FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Frank Andren Rolf Johansson Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Mats Börjesson Lars-Olof Thoresson Hardy Sirnonsson Peter Annerback Bengt Norberg Frank Lund Roy Gustavsson Lars Johansson LeifRernan Costas Kararnanolis Hans Eriksson Pär Nord Bertil Stjemholrn Förhandlingsdelegation Hans Kindgren Frank Andren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Rolf Johansson Fanbärare Rolf Johansson Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johansson Göran Bengtsson Acke Möller suppl. Jan Hedström suppl. Södra Distriktet Lars-Åke Tylegård Telefon, Sannegården , Fax Mobil nr Hans Kindgren Frank Andren

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAl\'IHETSÅRET Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har möjlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEIVISUTVECKLING. Den 31 december 1999 var vi 554 betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning.med 16 medlemmar från föregående årsskifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är i dag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca 620 personer. Medlemsantalet i pensionärsföreningen är 254 medlemmar.

4 _, Styrelsen iör Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4, har iöljande årsberättelse att avge för Under aret har avdelningen varit med om att förhandlat fram nya avtal till Nattskiftet ett preliminärt avtal för Immingham samt nya avtal till Maskinkollen och Plan i Älvsborgsharnnen. I Skandihamnen har avdelningen förhandlat om nytt Maersk-avtal med lördags anlöp, i Bilhamnen har avdelningen förhandlat om en återgång från femdagars arbetstid till det gamla tredagars med en förändring till en ledig lördag i månaden. I Frihamnen har förhandling skett om mobilkranens försäljningen och manntillsätmingen efter att kranen sålts. Avdelningen har även förhandlat fram ett avtal till Stora Base port som är uppdelat i två faser. Den tredje fasen i avtalet ska förhandlas om till hösten år Avdelningen har även framfört protester till arbetsgivaren på vilket sätt nyrekrvterin2en har skett till företaget. J.._.._ Frank Andren har varit med vid varje ny blixtkursavslutning och infom1erat om Förbundet och vår avdelnin2..._ Avdelningen har införskaffat internet och e-post för att möta framtiden med tillförsikt, Vi får även hjälp med att iordningställa en egen hemsida av en av våra skickliga medlemmar som beredvilligt ställt sina datakunskaper till avdelningens tjänst Vilket tacksamt emotses. Styrelsen har varit på studiebesök i Århus för att kontrollera påståendena från arbetsgivare och representanter från Maersk, att Århus hamn ska byggas ut för att ta emot ocean trafik. Styrelsens syn på hotbilden är att visst Århus hanm kan bli ett hot men inte i den närmaste framtiden. Det återstår ett gigantiskt infrastrukwrsarbete innan hotet kan bli verkligt. Under året har avdelningen avhållit två pensionärsavtackningar för ca 20 st av våra medlemmar vilka gått i pension. Under årtusendets sista skälvande minuter var avdelningen tvungen att varsla om övertids och nyanställningsblokad i ÄBH mot arbetsgivarens alltmer hårdnande attityd.

5 4 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Kenny Karlsson. Frank Andren är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskongress förlagd på Runöskolan i Stockholm. Förbundets valda representanter enades om att förbundets avtalskrav skall vara 750kr/mån fördelade på 500kr månadslön och 250kr till hamnarbetarnas pensionsstiftelse samt 25% höjning på Skift och Ob tillägg vardagar. Förbundet har hållit två fackliga kurser. Skyddsombudsutbildning och en Datautbildning. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars-.Åke Tylegård sekreterare, samt Frank Andren. Distriktets årsmöte avhölls i Helsingborg, där diskuterades gemensarmna problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit ekonomiskt och moraliskt stöd till hamnarbetama i Liverpool genom att vi sålt Cd-skivor och samlat in pengar från dom olika hamnavdelningama. Det påbörjade mötes utbyte som startade nov 97 i Helsingborg fortsatte med ett nytt möte arrangerat av Köpenhamns-hamnarbetare vilket ska fortsätta med ett nytt möte som Ham11arbetarförbundet i Göteborg ska stå som värd. Avdelningen ställde 10,000 kr till förfogande för Fix-Fabrikens Ordförande om eller någon i styrelsen skulle bli fälld i AD.

6 Balansrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Likvida medel 1010 Kassa Postgiro Summa Likvida medel 18 Förändring UB 1 961, , , , , Kundfordringa r 1210 Fordringar Summa Kundfordringa r , , , ,00 lnierimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lan till Pensionärsföreningen Summa Interimsfo rdringar , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGANGAR 1,00 0,00 1,00. 1,00 0,00 1, , , ,36 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, ,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapita l 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapita l ,43 0, , ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beräknat resultat Verifikationsnummer: , , ,72 0, , ,64

7 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Intäkter Vald period Procent Ackumulerat Procent 301 O Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Övriga intäkter 3800 Administrationsbidrag ,00 46, ,00 46,1 Summa Övriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Summa Inköp -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsgivaravgifter ,00-10, ,00-10, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader , ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmaterial ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,4 Div övriga Adb tjänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, ,00-2, Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt ,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och facklit! ,00-0, ,00-0, Diverse övr kostnader ,00-1, ,00-1,2 Summa Div övriga ,50-6, ,50-6,8 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 58952,14 4, ,14 4,6 Summa Finansiella intäkter ,14 4, ,14 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, ,00-2,3 Beräknat resultat ,64 31, ,64 31,5 Verifikationsnummer: 1-351

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 1010 Kassa Ingående balans , Fnmärken -980, , Lön Eva Aune , , Port Arthur mm -182,00 981, Lön Eva Aune -740,00 241, Från Pg , , Frimärken , , Uthyrning lokal 1 000, , Reseersättning , , Parkering -160, , Hyra från Port Arthur 1 000, , Lön Eva Aune , , Lokalhyra fr Port Arthur 1 000, , Frankeringsmaskin , , Återlämnad tågbiljett 1 310, , Mekonomem -180, , Rusta -111, , Lön Eva Aune , , Medlemsavgifter 2 022, , OK -200, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Eva Aune -140, , HCJ+B&W -706, , Hyra fr Port Arthur 2 000, , Elverdams konditori -660, , Wettergrens -350, , OK -200, ,50 Per. förändr. = 3 055, Postgiro Ingående balans , Fackavgifter Klippan 6 403, , Arb g avg + skatt , , OK -753, , Folksam , , A-blommor -900, , AD domar , , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Europolitan -416, , SPP , , Förenade Liv -307, , Förbundet GHAB + Klippan , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , , Bensin -836, , Fackavgifter Klippan 6 403, , Fackavgifter GHAB , , Mariaplans Florister -710, , Medlemsavgifter , , Begravningsbidrag , , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Avd skatt , , Administrationsbidrag 6 279, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Begravningshjälp 6 750, , Fr GHAB pensionärsavt , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , ,72

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Europolitan -414, , Mariaplans Florister -660, , Adm bidrag , , Fackavg GHAB , , Begr bidrag , , AMF , , Hurtigs Bil , , Bensin -561, , Björsells -717, , Redovisning fackavgifter , , Fackavgifter Klippan 6 740, , Medlemsavgi , , Till Kassan , , Aterb medl avg -337, , Arb g avg + skatt , , Folkteatern -200, , Förenade Liv -307, , SPP , , Telia -560, , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Telia -986, , I Telia -857, , Europolitan -334, , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , EL , , Medlemsavgifer , , Frankeringsavgift , , Hyra GHAB , , Tele2-450, , OK -897, , Fackavgift GHAB , , Avg som återbetalas 674, , Aterb med! avg -674, , Med! avg sep , , ' Bidrag frankeringsmaskin 2 749, , DUK-avg -15, , Arb g avg + skatt , , Inlösta tågbiljetter , , Fackavg Klippan 7 077, , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Konferenskostn fr Transport 6 238, , Hotell Liseberg , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Europolitan -397, , Lönebidrag 27110, , Lönebidrag , , Redovisning fackavgifter , , El , , AMF , , Fackavgifter GHAB +Klippan , , Hogia , , Medlemsavgifter oktober , , ' OK -910, , Pitney Bowes -483, , AMS -260, , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Skatt , , Redovisning medlavg , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Porto , ,72

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j El , , Europolitan -375, , ' Europolitan -588, , Lön Frank Andren , , ' Lön Eva Aune , , ' Medlavg GHAB+Klippan , , Begravningshjälp 4 500, , ' Lån t pensionärsför , , Medlavg nov , , Begravningsbidrag , , OK -637, , Björsells -529, , Avtackning pensionärer , , Arb g avg + skatt , , Argus Vakt -745, , ABC-tryckeriet , , Avd skatt , , Överskjutande skatt , , Telia , , Telia , , Telefax -668, , Förenade Liv -307, , SPP , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Fackavgifter , , Cancerfonden -500, , Pensionärsavtackning , , Förbundet medlavgifter , , Medlemsavgifter , , Ränta , ,86 Per. förändr. = , Fordringar Ingående balans , Begravningsbidrag 4 500, , Begravningshjälp ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pensionärsföreningen Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , _. 311 Lån t julpeng 7 200, ,00 Per. förändr. = 7 200, Inventarier 2110 Kortfristiga skulder Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Begravningshälp , , ' 224 Begr bidrag 2 250,00 0, Återlämnad tågbiljett , , Dubbelbet avg -674, , Aterb medl avg 674, , Inlösta tågbiljetter 1 310,00 0, Konferenskostn , , Hotell Liseberg 6 238,00 0, Begravningshjälp , , Begravningsbidrag 4 500,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostnader Ingående balans , AMf , ,00

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Göteborg Energi , , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , OK , , A-blommor , , Medl avg Pg december , ,00 ' Per. förändr. = , Personalens kä llskatt Ingående balans , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, ~ 277 Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0,00 Per. förändr. = , Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat 3010 Medlemsavgifter. Ingående balans ,43 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,29 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Klippan , , Klippan , , GHAB , , Postgiro , , GHAB , , Klippan , , , 231 Medlemsavg , , ' 234 Aterb medl avg 337, , , 261 Fackavgifter GHAB , , Postgiro sep , , Klippan , , GHAB + Klippan , , Medlemsavgifter , , Postgiro oktober , , , 309 GHAB+Klippan , , Postgiro nov , , GHAB+Klippan , , Postgiro dec , , Justering medlemsavgifter , ,00 Per förändr. = , Administrationsbidrag Ingående balans , Lönebidrag , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Bidrag frankeringsmaskin , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrg , ,00 Per. förändr. = , Erhållna bidrag Ingående balans , Avtackning pensionarer , , Pensionärsavtackning 5 467, ,00 Per. förändr. = , Inköp varor och matenal 4011 Förbundet Avgifter Ingående balans ,50 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , GHAB + Klippan , , GHAB, Klippan,Pg , , Medlemsavgifter , , Redovisning fackavgifter , , Redovisning medlavg , , Medlemsavgifter , , Postgiro december , , Justering medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Löner Ingående balans , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , ,00 Per. förändr. = , Semesterlön 561 O Arbetsgivaravgifter Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , '185 Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , ,00 Per. förändr. = , Arbetsmarknadsförsäkringar Ingående balans ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF 2 576, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF FORA 2 576, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , AMF 2 596, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, ,00 Per. förändr. = , O Lokalhyra Ingående balans , Uthyrning lokal , , Hyra från Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra GHAB , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , ,00 Per. förändr. = , Elektricitet Ingående ba lans , Göteborg Energi 5 656, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 782, , El 2 874, , Göteborg Energi 5 656, ,00 Per. förändr. = , Kontorsmaterial Ingående balans , ~ 228 BjOrsells 717, , Frankeringsmaskin 5 498, , Mekonomen 180, , Hogia 1 219, , Pitney Bowes 483, , Björsells 529, , ABC-tryckeriet 1 407, ,50 Per förändr. = , Adb ~anster 6800 Telefon och porto mm Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Europolitan 416, , Frimärken 980, , Europolitan 414, , Frimärken 1 880, , Telia 560, , Telia 986, , Telia 857, , Europolitan 334, , Frankeringsavgift 2 000, , Tele2 450, , Europohtan 397, , Porto 3 000, , Europolitan 375, ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Tex1 Debet Kredit Saldo I Europolitan 588, , Telia 1 494, , Telia 1 373, , Telefax 668, ,00 Per. förändr. = , Personbilar drivmedel Ingående ba lans ,00 ' OK 753, , OK 836, , ' 227 OK 561, , Bensin 897, , ' 289 OK 200, , OK 910, , OK 637, , OK 200, , OK 1 765, ,00 Per. förändr. = 6 759, Personbilar övrigt Ingående balans , ' 226 Hurtigs Bil 1 747, , Parkering 160, ,00 Per. förändr. = 1 907, Resekostn hotell m m Ingående balans , Reseersättning 3 150, , Hotell Liseberg 6 238, ,50 Per. förändr. = 9 388, O Företagsförsäkringar Ingående balans , Folksam 3 417, ,00 Per. förändr. = 3 417, Tidningar och facklit! Ingående balans , AD domar 1 143, , AMS 260, ,00 Per. förändr. = 1 403, Diverse övr kostnader Ingående balans , ' 188 A-blommor 900, , Mariaplans Florister 710, , Port Arthur mm 182, , Fr GHAB pensionärsavt , , Mariaplans Florister 660, , Folkteatern 200, , DUK-avg 15, , Rusta 111, , HCJ+B&W 706, , Argus Vakt 745, , Elverdams konditori 660, , Wettergrens 350, , Cancerfonden 500, , A-blommor 1 000, ,00 Per förändr. = 439, Rånteintakter Ingående balans , Ränta Nordbanken , ,14 Per. förändr. = , Arets skattekostnad Ingående balans , '190 Avd skatt 4 631, , skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, ,00

15 Huvudbok Perioden I Datum Ver Text Avd skatt Overskjutande skatt Avd skatt Per. förändr. = 6 702,00 Datum Sida 8 Debet Kredit Saldo I 4 631, , , , , ,00

16 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S ida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent lntakter 3010 Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Ovriga intakter 3800 Administrahonsb1drag ,00 46, ,00 46,1 Summa Ovriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0,1-655,50-0,1 Summa Inköp -655, , Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsg1varavg1fter ,00-10, ,00-1 0, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader ,00-51, ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmatenal ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,d Div övnga 6740 Adb ljänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, , Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt -7901,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och fackhtt ,00-0, , Diverse övr kostnader ,00-1, , Summa Div övnga ,50-6, ,50-6,8 F1nans1ella intäkter 8020 Ränteintäkter ,14 4, ,1 4 4,6 Summa F1nans1ella intäkter 58952,14 4, ,1 4 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, Beräknat resultat ,64 31, , Verifikahonsnummer

17 Balansrapport Perioden Likvida medel 1010 Kassa 1020 Postgiro Summa Likvida medel Belopp Kr Datum S ida 1 18 Förändring us l 961, , , , , , , ,36 Kundfordringar 1210 Fordringar Summa Kundfordringar , ,17 0, Interimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pens1onärsföreningen Summa lnte:nmsfordnngar , ,00 0, , , , ,00 0, , , Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGÅNGAR 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, , , Kortfristiga skulder 2110 Kortfrisltga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, , ,00 0,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapital ,43 0, ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resultat , , , 72 0, Verifikat1onsnummer 1-351

18 7 Försäkring..;, G:L: ; ~ir ::..:: :.. ~ -~'"\',; ~-~ ':,. :~~~~~,;.. ::.~ ;;-: _.;,_.: -. i : :_:~.;,:.:: ; --;..;.: : :. - ~.. ~ -.. -"'/' ~~... ~-... =. ~- '..._--;':>.. -;~.;- :~~"'x1.. ~.<> i~~=1-~~~\:,.._;i,..:.'.""~.-f~ ~-~~ '~~-:;.: c>... >.. ~{--::.. ~. -~~:f~q,~~~kringsbe;~_f:<e[) : F~~l~l~.~prJ:QR~~~RIN~ ~-: - ~~~?J~~~~~:g~~~6~~~~~~~1~~~~5J~{;i9-Afit~~ :~ -~ : '~ 'lerfof dinför'säknng-:c..:jran'gruppforeständarer'ieuettrannämiasfe FotkSå:mRonfor. "l-;- I Gruppavtalsluletmed. ;,f'l;~f,~~';'f;,;:>. 0G~I~; ~;.~..".:.. ~-< Göteborgs Hamn. 990.:-oi-OL"o. GE_;,13652.r. ~'..~ Göteborg.. t~-~~~~}tt--~-~~-~~;; -~:~~ r:.~~~i..:: -5~f Cr ::... Gruppförsäkringen omfattar T rygghetsförsäkring ~- Ffitidsskadö r ~' :~, ::., '~:.:~~'. :: 1 Försäkringsberättigad grupp Anställda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetareförbundet t o m den månad de fyller 65 år. Försäkrade Gruppmedlem: Försäkringsberättigade anställda som beviljats. inträde i försäkringen. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller för dig under förutsättning att du tillhör den försäkringsberättigade gruppen att du enligt villkoren för anslutningsrätt omfattas av gruppavtalet att premie betalats enligt bestämmelserna i gruppavtalet Gruppförsäkringens giltighet vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd Vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd i Sverige eller om du vistas utom Sverige inom område, där krigstillstånd eller politiska oroligheter råder, gäller vissa inskränkningar. S Hl9 7

19 7 Slutligen vill stvrelsen tacka för det förtroende som visats oss och... _, hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren '-' Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Hardy Simonsson Frank Lund Frank Andren Rolf Johansson Mats Börj esson Lars-Olof Thoresson Peter Annerback Bengt Norberg Roy Gustavsson Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari till 31 december 1999, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade Ia. vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars-Åke Tylegård

20 7 Verksamhetsberättelse för Skyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd hade vår avdelning 35 st registrerade skyddsombud och av dessa bildar sju stycken skyddsstyrelsen. Anders Lindh Göran Bryntesson Rolf Johansson Lars Ladestam Dick Andersson Carl Borgström L.ÅÅlöw Äbh Hi.1vudskydd o repr i skyddskomm Äbh Vice Huvudskydd o suppl skyddskomm Äbh Skyddsombud IH Skyddsombud Skh Tompark Skyddsombud Skh Skjul Skyddsombud Skh Fartyg Skyddsombud Under året har det hållits sju stycken skyddstyrelsemöten och fyra skyddsombuds möte. I skyddskommitten,arbetsgrupper,projekt m.m där vi är representerade, gör vi vår röst hörd och f'ar till stånd arbetsmiljöförbättringar på ett föredömligt sätt. Det har även gjorts ett antal studiebesök där vi visat framfötterna. Vi deltar också i ol:ika arbetsmiljöutbildningar t.ex TY As, detta kan dock bli bättre. Intern.kontrollarbetet blir mer och mer cementerat i GHAB och även där ligger vi i framkant, men här gäller det att se till -att arbetsgivaren " sköter sig ". Det höga arbetstempot har tyvärr gjort att vi under 1999, har haft ett antal olyckor med personskador som följd. Ett flertal allvarliga tillbud har också registrerats tillsammaris med ett antal mindre allvarliga. Görs inget åt problemen kommer ökningen av ovanstående att göra vår arbetsplats än mer farlig. Därför är det viktigt - att vi tar krafttag och håller efter våra chefer. arbetsledare. kollegor och...,, - inte minst oss själva. Gör vi detta på ett föredömligt sätt, är det vår övertygelse att år 2000 blir ett bra arbetsmiljöår. Användningen av skyddsutrustning m,m måste öka, här har vi möjlighet att påverka ledning och arbetskamrater i positiv riktning. V ad gäller den personliga skyddsutrustningen, måste vi arbeta hårt för att få den så bra som möjligt, här har vi under 1999 lyckats i förbättringsarbetet, exempelvis hörselskydd och arbetskläder (byxan). Problem är till för att lösas. För skyddsstyrelsen Anders Lindh Huvudskyddsombud

21 8 Dagordning För Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Årsmöte. / l ~ Årsmötets öppnande. / 2.,., (.J. Parentation. V al av två justeringsmän, tillika rösträknare. V al av ordförande att leda årsmötet. / " ~ / Genomgång och godkännande av Dagordning. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. Genomgång och godkännande av resultat och balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. V al till dom olika förtroendeposterna.,.e Förtroendeman Styrelseledamöter och suppleanter Revisor och suppleanter Årsmötet avslutas. Medlemsmötets öppnande. Rapporter. Skrivelser. Nya frågor att beredas av styrelsen. Medlemsmötets avslutande.

22 verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Holmsund Lögdeå Örnsköldsvik Lunde Hudiksvall Söderhamn Göteborg Landvetter Halmstad Helsingborg Malmö

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen för. Org nr 802013-3180. får härmed avge. Årssammandrag. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009

Styrelsen för. Org nr 802013-3180. får härmed avge. Årssammandrag. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Styrelsen för får härmed avge Årssammandrag för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter och underskrifter 5-6 2 (6) Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1010

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer