FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Frank Andren Rolf Johansson Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Mats Börjesson Lars-Olof Thoresson Hardy Sirnonsson Peter Annerback Bengt Norberg Frank Lund Roy Gustavsson Lars Johansson LeifRernan Costas Kararnanolis Hans Eriksson Pär Nord Bertil Stjemholrn Förhandlingsdelegation Hans Kindgren Frank Andren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Rolf Johansson Fanbärare Rolf Johansson Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johansson Göran Bengtsson Acke Möller suppl. Jan Hedström suppl. Södra Distriktet Lars-Åke Tylegård Telefon, Sannegården , Fax Mobil nr Hans Kindgren Frank Andren

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAl\'IHETSÅRET Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och ett antal informella sammankomster däremellan. Medlemsmöten har hållits 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att alla har möjlighet att närvara. Den fackliga aktiviteten måste öka, har du inte arbetstid, GÅ PÅ MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEIVISUTVECKLING. Den 31 december 1999 var vi 554 betalande medlemmar i avdelning 4, en ökning.med 16 medlemmar från föregående årsskifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt är i dag ( ). Styrkeförhållandet till Transport är stabilt. Antalet kollektivanställda inom GHAB uppgår idag till ca 620 personer. Medlemsantalet i pensionärsföreningen är 254 medlemmar.

4 _, Styrelsen iör Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4, har iöljande årsberättelse att avge för Under aret har avdelningen varit med om att förhandlat fram nya avtal till Nattskiftet ett preliminärt avtal för Immingham samt nya avtal till Maskinkollen och Plan i Älvsborgsharnnen. I Skandihamnen har avdelningen förhandlat om nytt Maersk-avtal med lördags anlöp, i Bilhamnen har avdelningen förhandlat om en återgång från femdagars arbetstid till det gamla tredagars med en förändring till en ledig lördag i månaden. I Frihamnen har förhandling skett om mobilkranens försäljningen och manntillsätmingen efter att kranen sålts. Avdelningen har även förhandlat fram ett avtal till Stora Base port som är uppdelat i två faser. Den tredje fasen i avtalet ska förhandlas om till hösten år Avdelningen har även framfört protester till arbetsgivaren på vilket sätt nyrekrvterin2en har skett till företaget. J.._.._ Frank Andren har varit med vid varje ny blixtkursavslutning och infom1erat om Förbundet och vår avdelnin2..._ Avdelningen har införskaffat internet och e-post för att möta framtiden med tillförsikt, Vi får även hjälp med att iordningställa en egen hemsida av en av våra skickliga medlemmar som beredvilligt ställt sina datakunskaper till avdelningens tjänst Vilket tacksamt emotses. Styrelsen har varit på studiebesök i Århus för att kontrollera påståendena från arbetsgivare och representanter från Maersk, att Århus hamn ska byggas ut för att ta emot ocean trafik. Styrelsens syn på hotbilden är att visst Århus hanm kan bli ett hot men inte i den närmaste framtiden. Det återstår ett gigantiskt infrastrukwrsarbete innan hotet kan bli verkligt. Under året har avdelningen avhållit två pensionärsavtackningar för ca 20 st av våra medlemmar vilka gått i pension. Under årtusendets sista skälvande minuter var avdelningen tvungen att varsla om övertids och nyanställningsblokad i ÄBH mot arbetsgivarens alltmer hårdnande attityd.

5 4 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Kenny Karlsson. Frank Andren är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten samt en förbundskongress förlagd på Runöskolan i Stockholm. Förbundets valda representanter enades om att förbundets avtalskrav skall vara 750kr/mån fördelade på 500kr månadslön och 250kr till hamnarbetarnas pensionsstiftelse samt 25% höjning på Skift och Ob tillägg vardagar. Förbundet har hållit två fackliga kurser. Skyddsombudsutbildning och en Datautbildning. SÖDRA DISTRIKTET. Avdelningens representanter i södra distriktet har varit Lars-.Åke Tylegård sekreterare, samt Frank Andren. Distriktets årsmöte avhölls i Helsingborg, där diskuterades gemensarmna problem och utbyttes erfarenheter. Det blev konstruktiva förhandlingar i god atmosfär och fattades kloka beslut. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Solidaritetsarbetet har under året bedrivits genom att vi givit ekonomiskt och moraliskt stöd till hamnarbetama i Liverpool genom att vi sålt Cd-skivor och samlat in pengar från dom olika hamnavdelningama. Det påbörjade mötes utbyte som startade nov 97 i Helsingborg fortsatte med ett nytt möte arrangerat av Köpenhamns-hamnarbetare vilket ska fortsätta med ett nytt möte som Ham11arbetarförbundet i Göteborg ska stå som värd. Avdelningen ställde 10,000 kr till förfogande för Fix-Fabrikens Ordförande om eller någon i styrelsen skulle bli fälld i AD.

6 Balansrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Likvida medel 1010 Kassa Postgiro Summa Likvida medel 18 Förändring UB 1 961, , , , , Kundfordringa r 1210 Fordringar Summa Kundfordringa r , , , ,00 lnierimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lan till Pensionärsföreningen Summa Interimsfo rdringar , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGANGAR 1,00 0,00 1,00. 1,00 0,00 1, , , ,36 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, ,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapita l 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapita l ,43 0, , ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beräknat resultat Verifikationsnummer: , , ,72 0, , ,64

7 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum Sida 1 Intäkter Vald period Procent Ackumulerat Procent 301 O Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Övriga intäkter 3800 Administrationsbidrag ,00 46, ,00 46,1 Summa Övriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, ,00 0,6 Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Summa Inköp -655,50-0, 1-655,50-0, 1 Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsgivaravgifter ,00-10, ,00-10, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader , ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmaterial ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,4 Div övriga Adb tjänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, ,00-2, Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt ,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och facklit! ,00-0, ,00-0, Diverse övr kostnader ,00-1, ,00-1,2 Summa Div övriga ,50-6, ,50-6,8 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 58952,14 4, ,14 4,6 Summa Finansiella intäkter ,14 4, ,14 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, ,00-2,3 Beräknat resultat ,64 31, ,64 31,5 Verifikationsnummer: 1-351

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 1010 Kassa Ingående balans , Fnmärken -980, , Lön Eva Aune , , Port Arthur mm -182,00 981, Lön Eva Aune -740,00 241, Från Pg , , Frimärken , , Uthyrning lokal 1 000, , Reseersättning , , Parkering -160, , Hyra från Port Arthur 1 000, , Lön Eva Aune , , Lokalhyra fr Port Arthur 1 000, , Frankeringsmaskin , , Återlämnad tågbiljett 1 310, , Mekonomem -180, , Rusta -111, , Lön Eva Aune , , Medlemsavgifter 2 022, , OK -200, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Hyra fr Port Arthur 1 000, , Eva Aune -140, , HCJ+B&W -706, , Hyra fr Port Arthur 2 000, , Elverdams konditori -660, , Wettergrens -350, , OK -200, ,50 Per. förändr. = 3 055, Postgiro Ingående balans , Fackavgifter Klippan 6 403, , Arb g avg + skatt , , OK -753, , Folksam , , A-blommor -900, , AD domar , , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Europolitan -416, , SPP , , Förenade Liv -307, , Förbundet GHAB + Klippan , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , , Bensin -836, , Fackavgifter Klippan 6 403, , Fackavgifter GHAB , , Mariaplans Florister -710, , Medlemsavgifter , , Begravningsbidrag , , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Avd skatt , , Administrationsbidrag 6 279, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Begravningshjälp 6 750, , Fr GHAB pensionärsavt , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , El , ,72

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Europolitan -414, , Mariaplans Florister -660, , Adm bidrag , , Fackavg GHAB , , Begr bidrag , , AMF , , Hurtigs Bil , , Bensin -561, , Björsells -717, , Redovisning fackavgifter , , Fackavgifter Klippan 6 740, , Medlemsavgi , , Till Kassan , , Aterb medl avg -337, , Arb g avg + skatt , , Folkteatern -200, , Förenade Liv -307, , SPP , , Telia -560, , Avd skatt , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Telia -986, , I Telia -857, , Europolitan -334, , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , EL , , Medlemsavgifer , , Frankeringsavgift , , Hyra GHAB , , Tele2-450, , OK -897, , Fackavgift GHAB , , Avg som återbetalas 674, , Aterb med! avg -674, , Med! avg sep , , ' Bidrag frankeringsmaskin 2 749, , DUK-avg -15, , Arb g avg + skatt , , Inlösta tågbiljetter , , Fackavg Klippan 7 077, , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Konferenskostn fr Transport 6 238, , Hotell Liseberg , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Europolitan -397, , Lönebidrag 27110, , Lönebidrag , , Redovisning fackavgifter , , El , , AMF , , Fackavgifter GHAB +Klippan , , Hogia , , Medlemsavgifter oktober , , ' OK -910, , Pitney Bowes -483, , AMS -260, , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , Skatt , , Redovisning medlavg , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Porto , ,72

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j El , , Europolitan -375, , ' Europolitan -588, , Lön Frank Andren , , ' Lön Eva Aune , , ' Medlavg GHAB+Klippan , , Begravningshjälp 4 500, , ' Lån t pensionärsför , , Medlavg nov , , Begravningsbidrag , , OK -637, , Björsells -529, , Avtackning pensionärer , , Arb g avg + skatt , , Argus Vakt -745, , ABC-tryckeriet , , Avd skatt , , Överskjutande skatt , , Telia , , Telia , , Telefax -668, , Förenade Liv -307, , SPP , , Lön Frank Andren , , Lön Eva Aune , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Fackavgifter , , Cancerfonden -500, , Pensionärsavtackning , , Förbundet medlavgifter , , Medlemsavgifter , , Ränta , ,86 Per. förändr. = , Fordringar Ingående balans , Begravningsbidrag 4 500, , Begravningshjälp ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pensionärsföreningen Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , _. 311 Lån t julpeng 7 200, ,00 Per. förändr. = 7 200, Inventarier 2110 Kortfristiga skulder Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Begravningshälp , , ' 224 Begr bidrag 2 250,00 0, Återlämnad tågbiljett , , Dubbelbet avg -674, , Aterb medl avg 674, , Inlösta tågbiljetter 1 310,00 0, Konferenskostn , , Hotell Liseberg 6 238,00 0, Begravningshjälp , , Begravningsbidrag 4 500,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostnader Ingående balans , AMf , ,00

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Göteborg Energi , , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , SPP , , Förenade Liv -307, , OK , , A-blommor , , Medl avg Pg december , ,00 ' Per. förändr. = , Personalens kä llskatt Ingående balans , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt 15190,00 0, ~ 277 Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0, Frank Andren , , Eva Aune , , Skatt ,00 0,00 Per. förändr. = , Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat 3010 Medlemsavgifter. Ingående balans ,43 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans ,29 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Klippan , , Klippan , , GHAB , , Postgiro , , GHAB , , Klippan , , , 231 Medlemsavg , , ' 234 Aterb medl avg 337, , , 261 Fackavgifter GHAB , , Postgiro sep , , Klippan , , GHAB + Klippan , , Medlemsavgifter , , Postgiro oktober , , , 309 GHAB+Klippan , , Postgiro nov , , GHAB+Klippan , , Postgiro dec , , Justering medlemsavgifter , ,00 Per förändr. = , Administrationsbidrag Ingående balans , Lönebidrag , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Adm bidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Bidrag frankeringsmaskin , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lönebidrg , ,00 Per. förändr. = , Erhållna bidrag Ingående balans , Avtackning pensionarer , , Pensionärsavtackning 5 467, ,00 Per. förändr. = , Inköp varor och matenal 4011 Förbundet Avgifter Ingående balans ,50 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , GHAB + Klippan , , GHAB, Klippan,Pg , , Medlemsavgifter , , Redovisning fackavgifter , , Redovisning medlavg , , Medlemsavgifter , , Postgiro december , , Justering medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Löner Ingående balans , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , , Frank Andren , , Eva Aune , ,00 Per. förändr. = , Semesterlön 561 O Arbetsgivaravgifter Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , '185 Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , , Arb g avg , ,00 Per. förändr. = , Arbetsmarknadsförsäkringar Ingående balans ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF 2 576, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , AMF FORA 2 576, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, , Förenade Liv 307, , SPP 1 002, , AMF 2 596, , SPP 1 002, , Förenade Liv 307, ,00 Per. förändr. = , O Lokalhyra Ingående balans , Uthyrning lokal , , Hyra från Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra GHAB , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , , Hyra fr Port Arthur , ,00 Per. förändr. = , Elektricitet Ingående ba lans , Göteborg Energi 5 656, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 874, , Göteborg Energi 2 782, , El 2 874, , Göteborg Energi 5 656, ,00 Per. förändr. = , Kontorsmaterial Ingående balans , ~ 228 BjOrsells 717, , Frankeringsmaskin 5 498, , Mekonomen 180, , Hogia 1 219, , Pitney Bowes 483, , Björsells 529, , ABC-tryckeriet 1 407, ,50 Per förändr. = , Adb ~anster 6800 Telefon och porto mm Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , Europolitan 416, , Frimärken 980, , Europolitan 414, , Frimärken 1 880, , Telia 560, , Telia 986, , Telia 857, , Europolitan 334, , Frankeringsavgift 2 000, , Tele2 450, , Europohtan 397, , Porto 3 000, , Europolitan 375, ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Tex1 Debet Kredit Saldo I Europolitan 588, , Telia 1 494, , Telia 1 373, , Telefax 668, ,00 Per. förändr. = , Personbilar drivmedel Ingående ba lans ,00 ' OK 753, , OK 836, , ' 227 OK 561, , Bensin 897, , ' 289 OK 200, , OK 910, , OK 637, , OK 200, , OK 1 765, ,00 Per. förändr. = 6 759, Personbilar övrigt Ingående balans , ' 226 Hurtigs Bil 1 747, , Parkering 160, ,00 Per. förändr. = 1 907, Resekostn hotell m m Ingående balans , Reseersättning 3 150, , Hotell Liseberg 6 238, ,50 Per. förändr. = 9 388, O Företagsförsäkringar Ingående balans , Folksam 3 417, ,00 Per. förändr. = 3 417, Tidningar och facklit! Ingående balans , AD domar 1 143, , AMS 260, ,00 Per. förändr. = 1 403, Diverse övr kostnader Ingående balans , ' 188 A-blommor 900, , Mariaplans Florister 710, , Port Arthur mm 182, , Fr GHAB pensionärsavt , , Mariaplans Florister 660, , Folkteatern 200, , DUK-avg 15, , Rusta 111, , HCJ+B&W 706, , Argus Vakt 745, , Elverdams konditori 660, , Wettergrens 350, , Cancerfonden 500, , A-blommor 1 000, ,00 Per förändr. = 439, Rånteintakter Ingående balans , Ränta Nordbanken , ,14 Per. förändr. = , Arets skattekostnad Ingående balans , '190 Avd skatt 4 631, , skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, , Avd skatt 4 631, ,00

15 Huvudbok Perioden I Datum Ver Text Avd skatt Overskjutande skatt Avd skatt Per. förändr. = 6 702,00 Datum Sida 8 Debet Kredit Saldo I 4 631, , , , , ,00

16 Resultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S ida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent lntakter 3010 Medlemsavgifter ,00 53, ,00 53,3 Summa Intäkter ,00 53, ,00 53,3 Ovriga intakter 3800 Administrahonsb1drag ,00 46, ,00 46,1 Summa Ovriga intäkter ,00 46, ,00 46,1 Erhållna bidrag 3900 Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Summa Erhållna bidrag 7 533,00 0, , Inköp 4010 Inköp varor och material -655,50-0,1-655,50-0,1 Summa Inköp -655, , Personalkostnader 5010 Löner ,00-37, ,00-37, Semesterlön ,00-1, ,00-1, Arbetsg1varavg1fter ,00-10, ,00-1 0, Arbetsmarknadsförsäkringar ,00-2, ,00-2,6 Summa Personalkostnader ,00-51, ,00-51,6 Lokalkostnader 6010 Lokalhyra ,00-6, ,00-6, Elektricitet ,00-2, ,00-2,9 Summa Lokalkostnader ,00-9, ,00-9,8 Kontorsmaterial 6510 Kontorsmatenal ,50-2, ,50-2,4 Summa Kontorsmaterial , ,50-2,d Div övnga 6740 Adb ljänster -600,00 0,0-600,00 0, Telefon och porto mm ,00-2, , Personbilar drivmedel ,00-0, ,00-0, Personbilar övrigt -7901,00-0, ,00-0, Resekostn hotell m m ,50-0, ,50-0, Företagsförsäkringar ,00-0, ,00-0, Tidningar och fackhtt ,00-0, , Diverse övr kostnader ,00-1, , Summa Div övnga ,50-6, ,50-6,8 F1nans1ella intäkter 8020 Ränteintäkter ,14 4, ,1 4 4,6 Summa F1nans1ella intäkter 58952,14 4, ,1 4 4,6 Skatter 8910 Arets skattekostnad ,00-2, ,00-2,3 Summa Skatter ,00-2, Beräknat resultat ,64 31, , Verifikahonsnummer

17 Balansrapport Perioden Likvida medel 1010 Kassa 1020 Postgiro Summa Likvida medel Belopp Kr Datum S ida 1 18 Förändring us l 961, , , , , , , ,36 Kundfordringar 1210 Fordringar Summa Kundfordringar , ,17 0, Interimsfordringar 1310 Förutbetalda hyror 1630 Obligationer och värdepapper 1640 Lån till Pens1onärsföreningen Summa lnte:nmsfordnngar , ,00 0, , , , ,00 0, , , Inventarier 1820 Inventarier Summa Inventarier SUMMA TILLGÅNGAR 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, , , Kortfristiga skulder 2110 Kortfrisltga skulder Summa Kortfristiga skulder , ,00 0, , ,00 0,00 Interimsskulder 2331 Upplupna kostnader Summa Interimsskulder , , , , , ,00 Bundet Eget Kapital 2981 Eget Kapital 2982 Reservfond 2989 Redovisat resultat Summa Bundet Eget Kapital ,43 0, ,00 0, , ,29 0, , ,72 0, ,72 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resultat , , , 72 0, Verifikat1onsnummer 1-351

18 7 Försäkring..;, G:L: ; ~ir ::..:: :.. ~ -~'"\',; ~-~ ':,. :~~~~~,;.. ::.~ ;;-: _.;,_.: -. i : :_:~.;,:.:: ; --;..;.: : :. - ~.. ~ -.. -"'/' ~~... ~-... =. ~- '..._--;':>.. -;~.;- :~~"'x1.. ~.<> i~~=1-~~~\:,.._;i,..:.'.""~.-f~ ~-~~ '~~-:;.: c>... >.. ~{--::.. ~. -~~:f~q,~~~kringsbe;~_f:<e[) : F~~l~l~.~prJ:QR~~~RIN~ ~-: - ~~~?J~~~~~:g~~~6~~~~~~~1~~~~5J~{;i9-Afit~~ :~ -~ : '~ 'lerfof dinför'säknng-:c..:jran'gruppforeständarer'ieuettrannämiasfe FotkSå:mRonfor. "l-;- I Gruppavtalsluletmed. ;,f'l;~f,~~';'f;,;:>. 0G~I~; ~;.~..".:.. ~-< Göteborgs Hamn. 990.:-oi-OL"o. GE_;,13652.r. ~'..~ Göteborg.. t~-~~~~}tt--~-~~-~~;; -~:~~ r:.~~~i..:: -5~f Cr ::... Gruppförsäkringen omfattar T rygghetsförsäkring ~- Ffitidsskadö r ~' :~, ::., '~:.:~~'. :: 1 Försäkringsberättigad grupp Anställda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetareförbundet t o m den månad de fyller 65 år. Försäkrade Gruppmedlem: Försäkringsberättigade anställda som beviljats. inträde i försäkringen. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller för dig under förutsättning att du tillhör den försäkringsberättigade gruppen att du enligt villkoren för anslutningsrätt omfattas av gruppavtalet att premie betalats enligt bestämmelserna i gruppavtalet Gruppförsäkringens giltighet vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd Vid vistelse utomlands och vid krigstillstånd i Sverige eller om du vistas utom Sverige inom område, där krigstillstånd eller politiska oroligheter råder, gäller vissa inskränkningar. S Hl9 7

19 7 Slutligen vill stvrelsen tacka för det förtroende som visats oss och... _, hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren '-' Kenny Karlsson Göran Bryntesson Henrik Johansson Dan Gustavsson Hardy Simonsson Frank Lund Frank Andren Rolf Johansson Mats Börj esson Lars-Olof Thoresson Peter Annerback Bengt Norberg Roy Gustavsson Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 januari till 31 december 1999, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade Ia. vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars-Åke Tylegård

20 7 Verksamhetsberättelse för Skyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd hade vår avdelning 35 st registrerade skyddsombud och av dessa bildar sju stycken skyddsstyrelsen. Anders Lindh Göran Bryntesson Rolf Johansson Lars Ladestam Dick Andersson Carl Borgström L.ÅÅlöw Äbh Hi.1vudskydd o repr i skyddskomm Äbh Vice Huvudskydd o suppl skyddskomm Äbh Skyddsombud IH Skyddsombud Skh Tompark Skyddsombud Skh Skjul Skyddsombud Skh Fartyg Skyddsombud Under året har det hållits sju stycken skyddstyrelsemöten och fyra skyddsombuds möte. I skyddskommitten,arbetsgrupper,projekt m.m där vi är representerade, gör vi vår röst hörd och f'ar till stånd arbetsmiljöförbättringar på ett föredömligt sätt. Det har även gjorts ett antal studiebesök där vi visat framfötterna. Vi deltar också i ol:ika arbetsmiljöutbildningar t.ex TY As, detta kan dock bli bättre. Intern.kontrollarbetet blir mer och mer cementerat i GHAB och även där ligger vi i framkant, men här gäller det att se till -att arbetsgivaren " sköter sig ". Det höga arbetstempot har tyvärr gjort att vi under 1999, har haft ett antal olyckor med personskador som följd. Ett flertal allvarliga tillbud har också registrerats tillsammaris med ett antal mindre allvarliga. Görs inget åt problemen kommer ökningen av ovanstående att göra vår arbetsplats än mer farlig. Därför är det viktigt - att vi tar krafttag och håller efter våra chefer. arbetsledare. kollegor och...,, - inte minst oss själva. Gör vi detta på ett föredömligt sätt, är det vår övertygelse att år 2000 blir ett bra arbetsmiljöår. Användningen av skyddsutrustning m,m måste öka, här har vi möjlighet att påverka ledning och arbetskamrater i positiv riktning. V ad gäller den personliga skyddsutrustningen, måste vi arbeta hårt för att få den så bra som möjligt, här har vi under 1999 lyckats i förbättringsarbetet, exempelvis hörselskydd och arbetskläder (byxan). Problem är till för att lösas. För skyddsstyrelsen Anders Lindh Huvudskyddsombud

21 8 Dagordning För Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Årsmöte. / l ~ Årsmötets öppnande. / 2.,., (.J. Parentation. V al av två justeringsmän, tillika rösträknare. V al av ordförande att leda årsmötet. / " ~ / Genomgång och godkännande av Dagordning. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. Genomgång och godkännande av resultat och balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. V al till dom olika förtroendeposterna.,.e Förtroendeman Styrelseledamöter och suppleanter Revisor och suppleanter Årsmötet avslutas. Medlemsmötets öppnande. Rapporter. Skrivelser. Nya frågor att beredas av styrelsen. Medlemsmötets avslutande.

22 verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Holmsund Lögdeå Örnsköldsvik Lunde Hudiksvall Söderhamn Göteborg Landvetter Halmstad Helsingborg Malmö

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1996 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1996 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslut och revision 2013

Bokslut och revision 2013 Bokslut och revision 2013 Budget 2014 1 Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Resultaträkning not. 2013 2012 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 765 500 1 017 503 Övriga föreningsintäkter " 1 306

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap 2015-04-12 kl. 10.00 Tid: 2015-04-12 kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats Närvarande: ca 25 medlemmar 1. Mötet öppnades. Styrelsens sekreterare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för. Org nr 802013-3180. får härmed avge. Årssammandrag. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009

Styrelsen för. Org nr 802013-3180. får härmed avge. Årssammandrag. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Styrelsen för får härmed avge Årssammandrag för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter och underskrifter 5-6 2 (6) Verksamhetsberättelse

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31.

Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31. Årsredovisning Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31. Förvaltningsberättelse Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF

/ SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF Årsredovisning 2014-01-01/2014-12-31 SKOGÅS TRÅNGSUNDS FF org nr 812800-0372 Styrelsen för Skogås Trångsunds FF avger följande årsredovisning. Innehåll: Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3-4

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer