ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄT' T ELSE 1991."

Transkript

1 ÅRSBERÄT' T ELSE för år Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

2 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman Jan Annerback Sekreterare Rolf Johansson V. Ordförande Åke Brolin V. Sekreterare Ulf Börjesson Ledamot Göran Bryntesson Ledamot Thomas Carlsson Ledamot Constantinos Karamanolis Ledamot Ove Sandberg Suppleant Anders Lind Suppleant Mats Börjesson Suppleant Kjell Lundqvist FÖRHANDL INGSDELI GATION Hans Kindgren Jan Annerback Göran Bryntesson Ulf Börjesson Rolf Johansson SÖDRA DISTRIKTET Ulf Börjesson Ove Sandberg Lars-Åke Tylegård FANBÄRARE Rolf Johansson REPRESENTANT I ANPASSNINGSGRUPPEN Jan Annerback REPRESENTANT I GHAB:s STIFTELSE. Ove Sandberg Suppleant. Jan Annerback I H. I H. S.Väst S.Väst S.Syd TorT. S.Väst S.Syd I H S.Syd S.Syd S.Väst REVISORER Lars-Åke Tylegård Bo Johansson Göran Bengtsson Suppleanter. Kenneth Östberg Lennart Ohlson STUDIEORGANISATION. Denis Andersson Jan Annerback DÖRRVAKTER Bo Johansson Göran Karlsson Kjell Strandberg Anders Åvall SKYDDS STYRELSE Göran Bryntesson Åke Brolin Ulf Börjesson Lars-Åke Tylegård Mandat period. 2 år ar. år 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år år år år

3 Möten under verksamhetsåret Avdelningen har under året hållit 8 avdelningsmöten. Styrelsen har under samma tid hållit 11 ordinarie och 3 extra styrelsemöten. Representation i förbundsstyrelsen. Ove Sandberg är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Medlemsutveckling. Avdelningen har 553 medlemmar, 439 ordinarie och 114 blixt. Under året har fyra styrelsemedlemmar varit på förbundskurser. Två har varit på MBL-kurs i Köping och två har varit på kassörskurs i Örnsköldsvik. Tre styrelsemedlemmar har varit på kurs om försäkringsfrågor. Under året har vi haft två frågor för AD. I frågan som gällde blixtgubbarna på DAGAB drev vi våra krav så långt det var möjligt. Vi förlikades med GHAB vid den förberedande förhandlingen i AD. I överenskommelsen lovade GHAB att de fyra blixtgubbar som det gällde skulle ha företräde vid eventuella nyanställningar samt att GHAB stod för alla rättegångskostnader. I den andra frågan som gällde en omplacering på Torterminalen, där företaget inte förhandlat innan man fattade beslut om omplacering. Vi kom överens med GHAB dagarna innan förhandlingen skulle inledas i AD. Bolaget betalade ett skadestånd på kronor för att man inte förhandlat. Vi konsulterade en jurist som ansåg att vi borde acceptera kronor då det var ett högt skadestånd för att bryta mot förhandlingsskyldigheten. Scanfright har under året upphört med sin verksamhet i skandiahamnen vilket medfört att våra medlemmar där blev uppsagda. Samtliga gubbar har flyttats till Skasdiafartyg.

4 Under hela det gångna året har övertaligheten och arbetstiderna varit de stora frågorna. Arbetstidsfrågan som började förhandlas om under 1990, fortsatte under årets första månader, med det ena arbetstids schemat efter det andra. GHAB:s VVD och hamnchef i skandiahamnen Werner Stoppenbach hade snöat in på tolvtimmarsarbetsdagar vilket han trodde var lösningen på skandiahamnens stora minus resultat. Herr Stoppenbach visade sig också på styva linan med att införa nya övertidsregler i skandiahamnen,vilket utlöste spontana aktioner bland ordinarie och blixtkåren.stoppenbach fick omarbeta sina regler och var villig till förändringar av övertidsreglerna. Vid halvårsskiftet kom den prognos som visade 30 miljoner i förlust för GHAB. VD ~öran Wennergren som lovat anställningstrygghet men inte befattningstrygghet,tappade masken totalt och tog tillbaka sitt löfte om anställningstrygghet.ghab hotade med övertalighet av 145 hamnarbetare och Göran Wennergren gömde sig bakom bolagstyre1seo~ Han sade att ägaren krävde åtgärder, den enklaste åtgärden för Göran Wennergren var att = ~ sparka hamnarbetare. I dagsläget framstår en VD som sparkar folk både som handlingkraftig och effektiv vilket givetvis inte är fallet. Utan mera ett utslag av dåligt ledarskap och brist på fantasi och okunskap när det gäller att leda och utveckla det företag han är satt att styra. Kunde GHAB bara bli av med 145 hamnarbetare skulle det sparas 60 milj. Avdelningens representanter träffade bolagets s.k krisgrupp bestående av Göran Wennergren och fyra politiker ur bolagstyrelsen.vi lade fram våra synpunkter på åtgärder, bla. sex timmarsarbetsdag istället för tolv. Politikerna kunde inte fatta att någon kunde komma med ett sådant förslag i en lågkonjuktur. Vi insåg genast att om företaget fick igenom sina plaoer på tolvtimmarsarbetsdagar, skulle man kunna skapa en övertalighet. Vilket Göran Wennergren sedemera har tillstått. Avdelningen erbjöd samtliga bolagstyrelse medlemmar att prya som hamnarbetare i en arbetsvecka med tolvtimmarsarbetsdagar,det är bara två Sonja Rembo och Lennart Ström som svarat på erbjudandet. Avdelningen har även påtalat den övertalighet som verkligen finns med tre direktörer och andra chefer i direktionen. Våra synpunkter har vi i skrivelse tillsänt bolagstyrelsen. Det är nog med en direktör. Vid de förhandlingar och informella möten som varit, har vi hävdat att det inte finns någon övertalighet. Vi har argumenterat och föreslagit åtgärder för att lösa hamnens problem. Får övertalighets frågan ett acceptabelt slut och alla håmnarbetare får behålla jobben har avdelningen lyckats, om bolaget fortsätter att hävda övertalighet hjälper inga argument, då måste vi vidtaga andra åtgärder för att behålla våra arbeten.

5 På grund av de nya vindar som nu blåser i samhället ökar trycket på den enskilde medlemmen. Vilket bla. visar sig i att egenavgiften för A-kassan kommer att höjas betydligt inom de närmate åren. Under det ~ gångna året har många av våra medlemmar. stämplat ut sina deltidsdagar. Det var många frågor kring A-kassan,för att reda ut frågeställningarna hade vi ett informationsmöte i facklokalen den 13 juni.lars- Erik Qvick och Björn Borg från A-kassans styrelse svarade på frågor. Det kammar att bli helt nya stadgar i A-kassan Södra Bistriktet höll möte i Sannegården den 27 april. 8å mötet var de flesta Hamnarna i södra Sverige representerade. Förbundets VU hade lagt sitt junimöte i GöteborgaVid mötet deltog _. också representanter från avdelningen. Vi granskade LO:s organisa ~ ~ tionsplan för framtiden där man föreslår sammanslagningar inom LO till ännu större kolosser. Inom LO finns också tankar och ideer om industrihamnar där t~e.x hamnarbetare går in under pappers avtal. Det är viktigare nu än någonsin att hamnarbetarna slår vakt om rätten till sina arbeten. Som lök på laxen har vår VVD Werner Stoppenbach börjat sälja ut ombordjobben till redarna för att göra Göteborgs hamn som han säger 11 konkurensstarkare gentemot andra hamnar. 11 Den framtid vi nu står inför kräver mer av den enskilde medlemmen. I vår fackförening kan du vara med och påverka utvecklingen på din arbetsplats. Ta vara på dina möjligheter,deltag aktivt i det fackliga arbetet genom att gå på möten och agera på arbetsplatsen. Det är ditt jobb och din framtid det handlar om. I i På Styrelsens vägnar Hans Kindgren Ordförande

6 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD 4 EKONOMISK STÄLLNING Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Löne- och administrationsbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter Kostnader Löner Sociala avgifter Reseersättning Lokalkostnader Kontorskostnader Bilkostnader Avdelningens skatter Övriga kostnader överskott Balansräkning Tillgångar Kassa Postgiro Fordringar Inventarier minnespost Skulder och Egna tillgångar Skulder Tillgångar utöver skulder

7 SPECIFIKATION VISSA KONTO Konto Övriga intäkter Skadestånd CSN studiebidrag Övrigt Konto Övriga kostnader Medlemsavgift Södra Distr Mariaplans Blomsterhandel Hyra möteslokaler Inköp kassaskåp Medlemsavg ABF Övriga kostn enl verifikationer Konto Fordringar Admin bidrag Förbundet Pensionärs föreningen Lån t medlemmar -89 Ränta Giro kap konto Konto Skulder Fackavgifter januari Förbundet PG december SPP + Förenade Liv Arbetsgiv avg + A-skatt B~skatt OK El Kvarstående 8-skatt

8 Undertecknade,utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 Januari- 31 December 1991, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvi sade, få vi föreslå full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göran Bengtsson Bo Johansson Lars-Åke Tylegård Revisorer STUDIEVERKSAMHETEN. Avdelningen har under det gångna året bedrivit en fortsatt studieverksamhet.vi har haft ett flertal engelska kurser på olika nivåer. Intresset för DATA kurserna har hållit i sig. vi tackar alla som deltagit för det gångna året och hälsar såväl nya som gamla kursdeltagare välkomna till nästa verksamhetsår. Dennis Andersson Studieorganisatörerna Jan Annerback

9 SKYDDSVERKSAMHETEN Skyddsarbetet har även under 1991 drivits med full intensivitet, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt, vilket har givit ett bra resultat, trots a~t vi blivit störda av bolagets tal om övertalighet. Göteborgs hamn har under året arbetat fram en instruktion om arbetsmiljöansvar som innebär att ansvaret för arbetsmiljöfrågor inte längre redovisas befattningsbeskrivning utan en särskild funktionsbeskrivning. Varje hamnavsnitt har med åren utvecklats till helt olika sätt att hantera gods, från traditionelt sätt till Ro-Ro - ~r~nsl~hantering. Detta har medfört en specialisering av skyddsarbetet och kan vara svårt för en enda person att sätta sig in i. Med anledning av detta har vi valt att utse en styrelse som i så stor utsträckning som möjligt kan reprensentera de olika hamndelarnas förutsättningar och kompetens. Styrelsen har under 1991 haft följande utseende: Huvudsk.omb. ordf. samt rep i skyddkom. Göran Bryntes son (Tar-term ) V.huvudsk.omb. samt sekr. L-Åke Tylegård ( Innerham.) V.huvudsk.omb. samt supp. i skyddkom. Åke Brolin (Skandia V.huvudsk.omb. ledamot Ulf Börjesson (Skandia ) Styrelsen kom att arbeta enligt följande: Huvudskyddsombudet är sammankallande, och kommer att kallas till samtliga möten, kommiteer och likhande uppdrag. Styrelsen eller huvudskyddsombudet skall delegera uppdrag till den eller de som är mest lämpade för uppdraget tillsammans med huvudskyddsdombudet. Styrelsemöten skall hållas en gång i månaden eller vid behov. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 styrelsemöten. Avdelningen hade vid årets slut 57 stycken registrerade varav 3 stycken är anställda av GHAB, som blixt. skyddsombud,

10 2. Den av skyddskommiten beslutade Arbetsmiljökonferensen för 1991 kunde av ekonomiska skäl inte genomföras, men nytt beslut har nu tagits vilket betyder att arbetsmiljökonferenser kommer under verksamhets året 1992 att hållas då dessa tydligen har gett GHAB och skyddsorganisationen materiel att arbeta vidare på. Deltagare kommer som tidigare att vara, skyddskommittens ordinarie ledamöter och suppleanter, sek.chefer, arbetsled, samt skyddsombud. Förslag till programpunkter, har ej ännu faställts, men klart är att det kommer att vara en utveckling av 1990 års program. Som plats för konferenserna, Lökeberga, Särö, eller liknande. Efter beslut från ett av våra skyddsmöten, kommer samtliga skyddsombud att genomgå en kurs i hur man räddar liv på svårt skadade, s.k. ABC-kurs (Andning/ Blödning/Chock). Utbildningen kommer att ta ca: 3 timmar. Denna fråoa har framgångsrikt drivits av oss i Skyddskommiten, även arbetsledare skall genomgå denna kurs. Skyddsingenjören har fått i uppdrag att utarbeta förslag till tidplan och kostnadsram i samråd med utbildningsansvariga och företagshälsovården. Avdelningen deltager i en arbetsgrupp i bolaget som har tillsats för att komma till rätta med avgasproblemen, i första hand på RO-RO-båtarna. Beslut har tagits i skyddskommiten att reningsutrustning i form av partickelfilter i kombination med katalysatorer ska utrustas på samtliga nya samt i rimlig mån även befintliga dieseldrivna maskiner. Vidare arbetade gruppen med att försöka införa ett sk. miljöbränsle för våra arbetsmaskiner, frågan var uppe i skyddskommiten för ett beslut, och vid skyddskommitens möte den 6:e mars så beslutade kommitten att anta avgasgruppens rekommendation om införande av miljövänligt dieselbränsle för samtliga arbetsmaskiner exkl. grensletruckar. Vi har under detta verkamhetsår blivit drabbade av en svår olycka med person- skada som följd, en lastbilschaufför blev påkörd av en gränsle och båda fötterna blev svårt skadade. Enligt gällande trafikregler i Skandiahamnen får inte lastning eller lossning av enheter ske förrän chauffören står vid vänster sida av bilen så att föraren ser honom och får tecken att enheten är klar för lossning eller lastning. Yrkesinpektionen och polisen har medverkat utredningen av olyckan.

11 3. Andra frågor som vi drivit hårt i skyddskommiten under året är att få fram stötskyddsmössan, ett huvudskydd som vi skall ha som kompliment eller stället för hjälm vid surrningsarbete samt bilarbete. Vi har vänt oss till Yrkesinspektionen angånde tillämpning av gällande regler för huvudskydd. Yrkesinspektionen har i en skrivelse till oss ärendet, hänvisat till Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter AFS 1986:18 (hamnarbete) och AFS 1987:10 (skyddshjälmar och andra huvudskydd). Enligt YI kan stötskyddsmössan vara ett alternativ i bilbåtar med enbart Ro/Ro- hanterning, men att användningen måste begränsas till ett väl specificerat område. Arbetsgivaren har ansvar för den beränsning som görs och att den efterlevs. Efter beslut i senaste skyddkommitemötet har vi nu gått igenom ärendet med Yrkesinspektionens chefsjurist, där han gav oss delvis rätt, men då slingrade sig bolaget så att det nu inte längre var en skyddsfråga utan en ordningsfråga och i ordningsfrågor vill inte YI lägga sig i. Inget beslut ännu således. Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra, under året har ett antal skyddsombud deltagit i internatkurser gällande arbetsmiljön, samt i för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO). Liknande kurser kommer att hållas under våren. Under det gångna verksamhetsåret har 2 ordinarie skyddsmöten avhållits men uppslutningen till våra möten kunde varit bättre, vi har ju trots allt full betalning och skulle mötet infalla på någons fritid betalas tiden iform av övertidsersätning, förövrigt har aktiviteten varit god. Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vårt välbefinnande på arbetsplatsen. Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla. På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

12 INFORMATION OM SVENSKA HAMNARBETARFURBUNDET OCH DESS VERKSAMHETSOMRADE. Namnen på kartan visar var Svenska Hamnarbetarförbundet har sina avdelningar och medlemmar. Hamnarbetarförbundet organiserar 1750 medlemmar av som ut för arbete i de s venska hamnarna. Svenska Hamnarbetarförbundet har en decentraliserad organisation, där det är medlemmarna ute i avdelningarna som bestämmer. Förbundsstyrelsen har ingen vetorätt, när det gäller att anta eller förkasta avtalsförslagen Ho.fJw.und Lög::ieå. Wv.köili6v.& Lunde. tfijm.öj.and S'w1d6va.et Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för att få en bättre arbetsmiljö genom att så långt möjligt få St~khofm bort truckar som SixieJL:tiie..je. drivs med diesel - ef.ö/.w1d motorer, därför NoJr.Jrk.. att dieselavgaserna är op<ng cancerframkallande. Vi arbetar också för att i hamnarna få en dräg- 1 i gare arbetstid, så att även en stuveriarbetare kan idka ett socialt liv vid sidan av arbetet och inte ha så oregelbundna arbetstider, samt förbättrade löne- och anställningsvillkor. Allt detta kan DU vara med och påverka, om du är eller blir medlem i SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- SKYDDSOMBUDSMÖTE Du är hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: Fredagen den 14 december 1990, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga

Läs mer

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1992 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSE. Ordf. Sek. Kassör V. Ordf. V. Sek. Ledamot. Hans Kindgren Rolf Johansson Jan Annerback Henrik Johansson Ulf Börjesson

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets. - ' - avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets. - ' - avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1987 Svenska Hamnarbetarf örbundets - ' - avdelning 4 Göteborg . ',..; (') m " ' I rl q () 11 I 1 i n c-... I: - r r, n n '! r l.; -.

Läs mer

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. :

ÅRSBERATTELSE. ror ar. Svenska Hamnarbetartörbundets. Göteborg. avdelnin2: 4 '-' ('.. : ÅRSBERATTELSE ('.. : ror ar 1994 Svenska Hamnarbetartörbundets avdelnin2: 4 '-' Göteborg Styrelse. Ordförande Förtroendeman Sekreterare V.ordförande V. sekreterare Ledamöter. Suppleanter FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1978 Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg Styrelse: Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter STYRELSEBERÄTTELSE Gerhard Malmgren Per-Olof

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg ...

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg ... ÅRSBERÄTTELSE för år 1985 Svenska Hamnarbetarf örbundcts avdelning 4 Göteborg... STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: ordf örande förtroendeman/kassör sekreterare v.ordförande v.sekreterare Förhandlingsdeligation:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg I ÅRSBERÄTTELSE för år 1976 Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

ÅRSBERÄT"TELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄT"TELSE för år 1993 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 - G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1993. STYRELSE Ordförande HANS KINDGREN t/ ~örtroendeman

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1988 Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg Styrelse Ordförande V.ordförande Sekreterare V.sekreterare Ledamöter Kassör/förtroendeman Suppl.eanter Hans Kindgren Ake Brolin

Läs mer

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3.

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3. Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3 ärvarande : Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Agustinsson Constantinos Karamanolis Ulf Börjesson Rolf Johansson Mötets öppnande :

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav

Uppdragsbeskrivning. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Uppdragsbeskrivning Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre löner det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill)

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill) Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen Stockholm 0310 S Närvarande: Från avd.i: Tommy Andersson, Anders Forsström, Jan-Erik Sj>grm. l'm avd.4: Hans Kindgren, Kenny 1'.aclsson. Från avd.6:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Ordföranden anmälde att följande frågor förelåg till behandling. 1. Justering av de nya övertidsreglerna. (Bil 1.1)

Ordföranden anmälde att följande frågor förelåg till behandling. 1. Justering av de nya övertidsreglerna. (Bil 1.1) ~b Göteborgs Handläggare Ankn Datum K Ödman/kw 2534 1989-09-07 1 ( 4) Beteckning Förhandlingar Närvarande: Åke Helleman Bengt Carlsson Gertrud Hultin Ronny Karlsson Thomas Lumsden Åke Olausson -Werner

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Noreens Samfällighetsförening

Noreens Samfällighetsförening Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamnarbetarförbundet avd.4:s. Dagordningen föredrogs och godkändes.

Protokoll fört vid Svenska Hamnarbetarförbundet avd.4:s. Dagordningen föredrogs och godkändes. Protokoll fört vid Svenska Hamnarbetarförbundet avd.4:s ---- medlemsmöte 1996-01-1 8, Sannegårdens fackloka l. sid 1/7 Mötets öppnande : Ordförande H Ki ndgren öppnade mötet och hälsade de närvarande Vä

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG BESLUTADE VID REPRESENTANTSKAPSMÖTET 2011-11-17 GÄLLER FRÅN OCH MED 2012-01-01 Inledning Vision Göteborg är en lokal förening inom Vision. Vision Göteborg organiseras i två

Läs mer