ÅRSBERÄTTELSE. för år Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

2 FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Jan Annerback Rolf Johansson Henrik Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Ulf Börjesson Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lind Bengt Nordberg I \ FÖRHANDLINGSDELEGATION Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Augustinsson Göran Bryntesson REVISORER Lars- Åke Tylegård Bo Johansson Göran Carlsson SUPPLEANTER Göran Bengtsson Jan Bedsröm STUDIEORGANISATÖRER Kenneth Östberg Jan Annerback FANBÄRARE Rolf Johansson REPRESENTANT I ANPASSNINGSGRUPPEN STIFTELSEN Jan Annerback SÖDR-\ DISTRIKTET Lars- Åke Tylegård Lars Johansson TELEFON EXP MOBILTEL FAX )

3 STYRELSEN FÖR SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET AVD 4, HAR FÖLJANDE ÅRSBERÄTTELSE ATT AVGE FÖR I innerhamnen har bananrnovrarna kommit igång tack vare att gubbarna var med och tog tag i upplägget hur det skulle fungera. Men innan vi kom överens med företaget om bernanningsfrågan, kom nästa stora förändring. I slutet av året korn det större bananbåtar med halva lasten i containers. Då fartygen har ett djupgående som gör att containerns måste lossas i skandiaharnnen medför detta att bananterminalens framtid kan verka osäker. I skandiahamnen har året präglats av " Raka Rör" och Maersk vara eller inte vara. Ledningen i skandia har velat genomföra en ny organisation bestående av fyra affärsområde. Dessa skulle vara Bilar, Skjul, Feeder och Ocean, bilar och skjul finns redan idag Det företaget ville göra med Feeder och Ocean var att dela upp skandias gubbar på fartyg och plan. Gubbarna skulle tillhöra olika linjer och arbeta på samma fartyg till största delen. Hamnarbetarförbundet har sagt nej till att dela in gubbarna i mindre grupper. Vårt förslag har varit en rundgångslista för alla gubbar i skandia. Övertiden är fortfarande ett stort problem i skandia, vi måste komma fram till ett fungerande övertidsuttagningssystem i skandia. Ett systern som alla gubbar kan ställa upp på. I Älvsborgshamnen har det också gjorts förändringar i arbetstidsschemat på lminghamn vad det gäller lördag och söndagsarbetet. Stena Searaider har under året börjat gå i Älvsborgshamnen.Företaget begärde förhandling om ett schema för searaider. Vi har inte kunnat komma överens på grund av betalningen, och båtmansjobben på searaider. Hamnarbetarförbundet har under året slutet ett kollektivavtal med Scandinavian Seaways, för våra medlemmar som arbetar där. När det gäller förhandlingar så har det, det senaste året varit något på gång varje vecka. Mer och mer tid går åt att närvara vid olika :rviblinformationer och förhandlingar. Under det senaste åren har vi blivit mer och mer involverade i olika projekt som företaget startat. Det är med blandade känslor som vi ställt upp i de olika projekten. Är vi inte närvarande får vi inget veta. Är vi med kan vi dra nytta av den information vi får. Vi har valt att vara med tillsvidare. När det gäller företagets syn på arbetsskadade och anpassade gubbar, kan vi se att det kommer att bli en tuffare attityd. Försäkringskassan har fått direktiv från Socialdepartementet att driva den s.k. arbetslinjen. Vilket innebär att man kommer att tvinga ut folk i arbete, trots att man har en godkänd arbetsskada. Försäkringskassan kommer att bedöma om det finns en restarbetsförmåga. Gör det skall gubben ha ett jobb som han klarar av. I Hamnen är det idag ont om s.k." lättare jobb". Finns det inget jobb i hamnen kan man tvinga gubben att ta ett jobb utanför GHAB. Vi har inte haft något sådant fall ännu men det kommer.

4 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 7 gånger. På medlemsmötet i maj togs beslut om att medlemsmöten skulle hållas ute på arbetsplatserna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten, att få låna lokal av GHAB. Vi fick inte hålla möten inne på hamnen med motiveringen :" Ni har ju en egen lokal i Sannegården och då får ni inte låna lokal i hamnen". Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har m~jlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december var vi betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning med 26 medlemmar från föregående årsskifte. Under året har killarna på Klippans båtmansstation och på Skandinavien Seaways blivit medlemmar i avdelningen och förbundet. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är idag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca. 650 personer. Under året har 5 medlemmar avgått med pension, medlemsantalet i pensionärsföreningen är 249 medlemmar.

5 SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit moraliskt och ekonomiskt stöd. Det förra genom stöduttalanden. Vi har ekonomiskt stött" Folkfest mot rasism" och" Ship to Bosnia". Avdelningen har haft besök av 2 hamnarbetare från Liverpool vilka vi givit ekonomiskt stöd. Hamnarbetarna har genomfört insamlingar av pengar till hamnarbetarna i Liverpool. Vi är stödrnedlemmar i GREENPEACE. STUDIEVERKSAMHETEN. Studieverksamheten drabbas hårt av de olika arbetstider som numera finns i hamnen, det är svårt för medlemmarna att passa in studierna med olika scheman. Under året har vi åter startat upp en nybörjarkurs i Engelska. Vi önskar att fler medlemmar anmäler sig till studier under kommande år. De ämnen som går att studera med bidrag är Svenska, Engelska och matte. Anmäl er till fackexpeditionen. Vi tackar alla som deltagjt i kurser under det gångna verksamhetsåret och hälsar såväl gamla som nya kursdeltagare välkomna till kommande verksamhetsår. PENSIONÄRSA VTACKNING. I maj månad gjck avdelningens pensionärsavtackning av stapeln för de medlemmar som gått i pension under årets första månader och de som gått i pension under senare delen av 94. Avdelningen hade traditionsenligt hyrt båten Hamnen av GHAB. I strålande solsken gjorde vi en rundtur i Göteborgs skärgård och beskådade vår arbetsplats från sjösidan. Under resans gång avtackades pensionärerna med tal och presenter. Karl Hallgren ordförande i pensionärsföreningen hälsade de nyblivna pensionärerna välkomna till pensionärsföreningen och berättade om dess verksamhet. Mat och dryck inmundigades under gemytliga former. Denna typ av pensionärsavtackning är mycket uppskattad och känns bra, det är bara en negativ sida med denna avtackning. Det är att en del gubbar kan få vänta ganska länge med sin avtackning, då vi måste få ihop en lagom stor gäng för att kunna arrangera dessa avtackningar.

6 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Hemik Johansson. Jan Annerback är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskonferens under året.under året har förbundet centralt varslat om följande blockad och stridsåtgärder: I januari varslade vi om blockad mot all hantering av gods "på hjul" till och från Finland. Vi varslade om blockad mot hantering av fransk cement, vi varslade om blockad mot Toys "R" Us. Förbundet varslade om övertidsblockad i samband med det centrala avtalet. Vi har också varslat om blockad mot allt omdirigerat gods till bottenvikshamnama. t ' Förbundet har under året beviljat anslag till Arbetarkonvojen med 2000 kr. Ship To Bosnia kr, Bussförama i Esbjerg kr och till hamnarbetama i Liverpool har Förbundet bidraget med kr. Förbundet har hållit en facklig kurs som Carl Borgström och Kenny Karlsson från Göteborg t ) deltagit i. Förbundet har under året tecknat avtal med sparbanken i Örnsköldsvik om medlemslån. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars- Åke Tylegård sekreterare samt Lars Johansson. Distriktets årsmöte avhölls i Västerås, där diskuterades gemensamma problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut.

7 V AD ST ÅR PÅ DAGORDNINGEN 1996? Det vi varit med om fram tills nu, är nog bara toppen av isberget. Det kommer med all säkerhet nya förslag om förändringar av arbetstider. Enligt GHAB: s budget för 96 skall lönekostnaderna i skandiahamnen ner med 20 miljoner. Personalavdelningen driver en kampanj mot hamnarbetarnas höga löner, vi tjänar för mycket personalavd. har statistiskt räknat ut att hamnarbetarna tjänar för bra. Med samma uppgifter har vi räknat ut att tjänstemännen tjänar mer och arbetsledarna ännu mer. Allt går att "bevisa" med statistik. Vi har ställt upp i arbetsvärderingsprojektet för att bevaka våra intressen i lönediskusionen. I dag skriker hela Sverige om flexibel arbetstid. Vi är inte heller förskonade från debatten, i skandiahamnen vill man införa tvåskift och Fa- styrka för att sänka kostnaderna. GHAB:s styrelse kommer att vid bolagsstämman 96 att presentera vår nya VD. Vad han vill göra med hamnen vet vi inte idag. Men en sak kan vi vara säkra på, det kommer inte att bli till vår fördel. Skall han visa ett resultat som är bättre än vad Wennergren klarat av, kommer det att gå ut över oss som arbetar i hamnen.

8 SVENSKA HAMNARBETARFÖRB UNDET AVD 4 EKONOMISK STÄLLNING Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Löne - och administrationsbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter Kostnader Löner Sociala avgifter Lokalkostnader Kontorskostnader Bi l kostnader Avdelningens skatter Övriga kostnader Överskott Balansräkning Tillgångar Kassa Postgiro Fordringar Inventarier Skulder och Egna tillgångar Skulder Tillgångar utöver skulder Bundet Eget Kapital Obligationer

9 SPECIFIKATION VISSA KONTON Konto Övriga intäkter Aterbetald skatt för - 94 GHAB-pensionärsavtackning Aterbetald skatt för Pensionärsavtackning } 1 Konto Övriga kostnader Medl avg mm Södra Distriktet Hyra lokal Folkets Hus Bidrag Kransar och blommor Datakurs Prenumerationer ABF Övriga kostnader Konto Fordringar Lån till Pensionärsföreningen Hyra lokal kvartal 1-96 Konto Skulder Medlemsavgift OK Ar betsgivaravgift + skatt SPP Förenade Liv Särskild A- skatt Förbundet Postgiro december

10 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari- 31 december få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göran Carlsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård REVISORER

11 Slutligen vill vi i styrelsen tacka iör det iörtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Rolf Johansson Göran Bryntesson Leif Augustinsson Carl Borgström Kenny Karlsson Costas Karamanolis Anders Lindh I' Bengt Norberg

12 SKYDDSVERKSAMHETEN. Skyddsarbetet har under 1995 fungerat bra, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt. Vår vd. Göran Wennergren har på arbetsplatsträffar meddelat oss alla om Hamnens strategiska destination att som mål år 2000 vara Europas bästa hamn. I denna hamn skall bland annat hjälm bäras. Skyddskommitten har vid flertal tilfällen behandlat hjälmfrågan. Det senaste beslutet om användning togs Det innebar att skyddshjälmen sku11! användas vid allt hamnarbete utom vistelse i hytt. Skyddskommittens beslut har inte efterlevts. Beslutet har hos oss hamnarbetare ansetts vara för generellt och omöjligt att tillämpa. Inte hellet arbetsledningen har kunnat effektuera beslutet. Skyddskommitten beslutade således vid möte att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att arbeta med regler för personlig skyddsutrustning bl.a frågan om stötskyddsmössa. En arbetsrättsjurist från Vinges advokatbyrå deltog ochså gruppens sammanträden för att biträda med synpunkter. Skyddskommitten tillstyrkte gruppens förslag den , en ändring av tidigare skyddsinstruktion avseende användning av huvudskydd, samt att tillsatt arbetsgrupp får i uppdrag att tillsammans med marknadsavdelningen ta fram en för GHAB anpassad och CE (EN 812) godkännd stötskyddsmössa. Mössfrabrikanten Wigens har därefter skickat åtta stycken provmössor till Swedak i Borås för att få ett Ce godkännande, provet bestod bl.a av stötar av fem kilos tyngder på ett avstånd av 300 mm, samt en kon med ytan l 0,5 mm sol vägde 500 gram, vid tre olika yttertemparaturer +50, +10, - 1. Mössan klarade provet vid andra försöket efter viss förstärkning av lamminatet. Mössan är nu i serieproduktion, sedan även Norska polisen har blivit intresserade av denna mössa till sin yrkesuniform. Vi håller även på att ta fram en annan typ av arbetskläder enligt Europa-norm (EN 471). Enligt ett vägdirektiv från 1994 måste man trafikintensiva miljöer bära arbetskläder klassade enligt EN 471. Och är det så att Hamnens miljö anses som trafikintensiv så måste vi byta våra arbetskläder till godkännd typ. Kläderna finns i tre olika klasser och skillnaden mellan klasserna är reflextansen.

13 Renhållningsverkets personal bär redan nu denna nya typ av varselarbetskläder. Hamn 4:an väckte frågan i skyddskommitten, där beslutades att klädkommitten förstärkt med representant från marknadsavd. får kommittens uppdrag att ta fram förslag till profilkläder för den personal som enligt lag och avtal har rätt till fria skyddskläder. En avdelning för Kvalitet och Miljö har bildas för att GHAB skall lyckas nå sin strategiska destination, att skapa policies och rutiner för att på sikt kunna ISO 9002 certifiera även skyddsarbetet. En arbetsmiljöpolicy samt en miljöpolicy har framarbetas, fack och skyddsorg. har genomgått dessa, skyddskommitten har ställt sig bakom dessa. Älvborgshamnen har genomfört en första genomgång av miljöarbetet, (fick underkännt i vissa delar). En arbetsmiljöhandbok håller på att formas där man i minsta detalj beskriver hur skyddsarbetet skall genomföras, t.e.x. skyddsronder, som noga beskrivs detalj, hur ofta, hur dessa skall dokumenteras, instruktioner för skyddombud samt huvudskyddsombud, enligt arbetsmiljölagen, instruktioner för skyddsgrupper, hur skyddskommitten skall se ut, samt hur många som skall ingå denna. Personligen tror jag att detta kommer att fungera som blåslampa på företaget, man måste hela tider följa upp och sköta skydsverksamheten för att få behålla sitt certifikat, det blir ungefär som när man besiktar bilen varje år, man får passa sig för anmärkningar, får man för många blir det underkänt. Beslut samt gällande regler, skall finnas lätt tillgängliga på datadisk. Data-terminaler skall plaseras ut på askarna så att alla som vill kan gå in och få information om vad som beslutats, hela farligt gods regelverket skall finnas med i denna t.e.x. hur man gör vid spill, hur man skyddar sig. Sedan den 1 januari 1993 gäller AFS 1992:6 med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. GHAB har till Yrkesinspektionen insänt en plan gällande arbetsmiljön och uppgivit att dom anser sig vara klara med ett system som uppfyller Internkungörelsens krav, man har ett system för planering, ledning och uppföljning av den verksamhet som denne bedriver. Yrkesinpektionen har nu meddelat att nu under våren 1996 kontrollera hur GHAB uppfyller kungörelsens krav, och inte lovat mer än vad dom kan hålla. Yrkesinpektionen kommer att koncentrera sitt intresse på styrsystemets faktiska funktion samt ta del av hamnens sammanställning över ohälsa och olycksfall avseende 1995, samt det fortlöpande skyddsarbetet under Hamnens samtliga Huvudskyddsombud kommer att medverka vid granskningen.

14 Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra under året har ett antal skyddsombud deltagit internatkurser gällande arbetsmiljön, samt för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO). Nytt nu är att under året anordnas ett antal påbyggnadskurser i olika ämnen. Kurserna är en påbyggnad till vidareutbildningens tre dagar. Styrelsen har under 1995 haft följande utseende: Huvudskyddsombud ordf.samt rep i skyddkom. Göran Bryntes son (Tor-term ) V.huvudsk.omb. ledamot, sekr. L-Äke Tylegård ( Innerham.) V.huvudsk.omb. ledamot, supp.i skyddkom. Rolf Johansson (Stora-term. ) V.huvudsk.omb. ledamot Lars-Åke Älöw (Skand-fartyg) V.huvudsk.omb. ledamot Robert Skog (Skand-plan) V.huvudsk.omb. ledamot Carl Borgström (Skand-skjul) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 stycken styrelsemöten. Avdelningen hade vid årets slut 37 stycken registrerade skyddsombud, arbetar som blixt. varav Under det gångna verksamhetsåret har 2 ordinarie skyddsmöten avhållits uppslutningen till våra möten har varit bra, och aktiviteten på våra möten har varit varit gott. Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vår~ välbefinnande på arbetsplatsen. Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla. På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

15 OMORGANISATION "RAKA RÖR" I begynnelsen fanns Planen. Och sedan trädde antagandena in. Och antagandena var utan form, och planen helt utan substans. Och mörkret föll över hamnarbetarnas ansikten, och de pratade med sin produktionsledare och sa: Planen är inget annat än en dynghög och den stinker! " Och produktionsledaren gick till sin linjechef och sa: " Detta är en contairier fylld av exkrementer och dess doft så stark att ingen kan vistas i dess närhet ". Och linjechefen gick till hamnchefen och sa, 11 Detta är en käril fyllt av gödningsmedel och ingen kan förutse dess styrka." Och hamnchefen gick till vice VDn och sa:" Detta innehåller växtkraft och det är mycket starkt". Och vice VDn gick till VDn och sa: 11 Detta gynnar tillväxt och är mycket kraftfullt." Och VDn gick till styrelsens ordförande och sa " Denna kraftfulla nya plan kommer aktivt att gynna tillväxten och effektiviteten för hamnen och speciellt kommer den att gynna Skandiahamnen." Och ordföranden tittade på planen och såg att den var god. Och så blev planen till policy.

16 Vi finns på hemmaplan! l dag är Svenska Harnnarbetarförbundet en star.kt. fristaende fackförbund. med stor spridning runt omkring i 5,,erige. Vara avdelningar pa mer än 25 platser i 5''erige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. T''cker du an S''enska Hamnarf..-J betarförbw1det verkar intres-, sant? Vänd dig da till din kon- :~;~e~~o::r\~:::plan. ~ tion om vara ideer och var verksamhet. SKELLEFTEÅ f'tolmsund GDEÅ ORNSKOLDSVIK ~LUNDE.,, ~undsvall /. I \ \,, SÖDERHAMN ( VÄSTERÅS. \ 1~ 1 ~ -=---fl.~ i ;:\ ) "-,r STOCKHOLM - ~ y--\f' /1.,/JoxELÖSUND GOTEBORG { / J NORRKÖPING LANDVETTER iif r r OSKARSHAMN,--n HAlMSTAD\ M~NSTERÅS f( J r _ Al.MHULT HELSINGBORG \ SOLVES BORG MAlMÖ. '-.' \

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. :

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. : ÅRSBERATTELSE ('.. : ror ar 1994 Svenska Hamnarbetartörbundets avdelnin2: 4 '-' Göteborg Styrelse. Ordförande Förtroendeman Sekreterare V.ordförande V. sekreterare Ledamöter. Suppleanter FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

ÅRSBERÄT"TELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄT"TELSE för år 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 - G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1993. STYRELSE Ordförande HANS KINDGREN t/ ~örtroendeman

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

-. AnkA 2617. * Droger - Bakgrund i samhälle och kultur Bruk och missbruk Hur hittar man missbruk

-. AnkA 2617. * Droger - Bakgrund i samhälle och kultur Bruk och missbruk Hur hittar man missbruk $ GÖTEBORGS HAMN AB W Stoppenbach Thomas Lumsden Kjell Börjesson Gerd Sjöholm Gertrud Hultin Alf Olofsson Yvonne Börjesson P-0 Falk B-M Persson Nils Birgander Ingemar Johansson Bo Jonsson Gösta Börjesson

Läs mer

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Göteborgs Hamnarbetaref ackf örenings

Göteborgs Hamnarbetaref ackf örenings Göteborgs Hamnarbetaref ackf örenings och dess SEKTIONERS VERKSAMHET 1972 Funktionärer och ombud under år 1972 Styrelse: Ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter Tillförordnad Ombudsman Revisorer Revisorsuppl

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nu är det dags för årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte! Nu är det dags för årsmöte! Vad är ett årsmöte? Årsmötet är lokalgruppens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, detta är det som utgör grunden

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Vad händer på SJ?, sid 2 Facklig medlem eller inte, spelar det nån roll?, Sid 9. Vad kostar det att inte vara med i facket? Sid 6

Vad händer på SJ?, sid 2 Facklig medlem eller inte, spelar det nån roll?, Sid 9. Vad kostar det att inte vara med i facket? Sid 6 *Lokförarbladet * Nr 19 December 2009, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg En riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas alla medlemmar. Resultat av Gruppval, sid 2 Vad händer på SJ?, sid

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen

Medlemsutbildning. Läs i Kvartingen om: Förhandlingar Avtalsrörelsen 2010 Kollektivavtalet Att jobba i Norge Tandvårdsförmånen 4 09 Medlemsutbildning Pappers S säljer lotter på julmarknaden i Gruvan. Vinst - plastjulgranar i massor - vi ska minsann göra vad vi kan för att hjälpa till så att riktiga granar används för att göra

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005 Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 5/sep 2005 Lönerevision 2005 Nya pengar! Enligt gällande lö neavtal sker en ny lö nerevision den 1 oktober. Vi har

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer