Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Centralskolan Rottingen, , kl ,00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Centralskolan Rottingen, , kl ,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), Åsa Ottosson (M) Madeleine Rosenqvist (KD) Bill Björklund, (FP) Lene Hollner (S) Michael Carlsson (S) Nina Borg (S) Josefin Erlandsson (V) Mona Håkansson (C), tjänstgörande ersättare Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare Britt-Marie Necke (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Emma Ebintra, projektledare, 113 Anette Asp, ekonom, 114 Jenny Elofsson, Lärarförbundet Göran Pettersson, skolchef Annika Svendsby, sekreterare Utses att justera Lene Hollner Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret, , kl 14,00 Under- Paragrafer skrifter Sekreterare... Annika Svendsby Ordförande... Jacqueline Doohan Justerande... Lene Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för Förvaltningskontoret protokollet Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 112 Föregående mötes protokoll 113 Utredning om skolans stöd av elever som inte klarade behörighet 114 Budgetuppföljning 115 Läsårstider 2014/ Fadder för fritidsgårdarna 117 Taxor Skolchefen informerar 119 Fadderrapporter 120 Delegerade ärenden 121 Meddelandepärmen

3 Barn- och utbildningsnämnden Bun 112 Föregående mötes protokoll Rättelse i 107: Det står felaktigt i protokollet att Josefin Erlandsson är fadder i förskolan. Det riktiga är att hon är fadder för Musik & Kulturskolan. Protokollet från läggs till handlingarna efter rättningen i 107.

4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 113 Bun au 100 Utredning om skolans stöd av elever som inte klarade behörighet När rektor Anna Skedebäcks redovisade sitt utredningsarbete kring de elever som saknade betyg vid HT -12, , gavs uppdrag åt Emma Ebintra att enskilt djupintervjua berörda elever och föräldrar. Emma är projektledare för Plug in. Emmas arbete är klart och Arbetsutskottet har fått del av arbetsmaterialet. Arbetsutskottets beslut Emma Ebintra inbjuds att redovisa sitt genomförda uppdrag vid nästa sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden 13 november. Dessutom ska en sammanfattning av arbetet tas fram inför arbetstutskottets sammanträde 27 november Emma Ebintra redovisar de berörda elevernas och föräldrarnas syn på skolans stöd bl a som framkommit i de intervjuer hon genomfört med dem. Arbetsmaterialet har tagits upp på ledningskonferensen. Emma kommer att träffa personalen för att gå igenom materialet med resp skola. Ledamöterna undrar hur personalen arbetar för att motivera eleverna i skolan och kräver att det ska kunna redovisas. Arbetsutskottet arbetar vidare med att ta fram en planering för hur framtida arbete ska ske utifrån utredningen tillsammans med rektor Anita Törnkvist. Informationen i övrigt läggs till handlingarna.

5 Barn- och utbildningsnämnden Bun 114 Budgetuppföljning Riktvärdet i den ekonomiska budgetrapporten per är 83,33% och utfallet ligger på 79,60%. Utfallet förra året samma tid låg på 78,20%. I uppföljningen saknas bl a budgetkompensation för de lärare som har tillägg, intäkter för asyl och flyktingar kvartal två och tre samt viss interkommunal ersättning. Parkskolan ligger fortfarande högt i sin förbrukning men underskottet minskar. Timmernabben ser ut att få det svårt att klara budgeten för fritidsverksamheten. Budgetuppföljningen läggs med godkännande till handlingarna.

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 115 Bun au 97 Läsårstider 2014/2015 Läsårstiderna är lagda i enlighet med Regionförbundets rekommendationer som beslutades men reviderats Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Läsårstider för 2014/2015 fastställs i enlighet med bilaga till denna paragraf Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

7 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 116 Bun au 99 Fadder för fritidsgårdarna Arbetsutskottet fick i uppdrag, Bun 100, att ta fram förslag till fadder för fritidsgårdarna. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Fadderuppdraget för Musik & Kulturskolan utökas att gälla även för fritidsgårdarna. Tidigare utsedda faddrar för Musik & Kulturskolan, Josefin Erlandsson (V) och Mattias Fernström (C), utses som faddrar även för fritidsgårdarna under återstående del av perioden år Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 117 Bun au 102 Taxor 2014 Varje år ska kommunens taxor ses över och vid förändringar går de till Kommunfullmäktige för beslut. I annat fall när de föreslås vara oförändrade beslutar Kommunstyrelsen om det. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslås besluta om oförändrade taxor och avgifter för barnomsorgen samt Musik & Kulturskolan år Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

9 Barn- och utbildningsnämnden Bun 118 Skolchefen informerar * Rektorernas och förskolechefernas utvärdering av Kultisverksamheten i Mönsterås kommun är sammanfattad av utvecklingsledaren enligt följande: Kultis har organiserats på olika sätt genom åren, dels för att på bästa sätt utnyttja resursen. Genom en mer strukturerad organisation av barnkulturpengarna och bidraget för Skapande skola så arrangerar vi fler kulturaktiviteter vilket gör att behovet av kultislärarna har minskat. På senare år anser rektorerna och förskolecheferna att vi har haft svårt att nyttja två heltidstjänster och verkligen få ut det mesta av dem. Detta gör att vi i den senaste genomgången med rektorer och förskolechefer konstaterade att vi genom planering lyckades att använda en tjänst fullt ut. * Från höstterminen 2014 kommer vi att få möjligheten till bidrag för ytterligare 12 förstelärare i kommunen. Det blir då totalt 17 st med de vi redan har. Troligen kommer vi att ta hjälp av ett företag att bedöma de lärarna vi väljer ut som också även kan ses som handledning. Statsbidrag utgår även för detta. Nämndens ambition är att även kunna ge motsvarande möjlighet åt förskolelärarna och det bör aktualiseras i PU. * Ledningsgruppen har påbörjat översyn av behoven av administrativt stöd och hur de utökade resurserna ska fördelas. Samordning kommer att ske med den utannonserade tjänsten på gymnasiet. * Rektorn i Fliseryd är delvis sjukskriven och det kan bli under en längre tid. Hon kommer att avlastas ansvar för förskolan och vi söker en vikarierande förskolechef. En tillfällig lösning är gjord. * När det gäller rapporteringen av dagligen återkommande kränkningar av samma elever vill rektorerna ge förslag på hur dessa ska hanteras. Det är en orimlig uppgift att redovisa varje tillfälle och istället vill de ge en beskrivning på vad skolan gör. * Kommunstyrelsen har godkänt att arbetet med gymnasieutredningen ska fortsätta. Presidierna i Högsby/Mönsterås/Oskarshamn träffas 25/11-13 för att bla tillsätta programråd samt en arbetsgrupp, bestående av rektorer och lärare. Arbetsgruppen får i uppgift att bl a ta fram förslag till fördelning av program mellan kommunerna. * Den tidigare rektorn Peo Fahlström har fått en tjänst på Regionförbundet som skolutvecklare från 1/1-14. Därmed slutar han sitt nuvarande läraruppdrag i kommunen. * Josefin Erlandsson (V) undrar om lärarna har fått utbildning i användandet av ipads. Skolchefen svarar att vi haft en gemensam utbildare för förskolans personal. När det gäller skolorna har utvecklingsledaren varit runt och visat och kan säkert komma igen när behov finns.

10 Barn- och utbildningsnämnden forts Bun 118 Skolchefen får i uppdrag, att till nästa sammanträde med arbetsutskottet 27/11-13, ta fram förslag till skrivelse om att förskollärarna ska få samma karriärsmöjlighet till att bli förstelärare i förskolan. Rektor Anna Skedebäck inbjuds att redovisa rektorernas förslag till hanteringen av rapporteringen av kränkningar, vid nämndens nästa sammanträde 11/ Informationen i övrigt läggs till handlingarna.

11 Barn- och utbildningsnämnden Bun 119 Fadderrapporter Anna-Lena Josefsson (C) har deltagit vid samrådsmöte på Tillingeskolan. Hon berättar all information hon fått om aktiviteter som planeras och vad man arbetar med i både skolan och förskolan. Skolan erbjuder eleverna frukost och det har gett bra resultat, utvärdering sker i januari. I matsalen serveras närproducerad mat. Föräldrarna är mycket nöjda med alla verksamheter. Mona Håkansson (C) har både varit på samrådsmöte och även deltagit vid lektioner på Mölstadskolan. Hon berättar bl a om undervisningen för invandrarbarnen och upplever att de lär sig snabbt och att de känns trygga i skolan. Fadderrapporterna läggs till handlingarna.

12 Barn- och utbildningsnämnden Bun 120 Delegerade ärenden Information om anmälda kränkningar från: Krungårdsskolan, vecka Mölstadskolan, Fliseryds skola, Parkskolan Ledamöterna intygar att de tagit del av informationen om anmälda kränkningar.

13 Barn- och utbildningsnämnden Bun 121 Meddelandepärmen Meddelandepärmens innehåll november 2013 är: 1. Information om SKL:s matematiksatsning PISA Sjukstatistik januari september 3. Motion; Musikutveckling hos mindre barn 4. Skolverket: - Statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet läsåret 2013/14 Ledamöterna intygar att de tagit del av innehållet i meddelandepärmen.

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2015-02-11, kl 13.00 15,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer