Budgetförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag 2014-2016"

Transkript

1 Budgetförslag Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag Sida 1

2 Moderaternas budgetförslag Sida 2

3 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering och resultat Sammanfattning För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten innebär en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i den föreslagna skattesatsen. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed ny beräkningar förväntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Resultatet för 2014 fastställs till 2 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål fastställda i Pilen för 2014: Kommunens skattekraftsutveckling ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 3

4 Resultatnivån 2014 ska minst uppgå till 1 % procent av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag ska resultatet motsvara minst 1 procent och 2016 minst 2 procent. Soliditeten ska ligga på minst 55 procent vid utgången av 2014 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 60 procent 2014, 60 procent 2015 och 90 procent På sikt ska självfinansieringsgraden vara 100 %. Förslag till beslut De finansiella målen i budget 2014 fastställs. Skattesatsen 2014 fastställs till procent av den beskattningsbara inkomsten. Nässjö kommuns resultat för 2014 fastställs till12 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 57 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2014 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Beskrivning av ärendet Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 31 miljoner kronor mer än i år (tilläggsbudget II 2013). När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. För att uppnå en acceptabel resultatnivå behövs effektiviseringar. Långsiktig behövs en resultatnivå på ca 30 miljoner. Från 2014 och framåt prövas återbesättning av alla tjänster i särskild ordning. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. Moderaternas budgetförslag Sida 4

5 Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. I driftsbudgetförslaget har också avgifterna inom omsorgsnämnden behandlats: Hyrorna i samtliga boendeformer höjs med 2 procent fr.o.m Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Moderaternas budgetförslag Sida 5

6 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet Utblick Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag. SKL bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar knappt 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Kommunen Skatteintäkternas utveckling är central för den kommunala verksamheten. Dock utvecklas inte Nässjö kommuns skatteunderlag i samma takt som länet eller riket. Detta påverkar inte kommunens intäkter direkt eftersom inkomstutjämningssystemet reglerar detta, men det gör kommunen mer beroende av utjämningssystemet och det påverkar kommuninvånarnas köpkraft. Arbetslösheten har en stor betydelse för kommuninvånarnas inkomst och kommunens skatteunderlagsutveckling. Arbetslösheten i Nässjö kommun har ökat sedan 2012 och ökningen är större än för riket. I juni 2013 hade kommunen en Moderaternas budgetförslag Sida 6

7 arbetslöshet på 7,5 procent (juni 2012: 6,1 procent), medan arbetslösheten för riket var 6,5 procent i juni 2013 (juni 2012: 6,1 procent). Nässjö kommun får tillskott i inkomstutjämningen och i kostnadsutjämningen. Utgångspunkten för inkomstutjämningen är att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 procent av genomsnittet i landet. Kostnadsutjämningen är den andra delen i utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen utjämnar opåverkbara kostnader. Med hjälp av objektiva och mätbara faktorer beräknas ett mått på skillnaderna i förutsättningar och behov. Genom utjämningsystemet ges alla kommuner likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla en likvärdig service för sina kommunmedborgare. Därmed har antalet invånare större betydelse. Under det första halvåret ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 134 personer till personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari-juni visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, är 130, detta inkluderar både inrikes inflyttningar och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, är negativt,-3. Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 50 invånare jämfört med budget Inkomster Resultatet för 2014 fastställs till 12 miljoner kronor. Nässjö kommuns skatteintäkter (exklusive skatteväxlingen för färdtjänsten) har för 2014 beräknats till 1149 miljoner kronor och kommunen får statsbidrag/kommunalt utjämningsbidrag på 326 miljoner kronor. Kommunen tillförs också enligt prognos 49 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Tillsammans uppgår intäkterna till cirka 1524 mkr. För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2014 och för att undvika ytterligare besparingar inom kommunens verksamheter föreslås en skattesats på 21,94 procent av den beskattningsbara inkomsten. Skatteväxlingen fr o m 2014 avseende huvudmannaskapsöverflyttningen för färdtjänsten kommer att innebära en minskad skattesats med 15 öre, vilket är inräknat i skattesatsen. Detta innebär minskade skatteintäkter för kommunen med totalt sett cirka nio miljoner kronor i enlighet med effekterna av skatteväxlingen, samtidigt som kommunens kostnader sjunker. Beslut finns också om en mellankommunal utjämning på tre år, vilken för Nässjös del innebär ett bidrag på 530 tkr för Förändringen av kostnaderna och intäkterna kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Moderaternas budgetförslag Sida 7

8 Det nya förslaget till kommunalekonomisk utjämning i enlighet med regeringens tidigare förslag finns inlagt i budgetpropositionen och kommer att börja gälla från och med den 1 januari Förändringen av intäkterna kommer att läggas in i samband med tilläggsbudget då effekterna för kommunen är kända. Förslaget antogs inte i sin helhet, varmed nya beräkningar väntas. Kommunens resultat 2012 uppgick i bokslutet 46,1 mkr. Den del av resultatet som överstiger 2 procent av skatter och bidrag, justerat efter balanskravsutredningen, uppgår till 17,7 mkr. Denna del avser kommunen att använda för återställa negativa resultat framöver. Vision/mål Kommunens mål och prioriterade arbetsområden framgår av mål för kommunkoncernen och styrpilar för respektive nämnd. Beslut om kommunens nya vision, Vision 2030, fattades av kommunfullmäktige 2013 och gäller från och med Förslaget Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. Utifrån det rådande konjunkturläget har utgångspunkten för budgetförslaget varit: - god ekonomisk hushållning - en resultatnivå i balans - skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten - satsning på skola (Framtidens skola ökat lärande i en effektiv organisation) - förstärkning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder - skapa resultatutrymme för att kunna öka självfinansiseringen av investeringarna 2014 års budgetförslag innebär en mycket stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL reviderade skatteprognosen. Budgetförslaget för 2014 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 30 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 8

9 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Taxor som behandlas inom förslaget Omsorgsnämndens förslag till avgifter behandlas inom budgetförslaget. Sammanfattning Förändringar har gjorts i nämndernas ramar efter förslag från nämnderna och diskussioner i budgetkommittén. Förslaget innebär att nämndernas ramar höjs med 30 miljoner kr 2014 jämfört med budget 2013 (TB II). Omsorgsnämndens ram kommer att justeras ytterligare i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om skatteväxling på 15 öre och överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att göras i tilläggsbudget. I budgetförslaget för 2014 har också budgetramarna för 2015 och 2016 bearbetats. Om det skulle uppstå stora skillnader som känns angelägna för en diskussion om ramar så ska denna genomföras på samma sätt som tidigare. Ramarna för nämnderna har ökats mellan 2014 och 2015 med sammanlagt 50,9 43 mkr och mellan 2015 och 2016 med 30 mkr. För att uppnå en acceptabel resultatnivå 2016 behövs effektiviseringar. I det centrala anslaget ingår kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,46 procent för majoriteten av kommunens anställda. För yngre och äldre arbetstagare gäller fr o m 1/7 2014, enligt regeringens budgetproposition, följande procentsatser: för anställda som vid årets ingång inte fyllt 23 år uppgår den totala arbetsgivaravgiften till 16,01 procent, för anställda som fyllt 23 år men inte 25 år 21,29 procent och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år 15,81 procent. Förhyrning av externa lokaler måste godkännas av kommunstyrelsens utskott I. Så kallad särskild avtalspension får endast beviljas av kommunledningskontorets personalavdelning efter särskild prövning Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör användas för att öka resultatnivån. Moderaternas budgetförslag Sida 9

10 Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Nämndernas driftsbudget fastställs för 2014 till Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Kommunstyrelsens driftsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Kommunstyrelse 88,380 88,616 86,450 Kommunstyrelse, bidrag Centralt anslag Moderaternas budgetförslag Sida 10

11 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Budgeterat anslag för cityvärdar, 176 tkr, förs över från kommunstyrelsen till KS Bidrag, varför ramarna justeras med motsvarande belopp. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Kommunstyrelse Utveckling SNIKKE Utveckling SNIKKE, finansiering Förstudie dokumenthanteringssystem 250 Implementering Vision IT-service, avgift till HIT Upphörande lönebidrag Kontrollsystem etiska och sociala krav Läsplattor Överföring till arbetsmarknadsenheten EU-samordnare Vidare anslås 300 tkr 2014 och 100 tkr årligen fr o m 2014 för utvecklingen av kommunens intranät SNIKKE med målsättning att det ska möta förvaltningarnas behov av intern arbetsyta, utveckla den interna kommunikationen, förbättra/förenkla tillgången till verksamhetssystem samt minska belastningen av på kommunens mailservrar. Denna utveckling finansieras genom att nämnderna frånräknas motsvarande belopp, för kommunstyrelsens del handlar det om 25 tkr. Nässjö kommuns nuvarande ärendehanteringssystem, Diabas, togs i drift Systemet upplevs av användarna som svåranvänt och det motsvarar inte heller de krav som moderna tider för med sig i annat än att särskilda moduler måste köpas till. Det finns behov av ett nytt ärendehanteringssystem som redan från Moderaternas budgetförslag Sida 11

12 början inkluderar de funktioner som idag krävs i en modern hantering. För att kunna delta i aktuella förstudier inom detta område som initierats inom ramen för länets e-utvecklingsråd, anslås 250 tkr Hösten 2012 antog kommunfullmäktige Nässjö kommuns nya vision. För att visionen ska få genomslag och bli den ledstjärna som den i grunden är tänkt att bli anslås medel för kartläggning, kommunikation/marknadsföring samt olika aktiviteter. Inför budget 2014 införs en ny ekonomisk modell för kommunernas IT-tjänster från HIT. Underlaget för 2014 och nya modellen innebär ökade kostnader för kommunen med totalt tkr för 2014 jämfört med Dessa läggs under kommunstyrelsen i avvaktan på tjänstekatalogen från HIT. En inventering av förvaltningarnas behov av IT-tjänster har påbörjats och kommer att leda till att nämndernas ramar kommer att anpassas till den nya modellen under Som en del i debatten kring hållbar upphandling har nu sociala och etiska krav börjat få större utrymme. Med anledning av detta har SKL etablerat ett gemensamt kontrollsystem för leveranser till kommuner, landsting och regioner. För att Nässjö kommun ska kunna ansluta sig till kontrollsystemet avsätts en årlig summa på 25 tkr. Anslaget för läsplatta som togs bort i samband med budget 2013 läggs tillbaka med start Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Regeringen aviserar att i budgetpropositionen 2014 avsätta medel för nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram. Nämndens önskemål om ökat anslag till vuxenutbildningen får därför hanteras genom de särskilda statsbidrag som kan ansökas för detta ändamål. Belopp i tkr Kommunstyrelse bidrag, förändring jmf 2013 års anslag Räddningstjänstförbundet Höglandets Kommunalförbund Regionförbundet Emåns Ekomuseum 450 Moderaternas budgetförslag Sida 12

13 Nässjö kommuns medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund justeras i enlighet med presidiets beslut. Medlemsbidragen till Höglandets Kommunalförbund och Regionförbundet anpassas i enlighet med förbundens budgetförslag för Ett engångsanslag på 450 tkr 2014 avsätts för att tillmötesgå framställan från Emåns Ekomuseum om ett investeringsbidrag för att utveckla verksamheten. Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan: Belopp i tkr Centralt anslag att omfördela Driftskostnader för investeringar Löneavtal Löneavtal Löneavtal BAS-/lönesatsning Avtal verksamhetsutveckling måluppfyllelse i skolan Arbetsmarknadspolitiska åtgärder I anslaget för centrala kostnader ingår ökade kapitalkostnader i och med förslaget till investeringsbudget 2014, 2015 och Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk. Ett ökat anslag för BAS-/lönesatsning i löneavtalet för 2014 har lagts in med 2,0 miljoner kronor för 2014 och med helårseffekt fr o m De beräknade kostnaderna för löneavtalen 2014, 2015 och 2016 har lagts centralt i nuläget, och kommer att fördelas ut till nämnderna när avtalen blir klara. För att verksamhetsutveckling av metoder, arbetsordning och organisation på en skola i kommunen, finns ett anslag avsatt för att till hösten kunna teckna ett lokalt kollektivavtal i enlighet med Bilaga 6 till HÖK 12. Detta kommer att fördelas ut till barn- och utbildningsnämnden när avtalet är klart. För att skapa en effektiv organisation för att möta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns 1500 tkr att fördela. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Moderaternas budgetförslag Sida 13

14 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsnämnden utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstöd och arbetslösheten att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag och EU-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Moderaternas budgetförslag Sida 14

15 Regeringen aviserar att i budgetpropositionen återföra mkr 2014, mkr 2015 och mkr 2016 av det minskade statsbidraget för gymnasieskolan då effekterna av besparingen inte blivit så stor som man ursprungligen räknat med. För Nässjö kommun handlar det om 4,131 mkr för 2014, 5,860 mkr 2015 och 4,358 mkr 2016, vilka kommer att återföras till nämnden i samband med tilläggsbudget I I regeringens budgetproposition finns också en utökning av statsbidragen avseende utökad undervisningstid i matematik för att också omfatta eleverna i åk 4-6. Detta kommer också att tillföras nämnden i samband med tilläggsbudget. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknat med belopp: Belopp i tkr Gymnasieskolan * * * Förstelärare/utvecklingslärare Ökad mobilitet Ökad hyra träslöjdssal Kostnad för uppföljningsansvaret SNIKKE 3.0 finansiering * Nämndens önskemål om anslag till gymnasieskolan tillgodoses genom det ökade statsbidraget, vilket kommer att inrymmas i nämndens ram i samband med tilläggsbudget. Barn- och utbildningsnämndens begäran om pengar för tillsättande av tjänst för att tillgodose det kommunala informationsansvaret om sysselsättning för ungdomar upp till 20 år beviljas. För tkr, tkr och tkr. I samband med tilläggsbudget anslogs 450 tkr 2013 för de arbetsuppgifter som inte inryms inom ramen för de karriärstjänster som tillskapats. För det fortsatta genomförandet fr o m 2014 anslås nu 1,6 mkr årligen under förutsättning att nämndens ansökan om statsbidrag hos Skolverket beviljas. Totalt motsvarar satsningen 17 tjänster. För att underlätta för vårdnadshavare att kunna kommunicera med personalen i förskola, skola och fritidshem behövs en utbyggnad av mobiltelefonin så att smsfunktioner och tillgång till appar kopplade till frånvarosystemet Dexter fungerar. Därför anslås 200 tkr årligen för utökade inköp och drift av mobiltelefoner. För att kunna ge bra förutsättningar för att nå höga resultat i ämnet slöjd krävs Moderaternas budgetförslag Sida 15

16 lokaler som är väl anpassade för att arbeta i olika material. De bästa förutsättningarna för att arbeta med trä- och metall kommer eleverna i åk 7-9 på Brinellskolan tillgodo genom en inre förändring av befintlig yta på Träcentrum som idag hyrs av Brinellgymnasiet. 100 tkr 2014 och 200 tkr fr o m 2015 anslås för att möta de ökade hyreskostnader som anpassningen medför. Nämndens önskemål om anslag för verksamhetsutveckling och måluppfyllelse tillgodoses genom det som finns avsatt för detta ändamål under det centrala anslaget. Detta kommer att fördelas till nämnden under när avtalet är tecknat. Informationsansvaret för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Arbetsmarknadsenheten får ansvar för att hitta meningsfulla aktiviteter för dessa ungdomar. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med tekniska servicenämnden att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Individ- och familjeomsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 16

17 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Försörjningsstöd, minskade kostnader Prestationsbaserad ersättning/ jobbstimulans enl budgetprop Psykosocial enhet SNIKKE 3.0 finansiering Fältass/brottförebyggare Ett kraftfullt arbete med att minska antalet presoner som behöver försörjningsstöd inleds. Målet är att inledningsvis halvera behovet och därefter tillhöra de kommuner som har lägst kostnader för ekonomisk bistånd. I budgetpropositionen finns förslaget att de kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till kommunens storlek ska få relativt högre ersättning. Samtidigt förväntas beslut fattas om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet. Sammantaget beräknas dessa båda åtgärder innebära förstärkt ersättning för Nässjö kommun beräknat till tkr för Nämndens önskemål om anslag för en utökning av handläggarresurserna inom myndighetsutövningen mot äldre- och funktionshinderomsorgen har tillgodosetts i och med beslut i tilläggsbudget II Moderaternas budgetförslag Sida 17

18 En första linjens verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, med syfte att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem, oavsett om problemet har medicinska, psykosociala eller pedagogiska orsaker kommer att startas på höglandet under Finansiering av denna verksamhet, som på höglandet kommer heta psykosocial enhet, sker gemensamt av socialtjänst, skola och landstinget. Nämnden tillförs 200 tkr för att möta kostnaden som inrättandet av denna enhet innebär. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en gemensam på beredskapsjour, där även alternativa samverkanslösningar ska beaktas. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att utreda möjligheter till förstärkta öppenvårds insatser inom missbruksvården att utreda möjligheter till försträkt öppenvårdsinsatser inom barn och ungdomsvården att ta fram en handlingplan, senaste i maj 2014, för att anpassa ambitionsnivån senast 2016 till den i de kommuner med de 25 % lägsta kostnaderna. att utreda effekten av ev. ökade anslag till kvinnofridsarbetet att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Moderaternas budgetförslag Sida 18

19 Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2014 godkänns Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Energikostnad Skogsvallen Minskning av administrionskostnader Överföring underhållsansvar till TSN SNIKKE 3.0, finansiering För att möta de ökade energikostnaderna på Skogsvallen tillförs 500 tkr årligen fram till 2019, då anslaget reduceras till 350 tkr per år. Underhållsansvaret för idrottsanläggningarna förs över till tekniska servicenämnden. Med anledning av detta överförs också 500 tkr årligen till tekniska servicenämnden för att till del möta de ökade kostnader som detta för med sig. Nämndens önskemål avseende meningsfulla sommaraktiviteter tillgodoses inte i budgetförslaget, men frågan får aktualiseras när behov uppstår Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag Moderaternas budgetförslag Sida 19

20 att tillsammans med idrottsföreningarna utreda behov och lösning avseende omklädningsrum på Skogsvallen. att se över hyresnivån på idrottsanläggningarna. att utreda om det är lönsamt att upphandla städtjänster att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu-bidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Moderaternas budgetförslag Sida 20

21 Belopp i tkr Dåligt underhållna fastigheter 200 Projekt för ovårdade fastigheter Bostadsanpassningsbidrag SNIKKE 3.0, finansiering Översyn och förvaltningens taxer/avgifter samt att införande av indexering Anslag tillförs 2014 för fortsatt arbete till med dåligt underhållna fastigheter. För att möta de ökande kostnaderna för bostadsanpassning anslås 250 tkr årligen. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utreda och verkställa ett arbetsmarknadsprojekt för ovårdade fastigheter avseende sortering och bortforsling av skräp. Detta ska återrapporteras i samband med kvartalsuppföljning att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Omsorgsnämndens driftsbudget Förslag till beslut Omsorgsnämnden förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Moderaternas budgetförslag Sida 21

22 Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp: Omsorgsnämndens ram kommer att sänkas i enlighet med avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av färdtjänsten. Detta kommer att läggas in i budgeten när beslut fattats av samtliga kommuner i länet och de totala effekterna på intäktssidan och kostnadssidan är kända. Följande anslag/besparingar har tillstyrkts och är inräknade med nedanstående belopp: Belopp i tkr Trygghetslarm Gruppbostäder Arbetsmarknadsenheten (överföring) SNIKKE 3.0, finansiering Samordningsvinster en förvaltning Upphandling av drift särskilt boende/ funktionshinderomsorgen Kommunens trygghetslarm kommunicerar via analoga telefonnät. Då dagens analoga telefonnät gradvis kommer att släckas ned i stora delar av kommunen tillförs nämnden kompensation på 950 tkr årligen för att möta kostnaderna för omställning från analog till digital teknik. Med anledning av det ökade behovet av gruppbostäder enligt LSS inom en nära framtid, kommer två nya gruppbostäder med totalt tolv lägenheter att tillskapas. Därför anslås tkr 2015 och tkr fr o m 2016 för de ökade kostnaderna för den löpande verksamheten. Ett årligt anslag på 400 tkr överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsenheten på omsorgsnämnden för att hitta meningsfulla aktiviteter Moderaternas budgetförslag Sida 22

23 för de ungdomar år som avbrutit sina studier på gymnasiet. Informationsansvaret för dessa ungdomar ligger kvar på barn- och utbildningsnämnden. Nämndens önskemål om utökad ram till arbetsmarknadsenheten har lagts under det centrala anslaget i avvaktan på resultatet av uppdraget att se över kommunens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten Måltidspriserna i omsorgsnämndens verksamheter, särskilt boende och matdistribution, höjs något. Fr o m höjs måltidspriset med en krona för enskilda måltider. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs med 100 kr (2,8 procent) till kr per månad. Omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och utreda den framtida inriktningen på arbetsmarknadsenhetens insatser för att minska försörjningsstödet och arbetslösheten. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att genomföra en upphandling av särskiltboende på minst två av enheterna i kommunen att genomföra en upphandling av funktionshinderomsorgen på minst en av enheterna Specialisering inom hemtjänsten samt möjligöra köp av städ och tvätt från externa aktörer Utreda införande av olika valfrihetmodeller, (LOV) Samordningsvinster med en sammanslagen av förvaltningen ger lägre kostnader. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att bevaka särskilda satsningar i budgetpropositionen inom ansvarsområdet Moderaternas budgetförslag Sida 23

24 att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Tekniska servicenämndens driftsbudget Förslag till beslut Tekniska servicenämndens förslag till styrpil för verksamheten 2014 godkänns. Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Höjd standard kommunens vägnät Enskilda vägar 300 Omställningskostnad skolutredning Åtgärder Ingsbergssjön Underhållsansvar idrottsanläggningar Reservkraftverk SNIKKE 3.0, finansiering Ny upphandling av entreprenör gata/parkverksamhet Ett årligt anslag på tkr medges fr o m 2016 för att höja standarden på kommunens vägnät. Moderaternas budgetförslag Sida 24

25 Ett anslag på 300 tkr anslås under 2014 för iståndsättningsbidrag till enskilda vägar. För att möta de uteblivna hyresintäkterna när barn- och utbildningsförvaltningen träder ur lokaler med anledning av skolstrukturutredningen anslås under en treårsperiod 450 tkr (2014), tkr (2015) och tkr (2016). I enlighet med det åtgärdsprogram som tagits fram för Ingsbergssjön anslås 220 tkr årligen. För att hantera alla kommunens fastigheter på ett likartat sätt överförs ansvaret för fastighetsunderhållet av kommunens idrottsanläggningar som tidigare legat under kultur- och fritidsanläggningen. Ansvaret för kommunens tre reservkraftverk överförs till tekniska servicenämnden. Då dessa medför driftskostnader i form av hyra för förvaring, underhåll, testkörning, bränsle, försäkringar mm, anslås ett årligt belopp på 75 tkr. Byggnadsavdelningen får höja hyrorna enligt avtalat index, dock lägst 2 procent för att upprätthålla det planerade underhållet. Om socialförvaltningen väljer att erbjuda två alternativa middagsrätter till sina äldre i enlighet med den antagna policyn för kostverksamheten, kommer den ökade kostnaden som detta medför att belasta socialförvaltningen. Tekniska servicenämnden får i uppdrag att se över framtida behov och regelverket för enskilda vägar. att sälja fastigheter med anledning av ny/ombyggnation i samband de strukturutredningar som pågår och som kommer att innebära tomma lokaler. Målsättningen är att sälja i samma takt som lokalerna lämnas. att fullfölja och verkställa arbetet med skolutredningen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att bevaka möjligheterna till statsbidrag/eu inom området. att sälja skogsfastigheter för en nettovinst på 9 milj under 2014 Moderaternas budgetförslag Sida 25

26 att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Övriga styrelser och nämnders driftsbudget Förslag till beslut Driftsbudgeten för 2014 fastställs till Belopp i tkr Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisorer Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet. Budgetram för 2015 fastställs och plan för 2016 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2017 är 2016 års plan. Med anledning av de svaga resultaten kommande år görs inga generella uppräkningar av ram 2015 och av plan Under det centrala anslaget finns kompensation för löneavtalet 2014 enligt gällande prognos på 3 procent. Utfördelning till nämnderna kommer att ske när avtalet blir klart. I 2014 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk. Följande anslag är inräknade med belopp: Belopp i tkr Förstärkning arvoden ställföreträdare Föreningsbidrag Nässjö Godman- och Moderaternas budgetförslag Sida 26

27 Förvaltarförening Valnämnden 100 För att gradvis anpassa nivån på arvoden till ställföreträdare till övriga höglandskommuner anslås 125 tkr 2014, 250 tkr 2015 och 340 tkr fr o m 2016 till överförmyndarnämnden. Ett årligt anslag på 25 tkr medges överförmyndarnämnden för föreningsbidrag till Nässjö Godman- och Förvaltarförening. Valnämndens ram förstärks med 100 tkr 2014 för genomförandet av val till Europaparlamentet samt allmänt val under året. Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken Inkomna handlingar från de fackliga organisationerna. Överförmyndarnämnden får i uppdrag att följa Nässjö Godman- och Förvaltarförenings verksamhet samt årligen inhämta årsredovisning Kommunens revisorer, valnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet. att fastställa internbudgeten för nämnden senast den 31 januari 2014 och lägga in den i ekonomisystemet senast 28 februari Moderaternas budgetförslag Sida 27

28 Budget 2014, ram 2015, plan 2016 Budgetförslag Moderaterna Budget Ram Plan Mkr Kommunstyrelse -88,380-88,616-86,450 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-40,312-40,971 Barn- och utbildningsnämnd -626, , ,823 Individ- och familjeomsorgsnämnd -113, , ,496 Kultur- och fritidsnämnd -58,487-57,507-57,507 Miljö- och byggnadsnämnd -15,931-15,291-15,145 Omsorgsnämnd -478, , ,316 Teknisk servicenämnd -51,633-63,273-64,266 Revisorer -1,036-1,036-1,026 Överförmyndarnämnd -2,665-2,790-2,855 Valnämnd -0,800-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -38,481-82, ,831 Nämndernas nettokostnad , , ,696 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 86,600 AFA 13,000 0,000 0,000 Löpande pensioner -38,000-38,000-38,000 Avskrivningar -50,600-50,600-50,600 Verksamhetens nettokostnad , , ,696 Skatteintäkter* 1 149, , ,634 Kommunal utjämning/statsbidrag 325, , ,151 Fastighetsavgift 48,950 48,950 48,950 Finansnetto -7,000-7,000-7,000 Resultat före extraordin k/i 12,005-3,372 21,039 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 12,005-3,372 21,039 Moderaternas budgetförslag Sida 28

29 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Utbyte av trygghetslarm 450 Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag Verksamhetsförändring Räddningstjänsten 500 Ospecat TSF Nytt centralkök Tuvan Ombyggnation av kök till mottagingskök Åkerskolan Brandlarm skolor Björkholmen ny förskola i Åker Väpnaren ny förskola Konvertering av oljeuppvärmning Hultetskolan reinvestdelar Norråsaskolan ventilation till följd av ökat elevantal Summa byggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Ospec Centrumgruppen Förstudie Södra vägen Infrastruktur industrimark Iordningsställande av bostadsmark Förstudie Industrigata Gamlarp 650 Specialfordon och maskiner Luftanordning Ingsbergssjön 150 Åtgärder koloniområde 0 Hundrastgård 50 GC- och TS- åtgärder pga Skolstrukturutredning Exploatering av bostadsomr. Mastbacken Flyttning av Fredriksdalsvägen ink. Rondell Stadsparksstråket 500 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 400 Exploatering av Nässjö Folkets park 500 Utveckling tätortens ytterområden Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städverksamheten Summa tekniska servicenämnden Moderaternas budgetförslag Sida 29

30 Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen Omklädningsrum till Fredriksdals idrottsplats Utredning ny scen stadsparken 100 Simhall Konstinköp Maskiner mm ospec. på anläggningar Utrustning för utställningsverksamheten 100 Robotgräsklippare 100 Skatepark centrum Näridrottsplats 250 Utveckling befintliga Näridrottsplatser Digitala lås på anläggningarna Malmbäck läktare Toppbeläggning allvädersbanor Summa kultur- och fritidsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Summa individ- och familjeomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Ombyggnation av förskola till gruppbostad Ombyggnation av förskola till gruppbostad Summa omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Stadskärneutveckling Reservkraftverk 150 Utveckling, kransorter Åtgärder stadstrafik 300 Summa kommunstyrelsen Moderaternas budgetförslag Sida 30

31 Barn- och utbildningsnämnden Annebergsskola, tillbyggnad skola och förskola Annebergsskolan - inventarier Hultetskolan till förskola Hultetskolan - inventarier Runnerydsskolan renovering och nybyggnation Runnerydsskolan - inventarier Runnerydsskolan - brandtekniska installationer 600 Norråsaskolan ombyggnation Norråsaskolan - inventarier 215 Ombyggnation hus 2 Brinell Brinell inventarier Ombyggnation hus 5 Brinell 370 Ny detaljplan Björksoppen 1, Åker, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Åkersskolan, expedition bibliotek Åkerskolan inventarier 750 Bu-lokaler, ospecat Inventarier, förskola/grundskola Inventarier, gymnasieskola Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor- tex staket Summa barn- och utbildningsnämnden TOTALT Moderaternas budgetförslag Sida 31

32 Moderaternas budgetförslag Sida 32

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Diarienummer KS 20XX-XX Datum 2015-03-03 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2014-2016

FLERÅRSPLAN 2014-2016 FLERÅRSPLAN 2014-2016 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2014 Skärgårdsbåtar i Gustafsberg Foto: Uddevalla kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till flerårsplan 2014-2016 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Flerårsplan

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget - ramar & Kommunplan Investeringsbudget Exploateringsbudget Fastställd av kommunfullmäktige 26-11- Produktion: Ekonomi- och strategienheten i samarbete med övriga förvaltningar Layout och omslagsfoto:

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer