Arbetsterapi program Demenssjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsterapi program Demenssjukdom"

Transkript

1 Arbetsterapi program Demenssjukdom, rev.2011

2 Arbetsterapiprogram för arbetsterapeutisk utredning och intervention vid demenssjukdom Författare: : Susanne Andersson Psykogeriatriska kliniken, USiL Vivian Gerle Äldrepsykiatriska sektionen, lasarettet Helsingborg Marianne Johansson Neuropsykiatriska kliniken, UMAS Lena H Nilsson Psykiatriska kliniken, Kristianstad Karin Olsson geriatrisk Rehab, lasarettet Ystad Reviderat : Susanne Andersson Psykogeriatriska kliniken, USiL Susann Bergqvist Geriatrisk rehab, lasarettet Ystad Maria Carlsson Neuropsykiatriska kliniken, UMAS Marianne Johansson Neuropsykiatriska kliniken, UMAS Annette Tholle Minnesmottagningen projekt neuropsykiatri, PV nordost Carina Tordai Äldrepsykiatrin avd 54 lasarettet Helsingborg Git Wilson Somatisk rehab Hässleholms Sjukhusorganisation Reviderat : Susanne Andersson Kliniken för kognitiv medicin, SUS Lund Maria Carlsson Neuropsykiatriska kliniken, SUS Malmö Kristina Eidevall Neuropsykiatriska kliniken, SUS Malmö Carina Gustafsson Neuropsykiatriska kliniken, SUS Malmö Maria Hallgren Minnesmottagningen, Hässleholms sjukhusorganisation Karin Olsson Ger Rehab, Minnesmottagningen, Lasarettet i Ystad. Anette Tholle Enheten för kognitiv medicin minnesmottagningen, Medicinkliniken CSK Kristianstad. Beställning av arbetsterapiprogrammet: Susanne Andersson Kliniken för kognitiv medicin, SUS Lund 2 (8)

3 INLEDNING Definition Arbetsterapiprogram är en beskrivning av vilka alternativa åtgärder arbetsterapi kan erbjuda en specifik grupp av patienter. Programmet kan också vara ett stöd i arbetet med kvalitetsutveckling utifrån omvärldens krav (i form av lagar och föreskrifter) och utifrån våra egna professionella krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2011). Syfte Syftet med arbetsterapiprogrammet är att utforma gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med demenssjukdom vid Region Skånes specialistkliniker. Målet är att öka kvalitén på arbetsterapeutisk utredning och intervention samt att underlätta samverkan mellan primärvård, specialistklinik och kommun. FÖRUTSÄTTNINGAR Lagar, förordningar och rekommendationer Hälso och sjukvårdslagen, HSL tilläggsparagraf 3a (HSL, 1996). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (Görnebrand, 2001). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar 2010 stöd för styrning och ledning (Socialstyrelsen, 2010). Etisk kod för arbetsterapeuter, Arbetsterapeuten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja patientens/kundens möjligheter att leva ett fullvärdigt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (FSA, 2005, s 7). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, är en klassifikation med övergripande mål att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa (Socialstyrelsen, 2003). RESURSER Inom Region Skåne vid sjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad, Hässleholm och Ystad, bedrivs utredning och behandling av såväl yngre som äldre personer med symptom som kan tala för demenssjukdom. Förutsättningarna för verksamheterna ser något olika ut men vid varje enhet finns arbetsterapeut. Arbetsterapeuten har specifik kunskap att analysera individens resurser och begränsningar i aktivitet. Utifrån individens behov och önskningar, är målet därefter att stödja individen i att förbättra eller bibehålla sin aktivitetsförmåga. 3 (8)

4 BESKRIVNING AV MÅLGRUPP Personer med demenssjukdom. Kroppsfunktioner Demens är en progredierande sjukdom med nedsättningar av kognitiva funktioner såsom minne, orienteringsförmåga, språk och tankeförmåga. I demensbegreppet ingår även en påverkan på personlighet, emotionella funktioner och aktivitetsförmåga (Marcusson, 2003). Aktivitet och delaktighet Aktivitetsförmågan skiljer sig åt beroende på typ av demenssjukdom, dess progress samt individen själv och i vilket sammanhang personen lever i. Generellt ses svårigheter först vid mer komplexa aktiviteter. Senare i förloppet påverkas även förmågan att klara av basala uppgifter inom exempelvis boende och personlig vård. Tidiga tecken på demenssjukdom kan vara svårigheter att lära in nya saker, koncentrera sig på arbetsuppgifter, bemästra stressiga situationer och komma ihåg saker som är relevanta för att hantera sin vardag. Andra svårigheter kan vara att använda telefon och allmänna kommunikationsmedel, att sköta sina mediciner, sin ekonomi eller städa och laga mat. Efterhand som sjukdomen fortskrider tilltar svårigheterna att sköta vardagliga aktiviteter. Svårigheterna kan vara att välja och hantera föremål på ett lämpligt sätt, veta när på dygnet aktiviteten ska utföras och i vilken ordningsföljd de olika delmomenten ska utföras. Andra svårigheter kan vara att orientera sig i familjära miljöer och till sin egen person samt att förstå och uttrycka sig i tal och skrift. Vanliga symtom är också initiativlöshet, nedsatt insikt och humörväxlingar. Förutom de bristande kognitiva funktionerna påverkas aktivitetsförmågan även av flera andra faktorer såsom vilja, intresse, vanor, roller och omgivning. Saknas exempelvis intresset för att utföra en viss aktivitet är det lättare att hoppa över denna om personen erfar att det börjar bli svårt att utföra uppgiften. Finns däremot intresset kvar för en aktivitet som också är starkt förbundet med ens vanor och roller kan den utföras längre in i sjukdomsförloppet. Personer med demenssjukdom kan som en följd av bristande kognitiva funktioner och försämrad aktivitetsförmåga få svårigheter att vara delaktig i ett flertal livssituationer. Detta kan leda till färre möjligheter att delta i meningsfulla sociala och kulturella aktiviteter samt isolera både personen med demenssjukdom och dennes familj (Nygård, 2004). Omgivningsfaktorer Med omgivningsfaktorer menas den fysiska, sociala, kulturella och attitydmässiga omgivningen, i vilken personer lever sina liv. De här faktorerna kan vara både stödjande och begränsande för personernas förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Den allmänt ökade teknikanvändningen i samhället ställer ökade krav på kognitiv förmåga vilket innebär att svårigheter kan visa sig tidigare i sjukdomsförloppet. (Kielhofner, 2008). 4 (8)

5 TEORIER OCH PRAXISMODELLER Model of Human Occupation (MoHO) beskriver hur människans vilja, vanor, roller, färdigheter och miljö påverkar aktivitetsförmågan. Modellen fokuserar på samspelet mellan individ, aktivitet och miljö och hur detta påverkar aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2008). Occupational science är en basvetenskap om aktiviteters betydelse för alla människor, där arbetsterapi är en tillämpad vetenskap, dvs man använder aktivitet i behandlande syfte. Inom Occupational Science studerar man människan som en aktiv varelse, vilken behöver och kan engagera sig i dagliga aktiviteter under hela livet, och som även är beroende av omgivningens attityder. Aktivitet/sysselsättning kan innefatta både produktiva aktiviteter och aktiviteter man gör för nöjes skull (Zemke & Clark, 1996). Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är en modell vilken beskriver arbetsterapeutens problemlösningsprocess, från det att han/hon bedömer klienten till planering och genomförande (Fisher & Nyman, 2008). Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) är en praxismodell med fokus på klientens medverkan i arbetsterapiprocessen. Modellen bygger på det dynamiska samspelet mellan individens förmågor och aktivitetens krav och möjligheter (Townsend & Polatajko, 2007). ARBETSTERAPEUTISK UTREDNING OCH BEDÖMNING Syftet med den arbetsterapeutiska utredningen är att bedöma och analysera individens aktivitetsresurser och aktivitetsbegränsningar. Utredningen och bedömningen baserar sig på intervju/samtal samt observationer i aktivitet där följande instrument kan användas: ADL-taxonomin används för att beskriva en persons aktivitetsförmåga. Det omfattar tolv basaktiviteter som anses vara generella för de flesta personer i det dagliga livet (Törnquist & Sonn, 2001). Canadian Occupational Performance Measure (COPM) mäter förändringar i en persons uppfattning av sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter. Förändringarna bedöms inom de tre utförandeområderna; personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid, hos personer med olika slag av aktivitetsbegränsningar (FSA, 2006). Min mening ett självskattningsinstrument som ger personen möjligheter att uttrycka sin egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga och miljöns inflytande på de dagliga aktiviteterna (FSA, 2000). Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) är en observationsundersökning som tillåter samtidig undersökning av motoriska färdigheter och processfärdigheter och deras inverkan på en individs förmåga att utföra personliga eller instrumentella aktiviteter i det dagliga livet (P- och I-ADL) (Fisher, 1999). Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP) är ett bedömningsinstrument som mäter en persons aktivitetsförmåga relaterat till de kognitiva funktionerna. Instrumentet är personcentrerat och kan användas inom samtliga aktivitetsområden som personen vill och behöver kunna verka i (Chapparo & Ranka, 2006). 5 (8)

6 Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive) är ett observationsinstrument som används för att bedöma aktiviteten bilkörning. Färdigheterna beskrivs under fyra överrubriker; Manövrerar, Orienterar, Följer trafikregler och Har uppsikt och agerar. Bedömningen utförs i verklig trafik och på en standardiserad vägslinga (Patomella, Tham, Johansson & Kottorp, 2010). Guarding Automobil Drivers through Guidance Education and Technology (Gadget Matrix) beskriver förmågan att köra bil utifrån fyra nivåer där manövrering är den lättaste följt av att hantera olika trafiksituationer, mål och sammanhang för bilkörningen. Samt en mer generell nivå där personens livsmål samt förmågor beskrivs (Peräako, Keskinen & Hatakka, 2003). BEHANDLINGSMÅL Målet för den arbetsterapeutiska behandlingen är att utifrån individens förutsättningar, behov och önskningar förbättra och/eller bibehålla aktivitetsförmåga så långt in i sjukdomsförloppet som möjligt. I målet ingår även att utforma miljö och aktivitet så att personen kan utföra sina dagliga aktiviteter på ett säkert och tryggt sätt. ARBETSTERAPEUTISK INTERVENTION Åtgärder i samband med att bibehålla och förbättra aktivitetsförmågan för personer med demenssjukdom genom: -att vidareutveckla individuella kompensatoriska strategier utifrån individens egna resurser och lösningsstrategier. -att tillrättalägga miljön för att stödja aktivitetsutförandet -att informera och ge råd om minnesstöd och kognitiva hjälpmedel -att vid samordnad vårdplanering beskriva funktionsnedsättningens konsekvenser för det dagliga livet -att beskriva behovet av assistans och insatser inför ansökan om stöd och service enligt LSS -att överrapportera personens aktivitetsförmåga och behov av kompensatoriska åtgärder till berörd arbetsterapeut/vårdgivare. -att ge information och råd till närstående individuellt eller i grupp -att ge råd om lämpliga stimulerande aktiviteter RESULTAT OCH UTVÄRDERING Gjorda åtgärder utvärderas genom ny intervju eller aktivitetsbedömning. Vem som utvärderar åtgärderna bestäms i samråd med kommunens arbetsterapeut, patient och närstående. REVIDERING Var tredje år revidering av arbetsterapiprogrammet. Ansvarig för revidering Susanne Andersson. Nästa revidering maj (8)

7 LITTERATUR Chapparo, C. & Ranka, J. (2006) PRPP system of task analysis: user s training manual research edition. (Available from authors at the OP Network, Discipline of Occupational Therapy, University of Sydney, PO Box 170, Lidcombe, NSV, Australia 1825) Fisher, A.G. & Nyman, A. (2008). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (2 uppl.). Nacka: FSA. Fisher, A. G. (1999). Assessment of Motor and Process Skills. (3 uppl.). Colorado: Three Star Press. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. (2011). Arbetsterapiprogram. Internetdokument. Hämtat den 4 april Tillgänglig på: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2006). Canadian occupational performance measure: svensk version. (4 uppl.) Nacka: FSA. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. (2 uppl.). Nacka: FSA. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (2000). Min Mening. Version 1. Nacka: FSA. Görnebrand, J. (2001). Social handbok Simrishamn: JK AB. Hälso och sjukvårdslagen. (HSL). SFS 1982:763 inkl ändring 1996:787. Svensk författningssamling. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation: Theory and Application. (4 uppl.) Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Marcusson, J. (2003). Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. (2 uppl.). Stockholm: Liber. Nygård, L. (2004). Vardagslivets aktiviteter, möjligheter och begränsningar. I K. Tiger (red.). Om demens. (sid ). (2 uppl.). Nacka: Repro 8 AB. Patomella. A-H., Tham, K., Johansson, K. & Kottorp, A. (2010). P-Drive on-road: Internal scale validity and reliability of an assessment of on-road driving performance in people with neurological disorders. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17, Peräaho, M., Keskinen, E. & Hatakka, M. (2003). Driver competence in a hierarchical perspective: implications for driver education. Turku: Traffic Research. Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010: stöd för styrning och ledning. Västerås: Edita Västra Aros. 7 (8)

8 Socialstyrelsen. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Stockholm: Socialstyrelsen. Townsend, E.A., & Polatajko, H. J. (2007). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications. Törnquist, K. & Sonn, U. (2001). ADL-taxonomi: en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: FSA. Zemke, R. & Clark, F. (1996). Occupational science: the evolving discipline. Philadelphia: F.A. Davis. 8 (8)

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

Instrument från FSAs förlag

Instrument från FSAs förlag Instrument från FSAs förlag information och värdering www.fsa.akademikerhuset.se/forlag Kort information om instrumenten som säljs från FSAs förlag FSA stödjer utvecklandet av instrument och här följer

Läs mer

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Sida 1 Christina Olsson Anna Johansson Örebro universitet Ht 2010 Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Inledning Gunhild, 81 år, har nyligen fått diagnosen demens

Läs mer

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson Aktiv med dator möjligheter för personer med rörelsehinder Helene Lidström och Gerd Zachrisson Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2005 Författare: Maria Borgestig, Margret Buchholz, Ulla Ekeberg, Ulla Furendal,

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER

TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2013 TILLGÄNGLIGHET FÖR RULLSTOLSBURNA PERSONER En kartläggning av tillgänglighet till offentliga verksamheter

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie. Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion -språkgranskad TITEL: En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie.

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi

Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle Avdelningen för Arbetsterapi Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi Författare: Ulrica Lindgren Handledare: Arne Johannisson Maj 2007 Kandidatuppsats Adress:

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014 EXAMENSARBETE Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer Erfarenhet från arkitekter Anette Storius 2014 Arbetsterapeutexamen Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Material för studiecirkeln. Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor

Material för studiecirkeln. Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor Material för studiecirkeln Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor Greta Häggblom Kronlöf Äldrecentrum Österbotten 2009 1 Hej! Välkommen till denna studiecirkel som är uppbyggd för

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Fastställd av verksamhetschefsgruppen 2009-10-09 Innehåll DEL 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR...2 SYFTE OCH MÅL...2 HEMREHABILITERING

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Foto: Yanan Li, FOU nu. Ättestupa eller folkhälsomål. Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering

Foto: Yanan Li, FOU nu. Ättestupa eller folkhälsomål. Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering Foto: Yanan Li, FOU nu Ättestupa eller folkhälsomål Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering Förord Tillgången till rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen samt

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer