Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport"

Transkript

1 Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1

2 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Hjälpmedelsinstitutet 2

3 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Tomas Lagerwall tillsammans med Karin Månsson, Stig Dedering, Annica Lindgren, Jan Paulsson, Eva Magnusson och Jesper Lindström. URN:NBN:se:hi (pdf) URN:NBN:se:hi (html) Artikelnummer: pdf Publikationen kan hämtas som ett pdf-dokument på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI. 3

4 Innehåll Innehåll... 1 Kapitel 1 Inledning och bakgrund... 1 Sammanfattning... 1 Summary in english... 3 Kapitel 2 Regeringsprogrammets vision och mål... 4 Vision... 4 Mål/syfte... 4 Delmål... 4 Primära målgrupper... 5 Kapitel 3 Ekonomisk redovisning för uppdraget Bo bra på äldre dar... 6 Kapitel 4 Regeringsprogrammets olika faser... 6 Kapitel 5 Organisation... 7 Kapitel 6 Samråd och beredningsgrupper... 8 Kapitel 7 Kommunala förstudier Kapitel 8 Allmän utlysning förstudier m.m Kapitel 9 Nätverksarbete Kapitel 10 Kommunal- och regional fysisk och annan kommunal och regional planering Kapitel 11 Projektresultat i sammanfattning Kommuner tar ett helhetsgrepp Behov och önskemål Behov hos särskilda grupper Tillgänglighet och trygghet Utbyggnad och utveckling av boendeformer Utformning av miljöer Träffpunkter Välfärdsteknologi i boendet Seniorboende tillsammans Regional samverkan Kommentar Kapitel 12 Arkitekttävlingar, inklusive studenttävling Studenttävling Kapitel 13 Riktade uppdrag Inventeringsverktyg för att bedöma tillgänglighet och användbarhet.. 26 Rollatortillgänglighet Flyttmönster - Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar 28 Internationell studie... 30

5 Studie och utvärdering av arkitekttävlingar och entreprenad- och arkitekttävling Hygienrum (2 uppdrag) Kapitel 14 Internationellt arbete Kapitel 15 Informationsinsatser Strategi Budskap Delbudskap Kanaler Webbplats Press Seminarier, mässor och konferenser Event Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Publikationer Bok om Bo bra på äldre dar Kapitel 16 Slutsatser och rekommendationer Samverkan när det gäller bostadsförsörjning Breddat utbud av bostäder och boendeformer för äldre Överkomliga boendekostnader Förbättrad tillgänglighet och användbarhet till bostäder och boendemiljöer Forskning, utveckling, utbildning, erfarenhetsutbyte och information Följande stafettpinnar delades ut vid Framtidskonferensen Till regeringen Till riksdagen Till Sveriges Kommuner och Landsting Till Pensionärsrörelsen Till Hjälpmedelsinstitutet Kapitel17 Utvärdering Kapitel 18 Sammanställning av Bilagor... 48

6 Kapitel 1 Inledning och bakgrund Regeringen beslöt den 15 juli 2010 att ge Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra programmet Bo bra på äldre dar. Detta är slutrapport för regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar. Årsrapporter för 2010 och 2011 återfinns som bilaga 1 respektive 2. För att inte slutrapporten ska bli för omfattande, hänvisas till dessa båda rapporter vad gäller inledning, bakgrund och verksamhet för de båda åren. Nytänkande och utveckling har varit ledord för arbetet. Vision och mål för arbetet finns beskrivet i kapitel 2 - Regeringsprogammets vision och mål. Sammanfattning Den 27 månader långa resan med regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar har resulterat i 76 projekt i 58 kommuner. Fyra nätverk har bildats med 50 deltagande kommuner. Programmet har dock haft kontakt med många fler kommuner. Tre arkitekttävlingar och en kombinerad entreprenör- och arkitekttävling har fått stöd, liksom en idétävling för studenter. Sju riktade uppdrag har också genomförts. De tre olika utlysningarna finns beskrivna i var sitt kapitel i denna rapport, liksom arkitekttävlingarna och de riktade uppdragen. En beskrivning och analys av resultaten finns i ett särskilt kapitel. Bo bra på äldre dar har haft ett omfattande samråd med Arbetsmiljöverket, Boverket och Socialstyrelsen liksom med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med pensionärsorganisationerna, funktionshinderrörelsen och anhörigorganisationer. Ett omfattande informationsarbete har varit en given del av arbetet. Utställningen 1/5 del av ditt liv bo bra på äldre dar har tagits fram tillsammans med Arkitekturmuseet och invigdes av Barbro Westerholm den 16 november. Från mars 2013 är det tänkt att utställningen ska turnera i Sverige. 1

7 En framtidskonferens, baserad på arbetet inom Bo bra på äldre dar, genomfördes den november 2012 i Stockholm med cirka 220 deltagare från hela landet. Konferensen var uppbyggd kring olika workshops där deltagarna, efter inspiration från olika talare, fick möjlighet att diskutera och konkretisera frågeställningar kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Konferensdeltagarna fick också i uppgift att fundera över vad de personligen kan göra när det gäller bostäder och boendemiljöer för äldre och vad den organisation de representerar t.ex. den kommun de är verksamma i kan göra. I den avslutande paneldebatten fick företrädare för regeringen, riksdagen, SKL, bygg- och fastighetsbranschen och pensionärsrörelsen med sig stafettpinnar. Dessa finns beskrivna i kapitlet Projektresultat i sammanfattning. Under 2012 har minst ett 60-tal presentationer gjorts i Sverige och vid internationella konferenser och seminarier av personal från Hjälpmedelsinstitutet eller personer från projekten. Många artiklar har skrivits om bostäder och boendemiljö för äldre och Bo bra på äldre dar har säkert bidragit till den ökande medieuppmärksamheten. Nyhetsbrev har tillsammans med ett antal trycksaker och projekt finansierade av regeringsprogrammet spridit goda exempel, inspiration och kunskap. Många frågar sig vad som händer när Bo bra på äldre dar upphör. Många processer, som har startats i kommuner som fått stöd av Bo bra på äldre dar, kommer att fortsätta. Vad som händer bland de kommuner som inte deltagit i eller nåtts av regeringsprogrammet är oklart. Här behövs stöd och insatser från nationella organ som regeringen och SKL. Nätverksarbetet har varit mycket uppskattat, vilket framgår av den utvärdering som gjorts bland deltagande kommuner. Vad som händer efter Bo bra på äldre dar är oklart. Visst nätverksarbete, bland kommuner som deltagit i regeringsprogrammet, kommer säkert att fortsätta. Om kapacitet finns att utvidga samarbetet till kommuner som inte deltagit i Bo bra på äldre dar är osäkert. Kvarboendeprincipen bygger på att äldre ska bo kvar i sina vanliga bostäder och inte flytta till särskilt boende. Detta förutsätter bra, tillgängliga och användbara bostäder för äldre. Här finns mycket att göra. Välfärdsteknologi kan spela en viktig roll, men får en begränsad betydelse för äldre som bor i olämpliga bostäder. Hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal kan göra ett 2

8 bättre arbete och spara pengar, framförallt åt kommunerna, med hjälp av välfärdsteknologi, med bibehållen eller högre livskvalitet för äldre. För att satsningen på välfärdsteknologi i bostäder och boendemiljöer ska lyckas, krävs fortsatt engagemang från framförallt regering, riksdag och SKL. Detta är något av vad Hjälpmedelsinstitutet planerar att göra: En bok Bo bra på äldre dar kommer att ges ut i februari Den 11 december genomförs ett nordiskt seminarium om bostäder och boendemiljöer i de nordiska länderna. Seminariet genomförs av Hjälpmedelsinstitutet och Nordens välfärdscenter tillsammans med NBO, (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), Boverket, Arkitekturmuseet och RI Norden. Hjälpmedelsinstitutet har gjort ett s.k. Commitment för att delta i europeiska aktiviteter inom ramen för EUs program European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. Dessutom kommer ett 15-tal projekt att resultera i skrifter i vetenskapliga serier eller böcker, som ges ut av projektägarna själva Summary in english The Swedish Ministry of Health and Social Affairs commissioned in July 2010 the Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT) to carry out a program in English called Growing Older Living Well, with the aim to stimulate innovation, creativity and new ideas on the planning and design of housing and environment for older persons. Target group was primarily municipalities. This is the final report sent to the Swedish Government, delivered November 30, projects have received funding from the program and 58, out of 290, municipalities have participated in the program. Many projects were studies at municipality levels regarding housing conditions and older persons needs and expectations around their housing situation. Many older persons prefer to remain living in their home as long as possible. This is also in line with the government policy. However, this becomes a problem when more than 50% of the age group older than 65 live in inaccessible houses or apartments, not adapted to older persons living conditions and needs. Three architecture competitions and one entrepreneur and architecture competition have received support from Growing Older Living Well. 3

9 Problems encountered include lack of co-operation and co-ordination within and between municipalities, many inaccessible apartments and houses and high construction costs. Political actions are needed at national as well as municipality levels. An exhibition 1/5 of your life Growing Older Living Well has been set up at the The Swedish Museum of Architecture (Arkitekturmuseet) on November 2012 and will tour the country from March A national conference targeting the future and what will happen when the program ends, was held in Stockholm, November Kapitel 2 Regeringsprogrammets vision och mål Vision Bättre livskvalitet för äldre genom ett varierat och ändamålsenligt utbud av bostäder och boendemiljöer. Mål/syfte 1. Målgrupperna har förmedlats goda exempel på nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller boende för äldre 2. Målgrupperna har tillgång till kunskap om bostäder och boendemiljöer för äldre 3. Målgrupperna har ökad kunskap om boendeformerna för äldre och om hur de kan samverka. Delmål 1. Regeringsuppdraget har bidragit till en samverkan mellan politiker, förvaltningar, verksamheter, aktörer, äldre och deras organisationer, samt anhöriga och deras organisationer. 2. Kommuner har verktyg för att underlätta fysisk och regional planering. 3. Kommuner har förmedlats kunskap om behov, erfarenheter samt idéer, som uppdraget förvärvat genom utlysningar om kommunala förstudier. 4

10 4. Kommuner och andra aktörer har förmedlats kunskap om behov, erfarenheter samt idéer som programmet har förvärvat genom utlysningar och eventuella riktade uppdrag. 5. Kommuner och regioner har förmedlats kunskap om behov, erfarenheter samt idéer som programmet har förvärvat genom utlysningar kring den fysiska kommunala och regionala planeringen. 6. Minst två kommunala arkitekttävlingar har genomförts. Primära målgrupper Ledande politiker i kommunerna som berörs av frågorna som: Kommunstyrelsens ordförande Socialnämndens ordförande (eller motsvarande) Byggnadsnämndens ordförande Andra politiker i ovan nämnda nämnder Andra tongivande politiker i kommunerna, t ex oppositionsråd etc. Tjänstemän i chefställning i kommuner som berörs av frågorna som: Kommundirektörer Stadsarkitekter Socialchefer Vård och omsorgschefer Andra berörda tjänstemän i kommuner som: Personer som arbetar med äldrefrågor, bostadsplanering och vård och omsorgsfrågor Bo bra på äldre dar har anlitat Håkan Selg som utvärderare. Han har i sitt arbete utgått från programmets vision och mål. Håkan Selgs utvärderingsrapport återfinns som bilaga 5. Konsultföretaget Contextio Ethnografic AB har genomfört en enkät och intervjuundersökning där det bland annat sägs Enligt en majoritet av tjänstemännen har Bo bra på äldre dar bidragit till att kommunala verksamheter i allt större utsträckning arbetar för att åstadkomma samverkan mellan aktörer i frågor som rör bostäder och boendemiljö för äldre. Contextio Ethnografics rapport återfinns som bilaga 6. 5

11 Kapitel 3 Ekonomisk redovisning för uppdraget Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet har av regeringen fått 50 miljoner kronor för att leda programmet Bo bra på äldre dar kronor har fördelats till sökande, främst kommuner, som resultat av tre olika utlysningar, samt till arkitekttävlingar. Kostnader för att genomföra programmet, främst informationsarbete, uppgår till kronor. Deltagaravgifter från deltagare i framtidskonferensen den november uppgår till kronor, har krediterats informationsverksamhetens utgifter. Hjälpmedelsinstitutets egna kostnader uppgår till varav täcks av regeringens medel till Hjälpmedelsinstitutet. Då de totala utgifterna uppgår till har kronor återbetalats. Hjälpmedelsinstitutet hade anmält sitt deltagande i två mässor; Samhällsbyggardagen och Bygg- och fastighetsutvecklingsdagarna och därvid betalat monteravgifter på tillsammans kr. Båda evenemangen ställdes in. Hjälpmedelsinstitutet har vid flera tillfällen och på olika sätt kontaktat arrangörerna och krävt återbetalning. Så har dock inte skett och båda fordringar får betraktas som osäkra. I bilaga 3, Ekonomisk slutredovisning och bilaga 4, Sammanställning av projekt som fått stöd av Bo bra på äldre dar, samt grad av genomförande och resursanvändning redovisas programmets medel och kostnader. Kapitel 4 Regeringsprogrammets olika faser Arbetet inom Bo bra på äldre dar har bedrivits i flera olika faser: 6

12 Definiera uppdraget, informera om det och sätta upp ett sekretariat - hösten 2010 vilket redovisats i årsrapport för Definiera och formulera utlysningar, informera om utlysningarna och besluta om fördelning av medel - november 2010 maj 2011, vilket redovisats i årsrapport för Definiera och ge stöd till arkitekttävlingar - november 2010 oktober Följa projekt som fått stöd - vintern 2011 sommaren Initiera och följa nätverk bland kommuner - juni 2011 oktober Få in rapporter och dra slutsatser från de projekt som avslutas i kommuner våren hösten Sammanställa och föra ut erfarenheter och goda exempel rörande bostäder och boendemiljöer för äldre Genomföra utställning och framtidskonferens - hösten Kapitel 5 Organisation Bo bra på äldre dar har hela tiden varit organisatoriskt placerad inom Utvecklingsavdelningen (tidigare avdelningen för Teknik- och metodutveckling), Hjälpmedelsinstitutet, där Claes Tjäder är avdelningschef. Programmets samordnare Tomas Lagerwall rapporterar till Claes Tjäder. Programmets sekretariat inom Hjälpmedelsinstitutet har gradvis byggts ut och har under 2012 bestått av sju personer: Annica Lindgren, informationsansvarig. Kommunikationsstrateg och dessutom legitimerad arbetsterapeut. Eva Magnusson, utredare. Arkitekt som framförallt arbetat med arkitekttävlingar, inklusive studerandetävlingar. Jan Paulsson, utredare. Arkitekt och professor emeritus i arkitektur från Chalmers tekniska högskola. Har framförallt arbetat med att analysera inkomna rapporter och bevaka forsknings- och utvecklingsaspekter. Jesper Lindström, administratör. Är dessutom utbildad fotograf. 7

13 Karin Månsson, utredare. Arkitekt som arbetat med utlysningar, nätverksarbete och riktade uppdrag. Har varit kontaktperson för södra nätverket. Stig Dedering, utredare. Arkitekt som arbetat med utlysningar och i viss utsträckning arkitekttävlingar. Har varit kontaktperson för norra och östra nätverken. Tomas Lagerwall, samordnare. Socionom med vidareutbildning i rehabilitering och folkhälsa. Hedersdoktor i rehabilitering vid Kobe Gakuin university. Har varit kontaktperson för västra nätverket. Sekretariatet har haft arbetsgruppsmöten i stort sett varje vecka. Flera andra personer från Hjälpmedelsinstitutet har på olika sättet bidragit till arbetet, bland andra Ingela Sedin-Nilsson, som också arbetat inom regeringsprogrammet Teknik för äldre. Ingela Sedin-Nilsson har en bakgrund som förvaltare av hyresfastigheter i större kommunala bostadsbolag. Hjälpmedelsinstitutets ledningsgrupp har även varit styrgrupp åt Bo bra på äldre dar. Följande personer har under 2012 ingått i styrgruppen: Jan Grönlund, institutets direktör, samt avdelningscheferna Claes Tjäder, Jörgen Hellberg, Nina Lindqvist, Ulrika Brändström och Veronica Hedman. Kapitel 6 Samråd och beredningsgrupper Bo bra på äldre dar har under 2012 haft tre samrådsmöten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, varav två tillsammans med nodledarna. Följande personer från myndigheter och SKL har deltagit i samrådet under 2012: Anette Jansson och Anna Lilja Qvarlander SKL Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket Birgitta Wadqvist och Annette Rydqvist, Boverket Gert Alaby, Socialstyrelsen 8

14 Dessutom har sekretariatet haft många informella kontakter, per telefon eller mejl med gruppen. Slutsatser har stämts av och fortsatt arbete efter det att Bo bra på äldre dar slutförts, har diskuterats med representanter för myndigheterna och SKL. Bo bra på äldre dar har under 2012 haft tre samrådsmöten med pensionärsorganisationer, anhörigas riksförbund och funktionshinderorganisationer. Funktionshinderorganisationerna har framhållit att personer som levt med funktionsnedsättningar en stor del av livet har sina behov med sig upp i åren och dessutom ökar behoven när de åldras. T.ex. har företrädare för döva och dövblinda personer pekat på behovet av bra särskilda bostäder där äldre döva och dövblinda personers behov kan tillgodoses. Ett avslutande möte mellan pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer hölls den 29 augusti då 11 personer deltog och då bland annat följande framfördes: Kongressen i PRO har fattat ett beslut om att vi ska utarbeta ett boendeprogram där vi faktiskt kommer med konkreta förslag om hur boendet borde se ut, hur det kan finansieras och så vidare. Viktigt att det skapas bra bostadsområden, tillgängliga och estetiska osv men också med en rimlig kostnad på boendet, folk måste ha råd att bo och man måste bygga för alla. Konflikten finns mellan förvaltningens önskemål om låga kostnader och vår önskan om bra boenden - det är svårt att nå politikerna. Representant från SPF. Hjälpmedelsinstitutets Utvecklingsråd för boendefrågor har också fått kontinuerlig information om och diskuterat Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet deltar sedan flera år i samarbete med SABO, Fastighetsägarna, Boverket och SKL, vilket utnyttjats för information och samråd kring bl.a. Bo bra på äldre dar. 9

15 Kapitel 7 Kommunala förstudier Bo bra på äldre dars första utlysning om projektstöd omfattade kommunala behovsinventeringar och förstudier inför nybyggnad eller ombyggnad av befintligt bostadsbestånd. Utlysningen inriktades huvudsakligen mot senioroch trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende (särskilt boende). Sökande skulle vara kommuner. Den totala projekttiden var mindre än ett år. 12 ansökningar omfattande 16 kommuner, bedömdes kvalificerade för stöd från Bo bra på äldre dar och cirka 7,2 miljoner kronor fördelades. Nio av projekten har använt hela eller så gott som hela det anslagna beloppet. Inom Trollhättans projekt har man till exempel haft svårigheter att få med äldre födda i andra länder i arbetet. I Karlskrona har resultaten vad gäller utlandsföddas boendepreferenser inte blivit så omfattande som avsetts. Nordanstigs projekt bedöms uppfylla både mål och syfte, men har genomförts på något annorlunda sätt än planerat. Inkomna projektredovisningar har granskats av ansvarig tjänsteman. Granskningen gällde huruvida redovisningen kom in i tid, om rapporten hade godtagbar kvalitet och om samtliga handlingar fanns med. Redovisningen skulle innehålla projektrapport, engelsk sammanfattning, utvärderingsrapport och ekonomisk redovisning. Först efter godkänd granskning har resterande projektmedel betalats ut. Samtliga projekt uppges ha gett värdefulla bidrag inom olika områden, till kommunernas fortsatta arbete med bostäder och boendemiljöer för äldre. I Karlskrona, Burlöv och Gävle har behovsstudierna gett underlag för de arkitekttävlingar som genomförts. I Luleå har ett kommunalt regelverk för trygghetsboende tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. I Karlskronaprojektet visar man att det finns en utvecklingspotential för välfärdsteknologi och att det behövs både teknisk och social support. Den behovsinventering Mjölby kommun gjort, betonar att såväl tillgänglighet för de boende som god arbetsmiljö för personal behövs. 10

16 Kapitel 8 Allmän utlysning förstudier m.m. Under programmets första tid framfördes synpunkter på att endast kommuner skulle kunna söka medel från Bo bra på äldre dar. Efter diskussioner med styr- och samrådsgrupperna och samråd med Socialdepartementet genomfördes en så kallad allmän utlysning om förstudier med mera kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Syftet var att på nationell nivå ta till vara kunskap och erfarenheter som kan få strategisk betydelse. Utlysningen omfattade bland annat kartläggning av kunskapsläget och identifiering av kunskapsluckor, erfarenhetsåterföring och metodutveckling och belysning av socioekonomiska aspekter. Förutom till kommuner riktade sig denna utlysning till forskare, företag och det civila samhället. Utlysningen rörde alla former av bostäder för äldre och hur de kan samverka med varandra och med övrigt boende. Efter en samlad bedömning av ansökningarna delades dessa in i tre grupper: kommuner, forskarvärlden och det civila samhället. Ansökningar från kommuner bedömdes särskilt och de som uppfyllde de formella kraven erbjöds att ingå i ett nätverk vilket beskrivs i ett särskilt kapitel om nätverksarbete. Totalt beviljades ca 11,5 miljoner kronor i denna utlysning. Till forskarvärlden beviljades ca 5 miljoner kronor fördelade på 7 projekt och 2,7 miljoner kronor fördelades på 9 projekt till det civila samhället. Kommunförbundet Skåne beviljades kronor till ett projekt och 18 kommuner beviljades vardera kronor för att ingå i nätverk. Kommunerna fördelades på fyra geografiska nätverk och det beslutades att uppdra åt fyra nodledare att hålla samman var sitt nätverk. I huvudsak har projekten genomförts i enlighet med ursprunglig ansökan eller de justeringar som överenskommits under projekttiden och beviljade medel har förbrukats. I flera fall har projekt begärt och fått extra tid för att kunna genomföra sitt uppdrag. I några fall har förändringar skett som stått utanför projektledningens kontroll. Seniorhusföreningen i Karlskrona skulle till exempel genomföra och utvärdera en studiecirkel med boende som avsåg att flytta in i ett hus som ingick i den kombinerade arkitekt- och entreprenadtävling som också fått stöd från Bo bra på äldre dar och som finns beskriven i kapitlet Arkitekttävlingar, inklusive studenttävling. Upphandlingen har försenats och därmed har inte projektet kunnat fullföljas enligt planerna. I andra fall har sökande erbjudits möjligheter att utvidga 11

17 projekten. Projektet Äldreboende för HBT-personer har fått extra medel för att bearbeta en enkät och Boendetrygghet för äldre kvinnor för att omarbeta sin rapport till en bok att ges ut på Svensk Byggtjänsts förlag. Projekten och därmed också rapporterna i denna utlysning har mycket olika karaktär. I flera fall resulterar arbetet i rapporter eller handböcker som publiceras och sprids via extern utgivare eller i egna rapportserier. Två av rapporterna kommer att ges ut genom Svensk Byggtjänsts förlag och ett tiotal projekt resulterar i rapporter eller böcker som sprids av projektägarens egen organisation. Exempel på sådana skrifter är Micasas projekt om Måltidsmiljö i äldres boende och Fastighetsägarnas projekt Entreprenörer skapar välfärd. Inkomna projektredovisningar har granskats av ansvarig tjänsteman. Granskningen gällde om rapporten hade godtagbar kvalitet, huruvida redovisningen kom in i tid och om samtliga handlingar fanns med. Redovisningen skulle innehålla projektrapport, engelsk sammanfattning, utvärderingsrapport och ekonomisk redovisning. Först efter godkänd granskning har resterande projektmedel betalats ut. Kapitel 9 Nätverksarbete I den andra ansökningsomgången fanns inte utrymme att ge stöd till samtliga sökande kommuner som bedömdes ha projekt i enlighet med regeringsuppdragets intentioner. Alternativen var därför att ge avslag på formella grunder eller söka annat sätt, att i enlighet med utlysningens intentioner, stötta kommunerna. Efter samråd med såväl Socialdepartementet, SKL och myndigheter som med Hjälpmedelsinstitutets ledningsgrupp, beslöts att initiera ett nätverksarbete. Fyra nätverk bildades; norr, öster, väster och söder. Avsikten är att nätverken ska leva vidare efter det att stödet från regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar upphört. Kommuner som uppfyllde formella krav i sina ansökningar erbjöds kr vardera för att ingå i nätverk. I praktiken innebar det samtidigt att de fick avslag på sin projektansökan. Förutom de kommuner som fått stöd för att ingå i nätverk i andra utlysningsomgången, erbjöds de kommuner som fått projektstöd i första utlysningsomgången att ingå i nätverk. Därefter erbjöds även de kommuner som beviljades projektstöd i tredje utlysningsomgången att ingå i 12

18 nätverken. Även några aktörer från det civila samhället och företag som fått stöd i andra utlysningsomgången deltar i nätverksarbetet. Några kommuner som berörts av projektarbete utan att ha egna projektmedel deltar i också nätverksarbetet. Flera kommuner som inte deltagit i projekt som finansierats av Bo bra på äldre dar har visat intresse av att ingå i nätverken, men har inte kunnat erbjudas plats. Förhoppningen har emellertid varit att bredda och utvidga nätverken efter det att regeringsprogrammet avslutats. Om och hur detta kommer att kunna ske är, när denna rapport skrivs, oklart. Avsikten med nätverken är att verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner, bygga upp kompetens och underlätta strategiskt arbete. Fyra nodledare, som tillsammans har bred erfarenhet av och kunskap om planering av bostäder och boendemiljöer för äldre, rekryterades för att leda arbetet i vart och ett av de fyra nätverken. Deras uppgift är främst att hålla ihop och leda nätverken Nodledarna är: Leif Wikman, tidigare socialnämndsordförande i Luleå och med stor erfarenhet av äldrefrågor i kommunalt arbete. Leif Wikman är nodledare för det norra nätverket. Elin Blume arbetar med bostadsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholm. Elin Blume är nodledare för det östra nätverket. Lisbeth Lindahl arbetar som forskare vid FoU i Väst/GR. Lisbeth Lindahl är nodledare för det västra nätverket. Britt Östlund är docent vid institutionen för designvetenskap vid Lunds Universitet och nodledare för det södra nätverket. Ett kick-off möte hölls i Göteborg den augusti 2011, där nodledarna och personal från Bo bra på äldre dars sekretariat med flera deltog. Därefter har nodledarna träffats ytterligare fyra gånger för att planera sina respektive nätverksträffar samt ett gemensamt nätverksmöte 21 november 2012, i anslutning till Bo bra på äldre dars framtidskonferens november i Stockholm. Nodledarna har arbetat fram en gemensam struktur för nätverksträffarna. Nätverken har träffats tre till fyra gånger var och respektive kontaktperson från Bo bra på äldre dars sekretariat har deltagit. Träffarna har omfattat inspirationsföreläsningar, studiebesök, erfarenhetsutbyte med mera. 13

19 Flera av de kommuner som sökte medel i andra utlysningen och fick erbjudande att medverka i nätverken men avslag på sin ursprungliga ansökan, har samtidigt med nätverksarbetet också arbetat med sina ursprungliga projekt. Ett exempel är Umeå kommun som har genomfört studier av bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov samt tillgänglighet till service. Dessa studier utgjorde underlag för temadiskussionen vid norra nätverkets andra möte. Ett annat exempel är Höganäs kommun som har genomfört den ortsanalys i Nyhamnsläge, som de ursprungligen sökt medel för, och delat med sig av sina erfarenheter inom södra nätverket. Ytterligare ett exempel är Botkyrka kommun där Mångkulturellt centrum genomfört en studie av uppfattningen om äldreomsorgen bland äldre med utländsk bakgrund. Denna studie kompletterar på ett bra sätt de studier med etnisk inriktning som gjort inom Bo bra på äldre dars projekt. Frågan om nätverkens fortlevnad efter programmets avslutning har behandlats av nätverken själva och tagits upp vid samrådsmöten vid flera tillfällen. En förutsättning för att de ska kunna leva vidare och utvecklas bedöms vara att det finns en huvudman för dem och viss finansiering. Boverket, SKL, Hjälpmedelsinstitutet och länsstyrelserna har föreslagits som huvudman men någon lösning finns inte när regeringsprogrammet avslutas. Nätverken avser emellertid att hålla fortsatt kontakt med hjälp av sociala medier och möten i väntan på en lösning. Nätverkskommunerna har rapporterat sitt arbete till respektive nodledare. Nodledarna har också genomfört en enkätundersökning till samtliga som deltagit i nätverken. De har därefter gemensamt rapporterat nätverksarbetet tillsammans med utvärdering av nätverksarbetet, till Hjälpmedelsinstitutet, bilaga 7 och 8. Kapitel 10 Kommunal- och regional fysisk och annan kommunal och regional planering Den tredje och sista utlysningen om projektstöd inom Bo bra på äldre dar föregicks av ett omfattande internt och externt samråd med bl.a. Boverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och SKL som resulterade i följande beskrivning: stöd till projekt kring kommunal och regional fysisk planering 14

20 samt regionala och kommunala initiativ rörande bostäder och boendemiljöer för äldre. I denna utlysning riktades stödet till: Kartläggning och inventering av tillgänglighet och användbarhet. Strategiska insatser i anslutning till fysisk kommunal och regional planering. Strategiska kommunala och regionala initiativ. Stimulansåtgärder kring information och strukturerad tillsyn av arbetet med enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen (PBL). Utvecklingsarbete och innovationer kring åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. Uppföljning och utvärdering av insatser inom området äldres bostäder och boendemiljöer. Alla former av bostäder och boendemiljöer omfattades av denna utlysning. Inriktningen var dock huvudsakligen boendeformer som särskilt vänder sig till äldre som senior- och trygghetsboende, samt särskilt boende (vård- och omsorgsboende) där biståndsbeslut krävs, dock ej korttidsboende. Bostäder och boendemiljöer för äldre ingår i det kommunala ansvaret för bostadsförsörjning. Det kom in 23 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 14,9 miljoner. 16 ansökningar fick stöd om tillsammans 7,8 miljoner. En kommun som beviljats stöd drog tillbaka sin ansökan. Flera projekt har förbrukat mindre pengar än som beviljats. Den snäva tidsramen har gjort det svårt att helt fullfölja ambitionerna i ansökan. De genomförda projekten svarar i stora delar mot det som stödet riktades till i denna omgång. Det regionala perspektivet saknas emellertid. Ett skäl kan vara den snäva tidsramen. Det tar tid att rigga projekt med flera kommuner inblandade om det inte redan finns ett etablerat samarbete. Vidare saknas projekt som handlar om information och strukturerad tillsyn av arbetet med enkelt avhjälpta hinder enligt PBL. Däremot är tillgänglighet till den fysiska miljön i fokus i några av projekten. Arbetsmodeller har utvecklats och inventeringar och kartläggningar har genomförts till grund för konkreta åtgärder för en förbättrad tillgänglighet. De flesta av projekten syftar till att skaffa kommunen ett bättre planeringsunderlag med hjälp av enkäter, 15

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Goda exempel från hela landet Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Mängder med goda idéer Tomas Lagerwall, samordnare. Välkommen till en spännande läsning om hur vi kan få fram bra bostäder och boendemiljöer

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Projekt om äldres bostäder och boendemiljöer! Fler goda exempel från Bo bra på äldre dar

Projekt om äldres bostäder och boendemiljöer! Fler goda exempel från Bo bra på äldre dar Projekt om äldres bostäder och boendemiljöer! Fler goda exempel från Bo bra på äldre dar Nu pågår ett 50-tal projekt om bra boende för äldre! Välkommen till en broschyr med intressanta projektidéer om

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015 Nordiskt samarbete Årsmöte på Färöarna Nordiska samarbetskommittén hade sitt årsmöte på Färöarna, i Vágar, 18-20 maj. Landsfelag Pensjonista visade

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Checklista sociala konsekvenser

Checklista sociala konsekvenser Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 1 (7) Checklista sociala konsekvenser Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE Inga Malmqvist Arkitekt och Docent Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola Centrum för vårdens arkitektur inga.malmqvist@chalmers.se eller kanske snarare Vad som är viktigt

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@se. pwc.com 010-212 46 50 Bakgrund - Vad är Gôrbra för äldre? - Fakta om fastigheterna 2 Om Gôrbra för äldre Försöksområdesprojekt

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre. Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB

Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre. Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1 Projektets bakgrund, syfte och upplägg... 3 1.2 Utvärderingens

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer