Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom"

Transkript

1 Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008

2 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER NCFF:s webbplats 5 Nyhetsbrev 6 Publicerat 6 Seminarier och konferenser 7 Utställare 7 Mässor 8 Skoldagarna i Malmö 8 Skolforum 8 Mötesplatser 8 Kungshögsskolan i Oxie 8 Löddesnäs i Lomma 8 Nynäshamn Naturskola 9 Föreläsningar 9 Utmaningar 9 Hoppa skutta lek och lär 9 Gå och cykla till skolan Nätverket för trygga och säkra skolvägar 10 På väg av egen kraft! 10 Utenavet 10 Utenavet 10 Årets idrottslärare 11 Övriga projekt 11 Hunted in Örebro 11 Tankesmedjan 12 Stipendium 12 Ämnesråden 12 Riksstämman för hälsosamt lärande 12 Ute är inne 13 Naturen, äventyret och rörelse 13 Programmet Dans i skolan 13 Maten i skolan 13 Mat och rörelseglädje pärmen. 14 Konferenser föreläsningar, maten i skolan 14 Internationella insatser 14 HEPA Europe 14 International Walk to School 15 Walk 21 Barcelona Forsknings och utvecklingsprojekt 15 NCFF:s Vetenskapliga råd 15 Dans i skolan 15 Utdelande av forskarstipendium 16 Vilken forskning pågår idag? 16 Att främja daglig fysisk aktivitet på gymnasieskolor 17 Kunskapsöversikt hälsa och lärande 17 Hälsofrämjande arbete vid skolor i Sverige 18 Inslag i NCFF:s löpande verksamhet 18 Forskning knuten till folkhälsa inom ÖU 18 Medverkan i utvecklingen vid Örebro universitet 19 Förebyggandets konst 19 Medverkan i nationellt och internationellt forskningsarbete 19 Publikationer 19 Vetenskapliga artiklar 19 Konferenspresentationer 20 Böcker och bokkapitel 20 Andra rapporter 21 EKONOMI 21 Verksamhetens intäkter 21 Verksamhetens kostnader 21 STYRELSEN 22 VETENSKAPLIGA RÅDET (VILANDE) 22 REFERENSER 23 SAMVERKANSPARTER 26 Samverkansparter 26

3 Femte verksamhetsåret Bakgrund Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) finns sedan starten våren 2004 beläget på Örebro universitet med ny organisatorisk hemvist på HumUS akademin. Den 1 maj 2006 fick NCFF ett utökat uppdrag att även arbeta för god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter hos barn och ungdom (SFS 2006:187)[1] Den 5 maj samma år fick NCFF ett tilläggsuppdrag (U206/3487/S) att stödja dans i skolan genom att stärka verksamheten med att främja och utveckla dans med flickor och pojkar i skolan [2]. Skolans mål är att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön NCFF ska utifrån skolans övergripande mål och riktlinjer stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och andra hälsofrämjande verksamheter genom att: verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, goda matvanor samt barns och ungdomars lärande och utveckling. verka för en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer. sprida erfarenheter och lärande exempel från arbetet inom ämnet hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt andra närliggande områden. stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt Sammanfattning Under 2008 har 16 personer varit anställda med medel förvaltade av NCFF/Örebro universitet. NCFF har i samverkan med andra aktörer arrangerat och föreläst vid tjugfyra konferenser och utbildningstillfällen, inbjudit till åtta mötesplatser, deltagit som utställare vid sex mässor samt medverkat vid trettio kvalificerade möten i olika nationella och internationella projektgrupper under året. Sedan starten 2004 har skolor och ca personer deltagit i våra arrangemang, vilket motsvarar 40 % av landets grund- och gymnasieskolor. Under verksamhetsåret har NCFF redovisat regeringsuppdraget Att stärka verksamheten med att främja och utveckla dans med flickor och pojkar NCFF har återigen koordinerat den nationella utmaningen Gå och Cykla till skolan där 270 skolor från hela landet deltagit. Arbetet har skett i nära samarbete med Säker och lekvänlig skolväg, Stockholms läns landsting [3]. Samarbetet med 2

4 andra nationella aktörer kring detta projekt har lett till etablerandet av ett nationellt nätverk som fått namnet På väg av egen kraft! Nätverket för trygga och säkra skolvägar. NCFF är invald som ledamot i Livsmedelsverkets nyetablerade strategigrupp för konsumentfrågor. Föreståndare har utsetts till ledamot av regeringens nationella råd för alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor. Under 2008 har NCFF publicerat 4 elektroniska nyhetsbrev varav två temanummer: Gymnasieskolan, Forskning. Kontaktkatalogen Ut i naturen och ha kul har uppdaterats och i samverkan med Naturvårdsverket distribuerats ut till samtliga grundskolor i landet. En samlad bedömning I huvudsak utvecklas hälsan positivt i Sverige. De orosmoln som funnits tidigare har rört den psykiska hälsan, en ökande övervikt och fetma samt ökad alkoholkonsumtion, särskilt bland unga. Det psykiska välbefinnandet ser emellertid ut att ha ökat bland både vuxna och de flesta skolbarn sedan 2000-talets början. Undantaget är 15-åriga flickor där de psykiska besvären har fortsatt att öka. Ökningen av övervikt och fetma har stannat av bland vuxna och möjligen även bland barn. Alkoholkonsumtionen ökar inte längre utan har minskat bland skolungdomar, framförallt de senaste två åren. Det stora flertalet ungdomar mår bra. Samtidigt ökar utsattheten och ohälsan i vissa ungdomsgrupper. Flickor i alla åldrar uppger i högre grad än pojkar att de mår dåligt. En ökande andel ungdomar upplever stress, huvudvärk, ångest, sömnbesvär och svårigheter att hantera vardagen. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning av skolbarns hälsovanor ökade andelen 15-åriga flickor som uppger att de har psykiska besvär från knappt 40 procent 1985 till över 60 procent 2005 [4]. Data om barns vikt och längd visar i olika studier att procent av barnen är överviktiga, varav 2 8 procent är feta. Resultat från olika studier tyder på att förekomsten av övervikt och fetma bland barn har ökat mellan två och fem gånger sedan mitten av 1980-talet, vilket speglar den internationella trenden. Dock kan ett visst trendbrott konstateras i vissa åldrar hos barn i svenska studier [5]. Under 2008 har tre rapporter om viktsutvecklingen bland svenska barn publicerats. Enligt den ena rapporten, från Göteborg, ökade övervikt och fetma bland 10- åringar markant mellan 1984/85 och 2000/01 för att sedan plana ut bland pojkar och tydligt minska bland flickor. Ett snarlikt mönster sågs i den andra rapporten, från Stockholm, där andelen av 10-åringar som var överviktiga eller feta var oförändrad bland pojkar och sjönk bland flickor mellan åren 1999 och 2003 [6,7]. I den tredje studien från Statens folkhälsoinstitut har man sammanställt skolhälsovårdsstatistik om andelen barn (10 år) med fetma från Karlstad, Umeå, Västerås och Ystad. Studien visar att andelen med fetma har minskat från 4,9 procent läsåret 2003/2004 till 4,4 procent 2004/2005 och 3,6 procent 2005/

5 Detta innebär en reducering av andelen barn med fetma med mer än en fjärdedel [8]. Det finns inga säkra förklaringar till utvecklingen under de senaste åren. Frågan om övervikt har dock fått stor uppmärksamhet. Många skolor har troligen ökat möjligheterna till fysisk aktivitet och förbättrat utbudet av bra mat. Det är åtgärder som har dokumenterad effekt [8]. En svensk studie av 11, 13- och 15-åringar år 2006 jämfört med år 2002 tyder på att barns intag av grönsaker och frukt har ökat och deras intag av godis och läsk har minskat [4]. Likaledes tyder en svensk studie på att 7-9-åringars fysiska aktivitet har ökat från år 2000 till år 2006 [9]. Tandläkarförbundet säger i sin rapport: Kartläggning av barns mellanmål på förskolorna våren 2008 att det är tydligt att förskolorna tagit intryck av informationen om sockrets skadeverkningar och betydligt färre förskolor är för tre år sedan serverar idag sötade mellanmål och fler avstår helt från sötade mellanmål. Fler förskolor har också policyer för mellanmålen [14]. Barns fysiska aktivitet visar en liknande utveckling som de vuxnas situation då de senaste decennierna har inneburit minskad aktiv transport, ökat stillasittande och ökat bilåkande. Dock behöver barns behov av rörelse och utomhusvistelse ses ur ett helhetsperspektiv då det inte enbart täcks genom enskilda platser som lekplatsen, skolgården eller bostadsgården. Barns tillgång till det offentliga rummet och deras rörelsefrihet till viktiga destinationer är också avgörande. Idag är barns rörelsefrihet begränsad bland annat genom långa avstånd till målpunkter, hög trafikvolym och höga hastigheter på motorfordon, samt otrygga skolvägar. Åtgärder som sänker trafikens hastighet i bostadsområden, runt förskolor och skolor, och fortsatta satsningar på trafikseparerade gång- och cykelbanor är här viktiga för att säkra barns frihet att röra sig till fots och på cykel [10]. Under 2008 har flera viktiga saker skett. Myndigheterna på skolområdet har ombildats. Myndigheten för skolutveckling, som var en av NCFF:s viktigaste samarbetsparters har lagts ner och verksamheten har flyttats över till Skolverket. Regeringen presenterade i början av året propositionen: En förnyad folkhälsopolitik [11] där NCFF omnämns i positiva ordalag: NCFF är en viktig aktör för det hälsofrämjande arbetet i skolan. NCFF stödjer skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdom. I utredningen om en ny lärarutbildning omnämns NCFF som ett av de nationella resurscentra som finns idag [12]. Dessa centra arbetar för både skolan och lärarutbildningen, men utredaren konstaterar att skolans verksamhet är bättre på att utnyttja dessa centrums kompetens och material än vad lärarutbildningarna har gjort. I utredningen förslås att det skall finnas ämnesdidaktiska centra för tre 4

6 centrala ämnen, fyra större områden (däribland idrott och hälsa) och nio ämnen (däribland fritidspedagogik). Högskoleverket fick i somras i regeringens uppdrag att utvärdera befintliga resurscentra. Resultatet av denna studie, som presenteras i februari 2009, kommer också - menar lärarutbildningsutredaren - att tjäna som underlag för uppbyggnaden av nya centra. Under året har NCFF presenterat sin verksamhet på Utbildningsdepartementet vid två tillfällen och för styrelsen vid Örebro universitet vid ett tillfälle. Vid årets avslutande styrelsemöte gjordes en summering av NCFF:s verksamhet, som utvecklats på ett positivt sätt under de fem år som gått sedan det första styrelsemöte den 24 januari Detta var före rekryteringen av personalen till NCFF, som började arbeta under våren Samarbetet med många olika partners har förmerat de insatser som NCFF kunnat genomföra på ett otroligt sätt. Bilden av NCFF i media har också varit positiv. I både fackförbundens tidskrifter och dagstidningar har många olika verksamheter vid olika skolor lyfts fram. En analys av hur NCFF förekommer på internet visar att NCFF under senaste året hade förekomst på en hög nivå jämfört med andra centra. I denna rapport ger vi en översiktlig bild av verksamhetens resurser, insatser och resultat. Personal Under året har 16 personer varit knutna till NCFF varav 13 st. med minst 50 % tjänstgöringsgrad under sex månader eller mer vilket motsvarar ca 9,3 heltidstjänster under året. Åtta personer har haft sin arbetsplats på kansliet i Örebro. Titel Namn Tjänst Anställd Föreståndare Charli Eriksson 50 % Kanslichef Johan Tranquist 100 % Informatör Camilla Bergholm 100 % Informatör Verksamhetskoordinator Peter Göttinger Mariann Palmér 100 % 100 % Forskningsassistent Catarina Palmér 80 % Projektassistent, Dans i skolan Regina Alexandersson 100 % Projektassistent, Dans i skolan Hillevi Karlsson 100 % Projektsekreterare Camilla Ulvmyr 80 % Projektassistent, Friluftsliv Thomas Malmsten 50 % Projektassistent, Dans i skolan Eliza Carlsson 100 % Projektassistent, Dans i skolan Danspedagog Dans i skolan Danspedagog Dans i skolan Danspedagog Dans i skolan Danspedagog Dans i skolan Johan Thyni Anna Strandberg Hans Eriksson Patrik Häggström Linda Hyensjö 50 % 100 % 48 % 50 % 36 % 50 % Genomförda insatser 2008 NCFF:s webbplats NCFF har en nättjänst som innehåller såväl information om NCFF som en databas med lärande skolexempel från hela landet. Webbplatsen fungerar som en nätburen informationscentral och fokuserar informationen kring fyra huvudteman, Fysisk aktivitet i skolan, Maten i skolan, Utomhuspedagogik och 5

7 Dans i skolan. Webbplatsen innehåller fakta, praktiska verktygslådor, utbildning/fortbildning, pedagogens verktyg, läsfönster och länkar. På webbplatsen kan man även prenumerera och ladda ner NCFF elektroniska Nyhetsbrev. Antal besökare till webbplatsen visar i år på en minskning av besöksantalet jämfört med föregående år. Besöksantalet på hemsidan har minskat för andra året i rad, en anledning kan vara att NCFF inte har någon egen domän utan återfinns på universitetets domän under rubriken; Nationella center. År Besökare Sidvisningar Ingångssida Ensidesbesök Sidvisningstid s s s s Nyhetsbrev NCFF ger sedan starten 2004 ut ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har utkommit med fyra nummer under Två av numren har varit av mer allmän karaktär och innehållit nyheter från NCFF, omvärldsbevakning av aktuella nyheter inom centrumets samlade verksamhetsfält. Två av numren har haft karaktären av temanummer med följande fördjupning: Gymnasieskolan - Nr Forskning Nr Antalet prenumeranter har stadigt ökat år från år och under 2008 ökade antalet prenumeranter med 19 %. Prenumeranter År Antal Publicerat 2008 producerade NCFF Ut i naturen och ha kul för tredje året i följd. Syftet med publikationen är att underlätta och främja kontakten mellan skolor och organisationer som arbetar med friluftsliv, natur och utomhuspedagogik. Katalogen innehåller även stöd och fakta som kan stimulera och underlätta det pedagogiska arbetet i skolan. I resurskatalogen finns ca 40 organisationer presenterade och ett antal artiklar, som ska inspirera till friluftsliv och vidareutveckling av utomhuspedagogik i skolan. En artikel, som rönt uppskattning, handlar om hur man ska kunna utveckla utomhuspedagogik på gymnasienivå. Med stöd av Naturvårdsveket har katalogen distribuerats ut till landets samtliga grundskolor. I övrigt har katalogen delats ut på NCFF:s kurser och konferenser samt till samverkanspartners i olika sammanhang. 6

8 Fyra stycken faktablad kring våra teman, maten i skolan, utomhuspedagogik, fysisk aktivitet och dans har också producerats. Till våra särskilda utmaningar och kampanjer har vi tagit fram broschyrer, affischer och vykort som vi använt i marknadsföringen av aktiviteterna. Därtill kommer rapporter inom dans och FoU som presenteras senare i årsrapporten. Ut i naturen och ha kul: (nytryck) Tips om friluftsliv och utomhuspedagogik för skolbarn och ungdomar. Faktablad Maten i skolan Fysisk aktivitet i skolan Utomhuspedagogik i Skolan Dans i skolan Övrigt Broschyr Gå och cykla Vykort Gå och cykla Affisch Gå och cykla Vykort Hoppa, skutta, lek och lär Vykort Hunted in Örebro 6000 ex ex 5000 ex 5000 ex 5000 ex 1000 ex 9000 ex 1000 ex 4000 ex 1000 ex Seminarier och konferenser Seminarier och konferenser är en viktig form för att kunna sprida information och kunskap från NCFF:s verksamhetsfält. Seminarierna och konferenserna är också tillfällen till opinionsbildning, mötesplatser för erfarenhetsutbyte och samtal kring aktuella frågor, och nätverksskapande aktiviteter. Några exempel på konferenser där NCFF varit arrangör eller medarrangör: Livsviktigt om barns hälsa, skola och samhälle Kiruna Mat för pigga barn smak för alla sinnen Kiruna Vägen till framgångsrikt folkhälsoarbete Örebro Livsviktigt Tranås Reflexion kring prevention Örebro Barns lek, hälsa, lärande och utveckling Jönköping Samspelet mellan hälsa och lärande Malmö Nordic Conference on Health, Participation and Effects of Sports and Exercise Halmstad Förebyggandets konst Örebro Utställare I samband med större konferenser och liknande har NCFF medverkat som utställare, med eget material, referenslitteratur samt marknadsföring av andra konferenser och aktiviteter: Viktig, ung och stolt, Region Västra Götaland Göteborg 7

9 Medmänsklighet, barnets rätt - Barnrättsakademin Örebro SVEBI konferensen Idrott, skola och samhälle Örebro Reflexion kring prevention, Örebro universitet Örebro Idrott och hälsa konventet, GIH Stockholm. Skoldagarna i Malmö Skolforum Mässor NCFF deltog också med egen monter vid Skoldagarna oktober i Malmö. Antal besökare under dessa tre dagar var Målgruppen för mässan var personalgrupper inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I montern bjöd vi på filmvisning, tävlingar: Pröva din lukt, känsel och hörsel och allt vårt material. Monteraktiviteterna var populära och drog besökande till montern. Det årligen återkommande Skolforum genomfördes på Älvsjömässan, Stockholm oktober med drygt besökare. NCFF var en av utställarna i Friluftsrådets monter. Koordinator i montern var Thomas Malmsten från NCFF. Tema för verksamheten var friluftsliv. Montern var välbesökt och många besökare deltog i NCFF:s utomhuspedagogiska aktiviteter och tog del av det material som delades ut. Mötesplatser Mötesplatser är en beprövad aktivitet och arbetsform. En mötesplats arrangeras på en skola som i sig är ett lärande exempel på hur man kan arbeta med fysisk aktivitet, goda matvanor, hälsa och lärande. Andra skolor - vanligtvis ca 5-10 skolor - får ta del av skolans arbete samt i caféform samtala kring olika utvecklingsfrågor inom ämnet. Följande teman och mötesplatser har genomförts: Gymnasieskolan Örebro Dans i skolan Mora Utomhuspedagogik Oxie Utomhuspedagogik Lomma/Bjärred Dans och utomhuspedagogik Göteborg Gymnasieskolan Örebro Utomhuspedagogik Nynäshamn Maten i skolan Kramfors Kungshögsskolan i Oxie Löddesnäs i Lomma Den 29 april genomfördes den första Mötesplatsen med 35 deltagare från skolor i sydvästra Skåne. Programmet var omfattande och tonvikten hade lagts på konkreta pedagogiska inslag. Därutöver presenterades även pedagogiska metoder inom utomhuspedagogik. Deltagarna var mycket nöjda och uttryckte önskemål om uppföljande temadagar inom ramen för det nätverk som bildades vid tillfället. Den 16 september arrangerades en mötesplats i, Lomma kommun, med 42 deltagare. Även under denna mötesplats var fokus på konkret verksamhet och erfarenhetsutbyten. I trivsam miljö, Naturbas Domedeja och i Alnarpsparken, genomfördes på 15 stationer ett varierande utbud av utomhuspedagogiska 8

10 aktiviteter. Även vid detta tillfälle visade utvärderingen på behovet av ytterligare fortbildning inom ämnesområdet. Nynäshamn Naturskola Den 25 november genomfördes en inspirationsdag kring utomhusmiljö och utomhuspedagogik vid den vackert belägna Naturskolan Nynäshamn. Programmet för dagen innehöll en mycket intressant och inspirerande föreläsning av inbjudna Petter Åkerblom som representerar Movium Centrum för stadens utemiljö och SLU Sveriges lantbruksuniversitet. Efter lunch gick sedan hela gruppen ut och lät sig inspireras av naturskolans egna pedagoger Mats Wejdmark och Robert Lättman. Utematte och uteengelska stod på schemat. Deltagarna fick också en hel del material med sig hem, bland annat NCFF:s temanummer kring Utomhuspedagogik och dagen gav också NCFF nya prenumeranter till Nyhetsbrevet. Vid samtliga Mötesplatser har deltagarna fått en hel del material som dokumentation, bland annat allmänt material om NCFF och det temanummer kring utomhuspedagogik som NCFF producerat för ändamålet. Mötesplatserna har också gett NCFF nya prenumeranter till Nyhetsbrevet. Föreläsningar NCFF:s personal har anlitats som föreläsare vid många konferenser och utbildningar under året, både nationellt och internationellt. Temat och målgruppen varierar. Dessutom föreläsare NCFF regelbundet för studenter på Örebro universitet och i vissa fall även på andra universitet och högskolor. Se detaljerad förteckningen på sidan 21 och 22. Utmaningar NCFF har sedan starten utmanat skolor att skriva och berätta om sitt arbete inom vårt verksamhetsfält. Utmaningarna har varit ett fungerande verktyg för att snabbt skanna av och samla in goda lärande exempel på framgångsrikt arbete kring mat, fysisk aktivitet, hälsa och lärande i skolan. Totalt har 760 skolor deltagit i NCFF:s samtliga utmaningar. De inkomna bidragen har sedan lyfts fram genom vår databas, i våra nyhetsbrev, på regionala konferenser och seminarier. Lokala mötesplatser har också arrangerats kring dessa verksamheter. Årets utmaningar har varit: 1. Hoppa, skutta, lek och lär - fritidshemmen (72 bidrag) 2. Gå och cykla till skolan - för årskurs F-6 NCFF, Sthlm län. (270 bidrag) Hoppa skutta lek och lär Hur använder ni utemiljön, utan att äventyra känslan och förståelsen för naturen, för att stimulera till fysisk aktivitet och för att grundlägga hälsofrämjande vanor hos både pojkar och flickor? Hoppa skutta lek och lär, har vänt sig mot fritidshemmen och har pågått under hösten Vi har fått in 72 bidrag från Sveriges fritidshem som vi nu hoppas kunna sprida vidare som goda exempel. Juryn har bestått av representanter från Lärarförbundet, Naturskolan i Örebro, NCFF och Skogen i skolan. Första till tredje pris var stimulansbidrag, fjärde och femte pris var aktivitetslådor och sjätte 9

11 och sjunde pris var avgiftsfritt deltagande i Riksstämman för hälsosamt lärande :a Eriksdalsvillan s fritidshem, Stockholm kr 2:a Musikugglan Tant Grön, Karlskrona kr 3:a Kållekärrskolans fritidshem, Tjörn kr Gå och cykla till skolan 2008 För tredje året i rad har NCFF tillsammans med Säker och lekvänlig skolväg, Stockholms län genomfört den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Utmaningen har pågått mellan september och november och har engagerat 270 skolor runt om i landet vilket är mer än dubbelt så många jämfört med Spridningen har varit från Kiruna långt upp i norr till Malmö längst ner i söder. Första till tredje pris tilldelades olika summor av stimulansbidrag, medan fjärde och femte pris tilldelats pedagogiska verktyg. Utöver detta har två aktivitetslådor lottats ut bland alla dem som deltagit. Utmaningen har även engagerat 27 kommuner som aktivt deltagit i utmaningen genom att själva uppmuntra och uppmärksamma sina bästa regionala skolor och tilldelat dem egna priser. Vi planerar redan nu för utmaningen Gå och cykla till skolan 2009 och räknar då med att ännu fler skolor kommer att anmäla sig. 1:a Långedragskolan, Göteborg kr 2:a Mariebergsskolan, Luleå kr 3:a Mjälgaskolan, Borlänge kr NCFF är också medlem i det internationella nätverket International walk to School På väg av egen kraft! Utenavet Nätverket för trygga och säkra skolvägar I mars 2008 tog NCFF tillsammans med Säker och lekvänlig skolväg i Stockholm initiativet till en nationell samverkansgrupp kring barns aktiva transport till och från skolan. Syftet med gruppen har varit att få igång ett samarbete för att utbyta erfarenheter och idéer, arbeta mer strategiskt nationellt med till exempel gällande riktlinjer och att få fler barn och ungdomar att gå och cykla till och från skolan för hälsan, miljön och trafiksäkerheten. Gruppen har antagit namnet På väg av egen kraft! Nätverket för trygga och säkra skolvägar och har under året träffats fyra gånger. Idag består gruppen av 12 aktiva organisationer (Föräldraalliansen, Naturvårdsverket, Statens folkhälsoinstitut, SKL, På egna ben, Centrum för folkhälsa, Riksidrottsförbundet, NCFF, Säker och lekvänlig skolväg, Vägverket, Trafik polisen, NTF) och vi arbetar hela tiden för att vi ska bli fler. Utenavet Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Utenavet består av E J Ljungbergs Utbildningsfond, SLU Movium, CMU Linköpings universitet, Friluftsfrämjandet, Skogen i Skolan, Naturskoleföreningen och NCFF. Utenavet är en gemensam plattform för organisationer och myndigheter som ser utomhusmiljön som arena för pedagogiskt arbete bland barn och vuxna. 10

12 Utenavet sprider goda exempel på utomhuspedagogik och platsens betydelse för lärandet. Utenavet erbjuder utbildningsmöjligheter och informerar om läromedel, universitetskurser och andra aktiviteter. Utenavet uppmärksammar myndigheter och beslutsfattare på att pedagogiskt arbete bland barn och vuxna måste bedrivas både ute och inne. Förståelsen måste öka för natur- och kulturupplevelser som metod för att levandegöra läroplanens intentioner och kunskapsmål. Utenavet arbetar för att sambandet mellan utomhusvistelse, lärande, lek och hälsa skrivs in i de nationella styrdokumenten för förskola, skola och gymnasium. Utenavet arbetar för att de nationella styrdokumenten ska tydliggöra skolans ansvar för att undervisning kan bedrivas både utomhus och inomhus. Utomhusverksamhet är nödvändigt för barns och vuxnas allmänbildning och kulturkompetens. Utenavets arbete under 2008 har till stor del bestått av att planera inför konferensen Ute är inne september Andra uppgifter som varit aktuella har varit den samverkan som sker inom Utenavet och med andra högskolor, universitet och övriga organisationer som har motsvarande verksamhet. Inte minst har diskuterats hur vidareutveckling av utomhuspedagogiska metoder kan ske i skolorna. Nätverket har träffats och haft möte vid 6 tillfällen under året. Utenavets hemsida (www.utomhuspedagogik.se) och riktlinjer för Utenavets verksamhet har diskuterats. En mindre Tankesmedja har också planerats för alla lärarutbildare i Falun den mars 2009 på temat Utemiljöns plats i lärarutbildningen. Årets idrottslärare I samarbete med Varsam AB, Svenska idrottslärarföreningen/lärarnas riksförbund, och Ämnesrådet för Idrott och hälsa/lärarförbundet har NCFF delat ut ett stipendium på kr. Stipendiet tilldelas en lärare inom skolväsendet som genom sin kunskap, kreativitet och entusiasm gjort särskilda insatser för utvecklingen av ämnet Idrott och hälsa. Juryn var i år enig om att låta 2008 års stipendium delas lika mellan två kandidater som utifrån olika perspektiv och genom värdefulla insatser bidragit till att utveckla ämnet idrott och hälsa. Kent Andersson, Idrottslärare Skogstorpsskolan i Kumla Lena Hammar, Idrottslärare och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Örebro Hunted in Örebro Övriga projekt Den 27 november anordnade NCFF spelaktiviteten Hunted in Örebro tillsammans med en grupp gymnasieelever från Virginska skolan i Örebro. Aktiviteten vände sig till Örebros alla gymnasieelever och fungerade som en slags nutidsorientering i stadsmiljö. Med hjälp av karta och mobiltelefon fick deltagarna i uppdrag att ta sig runt till utvalda platser, lösa gåtor och utföra olika praktiska 11

13 uppdrag. Alla med historisk anknytning och uppbyggt kring temat - spöken. All kommunikation mellan deltagare och spelledare skedde via sms och mms. Totalt deltog 40 elever från fem olika gymnasieskolor i Örebro. Tankesmedjan Stipendium För att utveckla Svenskt Friluftsliv och stimulera intresset för naturen arrangerar Friluftsrådet en Tankesmedja mars på Sånga Säby. Rubriken för det omfattande programmet var Fritt fram för friluftsliv. Cirka 200 deltagare hade samlats och man kom främst från kommunal verksamhet, skolvärlden och organisationer inom Svenskt friluftsliv. NCFF bidrog med ett föredrag i plenum, en workshop på temat friluftsliv och utomhuspedagogik där även övriga organisationer från Utenavet medverkade. NCFF bidrog även med tre praktiska workshops: Pedagogisk naturstig, Sagostig och Filosofisk promenader. NCFF har tillsammans med Ljungbergsfonden för tredje året i rad delat ut två stipendier på kr var, till lärare som arbetar förtjänstfullt med utomhuspedagogik i sin undervisning. Årets stipendium delades ut till Christina Lönnström-Hagberg Nordanö-Lunds skola i Krylbo och Maria Hammarsten Gräshagsskolan i Jönköping. Ämnesråden Riksstämman för hälsosamt lärande NCFF har inbjudit ämnesråden och nämnder till fortsatt samråd. Styrelsens lärarrepresentant Åsa Wiberg och kansliet bjöd in till träff i Stockholm. Närvarande ämnesråd: Lärarförbundet, Ämnesrådet idrott och hälsa Lärarförbundet, Arbetsmiljörådet Lärarförbundet, Ämnesrådet för hushållsvetenskap Lärarnas Riksförbund, Svenska idrottslärarföreningen Sveriges skolledarförbund Skolformsnämnden/ämnesrådet för fritidspedagoger I samråd med Svenska idrottslärarföreningen/lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets ämnesråd har NCFF tagit åt sig uppdraget att med utgångspunkt i den traditionella idrottslärarstämman, arrangera en utökad upplaga där andra lärarkategorier som undervisar eller arbetar med hälsa i skolan bjuds in. Konferensen vänder sig främst till lärare i idrott- och hälsa, hem- och konsumentkunskap, fritidspedagoger och personal inom skolhälsovården. Konferensen kommer att gå av stapeln den 2-3 april 2009 vid Örebro universitet. Programmet har växt i omfattning och mycket tid har under året lagt på förberedelsearbetet. Målsättningen är att samla 400 deltagare och programmet erbjuder ett brett utbud av parallella seminarier med dryg sjuttio olika föreläsare. Konferensen är en satsning som vi hoppas ska bära frukt dels i att utveckla NCFF:s kontaktnät och relationer och dels naturligtvis göra ett avtryck i den pedagogiska verksamheten med barn och ungdomar i skolan. Ambitionen är att både stärka de hälsoområden som NCFF har i sitt uppdrag (fysisk aktivitet, utepedagogik och goda matvanor) och de skolämnen som ligger i uppdraget. 12

14 Ute är inne Naturen, äventyret och rörelse Programmet Dans i skolan Maten i skolan Mycket av arbetet i Utenavet under 2008 har kretsat kring planeringen av Ute är inne, september Norrköping. Konferensen är en uppföljning av den mycket lyckade utomhuspedagogiska konferensen i Linköping hösten 2007 som samlade omkring 1000 deltagare, har Utenavet satsat stort inför I programmet för 2009 års konferens kommer det att finnas närmare 100 workshops med plats för upp till 1200 deltagare, NCFF ansvarar för femton av dessa workshops. Naturen, äventyret och rörelsen som pedagogiskt hjälpmedel är en 7,5 hp-kurs genomfördes höstterminen 2008 i samverkan med Gävle högskola, Linköping universitet, Örebro universitet, Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm och Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Kursen vänder sig till verksamma pedagoger som vill använda naturen, äventyret, upplevelsen och rörelsen som pedagogiskt redskap i skolans dagliga arbete. Kursen som genomfördes på respektive hemort samt under en gemensam kursträff på Ånnaboda friluftsanläggning, Garphyttan, Örebro. Totalt har 47 pedagoger deltagit i kursen varav 25 studenter som fanns med i Ånnaboda. NCFF ansvarade för träffen och resultatet blev två mycket lyckade dagar då grupperna från de olika lärosätena genomförde sina praktiska examinationer. Förutom gruppernas egna pass fanns Naturskolan Örebros pedagog Niklas Jarl på plats och inspirerade till flera utomhuspedagogiska övningar inom bland annat svenska, matematik och geografi. Alla kursdeltagare som deltog i Ånnaboda fick ett kurspaket i form av en Kånken med innehåll, till ett värde av ca 1000 kr. Ryggsäcken och dess innehåll var till stor del sponsrat av NCFF:s samverkansparter. Träffen i Ånnaboda gav också NCFF 18 nya prenumeranter till nyhetsbrevet. Utvärderingen var mycket positiv. Kursen kommer troligtvis genomföras även under hösten 2009, flera lärosäten har visat intresse och vill vara med i nätverket och erbjuda denna kurs i sitt utbud. Programmet Dans i skolan har bidragit till ett fördjupat samarbete med en rad andra myndigheter, universitet/högskolor, kommuner, län/regioner och ideella organisationer. Genom kulturrådets medverkan har goda kontakter utvecklats med de regionala danskonsulenterna. Deras insatser för att främja dans i skolan och den kunskap de har om pågående verksamheter har bidragit till de lokala kartläggningarna. De regionala danskonsulenterna har medverkat i konferenser och möten som genomförts för att synliggöra och främja dans i skolan. Att ha goda matvanor är en förutsättning för att må bra, att kunna koncentrera sig och orka hänga med i skolan lanserade Livsmedelverket Nya råd för maten i förskola och skola. NCFF har på flera sätt och i alla möten med skolföreträdare informerat om de nya råden och presenterat lärande exempel på hur man kan utveckla och förbättra maten inom ramen för hela skoldagen. Råden är ett viktigt pedagogiskt verktyg som ger ett bra stöd till skolorna i detta arbete. I regleringsbrevet för 2009 har Livsmedelsverket fått i uppdrag att utvärdera kännedomen om och tillämpningen av råden i den kommunala verksamheten [13]. NCFF har under året bland annat haft samarbete och dialog med Livsmedelsverket, Ämnesrådet för Hem- och konsumentkunskap, Lärarförbundet, Hälsomålet, Centrum för folkhälsa i Stockholm, Stiftelsen för lärare i Hem- och 13

15 konsumentkunskap i Uppsala, Skolmatens vänner, och medlemmar i föreningen Kost och näring. NCFF är invald som ledamot i Livsmedelverkets strategigrupp för konsumentfrågor. Strategigruppen ska vara ett forum för övergripande, långsiktigt principiella konsumentfrågor med ömsesidigt utbyte av fakta, ställningstaganden och omvärldsfaktorer med utgångspunkt i verkets uppdrag. Strategigruppen har haft två möten under året. NCFF har också medverkat som föreläsare i det internationella SAPERE Seminarium som arrangerades under Måltidsgalan i Grythyttan under hösten. SAPERE-metoden är ett sensoriskt läroprogram som kan bidra till att utveckla elever till medvetna konsumenter, som med förmågan att kunna beskriva sina egna smakupplevelser kan göra hälsosammare val av livsmedel både nu och i framtiden. SAPERE metoden är ett pedagogiskt verktyg som NCFF förordar, informera, föreläser och undervisar om i vårt möte med pedagoger. Mat och rörelseglädje pärmen. Konferenser föreläsningar om maten i skolan En arbetsgrupp med kommunerna i Örebro Län har under hösten arbetat med att ta fram en pärm med tips och idéer för skolpersonal, hur de kan arbeta med mat och rörelse. I denna arbetsgrupp har NCFF funnits med som sakkunniga. Som att välja mellan Pizza och spenat Kristinehamn Mat för pigga barn smak för alla sinnen Kiruna Rörelse, hälsa och lärande (goda matvanor) Falun Nätverket för elevhälsa (maten i skolan) Falun Livsviktigt Tranås Samspelet mellan hälsa och lärande Malmö Samspelet mellan hälsa och lärande Karlskoga Hälsovecka kring mat och hälsa Frövi Mötesplats kring goda matvanor Kramfors Internationella insatser NCFF har under året blivit medlemmar i HEPA Europe, ett av WHO och EU - finansierat europeiskt nätverk för hälsofrämjande fysisk aktivitet. NCFF är också medlem i det internationella nätverket International walk to School org. och deltar också i det nordiska nätverket för fysisk aktivitet där nationella myndigheter träffas och utbyter erfarenheter. HEPA Europe Inom HEPA deltar NCFF i en arbetsgrupp som går under namnet Physical activity and sportpromotion in Children Arbetsgruppen har beslutat genomföra en analys av nationella interventioner för att främja fysisk aktivitet och idrott bland barn och ungdomar. Medlemsorganisationerna har genom gemensam finansiering anlitat British Heart Foundation Health Promotion Research Group för detta uppdrag. Sverige kommer att bidra med Handslagsprojektet och dess särskilda del som avser samverkan mellan föreningsidrotten och skolan. NCFF och Örebro universitet kommer att stå värd för den workshop som är planerad till våren 2009 och planeringsarbetet har genomförts under

16 International Walk to School Walk 21 Barcelona 2008 Sedan 2005 finns NCFF med som representant för Sverige i det internationella nätverket IWALK International Walk to School. Nätverket består av 42 länder vars huvudsyfte är att utbyta erfarenheter, idéer, strategier och handlingsplaner som främjar till ökad aktiv transport bland barn och ungdom. Sammanlagt har nätverket haft fyra telefonmöten under 2008 och en seminarieträff vid den årliga internationella konferensen Walk21 i Barcelona. För nionde året i rad hölls den internationella konferensen Walk21 i Barcelona mellan den 8-10 oktober. Temat för årets konferens var Främja promenader i stadsmiljö och vilka faktorer som kännetecknar lokala, attraktiva, lättillgängliga och promenadvänliga miljöer inom stadskärnan. Totalt deltog 447 deltagare från 35 olika länder. NCFF fanns med och bevakade konferensen samt anordnade nätverket IWALK:s seminarieträff den 8 oktober. Internationella uppdrag och föreläsningar: 2- international conference on physical activity, Arbetsmöte och konferensdeltagande. Amsterdam HEPA conference - Walking and cycling Glasgow poster, arbetsmöte och konferensdeltagande International Walk to school meeting Barcelona Challenges in evaluating health promotion Bergen Nordic Conference on Health, Participation and Effects of Sports and Exercise Halmstad Forum för fysisk aktivitet Langsund Physical activity in a Scandinavian perspective Bern ERA-NET: Medicines and Children London Forsknings och utvecklingsprojekt Inom NCFF pågår en rad olika aktiviteter för att leva upp till instruktionens ambitioner. Arbetet att stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt inom NCFF och vid Örebro universitet samt som inslag i den löpande verksamheten och som medverkan i utvecklingen vid Örebro universitet och deltagande i nationellt och internationellt samarbete. NCFF:s Vetenskapliga råd Dans i skolan Under året har verksamheten inom det vetenskapliga rådet varit vilande inför en ombildning med anledning av de utökade uppdraget till NCFF. Rådets sammansättning motsvarar väl NCFF:s ursprungliga inriktning. De olika myndigheterna och centra som ligger under Utbildningsdepartementet har under året varit under översyn, vilket gjort att Utbildningsdepartementet inte gett något besked om NCFF:s fortsatta verksamhet. I avvaktan på detta har kontakterna med rådets medlemmar varit mer på individuell basis. Genom stöd från Utbildningsdepartementet och Statens kulturråd har ett omfattande kartläggningsarbete kring dansen i Sveriges skolor kunnat genomföras. NCFF har koordinerat detta arbete. Insatsen är en del av det nationella programmet Dans i skolan, som initierades av Statens kulturråd. Dans i skolan är ett nationellt utvecklingsprogram där NCFF, Statens kulturråd och Myndigheten 15

17 för skolutveckling har samarbetat för att främja dansen i skolan. Utvecklingsprogrammet har fokus på att kartlägga och synliggöra dans i skolan. Den 31 mars 2008 redovisade NCFF regeringsuppdraget: Att stärka verksamheten med att främja och utveckla dans med flickor och pojkar till Utbildningsdepartementet. Rapport en redovisar översiktligt NCFF:s insatserna inom ramen för programmet. Arbetet med kartläggningen redovisas översiktligt i delrapport 1 Dans i skolan en kartläggning av dansverksamheten i den svenska skolan och i ytterligare 7 delrapporter. Rapporterna bygger på kartläggningar som genomfördes under maj och redovisar systematiska kontakter med skolor, intervjuer och besök. Delrapporterna finns publicerade på NCFF:s hemsida. Att stärka verksamheten med att främja och utveckla dans med flickor och pojkar. redovisningen av regeringsuppdraget. Dans i skolan en kartläggning av dansverksamheten, i den svenska skolan (delrapport 1) Norrbottens län (delrapport 2) Västerbottens län (delrapport 3) Värmlands län (delrapport 4) Örebro län (delrapport 5) Stockholms län (delrapport 6) Västra Götalandsregionen (delrapport 7) Hallands län (delrapport 8) Utöver dessa rapporter kommer rapporter att publiceras i början av 2009 kring danspedagogernas arbete, dans inom skolämnet idrott och hälsa samt en slutrapportering till Kulturrådet där resultat från alla delstudier ingår. Utdelande av forskarstipendium Vilken forskning pågår idag? NCFF har fått förfrågan om att medverka till forskning inom idrott och hälsa möjliggörs genom att medel delas ut till forskare. Stiftelsen SWEDUCATION har en halv miljon som överskott från tidigare konferensverksamhet i Örebro. Under året har Kommerskollegiet behandlat ansökan från stiftelsen om att få göra detta. Nu har ett positivt beslut kommit och en utlysning planeras i vår. Det vetenskapliga rådet planeras delta i arbetet med utlysning och bedömning av ansökningar. För att förmedla information om pågående forskning har alltsedan NCFF:s etablering en uppgift varit att följa forskning inom området. Detta har gjorts genom återkommande granska beslut om forskningsstöd från olika finansiärer som Vetenskapsrådet, FAS, FORMAS och andra myndigheter som ger forskningsstöd. Föreståndarens engagemang inom ämnesrådet för medicin inom Vetenskapsrådet ger också värdefull översikt av pågående forskning. I NCFF:s nyhetsbrev har en del av detta presenterats. Det särskilda temanumret om Forskning (Nr 4, 2008) ägnades helt åt detta. Vidare används hemsidan för att vägleda till pågående forskning. 16

18 Att främja daglig fysisk aktivitet på gymnasieskolor Kunskapsöversikt hälsa och lärande Projektet vid de två gymnasieskolorna har genomförts av SISU och ÖLIF. NCFF har genomfört datainsamling före interventionen början och efter genomförandet. Genom samarbete med Samhällsmedicinska enheten, som genomför studien Liv & hälsa ung ger ytterligare möjligheter att få kunskap om insatsernas betydelse för fysisk aktivitet och hälsa hos eleverna på de två yrkesinriktade gymnasieskolorna. Datainsamlingen har avslutats och analysarbete pågår. Tilläggsfinansiering för forskningen har sökts hos Centrum för idrottsforskning, som beviljat vissa medel för NCFF arbetar med en kunskapsöversikt på samspelet mellan hälsa och lärande. Stöd för detta har erhållits från utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) inom Vetenskapsrådet. Avsikten har varit att denna studie skulle koordineras med Kungliga vetenskapsakademins program kring skolbarns psykiska hälsa, som initierats av vetenskapsakademins hälsokommitté Detta projekt som har syftet att ge mer fördjupade kunskaper om barns och ungdomars psykiska hälsa. Detta sker genom flera parallella studier som fokuserar på förändringar över tid i barns psykiska hälsa, på betydelse av lärande och skolfaktorer för barns psykiska hälsa, samt på prevention av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. NCFF deltar i gruppen som fått uppdraget att göra en kartläggning eller en systematisk litteraturgranskning med temat Skola, lärande och barns psykiska hälsa. Detta arbete har nu efter diverse förseningar kommit igång. Denna kunskapsöversikt kommer att presenteras vid en konferens under Arbetet med kunskapsöversikten är centralt för NCFF. Den passar väl in under det fjärde delmålet att verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, kostvanor samt barn och elevers lärande och utveckling. Under året har sökningar gjorts efter översiktsartiklar och originalstudier i databaser hos Campbell Collaboration, Cochrane Collaboration, WHO, EPPI, HDA och nationella organ inom området. En rad internationella översikter identifierades men de behandlar endast i ringa grad om alls samband mellan hälsa och lärande. I ändå mindre grad behandlades betydelsen av interventioner och särskilda insatser. I de stora litteraturdatabaser som PubMed och ERIC har sökningar gjorts med en rad sökord i kombination. Det kan konstateras att det finns mycket forskning inom hälsa och kring lärande, men att dessa områden sällan kombineras i en och samma välgjorda studie. Samtidigt ger det oss också goda motiv att genomföra denna kunskapsöversikt för det ger underlag för att med kraft framhålla vikten av mer forskning inom området. Det är angeläget att elevernas arbetsförhållanden är gynnsamma för lärande och utveckling. Att må bra är en god förutsättning för lärande och utveckling liksom sömn, mat, en kropp i form, goda kamrater och en stödjande familj. En rapport är under framställning. NCFF kommer att följa forskningen inom området framöver. Under 2008 publicerades en central översikt av sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion i den ansedda tidskriften Nature [15]. Studier hos människa och djur har visat att aerob träning kan förbättra en rad kognitiva funktioner och prestationer. Ett ökande antal studier stöder att fysisk träning som en livsstilsfaktor kan leda till ökad fysisk och psykisk hälsa genom livet. 17

19 Hälsofrämjande arbete vid skolor i Sverige NCFF har initierat en kartläggning av hälsofrämjande arbete vid skolor i Sverige. Denna består av tre delar. I en del använder vi resultat från våra genomförda enkäter till skolledare och lärare inom idrott och hälsa. En nationell studie har genomförts där 267 skolledare på grundskola och 97 skolledare på gymnasieskola tillfrågades om vad som pågår vid deras skolor. Totalt Fyra av fem grundskolor och tre av fem gymnasieskolor pågår särskilda insatser att främja hälsa enlig skolledarna. Nio av tio vill utveckla hälsofrämjande insatser. Två av tre grundskolor behöver stöd i detta arbete, medan hälften av gymnasierna anser att de behöver stöd för detta. En kartläggning har också genomförts i Örebro län. En andra del består av en kartläggning av regionala insatser till stöd för hälsofrämjande skolutveckling. Detta sker genom enkäter och telefonintervjuer. Den tredje delen består i en sammanställning av det material som finns om och för hälsofrämjande skolutveckling inom Sverige och internationellt. Under våren 2009 kommer denna kartläggning rapporteras. NCFF har genom sitt uppdrag här möjlighet att bidra till en förnyad intensitet i det arbete som initierades av Folkhälsoinstitutet som modellskolor och nätverk för hälsofrämjande skolor. Myndigheten för skolutveckling har varit stöd för detta nätverk som etablerade på 90-talet. NCFF deltog under året i det avslutande mötet för det nätverk som MSU varit knutpunkt för. Riksstämman för hälsosamt lärande lyfter fram skola för hälsa. Inslag i NCFF:s löpande verksamhet En genomgående princip inom NCFF är att i samband med konferenser, sommarakademier och andra aktiviteter inkludera kunskapsförmedling och information om forskning och utvecklingsprojekt. Detta sker också via hemsidan och nyhetsbrev. I direkt kontakt med olika parter bedrivs också viss konsultationsverksamhet och rådgivning inom ramen för våra resurser. Under året har arbete bedrivits i två utvärderingsstudier. I samarbete med SABO och Korpen har fyra försök med bostadsnära idrotts- och fritidsaktiviteter utvärderats. NCFF har också genomfört en särskild studie av handslagssatsningen inom Örebro län när det gäller samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolan. Dessa utvärderingar har rapporterats och fördjupade analyser pågår. Forskning knuten till folkhälsa inom ÖU Forskning av nära relation till NCFF bedrivs med föreståndaren som forskningsledare vid Örebro universitet. Under året har Agneta Tinnfält, skolsköterska, disputerat på avhandlingen Adolescents perspectives on mental health, being at risk, and promoting initiatives. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka ungdomars perspektiv på psykisk hälsa och förutsättningarna att främja ungdomars psykiska hälsa samt att fördjupa kunskapen om upptäckt och stöd till barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Inom ramen för programmet Kraft och vilja bedrivs forskning om Socialstyrelsens stöd till frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete. I detta ingår ett avhandlingsarbete kring föräldrastödsprogrammet Stark och klar, som bedrivits vid 6 skolor i Värmland. Programmet Föräldrar tillsammans studeras i en studie med sju interventionsskolor och sex jämförelseskolor. 18

20 Inom forskningsprogrammet Hälsosam stad social integration, nätverkspolitik och hållbar välfärdsutveckling ingår studier av Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling. I en av de fyra kommunerna har en skola blivit centrum för initiativ i förnyelse av bostadsområdet. Medverkan i utvecklingen vid Örebro universitet Förebyggandets konst NCFF medverkar också inom ramen för tillgänglig tid i viss akademisk utbildning. Under året har en ny stor institution Hälsoakademin bildats vid ÖU och folkhälsoämnet vidareutvecklats som kärnämne inom hälsoutvecklarprogrammet. En särskild forskarskola inom promotion och prevention finns inom ÖU. NCFF:s föreståndare medverkar aktivt i denna verksamhet, som avser att ge särskild forskningskompetens av stor relevans för uppdragen till NCFF. Förebyggandets konst är en distansutbildning, som under bedrevs tillsammans med psykologiämnet vid Örebro universitet med stöd från Statens folkhälsoinstitut. I utbildningen som inriktas på förebyggande insatser inom skolan deltog ett 90-tal personer från olika delar av landet. Utbildningen inleds och avslutas av två-dagars konferenser vid Örebro universitet. Under mellanperioden sker tre föreläsningstillfällen med videobildteknik och arbete i grupp på hemmaplan. Under bedrivs den tredje Förebyggandets konst nu med Socialstyrelsen som finansiär. Kursen är fulltecknad med 200 deltagare. Forskningen kring skolämnet idrott och hälsa har fortsatt. Under året har vi bland annat publicerat en internationell artikel om utvärderingen. Inom idrottsämnet pågår en rad viktiga studier som fortsättning på Marie Öhmans och Mikael Quennerstedts avhandlingsarbeten. Inom idrottsämnet pågår en rad relevanta studier bland annat med medicinsk inriktning. Medverkan i nationellt och internationellt forskningsarbete Föreståndaren vid NCFF är ordinarie medlem i ämnesrådet för medicin inom Vetenskapsrådet. Detta innebär medverkan i forskningspolitiskt arbete och beredning av ansökningar till forskningsprogram och forskartjänster. Han är också ordförande i beredningsgruppen för folkhälso- och vårdvetenskap. Under året har NCFF medverkat i seminarier om forskning för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och implementeringsforskning. Föreståndaren är också styrelsemedlem i folkhälsoprogrammet vid Norges forskningsråd, som nu behandlar en särskild utlysning om forskning om fysisk aktivitet och hälsa. Under året blev NCFF:s föreståndare co-editor för tidskriften Scandinavian Journal of Public Health. NCFF har också medverkat i arbetet med att bereda den nordiska handlingsplanen inom området och deltagit i det europeiska samarbetet inom området. Vetenskapliga artiklar Publikationer Eriksson C, Ulvmyr C, Johansson M, Virtanen PB. Att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom en studie av handslagssamverkan mellan idrotten och skolan i Örebro län. Svensk Idrottsforskning, 2007; 16(3-4): Fröding K, Eriksson C, Elander I. Cities in change the case of four Swedish municipalities and one partnership. European Urban and Regional Studies, 2008; 15(4):

God hälsa ett av skolans viktigaste mål

God hälsa ett av skolans viktigaste mål God hälsa ett av skolans viktigaste mål En presentation av NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom. 1 Skolmaten ska vara god och näringsrik, så att eleverna äter den. En

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2007 Innehåll FJÄRDE VERKSAMHETSÅRET 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 Idrott och rörelse i skolan 3 Kommunernas arbete med

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 16

Styrelseprotokoll nr 16 2006-12-22 Styrelseprotokoll nr 16 Närvarande: Hans Persson Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kommuner och Landsting Annika Engström Riksidrottsförbundet Peter Holmberg Myndigheten för skolutveckling

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 23

Styrelseprotokoll nr 23 2008-10-01 Styrelseprotokoll nr 23 Närvarande: Hans Persson Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kommuner och Landsting Lars Allert Riksidrottsförbundet Åsa Wiberg Lärarrepresentant Lilly Eriksson Statens

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 19

Styrelseprotokoll nr 19 2007 10 05 Styrelseprotokoll nr 19 Närvarande: Hans Persson Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kommuner och Landsting Annika Engström Riksidrottsförbundet Jan Mustell Örebro universitet Charli Eriksson

Läs mer

Vår uppgift. www.oru.se/ncff

Vår uppgift. www.oru.se/ncff Vår uppgift NCFF:s uppgift är att stödja skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning, och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdom. 2 Skapa stödjande miljöer

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 7

Styrelseprotokoll nr 7 2005-02-07 Styrelseprotokoll nr 7 Närvarande: Hans Persson Ordförande Birgitta Lahti-Nordström Myndigheten för skolutveckling Annika Engström Riksidrottsförbundet Åsa Wiberg Lärarrepresentant Charli Eriksson

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 5

Styrelseprotokoll nr 5 2004-10-28 Styrelseprotokoll nr 5 Närvarande: Hans Persson Ordförande Birgitta Fagrell Idrottshögskolan i Stockolm Åsa Wiberg Lärarrepresentant Birgitta Lahti-Nordström Myndigheten för skolutveckling Annika

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på!

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på! Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 19-25 april, 2010. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Junior. Inledning. Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet

Junior. Inledning. Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet 2015 Junior Inledning Människor är gjorda för att röra på sig och dåligt anpassade till stillasittande eller ensidigt belastande liv. Positiva erfarenheter av fysisk aktivitet under uppväxtåren har stor

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet?

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? Pia Lindeskog Global burden of disease, Sweden 2015 Sid 2. 2017-06-19

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Mål för friluftslivspolitiken Tillgänglig natur för alla (Boverket) Starkt engagemang

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm,

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, 2015-04- 14 Deltagare: Yoshiko Asano, Uppsala Universitet, RCE Öst Johan Boman, Göteborgs Universitet, RCE Västra Götaland Kerstin Eriksson,

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 10

Styrelseprotokoll nr 10 2005-09-27 Styrelseprotokoll nr 10 Närvarande: Hans Persson Ordförande Annika Engström Riksidrottsförbundet HansGöran Högquist Svenska Kommunförbundet Birgitta Fagrell Idrottshögskolan i Stockolm (fr.o.m.

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 38

Styrelseprotokoll nr 38 2011-12-27 Styrelseprotokoll nr 38 Närvarande: Peter Holmberg Skolverket Lars Allert Riksidrottsförbundet Jan Mustell Örebro universitet Lina Eriksson Statens folkhälsoinstitutet Karin Redelius Gymnastik

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer