Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre"

Transkript

1 Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre Rätta läkemedel till äldre Patrik Mattsson Överläkare Äldrepsykiatriska teamet Psykiatri Nordväst

2 Psykisk sjukdom hos äldre Depression 5-10 % Men subsyndromala depressionstillstånd ännu vanligare och associerade med ökad sjuklighet, funktionsnedsättning och dödlighet Ångestsyndrom 6-12 % Psykossjukdom anses vara mindre vanligt Men psykotiska symtom hos 10% av 85-åringar 20 % av personer över 65 har någon form av psykisk sjukdom Ingmar Skoog 2011

3 Egentlig depression Nedstämdhet Minskat intresse eller glädje Minskad/ökad aptit, viktnedgång/uppgång Sömnstörning Psykomotorisk oro eller hämning Svaghetskänsla Värdelöshetskänslor, obefogade skuldkänslor Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet Dödstankar, självmordstankar, självmordsplaner, självmordsförsök

4 Depression hos äldre Annorlunda symtombild Inte alltid sänkt stämningsläge är tydligt! Ofta ångest som dominerar bilden Mer kroppsliga symtom (magbesvär, värk ) Många upplever att livet inte är värt att leva Ofta minnesproblem och svårigheter med planering/organisering av vardagen

5 Depression hos äldre Uppfyller ofta inte kriterier för egentlig depression Vanligt med subthreshold depression (minor/subsyndromal depression) Ofta långdraget förlopp med hög risk för återfall Spektrum från symtomfattiga till djupa psykotiska tillstånd och pseudodemens Försök till klassificering av olika depressionstillstånd utifrån symtombild och möjlig orsak Vaskulär depression Depression vid demens

6 Subthreshold depression (minor/subsyndromal depression) Minst två depressionssymtom Associerat med: somatisk sjukdom (tidigare hjärtinfarkt/stroke) psykisk sjukdom (ångestsyndrom) psykosociala faktorer (ensamhet, bristfälligt stöd, konflikter i nära relationer) suicidtankar och suicid ökad funktionsnedsättning ökad konsumtion av hälso- och sjukvård Meeks et al 2011, Polyakova et al 2013

7 Depression vid somatisk sjukdom Hjärtsjukdom % Cerebrovaskulär sjukdom % Alzheimers sjukdom % Parkinsons sjukdom 4-75 % Diabetes 9-26 % Cancer % Smärta % KOL 19 % Evans et al, Biol Psychiatry 2005 Di Marco et al, Respir Med 2006

8 Konsekvenser av depression (inklusive subthreshold depression) hos äldre Sämre följsamhet till behandling Ökad somatisk sjuklighet och dödlighet Ökat sjukvårdsbehov Längre sjukhusvistelser Sämre resultat av rehabilitering Ökad funktionsnedsättning och lidande Sänkt livskvalitet Ökad suicidrisk

9 Suicid hos äldre En fjärdedel av alla suicid i Sverige genomförs av personer över 65 år Högsta suicidtalen hos de äldsta männen Färre suicidförsök per fullbordat suicid hos äldre Högre suicidavsikt hos äldre Suicidförsök i anamnesen medför kraftigt ökad risk Många äldre som suiciderat sökte sjukvård kort tid innan (50% besökt primärvård senaste månaden, hälften sökte för somatiska besvär). Hawton & Harriss 2008, Harwood et al 2000

10 Suicid hos äldre 97% av äldre som tagit sitt liv uppfyllde kriterier för åtminstone en psykiatrisk diagnos Vanligaste diagnos var depression (recidiverande depression högst risk), men även missbruk, minor depression, dystymi och psykossjukdom ökad risk Allvarlig fysisk sjukdom, synnedsättning, neurologisk sjukdom, malignitet, familjekonflikt och ensamhet är andra riskfaktorer för suicid hos äldre Margda Waern et al 2000, 2002, 2003

11 Ångesttillstånd hos äldre Generaliserat ångestsyndrom (GAD)vanligaste ångestsjukdomen Svår differentialdiagnostik med hög samsjuklighet mellan olika ångestsyndrom och mellan GAD och depression Diagnostiska kriterier inte anpassade efter äldres ångesttillstånd PTSD sannolikt underdiagnostiserat hos äldre Symtom på ångest ses också vid demens, konfusion, psykos och somatisk sjukdom

12 Utredning Somatisk och psykiatrisk anamnes (inklusive alkohol och självmordstankar!) Somatisk undersökning inkl lab, egfr, ev ortostatiskt BT och vb DT hjärna, EKG Psykiatriskt status inkl orienteringsgrad och kognitiv bedömning (MMSE, klocktest, MOCA) Vilka läkemedel tar pat och hur går det till? Gör en läkemedelsgenomgång Kartläggning av social situation Premorbid personlighet och funktion? Information från närstående och vårdgivare!

13 Skattningsskalor kan vara till hjälp vid screening (GDS) och skattning av depressionsgrad (t ex MADRS) Men diagnos ställs utifrån DSM-kriterier Om gängse kriterier inte uppfylls trots relevanta funktionsnedsättande symtom kan diagnos ställas utifrån den kliniska bedömningen

14 Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Rationell läkemedelsanvändning vid depression SSRI utgör förstahandsval vid läkemedelsbehandling av depression hos äldre. Mirtazapin eller venlafaxin är andrahandsalternativ. I vissa fall kan behandling med mirtazapin ges som tillägg till SSRI. Irrationell läkemedelsanvändning vid depression Behandling med lugnande medel/sömnmedel utan att patienten ordinerats antidepressiv behandling. Förekommer ibland, då man uppmärksammar och behandlar ett depressionssymtom (sömnsvårigheter, oro, ångest) men inte identifierar den bakomliggande depressionen.

15 Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Rationell läkemedelsanvändning vid sömnstörning Zopiklon och oxazepam är de mest lämpliga preparaten att använda vid sömnstörning hos äldre, förutsatt att en bakomliggande orsak som kräver annan behandling uteslutits. Zopiklon utgör förstahandsval. Olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid sömnstörning Bensodiazepiner med lång verkningstid ska undvikas (diazepam, nitrazepam, flunitrazepam). Risk för såväl dagtrötthet, som kognitiva störningar och fall föreligger med dessa preparat.

16 Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid sömnstörning Propiomazin är besläktat med fentiazinerna. Förutom att det kan ha en så pass lång verkningstid att det ger dagtrötthet, så kan det framkalla extrapyramidala symtom, bl.a. restless legs. Alimemazin är också en fentiazin, tillika ett högdosneuroleptikum, som kan orsaka såväl sedation som extrapyramidala symtom. Det är också antikolinergt. Påtagliga antikolinerga egenskaper har också hydroxizin och prometazin som ibland ordineras som sömnmedel.

17 Depression Effekten av antidepressiva läkemedel inträder senare hos äldre än hos yngre. I första hand citalopram Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos äldre på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger ökad blödningsrisk. I andra hand mirtazapin Redan måttligt nedsatt njurfunktion kan kräva dosreduktion.beakta interaktionsrisk med warfarin.

18 Ångest Kortvariga ångestbesvär och eventuellt initialt vid SSRI-terapi: oxazepam Långvarig ångest: citalopram Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos äldre på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger ökad blödningsrisk.

19 Sömnstörningar Uteslut läkemedelsbiverkningar, somatiska och psykiska orsaker till sömnproblem. Använd i första hand icke-farmakologisk behandling. Vid läkemedelsbehandling bör kort behandlingstid eftersträvas. Intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling. zopiklon

20 Psykostillstånd hos äldre Nydebuterade psykotiska symtom i hög ålder Vanföreställningssyndrom Mycket sent debuterande schizofreniliknande sjukdom (Howard, Rabbins, Seeman, Jeste, 2000) Psykotiska symtom förekommer även vid depression, demens, konfusion, somatisk/neurologisk sjd

21 Konfusion Akut förvirringstillstånd utlöst av kroppslig sjukdom eller skada Medvetandestörning, minnesstörning, nedsatt orienteringsförmåga, feltolkning av sinnesintryck Växlingar mellan vakenhet sömn Under-/överaktivitet

22 Konfusion Åtgärda underliggande somatisk orsak Se över medicinlista! Misstänk och rensa framför allt bort preparat med risk för kognitiva biverkningar: Läkemedel med antikolinerg effekt, bensodiazepiner, opioider, dopaminerga medel vid parkinson

23 Konfusion - behandling Lugn och ljus miljö, god omvårdnad Läkemedelsbehandling kan ges för sömnstörning (Zopiklon, Heminevrin), oro (Oxascand), psykotiska symtom och aggressivitet (Haldol, Risperdal) men med försiktighet

24 BPSD Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) Ångest, nedstämdhet, irritabilitet, hallucinationer, vanföreställningar, psykomotorisk agitation, aggressivitet, vandrande beteende, ropande, sömnstörning, apati

25 Behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Uteslut somatiska orsaker till symtomen Se över läkemedelslista Kartlägg och åtgärda utlösande orsaker t ex i samband med omvårdnad, under-/överstimulering I första hand omvårdnadsåtgärder I andra hand kan läkemedelsbehandling prövas Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid BPSD, 2008

26 Somatiska orsaker till beteendemässiga och psykiska symtom vid demens kardiovaskulär sjukdom kronisk obstruktiv lungsjukdom infektion smärta neuropati anemi metaboliska tillstånd (njursvikt, uttorkning, hyponatremi, hypo- /hyperglykemi, leversvikt, hypo-/hypertyreos, hypercalcemi) malnutrition törst inkontinens förstoppning Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. J Gerontol Med Sci 2003;58A:

27 Se över läkemedelslistan Översyn och ställningstagande till utsättning av preparat med potentiellt negativ CNS-påverkan Om grundbehandling vid Alzheimers sjukdom inte redan är insatt, överväg insättning för att förbättra kognitiv förmåga. Tidig behandling med demensläkemedel kan minska risken för utveckling av BPSD

28 Behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Begränsat stöd för farmakologisk behandling Vid nedstämdhet, irritabilitet och agitation kan SSRI prövas citalopram Vid svår oro kan kortverkande bensodiazepin prövas oxazepam Vid agitation och aggressivitet kan NMDA-receptorantagonist prövas memantin

29 Antipsykotiska läkemedel bör undvikas vid demens Antipsykotiska läkemedel bör undvikas på grund av risk för allvarliga cerebrovaskulära biverkningar och ökad mortalitet. Vid allvarliga psykotiska symtom och aggressivitet kan risperidon prövas Vid behandling bör uppföljning göras senast efter två veckor och ställningstagande till utsättning göras regelbundet. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid BPSD 2008 Expertrådet för geriatriska sjukdomar 2014

30 Läkemedelsbehandling - sammanfattning SSRI förstahandsval vid depression och ångest TCA olämpligt till äldre Liksom övriga preparat med antikolinerg effekt Obs ökad blödningsrisk samt risk för hyponatremi med SSRI/SNRI Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Försiktighet med antipsykosmedel, ges endast vid uttalade psykotiska symtom samt ska undvikas vid demens

31 Vad är effekterna av behandling? Antidepressiv läkemedelsbehandling är effektiv vid behandling av äldre, inklusive sjukhuspatienter med svår kroppslig sjukdom Antidepressiv behandling kan minska mortalitet i somatisk sjukdom Antidepressiv läkemedelsbehandling vid depression och kroppslig sjukdom minskar överskottsnedsättning i fysisk funktion Cochrane database of systematic reviews 2001 Evans 1993, Bogner et al 2007, Gallo et al 2007 Evans et al, Am J Geriatr Psychiatry 2001

32 Icke-farmakologisk behandling Kom ihåg att KBT rekommenderas i riktlinjer för behandling av depression och generaliserad ångest hos äldre Fysisk aktivitet i tillägg till eller som alternativ till antidepressiv läkemedelsbehandling har effekt vid egentlig depression hos äldre Social aktivitet har visats förebygga depression hos äldre Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen 2010 Blumenthal et al, Arch Intern Med 1999 Forsman et al, J Aging Health 2011

33 Collaborative care en utvecklingsmöjlighet? Samarbete mellan psykiatri och primärvård Care manager som stöd för både läkare och patienter i primärvård Intervention med läkemedelsbehandling eller psykoterapi Studier på äldre har visat effekt på depression, självmordstankar, fysisk funktion och livskvalitet Hunkeler et at BMJ 2006 Alexopoulos et al BMJ 2009

34 Rekommenderad läsning Kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri Kloka listan avsnittet Äldre och läkemedel Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsverkets rekommendationer vid BPSD

35 Stockholms läns läkemedelskommitté Expertrådet för geriatriska sjukdomar Klokt råd 2014 Undvik propiomazin och tramadol till äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 PSYKIATRI Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 Psykoser 806 Demens 815 Sömnstörningar RAGNAR ASPLUND LANDSTINGETS FOU-ENHET, JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING, ÖSTERSUND

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Depression i primärvård

Depression i primärvård Vårdprogram för handläggning av Depression i primärvård Arbetsgrupp: Charlotte Joborn, distriktsläkare, basenhetschef Hälsocentralen Esplanaden Magdalena Edner, basenhetschef Norrlidens vårdcentral Avin

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd med förhöjd risk för

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Riktlinje depression 2014 sfbup Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Håkan Jarbin, med dr, leg psykoterapeut, SFBUP och BUP Halland Anne-Liis von Knorring, professor emerita,

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Demens Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Demens Huvudansvarig för rapporten är Prof. Lars-Olof Wahlund ISBN 91-85211-08-7 Forum för kunskap

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare

Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? Sonja Klingén Verksamhetschef Ulla-Britt Mattsson Vårdenhetsöverläkare 2010 11 09 Vi disponerar tiden så här Allmänt om demens Något om viktiga demenssjukdomar

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN?

SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN? SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN? FÖRELÄSNING FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL OCH BISTÅNDSBEDÖMARE av Malgorzata Szmidt Överläkare, äldrepsykiatri, Akademiska sjukhuset, 2014 DISPOSITIOIN Lite

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2)

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Läkemedel i Äldrevården Revisionskontoret har på vårt uppdrag granskat

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom 1064 Psykiatri Håkan Jarbin, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Psykiatrin i Halland Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Mussie Msghina, Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer