Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF Sammanfattning Projektet Gröna skolgårdar har pågått åren och drevs av Servicenämnden. Huvudsyftet med Gröna skolgårdar var att skapa, förvalta och underlätta en utveckling av mer varierad, grönskande och kreativ utemiljö som stimulerade barnen till att röra på sig mer utomhus. Syftet var också att skapa insikt och engagemang hos pedagogerna att använda sig av utemiljön i undervisningen och övrig verksamhet på skolorna. Projektet Gröna skolgårdar riktade sig från början till just skolgårdar, men utökades till att även inkludera förskolegårdar. I beslut i Kommunstyrelsen överfördes finansieringen av Gröna skolgårdar från Servicenämnden till Grundskolenämnden. Grundskoledirektören har gett i uppdrag att presentera förslag på hur 2014 års medel, 4 miljoner kronor, ska användas. Förslag till aktiviteter år 2014 har tagits fram i samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen, avdelningen för fysisk miljö, se bilaga. Föreslagna aktiviter inkluderar förskolor och grundskolor. De aktiviteter som föreslås syftar till att förankra och utveckla den kunskap projektet bidragit med och att inspirera medarbetarna i de olika skolförvaltningarna. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna inriktningen gällande Gröna skolgårdar för år 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till användning av medel Gröna Skolgårdar 2014 Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet Projektet Gröna skolgårdar har pågått åren och drevs av Servicenämnden. Huvudsyftet med Gröna skolgårdar var att skapa, förvalta och underlätta en utveckling av mer varierad, grönskande och kreativ utemiljö som stimulerade barnen till att röra på sig mer utomhus. Syftet

2 var också att skapa insikt och engagemang hos pedagogerna att använda sig av utemiljön i undervisningen och övrig verksamhet på skolorna. Projektet Gröna skolgårdar riktade sig från början till just skolgårdar, men utökades till att även inkludera förskolegårdar. 23 grundskolor och fyra förskolor har deltagit i Projektet Gröna skolgårdar. 2 (3) I beslut i Kommunstyrelsen överfördes finansieringen av Gröna skolgårdar från Servicenämnden till Grundskolenämnden. Grundskoledirektören har gett i uppdrag att presentera förslag på hur 2014 års medel, 4 miljoner kronor, ska användas. Förslag till aktiviteter år 2014 har tagits fram i samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen, avdelningen för fysisk miljö, se bilaga. Föreslagna aktiviter förskolor och grundskolor. De aktiviteter som föreslås syftar till att förankra och utveckla den kunskap projektet bidragit med och att inspirera medarbetarna i de olika skolförvaltningarna. Gröna skolgårdar har genererat ökade kostnader i investering, drift och underhåll, samtidigt har värdefulla lärdomar gjorts och elevernas arbetsmiljö förbättrats. Avsikten med bifogat förslag är att ta tillvara projektets erfarenheter och integrera dessa i ordinarie verksamhet och att också effektivisera arbetet och kostnaderna. De enskilda aktiviteterna i förslaget föreslås behandlas på förvaltningsnivå. Kort beskrivning av föreslagna aktiviteter Slutkonferens Slutkonferensen är sedan tidigare beslutad och kommer att hållas den 26 augusti Övervägande del av finansiering sker via Serviceförvaltningen. Målgrupp: Skolledare, pedagoger, representanter från andra kommuner, politiker och forskare. Bok En bok kring barns delaktighet i Gröna skolgårdar är framarbetad. Boken är ännu inte layoutad och tryckt. Denna är planerad att delas ut till konferensdeltagarna vid slutkonferensen. Boken är också tänkt att användas på flera sätt, till exempel inom Malmö stads verksamheter, men också att marknadsföra Malmö stad. Linköpings universitet har uttryckt önskemål om att få använda boken som kurslitteratur vid masterutbildningen inom pedagogik. Planteringsdag Naturskolan fungerar som stöd åt barn, elever och pedagoger vid planteringsdagar på de fyra projekt som är påbörjade under år Totalt fem dagar. Färdigställande av forskningsstudie kring skolgårdsutveckling Under projekttiden påbörjades en forskningsstudie som avslutas under våren Slutrapporten kommer att presenteras vid konferensen den 26 augusti. Forskning: Framtagande av skolgårdsfaktor Inom grundskolan behövs en skolgårdsfaktor, motsvarande förskolans lekvärdesfaktor. Detta för att ge en bild av och värdera nuvarande skolgårdar för att skapa en likvärdighet inom Malmö stads skolor. Forskningen är tänkt att inventera vad som bör ingå för en god skolgårdsmiljö, till exempel gällande utomhuspedagogik, grönska, skugga, nivåskillnader, tillgänglighet, aktivitetsyta

3 och aktiviter. Framtagna nyckeltal ger en indikation på var insatser bör göras framöver. Skolgårdfaktorn är också ett incitament vid planering av ny- och ombyggnation. Forskningen kan delfinansieras av MOVIUM, förutsatt att Malmö stad skriver ett letter of intent. 3 (3) Framtagande av koncept för och implementering av Gröna skolgårdsarbete Innehållet under denna rubrik hör till viss del ihop med ovanstående text gällande framtagande av skolgårdsfaktor. Det är angeläget att samla kunskapen i ett koncept för att medvetet kunna arbeta med skolgårdsfrågorna sett ur ett fysiskt och pedagogiskt perspektiv. Konceptet blir till hjälp vid ny- och ombyggnation och för de skolor där skolgården behöver förbättras. Inspirationsresa till Köpenhamn I Köpenhamn finns gott om bra exempel på hur utemiljön utformats och används. Under sakkunnig ledning får deltagarna under dagsturen besöka sex olika platser utemiljöer för barn och unga. Inspirationsresan kan ligga till grund eget skolgårdsarbete där medel kan sökas från den föreslagna miljöfonden. Inspirationsträffar Fortbildningsinsatser med fokus på hållbarhetsaspekter och ökad måluppfyllelse. Miljöfond Miljöfonden syftar till att stimulera förskolor och skolor till förbättringsinsatser av utemiljön, vilket synliggör deras miljöarbete. Miljöfonden är tänkt att gagna många mindre projekt istället för fyra större årligen, som var fallet under Gröna skolgårdars projekttid. Beviljande av medel från miljöfonden föreslås ligga på tjänstemannanivå för en snabb och enkel hantering. Projektanställning För att administrativt hantera föreslagna aktiviteter under hösten 2014 föreslås att en projektassistent visstidsanställs, augusti december. Uppdragsutbildning inom utepedagogik 7,5 poäng En uppdragsutbildning möjliggör utökade kunskaper inom utepedagogik för pedagoger inom förskola och grundskola. Den inkluderar både teori och praktik anpassad för de olika skolformerna. Ansvariga Anders Malmquist, grundskoledirektör Helen Nyman, ekonomichef

4 Malmö stad Handläggare: Bodil Johansson Carin Antonson Förslag till användning av medel Gröna Skolgårdar miljoner kr. finns i projektet Gröna Skolgårdar att användas år Dessa medel föreslås användas till förskolor och grundskolor enligt aktivitetslista nedan. Detta förslag avser år Vi avser återkomma efter sommaren med ett ärende för vilken struktur vi ska ha framöver. Aktivitet Slutkonferens Gröna Skolgårdar Beräknad kostnad Ackumulerad Summa Arvode för en föredragshållare + reskostnad t o r Uppsala Blommor/el dylikt till föredragshållare, panel, moderator Framtagande av bok 500 ex Planteringsdag Naturskolan som pedagogiskt stöd vid genomförandet av de fyra Gröna Skolgårdarna 2013/2014. Färdigställande av forskningsstudie kring skolgårdsutveckling Fas 1:interventionsstudie på två skolor av effekterna av att barn får en grönare skolgård (avslutad) Fas 2: Uppföljande mätning av skolgårdslivet. En första analys av lek och fysisk aktivitet på skolgårdarna, dokumentation av den gröna interventionen på skolgården (pågående) Forskning: Framtagande av skolgårdsfaktor Utemiljöernas kvalitet har betydelse för både elever och pedagoger. En liknande faktor som lekvärdefaktorn är för förskolans gårdar skulle underlätta för bedömning av grundskolornas skolgårdar samt ge en bild över var och vilka insatser som behöver vidtagas. Skolgårdsfaktorn kan även användas vid planering av ny- och ombyggnation. Möjlighet finns att delta i framtagande av vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av urbana utemiljöer för barn och unga, med särskilt fokus på förskole- och skolgårdar, ett uppdrag som Movium tillsammans med Boverket fått av regeringen. Framtagande av Koncept för och implementering av Gröna Skolgårdsarbete En grupp med representanter från SBK, Mf, Malmö Naturskola, Grundskoleförv, avd. Fysisk Miljö, Sf arbetar fram dels ett Gröna Skolgårdskoncept vid ny- och ombyggnation och dels ett

5 2 (2) implementeringsförslag av Gröna Skolgårdar i den ordinarie verksamheten i förskolor och grundskolor. Inspirationsresa till Köpenhamn, 100 arbetsplatser, 500 personer (pedagoger, ledare, elever) Buss (10 bussar á kr) Guide ( kr/dag) Vikariekostnad 250 pers. a 8 timmar (350 kr/timme) Lättare förtäring Övrigt Inspirationsträffar Riktade till pedagoger och skolledare kring teman som utepedagogik, inköp, kemikalier, energi, Grön Flagg Material och lokal Föredragshållare Lättare förtäring Miljöfond För att stimulera skolors och förskolors Grön Flaggarbete i genomförandefasen. I samband med att de upprättar en handlingsplan, så kan de ansöka om medel till mindre skolgårdsförbättringsåtgärder, (som planteringslådor, trädgårdsredskap, växter). Projektanställning, assistent 100 % 1/8-31/ Hantera och bereda ansökningar, inbjudningar, anmälningar, stötta verksamheter i ansökningar etc. Uppdragsutbildning utepedagogik Uppdragsutbildning för pedagoger som vill lära sig mer om utepedagogik och det utvidgade klassrummet. Möjlighet till 7,5 högskolepoäng undersöks. Ev. möjlighet till delfinansiering av vikariekostnad. Reserverade medel avs. ev. kompensation till fristående och enskild verksamhet inom det pedagogiska området SUMMA

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer