Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?"

Transkript

1 Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson, leg sjukgymnast Rehabenheten, Vårdcentralen, Vara Projektredovisning 2005:9 Handledare Erik Bog Hansen, distriktsläkare, Med Dr Vårdcentralen Vara

2

3 Sammanfattning Sjukskrivningarna har ökat och medfört stora kostnader. En sjukfallskartläggning i Västra Götaland visade att personer var sjukskrivna den 1 oktober 2004, varav 41% sjukskrevs på vårdcentralerna. I SBU-rapporten Nr kartlades forskningen om orsaken till sjukskrivning och läkarens praxis vid utfärdande av sjukintyg. Läkarens uppgift sammanfattades i sex punkter, där det bland annat står att vid behov samverka och etablera kontakt med andra aktörer. Under åren gjordes en sammanställning i Blekinge gällande sjukskrivning i primärvården. Den visade att det inte var brist på resurser utan hur dessa utnyttjades. Primärvårdsläkaren har ansvar för att dessa resurser utnyttjas. Arbetsterapi utgör länken mellan sjukdom och vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten bedömer och behandlar patientens aktivitetsförmåga. Aktivitetsbedömning ger en helhetsbild över individens problem och resurser. Ett av arbetsterapins mål är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav. Syftet med pilotstudien var att undersöka om arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning bidrar till doktorns ställningstagande inför sjukskrivning. Vid val av bedömningsinstrument utgicks från att få fram patientens totala livssituation. Resultatet visar att doktorerna har haft nytta av arbetsterapeutiskt bedömningsunderlag inför ställningstagande till sjukskrivning. Av de nio utredningar som gjorts har åtta bedömts med högsta värde och en med näst högsta värde, på en skala 1 6.

4

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 Läkarens roll... 1 Arbetsterapeutens roll... 2 SYFTE... 2 METOD... 3 Definitioner... 3 Definition av funktionsnedsättning enligt SBU- rapporten... 3 Definitioner av centrala begrepp inom arbetsterapi enligt Etisk kod för arbetsterapeuter Teoretisk referensram... 3 Målgrupp/Patienter... 4 Beskrivning av bedömningsinstrumenten... 4 Aktivitetslogg... 4 AMPS... 5 Ocairs version Frågeformulär till doktorn... 5 RESULTAT... 6 DISKUSSION... 7 REFERENSER... 9 Bilaga Frågeformulär till läkaren

6 BAKGRUND De senaste åren har sjukskrivningarna ökat dramatiskt och medfört stora kostnader. I den litteratur som vi läst framkom att sjukskrivning är en vanlig åtgärd inom sjukvården, men den vetenskapliga kunskapen om sjukskrivningens konsekvenser är begränsad såväl medicinskt, psykosocialt som ekonomiskt (1). En sjukfallskartläggning gjordes av Försäkringskassan över besök på vårdcentraler i Västra Götaland inför 2005 (2). Kartläggningen omfattade personer som den 1 oktober 2004 var sjukskrivna 60 dagar eller mera. Den totala sjukskrivningen i hela regionen uppgick till personer. Av dessa sjukskrevs på vårdcentralerna vilket utgjorde 41%. Heltidssjukskrivningarna utgjorde 65%. De största orsakerna till sjukskrivning var psykisk ohälsa 37% och sjukdomar i rörelseorganen 32%. Åldersgruppen mellan år stod för 81% av sjukskrivningarna. Kvinnorna utgjorde 63%. I 61% av sjukskrivningsfallen var rehabiliteringsutredning ej genomförd (2). Läkarens roll SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering sammanställde en rapport 2003, över Sjukskrivning orsaker, konsekvenser och praxis. Nr 167 (1). Rapporten syftade till att värdera orsak och effekt av att vara sjukskriven. I rapporten kartlades forskningen om sjukfrånvaro och kunskapsläget om orsaker till sjukskrivning, samt läkares praxis vid utfärdande av sjukintyg och att identifiera outforskade områden. Läkarnas uppgift för ställningstagande till sjukskrivning sammanfattades i följande sex punkter: 1. Ta ställning till om sjukdom eller skada föreligger enligt de kriterier som gäller för detta, inklusive med sjukdom jämställda tillstånd. 2. Bedöma om sjukdomen eller skadan innebär sådan nedsättning av patientens funktionsförmåga att även arbetsförmågan är nedsatt i relation till de krav som patientens arbete innebär, eller vid längre tids sjukskrivning även till på arbetsmarknaden i övrigt förekommande arbeten, samt särskilt ange vilka arbetsuppgifter som inte kan utföras. 3. Tillsammans med patienten överväga för- och nackdelar med en sjukskrivning, inklusive hur sjukdomen/skadan påverkas av sjukskrivningen, respektive risken för psykiska reaktioner, social isolering, missbruk mm. Patientens ansvar och aktiva roll i rehabiliteringen skall särskilt betonas vid längre sjukfrånvaro. 4. Ta ställning till grad (hel- eller deltid) och längd av sjukskrivningen, liksom till genomförande av medicinsk utredning, behandling eller andra åtgärder (t.ex. yrkesrehabilitering, arbetsträning, arbetsplatsbesök) under sjukskrivningstiden. 5. Ta ställning till om det föreligger behov av kontakt med försäkringskassa, företagshälsovård, arbetsgivare, eller andra aktörer, och i så fall etablera kontakten, samt att på ett adekvat sätt samverka med andra aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvården. 6. Skriva ett intyg enligt fastställt formulär (är kallat sjukintyg), så att det ger tillräckligt underlag för Försäkringskassans handläggare att fatta ett beslut om patienten har rätt till sjukpenning och om behovet av eventuella ytterligare rehabiliteringsåtgärder (1, sid ). 1

7 Sammanfattningsvis framkom att det för många läkare förelåg svårigheter att göra bedömning av arbetsoförmåga, men också att läkarna föreföll göra åtskillnad mellan funktionsförmåga och arbetsförmåga. Studiernas resultat pekade i samma riktning, nämligen att arbetsförmågebedömningar ansågs vanskliga i läkarpraxis (1). En sammanställning i Blekinge gällande Sjukskrivning och rehabilitering i primärvården (3) visade att det inte främst var brist på resurser utan hur dessa utnyttjades. I sammanställningen påpekades primärvårdsläkaren ansvar för utnyttjandet av dessa resurser (arbetsterapeuter, sjukgymnastik, rehab-team m.m.). Det framkom att rollen som primärvårdsläkare vid sjukskrivning och rehabilitering således är mycket komplex (3). Arbetsterapeutens roll Arbetsterapi utgör länken mellan sjukdom och vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten bedömer och behandlar individens aktivitetsförmåga. Bedömningen ger en helhetsbild av den sjukskrivnes problem, resurser och behov av åtgärder och är ett viktigt bidrag till patientens rehabiliteringsplan. Ju tidigare en arbetsterapeutisk utredning sätts in i en rehabiliteringsprocess finns det möjlighet för den sjukskrivne att återgå till ett aktivt liv. Utredningen ger bättre underlag för sjukskrivning, tydligare information om patientens situation och bättre grund för behandling (4). Arbetsterapins mål innefattar att utveckla individens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den, så att individen upplever tillfredsställelse i sin dagliga livsföring. (5) Många aktiviteter görs varje dag, är rutin och utförs automatiskt. Andra är förenade med leda andra görs med förväntan och entusiasm och vissa är nödvändiga. Men de flesta aktiviteter som formar någons livsmönster tas för självklara tills dess något inträffar som förändrar tillvaron för individen och förutsättningarna blir förändrade (6). Ett viktigt ord i arbetsterapi är helhetssyn. De olika delarna av individens vardagsliv måste ses som en helhet. För att klara ett arbete behövs inte bara en fungerande bostad. Individen behöver balans mellan vila och aktivitet samt vara delaktig i sociala sammanhang. Målet med arbetsterapi är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (5). Arbetsterapeuter kommer ofta i kontakt med patienter som har nedsättning i sin aktivitetsförmåga såväl fysiskt, kognitivt och socialt. Med utgångspunkt från detta och ökning av sjukskrivning väcktes intresset för att göra en studie för att se om arbetsterapeuten kan bidra med underlag för att tydliggöra patientens aktivitetsnivå. SYFTE Att undersöka om arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning bidrar till doktorns ställningstagande inför sjukskrivning. 2

8 METOD Projektet var en pilotstudie som har gjorts på arbetsterapin inom primärvården i Vara. På vårdcentralerna inom Vara kommun, Vara och Kvänum, arbetar totalt tio läkare. Invånarantalet är ca Den anamnes som togs gav information om patientens sjukhistoria, ADLförmåga, aktivitet i det dagliga livet, fysisk funktion, psykisk/intellektuell funktion, social situation, boende, arbete/utbildning och fritid. Underlaget gav en kortfattad screening att utgå från i den fortsatta bedömningen. De tre olika bedömningsinstrument som användes var Aktivitetslogg, The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (OCAIRS-S). Vid valet av bedömningsinstrument utgick vi från att få fram patientens totala livssituation. Vi har lagt vikt vid att förvissa oss om att det vi observerat i aktivitet och uppfattat i självskattningen samt kunnat utläsa från aktivitetsloggen, stämmer överens med patientens uppfattning om sin livssituation. Med remissvaret skickades ett formulär till doktorn med tre frågor, angående nyttan av den arbetsterapeutiska bedömningen, se bilaga 1. Svaren på frågorna markerades på en skala 1 6, där 1 var lägst och 6 var högsta värdet. Efter varje fråga fanns utrymme för kommentarer. Definitioner I SBU-rapport 2003 Sjukskrivning orsak, konsekvenser och praxis. Nr 167 omnämndes funktionsförmåga/funktionsnedsättning och arbetsförmåga/arbetsoförmåga. Arbetsterapins verksamhetsområde handlar om aktivitetsförmåga. Definition av funktionsnedsättning enligt SBU- rapporten Tillfällig eller bestående nedsättning av en persons förmåga att fungera. Påverkar ofta, men inte nödvändigtvis, arbetsförmågan (1). Definitioner av centrala begrepp inom arbetsterapi enligt Etisk kod för arbetsterapeuter. Aktivitet: människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/ samspel med omgivningen. Aktivitetsförmåga: människans förmåga att utföra de uppgifter hon vill och behöver i syfte att tillfredsställa behov och uppnå vitala livsmål (5). Teoretisk referensram Den teoretiska referensram som valts grundar sig i Model of Human Occupation, MoHo. MoHo har utvecklats under mer än 30 år i USA och är en arbetsterapeutisk modell. Det är en vedertagen modell som används av arbetsterapeuter över hela världen i praktiskt arbete. Modellen inbegriper människans aktivitet och de faktorer som påverkar och formar människans aktivitetsmönster. MoHo är en dynamisk systemmodell. I dynamisk systemteori påverkar alla i systemet ingående delar varandra och systemet står i kontinuerlig interaktion med omgivande miljö. Det innebär att människan påverkar miljön och miljön påverkar människan. 3

9 För att förklara människans aktivitet finns i MoHo tre olika subsystem Viljans subsystem, Vänjandets subsystem, Utförandets subsystem. Dessa subsystem interagerar med varandra och med miljön. Ingen förändring kan ske i ett subsystem utan att detta påverkar övriga dela systemet (7). Viljesystemet innefattar individens uppfattning om sig själv, värderingar och intressen. Vänjandesystemet innefattar roller och vanor. Vanor inbegriper grad av organisation, social anpassning och rigiditet/flexibilitet. Utförandesystemet innefattar färdigheter. Färdigheter är de förmågor en individ har för att utföra olika slags ändamålsenliga handlingar (8). Målgrupp/Patienter Målet med pilotstudien var att 10 patienter skulle ingå och vara mellan 20 och 60 år. Både kvinnor och män ingick i studien och hade arbete eller studerade. Patienter med psykiatrisk diagnos exkluderades. Patienterna kom på remiss från primärvårdsläkare. Remitterande läkare gjorde ett urval av vilka patienter som var lämpliga att ingå i studien. Läkarna på vårdcentralen fick information om pilotstudien. När en remiss kom, togs kontakt med patienten via telefon för tidsbokning. Vid första besöket informerades patienten om tillvägagångssättet över vad som skulle ske. Anamnes togs och aktivitetsloggen lämnades till patienten. Arbetsterapeuten gick igenom de AMPS-aktiviteter som ingick i bedömningen. Patienten fick två till tre alternativ att välja emellan, i var och en av de tre givna aktiviteterna. Vid andra besöket lämnade patienten den ifyllda aktivitetsloggen och AMPS bedömningen genomfördes. Därefter färglade arbetsterapeuten aktivitetsloggen och bearbetade AMPS-bedömingen. Bedömningen i AMPS matades in och bearbetades i dataprogrammet. Tredje gången genomfördes Ocairs-intervjun, som därefter sammanställdes av arbetsterapeuten. Fjärde gången gicks samtliga bedömningsresultatet igenom tillsammans med patienten. Remissvar skrevs och skickades till remitterande läkare tillsammans med frågeformuläret. När doktorn besvarat frågorna returnerades formuläret till arbetsterapeuten. Svaren på frågeformuläret sammanställdes och blev resultatet på pilotstudien. Beskrivning av bedömningsinstrumenten Aktivitetslogg Aktivitetslogg är ett kartläggningsinstrument av individens aktivitetsnivå och aktivitetsmönster. Aktiviteter kategoriseras utifrån sömn, arbete, rutinsysslor, personlig vård och fritid, samt om fritidsaktiviteterna utförs ensam eller med andra. Det finns utrymme för markering av besvär som kan påverka aktivitetsutförandet såsom smärta, yrsel eller huvudvärk. Aktivitetsloggen ger ett underlag över hur individen använder sin tid och vilka meningsfulla och viktiga aktiviteter som utförs (6). Den aktivitetslogg som valts att användas sträcker sig över en vecka, alla dygnets 24 timmar. Aktivitetsloggen ger en överskådlig bild över patientens dagliga aktiviteter, balans mellan aktivitet och vila och hur patienten strukturerar sin vardag. 4

10 För att tydliggöra strukturen och balansen mellan aktivitet och vila färgläggs aktivitetsloggen enligt följande: Sömn grön. Arbete, skola/utbildning röd. T.ex. lönearbete, studiemedel. Rutinsysslor lila. T.ex. bädda, laga mat, diska, städa, planera inköp, handla, tvätta, sköta egna barn, skjutsa barn, hjälp med läxläsning, sköta sällskapsdjur, trädgårdsarbete, tvätta/städa bilen mm. Fritid. Ensam gult, tillsammans med andra orange. T.ex. hobby, fysisk aktivitet, läsa, titta på TV, handarbeta, lyssna på musik, social samvaro, teater, bio m.m. Det man gör när man är ledig i lugn och ro, utan brådska, när det passar mig. Personlig vård blå. T.ex. ta hand om sig själv, gå till frisör, behandlingar (6). AMPS Assessment of Motor and Process Skills AMPS, är en observationsundersökning som tillåter samtidig undersökning av motoriska färdigheter och processfärdigheter och dess inverkan på en individs förmåga att utföra hushålls- (instrumentella) eller personliga aktiviteter i det dagliga livet (ADL) Motoriska färdigheter är observerbara handlingar som en person använder för att förflytta kroppen eller ett föremål. (t.ex. går, transporterar föremål, placerar kroppen). Process-färdigheter definieras som en serie observerbara handlingar som en person utför/använder för att logiskt organisera och anpassa sitt beteende i specificerad aktivitet (9). Valda AMPS aktiviteter: - Dammsuga rum eller bil. J:4 alt Q:4 - Bädda rent i säng. K:5 alt K:6 - Laga en enkel måltid. F:5 alt I:6 alt I:7 Ocairs version 3 Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale. Instrumentet har en struktur för att systematiskt samla, rapportera och analysera data om en persons aktivitetssituation och grad av anpassning till det dagliga livet. Instrumentet är avsett att använda som ett screening instrument och ger information om personens egen uppfattning om sin förmåga till anpassning. OCAIRS är ett semistrukturerat instrument som omfattar insamling och bedömning av data och en sammanfattande analys som kan vara ett viktigt beslutsstöd i det dagliga arbetet för arbetsterapeuten (7). De arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som valts är validitets- och reliabilitetstestade. Frågeformulär till doktorn Frågeformuläret utarbetades av projektledarna och förväntades ge svar på följande frågor. Har bedömningen bidragit till: - Att tydliggöra patientens syn på sin livssituation? - Att tydliggöra patientens totala aktivitetsförmåga? - Ställningstagande till sjukskrivning? Svaren markeras på en 6-gradig skala 5

11 RESULTAT Inför sammanställningen, fram till 1 oktober, hade nio remisser mottagits som uppfyllde kriterierna. Av samtliga läkare i Vara kommun är det fyra som har skickat remisser. Medelåldern på de patienter som remitterats för utredning har varit 45,5 år. Det har varit sex kvinnor och tre män. Diagnoserna har varierat men övervägande smärtproblematik. Några patienter har haft neurologisk påverkan. De nio patienter som ingått i studien har fullföljt bedömningarna. I pilotstudien har i genomsnitt fem timmar per patient avsatts för bedömningar. Därutöver har tiden för sammanställning tillkommit. Frågeställningen på remisserna varierade, endast en av doktorerna hade önskat aktivitetsbedömning. I sex remisser var frågeställningen funktionsbedömning och i två frågades om bedömning av arbetsförmåga. Alla nio patienter som deltagit i studien har genomgått arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning. Samtliga frågor på formuläret, som följde remissvaret, har besvarats. Tabell 1. Frågeformulär till remitterande doktor Har bedömningen bidragit till: Att tydliggöra patientens syn på sin livssituation 1 8 Att tydliggöra patientens totala aktivitetsförmåga 1 8 Ställningstagande till sjukskrivning 1 8 Svaren på frågeformuläret visar att doktorn har haft stor nytta av arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning. Kommentarer som lämnats är följande: Det är väldigt viktigt att kunna veta hur egentligen pat klarar sig hemma, tyvärr kan vi inte bedöma detta på den korta tiden på VC. Det är otroligt bra vad ni gör! Som alltid med denna patient är situationen komplex och mångfacetterad, men us har givit lite mera ljus i mörkret än förut 6

12 DISKUSSION Pilotstudien visar att doktorerna på vårdcentralerna inom Vara kommun har nytta av arbetsterapeutiskt bedömningsunderlag vid ställningstagande för sjukskrivning. Den patientgrupp som ingått i bedömningen har i flera fall haft en mera omfattande problematik. Läkaren gör åtskillnad mellan funktionsförmåga och arbetsförmåga (1). Av kommentar och i samtal med läkare, har det framkommit, att tiden med patienten är begränsad på läkarmottagningen. Vi anser därför att den tid arbetsterapeuten avsätter för bedömning av aktivitetsförmåga är väl använd tid. Den arbetsterapeutiska aktivitetsbedömningen kan tillföra ett bredare underlag genom att den kan kopplas både till funktionsförmåga och arbetsförmåga. När vi i mars månad presenterade projektet för doktorerna på vårdcentralen så togs det emot positivt. Därefter har det tagit tid att få de remisser som planerats. Vi har fått ta nya kontakter och uppmärksamma doktorerna på att vi velat ha fler remisser. Några remisser har inkommit för funktionsbedömning men ej uppfyllt kriterierna om arbete/utbildning. Vår ambition har varit att så snabbt som möjligt kalla patienten och boka tider för att göra bedömningarna inom 14 dagar. Det har visat sig att det har varit svårt att hålla den tidsgränsen, beroende på att erbjudna tider inte alltid passat. Det har förekommit återbud på grund av akut insjuknande eller i något fall då patienten glömt tiden. Semesteruppehåll har också medverkat till fördröjning. Men trots detta har det fungerat väl att genomföra bedömningarna. Patienterna har över lag varit positiva till att genomgå utredningen. För en del patienter har det framkommit problem som vi har kunnat åtgärda. Vår uppfattning är att patienterna känt sig delaktiga och att utredningen har bidragit till att synliggöra livssituationen. En patients uttryck efter genomgången av resultatet var citat Detta är mitt liv i en skokartong. En annan patient har uttryckt att tiden med arbetsterapeuten har behövts för att förklara sina problem. Patienten har därefter, citat: Kunnat koppla ihop vissa situationer i livet med sjukdomar. Aktivitetsloggen bygger på att patienten har fyllt i den så sanningsenligt som möjligt. Arbetsterapeuten har fått förståelse för hur vardagen struktureras och hur patienten prioriterar att göra olika saker under dygnet. Det vi har sett är att en del patienter väljer att göra fritidsaktiviteter istället för rutinsysslor. Andra fyller sin vardag med att utföra rutinsysslor under den tiden på dagen som i vanliga fall skulle vara lönearbete. Några patienter uppvisar mycket lite kontakt med andra människor, medan andra har många sociala kontakter. Mycket tid går för de flesta åt till TV-tittande. Någon uppger intresse för att läsa böcker. Lugna stillsamma aktiviteter överväger framför promenader och andra fysiskt rörliga aktiviteter. Efter utredningen önskade en patient att göra en ny aktivitetslogg. Den visade att patienten ökat sin fysiska aktivitet. Sju av nio patienter uppger att de påverkas av smärta i sitt aktivitetsutförande. Nattsömnen blir störd på grund av smärta. Ett par patienter vilar flera gånger på dagtid, orsaken är smärta. Trots att underlaget är begränsat ses en avvikande aktivitetsstruktur mot vad som skulle förekommer när en person har hälsan och är i arbete. Under AMPS-bedömningen observeras patienten i hur han/hon praktiskt klarar att utföra de tre valda aktiviteterna. Projektledarna har valt de aktiviteter som ingått i bedömningen. Svårighetsgraden på de valda aktiviteterna var genomsnittlig till svårare än genomsnittet. Någon patient var tveksam att utföra de utvalda aktiviteterna. Efter förklaring att dessa aktiviteter ingick i studien, gick patienten med på att göra dem. Vid ett tillfälle fick arbetsterapeuten gå in och avbryta bedömningen på grund av risk för skada. 7

13 Ocairs-intervjun bygger på att patienten beskriver med egna ord hur han/hon ser på sin vardag och sina egna förmågor. Arbetsterapeuten strävar efter att undvika egen tolkning eller värdering av det som uttrycks. Däremot ställs följdfrågor för förtydligande när så behövs. De patienter, som anser att arbetet är viktigt för dem, förlorar sin yrkesroll vid sjukskrivning och har svårt att finna sig tillrätta i den nya tillvaron med ofrivillig fritid. Avsaknaden av sociala kontakter genom arbetskamrater upplevs som negativ. Vår undersökning ger för litet underlag för att kunna dra några slutsatser. Dock har vi noterat att de patienter som inte uppgett någon tydlig yrkesroll eller haft tillfredställande relationer på arbetsplatsen, uttrycker tydligare behov av sjukskrivning än de patienter som har klar förankring i sin yrkesroll. Vår uppfattning är att genom arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning kan patientens aktivitetsförmåga och livssituation tydliggöras och därigenom vara ett viktigt underlag till doktorn inför ställningstagande till sjukskrivning. Arbetsplatsbesök har inte ingått i utredningen, vilket skulle tillföra fördjupad information om de krav som patientens arbete innebär. Men vi anser att en aktivitetsbedömning ger en grundläggande förståelse för patientens förmågor. I fortsatta studier kan det vara intressant att undersöka om utredningen var till nytta för patienten och på vilket sätt den var till nytta för doktorerna. 8

14 REFERENSER 1. Sjukskrivning orsaker, konsekvenser och praxis. Nr 167, Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU-rapport, Förebyggande ohälsoarbete, Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2005, 2004, 3. Sjukskrivning och rehabilitering i primärvården. En sammanställning av studier i Blekinge Socialstyrelsen, Stockholm Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA. Vad Du behöver veta om arbetsterapi. FSA, Nacka Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA. Etisk kod för arbetsterapeuter. FSA, Nacka Cynkin S. Robinson A M. Occupational Therapy and Activities Health Through Activities, Boston: Little Brown and Company, Haglund L, Henriksson C. Occupational Case Analysis Interview and rating scale, OCAIRS-S, version 3. Institutionen för Nervsystem och Rörelseorgan Hälsouniversitetet Linköping Översättning och bearbetning från Kaplan K L, Kielhofner G. Occupational Case analysis Interview and rating scale. 8. Hedrenius H, Henriksson C. A Model of Human Occupation. FoU-rapport nr Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka, Översättning av kapitel 1-2 samt översättning och sammanfattning av kapitel 4 från Kielhofner G. A Model of Human Occupation. 9. ASSESSMENT OF MOTOR AND PROCESS SKILLS. Third Edition. Copyright O 1999 by Anne G. Fisher. ISBN

15 BILAGA Frågeformulär Markera svaren på skalan 1 6, där ett är lägst och sex är högst. Har bedömningen bidragit till: - Att tydliggöra patientens syn på sin livssituation Kommentar: - Att tydliggöra patientens totala aktivitetsförmåga Kommentar: - Ställningstagande till sjukskrivning Kommentar:

16 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax:

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Fokus på vardagen En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Fokus på vardagen En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser Fokus på vardagen En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser Fokus på vardagen Projekt i tre delar Enkätstudie fallbank utbildningsprogram Elisabeth Wallenius Ordförande och projektledare

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer