Politisk organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk organisation 2015 2018"

Transkript

1 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017

2 Politisk organisation Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska nämnden Överförmyndarnämnden Styrelsen för Nässjö lärcenter 7+2* Barn- och utbildningsnämnden 11 Gymnasieutskott Förskole- och grundskoleutskott 3 7+2* 5 9 Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Solcialnämnden Arbetsutskott Individutskott 11 Socialförvaltningen Senast uppdaterad: Tekniska servicenämnden 9 Kultur- och fritidsnämnden 9 Samhällsplaneringsnämnden 9 Tekniska serviceförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Samhällsplaneringskontoret Siffrorna anger antal ledamöter. * insynsplatser.

3 Budget 2015 Kommunfullmäktige 2015

4 Innehåll 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ekonomisk sammanställning Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Verksamhetsmått/Nyckeltal Budget 2015, ram 2016, plan Bruttobudget för nämnderna Nettobudget för nämnderna Investeringsbudget Personal Befolkningsprognos Styrmodell tar sikte mot visionen Mål enligt Pilen Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsplaneringsnämnden Socialnämnden Tekniska servicenämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Bolagen Budget 2015, nämndernas budgetar 2(102)

5 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Framtidstro ger kraft Vår kommun är inne i en spännande period just nu. Dagligen stöter jag på människor som med både ord och handling visar vilja, stolthet och framtidstro. Det är bra. Ska vi bygga för framtiden så är det mer utvecklande att ta fasta på det positiva och hämta kraft och energi där. Med det menar jag inte att vi ska blunda för utmaningarna, men låt oss stärkas av möjligheterna. I denna budget har vi lagt fast ett antal frågor som kommer att vara vägledande för 2015 och framåt. Det är jobben, integrationen, samarbete och dialog. Arbetslösheten i Nässjö kommun är för hög. Därför är jobben en viktig fråga för oss. Att ha ett arbete betyder mycket. Du kan försörja dig och du tillhör ett sammanhang och ett samhälle. Ett jobb kan också vara nyckeln till en framgångsrik integration. Dagens höga arbetslöshetssiffror måste bli lägre. Med vår småländska fiffighet ska vi arbeta tillsammans på bred front med näringsliv, arbetsförmedling och utbildningsanordnare för att fler människor ska kunna få ett arbete. Lägre arbetslöshet ger inte bara den enskilde kommuninvånaren ett bättre liv, det ger kommunen en starkare skattebas. Alla som verkar inom kommunen och dess bolag har fått i uppdrag att arbeta för att utveckla integrationen. Vi tror att det i integrationen i sig finns en stor utvecklingsmöjlighet. SFI Indoors på företag är ett mycket bra exempel på hur vi kan arbeta. Ett av de bästa sätten att integrera oss med varandra är genom arbetsplatsen och genom förskola/skola/fritids. För att få en ännu effektivare användning av de pengar vi har är det viktigt att alltid söka, och överväga, samarbete mellan verksamheter, förvaltningar och bolag. Skattebetalarnas krav på effektivitet är rimligt och det är allas vår skyldighet att söka ständig förbättring och utveckling. Ibland har jag fått frågan om de kommunanställda ska springa fortare. Nej, det är inte det vi frågar efter. Vi ber om hjälp, om insidetips. Vi vill låta alla anställda vara med och fundera på om vi jobbar på bästa möjliga sätt eller om det finns ännu smartare vägar att välja. I sökandet efter förbättring och utveckling ska vi fortsätta att jämföra oss med andra kommuner, dock med stor ödmjukhet eftersom vi alla är olika och har därmed också olika förutsättningar. Jämförelsen, och den inspiration den kan ge, ska emellertid inte underskattas. Nässjö kommuns barn får under 2015 en framskjuten position i de kommunala besluten. I varje beslut ska barnens aspekter vägas in. Detta är en viktig kvalitetsaspekt som vi ska kunna mäta genom Styrpilen. Vår förmåga att föra en dialog både kan och ska utvecklas. Vi behöver bli ännu bättre på att lyssna och fånga upp olika gruppers tankar och funderingar. Vi har en god grund att utgå ifrån, det förs bra samtal på många håll i vår organisation. I budgeten för 2015 har vi tillfört 56 miljoner kronor jämfört med Med den summan har vi kunnat möta en del av de behov som verksamheterna pekat på. Vi är en kommun som växer, det senaste året med cirka 200 personer. Det finns all anledning att vara tacksam över de möjligheter som detta faktum ger. Många kommuner runt om i landet har det motsatta läget och därmed också en mycket tung och svår ekonomisk situation. Ambitioner och framtidstro gör att vi är inne i en period av stora investeringar. Under en period framåt planeras investeringar för 135 miljoner kronor. Vi behöver bland annat nya förskolor, skolor och gruppbostäder. Vår kommun är sannerligen inne i en spännande period just nu! Anci Magnusson (S) Kommunstyrelsens ordförande Nässjö kommun Budget 2015, nämndernas budgetar 3(102)

6 2 Ekonomisk sammanställning Internationell och nationell utblick Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Mot bakgrund av en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken efterhand kommer att höja styrräntan. Enligt Riksbankens senaste bedömning kommer detta att ske först under mitten av Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. SKL räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Förutsättningar för Nässjö kommun Sysselsättning och befolkningsutveckling är faktorer som har stor påverkan på den lokala ekonomin. Arbetslösheten i Nässjö kommun var 7,2 procent i juni 2014 och motsvarande period ,5 procent. Arbetslösheten för riket var 6,0 procent i juni 2014 och 6,5 procent i juni Siffrorna är hämtade från AMS och avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. Nedanstående diagram visar andelen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i augusti 2014 och är hämtad från Regionförbundet. Här kan man se att arbetslösheten i Nässjö är högst i länet och högre än snittet både för länet och riket. Detta gäller såväl hela åldersgruppen år som ungdomar (18-24 år). Budget 2015, nämndernas budgetar 4(102)

7 Att minska arbetslösheten i kommunen är en utmaning och ett prioriterat område. En minskad arbetslöshet medför många positiva effekter för kommunens ekonomi. Minskad arbetslöshet leder till en ökad skattebas och även om detta justeras i inkomstutjämningen, så medför ökningen att kommunen blir mindre beroende av utjämningssystemet. Det leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får dessutom positiva effekter för den lokala handeln. Det är därför av yttersta vikt att kommunen, tillsammans med arbetsförmedling och näringsliv, samverkar och hittar samarbetsformer för att minska arbetslösheten. Under det första halvåret 2014 ökade antalet invånare i Nässjö kommun med 119 personer till personer. Enligt föregående års junistatistik var invånarantalet Befolkningsstatistiken för januari juni 2014 visar att flyttnettot, antalet inflyttade minus antalet utflyttade, uppgår till 76. Nettot inkluderar både inrikes inflyttning och invandring. Födelsenettot, antalet födda minus antalet döda är 39. Samma period 2013 var födelsenettot negativt, -3. Budget 2015, nämndernas budgetar 5(102)

8 Nedanstående diagram visar invånarantalet i Nässjö kommun från 2004 och fram till juni Med anledning av befolkningsutvecklingen hittills i år beräknas budgeten utifrån ett invånarantal på , en ökning med 200 invånare jämfört med budget God ekonomisk hushållning Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar stabil verksamhet. Utifrån detta har utgångspunkten för budgetförslaget varit: Ökad samverkan mellan kommunens nämnder och med bolagen i kommunkoncernen med syfte att uppnå ökad effektivisering. Detta förhållningssätt ska vara genomgående i all verksamhet både nu och i framtiden. Samsyn inom kommunen och kommunkoncernen avseende effektiviseringar och satsningar med syfte att tydliggöra förväntade effekter på kort och lång sikt. Samsyn inom kommunen och kommunkoncernen när det gäller tillsättande av tjänster med syfte att uppnå ett så effektivt nyttjande som möjligt över hela året Öka koncernmedvetenheten och förtydliga ägardirektiven mot bolagen Utveckla dialogen med kommuninvånare i alla kommunens styrelser, nämnder och bolag, både på politisk nivå och på verksamhetsnivå Arbeta progressivt med integrationen i kommunen 2015 års budgetförslag innebär en stram budget. Kostnadsnivån har endast höjts måttligt till följd av det ekonomiska läget och den av SKL utställda skatteprognosen som publicerades i oktober. Budgetförslaget för 2015 innebär att nämnderna får miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 56 miljoner kronor mer än 2014 års nivå. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 12,4 miljoner kronor eller cirka 0,8 procent av skatteinkomster/ utjämningsbidrag/ fastighetsavgift En målsättning på 1 procent 2015 i enlighet med Pilen skulle innebära ett resultat på i storleksordningen 16 miljoner kronor. Med tanke på det ekonomiska läget har siktet i årets budget skruvats ned, men ambitionen är ändå på sikt att nå den vedertagna nivån. Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden bör därför användas för att öka resultatnivån. Det är av yttersta vikt att målen i nämndernas styrpilar möjliggörs inom de tilldelade resurserna. Budget 2015, nämndernas budgetar 6(102)

9 Budget 2015 för Nässjö kommun Budget 2015, ram 2016, plan 2017 Antal invånare Prognos för skatter, bidrag och fastighetsavgifter Skattesats Årets resultat Årets investeringar Årets nyupplåning Långfristig låneskuld Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter SKL cirkulär 14:38 (okt) 22,19 kr 12,4 mkr 135,0 mkr 80,0 mkr 297,0 mkr 1 598,9 mkr Nässjö kommuns skatteintäkter beräknas uppgå till miljoner kronor Intäkterna baseras på en oförändrad skattesats, dvs 22,19 kronor. Nässjö kommuns skattekraft (totala skatteintäkter genom antalet kommuninvånare) beräknas uppgå till 90 procent av rikets medelskattekraft under planeringsperioden. Via skatteutjämningssystemet, som är en del i den kommunalekonomiska utjämningen, är dock Nässjö garanterade 115 procent av medelskattekraften i riket, vilket innebär ett inkomstutjämningsbidrag. Utjämningssystemet Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att ge alla kommuner möjligheter till att tillhandahålla likvärdig service till sina invånare. Ambitionen är att strukturella och opåverkbara skillnader ska elimineras genom systemet. Utöver inkomstutjämningen innehåller systemet därför även en kostnadsutjämning. Summan av utjämningsbidragen uppgår för Nässjö kommuns del till 356 miljoner kronor Fastighetsavgift Nässjö kommun beräknas under planeringsperioden även tillföras cirka 53 miljoner kronor per år i fastighetsavgift. Avgiftsunderlaget utgörs av småhus, hyreshus, ägarlägenhetsenheter samt lantbruksenheter med bostadsbyggnad och tomtmark. Budget 2015, nämndernas budgetar 7(102)

10 Finansnetto De finansiella nettokostnaderna uppgår till 3,5 miljoner kronor i 2015 års budget. Under åren 2016 och 2017 kommer de finansiella kostnaderna att öka successivt, i huvudsak till följd av de ökade långfristiga skulderna. Bland de finansiella intäkterna utgör intäkterna från den så kallade borgensavgiften den största enskilda posten. Avgiften, som är en ersättning för Nässjö kommuns borgensåtagande, tas ut från de kommunala bolagen. Verksamhetens nettokostnad Nämndernas nettokostnad uppgår 2015 till 1 597,4 miljoner kronor. Kostnaden fördelad på respektive verksamhet framgår av nedanstående diagram: Nämndernas nettokostnader 2015 beräknas öka med 56 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med 2014 års budget. Ökningen beror till största delen på ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal. Det centrala anslaget, uppgående till 36,6 miljoner kronor, innehåller medel för kommande löneavtal, lönepolitiska satsningar samt kapitalkostnader avseende investeringar som kommer att färdigställas och tas i bruk under Anslaget kommer att fördelas ut till respektive nämnd under året. Kostnader för avtalspensioner är budgeterade i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna och ingår således i ovanstående nettokostnader. Beräknat belopp 2015, inklusive löneskatt, uppgår till 54 miljoner kronor. Utbetalningar från ansvarsförbindelser avseende intjänad pension före 1998 budgeteras centralt som löpande pensioner och ingår ej i ovanstående nettokostnader. För 2015 har 41 miljoner kronor avsatts för denna kostnad. Förändring av pensionsavsättningen har budgeterats med -3,5 miljoner kronor för 2015 i enlighet med den pensionsberäkning som gjorts. Utanför balansräkningen redovisas åtaganden för pensioner som är upparbetade före 1998 i enlighet med den så kallade blandmodellen. Summan, inklusive löneskatt, uppgår till 776 miljoner kronor Budget 2015, nämndernas budgetar 8(102)

11 Investeringar Den totala investeringssumman uppgår 2015 till 135 miljoner kronor och fördelas på respektive nämnd enligt följande: Nämnd Belopp (tkr) Teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd SUMMA Bland de större projekten kan nämnas: Ny förskola i Ingsberg Ombyggnad av förvaltningshuset Vipan Tillbyggnad av Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation av Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar i Brinellgymnasiet Ombyggnation av två förskolor till gruppbostäder Den sammantagna investeringssumman under perioden uppgår till hela 323 miljoner kronor. Det enskilt största projektet under perioden utgörs av renoveringen och nybyggnationen av Runnerydsskolan. Projektets totala investeringssumma uppgår till 115 miljoner kronor under perioden Finansiering Självfinansieringsgraden av budgeterade investeringar (definierad som årets resultat plus årets avskrivningar genom årets investeringar) uppgår under perioden till 71 procent. För året 2014 prognostiseras ett investeringsutfall om cirka 129 miljoner kronor. Beaktat 2014 års prognostiserade negativa resultat kommer 2014 års självfinansieringsgrad att bli låg. Ovanstående innebär att behov av nyupplåning föreligger under perioden Nässjö kommuns låneskuld uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 160 miljoner kronor. Behovet av upplåning under perioden uppskattas till 172 miljoner kronor innebärande att låneskulden vid utgången av 2016 kommer att uppgå till 332 miljoner kronor. Nässjö kommuns behov av nyupplåning innebär att kommunkoncernens sammantagna skuld vid årsskiftet 2014/2015 kommer att uppgå till drygt 1 miljard kronor. Årets resultat Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning reglerar hur landets kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. Nässjö kommun har utifrån detta regelverk antagit ekonomiska mål, bland annat avseende det ekonomiska resultatet. Resultatmålet är definierat genom att sätta årets resultat i relation till den summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift enligt följande: År Mål (%) ,5% ,0% ,0% ,5% Budget 2015, nämndernas budgetar 9(102)

12 Av nedanstående diagram framgår vilka resultatnivåer som har budgeterats under perioden samt 2014 års prognostiserade nivå. Dessutom framgår vilka nivåer, i absoluta tal, som resultatmålen stipulerar. Av diagrammet framgår att 2014 års prognostiserade resultat är negativt. Detta innebär utifrån gällande lagstiftning att underskottet måste återställas inom tre år. Alternativet till detta är att disponera medel ur den så kallade resultatutjämningsfonden vars behållning uppgår till 17,7 miljoner kronor. Fonden kan dock endast disponeras under särskilda villkor. För perioden uppfylls resultatmålet endast under 2016, då resultatet beräknas uppgå till 1,2 procent av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Avslutande kommentar Nässjö kommun befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med stora investeringsbehov under perioden En stor del av investeringarna måste finansieras via nyupplåning eftersom självfinansieringsgraden är förhållandevis låg. Skuldökningen innebär bland annat att fastställda mål beträffande soliditet inte uppnås under perioden. Gällande målsättning slår fast en nivå om 55 procent vid utgången av 2015 vilken ska jämföras med budgeterad nivå om 53 procent. Skuldökningen innebär även att vi i större omfattning än tidigare måste fokusera på Nässjö kommuns och kommunkoncernens finansiering. Kommunkoncernens totala låneskuld kommer att passera 1 miljard under 2014, vilket innebär att en bättre koncernsamordning och en tydligare koncernprioritering inom investerings- och finansieringsområdet måste eftersträvas. De budgeterade resultatnivåerna når inte, med undantag för 2016, upp till resultatmålen. Verksamheternas ambitioner är höga, men de kommande åren måste de tillgängliga resurserna i högre grad än tidigare styra verksamheternas omfattning och inriktning. Med hänsyn till ovanstående är det av yttersta vikt att eventuella tillskott under kommande budgetår, i form av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag eller liknande, används till att öka resultatnivån och därmed konsolideringen av Nässjö kommuns ekonomi och finansiella ställning. Nässjö den 15 november 2014 Jan Öhlin, ekonomichef Budget 2015, nämndernas budgetar 10(102)

13 3 Resultatbudget Resultatbudget Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnader , , ,5 Skatteintäkter 1 206, , ,8 Kommunal utjämning/statsbidrag 355,9 347,2 337,9 Kommunal fastighetsavgift 52,8 52,8 52,8 Finansnetto -3,4-5,3-6,5 Resultat före extraordinära poster 12,4 19,2 17,5 Årets resultat 12,4 19,2 17,5 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,7 mkr Budget 2015, nämndernas budgetar 11(102)

14 4 Kassaflödesbudget Kassaflödesbudget Belopp i mkr Tillförda medel från den löpande verksamheten Årets resultat 12,4 19,2 17,5 Justeringsposter (avskrivningar mm) 52,4 58,5 63,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,8 77,7 80,6 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar -135,0-113,1-74,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -135,0-113,1-74,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 80,0 35,0 0,0 Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80,0 35,0 0,0 Årets kassaflöde 9,8-0,4 5,9 Likvida medel vid årets början 46,1 55,9 55,5 Likvida medel vid årets slut 55,9 55,5 61,4 Budget 2015, nämndernas budgetar 12(102)

15 5 Balansbudget Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 074, , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 26,7 26,7 26,7 Summa anläggningstillgångar 1 100, , ,5 Omsättningstillgångar Förråd 14,4 14,4 14,4 Fordringar 130,0 132,0 134,0 Bank och kassa 55,9 55,5 61,4 Summa omsättningstillgångar 200,3 201,9 209,8 Summa tillgångar 1 301, , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 690,4 709,6 727,1 Avsättningar Avsättning pensioner mm 33,8 32,1 31,2 Skulder Långfristiga skulder 297,0 332,0 332,0 Kortfristiga skulder 280,0 282,0 284,0 Summa skulder 577,0 614,0 616,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 301, , ,3 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner 624,1 623,1 625,5 Ansvarsförbindelse löneskatt på pensioner (24,26%) 151,4 151,2 151,7 Summa ansvarsförbindelse* 775,5 774,3 777,2 * Enligt prognos från Skandia Budget 2015, nämndernas budgetar 13(102)

16 6 Verksamhetsmått/Nyckeltal Prognos Budget Ram Plan Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnad 1 346, , , , , , , ,5 Ökning i % 5,2% 2,8% -0,9% 7,3% 4,8% 3,6% 2,6% 3,2% Skatter och statsbidrag 1 372, , , , , , , ,5 Ökning i % 3,8% 2,6% 1,0% 4,1% 4,7% 4,2% 3,1% 3,1% Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 98,1% 98,4% 96,5% 99,5% 99,6% 99,0% 98,5% 98,6% Eget kapital 619,9 636,6 669,6 679,1 678,0 690,4 709,6 727,1 Förändring av eget kapital 20,3 16,7 33,0 9,5-1,1 12,4 19,2 17,5 Långfristiga skulder 96,8 160,0 160,0 160,0 217,0 297,0 332,0 332,0 Nettoinvesteringar 55,9 79,3 93,9 69,0 128,6 135,0 113,1 74,7 Budget 2015, nämndernas budgetar 14(102)

17 7 Budget 2015, ram 2016, plan 2017 Belopp i mkr Urspr budget 2014 Disponibelt anslag 2014 Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kommunstyrelse -89,778-94,564-97,022-96,941-96,441 Kommunstyrelse, bidrag -41,297-41,068-39,328-40,470-41,631 Barn- och utbildningsnämnd -625, , , , ,653 Kultur- och fritidsnämnd -59,078-61,719-60,660-59,987-59,987 Samhällsplaneringsnämnd* -16,092-16,706-16,641-16,241-16,291 Socialnämnd ** -611, , , , ,427 Teknisk servicenämnd -52,660-52,480-65,071-66,167-67,167 Revisorer -1,036-1,036-1,299-1,092-1,114 Överförmyndarnämnd -2,665-2,742-2,878-2,943-2,943 Valnämnd -0,800-0,800-0,010-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag (att utfördela) -38,481-11,982-36,632-84, ,962 Nämndernas nettokostnad -1539, , , , ,626 Interna räntor/avskrivningar 86,600 86,600 91,000 96, ,000 Avskrivningar -50,600-50,600-55,000-60,200-64,000 Pensioner (löpande pensioner och förändring avsättn) *** -38,000-38,000-37,500-39,300-40,900 Personalomkostnader mm 13,000 13,000 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,526 Skatteintäkter 1 162, , , , ,768 Kommunal utjämning/statsbidrag 325, , , , ,911 Fastighetsavgift 48,950 50,858 52,840 52,840 52,840 Finansnetto -7,000-7,000-3,468-5,350-6,529 Resultat före extraordinära poster Extraordinära kostnader/intäkter 1,970 8,428 12,422 19,219 17,464 Årets resultat 1,970 8,428 12,422 19,219 17,464 Resultatutjämningsreserv (bokslut 2012): 17,700 mkr * Miljö- och byggnadsnämnd 2014 ** IFO-nämnd och omsorgsnämnd 2014 *** endast löpande pensioner 2014 Skatter/kommunal utjämning/fastighetsavgift enligt SKL:s cirkulär 14:38, invånare Budget 2015, nämndernas budgetar 15(102)

18 8 Bruttobudget för nämnderna Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kostnader Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Centralt anslag (att utfördela) Summa kostnader Intäkter Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Central anslag (att utfördela) Summa intäkter Budget 2015, nämndernas budgetar 16(102)

19 9 Nettobudget för nämnderna Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsplaneringsnämnd Socialnämnd Teknisk servicenämnd Revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Centralt anslag (att utfördela) Nettokostnad Budget 2015, nämndernas budgetar 17(102)

20 10 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Byggnadsavdelningen Mindre ombyggnad av kök Väpnaren ny förskola Brandlarm skolor IFO kontorslokaler Ospecat TSF Anneberg, tillbyggnad skola och förskola Anneberg reinvestdelar Åkerskolan kök Hultetskolan till förskola, Röllekan Runnerydsskolan, renovering och tillbyggnad Katedern 4 EPC Etapp 2 Norråsaskolan ventilation, Läroverket 7 Digitala lås på anläggningar (KoF) 200 Gruppbostad på Folkskolan Gruppbostad på Ängsviolen Utbyte hissar reinvest Utbyte av utvändiga armaturer som kräver kvicksilverhaltiga ljusämnen Vidaresänt brandlarm förskolor Brinellgymnasiet ytterväggar Utbyte server 500 Summa byggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Ospec Centrumgruppen Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Stadsparksstråket Iordningsställande av bostadsmark Infrastruktur industrimark Folkets park, Nässjö exploatering Mastbacken exploatering av bostadsområde 500 Järnvägstunnel Forserum Budget 2015, nämndernas budgetar 18(102)

21 Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Handskerydsskolans IP 300 Utveckling av tätortens ytterområden 500 Sörängens arkeologi Stortorget ombyggnad Gatubyggnad kv Kavalleriet Skolstruktur trafikåtgärder 500 Ospec projekteringar (SB18, 19, 20, 22,24) 200 Projektering Södra vägen 500 Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städavdelningen Kök Björktrasten TSF Ombyggnation kök Trollebo 3, Forserum 660 Disk mm Norråsaskolan 890 TSF Kost- och städverksamheten, köksutrustning Summa Kost- och städavdelningem Arbetsutvecklingsavdelningen Carport 189 Övrigt TSF Specialfordon och maskiner Summa teknisk servicenämnd Kommunstyrelsen Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Utveckling av orter och landsbygd Stadskärneutveckling Utveckling av SNIKKE Utveckling av ny "sajt" Stadshuset: anpassning av sammanträdesrum och kontorsutrymme 250 TSF Dokument-/ärendehanteringssystem med e-arkiv Summa kommunstyrelsen TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas över till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Budget 2015, nämndernas budgetar 19(102)

22 Barn- och utbildningsnämnden Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Inventarier, förskola/grundskola Inventarier gymnasieskola Tuvan Ny förskola Inventarier Bu-lokaler ospec Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor t.ex staket Annebergsskolan - Inventarier Åkerskolan Åkerskolan - Inventarier 750 Hultetskolan - Inventarier Runnerydsskolan - Inventarier Brinell Omklädningrum TSF Norråsaskolan 400 Projektering Tag-system Idrottshallar TSF Särskolan 150 Emåskolan Folkets hus 200 Åkerskolan gymnastiksal - renovering omklädningsrum TSF Signalförstärkare Fredriksdal 60 TSF Malmbäcks skola WC 150 TSF Summa barn- och utbildningsnämnd TSF: Investeringsprojektet kommer att flyttas över till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering Budget 2015, nämndernas budgetar 20(102)

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Budgetförslag 2014-2016

Budgetförslag 2014-2016 Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budget 2009. Ram 2010, plan 2011

Budget 2009. Ram 2010, plan 2011 Budget 2009 Ram 2010, plan 2011 Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Utskott I Kommunstyrelse 1 13 ledamöter Utskott II Folkhälsoråd Nässjö lärcenter Konsument

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2010

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2010 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2010 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Teknisk servicenämnd Teknisk serviceförvaltning Nässjö kommuns organisation (politisk och förvaltning) Valberedning Kommunfullmäktige Revision

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Budget 2010. Ram 2011, plan 2012

Budget 2010. Ram 2011, plan 2012 Budget 2010 Ram 2011, plan 2012 Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Utskott I Kommunstyrelse 1 13 ledamöter Utskott II Folkhälsoråd Nässjö lärcenter Konsument

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Antagen av fullmäktige 2011-12-20 148 Innehållsförteckning Inledning... 3 Höstpropositionen... 3 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen... 3

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Diarienummer KS 20XX-XX Datum 2015-03-03 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer