Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program Fastställt av kommunfullmäktige , 130

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130"

Transkript

1 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige , 130

2 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson, Anette Broman och Karin Nordin 2

3 Inledning Programmet omfattar alla invånare över 65 år och innehåller övergripande mål som ska vara vägledande för planering och beslut i Eksjö kommun. En av välståndets vinster är att befolkningen uppnår allt högre levnadsålder. Att bli äldre innebär nu och framtiden i högre grad än tidigare att vara mer vital, kunna bidra mer till samhällets utveckling och ha varierande förväntningar och behov. En av kommunens viktigaste uppgifter är att tillhandahålla god vård och omsorg om äldre. Behoven inom äldreomsorgen kommer att växa i takt med att antalet personer över 80 år ökar. 3

4 Bakgrund Befolkningsprognosen för riket och Eksjö kommun utgör grunden för programmet. Förändringar i åldersstrukturen kommer att betyda mer för kommunens ekonomi särskilt mot slutet av programperioden. Framtiden innebär stora utmaningar för samhället när det gäller omsorgen om de äldre. Kommunfullmäktige måste därför snarast göra en noggrann bedömning av behov, kostnader och finansiering för de starkt ökande äldrepolitiska insatserna fram till Den åldersgrupp som programmet omfattar, har mycket olika förutsättningar, behov och önskemål beroende på hälsa, intresse sociala nätverk etc. Förhållandet mellan antalet förvärvsarbetande och antalet äldre förändras på så sätt att personer i arbetsför ålder minskar, samtidigt som antalet äldre ökar. Fler förvärvsarbetande och ökat antal invånare kommer därför att behövas för att åstadkomma en god omsorg om de äldre. Folkmängd prognos År/ Ålder Totalt Källa: Regionförbundet 2011 är faktisk folkmängd 4

5 Attityder och värderingar Vår inställning till äldre spelar stor roll för samhällets utveckling. Man behöver inte bli gammal för att man blir äldre. De äldres bidrag till samhällsutvecklingen är underskattat. 65-årsdagen är ingen naturlig gräns för ett nytt skede i en människas liv. Det stora flertalet är alltjämt kunniga, erfarna och har en god fysisk hälsa som gör att de kan bidra i föreningar, frivilligverksamhet, politik och i andra sammanhang. Kommunen ska motverka tendenser till åldersdiskriminering. Kunskap och information om äldre och för äldre ska förbättras. Alla äldre ska känna delaktighet, trygghet, valfrihet och gemenskap. De äldres möjligheter att göra medvetna val ska underlättas. Kommunen ska verka för att med kvalitetskravet som viktigaste utgångspunkt, pröva olika driftformer och samverkanslösningar mellan kommun, företag, föreningar, skolor och organisationer. Mål Öka de äldres status och bidra till en positiv syn på de äldre. Ge äldre möjligheter att göra insatser i olika sammanhang. Skapa mötesplatser för alla åldrar. Ha tydlig och lättillgänglig information om säkerhet, hjälpmedel, hälso- och sjukvård, samt äldreomsorg. Underlätta för äldre att välja hemtjänstinsatser, samt vårdboende. Utveckla nuvarande kvalitetsgarantier. 5

6 Aktiva äldre är en tillgång I takt med att de äldre har bättre hälsa och blir fler till antalet, kommer deras roll i samhället att bli viktigare. Det kan gälla insatser inom näringsliv, kulturliv, friskvårdsaktiviteter, demokratifrågor, miljöfrågor och möten över generationsgränser, som till exempel medverkan i skola och förskola och frivilligverksamheter i stort. Mål Stimulera äldre att starta företag, använda ny teknik, delta i nya utbildningar, leda och delta i sociala aktiviteter, vara mentorer, fortsätta sitt yrkesarbete efter 65-årsdagen. 6

7 Hälsa och livskvalitet Hälsan främjas för alla människor när tillvaron uppfattas som meningsfull, begriplig och hanterbar. Viktigt är att ta hänsyn till personer med olika funktionsnedsättningar. Därigenom ökar förutsättningarna för att uppnå god livskvalitet, både fysiskt, socialt och psykiskt. Förebyggande insatser och gemenskap har stor betydelse för den enskilde och för samhället. Gemenskap motverkar ensamhet. De äldre ska stimuleras att göra insatser för andra äldre efter sina förutsättningar. För att äldre ska behålla god hälsa och livskvalitet, ska de ges möjlighet att fortsätta att vara aktiva utifrån sina egna önskemål. Viktiga mål är kvarboende i den egna miljön, med möjlighet till vård och omsorg. 7

8 Forts. Hälsa och livskvalitet Mål En god förskrivning av läkemedel. Tillsammans med organisationer/föreningar och frivilliga, verka för ett brett utbud av sociala aktiviteter. Öka medvetenheten inom äldreomsorgen kring kulturens och fysiska aktiviteters betydelse. Ge möjligheter till fysisk aktivitet och kulturinslag. Förbättra samverkan mellan olika aktörer beträffande hälso- och sjukvård, rehabilitering och läkemedel. Äldre ska - kunna påverka sin egen vardag och hälsa, - kunna göra sig förstådda på sitt modersmål. 8

9 Mat och måltid Maten och måltiden har stor betydelse för att de äldre ska få rätt näring, känna gemenskap och trivsel, och få en upplevelse för olika sinnen. Maten är därför en cenral fråga för framtiden. Vällagad mat där man kan känna delaktighet i matsedeln, är mycket positivt. Mål Stimulera till trivsamma mötesplatser som är lättillgängliga och ger gemenskap, exempelvis matlag. Utveckla måltidskulturen i vård- och omsorgsboendena och ge möjligheter för anhöriga att delta. Skapa förutsättningar för nylagad, varm, god och näringsriktig mat. Ge möjlighet att välja mellan olika rätter. Ge personalen goda kunskaper om matens betydelse. 9

10 Boende och samhällsplanering Stor vikt ska läggas vid planering av bostäder och bostadsmiljöer anpassade för äldres behov. Bra boendemöjligheter är ett gemensamt ansvar. Marknära boenden bör eftersträvas. Möjligheter till enkla och lätt tillgängliga kommunikationer behöver utvecklas med till exempel ringlinjer eller anropsstyrd trafik. Fungerande telefonkommunikationer är viktiga för trygghet och gemenskap. Att kunna bo kvar hemma är en viktig princip, men det ska även finnas olika boendeformer och möjlighet att få välja var man vill bo i kommunens olika delar. Kommunen ska främja trygghet och gemenskap. Mål Skapa ett varierat utbud av boenden, i olika delar av kommunen, som motsvarar olika behov. Påverka samhällsplaneringen så att äldres behov tillgodoses. Ge makar/par möjlighet att bo tillsammans. Skapa trygghetsboenden och seniorboenden med gemenskap och aktiviteter i forma av träffpunkter. Utveckla kommunikationer för äldres behov och önskemål. 10

11 Anhörigstöd och frivilligarbete Många äldre, som är långvarigt sjuka eller har ett funktionshinder, vårdas av någon närstående. Utan de anhörigas insatser skulle samhället inte klara vården. Anhörigstöd kan handla om allt från socialt stöd, tillsyn och praktisk hjälp med hushållssysslor till omfattande hjälp med personlig omvårdnad. Frivilligverksamhet bedrivs idag av frivilligoch pensionärsorganisationer och enskilda. Fler aktiva frivilligarbetare behövs, varför kommunen ska stödja och utveckla sådan verksamhet med den inriktningen som redovisas under målen. Studieförbunden kan stödja med värdefulla bidrag. I Eksjö kommun bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med olika former av anhörigstöd, där insatser kan ges efter behovsbedömning från biståndshandläggare. 11

12 Forts. Anhörigstöd och frivilligarbete Mål Erbjuda - avlösning i hemmet, - social aktivering, - dagverksamhet för demenssjuka, - hemtjänstinsatser, - möjlighet till t.ex. korttidsboende/ växelvård. Skapa - anhörigcaféer, - träffpunkter. Stimulera till - olika former av frivilliginsatser. 12

13 Teknikutveckling Teknikutvecklingen är snabb och ska utnyttjas för att göra livet bättre och mer stimulerande för de äldre. Särskild uppmärksamhet bör här ägnas åt situationen för äldre med olika funktionshinder. Den nya tekniken kan också medverka till att underlätta personalens arbetssituation och ge mer tid till personlig omvårdnad. Att utveckla tekniska hjälpmedel kan medverka till att öka äldres självständighet och livskvalitet, samt bidra till att göra arbetsplatserna inom äldreomsorgen mer attraktiva, för både män och kvinnor. Mål Ta tillvara nya tekniska hjälpmedel. Aktivt följa utvecklingen för att förenkla och förbättra vård- och omsorgsarbetet. Ge medarbetarna kompetensutveckling. Anpassa boenden med teknisk utrustning för äldre och funktionshindrade. 13

14 Den goda arbetsplatsen Det är viktigt att äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsplats. Arbetet inom äldreomsorgen måste uppvärderas. Personalen ska känna delaktighet i mål och beslut, få vidareutbildning och utveckling, samt uppleva att arbetet ger resultat i form av nöjda brukare. Kvaliteten för brukarna måste alltid stå i fokus. Att arbeta med äldre är ansvarsfullt och viktigt, varför alla måste ha goda kunskaper inom sitt område så att brukarna får kvalificerad omvårdnad. Mål Ge medarbetarna fortlöpande kompetensutveckling. Rekrytera personal av båda könen med adekvat kompetens. Göra arbetet inom äldreomsorgen attraktivt. Skapa karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Upprätthålla en god arbetsmiljö. Samverka med frivilligverksamheterna. 14

15 Uppföljning och utvärdering Med ledning av det här programmet ska handlingsplan upprättas av kommunstyrelsen, som även har ansvar för den årliga uppföljningen. Uppföljningen sker i samband med den vanliga budget- och bokslutsprocessen med rapport till kommunfullmäktige. Utvärdering av programmet sker i början av varje mandatperiod, där Välfärdsberedningen rapporterar till Kommunfullmäktige hur programmet uppfyllts och om målsättningar och strategier behöver revideras. 15

16 Eksjö kommun Småland som bäst Ur Eksjö kommuns Vision 2020 En entusiastisk anda hos medborgare, näringsliv och kommun ger oss en bra framtid!

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer