KLOKA LISTAN Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté"

Transkript

1 KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

2 Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad vård aripiprazol Psykos metylfenidat (Equasym Depot) ADHD lisdexamfetamin ADHD Utgår citalopram Depression (kvarstår i Kloka Listan för äldre) perfenazin - Psykos

3 Övriga förändringar Tillfällig behandling av orostillstånd Rekommenderade läkemedel under samma rubrik. Ångestsyndrom I andra hand: mirtazapin eller escitalopram

4 Tillfällig behandling av orostillstånd alimemazin hydroxizin oxazepam Theralen Hydroxyzine, Atarax Oxascand, Sobril Alimemazin och hydroxizin bör generellt undvikas till äldre på grund av antikolinerga biverkningar. Bensodiazepiner ökar risken för konfusion och fall samt vid långvarig behandling kognitiv nedsättning.

5 Specialiserad vård Tillfällig ångest för barn och ungdomar alimemazin hydroxizin Theralen Hydroxyzine, Atarax

6 Ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi och tvångssyndrom. De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses kliniskt ha likvärdig effekt vid ångestsjukdomar. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; Ångestsyndrom; SBU-rapport Behandling av ångestsyndrom;

7 Ångestsyndrom forts I första hand sertralin Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft I andra hand escitalopram mirtazapin Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Mirtazapin, Mirtin I tredje hand klomipramin Klomipramin..., Anafranil Anafranil Retard Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre

8 Depression Klokt råd 2015 Behandla depression till fullständig remission

9 Klokt råd Behandla depression till fullständig remission Målet med behandlingen: symtomfrihet och fullständigt återställande av funktionsnivån. Följ upp patienten noggrant och optimera/titrera behandlingen kontinuerligt tills du uppnår remission. Efter remission bör behandlingen fortgå i minst 6 månader. Folksjukdom med betydande sjukdomsbörda och funktionsförlust. Mer än 50 % av patienter med depression får trots flera effektiva behandlingsalternativ ingen behandling. Endast en del av de behandlade patienterna får adekvat behandling till remission. Ofullständigt behandlad depression medför betydande kvarstående symtombörda och funktionsförlust samt ökar påtaglig risken för recidiv.

10 Depression De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses ha likvärdig antidepressiv effekt. Målet för behandling är remission. Behandlingen ska följas med validerad symtomskattningsskala. Vid otillräcklig effekt trots dostitrering och adekvat behandlingstid, bör byte av preparat övervägas. Kombination av SSRI med antikoagulantia eller trombocythämmare medför ökad blödningsrisk. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; Depression; se även Kloka Listan: Depression hos äldre

11 Underdiagnos - underbehandling Använd skattningsskalor för diagnostisk precision (MINI, SCID II) Använd strukturerad strategi och i första hand självskattningsskalor såsom PHQ-9 alt MADRS-S för att följa och optimera behandlingsutfall och justera behandling

12 Depression forts I första hand escitalopram sertralin Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft I andra hand mirtazapin Mirtazapin..., Mirtin venlafaxin Venlafaxin... Specialiserad vård klomipramin Klomipramin..., Anafranil Anafranil Retard Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

13 Specialiserad vård Depression forts I tredje hand Tillägg av litium (långtidsbehandling) litium Lithionit Depression för barn och ungdomar Tidig uppföljning av behandling är särskilt viktigt hos barn och ungdomar på grund av ökad risk för suicidtankar initialt. Behandling av barn bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin. I första hand fluoxetin I andra hand sertralin Fluoxetin Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft

14 Specialiserad vård Bipolär sjukdom Vid bipolär sjukdom är förebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen bör skötas av specialist i psykiatri. Rekommendationerna gäller även för barn och ungdomar. Farmakologisk behandling och profylax av mani och depression vid bipolärt syndrom; Bipolär sjukdom;

15 Specialiserad vård Bipolär sjukdom forts Förebyggande underhållsbehandling I första hand litium Lithionit Litium har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression. I andra hand tillägg av quetiapin Quetiapin... Seroquel Depot valproinsyra Ergenyl Depakine Retard, Ergenyl Retard Valproinsyra ska undvikas till kvinnor i fertil ålder.

16 Specialiserad vård Bipolär sjukdom forts Vid depressivt eller maniskt skov Vid depressivt eller maniskt skov ska litium åter- eller nyinsättas, eventuellt dosjusteras, samt behandling med quetiapin påbörjas. litium Lithionit quetiapin Quetiapin... Seroquel Depot En majoritet av patienterna behöver kombinationsbehandling med litium och quetiapin

17 Specialiserad vård Psykos Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i väl avvägd dos. Utvärdering bör ske efter dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och årliga kontroller av eventuella biverkningar. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre. Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre. Läkemedelsbehandling vid schizofreni; Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd;

18 Specialiserad vård Psykos forts I första hand risperidon zuklopentixol aripiprazol I andra hand olanzapin I tredje hand Risperidon, Abriact, Risperdal tablett Risperdal Consta, Rispolept Consta inj Cisordinol-Acutard, Clopixol-Acutard inj Vid agitation Abilify Abilify Maintena inj klozapin Clozapine... Olanzapin, Zalasta, Zyprexa

19 Sömnstörningar Endast användas för korttidsbehandling. Kort behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling. Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan behandling väljs. Se även Vid långvariga sömnstörningar ;

20 Långvariga sömnbesvär Utred bakomliggande orsaker innan ställningstagande till vilken behandling som ska erbjudas Kan orsakas av somatisk och/eller psykisk sjukdom Undersök även vanor kring alkohol kaffe nikotin måltider motion Diskutera sovrumsmiljö möjlighet till vistelse utomhus belysning/ljus

21 Sömnstörningar zopiklon Vid beroenderisk propiomazin Zopiklon, Imovane Propavan Propiomazin är olämpligt till äldre på grund av ökad risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar. Evidensläget för sömnmedel till barn och ungdomar är bristfälligt.

22 Nikotinberoende Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet. Om nikotininnehållande preparat används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (plåster) och kortverkande (tex tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder;

23 Nikotinberoende forts Om inte rökstopp uppnåtts med nikotinersättningsmedel I första hand bupropion Bupropion, Zyban Kan kombineras med nikotinersättningsmedel. Ska undvikas för riskgrupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. I andra hand vareniklin* Champix Var observant på nydebuterade psykiatriska symtom. *Begränsad subvention

24 Alkoholsjukdomar Klokt råd 2015 Öka användningen av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

25 Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende Målet vid behandling är att minska alkoholrelaterade problem. Akamprosat och naltrexon Båda ökar andelen behandlade med alkoholfrihet samt antalet dagar utan missbruk. Behandlingen behöver inte begränsas till specialistvård och förskrivningen bör öka. Disulfiram Användning kräver en etablerad kontinuerlig monitorering av intag och kontroll av potentiellt allvarliga biverkningar samt högt motiverade patienter.

26 Alkoholsjukdomar - återfallsprevention Akamprosat och naltrexon Evidensbaserad återfallspreventiv läkemedelsbehandling som ökar andelen alkoholfria dagar och minskar antal återfall Olika farmakologiska mekanismer Kan användas generellt inom hälso- och sjukvården i kombination med uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar

27 Alkoholsjukdomar Punktprevalensen för depression och alkoholberoende i Sverige anses vara ungefär lika I SLL användes (recept) 2013 till patienter 20 år: individer fick antidepressiva läkemedel fick återfallsförebyggande läkemedel Med andra ord det råder obalans i hur läkemedel förskrivs vid de två sjukdomarna.

28 Alkoholsjukdomar Återfallsförebyggande behandling Återfallsförebyggande behandling kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård) i kombination med uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd I första hand akamprosat naltrexon Aotal, Campral Naltrexon I andra hand aversionsbehandling disulfiram Antabus

29 Alkoholsjukdomar Abstinensbehandling oxazepam Oxascand, Sobril Behandling vid alkoholabstinens; B1-vitaminbrist tiamin Vitamin-B1 ratiopharm inj (licenspreparat) Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

30 Specialiserad vård ADHD Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning. Patienter med komplicerande samsjuklighet, t.ex. pågående missbruk, bipolär sjukdom, utvecklingsstörning eller autismspektrum-tillstånd, bör behandlas av läkare med särskild erfarenhet av dessa tillstånd. Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barnoch ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering. ADHD; Rekommendationer vid ADHD; Läkemedelsbehandling av ADHD;

31 Specialiserad vård ADHD forts I första hand metylfenidat metylfenidat metylfenidat Methylphenidate, Concerta långverkande Ritalin, Ritalina, medellångverkande, depotkapsel Equasym Depot medellångverkande, depotkapsel Medikinet, Ritalin kortverkande, tablett I andra hand atomoxetin Strattera, Vid risk för missbruk lisdexamfetamin Elvanse, Vid otillräcklig effekt av metylfenidat

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD

Läkemedelsbehandling av ADHD Ny rekommendation Den 19 maj 2008 anordnade ett expertmöte med syfte att ta fram rekommendationer för farmakologisk behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer