Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del"

Transkript

1 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, Umeå. Tel: 090/ Epost: Rehabiliteringsdel Sökord Rehab 1. Information Rehab Info/klient Vad R Information om syftet, upplägget och tidsplanen med rehabiliteringen. Hur R Arbetsterapeut och sjukgymnast informerar gemensamt patienten muntligt och om patienten så önskar närstående. Patienten bemöts som den unika individ den är. Information om regler för sjukersättning om patienten är i arbetsför ålder och har sjukersättning. 2. Utredning Rehab Utredning Vad R Utredning av patientens tillfredsställelse med delaktighet i fem av ICFs områden; Personlig vård, Hemliv, Sysselsättning och ekonomi, Samhälle socialt och medborgerligt liv, Relationer. Hur R Första mötet med patienten startar med ett samtal där patienten ges möjlighet att berätta sin historia. Frågorna som ställs av arbetsterapeut och sjukgymnast ska till största delen vara öppna. Frågor ställs till patienten om tillfredsställelse med delaktigheten i ICF s områden. Om patienten upplever inskränkt tillfredsställelse i någon/några områden definieras dessa. Arbetsterapeuten ansvarar för dokumentationen. Sjukgymnasten ansvarar för att tid bokas för utvärdering inom tre månader. Om patienten inte upplever nedsatt tillfredsställelse med delaktighet avslutas utredningen. 3 Utgångsläge Rehab Utgångsläge Vad R Identifiering och gradering av den inskränkta tillfredsställelsen med delaktigheten inom högst tre områden. Hur R Gradering med VAS skalan, av den inskränkta tillfredsställelsen sker i gemensamt samtal med patienten enl bilaga 1. Om målet berör sysselsättning/ 1

2 ekonomi kontakta patientens sjukskrivningskoordinator. 4 Målformulering Rehab Vad R Mål vad gäller ökad tillfredsställelse med delaktighet, inom ICF s, områden formuleras. Hur R Vid ett gemensamt samtal formulerar patienten tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast rehabmål inom de identifierade områdena. VAS skalan används. Processen fortsätter i professionsdelen. Mål 5 Målutvärdering Rehab Vad R Utvärdering av förändringen av tillfredsställelsen med delaktigheten i ICF s områden Nuläge Resultat Hur R Patienten gemensamt med arbetsterapeut och sjukgymnast utvärderar rehabmålet enligt tidsplan. VAS skalan används. Notera skillnaden i antal skalsteg med utgångsläge. Arbetsterapeuten dokumenterar resultatet. 6 Fatta beslut om fortsatta åtgärder eller att avsluta Planering Hur R Vid ett gemensamt samtal Arbetsterapeut, Sjukgymnast och patient i anslutning till målutvärderingen beslutas om rehabprocessen ska fortsätta eller avslutas. 7 Avsluta rehabprocessen Hur R Processen avslutas eller fortsätter med ett nytt rehabmål. 8 Överrapportering Vad Som en del i rehabiliteringsprocessen kontaktas arbetsterapeut och sjukgymnast på hemorten om kompletterande åtgärder önskas. Hur At och Sg Kontakt per telefon eller telemedicin tas med respektive kollegor på patientens hemort Överrapportering Professionsdel Arbetsterapeut/ sjuk gymnast 1. Information. Info/klient Vad At och Sg Information om syftet med de arbetsterapeutiska resp. sjukgymnastiska åtgärderna, om upplägget samt information om vad professionerna kan erbjuda. Hur At och Sg Muntlig information till patienten och om patienten så önskar, närstående om syftet med de arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska åtgärderna, samt information om upplägget och tidsplanen 2

3 2. Utredning av patientens utförandesammanhang Arbetsterapeut Vad At Arbetsterapeuten identifiera tillsammans med patienten meningsfulla Aktivitetsanamnes uppgifter som han/hon vill och behöver utföra och sammanhanget för aktivitetsutförandet definieras enligt: -personfaktorer - tidsdimension: nuvarande skede i livet, då-, nu- och framtid -omgivningsfaktorer - miljödimension: personer, föremål, platser - tidigare - kulturella dimensionen: övertygelse, vanor och värderingar aktivitetsutförande - institutionella dimensionen: offentliga regler föreskrifter och ekonomi - sociala dimensionen: relationer och samverkan med andra - rolldimensionen: vilka roller är viktiga, hur utförs uppgifterna som är kopplade till rollerna - motivationsdimensionen: spirituality, värderingar, intressen och mål, hopp och oro inför framtiden - kroppsfunktionsdimensionen: personens neurologiska-, muskelo-skelettala-, kognitiva-, psykosociala kapacitet och funktionsnedsättningar - uppgiftsdimensionen: uppgifter patienten vill och behöver kunna klara. - adaptationsdimensionen: finns erfarenhet och tecken på flexibilitet, öppenhet till förändringar Hur At intervjuguide enl bilaga 2. Samt arbetsterapeuten tar del av befintlig dokumentation och tar kontakt med PAL för att få aktuell information om restriktioner. 3. Beskriv patientens självskattade styrkor och svagheter i utförande av uppgifter Vad At Utredning av de uppgifter som patienten upplever som stöd resp hinder för utförande av betydelsefulla aktiviteter. Hur At samtal med patienten kring de uppgifter som upplevs som ett stöd och hinder för aktivitetsutförande, COPM kan nyttjas för att strukturera samtalet. Arbetsterapeut Självbeskrivning aktivitet -personlig vård -hemliv -arbete/sysselsättn. -utbildning -socialt liv och fritid -lek -vila 3

4 4. Prioritering av uppgifter Arbetsterapeut Vad At Beskrivning vilka uppgifter patienten prioriterar med fokus på intervention. Prioriterade aktiviteter Hur At samtal med patienten om vilka uppgifter som prioriteras för intervention. Frågor om betydelsen och turordningen av genomförandet av interventionen tas upp. 5. Observera patientens utförande av uppgifter och beskriva utgångsläget för patientens aktivitet Arbetsterapeutanteck ning Vad At vad är kvaliteten i patientens utförande av uppgifter. -observation /utgångsläge Hur At arbetsterapeuten beskriver utförandet utifrån ex.vis tidsåtgång, effektivitet organisation, fysisk ansträngning, behov av assistans, säkerhet, smärta tillfredsställelse eller patientens helt egen beskrivning. 6. Utredning av patientens fysisk funktion (sjukgymnastik) Sjukgymnast Vad Sg Den nedsättning, vad gäller fysisk funktion, som patienten upplever ska -leder relateras till den nedsatta tillfredsställelsen med delaktigheten som patienten -muskulatur definierar. Utredningen ska inriktas mot följande dimensioner; fysisk funktion, -cirkulation rörlighet, styrka, uthållighet och ledstabilitet och/eller rörelseförutsättningar -hud (biologisk/organnivå), rörelseförmåga(personnivå), -neurologiskt rörelsebeteende(samhällsnivå) -rörelseanalys Hur Sg 1. Sjukgymnasten ger stöd till patientens berättelse och genomför en intervju rörande patientens nedsatta fysiska kapacitet relaterade till patientens nedsatta tillfredsställelse med delaktighet. 2. Sjukgymnasten tar del av befintlig dokumentation och tar kontakt med PAL för att få aktuell information om restriktioner. 3. Utifrån den nedsatta fysiska kapaciteten som patienten beskriver i intervjun gör sjukgymnasten; - Bedömning görs av muskelfunktionen i övre extremitet. Uthållighet och styrka i handen mäts med Grippit. Styrka i armen mäts enl. Janda Genom samtal utreds patienten smärta, smärtan mäts med VAS skalan. 4

5 - Cirkulation, ödem ska mätas med måttband. - Hud, sårläkning och ärr observeras. - Neurologiskt, kontroll av reinnervation, motorisk 0-5 skalan, perkussion avstånd från skadenivån, 2 Pd och monofillament. - Rörelseanalys- Patienten observeras i rörelse och en bedömning av koordination i övre extremitet görs. 4. Sjukgymnasten gör en sammanfattning av patientens fysiska funktion. 7. Problemformulering Sjukgymnast Vad Sg. Utredningsresultatet presenteras för patienten. Vid problem analyseras Problem hur dessa är relaterat till patientens inskränkta tillfredsställelse med delaktighet. Om patienten önskar insatser från ytterligare rehabiliterings aktörer tas denna kontakt. Hur Sg Sjukgymnasten presenterar sammanfattningen från utredningen utifrån sitt perspektiv, patienten beskriver problemen utifrån sitt. Gemensamt med patienten formuleras problem med fysisk kapacitet. Om patienten önskar tar arbetsterapeut eller sjukgymnast kontakt med ytterligare rehabiliteringsaktörer. 8. Analysera orsaken till aktivitetsbegränsningen Arbetsterapeut funktionsnedsättningen Sjukgymnast Vad At Orsakerna till aktivitets begränsningen; patienten inkl vanor, roller fysisk eller psykisk funktion, uppgiften eller miljön Hur At Orsakerna till aktivitetsbegränsningen ska tolkas och presenteras muntligt för patienten. (ex.vis fysisk funktion mäts med grip-it, goniometer, linjal) Vad Sg Orsakerna till funktionsnedsättningen ska tolkas. De kan återfinnas i de i utredningen beskrivna dimensionerna. Hur Sg Orsakerna till den nedsatta fysiska kapaciteten tolkas och presenteras muntligt för patienten. Arbetsterapeut Analyser -personfaktorer -kroppsfunktioner -fysisk miljö -social miljö -uppgifter/krav Sjukgymnast Orsaker 9. Målformulering Sjukgymnast/arbetste rapeut 5

6 Vad At och Sg. Mål som formuleras ska vara mätbart och tidsbegränsat. Arbetsterapins mål fokuseras på utförande av aktivitet. Sjukgymnastikens mål fokuseras på fysisk funktion. Respektive mål ska vara kopplade till den Rehabmålet. Hur At och Sg Arbetsterapeut, sjukgymnast och patient formulerar mål för interventionen. Mål 10. Planering och genomföra intervention Intervention Vad At och Sg. Arbetsterapeut resp sjukgymnast presenterar möjliga Arbetsterapeut interventioner samt evidens för de olika alternativen. -kompensation Hur At Alternativa förslag, till intervention skall presenteras för patienten, -aktivitetsträning gemensamt beslutas vilken av möjliga interventioner som skall sättas in och hur -funktionsträning genomförandet ska ske och vilken/vilka metoder som ska nyttjas. Plan för - information/ intervention formuleras. rådgivning -kompensation -aktivitetsträning -funktionsträning -information/rådgivning Hur Sg Alternativa förslag, till intervention skall presenteras för patienten. Plan för intervention formuleras. Sjukgymnasten utformar ett skriftligt träningsprogram för varje patient. Både behandling och självträning utförs inom utredningens dimensioner. - rörelseförutsättningar (ledfunktion, muskelfunktion, koordination, smärta), - rörelseförmåga (inlärning och träning av basala och sammansatta rörelser) - rörelsebeteende (inlärning och träning vad avser arbete, utbildning och rekreation). Sjukgymnast -rörelseförutsättningar -rörelseförmåga -rörelsebeteende 11. Utvärdera resultat Vad At och Sg Utvärdering om målet med interventionen genomförs enligt tidsplan. Hur At Ny observation Beskriv skillnaden mellan utgångsläge och nuläge. Vid en gemensam diskussion mellan patient och arbetsterapeut utvärderas om det arbetsterapeutiska målet uppnåtts. Om inte målet nåtts analyseras och beskrivs möjliga orsaker. Hur Sg Vid en gemensam diskussion mellan patient och sjukgymnast utvärderas om det sjukgymnastiska målet uppnåtts. Om inte målet nåtts analyseras och beskrivs möjliga orsaker. Arbetsterapeutanteck ning Observation/ nuläge Resultat Måluppfyllelse Sjukgymnast Resultat Måluppfyllelse 6

7 12. Fatta beslut om fortsatta åtgärder/avslut Arbetsterapeut/ sjukgymnast Vad arb.ter och sj.g Arb.ter och sj.g beslutar om interventionen ska avslutas Planering eller fortsätta. Åter till Rehabdelen Överrapportering 7

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT Ägare: Specialitetsgrupp arbetsterapi Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för generellt arbterprogram Gäller för: Arbetsterapeuter i landstinget Dalarna Dokumentets titel Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram

Läs mer

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Fastställd av verksamhetschefsgruppen 2009-10-09 Innehåll DEL 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR...2 SYFTE OCH MÅL...2 HEMREHABILITERING

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

REHABMETODIK. Jan Lexell

REHABMETODIK. Jan Lexell REHABMETODIK Jan Lexell Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund Professor, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet REHABMETODIK Rehabiliteringsprocessen

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU)

Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU) 2010-09-27 1 (14) Rekommendationer för teambaserade fördjupade medicinska utredningar (TFMU) Bakgrund För att kunna bedöma rätten till sjukpenning har Försäkringskassan (FK) under åren haft behov av fördjupad

Läs mer

Sjukskrivna. Arbetsterapi program

Sjukskrivna. Arbetsterapi program Sjukskrivna Arbetsterapi program 2 Arbetsterapiprogram Utredning och intervention för sjukskrivna patienter Primärvården Skåne 090430, version 2 Författare: Ann-Christin Jerrebo, Deltagruppen, Helsingborg

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT 2 Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT... 3 Förord och historia... 3 Terminologi och begrepp... 4 VAT-handboken... 5 ICF och förhållandet

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

Några deltagares upplevelser av en studentdriven handmottagning på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Några deltagares upplevelser av en studentdriven handmottagning på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och aktivitetsvetenskap Några deltagares upplevelser av en studentdriven handmottagning på arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 68:2011 Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer