ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄT' T ELSE 1991."

Transkript

1 ÅRSBERÄT' T ELSE för år Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg

2 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman Jan Annerback Sekreterare Rolf Johansson V. Ordförande Åke Brolin V. Sekreterare Ulf Börjesson Ledamot Göran Bryntesson Ledamot Thomas Carlsson Ledamot Constantinos Karamanolis Ledamot Ove Sandberg Suppleant Anders Lind Suppleant Mats Börjesson Suppleant Kjell Lundqvist FÖRHANDL INGSDELI GATION Hans Kindgren Jan Annerback Göran Bryntesson Ulf Börjesson Rolf Johansson SÖDRA DISTRIKTET Ulf Börjesson Ove Sandberg Lars-Åke Tylegård FANBÄRARE Rolf Johansson REPRESENTANT I ANPASSNINGSGRUPPEN Jan Annerback REPRESENTANT I GHAB:s STIFTELSE. Ove Sandberg Suppleant. Jan Annerback I H. I H. S.Väst S.Väst S.Syd TorT. S.Väst S.Syd I H S.Syd S.Syd S.Väst REVISORER Lars-Åke Tylegård Bo Johansson Göran Bengtsson Suppleanter. Kenneth Östberg Lennart Ohlson STUDIEORGANISATION. Denis Andersson Jan Annerback DÖRRVAKTER Bo Johansson Göran Karlsson Kjell Strandberg Anders Åvall SKYDDS STYRELSE Göran Bryntesson Åke Brolin Ulf Börjesson Lars-Åke Tylegård Mandat period. 2 år ar. år 1 år 2 år 1 år 2 år 1 år 2 år år år år

3 Möten under verksamhetsåret Avdelningen har under året hållit 8 avdelningsmöten. Styrelsen har under samma tid hållit 11 ordinarie och 3 extra styrelsemöten. Representation i förbundsstyrelsen. Ove Sandberg är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Medlemsutveckling. Avdelningen har 553 medlemmar, 439 ordinarie och 114 blixt. Under året har fyra styrelsemedlemmar varit på förbundskurser. Två har varit på MBL-kurs i Köping och två har varit på kassörskurs i Örnsköldsvik. Tre styrelsemedlemmar har varit på kurs om försäkringsfrågor. Under året har vi haft två frågor för AD. I frågan som gällde blixtgubbarna på DAGAB drev vi våra krav så långt det var möjligt. Vi förlikades med GHAB vid den förberedande förhandlingen i AD. I överenskommelsen lovade GHAB att de fyra blixtgubbar som det gällde skulle ha företräde vid eventuella nyanställningar samt att GHAB stod för alla rättegångskostnader. I den andra frågan som gällde en omplacering på Torterminalen, där företaget inte förhandlat innan man fattade beslut om omplacering. Vi kom överens med GHAB dagarna innan förhandlingen skulle inledas i AD. Bolaget betalade ett skadestånd på kronor för att man inte förhandlat. Vi konsulterade en jurist som ansåg att vi borde acceptera kronor då det var ett högt skadestånd för att bryta mot förhandlingsskyldigheten. Scanfright har under året upphört med sin verksamhet i skandiahamnen vilket medfört att våra medlemmar där blev uppsagda. Samtliga gubbar har flyttats till Skasdiafartyg.

4 Under hela det gångna året har övertaligheten och arbetstiderna varit de stora frågorna. Arbetstidsfrågan som började förhandlas om under 1990, fortsatte under årets första månader, med det ena arbetstids schemat efter det andra. GHAB:s VVD och hamnchef i skandiahamnen Werner Stoppenbach hade snöat in på tolvtimmarsarbetsdagar vilket han trodde var lösningen på skandiahamnens stora minus resultat. Herr Stoppenbach visade sig också på styva linan med att införa nya övertidsregler i skandiahamnen,vilket utlöste spontana aktioner bland ordinarie och blixtkåren.stoppenbach fick omarbeta sina regler och var villig till förändringar av övertidsreglerna. Vid halvårsskiftet kom den prognos som visade 30 miljoner i förlust för GHAB. VD ~öran Wennergren som lovat anställningstrygghet men inte befattningstrygghet,tappade masken totalt och tog tillbaka sitt löfte om anställningstrygghet.ghab hotade med övertalighet av 145 hamnarbetare och Göran Wennergren gömde sig bakom bolagstyre1seo~ Han sade att ägaren krävde åtgärder, den enklaste åtgärden för Göran Wennergren var att = ~ sparka hamnarbetare. I dagsläget framstår en VD som sparkar folk både som handlingkraftig och effektiv vilket givetvis inte är fallet. Utan mera ett utslag av dåligt ledarskap och brist på fantasi och okunskap när det gäller att leda och utveckla det företag han är satt att styra. Kunde GHAB bara bli av med 145 hamnarbetare skulle det sparas 60 milj. Avdelningens representanter träffade bolagets s.k krisgrupp bestående av Göran Wennergren och fyra politiker ur bolagstyrelsen.vi lade fram våra synpunkter på åtgärder, bla. sex timmarsarbetsdag istället för tolv. Politikerna kunde inte fatta att någon kunde komma med ett sådant förslag i en lågkonjuktur. Vi insåg genast att om företaget fick igenom sina plaoer på tolvtimmarsarbetsdagar, skulle man kunna skapa en övertalighet. Vilket Göran Wennergren sedemera har tillstått. Avdelningen erbjöd samtliga bolagstyrelse medlemmar att prya som hamnarbetare i en arbetsvecka med tolvtimmarsarbetsdagar,det är bara två Sonja Rembo och Lennart Ström som svarat på erbjudandet. Avdelningen har även påtalat den övertalighet som verkligen finns med tre direktörer och andra chefer i direktionen. Våra synpunkter har vi i skrivelse tillsänt bolagstyrelsen. Det är nog med en direktör. Vid de förhandlingar och informella möten som varit, har vi hävdat att det inte finns någon övertalighet. Vi har argumenterat och föreslagit åtgärder för att lösa hamnens problem. Får övertalighets frågan ett acceptabelt slut och alla håmnarbetare får behålla jobben har avdelningen lyckats, om bolaget fortsätter att hävda övertalighet hjälper inga argument, då måste vi vidtaga andra åtgärder för att behålla våra arbeten.

5 På grund av de nya vindar som nu blåser i samhället ökar trycket på den enskilde medlemmen. Vilket bla. visar sig i att egenavgiften för A-kassan kommer att höjas betydligt inom de närmate åren. Under det ~ gångna året har många av våra medlemmar. stämplat ut sina deltidsdagar. Det var många frågor kring A-kassan,för att reda ut frågeställningarna hade vi ett informationsmöte i facklokalen den 13 juni.lars- Erik Qvick och Björn Borg från A-kassans styrelse svarade på frågor. Det kammar att bli helt nya stadgar i A-kassan Södra Bistriktet höll möte i Sannegården den 27 april. 8å mötet var de flesta Hamnarna i södra Sverige representerade. Förbundets VU hade lagt sitt junimöte i GöteborgaVid mötet deltog _. också representanter från avdelningen. Vi granskade LO:s organisa ~ ~ tionsplan för framtiden där man föreslår sammanslagningar inom LO till ännu större kolosser. Inom LO finns också tankar och ideer om industrihamnar där t~e.x hamnarbetare går in under pappers avtal. Det är viktigare nu än någonsin att hamnarbetarna slår vakt om rätten till sina arbeten. Som lök på laxen har vår VVD Werner Stoppenbach börjat sälja ut ombordjobben till redarna för att göra Göteborgs hamn som han säger 11 konkurensstarkare gentemot andra hamnar. 11 Den framtid vi nu står inför kräver mer av den enskilde medlemmen. I vår fackförening kan du vara med och påverka utvecklingen på din arbetsplats. Ta vara på dina möjligheter,deltag aktivt i det fackliga arbetet genom att gå på möten och agera på arbetsplatsen. Det är ditt jobb och din framtid det handlar om. I i På Styrelsens vägnar Hans Kindgren Ordförande

6 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD 4 EKONOMISK STÄLLNING Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Löne- och administrationsbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter Kostnader Löner Sociala avgifter Reseersättning Lokalkostnader Kontorskostnader Bilkostnader Avdelningens skatter Övriga kostnader överskott Balansräkning Tillgångar Kassa Postgiro Fordringar Inventarier minnespost Skulder och Egna tillgångar Skulder Tillgångar utöver skulder

7 SPECIFIKATION VISSA KONTO Konto Övriga intäkter Skadestånd CSN studiebidrag Övrigt Konto Övriga kostnader Medlemsavgift Södra Distr Mariaplans Blomsterhandel Hyra möteslokaler Inköp kassaskåp Medlemsavg ABF Övriga kostn enl verifikationer Konto Fordringar Admin bidrag Förbundet Pensionärs föreningen Lån t medlemmar -89 Ränta Giro kap konto Konto Skulder Fackavgifter januari Förbundet PG december SPP + Förenade Liv Arbetsgiv avg + A-skatt B~skatt OK El Kvarstående 8-skatt

8 Undertecknade,utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden 1 Januari- 31 December 1991, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvi sade, få vi föreslå full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göran Bengtsson Bo Johansson Lars-Åke Tylegård Revisorer STUDIEVERKSAMHETEN. Avdelningen har under det gångna året bedrivit en fortsatt studieverksamhet.vi har haft ett flertal engelska kurser på olika nivåer. Intresset för DATA kurserna har hållit i sig. vi tackar alla som deltagit för det gångna året och hälsar såväl nya som gamla kursdeltagare välkomna till nästa verksamhetsår. Dennis Andersson Studieorganisatörerna Jan Annerback

9 SKYDDSVERKSAMHETEN Skyddsarbetet har även under 1991 drivits med full intensivitet, våra skyddsombud har arbetat med skyddsfrågor på ett föredömligt sätt, vilket har givit ett bra resultat, trots a~t vi blivit störda av bolagets tal om övertalighet. Göteborgs hamn har under året arbetat fram en instruktion om arbetsmiljöansvar som innebär att ansvaret för arbetsmiljöfrågor inte längre redovisas befattningsbeskrivning utan en särskild funktionsbeskrivning. Varje hamnavsnitt har med åren utvecklats till helt olika sätt att hantera gods, från traditionelt sätt till Ro-Ro - ~r~nsl~hantering. Detta har medfört en specialisering av skyddsarbetet och kan vara svårt för en enda person att sätta sig in i. Med anledning av detta har vi valt att utse en styrelse som i så stor utsträckning som möjligt kan reprensentera de olika hamndelarnas förutsättningar och kompetens. Styrelsen har under 1991 haft följande utseende: Huvudsk.omb. ordf. samt rep i skyddkom. Göran Bryntes son (Tar-term ) V.huvudsk.omb. samt sekr. L-Åke Tylegård ( Innerham.) V.huvudsk.omb. samt supp. i skyddkom. Åke Brolin (Skandia V.huvudsk.omb. ledamot Ulf Börjesson (Skandia ) Styrelsen kom att arbeta enligt följande: Huvudskyddsombudet är sammankallande, och kommer att kallas till samtliga möten, kommiteer och likhande uppdrag. Styrelsen eller huvudskyddsombudet skall delegera uppdrag till den eller de som är mest lämpade för uppdraget tillsammans med huvudskyddsdombudet. Styrelsemöten skall hållas en gång i månaden eller vid behov. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 styrelsemöten. Avdelningen hade vid årets slut 57 stycken registrerade varav 3 stycken är anställda av GHAB, som blixt. skyddsombud,

10 2. Den av skyddskommiten beslutade Arbetsmiljökonferensen för 1991 kunde av ekonomiska skäl inte genomföras, men nytt beslut har nu tagits vilket betyder att arbetsmiljökonferenser kommer under verksamhets året 1992 att hållas då dessa tydligen har gett GHAB och skyddsorganisationen materiel att arbeta vidare på. Deltagare kommer som tidigare att vara, skyddskommittens ordinarie ledamöter och suppleanter, sek.chefer, arbetsled, samt skyddsombud. Förslag till programpunkter, har ej ännu faställts, men klart är att det kommer att vara en utveckling av 1990 års program. Som plats för konferenserna, Lökeberga, Särö, eller liknande. Efter beslut från ett av våra skyddsmöten, kommer samtliga skyddsombud att genomgå en kurs i hur man räddar liv på svårt skadade, s.k. ABC-kurs (Andning/ Blödning/Chock). Utbildningen kommer att ta ca: 3 timmar. Denna fråoa har framgångsrikt drivits av oss i Skyddskommiten, även arbetsledare skall genomgå denna kurs. Skyddsingenjören har fått i uppdrag att utarbeta förslag till tidplan och kostnadsram i samråd med utbildningsansvariga och företagshälsovården. Avdelningen deltager i en arbetsgrupp i bolaget som har tillsats för att komma till rätta med avgasproblemen, i första hand på RO-RO-båtarna. Beslut har tagits i skyddskommiten att reningsutrustning i form av partickelfilter i kombination med katalysatorer ska utrustas på samtliga nya samt i rimlig mån även befintliga dieseldrivna maskiner. Vidare arbetade gruppen med att försöka införa ett sk. miljöbränsle för våra arbetsmaskiner, frågan var uppe i skyddskommiten för ett beslut, och vid skyddskommitens möte den 6:e mars så beslutade kommitten att anta avgasgruppens rekommendation om införande av miljövänligt dieselbränsle för samtliga arbetsmaskiner exkl. grensletruckar. Vi har under detta verkamhetsår blivit drabbade av en svår olycka med person- skada som följd, en lastbilschaufför blev påkörd av en gränsle och båda fötterna blev svårt skadade. Enligt gällande trafikregler i Skandiahamnen får inte lastning eller lossning av enheter ske förrän chauffören står vid vänster sida av bilen så att föraren ser honom och får tecken att enheten är klar för lossning eller lastning. Yrkesinpektionen och polisen har medverkat utredningen av olyckan.

11 3. Andra frågor som vi drivit hårt i skyddskommiten under året är att få fram stötskyddsmössan, ett huvudskydd som vi skall ha som kompliment eller stället för hjälm vid surrningsarbete samt bilarbete. Vi har vänt oss till Yrkesinspektionen angånde tillämpning av gällande regler för huvudskydd. Yrkesinspektionen har i en skrivelse till oss ärendet, hänvisat till Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter AFS 1986:18 (hamnarbete) och AFS 1987:10 (skyddshjälmar och andra huvudskydd). Enligt YI kan stötskyddsmössan vara ett alternativ i bilbåtar med enbart Ro/Ro- hanterning, men att användningen måste begränsas till ett väl specificerat område. Arbetsgivaren har ansvar för den beränsning som görs och att den efterlevs. Efter beslut i senaste skyddkommitemötet har vi nu gått igenom ärendet med Yrkesinspektionens chefsjurist, där han gav oss delvis rätt, men då slingrade sig bolaget så att det nu inte längre var en skyddsfråga utan en ordningsfråga och i ordningsfrågor vill inte YI lägga sig i. Inget beslut ännu således. Utbildningen av våra skyddsombud fungerar bra, under året har ett antal skyddsombud deltagit i internatkurser gällande arbetsmiljön, samt i för stuveriet anpassade kurser gällande hantering av farligt gods (IMO). Liknande kurser kommer att hållas under våren. Under det gångna verksamhetsåret har 2 ordinarie skyddsmöten avhållits men uppslutningen till våra möten kunde varit bättre, vi har ju trots allt full betalning och skulle mötet infalla på någons fritid betalas tiden iform av övertidsersätning, förövrigt har aktiviteten varit god. Med en ökad aktivitet och ökade kunskaper, ökar vi vår säkerhet och vårt välbefinnande på arbetsplatsen. Hamnarbetarens insatser inom arbetsmiljöns områden är till gagn för alla. På uppdrag av skyddsstyrelsen Göran Bryntesson

12 INFORMATION OM SVENSKA HAMNARBETARFURBUNDET OCH DESS VERKSAMHETSOMRADE. Namnen på kartan visar var Svenska Hamnarbetarförbundet har sina avdelningar och medlemmar. Hamnarbetarförbundet organiserar 1750 medlemmar av som ut för arbete i de s venska hamnarna. Svenska Hamnarbetarförbundet har en decentraliserad organisation, där det är medlemmarna ute i avdelningarna som bestämmer. Förbundsstyrelsen har ingen vetorätt, när det gäller att anta eller förkasta avtalsförslagen Ho.fJw.und Lög::ieå. Wv.köili6v.& Lunde. tfijm.öj.and S'w1d6va.et Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för att få en bättre arbetsmiljö genom att så långt möjligt få St~khofm bort truckar som SixieJL:tiie..je. drivs med diesel - ef.ö/.w1d motorer, därför NoJr.Jrk.. att dieselavgaserna är op<ng cancerframkallande. Vi arbetar också för att i hamnarna få en dräg- 1 i gare arbetstid, så att även en stuveriarbetare kan idka ett socialt liv vid sidan av arbetet och inte ha så oregelbundna arbetstider, samt förbättrade löne- och anställningsvillkor. Allt detta kan DU vara med och påverka, om du är eller blir medlem i SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer