MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället"

Transkript

1 MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och gemensamt smida framtidsplaner. Alla skolor har fungerande system för elevinflytande * Temadagar/kvällar för inflytande och delaktighet anordnas, KS Styrelser, bolag. särskilt för barn, ungdomar och äldre. Demokratigruppen. M Myndigheter. Arbetsplatser. Studieförbunden. Föreningslivet. Sv Kyrkan. Frikyrkorna. Pensionärs organisationer. * Stödja och uppmuntra initiativ som erbjuder social och Myndigheter. Arbetsplatser. kulturell delaktighet till ekonomiskt och socialt utsatta personer. Studieförbunden. Föreningslivet. Sv Kyrkan. Frikyrkorna. Alla medborgare. Pensionärs organisationer. * Fortsatt utveckling av demokratiarbetet. KS Demokratigruppen. * Forum för att stärka elevens inflytande. KS Demokratigruppen.

2 MÅL 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Föräldrar får stöd och uppmuntran i sin föräldraroll och deras kraft tas tillvara Nya samverkansformer växer fram mellan det ideella och offentliga med fokus på barns och ungdomars bästa. Alla barn har rätt att växa upp i hem utan våld mot dem själva eller andra i hemmet Alla skolor har fungerande system för elevinflytande Förskolans och skolans inomhusmiljö ska inte ge negativ effekt på barns hälsotillstånd. * Alla, som arbetar med barn och ungdomar, ska utveckla Landstinget. mötesplatser, som tar tillvara föräldrakraft. Studieförbunden. Föreningslivet. * Utveckling av pågående och nya samarbetsformer som Lycksele samordningsförbund (LYSA). främjar barns och ungdomars hälsa ska prioriteras. Landstinget. Föreningslivet * Förutsättningar för en verksamhet Ungdomshälsan utreds KS Lycksele samordningsförbund (LYSA). tillsammans med landstinget. Landstinget. * Utsatta barn ska få ett tryggt ställe att vara på, Kvinnojouren. om våld förekommer i hemmet. Sv Kyrkan * Utbildning för de som möter utsatta barn med Landstinget. särskilt fokus på kunskap om våldets konsekvenser Studieförbunden. Föreningslivet. (både krigsvåld och vanligt våld i hemmet) Kvinnojouren. Rädda barnen. Röda Korset. * Forum för att stärka elevens inflytande Demokratigruppen. Fritidsgårdarna * Samtliga förskolor och skolor utför egenkontroll enligt M Handikappföreningarnas miljöbalken samt genomgår allergirond en gång per år samarbetsorgan (HSO).

3 MÅL 4 Ökad hälsa i arbetslivet Arbetsplatserna inklusive skolverksamheten skall vara mönsterarbetsplatser i kommunen. Ha ett långsiktigt hälsotänkande där arbetsgivare och arbetstagare lägger stor vikt vid välbefinnande, arbetsglädje och effektivitet Jämställdhet råder; kvinnor och män har samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter. Att utbilda så många som möjligt i hälso- och arbetsmiljöfrågor * Seminarier/föreläsningar som ger kunskaper om vad som KS Arbetsgivare, chefer. kännetecknar/leder till en mönsterarbetsplats. Anställda. M Fackliga organisationer. PN Landstinget. Företagshälsovård. Studieförbund. * Utbildning i jämställdhetsarbete. PN Arbetsgivare, chefer. Fackliga organisationer. Studieförbund. * Möjligheten att samarbeta om utbildningar beaktas mellan kommun och KS Landstinget. och landsting. * Regelbundna arbetsplatsträffar och forum för öppna samtal på alla KS Arbetsgivare, chefer. arbetsplatser. Handlingsplaner för vardagsnära arbetsmiljöarbete. Anställda. M Fackliga organisationer. PN Landstinget. Företagshälsovård. Studieförbund. * Matsalsmiljön för skolelever uppfräschas Designhögskolan.

4 MÅL 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa I kommunen är respekten för individen så stark att alla bedöms utifrån sitt mänskliga värde och inte utifrån sexuell läggning Lycksele samordningsförbund (LYSA). * Information/utbildning om smittorisker. Primärvården * Insatser, som stärker arbetet med ungdomars identitet och som Lycksele samordningsförbund (LYSA). främjar en positiv syn på sexualitet. Primärvården/ungdomsmottagningen * Utöka ungdomsmottagningens verksamhet. KS Landstinget. * Information/seminarier/föreläsningar i förebyggande syfte KS Lycksele samordningsförbund (LYSA). för att stärka ungdomars och vuxnas attityder och värderingar. Landstinget. Myndigheter. Alla medborgare. Svenska kyrkan. Frikyrkorna. Demokratigruppen

5 MÅL 9 Ökad fysisk aktivitet Det finns lättillgängliga miljöer för hela befolkningen där fysisk aktivitet är ett naturligt inslag, beträffande både lokaler, anläggningar och utomhusmiljöer. Kommuninnevånare och besökare ska ha goda möjligheter till vistelse och friluftsliv i rik och varierad natur. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt klimat kan tillgodoses. * Fortsatt utveckling av aktiviteter som stimulerar till minst 30 min KS ,. M fysisk aktivitet/dag utifrån var och ens förutsättningar. PN Landstinget. Föreningslivet. Arbetsplatser. Alla medborgare. Folkhälsorådet * Utbilda barn, ungdomar och vuxna om den fysiska aktivitetens betydelse Landstinget. för hälsan. Studieförbunden. Föreningslivet. * Ökad fysisk aktivitet inom skolan och fritidsgårdarnas verksamhetsområde Föreningslivet. Landstinget. * Förskolornas och skolornas utemiljöer förbättras och utrustas på ett KS sätt som stimulerar aktivitet i olika åldrar. * Förbättra och utöka gång- och cykelvägar inom stadsplanerat område så KS Folkhälsorådet att de sitter ihop i ett fungerande system. Det skall vara möjligt att gå M eller cykla tryggt och säkert till alla skolor.

6 MÅL 10 Goda matvanor och säkra livsmedel I kommunen möjliggör och uppmuntrar vi kommuninvånarna att äta en balanserad kost i linje med de svenska näringsrekommendationerna. Vad vi äter, när vi äter och hur våra måltider ser ut och intas, sker på ett sätt som stärker vår hälsa och vårt välbefinnande både på kort och lång sikt. Särskilt uppmärksammas och förebyggs övervikt. * Information och utbildning för barn och äldre om sambandet KS mellan kost och hälsa. Landstinget. Folkhälsorådet. * Offentliga verksamheter föregår med gott exempel KS Landstinget. erbjuder enbart näringsriktig kost, lokalproducerat.

7 MÅL 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Det förekommer ingen alkohol i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditeten och alla arbetsplatser är rökfria. Barn och ungdomar har en drogfri uppväxtmiljö. Alla offentliga och ideella verksamheter främjar utveckling av en tobaks-, alkohol- och narkotikafri livsstil med fokus i första hand på barn och ungdomar. Kommunen har ett genomarbetat drogpolitiskt program med styrkraft och regelbunden uppföljning En permanent resurs, som har ansvar för samordning av det drogförebyggande arbetet i kommunen * Samordnartjänst för det drogförebyggande arbetet inrättas på 50 % KS för fortsatt arbete med Lyckselenavet tillsammans för ungdomars hälsa. Fritidsenheten Folkhälsorådet * Utveckla kompetens och metoder för det alkohol- och drogförebyggande KS Landstinget. arbetet. * Verksamheter som arbetar med barn och ungdomar, KS Föreningslivet. bör utarbeta en policy/handlingsplan med insatser som främjar utveckling av en drogfri livsstil. * Informera om skadeverkningar av överdrivet spelande, KS Landstinget. och risker för spelmissbruk. Folkhälsorådet * Information/seminarier/föreläsningar i förebyggande syfte KS ,, för att stärka ungdomars och vuxnas attityder och värderingar. Demokratigruppen. Folkhälsorådet

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer