FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Frank Andren Rolf Johansson Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Mats Börjesson Lars-Olof Thoresson Hardy Sirnonsson Peter Annerback Bengt Norberg Frank Lund Roy Gustavsson Lars Johansson LeifRernan Costas Kararnanolis Hans Eriksson Pär Nord Bertil Stjemholrn Förhandlingsdelegation Hans Kindgren Frank Andren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Rolf Johansson Fanbärare Rolf Johansson Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johansson Göran Bengtsson Acke Möller suppl. Jan Hedström suppl. Södra Distriktet Lars-Åke Tylegård Telefon, Sannegården , Fax Mobil nr Hans Kindgren Frank Andren

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAl\'IHETSÅRET Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har möjlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEIVISUTVECKLING. Den 31 december 1999 var vi 554 betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning.med 16 medlemmar från föregående årsskifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är i dag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca 620 personer. Medlemsantalet i pensionärsföreningen är 254 medlemmar.

4 _, Styrelsen iör Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4, har iöljande årsberättelse att avge för Under aret har avdelningen varit med om att förhandlat fram nya avtal till Nattskiftet ett preliminärt avtal för Immingham samt nya avtal till Maskinkollen och Plan i Älvsborgsharnnen. I Skandihamnen har avdelningen förhandlat om nytt Maersk-avtal med lördags anlöp, i Bilhamnen har avdelningen förhandlat om en återgång från femdagars arbetstid till det gamla tredagars med en förändring till en ledig lördag i månaden. I Frihamnen har förhandling skett om mobilkranens försäljningen och manntillsätmingen efter att kranen sålts. Avdelningen har även förhandlat fram ett avtal till Stora Base port som är uppdelat i två faser. Den tredje fasen i avtalet ska förhandlas om till hösten år Avdelningen har även framfört protester till arbetsgivaren på vilket sätt nyrekrvterin2en har skett till företaget. J.._.._ Frank Andren har varit med vid varje ny blixtkursavslutning och infom1erat om Förbundet och vår avdelnin2..._ Avdelningen har införskaffat internet och e-post för att möta framtiden med tillförsikt, Vi får även hjälp med att iordningställa en egen hemsida av en av våra skickliga medlemmar som beredvilligt ställt sina datakunskaper till avdelningens tjänst Vilket tacksamt emotses. Styrelsen har varit på studiebesök i Århus för att kontrollera påståendena från arbetsgivare och representanter från Maersk, att Århus hamn ska byggas ut för att ta emot ocean trafik. Styrelsens syn på hotbilden är att visst Århus hanm kan bli ett hot men inte i den närmaste framtiden. Det återstår ett gigantiskt infrastrukwrsarbete innan hotet kan bli verkligt. Under året har avdelningen avhållit två pensionärsavtackningar för ca 20 st av våra medlemmar vilka gått i pension. Under årtusendets sista skälvande minuter var avdelningen tvungen att varsla om övertids och nyanställningsblokad i ÄBH mot arbetsgivarens alltmer hårdnande attityd.

5 4 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Kenny Karlsson. Frank Andren är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskongress förlagd på Runöskolan i Stockholm. Förbundets valda representanter enades om att förbundets avtalskrav skall vara 750kr/mån fördelade på 500kr månadslön och 250kr till hamnarbetarnas pensionsstiftelse samt 25% höjning på Skift och Ob tillägg vardagar. Förbundet har hållit två fackliga kurser. Skyddsombudsutbildning och en Datautbildning. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars-.Åke Tylegård sekreterare, samt Frank Andren. Distriktets årsmöte avhölls i Helsingborg, där diskuterades gemensarmna problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit ekonomiskt och moraliskt stöd till hamnarbetama i Liverpool genom att vi sålt Cd-skivor och samlat in pengar från dom olika hamnavdelningama. Det påbörjade mötes utbyte som startade nov 97 i Helsingborg fortsatte med ett nytt möte arrangerat av Köpenhamns-hamnarbetare vilket ska fortsätta med ett nytt möte som Ham11arbetarförbundet i Göteborg ska stå som värd. Avdelningen ställde 10,000 kr till förfogande för Fix-Fabrikens Ordförande om eller någon i styrelsen skulle bli fälld i AD.

6 Balansrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Likvida medel 1010 Kassa Postgiro Summa Likvida medel 18 Förändring UB 1 961, , , , , Kundfordringa r 1210 Fordringar Summa Kundfordringa r , , , ,00 lnierimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lan till Pensionärsföreningen Summa Interimsfo rdringar , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGANGAR 1,00 0,00 1,00. 1,00 0,00 1, , , ,36 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, ,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapita l 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapita l ,43 0, , ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beräknat resultat Verifikationsnummer: , , ,72 0, , ,64

7 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Intäkter Vald period Procent Ackumulerat Procent 301 O Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Övriga intäkter 3800 Administrationsbidrag ,00 46, ,00 46,1 Summa Övriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Summa Inköp -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsgivaravgifter ,00-10, ,00-10, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader , ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmaterial ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,4 Div övriga Adb tjänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, ,00-2, Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt ,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och facklit! ,00-0, ,00-0, Diverse övr kostnader ,00-1, ,00-1,2 Summa Div övriga ,50-6, ,50-6,8 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 58952,14 4, ,14 4,6 Summa Finansiella intäkter ,14 4, ,14 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, ,00-2,3 Beräknat resultat ,64 31, ,64 31,5 Verifikationsnummer: 1-351

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 1010 Kassa Ingående balans , Fnmärken -980, , Lön Eva Aune , , Port Arthur mm -182,00 981, Lön Eva Aune -740,00 241, Från Pg , , Frimärken , , Uthyrning lokal 1 000, , Reseersättning , , Parkering -160, , Hyra från Port Arthur 1 000, , Lön Eva Aune , , Lokalhyra fr Port Arthur 1 000, , Frankeringsmaskin , , Återlämnad tågbiljett 1 310, , Mekonomem -180, , Rusta -111, , Lön Eva Aune , , Medlemsavgifter 2 022, , OK -200, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Eva Aune -140, , HCJ+B&W -706, , Hyra fr Port Arthur 2 000, , Elverdams konditori -660, , Wettergrens -350, , OK -200, ,50 Per. förändr. = 3 055, Postgiro Ingående balans , Fackavgifter Klippan 6 403, , Arb g avg + skatt , , OK -753, , Folksam , , A-blommor -900, , AD domar , , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Europolitan -416, , SPP , , Förenade Liv -307, , Förbundet GHAB + Klippan , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , , Bensin -836, , Fackavgifter Klippan 6 403, , Fackavgifter GHAB , , Mariaplans Florister -710, , Medlemsavgifter , , Begravningsbidrag , , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Avd skatt , , Administrationsbidrag 6 279, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Begravningshjälp 6 750, , Fr GHAB pensionärsavt , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , ,72

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Europolitan -414, , Mariaplans Florister -660, , Adm bidrag , , Fackavg GHAB , , Begr bidrag , , AMF , , Hurtigs Bil , , Bensin -561, , Björsells -717, , Redovisning fackavgifter , , Fackavgifter Klippan 6 740, , Medlemsavgi , , Till Kassan , , Aterb medl avg -337, , Arb g avg + skatt , , Folkteatern -200, , Förenade Liv -307, , SPP , , Telia -560, , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Telia -986, , I Telia -857, , Europolitan -334, , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , EL , , Medlemsavgifer , , Frankeringsavgift , , Hyra GHAB , , Tele2-450, , OK -897, , Fackavgift GHAB , , Avg som återbetalas 674, , Aterb med! avg -674, , Med! avg sep , , ' Bidrag frankeringsmaskin 2 749, , DUK-avg -15, , Arb g avg + skatt , , Inlösta tågbiljetter , , Fackavg Klippan 7 077, , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Konferenskostn fr Transport 6 238, , Hotell Liseberg , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Europolitan -397, , Lönebidrag 27110, , Lönebidrag , , Redovisning fackavgifter , , El , , AMF , , Fackavgifter GHAB +Klippan , , Hogia , , Medlemsavgifter oktober , , ' OK -910, , Pitney Bowes -483, , AMS -260, , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Skatt , , Redovisning medlavg , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Porto , ,72

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j El , , Europolitan -375, , ' Europolitan -588, , Lön Frank Andren , , ' Lön Eva Aune , , ' Medlavg GHAB+Klippan , , Begravningshjälp 4 500, , ' Lån t pensionärsför , , Medlavg nov , , Begravningsbidrag , , OK -637, , Björsells -529, , Avtackning pensionärer , , Arb g avg + skatt , , Argus Vakt -745, , ABC-tryckeriet , , Avd skatt , , Överskjutande skatt , , Telia , , Telia , , Telefax -668, , Förenade Liv -307, , SPP , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Fackavgifter , , Cancerfonden -500, , Pensionärsavtackning , , Förbundet medlavgifter , , Medlemsavgifter , , Ränta , ,86 Per. förändr. = , Fordringar Ingående balans , Begravningsbidrag 4 500, , Begravningshjälp ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pensionärsföreningen Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , _. 311 Lån t julpeng 7 200, ,00 Per. förändr. = 7 200, Inventarier 2110 Kortfristiga skulder Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Begravningshälp , , ' 224 Begr bidrag 2 250,00 0, Återlämnad tågbiljett , , Dubbelbet avg -674, , Aterb medl avg 674, , Inlösta tågbiljetter 1 310,00 0, Konferenskostn , , Hotell Liseberg 6 238,00 0, Begravningshjälp , , Begravningsbidrag 4 500,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostnader Ingående balans , AMf , ,00

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Göteborg Energi , , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , OK , , A-blommor , , Medl avg Pg december , ,00 ' Per. förändr. = , Personalens kä llskatt Ingående balans , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, ~ 277 Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0,00 Per. förändr. = , Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat 3010 Medlemsavgifter. Ingående balans ,43 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,29 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Klippan , , Klippan , , GHAB , , Postgiro , , GHAB , , Klippan , , , 231 Medlemsavg , , ' 234 Aterb medl avg 337, , , 261 Fackavgifter GHAB , , Postgiro sep , , Klippan , , GHAB + Klippan , , Medlemsavgifter , , Postgiro oktober , , , 309 GHAB+Klippan , , Postgiro nov , , GHAB+Klippan , , Postgiro dec , , Justering medlemsavgifter , ,00 Per förändr. = , Administrationsbidrag Ingående balans , Lönebidrag , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Bidrag frankeringsmaskin , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrg , ,00 Per. förändr. = , Erhållna bidrag Ingående balans , Avtackning pensionarer , , Pensionärsavtackning 5 467, ,00 Per. förändr. = , Inköp varor och matenal 4011 Förbundet Avgifter Ingående balans ,50 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , GHAB + Klippan , , GHAB, Klippan,Pg , , Medlemsavgifter , , Redovisning fackavgifter , , Redovisning medlavg , , Medlemsavgifter , , Postgiro december , , Justering medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Löner Ingående balans , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , ,00 Per. förändr. = , Semesterlön 561 O Arbetsgivaravgifter Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , '185 Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , ,00 Per. förändr. = , Arbetsmarknadsförsäkringar Ingående balans ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF 2 576, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF FORA 2 576, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , AMF 2 596, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, ,00 Per. förändr. = , O Lokalhyra Ingående balans , Uthyrning lokal , , Hyra från Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra GHAB , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , ,00 Per. förändr. = , Elektricitet Ingående ba lans , Göteborg Energi 5 656, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 782, , El 2 874, , Göteborg Energi 5 656, ,00 Per. förändr. = , Kontorsmaterial Ingående balans , ~ 228 BjOrsells 717, , Frankeringsmaskin 5 498, , Mekonomen 180, , Hogia 1 219, , Pitney Bowes 483, , Björsells 529, , ABC-tryckeriet 1 407, ,50 Per förändr. = , Adb ~anster 6800 Telefon och porto mm Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Europolitan 416, , Frimärken 980, , Europolitan 414, , Frimärken 1 880, , Telia 560, , Telia 986, , Telia 857, , Europolitan 334, , Frankeringsavgift 2 000, , Tele2 450, , Europohtan 397, , Porto 3 000, , Europolitan 375, ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Tex1 Debet Kredit Saldo I Europolitan 588, , Telia 1 494, , Telia 1 373, , Telefax 668, ,00 Per. förändr. = , Personbilar drivmedel Ingående ba lans ,00 ' OK 753, , OK 836, , ' 227 OK 561, , Bensin 897, , ' 289 OK 200, , OK 910, , OK 637, , OK 200, , OK 1 765, ,00 Per. förändr. = 6 759, Personbilar övrigt Ingående balans , ' 226 Hurtigs Bil 1 747, , Parkering 160, ,00 Per. förändr. = 1 907, Resekostn hotell m m Ingående balans , Reseersättning 3 150, , Hotell Liseberg 6 238, ,50 Per. förändr. = 9 388, O Företagsförsäkringar Ingående balans , Folksam 3 417, ,00 Per. förändr. = 3 417, Tidningar och facklit! Ingående balans , AD domar 1 143, , AMS 260, ,00 Per. förändr. = 1 403, Diverse övr kostnader Ingående balans , ' 188 A-blommor 900, , Mariaplans Florister 710, , Port Arthur mm 182, , Fr GHAB pensionärsavt , , Mariaplans Florister 660, , Folkteatern 200, , DUK-avg 15, , Rusta 111, , HCJ+B&W 706, , Argus Vakt 745, , Elverdams konditori 660, , Wettergrens 350, , Cancerfonden 500, , A-blommor 1 000, ,00 Per förändr. = 439, Rånteintakter Ingående balans , Ränta Nordbanken , ,14 Per. förändr. = , Arets skattekostnad Ingående balans , '190 Avd skatt 4 631, , skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, ,00

15 Huvudbok Perioden I Datum Ver Text Avd skatt Overskjutande skatt Avd skatt Per. förändr. = 6 702,00 Datum Sida 8 Debet Kredit Saldo I 4 631, , , , , ,00

16 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S ida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent lntakter 3010 Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Ovriga intakter 3800 Administrahonsb1drag ,00 46, ,00 46,1 Summa Ovriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0,1-655,50-0,1 Summa Inköp -655, , Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsg1varavg1fter ,00-10, ,00-1 0, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader ,00-51, ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmatenal ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,d Div övnga 6740 Adb ljänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, , Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt -7901,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och fackhtt ,00-0, , Diverse övr kostnader ,00-1, , Summa Div övnga ,50-6, ,50-6,8 F1nans1ella intäkter 8020 Ränteintäkter ,14 4, ,1 4 4,6 Summa F1nans1ella intäkter 58952,14 4, ,1 4 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, Beräknat resultat ,64 31, , Verifikahonsnummer

17 Balansrapport Perioden Likvida medel 1010 Kassa 1020 Postgiro Summa Likvida medel Belopp Kr Datum S ida 1 18 Förändring us l 961, , , , , , , ,36 Kundfordringar 1210 Fordringar Summa Kundfordringar , ,17 0, Interimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pens1onärsföreningen Summa lnte:nmsfordnngar , ,00 0, , , , ,00 0, , , Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGÅNGAR 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, , , Kortfristiga skulder 2110 Kortfrisltga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, , ,00 0,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapital ,43 0, ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resultat , , , 72 0, Verifikat1onsnummer 1-351

18 7 Försäkring..;, G:L: ; ~ir ::..:: :.. ~ -~'"\',; ~-~ ':,. :~~~~~,;.. ::.~ ;;-: _.;,_.: -. i : :_:~.;,:.:: ; --;..;.: : :. - ~.. ~ -.. -"'/' ~~... ~-... =. ~- '..._--;':>.. -;~.;- :~~"'x1.. ~.<> i~~=1-~~~\:,.._;i,..:.'.""~.-f~ ~-~~ '~~-:;.: c>... >.. ~{--::.. ~. -~~:f~q,~~~kringsbe;~_f:<e[) : F~~l~l~.~prJ:QR~~~RIN~ ~-: - ~~~?J~~~~~:g~~~6~~~~~~~1~~~~5J~{;i9-Afit~~ :~ -~ : '~ 'lerfof dinför'säknng-:c..:jran'gruppforeständarer'ieuettrannämiasfe FotkSå:mRonfor. "l-;- I Gruppavtalsluletmed. ;,f'l;~f,~~';'f;,;:>. 0G~I~; ~;.~..".:.. ~-< Göteborgs Hamn. 990.:-oi-OL"o. GE_;,13652.r. ~'..~ Göteborg.. t~-~~~~}tt--~-~~-~~;; -~:~~ r:.~~~i..:: -5~f Cr ::... Gruppförsäkringen omfattar T rygghetsförsäkring ~- Ffitidsskadö r ~' :~, ::., '~:.:~~'. :: 1 Försäkringsberättigad grupp Anställda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetareförbundet t o m den månad de fyller 65 år. Försäkrade Gruppmedlem: Försäkringsberättigade anställda som beviljats. inträde i försäkringen. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller för dig under förutsättning att du tillhör den försäkringsberättigade gruppen att du enligt villkoren för anslutningsrätt omfattas av gruppavtalet att premie betalats enligt bestämmelserna i gruppavtalet Gruppförsäkringens giltighet vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd Vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd i Sverige eller om du vistas utom Sverige inom område, där krigstillstånd eller politiska oroligheter råder, gäller vissa inskränkningar. S Hl9 7

19 7 Slutligen vill stvrelsen tacka för det förtroende som visats oss och... _, hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren '-' Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Hardy Simonsson Frank Lund Frank Andren Rolf Johansson Mats Börj esson Lars-Olof Thoresson Peter Annerback Bengt Norberg Roy Gustavsson Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari till 31 december 1999, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade Ia. vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars-Åke Tylegård

20 7 Verksamhetsberättelse för Skyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd hade vår avdelning 35 st registrerade skyddsombud och av dessa bildar sju stycken skyddsstyrelsen. Anders Lindh Göran Bryntesson Rolf Johansson Lars Ladestam Dick Andersson Carl Borgström L.ÅÅlöw Äbh Hi.1vudskydd o repr i skyddskomm Äbh Vice Huvudskydd o suppl skyddskomm Äbh Skyddsombud IH Skyddsombud Skh Tompark Skyddsombud Skh Skjul Skyddsombud Skh Fartyg Skyddsombud Under året har det hållits sju stycken skyddstyrelsemöten och fyra skyddsombuds möte. I skyddskommitten,arbetsgrupper,projekt m.m där vi är representerade, gör vi vår röst hörd och f'ar till stånd arbetsmiljöförbättringar på ett föredömligt sätt. Det har även gjorts ett antal studiebesök där vi visat framfötterna. Vi deltar också i ol:ika arbetsmiljöutbildningar t.ex TY As, detta kan dock bli bättre. Intern.kontrollarbetet blir mer och mer cementerat i GHAB och även där ligger vi i framkant, men här gäller det att se till -att arbetsgivaren " sköter sig ". Det höga arbetstempot har tyvärr gjort att vi under 1999, har haft ett antal olyckor med personskador som följd. Ett flertal allvarliga tillbud har också registrerats tillsammaris med ett antal mindre allvarliga. Görs inget åt problemen kommer ökningen av ovanstående att göra vår arbetsplats än mer farlig. Därför är det viktigt - att vi tar krafttag och håller efter våra chefer. arbetsledare. kollegor och...,, - inte minst oss själva. Gör vi detta på ett föredömligt sätt, är det vår övertygelse att år 2000 blir ett bra arbetsmiljöår. Användningen av skyddsutrustning m,m måste öka, här har vi möjlighet att påverka ledning och arbetskamrater i positiv riktning. V ad gäller den personliga skyddsutrustningen, måste vi arbeta hårt för att få den så bra som möjligt, här har vi under 1999 lyckats i förbättringsarbetet, exempelvis hörselskydd och arbetskläder (byxan). Problem är till för att lösas. För skyddsstyrelsen Anders Lindh Huvudskyddsombud

21 8 Dagordning För Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Årsmöte. / l ~ Årsmötets öppnande. / 2.,., (.J. Parentation. V al av två justeringsmän, tillika rösträknare. V al av ordförande att leda årsmötet. / " ~ / Genomgång och godkännande av Dagordning. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. Genomgång och godkännande av resultat och balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. V al till dom olika förtroendeposterna.,.e Förtroendeman Styrelseledamöter och suppleanter Revisor och suppleanter Årsmötet avslutas. Medlemsmötets öppnande. Rapporter. Skrivelser. Nya frågor att beredas av styrelsen. Medlemsmötets avslutande.

22 verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Holmsund Lögdeå Örnsköldsvik Lunde Hudiksvall Söderhamn Göteborg Landvetter Halmstad Helsingborg Malmö

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 1. Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer