ÅRSBERÄTTELSE. för år Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

2 FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Jan Annerback Rolf Johansson Henrik Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Ulf Börjesson Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lind Bengt Nordberg I \ FÖRHANDLINGSDELEGATION Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Augustinsson Göran Bryntesson REVISORER Lars- Åke Tylegård Bo Johansson Göran Carlsson SUPPLEANTER Göran Bengtsson Jan Bedsröm STUDIEORGANISATÖRER Kenneth Östberg Jan Annerback FANBÄRARE Rolf Johansson REPRESENTANT I ANPASSNINGSGRUPPEN STIFTELSEN Jan Annerback SÖDR-\ DISTRIKTET Lars- Åke Tylegård Lars Johansson TELEFON EXP MOBILTEL FAX )

3 STYRELSEN FÖR SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET AVD 4, HAR FÖLJANDE ÅRSBERÄTTELSE ATT AVGE FÖR I innerhamnen har bananrnovrarna kommit igång tack vare att gubbarna var med och tog tag i upplägget hur det skulle fungera. Men innan vi kom överens med företaget om bernanningsfrågan, kom nästa stora förändring. I slutet av året korn det större bananbåtar med halva lasten i containers. Då fartygen har ett djupgående som gör att containerns måste lossas i skandiaharnnen medför detta att bananterminalens framtid kan verka osäker. I skandiahamnen har året präglats av " Raka Rör" och Maersk vara eller inte vara. Ledningen i skandia har velat genomföra en ny organisation bestående av fyra affärsområde. Dessa skulle vara Bilar, Skjul, Feeder och Ocean, bilar och skjul finns redan idag Det företaget ville göra med Feeder och Ocean var att dela upp skandias gubbar på fartyg och plan. Gubbarna skulle tillhöra olika linjer och arbeta på samma fartyg till största delen. Hamnarbetarförbundet har sagt nej till att dela in gubbarna i mindre grupper. Vårt förslag har varit en rundgångslista för alla gubbar i skandia. Övertiden är fortfarande ett stort problem i skandia, vi måste komma fram till ett fungerande övertidsuttagningssystem i skandia. Ett systern som alla gubbar kan ställa upp på. I Älvsborgshamnen har det också gjorts förändringar i arbetstidsschemat på lminghamn vad det gäller lördag och söndagsarbetet. Stena Searaider har under året börjat gå i Älvsborgshamnen.Företaget begärde förhandling om ett schema för searaider. Vi har inte kunnat komma överens på grund av betalningen, och båtmansjobben på searaider. Hamnarbetarförbundet har under året slutet ett kollektivavtal med Scandinavian Seaways, för våra medlemmar som arbetar där. När det gäller förhandlingar så har det, det senaste året varit något på gång varje vecka. Mer och mer tid går åt att närvara vid olika :rviblinformationer och förhandlingar. Under det senaste åren har vi blivit mer och mer involverade i olika projekt som företaget startat. Det är med blandade känslor som vi ställt upp i de olika projekten. Är vi inte närvarande får vi inget veta. Är vi med kan vi dra nytta av den information vi får. Vi har valt att vara med tillsvidare. När det gäller företagets syn på arbetsskadade och anpassade gubbar, kan vi se att det kommer att bli en tuffare attityd. Försäkringskassan har fått direktiv från Socialdepartementet att driva den s.k. arbetslinjen. Vilket innebär att man kommer att tvinga ut folk i arbete, trots att man har en godkänd arbetsskada. Försäkringskassan kommer att bedöma om det finns en restarbetsförmåga. Gör det skall gubben ha ett jobb som han klarar av. I Hamnen är det idag ont om s.k." lättare jobb". Finns det inget jobb i hamnen kan man tvinga gubben att ta ett jobb utanför GHAB. Vi har inte haft något sådant fall ännu men det kommer.

4 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 7 gånger. På medlemsmötet i maj togs beslut om att medlemsmöten skulle hållas ute på arbetsplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten, att få låna lokal av GHAB. Vi fick inte hålla möten inne på hamnen med motiveringen :" Ni har ju en egen lokal i Sannegården och då får ni inte låna lokal i hamnen". Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har m~jlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december var vi betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning med 26 medlemmar från föregående årsskifte. Under året har killarna på Klippans båtmansstation och på Skandinavien Seaways blivit medlemmar i avdelningen och förbundet. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är idag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca. 650 personer. Under året har 5 medlemmar avgått med pension, medlemsantalet i pensionärsföreningen är 249 medlemmar.

5 SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit moraliskt och ekonomiskt stöd. Det förra genom stöduttalanden. Vi har ekonomiskt stött" Folkfest mot rasism" och" Ship to Bosnia". Avdelningen har haft besök av 2 hamnarbetare från Liverpool vilka vi givit ekonomiskt stöd. Hamnarbetarna har genomfört insamlingar av pengar till hamnarbetarna i Liverpool. Vi är stödrnedlemmar i GREENPEACE. STUDIEVERKSAMHETEN. Studieverksamheten drabbas hårt av de olika arbetstider som numera finns i hamnen, det är svårt för medlemmarna att passa in studierna med olika scheman. Under året har vi åter startat upp en nybörjarkurs i Engelska. Vi önskar att fler medlemmar anmäler sig till studier under kommande år. De ämnen som går att studera med bidrag är Svenska, Engelska och matte. Anmäl er till fackexpeditionen. Vi tackar alla som deltagjt i kurser under det gångna verksamhetsåret och hälsar såväl gamla som nya kursdeltagare välkomna till kommande verksamhetsår. PENSIONÄRSA VTACKNING. I maj månad gjck avdelningens pensionärsavtackning av stapeln för de medlemmar som gått i pension under årets första månader och de som gått i pension under senare delen av 94. Avdelningen hade traditionsenligt hyrt båten Hamnen av GHAB. I strålande solsken gjorde vi en rundtur i Göteborgs skärgård och beskådade vår arbetsplats från sjösidan. Under resans gång avtackades pensionärerna med tal och presenter. Karl Hallgren ordförande i pensionärsföreningen hälsade de nyblivna pensionärerna välkomna till pensionärsföreningen och berättade om dess verksamhet. Mat och dryck inmundigades under gemytliga former. Denna typ av pensionärsavtackning är mycket uppskattad och känns bra, det är bara en negativ sida med denna avtackning. Det är att en del gubbar kan få vänta ganska länge med sin avtackning, då vi måste få ihop en lagom stor gäng för att kunna arrangera dessa avtackningar.

6 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Hemik Johansson. Jan Annerback är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskonferens under året.under året har förbundet centralt varslat om följande blockad och stridsåtgärder: I januari varslade vi om blockad mot all hantering av gods "på hjul" till och från Finland. Vi varslade om blockad mot hantering av fransk cement, vi varslade om blockad mot Toys "R" Us. Förbundet varslade om övertidsblockad i samband med det centrala avtalet. Vi har också varslat om blockad mot allt omdirigerat gods till bottenvikshamnama. t ' Förbundet har under året beviljat anslag till Arbetarkonvojen med 2000 kr. Ship To Bosnia kr, Bussförama i Esbjerg kr och till hamnarbetama i Liverpool har Förbundet bidraget med kr. Förbundet har hållit en facklig kurs som Carl Borgström och Kenny Karlsson från Göteborg t ) deltagit i. Förbundet har under året tecknat avtal med sparbanken i Örnsköldsvik om medlemslån. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars- Åke Tylegård sekreterare samt Lars Johansson. Distriktets årsmöte avhölls i Västerås, där diskuterades gemensamma problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut.

7 V AD ST ÅR PÅ DAGORDNINGEN 1996? Det vi varit med om fram tills nu, är nog bara toppen av isberget. Det kommer med all säkerhet nya förslag om förändringar av arbetstider. Enligt GHAB: s budget för 96 skall lönekostnaderna i skandiahamnen ner med 20 miljoner. Personalavdelningen driver en kampanj mot hamnarbetarnas höga löner, vi tjänar för mycket personalavd. har statistiskt räknat ut att hamnarbetarna tjänar för bra. Med samma uppgifter har vi räknat ut att tjänstemännen tjänar mer och arbetsledarna ännu mer. Allt går att "bevisa" med statistik. Vi har ställt upp i arbetsvärderingsprojektet för att bevaka våra intressen i lönediskusionen. I dag skriker hela Sverige om flexibel arbetstid. Vi är inte heller förskonade från debatten, i skandiahamnen vill man införa tvåskift och Fa- styrka för att sänka kostnaderna. GHAB:s styrelse kommer att vid bolagsstämman 96 att presentera vår nya VD. Vad han vill göra med hamnen vet vi inte idag. Men en sak kan vi vara säkra på, det kommer inte att bli till vår fördel. Skall han visa ett resultat som är bättre än vad Wennergren klarat av, kommer det att gå ut över oss som arbetar i hamnen.

8 SVENSKA HAMNARBETARFÖRB UNDET AVD 4 EKONOMISK STÄLLNING Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Löne - och administrationsbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter Kostnader Löner Sociala avgifter Lokalkostnader Kontorskostnader Bi l kostnader Avdelningens skatter Övriga kostnader Överskott Balansräkning Tillgångar Kassa Postgiro Fordringar Inventarier Skulder och Egna tillgångar Skulder Tillgångar utöver skulder Bundet Eget Kapital Obligationer

9 SPECIFIKATION VISSA KONTON Konto Övriga intäkter Aterbetald skatt för - 94 GHAB-pensionärsavtackning Aterbetald skatt för Pensionärsavtackning } 1 Konto Övriga kostnader Medl avg mm Södra Distriktet Hyra lokal Folkets Hus Bidrag Kransar och blommor Datakurs Prenumerationer ABF Övriga kostnader Konto Fordringar Lån till Pensionärsföreningen Hyra lokal kvartal 1-96 Konto Skulder Medlemsavgift OK Ar betsgivaravgift + skatt SPP Förenade Liv Särskild A- skatt Förbundet Postgiro december

10 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari- 31 december få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göran Carlsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård REVISORER

11 Slutligen vill vi i styrelsen tacka iör det iörtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Rolf Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lindh I' Bengt Norberg

12 SKYDDSVERKSAMHETEN. Skyddsarbetet har under 1995 fungerat bra, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt. Vår vd. Göran Wennergren har på arbetsplatsträffar meddelat oss alla om Hamnens strategiska destination att som mål år 2000 vara Europas bästa hamn. I denna hamn skall bland annat hjälm bäras. Skyddskommitten har vid flertal tilfällen behandlat hjälmfrågan. Det senaste beslutet om användning togs Det innebar att skyddshjälmen sku11! användas vid allt hamnarbete utom vistelse i hytt. Skyddskommittens beslut har inte efterlevts. Beslutet har hos oss hamnarbetare ansetts vara för generellt och omöjligt att tillämpa. Inte hellet arbetsledningen har kunnat effektuera beslutet. Skyddskommitten beslutade således vid möte att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att arbeta med regler för personlig skyddsutrustning bl.a frågan om stötskyddsmössa. En arbetsrättsjurist från Vinges advokatbyrå deltog ochså gruppens sammanträden för att biträda med synpunkter. Skyddskommitten tillstyrkte gruppens förslag den , en ändring av tidigare skyddsinstruktion avseende användning av huvudskydd, samt att tillsatt arbetsgrupp får i uppdrag att tillsammans med marknadsavdelningen ta fram en för GHAB anpassad och CE (EN 812) godkännd stötskyddsmössa. Mössfrabrikanten Wigens har därefter skickat åtta stycken provmössor till Swedak i Borås för att få ett Ce godkännande, provet bestod bl.a av stötar av fem kilos tyngder på ett avstånd av 300 mm, samt en kon med ytan l 0,5 mm sol vägde 500 gram, vid tre olika yttertemparaturer +50, +10, - 1. Mössan klarade provet vid andra försöket efter viss förstärkning av lamminatet. Mössan är nu i serieproduktion, sedan även Norska polisen har blivit intresserade av denna mössa till sin yrkesuniform. Vi håller även på att ta fram en annan typ av arbetskläder enligt Europa-norm (EN 471). Enligt ett vägdirektiv från 1994 måste man trafikintensiva miljöer bära arbetskläder klassade enligt EN 471. Och är det så att Hamnens miljö anses som trafikintensiv så måste vi byta våra arbetskläder till godkännd typ. Kläderna finns i tre olika klasser och skillnaden mellan klasserna är reflextansen.

13 Renhållningsverkets personal bär redan nu denna nya typ av varselarbetskläder. Hamn 4:an väckte frågan i skyddskommitten, där beslutades att klädkommitten förstärkt med representant från marknadsavd. får kommittens uppdrag att ta fram förslag till profilkläder för den personal som enligt lag och avtal har rätt till fria skyddskläder. En avdelning för Kvalitet och Miljö har bildas för att GHAB skall lyckas nå sin strategiska destination, att skapa policies och rutiner för att på sikt kunna ISO 9002 certifiera även skyddsarbetet. En arbetsmiljöpolicy samt en miljöpolicy har framarbetas, fack och skyddsorg. har genomgått dessa, skyddskommitten har ställt sig bakom dessa. Älvborgshamnen har genomfört en första genomgång av miljöarbetet, (fick underkännt i vissa delar). En arbetsmiljöhandbok håller på att formas där man i minsta detalj beskriver hur skyddsarbetet skall genomföras, t.e.x. skyddsronder, som noga beskrivs detalj, hur ofta, hur dessa skall dokumenteras, instruktioner för skyddombud samt huvudskyddsombud, enligt arbetsmiljölagen, instruktioner för skyddsgrupper, hur skyddskommitten skall se ut, samt hur många som skall ingå denna. Personligen tror jag att detta kommer att fungera som blåslampa på företaget, man måste hela tider följa upp och sköta skydsverksamheten för att få behålla sitt certifikat, det blir ungefär som när man besiktar bilen varje år, man får passa sig för anmärkningar, får man för många blir det underkänt. Beslut samt gällande regler, skall finnas lätt tillgängliga på datadisk. Data-terminaler skall plaseras ut på askarna så att alla som vill kan gå in och få information om vad som beslutats, hela farligt gods regelverket skall finnas med i denna t.e.x. hur man gör vid spill, hur man skyddar sig. Sedan den 1 januari 1993 gäller AFS 1992:6 med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. GHAB har till Yrkesinspektionen insänt en plan gällande arbetsmiljön och uppgivit att dom anser sig vara klara med ett system som uppfyller Internkungörelsens krav, man har ett system för planering, ledning och uppföljning av den verksamhet som denne bedriver. Yrkesinpektionen har nu meddelat att nu under våren 1996 kontrollera hur GHAB uppfyller kungörelsens krav, och inte lovat mer än vad dom kan hålla. Yrkesinpektionen kommer att koncentrera sitt intresse på styrsystemets faktiska funktion samt ta del av hamnens sammanställning över ohälsa och olycksfall avseende 1995, samt det fortlöpande skyddsarbetet under Hamnens samtliga Huvudskyddsombud kommer att medverka vid granskningen.

14 Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra under året har ett antal skyddsombud deltagit internatkurser gällande arbetsmiljön, samt för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO). Nytt nu är att under året anordnas ett antal påbyggnadskurser i olika ämnen. Kurserna är en påbyggnad till vidareutbildningens tre dagar. Styrelsen har under 1995 haft följande utseende: Huvudskyddsombud ordf.samt rep i skyddkom. Göran Bryntes son (Tor-term ) V.huvudsk.omb. ledamot, sekr. L-Äke Tylegård ( Innerham.) V.huvudsk.omb. ledamot, supp.i skyddkom. Rolf Johansson (Stora-term. ) V.huvudsk.omb. ledamot Lars-Åke Älöw (Skand-fartyg) V.huvudsk.omb. ledamot Robert Skog (Skand-plan) V.huvudsk.omb. ledamot Carl Borgström (Skand-skjul) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 stycken styrelsemöten. Avdelningen hade vid årets slut 37 stycken registrerade skyddsombud, arbetar som blixt. varav Under det gångna verksamhetsåret har 2 ordinarie skyddsmöten avhållits uppslutningen till våra möten har varit bra, och aktiviteten på våra möten har varit varit gott. Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vår~ välbefinnande på arbetsplatsen. Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla. På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

15 OMORGANISATION "RAKA RÖR" I begynnelsen fanns Planen. Och sedan trädde antagandena in. Och antagandena var utan form, och planen helt utan substans. Och mörkret föll över hamnarbetarnas ansikten, och de pratade med sin produktionsledare och sa: Planen är inget annat än en dynghög och den stinker! " Och produktionsledaren gick till sin linjechef och sa: " Detta är en contairier fylld av exkrementer och dess doft så stark att ingen kan vistas i dess närhet ". Och linjechefen gick till hamnchefen och sa, 11 Detta är en käril fyllt av gödningsmedel och ingen kan förutse dess styrka." Och hamnchefen gick till vice VDn och sa:" Detta innehåller växtkraft och det är mycket starkt". Och vice VDn gick till VDn och sa: 11 Detta gynnar tillväxt och är mycket kraftfullt." Och VDn gick till styrelsens ordförande och sa " Denna kraftfulla nya plan kommer aktivt att gynna tillväxten och effektiviteten för hamnen och speciellt kommer den att gynna Skandiahamnen." Och ordföranden tittade på planen och såg att den var god. Och så blev planen till policy.

16 Vi finns på hemmaplan! l dag är Svenska Harnnarbetarförbundet en star.kt. fristaende fackförbund. med stor spridning runt omkring i 5,,erige. Vara avdelningar pa mer än 25 platser i 5''erige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. T''cker du an S''enska Hamnarf..-J betarförbw1det verkar intres-, sant? Vänd dig da till din kon- :~;~e~~o::r\~:::plan. ~ tion om vara ideer och var verksamhet. SKELLEFTEÅ f'tolmsund GDEÅ ORNSKOLDSVIK ~LUNDE.,, ~undsvall /. I \ \,, SÖDERHAMN ( VÄSTERÅS. \ 1~ 1 ~ -=---fl.~ i ;:\ ) "-,r STOCKHOLM - ~ y--\f' /1.,/JoxELÖSUND GOTEBORG { / J NORRKÖPING LANDVETTER iif r r OSKARSHAMN,--n HAlMSTAD\ M~NSTERÅS f( J r _ Al.MHULT HELSINGBORG \ SOLVES BORG MAlMÖ. '-.' \

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. :

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. : ÅRSBERATTELSE ('.. : ror ar 1994 Svenska Hamnarbetartörbundets avdelnin2: 4 '-' Göteborg Styrelse. Ordförande Förtroendeman Sekreterare V.ordförande V. sekreterare Ledamöter. Suppleanter FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1992 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSE. Ordf. Sek. Kassör V. Ordf. V. Sek. Ledamot. Hans Kindgren Rolf Johansson Jan Annerback Henrik Johansson Ulf Börjesson

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- SKYDDSOMBUDSMÖTE Du är hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: Fredagen den 14 december 1990, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1978 Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg Styrelse: Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter STYRELSEBERÄTTELSE Gerhard Malmgren Per-Olof

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ÅRSBERÄT"TELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄT"TELSE för år 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 - G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1993. STYRELSE Ordförande HANS KINDGREN t/ ~örtroendeman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3.

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3. Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3 ärvarande : Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Agustinsson Constantinos Karamanolis Ulf Börjesson Rolf Johansson Mötets öppnande :

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg I ÅRSBERÄTTELSE för år 1976 Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg ...

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg ... ÅRSBERÄTTELSE för år 1985 Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg... STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: ordf örande förtroendeman/kassör sekreterare v.ordförande v.sekreterare Förhandlingsdeligation:

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets. - ' - avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets. - ' - avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1987 Svenska Hamnarbetarf örbundets - ' - avdelning 4 Göteborg . ',..; (') m " ' I rl q () 11 I 1 i n c-... I: - r r, n n '! r l.; -.

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer