Spisvakt arbetsterapeutisk utredning i Karlstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spisvakt arbetsterapeutisk utredning i Karlstads kommun"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsynsenheten Karlstad Gäller för: Arbetsterapeuter Karlstad kommun Utgåva: 1 Godkänd av: Utarbetad av: Kristina Grubb Karin Bjurbäck, Maria Carlsson Medicinskt ansvarig Annika Silvén, Ann-Christine för rehabilitering Westlund Giltighetstid: Revisionsansvarig: Kristina Grubb Medicinskt ansvarig för rehabilitering Ev diarienummer: Riktlinjer Spisvakt arbetsterapeutisk utredning i Karlstads kommun Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, KARLSTAD Besöksadress: Västra Torggatan 16 Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (5) Inledning Vården i Karlstad kommun skall ges utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt. Detta bygger på att stärka och bevara kroppsliga funktioner, aktiviteter och delaktighet hos varje individ genom att han eller hon skall ha möjlighet att utföra det han/hon kan klara själv. Utgångspunkten är stödjande i stället för hjälpande (1). Kognitiva funktionsnedsättningar medför olika konsekvenser i det dagliga livets aktiviteter. Personer med kognitiva nedsättningar kan ha svårigheter med att komma ihåg tid. De har svårt att planera och handlar ofta på impuls, det vill säga att de går snabbt från en handling till en annan utan någon plan. En konsekvens kan vara att glömma spisplattor på vid matlagning. Risk att omkomma i en olycka ökar med stigande ålder. Glömska och uppkomst av bränder har ett klart samband med olycksfall. Äldre löper därmed en ökad risk för att drabbas av bränder (2). I arbetsterapeutens roll ingår att ge människan möjligheter att vara så aktiv som möjligt i sin livssituation (3). En arbetsterapeutisk åtgärd är utredning/bedömning och förskrivning av spisvakt. Spisvakt är ett hjälpmedel som dels stänger av spisen enligt förinställd tid, dels har en värmesensor som känner av överhettade spisplattor. När så är fallet bryts strömmen till spisen omedelbart. I Karlstad kommun betraktas spisvakten som ett hjälpmedel som man får låna så länge behov finns. För vilken patientgrupp riktlinjerna gäller Målgrupp: Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär måttliga till stora svårigheter att komma ihåg, planera, vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration samt har nedsatt omdöme (4). Syfte och mål med framtagande av riktlinjerna Syftet med arbetsterapiprogrammet är att ta fram gemensamma metoder i Karlstad kommun för arbetsterapeutisk utredning och bedömning av spisvakter. Målet är att öka kvaliteten på den arbetsterapeutiska utredningen i samband med kognitiv nedsättning. Bakgrund Från och med årsskiftet övergick spisvakt från att vara en åtgärd som gavs genom bostadsanpassningsbidrag till att betraktas som hjälpmedel. I och med övergången blev arbetsterapeuten ansvarig för förskrivning av spisvakt. I Karlstad kommun förskrevs år 2008 ungefär 100 spisvakter till en kostnad av cirka kr enligt muntlig information från teknik- och fastighetsförvaltningen (5). Ett önskemål är att alla vårdtagare i Karlstad Kommun ska få en likvärdig och rättvis utredning vid förskrivning av spisvakt.

3 sid 3 (5) Åtgärdsmål Målet är att vårdtagaren ska kunna leva så självständigt som möjligt, på ett säkert och tryggt sätt. Insatserna skall inriktas mot att underlätta vardagen så att personen kan bo kvar i det egna hemmet (6). Målet är vidare att utifrån den enskilda individens behov, önskningar och förutsättningar möjliggöra aktivitet för att öka eller bibehålla livskvalitén och livstillfredsställelsen (7). Förebyggande åtgärder Innan utredning påbörjas skall brandvarnare finnas i bostaden. Arbetsterapeut ska i första hand undersöka om användande av tidsur, till exempel äggklocka fungerar. Äggklocka finns att köpa i öppna handeln. Åtgärder I den arbetsterapeutiska bedömningen ingår hembesök för utredning och bedömning. I utredningen används standardiserade bedömningsinstrument, intervju/samtal samt vid behov, observation i köksaktivitet. Arbetsterapeuten tar reda på hur ofta spisen används och i vilket sammanhang, till exempel om mat ska värmas eller tillagas från grunden. Arbetsterapeuten inhämtar även information från anhörig och hemtjänst. Framkommer det i utredningen att vårdtagaren behöver spisvakt sker följande: Beställning/arbetsorder skickas till hjälpmedelsverksamheten angående behov av installation av spisvakt. Om stickkontakt saknas till befintlig spis behöver vårdtagaren ansöka om bostadsanpassning för montering av stickkontakt. Vårdtagaren eller anhörig fyller i ansökningsblankett. Arbetsterapeuten skriver intyg som styrker behovet. När stickkontakt är monterad meddelar elektriker hjälpmedelsverksamheten att det är klart. Därefter kan spisvakt monteras. Installatören kontaktar vårdtagaren eller kontaktperson för tidsbokning. Vid installation lämnas skriftlig och muntlig information. Installatören återkopplar därefter ärendet till förskrivande arbetsterapeut. Bedömningsinstrument ADL-taxonomin (8). ADL är en förkortning av Aktiviteter i Dagliga Livet. Instrumentet används för att beskriva en persons aktivitetsförmåga. Taxonomin

4 sid 4 (5) omfattar tolv basaktiviteter som anses vara generella för de flesta personer. Aktiviteterna är: äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning, personlig hygien, övrig kroppsvård, kommunikation, resor, matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt. Varje basaktivitet är i sin tur indelad i delaktiviteter. Matlagning är till exempel indelad i: iordningställa ett kallt mål mat, värma dryck eller färdiglagad mat och tillaga ett varmt mål mat. MMT (9). MMT är en förkortning av Mini Mental Test och är en screening av ett fåtal kognitiva funktioner. Dessa funktioner är: orientering, registrering, uppmärksamhet och beräkning, minne, språk, spatial förmåga/kopiering. Utvärdering/diskussion Vissa fysiska handikapp eller sjukdomar har visat sig kunna medföra att brand inte upptäcks i tid, exempelvis på grund av nedsatt uppfattningsförmåga. Möjligheterna att kunna vidta egna åtgärder i samband med brand minskar (10). Enligt räddningsverkets rapport Systematiskt arbete för äldres säkerhet är brand den tredje vanligaste dödsorsaken för äldre över 65 år (3). Att använda hjälpmedel som till exempel brandvarnare, skulle kunna minska riskerna för brandtillbud hos denna utsatta grupp. Brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar snabbt och räddar liv. I varje bostad ska det finnas minst en fungerande brandvarnare. En brandvarnare täcker ca 60 kvadratmeter. Är lägenheten större krävs flera. Det är viktigt att fläkten ovanför spisen rengörs från fett. Fett i fläktsystemet ökar brandens intensitet. Viktigast av allt är att aldrig lämna något kokande på spisen när du går ut från köket (11). För en person med nedsatt minne kan det dock upplevas skrämmande och förvirrande att höra tjut från brandvarnaren, när man inte vet varifrån ljudet kommer och varför det tjuter. Däremot kan omgivningen höra och agera. Förebyggande arbete måste bygga på en balansgång mellan hänsynstagande till livskvalité, integritet och uppenbara risker. En balansgång som många gånger kan visa sig vara mycket svår (10). Arbetsterapeuten får med sin roll runt äldre vårdtagare i hemmet en viktig inblick i hur varje individ på sitt sätt väljer och agerar i sitt vardagliga handlande. Arbetsterapeuten kan vidare se hur individens handlande påverkas av närmiljön (7, 12). Olycksförebyggande arbete innebär ofta att man vill ändra på beteende, vilket kan vara svårt. Det kan ofta vara en stor utmaning att arbeta med äldre, med tanke på deras långa invanda levnadsmönster.

5 sid 5 (5) Det som genomsyrar de flesta dödsbränder som undersökts är handlingar som normalt sett inte anses vara förenat med några stora risker (10). Som exempel kan nämnas matlagning. Givetvis kan man inte förbjuda en människa att laga sin egen mat. Det får dock inte gå så långt att personen i fråga blir en risk för sig själv och andra (10). Referenser 1. Brosché L., Karlsson E, Svedberg G. Vårdprogram för demensvården i Karlstads kommun. Karlstad: Karlstads kommun, år? 2. Rosenberg T et al. Systematiskt arbete för äldres säkerhet. Räddningsverket. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete Etisk kod för arbetsterapeuter, reviderad Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Nacka. 4. Riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning i Värmland. 5. Kristin Folkesson, byggnadsingenjör Teknik- och Fastighetsförvaltningen Karlstad, personlig kontakt. 6. Socialstyrelsen. SOL kap Kielhofner, G. (1995). A Model of Human Occupation: Theory and Application. (2 nd ed.) Baltimore: Williams Wilkins. 8. Törnqvist, K, Sonn, U. (2001). ADL-Taxonomi - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: FSA 9. Folstein M, Folstein S, McHugh P. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research 1975;12: Svensson H. Brandskydd för äldre människor. Räddningsverket. FoU-rapport (1998). 11. Brandsäkert hem. Hemmets brandskydd. Brandskyddsföreningen; Fricke J, Unsworth C. Occupational therapists conceptions of instrumental activities of daily living in relation to evaluation and intervention with older clients. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1998; 5:

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Fastställd av verksamhetschefsgruppen 2009-10-09 Innehåll DEL 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR...2 SYFTE OCH MÅL...2 HEMREHABILITERING

Läs mer

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur C-UPPSATS 2007:194 Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur Erfarenheter hos äldre kvinnor Carina Bergman, Marie Sevedsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen för

Läs mer

Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner.

Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner. Individuell tentamen Muntlig examination Teorier, fallbeskrivningar och reflektioner. Manusförfattare: Arbetsterapins kärna och yrkesmodell, 15 hp Filosofiska antaganden Enligt förbundet Sveriges arbetsförbund

Läs mer

Arbetsterapi program Demenssjukdom

Arbetsterapi program Demenssjukdom Arbetsterapi program Demenssjukdom, rev.2011 Arbetsterapiprogram för arbetsterapeutisk utredning och intervention vid demenssjukdom Författare: 2002-03-01: Susanne Andersson Psykogeriatriska kliniken,

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Sida 1 Christina Olsson Anna Johansson Örebro universitet Ht 2010 Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Inledning Gunhild, 81 år, har nyligen fått diagnosen demens

Läs mer

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Resultat och erfarenheter från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ansvarig projektledare: Ingela Månsson, HI Textbearbetning: Ingela Månsson, HI. Helene Wallskär,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal 1 Innehållsförteckning Värdegrund/verksamhetsidé... 3 Organisation Kommunrehab Mölndal... 3

Läs mer

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS

UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS RAPPORT 2013:4 UTVÄRDERING AV ETT FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT PÅ SERVICEHUS I FAS Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan. Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark Utvärdering av ett förändrat arbetssätt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Foto: Yanan Li, FOU nu. Ättestupa eller folkhälsomål. Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering

Foto: Yanan Li, FOU nu. Ättestupa eller folkhälsomål. Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering Foto: Yanan Li, FOU nu Ättestupa eller folkhälsomål Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering Förord Tillgången till rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen samt

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal en enkätstudie Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport 2015:6 Rapport 2015:6 FoU i VGR: http://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571

Läs mer

Sammanställning utförd av ADL-instrumentgruppen Jönköpings kommun och sjukvårdsområde 2007-01-15

Sammanställning utförd av ADL-instrumentgruppen Jönköpings kommun och sjukvårdsområde 2007-01-15 2 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 Granskningsmall 5 Sunnaas ADL-index 6 Functional Independence Measure (FIM) 8 Instrumental Activity Measure (IAM) 10 ADL-trappan 12 ADL-taxonomin 14 3 Sammanfattning

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer