Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren Kenny Karlsson Rolf Johansson Hardy Simonsson Göran Bryntesson Peter Annerback Anders Lindh Mats Börjesson Lars Ladestam Frank Lund Thomas Larsson Igor Zivkowski Lars-0 I o f Thoresson t.o.m 08-0 l fr.o.m Hans Kindgren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Rolf Johansson Fanbärare Rolf Johansson F örhandl i ngsdelegati on Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johannsson Göran Bengtsson Acke Möller suppl. Södra Distriktet Frank Andren Telefon Exp. Telefon A-kassan E-post adress till Avdelningen E-post adress till A-kassan Fax Fax Mo bi I nr Hans Kindgren Kenny Karlsson

3 MÖTEN U DER VERK AM H ET ~ A R ET tj rel sen har under året haft I 0 protokollförda möten och ett antal in fo rmell a ammankomstcr däremellan. Med! m möten har hållit 6 gånger. i har nu a manga olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte sa att alla har möj I ighet att när ara. Den fackliga a ktiviteten må te ö ka, har du inte a rbet tid, G P MEDLEM MÖTE OCH GÖR DIN RÖ T HÖRD. MEDLEM UTVECKLING. Den 3 1 december 200 I ar vi 55 betalande medlemmar i avdelning 4. en min kning med 13 medlemmar från föregaende års ki!te. Medlem fördelningen ordinarie och blixt ar id år ki ltet tyrke förhållandet till Transport är tabilt. Fr.o.m.1 /7 gick avd. I 0 Land vetter upp i avd.4 vilket ga a delningen 14 nya medlemmar. I 0 t mi s nöj da hamnarbetare i änerhamnar har lämnat Transport och gått ö er ti 11 Hamnarbetarförbundet. De tillhör nu a d.4. Under aret har i ha rt ett 20-tal pension avgangar. i kande arbetsti Il fällen har gjort att fl era bli xt lämnat o fö r att börja i annan erk amhet. Medl em antalet i pen ionärsföreningen är _59 medlemmar , r- r-,-- r-- r-- r ,..., t-- i--- i-- t t-- t-- r--- t-- r-- i-- r--i r--i h t-- t--i r--i 200 t-- r- t-- i-- f- r- 0 t-- r-i f-1 t- t- t Ordinarie O Blixt O Medlem Pension

4 tyrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande årsberättelse att avge för 2001 l 'nder aret har a delningen ägnat m_ cket tid och kraft åt EU :, hamndirekll\ 131.a.har \ 1 vid 2 tillfällen genomfört prote taktioner be tående a 2 timmar. total arbet nedläggel e arje gang. Båda aktionerna fick tor genom lag kraft 1 mas media och genom fördes på ett förtjän tfullt ätt a åra medlemmar. Arbetsgi aren för ökte tämma förbundet i AD för olaglig trid ätgärd ilket. om tur ar mi I) ekade. Vi lär med all äkerhet få anledning att aterkomma L'nder E : toppmöte i GBG i juni deltoga delningen iden tora demon trat1on om höll mot EU och EM _ T, ärr kom den ju i k_ mundan a andra hände! er om inträffade amtidigt. Ett 40-tal med lemmar deltog utan bäde m a ker och gat tenar. För övrigt har aret erk amhet präglat a at killiga förhandlingar angaende arhet tider och chemaförändringar framföral lt iä BH. Delta är föm1odligen nagot i m te lära o att le a med. Det iktiga te är anda au arbet givaren måste fö rhandla innan varje förändring. I december hade i en avtackning för dom medlemmar om gatt i pen ion under nret. \ arvid atnj öt ett julbord med di er e tillbehör. Detta rönte tor upp kattning om anjigt, TotaJt rörde det ig om 20 tycken. om fran1gar a medlem tati tiken har i än tl igen I ekat göra en inbrytning 1 änerhamn. Ett I 0-tal hamnarbetare har under aret kri it in ig 1 a d In ingen Förhoppningen är gi et i att dom blir tillräckligt manga för art bilda en egen a\ delning. ~O mil är lite för m cket i längden att åka för att hålla fackfö rening möten.

5 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Peter Annerback. Kenny Karlsson är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten. SÖDRA DISTRJKTET. Avdelningens representant i södra distriktet var Frank Andren som kassör t.o.m Distriktets årsmöte avhölls i Göteborg. Där diskuterades framförallt distriktets framtid och förslag om att lägga ned verksamheten då många ansett att det fungerat dåligt. Distriktet är för närvarande vi lande. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Då det tilltänkta EU-direktivet ständigt varit på dagordningen under året ansåg avd. det vara läge att gå med i demonstrationen mot EU under toppmötet som var i Göteborg. Den 15/6 var vi ett 40-tal hamnarbetare som gick under vår fana i ett demonstrationståg på människor som gick från Järntorget till Götaplatsen.

6 Balansrapport Perioden Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida Forandnng UB Inventarier 1210 Inventa rier S umma Inventarier 1,00 0, , Konfrist1ga fordringar 1510 Fordringar Summa Konfr st1ga fordringar oc Obligationer och vardepapper 1820 Obligationer och vardepapper Summa Obligationer och vardepa ,00 0, ,00 0, Kassa och bank 1910 Kassa 1920 Postgiro Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR , Eget kapital 2080 Eget kapital 2089 Förra årets resultat Summa Eget kapital , , Kortfristiga skulder 2440 Kortfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder 0,00-342, Uppi kostn & forutbet 1ntakter 2900 Upplupna kostn/forutbet mt 2940 Upplupna sociala avg Summa Uppi kostn & forutb mt , , SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resultat Verif1kat.onsnummer 1-308

7 Huvudbok Perioden ~ Datum Ver Text SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 1 Debet Kredit Saldo j 1210 Inventarier Ingående balans Per föråndr. = 0, Obligationer och vardepapper Per. forandr. = 0, Kassa 1, , , Lön Eva Aune ,00 716, Aterbet medl avg -337,00 379, Medlemsavgift 337, , Konsum -32, ,00 Simons hembagen -54, , Lunchmaster -270, , Biltema -30,00 330,00 Per. forandr. = , Postgiro , Alecta , , Förenade Liv -326, , Corporate Express , , Aterbet medl avg -480, , Skadestånd , , Avd skatt , , Skadestånd , , Redovisning medl avg , , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fackavgifter GHAB , , Europolitan -486, , OK -668, , Medlemsavg juli , , Kontoutdragsavg1ft -10, , Frankeringskostnad , , DUK-avg -15, , Fackavgifter Klippan 7 077, , OBS Stormarknad -301, , Arb g avg + skatt , , Alecta , , Förenade Liv -326, , Redovisning medlemsavgifter , , Avd skatt , , Lönebidrag A-kassan , , Lönebidrag Forb , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Europohtan -560, , Fackavgifter GHAB , , Medl avg 337, , Fackavg Klippan 6 740, , Fora försäkring , , OK -554, , Medl avg augusti , , Kontoutdragsavg -10, , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Redovisning medl avg , , Medlemsavgifter 310, , Europolitan -481, , Förenade Liv -326, , Alecta , , Telia -888, , Telia , , Telia -773, ,92

8 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fackavgifter , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , B&W -357, , Hyra GHAB , , OK -482, , Folkteatern -200, , Förbundet medl avg , , Arb g avg + skatt , , Porto frankeringsmaskin , , Avd skatt , , Corporate Express , , Alecta , , Förenade Liv -326, , Coop Forum -226, , Fackavg Klippan 6 740, , Lönebidrag , , Medl avg Vänerhamn 2 022, , Gula Sidorna , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Fritzes -174, , Europolitan -440, , faktum , , Fackavgifter GHAB , , Medl avg 337, , Medlemsavgifter Pg , , Kontoutdragsavg1ft -10, , Fora , , OK , , Aterbet medl avg -337, , Redovisning medl avg , , Arb g avg + skatt , , Begravningsbidrag 4 500, , Avd skatt , , Begravningsbidrag , , Hurtigs Bil AB , , Pitney Bowes -225, , Alecta , , Förenade Liv -326, , Tillgodo bilförsäkring 1 257, , Lönebidrag , , Fackavgifter Vänerhamn 2 359, , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Europolitan -593, , Hurt1gs Bil AB , , Fackavgifter GHAB+Klippan , , Från GHAB , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , Pens för+begr bidr , , A-blommor -410, , OK -869, , Redovisning Förb , , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Bidrag avtackning , , Telia , , Telia , , Telia -892, , Förenade Liv -326, , Alecta , , Tholin&Larsson -294, , Skatteåterbäring , ,12

9 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Pensionärsavtackning , , Wettergrens -500, , Fackavgifter Vänerhamn 2 736, , Lönebidrag , , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , A-blommor , , Arbetsmiljöforum , , Pitney Bowes -608, , Europolitan -477, , Fora , , OK , , Hyra kv , , Medl avg 342, , Fackavgifter , , Medlemsavgifter , , Ränta 16, , Ränta 9 924, ,95 Per. förändr. = , Eget kapital , Från resultat , ,72 Per. förändr. = , Förra årets resultat , Tiii Eget Kapital ,36 0,00 Per. förändr. = , Kortfristiga skulder 0, Medl avg -337,00-337, Aterbet medl avg 337,00 0, Begravningsbidrag V , , Begravningsbidrag 4 500,00 0, Från GHAB , , Pens för+begr bidr \ ,00 0, Medl avg -342,00-342,00 \ Per. förändr. = -342, Personalens källskatt Ingående balans , Eva Aune \J , , Kenny Karlsson , ,00,1 " Skatt ,00 0, Eva Aune.J , , Kenny Karlsson J , , Skatt v ,00 0,00 \I Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt ,00 0,00 "' Eva Aune , , Kenny Karlsson , , skatt J 8 363,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune " , , Skatt.J 8 363,00 0, Eva Aune V , , Kenny Karlsson , , Skatt 8 363,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostn/förutbet ini 0, Hyra kv 1-02 J , , Fackavgifter , , Skatt \, , , Julgrupper , , Avd skatt , , OK -546, ,00 \.

10 Huvudbok Perioden I Datum Ver Text 2940 Upplupna sociala avg Per. förändr. = , Arb g avg Förenade Liv Alecta Per. förändr. = , Medlemsavgifter Aterbet medl avg GHAB Postgiro juli Klippan GHAB Medl avg Aterbet medl avg Klippan Medl avg augusti Medlemsavgift Medlemsavgifter GHAB+Klippan Postgiro Klippan Vänerhamn GHAB Postgiro Vänerhamn GHAB+Klippan Postgiro Vänerhamn Postgiro Justering medlemsavgifter Per. förändr. = , Adm1nistrationsb1drag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag A-kassan Lönebidrag Förb Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Per. förändr. = , Övriga bidrag och intäkter Skadestånd Skadestånd GHAB Bidrag pensionärsavtackning Per. förändr. = , Inköp material och varor 4011 Forbundet avgifter Ingående balans Per. förändr. = 0, Redovisning Redovisning medlemsavgifter Redovisning medl avg GHAB,Klippan,Pg Lokalhyra Redovisning medl avg Redovisning Justering medlemsavgifter Per. förändr. = 0,00 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 4 Debet Kredit Saldo I 0,00 ' , ,00-424, , , ,00 " ,00 oj 480, ,00.J , ,00 v , ,00 J , ,00 ~ , ,00 V -337, ,00 V 337, , , ,00.J" , ,00-337, ,00 " J -31 0, , , , , ,00 " , , , , , , , , , ,00 v , , , , , , , , , , ,00 J , ,00 V , ,00 V , ,00 V , , , , , , , , , ,00 v , , ,00 J , , , , , , ,30 0, , , , ,00 v , , , , , ,00 " , , ,00 0,00

11 Huvudbok Perioden ! Datum Ver Tex1 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 5 Debet Kredit Saldo J Övriga hyror 5460 Förbrukningsmaterial Göteborgs Hamn AB Per. förändr. = ,00 Per. förändr. = 0, Arbetsmiljöforum Pitney Bowes Per. förändr. = 1 879, Biljetter 5991 Ovr kost reklam/pr O Kontorsmateriel Trycksaker 6310 Företagsförsakringar 6800 Telefon och porto mm Per. förändr. = 0,00 Ingående balans faktum Per. förändr. = 4 800,00 Corporate Express Corporate Express Thohn&Larsson Per. förändr. = 8 148,00 Per. förändr. = 0,00 Per. forändr. = 0, Europolitan Frankeringskostnad Europolitan Europolitan Telia Telia DUK-avg Girokostnad Personbilar drivmedel Telia Porto frankeringsmaskin Gula Sidorna Europolitan Pitney Bowes Europolitan Telia Telia Telia Europolitan Per. förändr. = ,00 Kontoutdragsavgift DUK-avg Kontoutdragsavg Kontoutdragsavgift Kontoutdragsavgift Kontoutdragsavgift Per. förändr. = 65,00 OK OK J ,00 V 1 271,00 v 608,00 v 4 800,00 ) 4 103,00 " 3751,00.../ 294,00 J 486, ,00 v 560,00 481,00 "..J' 888, ,00 v 773,00 J 3 000,00 J 2 875,00 440,00 v' 225,00 593, , ,00 892,00 477,00 10,00 v " 15,00.J 10,00 10,00 v 10,00 10,00 J 668,00 V 554, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 481, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j OK 482, , OK V 1 039, , OK v' 869, , OK 1 230, , OK v 546, ,00 Per. förändr. = 5 388, Personbilar ovngt 6 324, Biltema v 30, , Hurtigs Bil AB V 1 845, , Hurtigs Bil AB , ,00 Per. förändr. = , Tidn o facklitteratur 6980 Föreningsavgifter 7010 Löner 713,00 Per. förändr. = 0, ,00 Per. förändr. = 0, , Eva Aune v , , Kenny Karlsson V' , , Eva Aune \, , , Kenny Karlsson v , , Eva Aune \/ , , Kenny Karlsson J , , Eva Aune 4 713, , Kenny Karlsson , , Kenny Karlsson v , , Eva Aune I) 4 713, , Eva Aune J 4 713, , Kenny Karlsson , ,00 Per. förändr. = , Semesterlön 7511 Arb givaravg löner ,00 Per. förändr. = 0, , Arb g avg I/ 9 355, , Arb g avg \ 9 355, , Arb g avg V 9 355, , Arb g avg \ , , Arb g avg \ , , Arb g avg \/ 4 727, ,00 Per. förändr. = , Prem. Arb.marl<n försåk ,00 ~ Alecta 1 439, , Förenade Liv 326, , Alecta 1 439, , Förenade Liv I/ 326, , Fora 1 524, , Förenade Liv./ 326, , Alecta 1 439, , Alecta 1 439, , Förenade Liv 326, ,00 J Fora 1 524, , Alecta \I 1 439, , Förenade Liv 326, ,00 " Förenade Liv J 326, , Alecta 1 439, , Fora 1 524, , Förenade Liv 424, ,00 J alecta 1 858, ,00

13 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo 7670 Tidningar och fackhtt Per. förändr. = , , Fritzes V 174, ,00 Per. förändr. = 174, Diverse övr kostnader 6164, OBS Stormarknad.,/ 301, , Konsum \/ 32, , B&W c/ 357, , Folkteatern J 200, , Simons hembageri V 54, , Coop Forum v 226, , Lunchmaster V 270, , Tillgodo bilförsäkring / , , A-blommor V 410, , Pensionarsavtackning.,/ 5 400, , Wettergrens \/ 500, , A-blommor./ 1 125, , Julgrupper v 4 225, ,30 Per. förändr. = , Ränteintakter 0, Rä nta / -16,09-16, Ränta./ , ,83 Per. förändr. = , Arets skattekostnad , Avd skatt./ 4 631, , Avd skatt I/ 4 631, , Avd skatt V' 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Avd skatt V 4 631, , Skatteåterbäring./ , , Avd skatt / 4 631, ,00 Per. förändr. = -2,00

14 Resultatrapport SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Belopp Kr Datum S da ; Medlemsavgifter Vald period Procent Ackumulerat Procent 301 O Medlemsavgifter , , Summa Medlemsavgifter Erhallna bidrag 3900 Adm1nistrallonsb1drag t, ' 3980 Ovriga bidrag och intakter ,00 8, Summa Erhållna bidrag lnkop material och varor , Lokalhyra ,00-11, Övriga hyror , Forbrukningsmaterial , B1l1etter , , Ovr kost reklam/pr , Kontorsmateriel , Trycksaker -481, Foretagsforsakringar Telefon och porto mm 6800 Telefon och porto mm ,00-4, , DUK-avg G1rokostnad -1115,00-0, , Summa Telefon och porto mm , ,00-4 I Bilkostnader 6911 Personbilar drivmedel , , Personbilar ovrigt ,00-6, , Summa B1lkostnader , Tidskrifter o facklitteratur 6970 T1dn o facklitteratur -713, Summa Tidskrifter o fackhtter ! Foreningsavg1fter 6980 Föreningsavgifter ,00-1, Summa Foreningsavg1fter , Löner ,00-38, , Semesterlön ,00-2, , Arb givaravg löner ,00-11, Prem. Arb.markn forsåk , Ovriga kostnader 7670 Tidningar och fackhtt , Diverse övr kostnader Summa Ovriga kostnader Ranteintakter 8020 Ranteintakter Summa Ranteintakter Skatter/ Egenavgifter 8910 Arets skattekostnad , , Summa Skatter/ Egenavgifter Beraknat resultat ,23 7, ; Ver f1kahonsnummer 1-308

15 7 Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats os och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styre! e och medlemmar. Hans Kindgren Kenny Karlsson Göran Bryntesson Hardy Simonsson Lars Ladestam Rolf Johansson Mats Börjesson Peter Annerback Frank Lund Tomas Larsson fr.o.m. l /8 Anders Lind t.o.m. 1/8 Revisionsberättelse. Undertecknade. utsedda an granska avdelningens räkenskaper för tiden I januari till 3 1 december 200 I, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för om vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgi fter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade ta vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revi ionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård

16 Verksamhetsberättelse för Skyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 gällande år 2001 Under år 200 I hade vår avdelning 37 st. registrerade skyddsombud, av des a bildar 5 st. var skyddsstyrelse Lars Lade tam C)s. Huvudskyddsombud. Göran Bryntesson Äbh. ViceHuvud kyddsombud. l,ars.a Alöw kh Fartyg Rolf Johan on Port 6 Dick Ander on kh. Tompark repr. i kyddskommitten repr i skyddskommttten suppl. i K suppl. i, K Under aret har det hållits sex stycken kydd. sty relsemöten och tre tycken skydd ombudsmöten. Vara kyddsombud har under perioden vl at sitt deltagande pa ett föredömligt sätt med mäss be ök, utbildning och i arb. grupper osv. Arbet. milj"ökonferen höll på Arken med lort intre e och Livlig debatt i arb. miljöfrbgor. Friham epoken dog ut under en natt när DoLe beslöt att ejfortsätta anlöpen pa Göteborg hamn. Personal och Chiquita flyttade till kh övrig innerhamns personal omplacerades till kh. Älbh. samt Bilh. Vart Huvudskyddsomb Anders Lind. Lämnade oss för att bli Chef för Yrke uthlld. La se Ladestam valdes och tog på ig ro/len om nytt Huvudskyddsombud. Vårt gemen amma kyddsan var mynnade sa maningom ut till att vi äntligen fick till stånd en bakdörr på UV. Reach Stacker som kunde bli en dödsfälla med den typ av hantermg i Albh.Problemet med Läckande att. bockar kvarstar. Glädjande nog har bärandel av den per onliga kyddsutru tningen ökat under aret. Det höga arbetstempot och vår tilltro på tekniken fortsätter att gäcka oss med onödiga tillbud, per on kador orglikt nog även en dödsolycka under aret. För skydds ty rel en!ja e Lade tam Huvud kyddwmbud

17 F orsakn n gsbesked._ Göteborgs Hamn Go eborg Gruppavtal slulet med Folksam Medlemsforsakn ng GF Fö r ä krade Anstallda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Tran-..p r. 1 arbe areforbunde och s\ enska Hamnarbetareforbundet t 0 m den månjd L!L' : :. ~ 6 ~ år. G r uppför ä kringen inneh å ll T r >gg h et för äkring - Fritid kador 1ed1cinsk invaliditet, högst E onom1sk invalidi et, högst :\Kutersat nrng 1er os nader Ta ndskadekostnader Olycksfallskapi al - Ersat tningsnivå - Engångsersättning Rehab1l1tering Dod~ fall pga olycksfall 25 basbelopp 25 ba belopp Ingår Ingår Ingår 3% av ett ba belopp Ingår Ingår 0, 5 basbelopp

18 JO Dagordning För ven ska Hamnarbetartorbundet avd 4 Ar möte. I. A rsmötet öppnande 2. Godkännande a dagordning. 3. Parentation. 4. Vala t äju tering män. tillika rö träknare. Val a ord förande att leda ar mötet. 6. Genomgång och godkännande a Dagordning. 7. Genomgäng och godkännande a a delningen erk amhetsberättel e. 8. Genomgång och godkännande av re ultat och balan räkning. 9. Be lut om an arsfrihet for t rcl en. I 0. Val till dom olika förtroendepo tem a. a. Förtroendeman b. tyrel eledamöter c. Revi or 11. rsmötet avs luta. 12. Medlemsmötets öppnande Rapporter kri el er. I). ya frågor att bereda av t rel en. 16..\tl edlemsmötets avslutande.

19 Vi finns på hemmaplan! Idag ä r Svenska Hamnarbetarförbundet ett starkt, F ri tående Fackförbund med stor pridning runt omkring i verige. Våra avdelningar på mer ä n 20 pla tser i verige garanterar en lokal ankn tning och loka l be tä mma nderätt. T eker du att ven ka Hamna rbetarförbundet verkar intre a nt? Vänd dig då till din konta ktper on pa hemma pla n. a fa r d u mer in fo rma tion om vara idecr och verk a mhet. 1 uka 1'111:a llolmsund 1.ögdca Ömsl..ölds\ undc '-ödcrhamn Va~1cra' "itocl..holm (hdöwnd \,orrl..öping llalrmtad I lcbingborg \lalmi\ Karbhamn '-öl\ csoorg

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

4. Ilapport från kassans verksamhet

4. Ilapport från kassans verksamhet D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl. 09.00. Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare. Sidan 1 av 11 Dagordning vid Årsmöte 2011-09-06 med FM-Helsingborg: 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Andersson Hälsade välkommen och öppnade mötet Rolf Andersson redogjorde för omständigheterna från det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer