Politisk organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk organisation 2015 2018"

Transkript

1 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017

2 Politisk organisation Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska nämnden Överförmyndarnämnden Styrelsen för Nässjö lärcenter 7+2* Barn- och utbildningsnämnden 11 Gymnasieutskott Förskole- och grundskoleutskott 3 7+2* 5 9 Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Solcialnämnden Arbetsutskott Individutskott 11 Socialförvaltningen Senast uppdaterad: Tekniska servicenämnden 9 Kultur- och fritidsnämnden 9 Samhällsplaneringsnämnden 9 Tekniska serviceförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Samhällsplaneringskontoret Siffrorna anger antal ledamöter. * insynsplatser.

3 Budget 2015 Kommunfullmäktige 2015

4 Innehåll 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ekonomisk sammanställning Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Verksamhetsmått/Nyckeltal Budget 2015, ram 2016, plan Bruttobudget för nämnderna Nettobudget för nämnderna Investeringsbudget Personal Befolkningsprognos Styrmodell tar sikte mot visionen Mål enligt Pilen Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsplaneringsnämnden Socialnämnden Tekniska servicenämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Bolagen Budget 2015, nämndernas budgetar 2(102)

5 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Framtidstro ger kraft Vår kommun är inne i en spännande period just nu. Dagligen stöter jag på människor som med både ord och handling visar vilja, stolthet och framtidstro. Det är bra. Ska vi bygga för framtiden så är det mer utvecklande att ta fasta på det positiva och hämta kraft och energi där. Med det menar jag inte att vi ska blunda för utmaningarna, men låt oss stärkas av möjligheterna. I denna budget har vi lagt fast ett antal frågor som kommer att vara vägledande för 2015 och framåt. Det är jobben, integrationen, samarbete och dialog. Arbetslösheten i Nässjö kommun är för hög. Därför är jobben en viktig fråga för oss. Att ha ett arbete betyder mycket. Du kan försörja dig och du tillhör ett sammanhang och ett samhälle. Ett jobb kan också vara nyckeln till en framgångsrik integration. Dagens höga arbetslöshetssiffror måste bli lägre. Med vår småländska fiffighet ska vi arbeta tillsammans på bred front med näringsliv, arbetsförmedling och utbildningsanordnare för att fler människor ska kunna få ett arbete. Lägre arbetslöshet ger inte bara den enskilde kommuninvånaren ett bättre liv, det ger kommunen en starkare skattebas. Alla som verkar inom kommunen och dess bolag har fått i uppdrag att arbeta för att utveckla integrationen. Vi tror att det i integrationen i sig finns en stor utvecklingsmöjlighet. SFI Indoors på företag är ett mycket bra exempel på hur vi kan arbeta. Ett av de bästa sätten att integrera oss med varandra är genom arbetsplatsen och genom förskola/skola/fritids. För att få en ännu effektivare användning av de pengar vi har är det viktigt att alltid söka, och överväga, samarbete mellan verksamheter, förvaltningar och bolag. Skattebetalarnas krav på effektivitet är rimligt och det är allas vår skyldighet att söka ständig förbättring och utveckling. Ibland har jag fått frågan om de kommunanställda ska springa fortare. Nej, det är inte det vi frågar efter. Vi ber om hjälp, om insidetips. Vi vill låta alla anställda vara med och fundera på om vi jobbar på bästa möjliga sätt eller om det finns ännu smartare vägar att välja. I sökandet efter förbättring och utveckling ska vi fortsätta att jämföra oss med andra kommuner, dock med stor ödmjukhet eftersom vi alla är olika och har därmed också olika förutsättningar. Jämförelsen, och den inspiration den kan ge, ska emellertid inte underskattas. Nässjö kommuns barn får under 2015 en framskjuten position i de kommunala besluten. I varje beslut ska barnens aspekter vägas in. Detta är en viktig kvalitetsaspekt som vi ska kunna mäta genom Styrpilen. Vår förmåga att föra en dialog både kan och ska utvecklas. Vi behöver bli ännu bättre på att lyssna och fånga upp olika gruppers tankar och funderingar. Vi har en god grund att utgå ifrån, det förs bra samtal på många håll i vår organisation. I budgeten för 2015 har vi tillfört 56 miljoner kronor jämfört med Med den summan har vi kunnat möta en del av de behov som verksamheterna pekat på. Vi är en kommun som växer, det senaste året med cirka 200 personer. Det finns all anledning att vara tacksam över de möjligheter som detta faktum ger. Många kommuner runt om i landet har det motsatta läget och därmed också en mycket tung och svår ekonomisk situation. Ambitioner och framtidstro gör att vi är inne i en period av stora investeringar. Under en period framåt planeras investeringar för 135 miljoner kronor. Vi behöver bland annat nya förskolor, skolor och gruppbostäder. Vår kommun är sannerligen inne i en spännande period just nu! Anci Magnusson (S) Kommunstyrelsens ordförande Nässjö kommun Budget 2015, nämndernas budgetar 3(102)

6 2 Ekonomisk sammanställning Internationell och nationell utblick Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Mot bakgrund av en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken efterhand kommer att höja styrräntan. Enligt Riksbankens senaste bedömning kommer detta att ske först under mitten av Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. SKL räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Förutsättningar för Nässjö kommun Sysselsättning och befolkningsutveckling är faktorer som har stor påverkan på den lokala ekonomin. Arbetslösheten i Nässjö kommun var 7,2 procent i juni 2014 och motsvarande period ,5 procent. Arbetslösheten för riket var 6,0 procent i juni 2014 och 6,5 procent i juni Siffrorna är hämtade från AMS och avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. Nedanstående diagram visar andelen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i augusti 2014 och är hämtad från Regionförbundet. Här kan man se att arbetslösheten i Nässjö är högst i länet och högre än snittet både för länet och riket. Detta gäller såväl hela åldersgruppen år som ungdomar (18-24 år). Budget 2015, nämndernas budgetar 4(102)

7 Att minska arbetslösheten i kommunen är en utmaning och ett prioriterat område. En minskad arbetslöshet medför många positiva effekter för kommunens ekonomi. Minskad arbetslöshet leder till en ökad skattebas och även om detta justeras i inkomstutjämningen, så medför ökningen att kommunen blir mindre beroende av utjämningssystemet. Det leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får dessutom positiva effekter för den lokala handeln. Det är därför av yttersta vikt att kommunen, tillsammans med arbetsförmedling och näringsliv, samverkar och hittar samarbetsformer för att minska arbetslösheten. Under det första halvåret 2014 ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 119 personer till personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari juni 2014 visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, uppgår till 76. Nettot inkluderar både inrikes inflyttning och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda är 39. Samma period 2013 var födelsenettot negativt, -3. Budget 2015, nämndernas budgetar 5(102)

8 Nedanstående diagram visar invånarantalet i Nässjö kommun från 2004 och fram till juni Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 200 invånare jämfört med budget God ekonomisk hushållning Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar stabil verksamhet. Utifrån detta har utgångspunkten för budgetförslaget varit: Ökad samverkan mellan kommunens nämnder och med bolagen i kommunkoncernen med syfte att uppnå ökad effektivisering. Detta förhållningssätt ska vara genomgående i all verksamhet både nu och i framtiden. Samsyn inom kommunen och kommunkoncernen avseende effektiviseringar och satsningar med syfte att tydliggöra förväntade effekter på kort och lång sikt. Samsyn inom kommunen och kommunkoncernen när det gäller tillsättande av tjänster med syfte att uppnå ett så effektivt nyttjande som möjligt över hela året Öka koncernmedvetenheten och förtydliga ägardirektiven mot bolagen Utveckla dialogen med kommuninvånare i alla kommunens styrelser, nämnder och bolag, både på politisk nivå och på verksamhetsnivå Arbeta progressivt med integrationen i kommunen 2015 års budgetförslag innebär en stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL utställda skatteprognosen som publicerades i oktober. Budgetförslaget för 2015 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 56 miljoner kronor mer än 2014 års nivå. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12,4 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift En målsättning på 1 procent 2015 i enlighet med Pilen skulle innebära ett resultat på i storleksordningen 16 miljoner kronor. Med tanke på det ekonomiska läget har siktet i årets budget skruvats ned, men ambitionen är ändå på sikt att nå den vedertagna nivån. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör därför användas för att öka resultatnivån. Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Budget 2015, nämndernas budgetar 6(102)

9 Budget 2015 för Nässjö kommun Budget 2015, ram 2016, plan 2017 Antal invånare Prognos för skatter, bidrag och fastighetsavgifter Skattesats Årets resultat Årets investeringar Årets nyupplåning Långfristig låneskuld Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter SKL cirkulär 14:38 (okt) 22,19 kr 12,4 mkr 135,0 mkr 80,0 mkr 297,0 mkr 1 598,9 mkr Nässjö kommuns skatteintäkter beräknas uppgå till miljoner kronor Intäkterna baseras på en oförändrad skattesats, dvs 22,19 kronor. Nässjö kommuns skattekraft (totala skatteintäkter genom antalet kommuninvånare) beräknas uppgå till 90 procent av rikets medelskattekraft under planeringsperioden. Via skatteutjämningssystemet, som är en del i den kommunalekonomiska utjämningen, är dock Nässjö garanterade 115 procent av medelskattekraften i riket, vilket innebär ett inkomstutjämningsbidrag. Utjämningssystemet Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att ge alla kommuner möjligheter till att tillhandahålla likvärdig service till sina invånare. Ambitionen är att strukturella och opåverkbara skillnader ska elimineras genom systemet. Utöver inkomstutjämningen innehåller systemet därför även en kostnadsutjämning. Summan av utjämningsbidragen uppgår för Nässjö kommuns del till 356 miljoner kronor Fastighetsavgift Nässjö kommun beräknas under planeringsperioden även tillföras cirka 53 miljoner kronor per år i fastighetsavgift. Avgiftsunderlaget utgörs av småhus, hyreshus, ägarlägenhetsenheter samt lantbruksenheter med bostadsbyggnad och tomtmark. Budget 2015, nämndernas budgetar 7(102)

10 Finansnetto De finansiella nettokostnaderna uppgår till 3,5 miljoner kronor i 2015 års budget. Under åren 2016 och 2017 kommer de finansiella kostnaderna att öka successivt, i huvudsak till följd av de ökade långfristiga skulderna. Bland de finansiella intäkterna utgör intäkterna från den så kallade borgensavgiften den största enskilda posten. Avgiften, som är en ersättning för Nässjö kommuns borgensåtagande, tas ut från de kommunala bolagen. Verksamhetens nettokostnad Nämndernas nettokostnad uppgår 2015 till 1 597,4 miljoner kronor. Kostnaden fördelad på respektive verksamhet framgår av nedanstående diagram: Nämndernas nettokostnader 2015 beräknas öka med 56 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med 2014 års budget. Ökningen beror till största delen på ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal. Det centrala anslaget, uppgående till 36,6 miljoner kronor, innehåller medel för kommande löneavtal, lönepolitiska satsningar samt kapitalkostnader avseende investeringar som kommer att färdigställas och tas i bruk under Anslaget kommer att fördelas ut till respektive nämnd under året. Kostnader för avtalspensioner är budgeterade i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna och ingår således i ovanstående nettokostnader. Beräknat belopp 2015, inklusive löneskatt, uppgår till 54 miljoner kronor. Utbetalningar från ansvarsförbindelser avseende intjänad pension före 1998 budgeteras centralt som löpande pensioner och ingår ej i ovanstående nettokostnader. För 2015 har 41 miljoner kronor avsatts för denna kostnad. Förändring av pensionsavsättningen har budgeterats med -3,5 miljoner kronor för 2015 i enlighet med den pensionsberäkning som gjorts. Utanför balansräkningen redovisas åtaganden för pensioner som är upparbetade före 1998 i enlighet med den så kallade blandmodellen. Summan, inklusive löneskatt, uppgår till 776 miljoner kronor Budget 2015, nämndernas budgetar 8(102)

11 Investeringar Den totala investeringssumman uppgår 2015 till 135 miljoner kronor och fördelas på respektive nämnd enligt följande: Nämnd Belopp (tkr) Teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd SUMMA Bland de större projekten kan nämnas: Ny förskola i Ingsberg Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Tillbyggnad av Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation av Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar i Brinellgymnasiet Ombyggnation av två förskolor till gruppbostäder Den sammantagna investeringssumman under perioden uppgår till hela 323 miljoner kronor. Det enskilt största projektet under perioden utgörs av renoveringen och nybyggnationen av Runnerydsskolan. Projektets totala investeringssumma uppgår till 115 miljoner kronor under perioden Finansiering Självfinansieringsgraden av budgeterade investeringar (definierad som årets resultat plus årets avskrivningar genom årets investeringar) uppgår under perioden till 71 procent. För året 2014 prognostiseras ett investeringsutfall om cirka 129 miljoner kronor. Beaktat 2014 års prognostiserade negativa resultat kommer 2014 års självfinansieringsgrad att bli låg. Ovanstående innebär att behov av nyupplåning föreligger under perioden Nässjö kommuns låneskuld uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 160 miljoner kronor. Behovet av upplåning under perioden uppskattas till 172 miljoner kronor innebärande att låneskulden vid utgången av 2016 kommer att uppgå till 332 miljoner kronor. Nässjö kommuns behov av nyupplåning innebär att kommunkoncernens sammantagna skuld vid årsskiftet 2014/2015 kommer att uppgå till drygt 1 miljard kronor. Årets resultat Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning reglerar hur landets kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. Nässjö kommun har utifrån detta regelverk antagit ekonomiska mål, bland annat avseende det ekonomiska resultatet. Resultatmålet är definierat genom att sätta årets resultat i relation till den summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift enligt följande: År Mål (%) ,5% ,0% ,0% ,5% Budget 2015, nämndernas budgetar 9(102)

12 Av nedanstående diagram framgår vilka resultatnivåer som har budgeterats under perioden samt 2014 års prognostiserade nivå. Dessutom framgår vilka nivåer, i absoluta tal, som resultatmålen stipulerar. Av diagrammet framgår att 2014 års prognostiserade resultat är negativt. Detta innebär utifrån gällande lagstiftning att underskottet måste återställas inom tre år. Alternativet till detta är att disponera medel ur den så kallade resultatutjämningsfonden vars behållning uppgår till 17,7 miljoner kronor. Fonden kan dock endast disponeras under särskilda villkor. För perioden uppfylls resultatmålet endast under 2016, då resultatet beräknas uppgå till 1,2 procent av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Avslutande kommentar Nässjö kommun befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med stora investeringsbehov under perioden En stor del av investeringarna måste finansieras via nyupplåning eftersom självfinansieringsgraden är förhållandevis låg. Skuldökningen innebär bland annat att fastställda mål beträffande soliditet inte uppnås under perioden. Gällande målsättning slår fast en nivå om 55 procent vid utgången av 2015 vilken ska jämföras med budgeterad nivå om 53 procent. Skuldökningen innebär även att vi i större omfattning än tidigare måste fokusera på Nässjö kommuns och kommunkoncernens finansiering. Kommunkoncernens totala låneskuld kommer att passera 1 miljard under 2014, vilket innebär att en bättre koncernsamordning och en tydligare koncernprioritering inom investerings- och finansieringsområdet måste eftersträvas. De budgeterade resultatnivåerna når inte, med undantag för 2016, upp till resultatmålen. Verksamheternas ambitioner är höga, men de kommande åren måste de tillgängliga resurserna i högre grad än tidigare styra verksamheternas omfattning och inriktning. Med hänsyn till ovanstående är det av yttersta vikt att eventuella tillskott under kommande budgetår, i form av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag eller liknande, används till att öka resultatnivån och därmed konsolideringen av Nässjö kommuns ekonomi och finansiella ställning. Nässjö den 15 november 2014 Jan Öhlin, ekonomichef Budget 2015, nämndernas budgetar 10(102)

13 3 Resultatbudget Resultatbudget Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnader , , ,5 Skatteintäkter 1 206, , ,8 Kommunal utjämning/statsbidrag 355,9 347,2 337,9 Kommunal fastighetsavgift 52,8 52,8 52,8 Finansnetto -3,4-5,3-6,5 Resultat före extraordinära poster 12,4 19,2 17,5 Årets resultat 12,4 19,2 17,5 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,7 mkr Budget 2015, nämndernas budgetar 11(102)

14 4 Kassaflödesbudget Kassaflödesbudget Belopp i mkr Tillförda medel från den löpande verksamheten Årets resultat 12,4 19,2 17,5 Justeringsposter (avskrivningar mm) 52,4 58,5 63,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,8 77,7 80,6 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar -135,0-113,1-74,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -135,0-113,1-74,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 80,0 35,0 0,0 Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80,0 35,0 0,0 Årets kassaflöde 9,8-0,4 5,9 Likvida medel vid årets början 46,1 55,9 55,5 Likvida medel vid årets slut 55,9 55,5 61,4 Budget 2015, nämndernas budgetar 12(102)

15 5 Balansbudget Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 074, , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 26,7 26,7 26,7 Summa anläggningstillgångar 1 100, , ,5 Omsättningstillgångar Förråd 14,4 14,4 14,4 Fordringar 130,0 132,0 134,0 Bank och kassa 55,9 55,5 61,4 Summa omsättningstillgångar 200,3 201,9 209,8 Summa tillgångar 1 301, , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 690,4 709,6 727,1 Avsättningar Avsättning pensioner mm 33,8 32,1 31,2 Skulder Långfristiga skulder 297,0 332,0 332,0 Kortfristiga skulder 280,0 282,0 284,0 Summa skulder 577,0 614,0 616,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 301, , ,3 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner 624,1 623,1 625,5 Ansvarsförbindelse löneskatt på pensioner (24,26%) 151,4 151,2 151,7 Summa ansvarsförbindelse* 775,5 774,3 777,2 * Enligt prognos från Skandia Budget 2015, nämndernas budgetar 13(102)

16 6 Verksamhetsmått/Nyckeltal Prognos Budget Ram Plan Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnad 1 346, , , , , , , ,5 Ökning i % 5,2% 2,8% -0,9% 7,3% 4,8% 3,6% 2,6% 3,2% Skatter och statsbidrag 1 372, , , , , , , ,5 Ökning i % 3,8% 2,6% 1,0% 4,1% 4,7% 4,2% 3,1% 3,1% Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 98,1% 98,4% 96,5% 99,5% 99,6% 99,0% 98,5% 98,6% Eget kapital 619,9 636,6 669,6 679,1 678,0 690,4 709,6 727,1 Förändring av eget kapital 20,3 16,7 33,0 9,5-1,1 12,4 19,2 17,5 Långfristiga skulder 96,8 160,0 160,0 160,0 217,0 297,0 332,0 332,0 Nettoinvesteringar 55,9 79,3 93,9 69,0 128,6 135,0 113,1 74,7 Budget 2015, nämndernas budgetar 14(102)

17 7 Budget 2015, ram 2016, plan 2017 Belopp i mkr Urspr budget 2014 Disponibelt anslag 2014 Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kommunstyrelse -89,778-94,564-97,022-96,941-96,441 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-41,068-39,328-40,470-41,631 Barn- och utbildningsnämnd -625, , , , ,653 Kultur- och fritidsnämnd -59,078-61,719-60,660-59,987-59,987 Samhällsplaneringsnämnd* -16,092-16,706-16,641-16,241-16,291 Socialnämnd ** -611, , , , ,427 Teknisk servicenämnd -52,660-52,480-65,071-66,167-67,167 Revisorer -1,036-1,036-1,299-1,092-1,114 Överförmyndarnämnd -2,665-2,742-2,878-2,943-2,943 Valnämnd -0,800-0,800-0,010-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag (att utfördela) -38,481-11,982-36,632-84, ,962 Nämndernas nettokostnad -1539, , , , ,626 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 91,000 96, ,000 Avskrivningar -50,600-50,600-55,000-60,200-64,000 Pensioner (löpande pensioner och förändring avsättn) *** -38,000-38,000-37,500-39,300-40,900 Personalomkostnader mm 13,000 13,000 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,526 Skatteintäkter 1 162, , , , ,768 Kommunal utjämning/statsbidrag 325, , , , ,911 Fastighetsavgift 48,950 50,858 52,840 52,840 52,840 Finansnetto -7,000-7,000-3,468-5,350-6,529 Resultat före extraordinära poster Extraordinära kostnader/intäkter 1,970 8,428 12,422 19,219 17,464 Årets resultat 1,970 8,428 12,422 19,219 17,464 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,700 mkr * Miljö- och byggnadsnämnd 2014 ** IFO-nämnd och omsorgsnämnd 2014 *** endast löpande pensioner 2014 Skatter/kommunal utjämning/fastighetsavgift enligt SKL:s cirkulär 14:38, invånare Budget 2015, nämndernas budgetar 15(102)

18 8 Bruttobudget för nämnderna Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kostnader Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Centralt anslag (att utfördela) Summa kostnader Intäkter Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Central anslag (att utfördela) Summa intäkter Budget 2015, nämndernas budgetar 16(102)

19 9 Nettobudget för nämnderna Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Centralt anslag (att utfördela) Nettokostnad Budget 2015, nämndernas budgetar 17(102)

20 10 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Byggnadsavdelningen Mindre ombyggnad av kök Väpnaren ny förskola Brandlarm skolor IFO kontorslokaler Ospecat TSF Anneberg, tillbyggnad skola och förskola Anneberg reinvestdelar Åkerskolan kök Hultetskolan till förskola, Röllekan Runnerydsskolan, renovering och tillbyggnad Katedern 4 EPC Etapp 2 Norråsaskolan ventilation, Läroverket 7 Digitala lås på anläggningar (KoF) 200 Gruppbostad på Folkskolan Gruppbostad på Ängsviolen Utbyte hissar reinvest Utbyte av utvändiga armaturer som kräver kvicksilverhaltiga ljusämnen Vidaresänt brandlarm förskolor Brinellgymnasiet ytterväggar Utbyte server 500 Summa byggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Ospec Centrumgruppen Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Stadsparksstråket Iordningsställande av bostadsmark Infrastruktur industrimark Folkets park, Nässjö exploatering Mastbacken exploatering av bostadsområde 500 Järnvägstunnel Forserum Budget 2015, nämndernas budgetar 18(102)

21 Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Handskerydsskolans IP 300 Utveckling av tätortens ytterområden 500 Sörängens arkeologi Stortorget ombyggnad Gatubyggnad kv Kavalleriet Skolstruktur trafikåtgärder 500 Ospec projekteringar (SB18, 19, 20, 22,24) 200 Projektering Södra vägen 500 Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städavdelningen Kök Björktrasten TSF Ombyggnation kök Trollebo 3, Forserum 660 Disk mm Norråsaskolan 890 TSF Kost- och städverksamheten, köksutrustning Summa Kost- och städavdelningem Arbetsutvecklingsavdelningen Carport 189 Övrigt TSF Specialfordon och maskiner Summa teknisk servicenämnd Kommunstyrelsen Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Utveckling av orter och landsbygd Stadskärneutveckling Utveckling av SNIKKE Utveckling av ny "sajt" Stadshuset: anpassning av sammanträdesrum och kontorsutrymme 250 TSF Dokument-/ärendehanteringssystem med e-arkiv Summa kommunstyrelsen TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas över till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Budget 2015, nämndernas budgetar 19(102)

22 Barn- och utbildningsnämnden Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Inventarier, förskola/grundskola Inventarier gymnasieskola Tuvan Ny förskola Inventarier Bu-lokaler ospec Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor t.ex staket Annebergsskolan - Inventarier Åkerskolan Åkerskolan - Inventarier 750 Hultetskolan - Inventarier Runnerydsskolan - Inventarier Brinell Omklädningrum TSF Norråsaskolan 400 Projektering Tag-system Idrottshallar TSF Särskolan 150 Emåskolan Folkets hus 200 Åkerskolan gymnastiksal - renovering omklädningsrum TSF Signalförstärkare Fredriksdal 60 TSF Malmbäcks skola WC 150 TSF Summa barn- och utbildningsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas över till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Budget 2015, nämndernas budgetar 20(102)

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget

Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tilläggsbudget I 2015

Tilläggsbudget I 2015 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Tilläggsbudget I 2015 Sammanfattning Nässjö kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Budget 2016 Ram 2017, plan 2018 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetförslag 2014-2016

Budgetförslag 2014-2016 Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Budget 2013 Ram 2014, plan 2015 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget Datum 2015-09-29 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del II driftbudget Beskrivning av ärendet

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer