Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Kenny Karlsson Rolf Johansson Hardy Simonsson Göran Bryntesson Peter Annerback Anders Lindh Mats Börjesson Lars Ladestam Frank Lund Thomas Larsson Igor Zivkowski Lars-0 I o f Thoresson t.o.m 08-0 l fr.o.m Hans Kindgren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Rolf Johansson Fanbärare Rolf Johansson F örhandl i ngsdelegati on Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johannsson Göran Bengtsson Acke Möller suppl. Södra Distriktet Frank Andren Telefon Exp. Telefon A-kassan E-post adress till Avdelningen E-post adress till A-kassan Fax Fax Mo bi I nr Hans Kindgren Kenny Karlsson

3 MÖTEN U DER VERK AM H ET ~ A R ET tj rel sen har under året haft I 0 protokollförda möten och ett antal in fo rmell a ammankomstcr däremellan. Med! m möten har hållit 6 gånger. i har nu a manga olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte sa att alla har möj I ighet att när ara. Den fackliga a ktiviteten må te ö ka, har du inte a rbet tid, G P MEDLEM MÖTE OCH GÖR DIN RÖ T HÖRD. MEDLEM UTVECKLING. Den 3 1 december 200 I ar vi 55 betalande medlemmar i avdelning 4. en min kning med 13 medlemmar från föregaende års ki!te. Medlem fördelningen ordinarie och blixt ar id år ki ltet tyrke förhållandet till Transport är tabilt. Fr.o.m.1 /7 gick avd. I 0 Land vetter upp i avd.4 vilket ga a delningen 14 nya medlemmar. I 0 t mi s nöj da hamnarbetare i änerhamnar har lämnat Transport och gått ö er ti 11 Hamnarbetarförbundet. De tillhör nu a d.4. Under aret har i ha rt ett 20-tal pension avgangar. i kande arbetsti Il fällen har gjort att fl era bli xt lämnat o fö r att börja i annan erk amhet. Medl em antalet i pen ionärsföreningen är _59 medlemmar , r- r-,-- r-- r-- r ,..., t-- i--- i-- t t-- t-- r--- t-- r-- i-- r--i r--i h t-- t--i r--i 200 t-- r- t-- i-- f- r- 0 t-- r-i f-1 t- t- t Ordinarie O Blixt O Medlem Pension

4 tyrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande årsberättelse att avge för 2001 l 'nder aret har a delningen ägnat m_ cket tid och kraft åt EU :, hamndirekll\ 131.a.har \ 1 vid 2 tillfällen genomfört prote taktioner be tående a 2 timmar. total arbet nedläggel e arje gang. Båda aktionerna fick tor genom lag kraft 1 mas media och genom fördes på ett förtjän tfullt ätt a åra medlemmar. Arbetsgi aren för ökte tämma förbundet i AD för olaglig trid ätgärd ilket. om tur ar mi I) ekade. Vi lär med all äkerhet få anledning att aterkomma L'nder E : toppmöte i GBG i juni deltoga delningen iden tora demon trat1on om höll mot EU och EM _ T, ärr kom den ju i k_ mundan a andra hände! er om inträffade amtidigt. Ett 40-tal med lemmar deltog utan bäde m a ker och gat tenar. För övrigt har aret erk amhet präglat a at killiga förhandlingar angaende arhet tider och chemaförändringar framföral lt iä BH. Delta är föm1odligen nagot i m te lära o att le a med. Det iktiga te är anda au arbet givaren måste fö rhandla innan varje förändring. I december hade i en avtackning för dom medlemmar om gatt i pen ion under nret. \ arvid atnj öt ett julbord med di er e tillbehör. Detta rönte tor upp kattning om anjigt, TotaJt rörde det ig om 20 tycken. om fran1gar a medlem tati tiken har i än tl igen I ekat göra en inbrytning 1 änerhamn. Ett I 0-tal hamnarbetare har under aret kri it in ig 1 a d In ingen Förhoppningen är gi et i att dom blir tillräckligt manga för art bilda en egen a\ delning. ~O mil är lite för m cket i längden att åka för att hålla fackfö rening möten.

5 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Peter Annerback. Kenny Karlsson är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten. SÖDRA DISTRJKTET. Avdelningens representant i södra distriktet var Frank Andren som kassör t.o.m Distriktets årsmöte avhölls i Göteborg. Där diskuterades framförallt distriktets framtid och förslag om att lägga ned verksamheten då många ansett att det fungerat dåligt. Distriktet är för närvarande vi lande. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Då det tilltänkta EU-direktivet ständigt varit på dagordningen under året ansåg avd. det vara läge att gå med i demonstrationen mot EU under toppmötet som var i Göteborg. Den 15/6 var vi ett 40-tal hamnarbetare som gick under vår fana i ett demonstrationståg på människor som gick från Järntorget till Götaplatsen.

6 Balansrapport Perioden Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida Forandnng UB Inventarier 1210 Inventa rier S umma Inventarier 1,00 0, , Konfrist1ga fordringar 1510 Fordringar Summa Konfr st1ga fordringar oc Obligationer och vardepapper 1820 Obligationer och vardepapper Summa Obligationer och vardepa ,00 0, ,00 0, Kassa och bank 1910 Kassa 1920 Postgiro Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR , Eget kapital 2080 Eget kapital 2089 Förra årets resultat Summa Eget kapital , , Kortfristiga skulder 2440 Kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder 0,00-342, Uppi kostn & forutbet 1ntakter 2900 Upplupna kostn/forutbet mt 2940 Upplupna sociala avg Summa Uppi kostn & forutb mt , , SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resultat Verif1kat.onsnummer 1-308

7 Huvudbok Perioden ~ Datum Ver Text SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 1 Debet Kredit Saldo j 1210 Inventarier Ingående balans Per föråndr. = 0, Obligationer och vardepapper Per. forandr. = 0, Kassa 1, , , Lön Eva Aune ,00 716, Aterbet medl avg -337,00 379, Medlemsavgift 337, , Konsum -32, ,00 Simons hembagen -54, , Lunchmaster -270, , Biltema -30,00 330,00 Per. forandr. = , Postgiro , Alecta , , Förenade Liv -326, , Corporate Express , , Aterbet medl avg -480, , Skadestånd , , Avd skatt , , Skadestånd , , Redovisning medl avg , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fackavgifter GHAB , , Europolitan -486, , OK -668, , Medlemsavg juli , , Kontoutdragsavg1ft -10, , Frankeringskostnad , , DUK-avg -15, , Fackavgifter Klippan 7 077, , OBS Stormarknad -301, , Arb g avg + skatt , , Alecta , , Förenade Liv -326, , Redovisning medlemsavgifter , , Avd skatt , , Lönebidrag A-kassan , , Lönebidrag Forb , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Europohtan -560, , Fackavgifter GHAB , , Medl avg 337, , Fackavg Klippan 6 740, , Fora försäkring , , OK -554, , Medl avg augusti , , Kontoutdragsavg -10, , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Redovisning medl avg , , Medlemsavgifter 310, , Europolitan -481, , Förenade Liv -326, , Alecta , , Telia -888, , Telia , , Telia -773, ,92

8 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fackavgifter , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , B&W -357, , Hyra GHAB , , OK -482, , Folkteatern -200, , Förbundet medl avg , , Arb g avg + skatt , , Porto frankeringsmaskin , , Avd skatt , , Corporate Express , , Alecta , , Förenade Liv -326, , Coop Forum -226, , Fackavg Klippan 6 740, , Lönebidrag , , Medl avg Vänerhamn 2 022, , Gula Sidorna , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fritzes -174, , Europolitan -440, , faktum , , Fackavgifter GHAB , , Medl avg 337, , Medlemsavgifter Pg , , Kontoutdragsavg1ft -10, , Fora , , OK , , Aterbet medl avg -337, , Redovisning medl avg , , Arb g avg + skatt , , Begravningsbidrag 4 500, , Avd skatt , , Begravningsbidrag , , Hurtigs Bil AB , , Pitney Bowes -225, , Alecta , , Förenade Liv -326, , Tillgodo bilförsäkring 1 257, , Lönebidrag , , Fackavgifter Vänerhamn 2 359, , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Europolitan -593, , Hurt1gs Bil AB , , Fackavgifter GHAB+Klippan , , Från GHAB , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , Pens för+begr bidr , , A-blommor -410, , OK -869, , Redovisning Förb , , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Bidrag avtackning , , Telia , , Telia , , Telia -892, , Förenade Liv -326, , Alecta , , Tholin&Larsson -294, , Skatteåterbäring , ,12

9 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Pensionärsavtackning , , Wettergrens -500, , Fackavgifter Vänerhamn 2 736, , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , A-blommor , , Arbetsmiljöforum , , Pitney Bowes -608, , Europolitan -477, , Fora , , OK , , Hyra kv , , Medl avg 342, , Fackavgifter , , Medlemsavgifter , , Ränta 16, , Ränta 9 924, ,95 Per. förändr. = , Eget kapital , Från resultat , ,72 Per. förändr. = , Förra årets resultat , Tiii Eget Kapital ,36 0,00 Per. förändr. = , Kortfristiga skulder 0, Medl avg -337,00-337, Aterbet medl avg 337,00 0, Begravningsbidrag V , , Begravningsbidrag 4 500,00 0, Från GHAB , , Pens för+begr bidr \ ,00 0, Medl avg -342,00-342,00 \ Per. förändr. = -342, Personalens källskatt Ingående balans , Eva Aune \J , , Kenny Karlsson , ,00,1 " Skatt ,00 0, Eva Aune.J , , Kenny Karlsson J , , Skatt v ,00 0,00 \I Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt ,00 0,00 "' Eva Aune , , Kenny Karlsson , , skatt J 8 363,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune " , , Skatt.J 8 363,00 0, Eva Aune V , , Kenny Karlsson , , Skatt 8 363,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostn/förutbet ini 0, Hyra kv 1-02 J , , Fackavgifter , , Skatt \, , , Julgrupper , , Avd skatt , , OK -546, ,00 \.

10 Huvudbok Perioden I Datum Ver Text 2940 Upplupna sociala avg Per. förändr. = , Arb g avg Förenade Liv Alecta Per. förändr. = , Medlemsavgifter Aterbet medl avg GHAB Postgiro juli Klippan GHAB Medl avg Aterbet medl avg Klippan Medl avg augusti Medlemsavgift Medlemsavgifter GHAB+Klippan Postgiro Klippan Vänerhamn GHAB Postgiro Vänerhamn GHAB+Klippan Postgiro Vänerhamn Postgiro Justering medlemsavgifter Per. förändr. = , Adm1nistrationsb1drag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag A-kassan Lönebidrag Förb Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Per. förändr. = , Övriga bidrag och intäkter Skadestånd Skadestånd GHAB Bidrag pensionärsavtackning Per. förändr. = , Inköp material och varor 4011 Forbundet avgifter Ingående balans Per. förändr. = 0, Redovisning Redovisning medlemsavgifter Redovisning medl avg GHAB,Klippan,Pg Lokalhyra Redovisning medl avg Redovisning Justering medlemsavgifter Per. förändr. = 0,00 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 4 Debet Kredit Saldo I 0,00 ' , ,00-424, , , ,00 " ,00 oj 480, ,00.J , ,00 v , ,00 J , ,00 ~ , ,00 V -337, ,00 V 337, , , ,00.J" , ,00-337, ,00 " J -31 0, , , , , ,00 " , , , , , , , , , ,00 v , , , , , , , , , , ,00 J , ,00 V , ,00 V , ,00 V , , , , , , , , , ,00 v , , ,00 J , , , , , , ,30 0, , , , ,00 v , , , , , ,00 " , , ,00 0,00

11 Huvudbok Perioden ! Datum Ver Tex1 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 5 Debet Kredit Saldo J Övriga hyror 5460 Förbrukningsmaterial Göteborgs Hamn AB Per. förändr. = ,00 Per. förändr. = 0, Arbetsmiljöforum Pitney Bowes Per. förändr. = 1 879, Biljetter 5991 Ovr kost reklam/pr O Kontorsmateriel Trycksaker 6310 Företagsförsakringar 6800 Telefon och porto mm Per. förändr. = 0,00 Ingående balans faktum Per. förändr. = 4 800,00 Corporate Express Corporate Express Thohn&Larsson Per. förändr. = 8 148,00 Per. förändr. = 0,00 Per. forändr. = 0, Europolitan Frankeringskostnad Europolitan Europolitan Telia Telia DUK-avg Girokostnad Personbilar drivmedel Telia Porto frankeringsmaskin Gula Sidorna Europolitan Pitney Bowes Europolitan Telia Telia Telia Europolitan Per. förändr. = ,00 Kontoutdragsavgift DUK-avg Kontoutdragsavg Kontoutdragsavgift Kontoutdragsavgift Kontoutdragsavgift Per. förändr. = 65,00 OK OK J ,00 V 1 271,00 v 608,00 v 4 800,00 ) 4 103,00 " 3751,00.../ 294,00 J 486, ,00 v 560,00 481,00 "..J' 888, ,00 v 773,00 J 3 000,00 J 2 875,00 440,00 v' 225,00 593, , ,00 892,00 477,00 10,00 v " 15,00.J 10,00 10,00 v 10,00 10,00 J 668,00 V 554, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 481, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j OK 482, , OK V 1 039, , OK v' 869, , OK 1 230, , OK v 546, ,00 Per. förändr. = 5 388, Personbilar ovngt 6 324, Biltema v 30, , Hurtigs Bil AB V 1 845, , Hurtigs Bil AB , ,00 Per. förändr. = , Tidn o facklitteratur 6980 Föreningsavgifter 7010 Löner 713,00 Per. förändr. = 0, ,00 Per. förändr. = 0, , Eva Aune v , , Kenny Karlsson V' , , Eva Aune \, , , Kenny Karlsson v , , Eva Aune \/ , , Kenny Karlsson J , , Eva Aune 4 713, , Kenny Karlsson , , Kenny Karlsson v , , Eva Aune I) 4 713, , Eva Aune J 4 713, , Kenny Karlsson , ,00 Per. förändr. = , Semesterlön 7511 Arb givaravg löner ,00 Per. förändr. = 0, , Arb g avg I/ 9 355, , Arb g avg \ 9 355, , Arb g avg V 9 355, , Arb g avg \ , , Arb g avg \ , , Arb g avg \/ 4 727, ,00 Per. förändr. = , Prem. Arb.marl<n försåk ,00 ~ Alecta 1 439, , Förenade Liv 326, , Alecta 1 439, , Förenade Liv I/ 326, , Fora 1 524, , Förenade Liv./ 326, , Alecta 1 439, , Alecta 1 439, , Förenade Liv 326, ,00 J Fora 1 524, , Alecta \I 1 439, , Förenade Liv 326, ,00 " Förenade Liv J 326, , Alecta 1 439, , Fora 1 524, , Förenade Liv 424, ,00 J alecta 1 858, ,00

13 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo 7670 Tidningar och fackhtt Per. förändr. = , , Fritzes V 174, ,00 Per. förändr. = 174, Diverse övr kostnader 6164, OBS Stormarknad.,/ 301, , Konsum \/ 32, , B&W c/ 357, , Folkteatern J 200, , Simons hembageri V 54, , Coop Forum v 226, , Lunchmaster V 270, , Tillgodo bilförsäkring / , , A-blommor V 410, , Pensionarsavtackning.,/ 5 400, , Wettergrens \/ 500, , A-blommor./ 1 125, , Julgrupper v 4 225, ,30 Per. förändr. = , Ränteintakter 0, Rä nta / -16,09-16, Ränta./ , ,83 Per. förändr. = , Arets skattekostnad , Avd skatt./ 4 631, , Avd skatt I/ 4 631, , Avd skatt V' 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Skatteåterbäring./ , , Avd skatt / 4 631, ,00 Per. förändr. = -2,00

14 Resultatrapport SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Belopp Kr Datum S da ; Medlemsavgifter Vald period Procent Ackumulerat Procent 301 O Medlemsavgifter , , Summa Medlemsavgifter Erhallna bidrag 3900 Adm1nistrallonsb1drag t, ' 3980 Ovriga bidrag och intakter ,00 8, Summa Erhållna bidrag lnkop material och varor , Lokalhyra ,00-11, Övriga hyror , Forbrukningsmaterial , B1l1etter , , Ovr kost reklam/pr , Kontorsmateriel , Trycksaker -481, Foretagsforsakringar Telefon och porto mm 6800 Telefon och porto mm ,00-4, , DUK-avg G1rokostnad -1115,00-0, , Summa Telefon och porto mm , ,00-4 I Bilkostnader 6911 Personbilar drivmedel , , Personbilar ovrigt ,00-6, , Summa B1lkostnader , Tidskrifter o facklitteratur 6970 T1dn o facklitteratur -713, Summa Tidskrifter o fackhtter ! Foreningsavg1fter 6980 Föreningsavgifter ,00-1, Summa Foreningsavg1fter , Löner ,00-38, , Semesterlön ,00-2, , Arb givaravg löner ,00-11, Prem. Arb.markn forsåk , Ovriga kostnader 7670 Tidningar och fackhtt , Diverse övr kostnader Summa Ovriga kostnader Ranteintakter 8020 Ranteintakter Summa Ranteintakter Skatter/ Egenavgifter 8910 Arets skattekostnad , , Summa Skatter/ Egenavgifter Beraknat resultat ,23 7, ; Ver f1kahonsnummer 1-308

15 7 Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats os och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styre! e och medlemmar. Hans Kindgren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Hardy Simonsson Lars Ladestam Rolf Johansson Mats Börjesson Peter Annerback Frank Lund Tomas Larsson fr.o.m. l /8 Anders Lind t.o.m. 1/8 Revisionsberättelse. Undertecknade. utsedda an granska avdelningens räkenskaper för tiden I januari till 3 1 december 200 I, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för om vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgi fter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade ta vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revi ionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård

16 Verksamhetsberättelse för Skyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 gällande år 2001 Under år 200 I hade vår avdelning 37 st. registrerade skyddsombud, av des a bildar 5 st. var skyddsstyrelse Lars Lade tam C)s. Huvudskyddsombud. Göran Bryntesson Äbh. ViceHuvud kyddsombud. l,ars.a Alöw kh Fartyg Rolf Johan on Port 6 Dick Ander on kh. Tompark repr. i kyddskommitten repr i skyddskommttten suppl. i K suppl. i, K Under aret har det hållits sex stycken kydd. sty relsemöten och tre tycken skydd ombudsmöten. Vara kyddsombud har under perioden vl at sitt deltagande pa ett föredömligt sätt med mäss be ök, utbildning och i arb. grupper osv. Arbet. milj"ökonferen höll på Arken med lort intre e och Livlig debatt i arb. miljöfrbgor. Friham epoken dog ut under en natt när DoLe beslöt att ejfortsätta anlöpen pa Göteborg hamn. Personal och Chiquita flyttade till kh övrig innerhamns personal omplacerades till kh. Älbh. samt Bilh. Vart Huvudskyddsomb Anders Lind. Lämnade oss för att bli Chef för Yrke uthlld. La se Ladestam valdes och tog på ig ro/len om nytt Huvudskyddsombud. Vårt gemen amma kyddsan var mynnade sa maningom ut till att vi äntligen fick till stånd en bakdörr på UV. Reach Stacker som kunde bli en dödsfälla med den typ av hantermg i Albh.Problemet med Läckande att. bockar kvarstar. Glädjande nog har bärandel av den per onliga kyddsutru tningen ökat under aret. Det höga arbetstempot och vår tilltro på tekniken fortsätter att gäcka oss med onödiga tillbud, per on kador orglikt nog även en dödsolycka under aret. För skydds ty rel en!ja e Lade tam Huvud kyddwmbud

17 F orsakn n gsbesked._ Göteborgs Hamn Go eborg Gruppavtal slulet med Folksam Medlemsforsakn ng GF Fö r ä krade Anstallda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Tran-..p r. 1 arbe areforbunde och s\ enska Hamnarbetareforbundet t 0 m den månjd L!L' : :. ~ 6 ~ år. G r uppför ä kringen inneh å ll T r >gg h et för äkring - Fritid kador 1ed1cinsk invaliditet, högst E onom1sk invalidi et, högst :\Kutersat nrng 1er os nader Ta ndskadekostnader Olycksfallskapi al - Ersat tningsnivå - Engångsersättning Rehab1l1tering Dod~ fall pga olycksfall 25 basbelopp 25 ba belopp Ingår Ingår Ingår 3% av ett ba belopp Ingår Ingår 0, 5 basbelopp

18 JO Dagordning För ven ska Hamnarbetartorbundet avd 4 Ar möte. I. A rsmötet öppnande 2. Godkännande a dagordning. 3. Parentation. 4. Vala t äju tering män. tillika rö träknare. Val a ord förande att leda ar mötet. 6. Genomgång och godkännande a Dagordning. 7. Genomgäng och godkännande a a delningen erk amhetsberättel e. 8. Genomgång och godkännande av re ultat och balan räkning. 9. Be lut om an arsfrihet for t rcl en. I 0. Val till dom olika förtroendepo tem a. a. Förtroendeman b. tyrel eledamöter c. Revi or 11. rsmötet avs luta. 12. Medlemsmötets öppnande Rapporter kri el er. I). ya frågor att bereda av t rel en. 16..\tl edlemsmötets avslutande.

19 Vi finns på hemmaplan! Idag ä r Svenska Hamnarbetarförbundet ett starkt, F ri tående Fackförbund med stor pridning runt omkring i verige. Våra avdelningar på mer ä n 20 pla tser i verige garanterar en lokal ankn tning och loka l be tä mma nderätt. T eker du att ven ka Hamna rbetarförbundet verkar intre a nt? Vänd dig då till din konta ktper on pa hemma pla n. a fa r d u mer in fo rma tion om vara idecr och verk a mhet. 1 uka 1'111:a llolmsund 1.ögdca Ömsl..ölds\ undc '-ödcrhamn Va~1cra' "itocl..holm (hdöwnd \,orrl..öping llalrmtad I lcbingborg \lalmi\ Karbhamn '-öl\ csoorg

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 1. Mötets öppnande 2. God.kännande av dagording 3. VaJ av två justeringsmän Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 4. Rapporter a. yanställningar hamnarbetare b. yordning stuguthyrning c. EU och

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill)

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill) Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen Stockholm 0310 S Närvarande: Från avd.i: Tommy Andersson, Anders Forsström, Jan-Erik Sj>grm. l'm avd.4: Hans Kindgren, Kenny 1'.aclsson. Från avd.6:

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2002 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetariörbundet Avd 4 Styrelsen 2002 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Protokoll Kiruna kartförenings årsmöte

Protokoll Kiruna kartförenings årsmöte Protokoll Kiruna kartförenings årsmöte 2016-02-10 Närvarande: Rick McGregor, Mats Dahlberg, Conny Nilimaa och Mats Luspa 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 2. Val

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2008 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00

1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 070101 Förutbet bidrag Laholms kommun 061026 3987 1 Kommunala bidrag/haf 12 094,00 2400 Förutbetalda bidrag 12 094,00 A 2 070104 Överföring mellan bankkonton

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG Motion till venska Hamnarbetarförbundets kongress den 13-15/04 2000..J,- I \ (;_ Svenska Hrunnarbetarförbundet Avd ~ hem_ställer ti Il kongressen ~.i. ~tt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer