Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl Plats: Adventkyrkan på Djurgårdsgatan 39, Linköping Linköpings scoutråds medlemskårer bör skicka två röstberättigade representanter. Alla andra är mycket välkomna att närvara vid förhandlingarna. Följande kårer har under 2003 varit medlemmar i Linköpings scoutråd: Adventskyrkan Flistad SBUF Scoutkåren Lansen NSF Linköping Askeby Linghemskyrkan Nykil-Hulta scoutkår Skeda salem i Linköping Berga scoutkår Gistad scoutkår Johannelund scoutkår Kärna scoutkår KFUM-K KFUM-K KFUM-K NSF Linghems scoutkår Linköpings scoutkår Ljungsbro scoutkår S:t Lars scoutkår Skäggetorps scoutkår Tallboda scoutkår Valla scoutkår Vikingstad scoutkår Vist scoutkår Vreta Kloster scoutkår Västerlösa-Björkeberg scoutkår Hanekinds scoutkår Svensk-Syrianska scoutkåren De scoutkårer som saknas i listan ovan har inte betalat medlemsavgift de senaste åren. Nedan följer övriga scoutkårer i Linköpings kommun som vad vi känner till har verksamhet idag. Landeryds scoutkår Oavsett vilken lista er kår finns med på är ni HJÄRTLIGT VÄLKOMNA att närvara. Om ni vill bli medlemmar och på så sätt få rätt att skicka två röstberättigade representanter kan ni erlägga medlemsavgift för år 2003 genom att betala 100 kronor på årsmötet. Om ni önskar fika ska anmälan göras senast tre dagar innan mötet till Alexander Ulltjärn på tel eller epost Väl mött med scoutskjortan på önskar styrelsen i Linköpings scoutråd!

2 Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 2 (6) Dagordning 1) Årsmötets öppnande. 2) Fråga om årsmötets utlysning. 3) Upprättande av röstlängd/närvaroförteckning. 4) Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringspersoner (2). 5) Fastställande av dagordningen. 6) Årsberättelse och kassarapport. 7) Revisionsberättelse. 8) Beslut om ansvarsfrihet. 9) Fastställande av årsavgift för ) Beslut om budget för ) Val av styrelse för ) Val av revisor. 13) Val av representanter i andra organ. 14) Val av valberedning. 15) Styrelsens förslag till verksamhetsplan. 16) Behandling av inkomna motioner. 17) Övriga frågor. 18) Avslutning av förhandlingarna. Utanför dagordningen Sommarläger Namn och tema för det förbundsgemensamma Linköpingslägret i augusti 2005 avslöjas för första gången. Möjlighet att prata med lägerkommittén. Himalaya. Folkunga scoutdistrikts Himalayaexpedition 2005 presenteras. Följ med på en höjdarupplevelse sista anmälan 15 april Höstupptakt. Scoutrådets styrelse presenterar tankarna inför den gemensamma höstupptakten för alla scouter i Linköping lördagen den 29 augusti Reception Team. Diskussion kring scoutrådets förslag att inrätta ett Reception Team i Linköping Fika. Linköpings scoutråd bjuder alla föranmälda deltagare på fika. Glöm inte bort att anmäla dig senast måndag 2 mars på epost

3 Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 3 (6) Årsberättelse verksamhetsåret Styrelsen har under året samlats vid fem protokollförda sammanträden (17/3, 26/5, 8/9, 17/11 och 19/1). Styrelsen har haft följande sammansättning: Orförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Revisor, ordinarie Revisor, suppleant Valberedning Per Lindh, i Linköping Anna Norman, Valla Scoutkår, Marcus Nilsson, i Linköping Alexander Ulltjärn, Adventkyrkan, KFUM-KFUK Lars Wejde, Linghems Scoutkår, Kenneth Eldh, Johannelund Scoutkår, Bernt Schulzberg, S:t Lars Scoutkår, Per Rydwik, i Linköping Ulla Faleij, Johannelunds scoutkår, Michael Wernersson, Ljungsbro scoutkår, Bitte Levander, NSF?,?, KFUM-KFUK Årsmöte: Årsmöte hölls den 5 mars 2003 i Johannelunds scoutkårs lokal på Skogslyckegatan 41. Inga motioner hade inkommit till årsmötet och inga särskilda uppdrag utöver verksamhetsplanen gavs till styrelsen. Förbundsgemensamt läger 2005: LÄKO arbetar med planeringen. Lägret har ännu inte fått sitt slutgiltiga namn. Platsen är bestämd till Prästtomta i norra delen av Linköpings kommun. Fredsljuset: Liksom förra året bestämde styrelsen sig för att avstå att administrera Fredsljuset eftersom det tidigare visat sig komplicerat att sköta det bra. Fredsdagen: Ingen aktivitet i samband med fredsdagen planerades av Linköping scoutråds styrelse. Filbyterrundan: Filbyterrundan planerades och genomfördes traditionsenligt av Bernt Schulzberg. Bankkonto: Styrelsen har under året bytt till Skandiabankens likviditetskonto för att erhålla högre ränta. Reception Team: Styrelsen har diskuterat att starta ett Reception Team med bas i Linköping. Förbundsgemensam höstupptakt: Styrelsen har under året fattat beslut om en förbundsgemensam höstupptakt som ska kunna tjäna som reklampelare inför Linköpingslägret Per Lindh, ordförande Anna Norman, kassör Marcus Nilsson, sekreterare Alexander Ulltjärn, vice ordförande Lars Wejde, ledamot

4 Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 4 (6) INGÅENDE BALANS Ekonomisk rapport för 2003 Tillgångar Skulder Kassa 153,50 Eget kapital ,56 Bank ,91 Postgiro 4 724,15, , ,56 RESULTATRÄKNING Kostnader Intäkter Administration 310,00 Medlemsavgifter 2 600,00 Årsmöte 118,50 Räntor 26,02 428,50 Årets vinst 2197,52, 2626, ,02 UTGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Kassa 135,00 Eget kapital ,08 Bank ,73 Postgiro 7 016,35, , ,08 Linköping Anna Norman kassör Budgetförslag för 2004 Kostnader Intäkter Filbyterrundan 100,- Medlemsavgifter 2 700,- Höstupptakt 2 400,- Räntor 300,- Administration, Årsmöte 500,-, 3 000, ,-

5 Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 5 (6) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004 Styrelsen ska under året fortsätta att arbeta för det förbundsgemensamma lägret i Linköping sommaren 2005, arrangera en förbundsgemensam upptaktsträff under hösten samt ta hand om de årligen återkommande arrangemang som styrelsen tidigare engagerat sig i.

6 LINKÖPINGS SCOUTRÅD Stadgar Ursprungligen godkända av scoutkårerna i Linköping 1950 och reviderade 1954, 1967, 1982, 1983, 1987 samt fastställdes i denna utformning Linköpings scoutkår är ett samarbetsorgan för scoutkårerna inom Linköpings kommun, som tillhör ett scoutförbund anslutet till Svenska Scoutrådet. Linköpings scoutråds uppgift är: Att främja samförstånd och samarbete mellan de olika scoutkårerna, deras ledare och övriga medlemmar. Att genom anordnande av gemensamma ledarträffar, tävlingar, kurser och andra arrangemang bidra till en utökad kontakt mellan de olika scoutkårerna och de olika scoutförbunden. Att behandla frågor av allmänt intresse för scoutverksamheten inom Linköpings kommun. 2 Medlemmar av Linköpings scoutråd är scoutkårer tillhöriga scoutförbund anslutet till Svenska Scoutrådet samt S:t Georgs scoutgille i Linköping. Varje scoutkår samt S:t Georgs scoutgille äger rätt att utse två representanter i scoutrådet, samt två suppleanter till dessa. 3 Linköpings scoutråd väljer inom sig styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter. Dessutom utses två styrelsesuppleanter. Vid val av styrelse bör tillses att de olika scoutförbunden är representerade. Mandattiden för ordföranden ska vara ett år och för övriga styrelsemedlemmar två samt för suppleanter ett år. 4 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktionärer efter behov. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen förbereder frågor som ska behandlas av scoutrådet. 5 Linköpings scoutråd har minst två ordinarie samlingar per år, varav en är årsmöte och hålles under vårterminen. Kallelse till årsmöte ska tillsammans med förslag till föredragningslista utsändas minst 14 dagar före årsmötet. Årsberättelse och kassarapport bör bifogas kallelsen. Vid Linköpings scoutråds sammanträde äger varje representant en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. 6 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: Val av ordförande för mötet, val av mötessekreterare, val av två protokolljusterare, justering av röstlängd, frågan om mötet behörigen sammankallats. Vidare föredragning av styrelsens årsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse. Beslut om medlemsavgift, behandling av inkomna motioner och förslag, val av styrelse, val av styrelsesuppleanter, val av revisor och revisorsuppleant samt val av valberedning. 7 Linköpings scoutråd firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 8 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte och är ej giltigt med mindre än att det biträtts av minst ¾ av de närvarande röstberättigade representanterna. Förslag på stadgeändring ska bifogas kallelse. 9 Beslut om upplösning av Linköpings scoutråd fattas på två av varandra följande sammanträden, varav ett ska vara ordinarie årsmöte och är ej giltigt med mindre än att det biträtts av minst ¾ av de närvarande röstberättigade representanterna. Vid sådant beslut fördelas Linköpings scoutråds tillgångar lika mellan anslutna kårer.

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer