årsredovisning Kommunens revisorer, valnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Moderaternas budgetförslag Sida 27

28 Budget 2014, ram 2015, plan 2016 Budgetförslag Moderaterna Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 86,600 AFA 13,000 0,000 0,000 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -50,600-50,600-50,600 Verksamhetens nettokostnad , , ,696 Skatteintäkter* 1 149, , ,634 Kommunal utjämning/statsbidrag 325, , ,151 Fastighetsavgift 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordin k/i 12,005-3,372 21,039 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 12,005-3,372 21,039 Moderaternas budgetförslag Sida 28

29 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag Verksamhetsförändring Räddningstjänsten 500 Ospecat TSF Nytt centralkök Tuvan Ombyggnation av kök till mottagingskök Åkerskolan Brandlarm skolor Björkholmen ny förskola i Åker Väpnaren ny förskola Konvertering av oljeuppvärmning Hultetskolan reinvestdelar Norråsaskolan ventilation till följd av ökat elevantal Summa byggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Ospec Centrumgruppen Förstudie Södra vägen Infrastruktur industrimark Iordningsställande av bostadsmark Förstudie Industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS- åtgärder pga Skolstrukturutredning Exploatering av bostadsomr. Mastbacken Flyttning av Fredriksdalsvägen ink. Rondell Stadsparksstråket 500 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park 500 Utveckling tätortens ytterområden Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städverksamheten Summa tekniska servicenämnden Moderaternas budgetförslag Sida 29

30 Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen Omklädningsrum till Fredriksdals idrottsplats Utredning ny scen stadsparken 100 Simhall Konstinköp Maskiner mm ospec. på anläggningar Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga Näridrottsplatser Digitala lås på anläggningarna Malmbäck läktare Toppbeläggning allvädersbanor Summa kultur- och fritidsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Summa individ- och familjeomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Ombyggnation av förskola till gruppbostad Ombyggnation av förskola till gruppbostad Summa omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Stadskärneutveckling Reservkraftverk 150 Utveckling, kransorter Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen Moderaternas budgetförslag Sida 30

31 Barn- och utbildningsnämnden Annebergsskola, tillbyggnad skola och förskola Annebergsskolan - inventarier Hultetskolan till förskola Hultetskolan - inventarier Runnerydsskolan renovering och nybyggnation Runnerydsskolan - inventarier Runnerydsskolan - brandtekniska installationer 600 Norråsaskolan ombyggnation Norråsaskolan - inventarier 215 Ombyggnation hus 2 Brinell Brinell inventarier Ombyggnation hus 5 Brinell 370 Ny detaljplan Björksoppen 1, Åker, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Åkersskolan, expedition bibliotek Åkerskolan inventarier 750 Bu-lokaler, ospecat Inventarier, förskola/grundskola Inventarier, gymnasieskola Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor- tex staket Summa barn- och utbildningsnämnden TOTALT Moderaternas budgetförslag Sida 31

32 Moderaternas budgetförslag Sida 32

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Tilläggsbudget I 2015

Tilläggsbudget I 2015 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Tilläggsbudget I 2015 Sammanfattning Nässjö kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget Datum 2015-09-29 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Preliminär budget för överförmyndarnämnden

Preliminär budget för överförmyndarnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2015-04-07 Överförmyndarens expedition Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Överförmyndarnämnden Preliminär budget 2016-2019 för överförmyndarnämnden

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Budget 2013 Ram 2014, plan 2015 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer