ÅRSBERÄTTELSE. för år Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

2 FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Jan Annerback Rolf Johansson Henrik Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Ulf Börjesson Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lind Bengt Nordberg I \ FÖRHANDLINGSDELEGATION Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Augustinsson Göran Bryntesson REVISORER Lars- Åke Tylegård Bo Johansson Göran Carlsson SUPPLEANTER Göran Bengtsson Jan Bedsröm STUDIEORGANISATÖRER Kenneth Östberg Jan Annerback FANBÄRARE Rolf Johansson REPRESENTANT I ANPASSNINGSGRUPPEN STIFTELSEN Jan Annerback SÖDR-\ DISTRIKTET Lars- Åke Tylegård Lars Johansson TELEFON EXP MOBILTEL FAX )

3 STYRELSEN FÖR SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET AVD 4, HAR FÖLJANDE ÅRSBERÄTTELSE ATT AVGE FÖR I innerhamnen har bananrnovrarna kommit igång tack vare att gubbarna var med och tog tag i upplägget hur det skulle fungera. Men innan vi kom överens med företaget om bernanningsfrågan, kom nästa stora förändring. I slutet av året korn det större bananbåtar med halva lasten i containers. Då fartygen har ett djupgående som gör att containerns måste lossas i skandiaharnnen medför detta att bananterminalens framtid kan verka osäker. I skandiahamnen har året präglats av " Raka Rör" och Maersk vara eller inte vara. Ledningen i skandia har velat genomföra en ny organisation bestående av fyra affärsområde. Dessa skulle vara Bilar, Skjul, Feeder och Ocean, bilar och skjul finns redan idag Det företaget ville göra med Feeder och Ocean var att dela upp skandias gubbar på fartyg och plan. Gubbarna skulle tillhöra olika linjer och arbeta på samma fartyg till största delen. Hamnarbetarförbundet har sagt nej till att dela in gubbarna i mindre grupper. Vårt förslag har varit en rundgångslista för alla gubbar i skandia. Övertiden är fortfarande ett stort problem i skandia, vi måste komma fram till ett fungerande övertidsuttagningssystem i skandia. Ett systern som alla gubbar kan ställa upp på. I Älvsborgshamnen har det också gjorts förändringar i arbetstidsschemat på lminghamn vad det gäller lördag och söndagsarbetet. Stena Searaider har under året börjat gå i Älvsborgshamnen.Företaget begärde förhandling om ett schema för searaider. Vi har inte kunnat komma överens på grund av betalningen, och båtmansjobben på searaider. Hamnarbetarförbundet har under året slutet ett kollektivavtal med Scandinavian Seaways, för våra medlemmar som arbetar där. När det gäller förhandlingar så har det, det senaste året varit något på gång varje vecka. Mer och mer tid går åt att närvara vid olika :rviblinformationer och förhandlingar. Under det senaste åren har vi blivit mer och mer involverade i olika projekt som företaget startat. Det är med blandade känslor som vi ställt upp i de olika projekten. Är vi inte närvarande får vi inget veta. Är vi med kan vi dra nytta av den information vi får. Vi har valt att vara med tillsvidare. När det gäller företagets syn på arbetsskadade och anpassade gubbar, kan vi se att det kommer att bli en tuffare attityd. Försäkringskassan har fått direktiv från Socialdepartementet att driva den s.k. arbetslinjen. Vilket innebär att man kommer att tvinga ut folk i arbete, trots att man har en godkänd arbetsskada. Försäkringskassan kommer att bedöma om det finns en restarbetsförmåga. Gör det skall gubben ha ett jobb som han klarar av. I Hamnen är det idag ont om s.k." lättare jobb". Finns det inget jobb i hamnen kan man tvinga gubben att ta ett jobb utanför GHAB. Vi har inte haft något sådant fall ännu men det kommer.

4 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 7 gånger. På medlemsmötet i maj togs beslut om att medlemsmöten skulle hållas ute på arbetsplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten, att få låna lokal av GHAB. Vi fick inte hålla möten inne på hamnen med motiveringen :" Ni har ju en egen lokal i Sannegården och då får ni inte låna lokal i hamnen". Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har m~jlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december var vi betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning med 26 medlemmar från föregående årsskifte. Under året har killarna på Klippans båtmansstation och på Skandinavien Seaways blivit medlemmar i avdelningen och förbundet. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är idag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca. 650 personer. Under året har 5 medlemmar avgått med pension, medlemsantalet i pensionärsföreningen är 249 medlemmar.

5 SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit moraliskt och ekonomiskt stöd. Det förra genom stöduttalanden. Vi har ekonomiskt stött" Folkfest mot rasism" och" Ship to Bosnia". Avdelningen har haft besök av 2 hamnarbetare från Liverpool vilka vi givit ekonomiskt stöd. Hamnarbetarna har genomfört insamlingar av pengar till hamnarbetarna i Liverpool. Vi är stödrnedlemmar i GREENPEACE. STUDIEVERKSAMHETEN. Studieverksamheten drabbas hårt av de olika arbetstider som numera finns i hamnen, det är svårt för medlemmarna att passa in studierna med olika scheman. Under året har vi åter startat upp en nybörjarkurs i Engelska. Vi önskar att fler medlemmar anmäler sig till studier under kommande år. De ämnen som går att studera med bidrag är Svenska, Engelska och matte. Anmäl er till fackexpeditionen. Vi tackar alla som deltagjt i kurser under det gångna verksamhetsåret och hälsar såväl gamla som nya kursdeltagare välkomna till kommande verksamhetsår. PENSIONÄRSA VTACKNING. I maj månad gjck avdelningens pensionärsavtackning av stapeln för de medlemmar som gått i pension under årets första månader och de som gått i pension under senare delen av 94. Avdelningen hade traditionsenligt hyrt båten Hamnen av GHAB. I strålande solsken gjorde vi en rundtur i Göteborgs skärgård och beskådade vår arbetsplats från sjösidan. Under resans gång avtackades pensionärerna med tal och presenter. Karl Hallgren ordförande i pensionärsföreningen hälsade de nyblivna pensionärerna välkomna till pensionärsföreningen och berättade om dess verksamhet. Mat och dryck inmundigades under gemytliga former. Denna typ av pensionärsavtackning är mycket uppskattad och känns bra, det är bara en negativ sida med denna avtackning. Det är att en del gubbar kan få vänta ganska länge med sin avtackning, då vi måste få ihop en lagom stor gäng för att kunna arrangera dessa avtackningar.

6 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Hemik Johansson. Jan Annerback är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskonferens under året.under året har förbundet centralt varslat om följande blockad och stridsåtgärder: I januari varslade vi om blockad mot all hantering av gods "på hjul" till och från Finland. Vi varslade om blockad mot hantering av fransk cement, vi varslade om blockad mot Toys "R" Us. Förbundet varslade om övertidsblockad i samband med det centrala avtalet. Vi har också varslat om blockad mot allt omdirigerat gods till bottenvikshamnama. t ' Förbundet har under året beviljat anslag till Arbetarkonvojen med 2000 kr. Ship To Bosnia kr, Bussförama i Esbjerg kr och till hamnarbetama i Liverpool har Förbundet bidraget med kr. Förbundet har hållit en facklig kurs som Carl Borgström och Kenny Karlsson från Göteborg t ) deltagit i. Förbundet har under året tecknat avtal med sparbanken i Örnsköldsvik om medlemslån. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars- Åke Tylegård sekreterare samt Lars Johansson. Distriktets årsmöte avhölls i Västerås, där diskuterades gemensamma problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut.

7 V AD ST ÅR PÅ DAGORDNINGEN 1996? Det vi varit med om fram tills nu, är nog bara toppen av isberget. Det kommer med all säkerhet nya förslag om förändringar av arbetstider. Enligt GHAB: s budget för 96 skall lönekostnaderna i skandiahamnen ner med 20 miljoner. Personalavdelningen driver en kampanj mot hamnarbetarnas höga löner, vi tjänar för mycket personalavd. har statistiskt räknat ut att hamnarbetarna tjänar för bra. Med samma uppgifter har vi räknat ut att tjänstemännen tjänar mer och arbetsledarna ännu mer. Allt går att "bevisa" med statistik. Vi har ställt upp i arbetsvärderingsprojektet för att bevaka våra intressen i lönediskusionen. I dag skriker hela Sverige om flexibel arbetstid. Vi är inte heller förskonade från debatten, i skandiahamnen vill man införa tvåskift och Fa- styrka för att sänka kostnaderna. GHAB:s styrelse kommer att vid bolagsstämman 96 att presentera vår nya VD. Vad han vill göra med hamnen vet vi inte idag. Men en sak kan vi vara säkra på, det kommer inte att bli till vår fördel. Skall han visa ett resultat som är bättre än vad Wennergren klarat av, kommer det att gå ut över oss som arbetar i hamnen.

8 SVENSKA HAMNARBETARFÖRB UNDET AVD 4 EKONOMISK STÄLLNING Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Löne - och administrationsbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter Kostnader Löner Sociala avgifter Lokalkostnader Kontorskostnader Bi l kostnader Avdelningens skatter Övriga kostnader Överskott Balansräkning Tillgångar Kassa Postgiro Fordringar Inventarier Skulder och Egna tillgångar Skulder Tillgångar utöver skulder Bundet Eget Kapital Obligationer

9 SPECIFIKATION VISSA KONTON Konto Övriga intäkter Aterbetald skatt för - 94 GHAB-pensionärsavtackning Aterbetald skatt för Pensionärsavtackning } 1 Konto Övriga kostnader Medl avg mm Södra Distriktet Hyra lokal Folkets Hus Bidrag Kransar och blommor Datakurs Prenumerationer ABF Övriga kostnader Konto Fordringar Lån till Pensionärsföreningen Hyra lokal kvartal 1-96 Konto Skulder Medlemsavgift OK Ar betsgivaravgift + skatt SPP Förenade Liv Särskild A- skatt Förbundet Postgiro december

10 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari- 31 december få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göran Carlsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård REVISORER

11 Slutligen vill vi i styrelsen tacka iör det iörtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Rolf Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lindh I' Bengt Norberg

12 SKYDDSVERKSAMHETEN. Skyddsarbetet har under 1995 fungerat bra, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt. Vår vd. Göran Wennergren har på arbetsplatsträffar meddelat oss alla om Hamnens strategiska destination att som mål år 2000 vara Europas bästa hamn. I denna hamn skall bland annat hjälm bäras. Skyddskommitten har vid flertal tilfällen behandlat hjälmfrågan. Det senaste beslutet om användning togs Det innebar att skyddshjälmen sku11! användas vid allt hamnarbete utom vistelse i hytt. Skyddskommittens beslut har inte efterlevts. Beslutet har hos oss hamnarbetare ansetts vara för generellt och omöjligt att tillämpa. Inte hellet arbetsledningen har kunnat effektuera beslutet. Skyddskommitten beslutade således vid möte att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att arbeta med regler för personlig skyddsutrustning bl.a frågan om stötskyddsmössa. En arbetsrättsjurist från Vinges advokatbyrå deltog ochså gruppens sammanträden för att biträda med synpunkter. Skyddskommitten tillstyrkte gruppens förslag den , en ändring av tidigare skyddsinstruktion avseende användning av huvudskydd, samt att tillsatt arbetsgrupp får i uppdrag att tillsammans med marknadsavdelningen ta fram en för GHAB anpassad och CE (EN 812) godkännd stötskyddsmössa. Mössfrabrikanten Wigens har därefter skickat åtta stycken provmössor till Swedak i Borås för att få ett Ce godkännande, provet bestod bl.a av stötar av fem kilos tyngder på ett avstånd av 300 mm, samt en kon med ytan l 0,5 mm sol vägde 500 gram, vid tre olika yttertemparaturer +50, +10, - 1. Mössan klarade provet vid andra försöket efter viss förstärkning av lamminatet. Mössan är nu i serieproduktion, sedan även Norska polisen har blivit intresserade av denna mössa till sin yrkesuniform. Vi håller även på att ta fram en annan typ av arbetskläder enligt Europa-norm (EN 471). Enligt ett vägdirektiv från 1994 måste man trafikintensiva miljöer bära arbetskläder klassade enligt EN 471. Och är det så att Hamnens miljö anses som trafikintensiv så måste vi byta våra arbetskläder till godkännd typ. Kläderna finns i tre olika klasser och skillnaden mellan klasserna är reflextansen.

13 Renhållningsverkets personal bär redan nu denna nya typ av varselarbetskläder. Hamn 4:an väckte frågan i skyddskommitten, där beslutades att klädkommitten förstärkt med representant från marknadsavd. får kommittens uppdrag att ta fram förslag till profilkläder för den personal som enligt lag och avtal har rätt till fria skyddskläder. En avdelning för Kvalitet och Miljö har bildas för att GHAB skall lyckas nå sin strategiska destination, att skapa policies och rutiner för att på sikt kunna ISO 9002 certifiera även skyddsarbetet. En arbetsmiljöpolicy samt en miljöpolicy har framarbetas, fack och skyddsorg. har genomgått dessa, skyddskommitten har ställt sig bakom dessa. Älvborgshamnen har genomfört en första genomgång av miljöarbetet, (fick underkännt i vissa delar). En arbetsmiljöhandbok håller på att formas där man i minsta detalj beskriver hur skyddsarbetet skall genomföras, t.e.x. skyddsronder, som noga beskrivs detalj, hur ofta, hur dessa skall dokumenteras, instruktioner för skyddombud samt huvudskyddsombud, enligt arbetsmiljölagen, instruktioner för skyddsgrupper, hur skyddskommitten skall se ut, samt hur många som skall ingå denna. Personligen tror jag att detta kommer att fungera som blåslampa på företaget, man måste hela tider följa upp och sköta skydsverksamheten för att få behålla sitt certifikat, det blir ungefär som när man besiktar bilen varje år, man får passa sig för anmärkningar, får man för många blir det underkänt. Beslut samt gällande regler, skall finnas lätt tillgängliga på datadisk. Data-terminaler skall plaseras ut på askarna så att alla som vill kan gå in och få information om vad som beslutats, hela farligt gods regelverket skall finnas med i denna t.e.x. hur man gör vid spill, hur man skyddar sig. Sedan den 1 januari 1993 gäller AFS 1992:6 med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. GHAB har till Yrkesinspektionen insänt en plan gällande arbetsmiljön och uppgivit att dom anser sig vara klara med ett system som uppfyller Internkungörelsens krav, man har ett system för planering, ledning och uppföljning av den verksamhet som denne bedriver. Yrkesinpektionen har nu meddelat att nu under våren 1996 kontrollera hur GHAB uppfyller kungörelsens krav, och inte lovat mer än vad dom kan hålla. Yrkesinpektionen kommer att koncentrera sitt intresse på styrsystemets faktiska funktion samt ta del av hamnens sammanställning över ohälsa och olycksfall avseende 1995, samt det fortlöpande skyddsarbetet under Hamnens samtliga Huvudskyddsombud kommer att medverka vid granskningen.

14 Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra under året har ett antal skyddsombud deltagit internatkurser gällande arbetsmiljön, samt för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO). Nytt nu är att under året anordnas ett antal påbyggnadskurser i olika ämnen. Kurserna är en påbyggnad till vidareutbildningens tre dagar. Styrelsen har under 1995 haft följande utseende: Huvudskyddsombud ordf.samt rep i skyddkom. Göran Bryntes son (Tor-term ) V.huvudsk.omb. ledamot, sekr. L-Äke Tylegård ( Innerham.) V.huvudsk.omb. ledamot, supp.i skyddkom. Rolf Johansson (Stora-term. ) V.huvudsk.omb. ledamot Lars-Åke Älöw (Skand-fartyg) V.huvudsk.omb. ledamot Robert Skog (Skand-plan) V.huvudsk.omb. ledamot Carl Borgström (Skand-skjul) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 stycken styrelsemöten. Avdelningen hade vid årets slut 37 stycken registrerade skyddsombud, arbetar som blixt. varav Under det gångna verksamhetsåret har 2 ordinarie skyddsmöten avhållits uppslutningen till våra möten har varit bra, och aktiviteten på våra möten har varit varit gott. Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vår~ välbefinnande på arbetsplatsen. Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla. På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

15 OMORGANISATION "RAKA RÖR" I begynnelsen fanns Planen. Och sedan trädde antagandena in. Och antagandena var utan form, och planen helt utan substans. Och mörkret föll över hamnarbetarnas ansikten, och de pratade med sin produktionsledare och sa: Planen är inget annat än en dynghög och den stinker! " Och produktionsledaren gick till sin linjechef och sa: " Detta är en contairier fylld av exkrementer och dess doft så stark att ingen kan vistas i dess närhet ". Och linjechefen gick till hamnchefen och sa, 11 Detta är en käril fyllt av gödningsmedel och ingen kan förutse dess styrka." Och hamnchefen gick till vice VDn och sa:" Detta innehåller växtkraft och det är mycket starkt". Och vice VDn gick till VDn och sa: 11 Detta gynnar tillväxt och är mycket kraftfullt." Och VDn gick till styrelsens ordförande och sa " Denna kraftfulla nya plan kommer aktivt att gynna tillväxten och effektiviteten för hamnen och speciellt kommer den att gynna Skandiahamnen." Och ordföranden tittade på planen och såg att den var god. Och så blev planen till policy.

16 Vi finns på hemmaplan! l dag är Svenska Harnnarbetarförbundet en star.kt. fristaende fackförbund. med stor spridning runt omkring i 5,,erige. Vara avdelningar pa mer än 25 platser i 5''erige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. T''cker du an S''enska Hamnarf..-J betarförbw1det verkar intres-, sant? Vänd dig da till din kon- :~;~e~~o::r\~:::plan. ~ tion om vara ideer och var verksamhet. SKELLEFTEÅ f'tolmsund GDEÅ ORNSKOLDSVIK ~LUNDE.,, ~undsvall /. I \ \,, SÖDERHAMN ( VÄSTERÅS. \ 1~ 1 ~ -=---fl.~ i ;:\ ) "-,r STOCKHOLM - ~ y--\f' /1.,/JoxELÖSUND GOTEBORG { / J NORRKÖPING LANDVETTER iif r r OSKARSHAMN,--n HAlMSTAD\ M~NSTERÅS f( J r _ Al.MHULT HELSINGBORG \ SOLVES BORG MAlMÖ. '-.' \

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Torskogs Sommarstugeförening Ek förening avger härmed redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31, föreningens tionde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Uppdragsbeskrivning Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre löner det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

Hans Kindgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplästes och godkändes. Styrelsemöte i Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4, Gbg. 15/1-96. Närvarande : Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Göran Bryntesson Kenny Karlsson Leif Augustinsson Carl Sorgström Rolf Johansson Anders

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer