att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag"

Transkript

1 att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

2 Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de Ru, sid 8 Anna Stamblewski, övriga foton: photos.com tryck: Davidsons Tryckeri AB, Upplaga 1:2.

3 Aktivt vardagsliv Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för hälsan, men dagens samhälle motverkar ofta rörelse och främjar en stillasittande livsstil bland annat genom utformningen av våra städer, att vi åker mycket bil och att arbetslivet har blivit mindre fysiskt krävande. Det finns ett stort behov av kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för att uppmuntra fler i befolkningen att leva ett fysiskt aktivt liv. Idag är ungefär hälften av Sveriges vuxna befolkning otillräckligt fysiskt aktiva, vilket starkt bidrar till ökad risk för många kroniska sjukdomar och förtida död. Forskning visar att det finns stor potential för främjande av ett aktivt vardagsliv för alla om samhället satsar på stödjande miljöer för fysisk aktivitet så som bra och tillgängliga gång- och cykelbanor, anläggningar för rekreation, parker och grönområden.

4 2

5 Uppdraget Statens folkhälsoinstitut har på regeringens uppdrag inlett ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I begreppet den byggda miljön ingår offentliga inomhusmiljöer och utemiljöer i närheten av bostadsområden så som fritidsanläggningar och trafiklösningar, men även parker och grönområden i tätort. I uppdraget ingår bland annat att undersöka vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre. Men också att identifiera forskningsbehov och effektiva metoder och insatser. Köns- och åldersperspektivet ska uppmärksammas i arbetet med uppdraget. 3

6 4

7 Miljöer som står i fokus gångbanor och cykelvägar Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för att cykla och promenera om vi ska lyckas uppmuntra befolkningen till ökad fysisk aktivitet. Vägen till och från skola, arbete och fritidssysselsättningar är enkla och viktiga tillfällen till utevistelse och fysisk aktivitet för barn och vuxna. Men dagens byggda samhälle uppmuntrar snarare folk att ta bilen, medan infrastrukturen för gång- och cykeltrafik har blivit eftersatt. Detta förhållande leder till onödiga olycksrisker och behöver därför uppmärksammas och åtgärdas. Vi behöver ta fram metoder för hur infrastrukturen kan stimulera till fysisk aktivitet. bostadsområdets närmiljö Människor är mer öppna för vardagsaktiviteter om promenadstråk, parker, affärer, motionsanläggningar och annan service är lättillgängliga och inte kostar pengar att utnyttja. Att ta hänsyn till detta vid utformningen av bostadsområden är viktigt för att underlätta en fysiskt aktiv livsstil. Upplevelsen av om en miljö är säker och trygg är viktig för människors förutsättningar till fysisk aktivitet, speciellt för kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade. 5

8 6

9 skolgårdar och lekplatser Skolgårdar och lekplatser är mycket viktiga platser för barns lek och rörelse, men många gårdar och lekplatser i Sverige är slitna och i stort behov av förnyelse. Tillgänglighetsaspekten är mycket viktig för barns möjligheter att använda dessa lekområden. Det som styr föräldrars och barns val av plats för lek är främst närhet, trygghet, säkerhet och belysning, tillgång till toalett och dricksvatten samt möjlighet till möten med andra barn och vuxna. Forskning visar att barnen är mer aktiva om förskolans eller skolgårdens mark är kuperad och oregelbunden och har naturliga inslag av träd, buskar och stenar. Skolgårdar och lekplatser är alltså viktiga för lärande och fysisk aktivitet, men kanske har vi gjort dessa platser alltför annorlunda jämfört med det som naturen erbjuder. inomhusmiljöer Arkitektur, form och design av inomhusmiljöer spelar antagligen en stor roll för hur människor rör sig. Utformningen av byggnader och trappor är exempel där inomhusmiljön kan planeras och utnyttjas för att främja fysisk aktivitet. Forskning visar att de goda effekterna förstärks om trappor görs mer attraktiva genom bättre belysning, ljusare färger, konst på väggarna, musik, ökad tillgänglighet och större upplevd säkerhet. 7

10 friluftsliv nära hemmet I takt med att stressjukdomar och övervikt och fetma ökar har vi blivit mer medvetna om vilken betydelse fysisk aktivitet och friluftsliv har för folkhälsan. Här spelar parker och grönområden en viktig roll. Dessa miljöer har också andra positiva hälsoeffekter eftersom de skänker välbefinnande, bidrar till minskad stress och underlättar sociala möten. Att människor i dag inte utnyttjar parker och grönområden beror ofta på bristande trygghet och dålig skötsel och information. Det är viktigt att behålla och utveckla grönområden i nära anslutning till bostäder, då avståndet har stor betydelse för hur de boende nyttjar parker och grönområden. 8

11 Genomförande Uppdraget genomförs i samråd med Boverket och Movium (Sveriges lantbruksuniversitet) i de delar som rör Moviums nationella samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer. Uppdraget ska redovisas för Socialdepartementet senast den 31 december Målgrupp Målgrupper är samhällsplanerare, folkhälsoarbetare, beslutsfattare, forskare och lärare inom berörda ämnesområden. 9

12 Konferenser och workshops Ett första arbetsseminarium hölls 16 mars 2006 i Stockholm Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Läs mer på Workshops med tyngdpunkt på deltagarnas aktiva medverkan planeras inom utvalda teman. Resultatet från dessa träffar ska bilda underlag för de vägledningar som ska sammanställas. En nationell konferens planeras under 2008 i Östersund. 10

13 Skrifter I uppdraget ingår att ta fram skrifter som kartlägger forskningen om fysisk aktivitet och byggd miljö och ger praktisk vägledning. Följande skrifter är planerade: 1. En forskningsöversikt med förslag på forsknings- och utvecklingsbehov inom respektive område kommer att färdigställas under våren Fyra vägledningar inom områdena Fysisk aktivitet och byggd miljö Aktiv transport Barns miljöer för fysisk aktivitet Äldres miljöer för fysisk aktivitet 3. En slutrapport baserad på insamlad kunskap. Slutrapporten ska vara klar i december Samrådsgrupp Berörda aktörer ska samlas i en samrådsgrupp som leds av Statens folkhälsoinstitut. Samrådsgruppen ska sprida kunskap om uppdraget och engagera personer med kunskap inom relevanta områden. Samrådsgruppen ska också ta fram underlagsmaterial till och granska de skrifter som ska produceras. Gruppen ska också medverka vid seminarier och workshops. 11

14 samrådsgruppen består av representanter från Statens Folkhälsoinstitut Boverket Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm Länsstyrelsen i Östergötland Lärarhögskolan i Stockholm Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet Naturvårdsverket Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms län Riksidrottsförbundet Rådet för arkitektur, form och design Vägverket Örnsköldsvik kommun Österåker kommun 12

15 kontaktpersoner henrik beyer, utredare, anna stamblewski, utredare, anna jansson, utredare, för ytterligare information

16 Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Men vi behöver veta mer om vad det är som får människor att ändra sina vanor. Vi måste också skaffa oss mer kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för att Sverige ska få en fysiskt aktivare befolkning. Statens folkhälsoinstitut har på regeringens uppdrag inlett ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I denna broschyr beskrivs regeringsuppdraget och planeringen för genomförande av uppdraget. Statens folkhälsoinstitut Distributionstjänst Stockholm Fax ISBN

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Grönområden för fler. en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa

Grönområden för fler. en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa Grönområden för fler en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa Grönområden för fler en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

20 argument för friluftsliv - plus några extra

20 argument för friluftsliv - plus några extra 20 argument för friluftsliv - plus några extra Friluftslivet en livsnödvändighet FRILUFTSLIV HAR STOR BETYDELSE för hur vi mår. Utevistelse och upplevelser i natur gör gott både för kroppen och den psykiska

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur. Ebba Lisberg Jensen

Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur. Ebba Lisberg Jensen Gå ut min själ Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur Ebba Lisberg Jensen Gå ut min själ Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur Ebba Lisberg Jensen statens

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Nu är goda råd enkla!

Nu är goda råd enkla! Nu är goda råd enkla! Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden GEOCACHING EKO REKO LET S DANCE BLIND DATE SÖTA DRÖMMAR KROPPSIDEAL nationellt centrum för främjande av god hälsa

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer