Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Michael Carlsson (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Thomas Hall, utvecklingsledare, 86 Anette Asp, ekonom, Göran Pettersson, skolchef Annika Svendsby, sekreterare Utses att justera Lene Hollner Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret, , kl 16,00 Under- Paragrafer skrifter Sekreterare... Annika Svendsby Ordförande... Jacqueline Doohan Justerande... Lene Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehållsförteckning 85 Föregående mötes protokoll 86 Information om IT-situationen 87 Delårsbokslut 88 Budget Rabatterad interkommunal ersättning 90 Åtagande med anledning av matematikprojektet PISA Yttrande över förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Oknebäck 4:2 Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun 92 Skolchefen informerar 93 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Korpemåla 1:126 (norra delen av Korpemåla) Mönsterås kommun 94 Ansökan om att fullgöra studier på annat sätt

3 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 85 Föregående mötes protokoll Arbetsutskottets beslut Protokollen från , och läggs till handlingarna.

4 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 86 Information om IT Utvecklingsledaren informerar om den aktuella IT-situationen. Alla nätbyggen skulle varit klara nu. De fasta näten är i funktion men de trådlösa fungerar fortfarande inte. Det har varit stora problem med anslutningar och svajighet i systemet sedan terminsstarten. På vissa skolor låg det helt nere i ett par veckor. Efter felsökningar konstaterades brister i installationerna i Ålem, Fliseryd och Timmernabben. Detta har vållat och vållar fortfarande stora problem för både elever och personal som inte kan utföra sina arbeten fullständigt i skolan utan som måste slutföra uppgifterna hemma. Det får också till följd att vi brister i dokumentationen kring eleverna, som vi är skyldiga till enligt lag, när IT inte fungerar tillfredsställande. Thin linc används till viss del fortfarande men för tillfället fungerar det inte ihop med Heroma. Uppfattningen är att det inte finns någon fungerande infrastruktur i kommunen och att driften är bristfällig. Tidplaner flyttas hela tiden fram. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att skyndsamt ta till sig den rapport som Atea tagit fram, köpa in externa tjänster för att komma i ordning med infrastrukturen och tillse så att alla fasta och trådlösa nät fungerar problemfritt. IT-organisationen måste ses över och att driften säkerställs med rätt kompetens och utbildning. Barn- och utbildningsnämnden delges informationen.

5 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 87 Delårsbokslut Ekonomen redovisar redan inlämnat delårsbokslut. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Delårsbokslutet läggs med godkännande till handlingarna enligt bilaga.

6 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 88 Budget 2014 Ekonomen har tagit fram ett budgetförslag som utgår från aktuell elevstatistik, justerade personalkostnader och läromedelspengar efter de lägre elevtalen. Intäkter har justerats upp där förutsättningen att få behålla aktuella statsbidrag finns. Kvar att fördela är ca 800 tkr som i huvudsak kommer sig av elevminskningen på gymnasiet. Skulle det ske en elevökning där nästa år får ombugetering ske mot budgeten för IKE Gymansieskola som då minskar. Ledningsgruppen föreslår att 750 tkr fritt får disponeras efter översyn för behovet av administrativt stöd åt ledningen på skolorna i form av administrativa assistenter eller bitr rektorer. Fördelningen är ojämn idag sett till antal elever och personal i verksamheterna. Att anställa en föreståndare för fritidsgårdarna har diskuterats och skulle innebära en kostnad på ca 500 tkr för en heltidstjänst. Det kan bli möjligt att nämnden får behålla viss del av den drogförebyggande budgeten och i så fall återstår det ca 330 tkr att finansiera. Preliminärt kan intäkterna för kompensation av maxtaxan ge ca 250 tkr p g a befolkningsökning och statsbidraget för den utökade undervisningstiden i matematik ca 330 tkr om det beslutas att nämnden får tillgodoräkna sig det. Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fastslå Budget 2014.

7 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 89 Rabatterad interkommunal ersättning Högsby kommun har tidigare beviljats rabatterad interkommunal ersättning för eleverna som bor i Hornsö och valt att ha sin skolgång i grundskolan vid Krungårdsskolan. Förutsättningen till rabatten har bl a varit att inga extra stödinsatser som inte bekostas av Högsby kommun behöver göras. Dessutom står de för skolskjutskostnaden för dessa elever. Nu aktualiseras återigen ansökan om rabatt. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Under förutsättning att inga nya klassindelningar eller stödinsatser som inte bekostas av Högsby kommun behöver göras beviljas 10% rabatt för eleverna som bor i Hornsö och valt att ha sin skolgång i grundskolan vid Krungårdsskolan under läsåret 2013/2014.

8 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 90 Åtagande med anledning av matematikprojektet PISA 2015 I SKL s matematiksatsning PISA 2015 som Mönsterås är antagen till deltar också kommunerna Vadstena, Motala, Tranås, Sävsjö, Nässjö och Askersund i samma grupp. Våra ordinarie deltagare, beslut i BUN , är Göran Pettersson, Thomas Hall, Anna Skedebäck, Jacqueline Doohan och Lene Hollner. De deltog vid en nätverkskonferens i Vadstena september där operativa mål för matematiksatsningen togs fram. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att besluta om sina lokala mål utifrån de framtagna operativa målen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Mönsterås kommuns operativa mål i matematiksatsningen (SKL) är: - Mönsterås kommun deltar i matematiklyftet under ett år för de lärare som undervisar i matematik samt för all personal i förskolan och förskoleklass. - Detta arbete fortsätter i ämnesgrupper efter utbildningen där lärare i förskoleklass till och med gymnasiet deltar i ämnesgrupper i matematik. - Information ska ges på alla nivåer (rektor, förvaltning, politiker och lärare) kring matematiksatsningen som pågår. - Antalet betyg F i de nationella proven i matematik årskurs 3, 6, 9 och kurs 1 på gymnasiet ska halveras under varje år fram till Elever som läser svenska som andraspråk ska förbättra sina matematikresultat med 5 % enheter per år fram till Antalet elever som har betyget A-C i matematik i årskurs 6 och 9 ska fördubblas varje år fram till 2015.

9 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 91 Yttrande över förslag om detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Oknebäck 4:2 Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun Byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd för detaljplanen vilken upprättas enligt PBL (2010:900). Planen handläggs med normalt planförfarande. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 9 oktober Planens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder för Mönsterås tätort i Oknebäck. Denna andra etapp ger möjlighet till 40 nya bostadstomter öster om den första etappen av utbyggnad i Oknebäck samt en GC-väg längs Östra Oknebäcksvägen. Arbetsutskottets beslut Följande yttrande överlämnas till Byggnadsnämnden över förslaget om detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Oknebäck 4:2 Mönsterås samhälle, Mönsterås kommun: I den södra tätorten finns tillgång till förskolorna Lammet, Älgen, Eken och den enskilda förskolan Busfröet som ligger i Älgerum. Förskolan Älgen som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid flyttar under sommaren 2014 till nybyggda lokaler i anslutning till Mölstadskolan i norra tätorten. Under det senaste halvåret har många barnfamiljer anlänt till kommunen. De flesta har bosatt sig i Mönsterås tätort. Av de nyfödda bor redan en stor andel i tätorten. På några år har den andelen ökat. Sammantaget leder det till att belastningen inom förskolor och skolor i Mönsterås tätort är stort. En nybyggnation av ett 40-tal bostäder även om det sker i etapper under ett antal år kan leda till ytterligare tryck på förskolor och skolor. Extra ordinära lösningar av nya förskoleavdelningar och behov av ytterligare skollokaler de kommande åren kan därför inte uteslutas. I övrigt finns inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan.

10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 92 Skolchefen informerar * Arbetsmiljöverket kommer att göra inspektioner på några skolor i kommunen men vi vet ännu inte vilka. Det troliga är att vi kommer att få en del anmärkningar. Inspektionerna görs i hela landet. * Sarah Johansson (C) tar upp frågan om när det kan bli utbildning i regelverk, rättigheter mm när det gäller flyktingar. Skolchefen svarar att det inte finns något fastställt datum än men att det blir snart. * Sarah Johansson (C) undrar när utbildning sker i användandet av Ipads. Skolchefen svarar att den tänkta appen Agenda, som hanterar kallelser och övrigt material för möten, installeras tidigast i slutet av oktober. Därefter kan utbildning ske. * Lene Hollner (S) har dokumenterat Vita skolans, Fliseryd, behov av underhåll och vill skicka med dem till Skyddskommittén. Hon önskar få återkoppling kring tidsplanen av underhåll. Arbetsutskottets beslut Informationen läggs till handlingarna.

11 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 93 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Korpemåla 1:126 (norra delen av Korpemåla), Mönsterås kommun Kommunens plan- och byggavdelning inbjuder till samråd i rubricerat ärende. Synpunkter ska lämnas in senast 21 oktober Planen tas fram med normalt planförfarande. Syftet med detaljplanen är att komplettera bebyggelsen i Korpemåla med ytterligare sju nya tomter för småhus samt ge utrymme för ett område för lek/ och fritid. Det nu aktuella planområdet ligger i norra delen av Korpemåla och gränsar i norr till fastigheten Flinsmåla 1:3. I väster gränsar länsväg 602. Rent allmänt så är det positivt med tillkommande av nya bostäder då det stärker barn- och elevunderlaget inom befintliga förskolor och skolor. Kollektivtrafik och ren skolskjutstrafik finns etablerad med skolor i Ålem/Blomstermåla/Mönsterås men också mot skolor i Kalmar. Arbetsutskottets beslut Inget finns att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för del av Korpemåla 1:126 (norra delen av Korpemåla), Mönsterås kommun.

12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 94 Ansökan om att fullgöra studier på annat sätt Vårdnadshavaren till två av våra elever, en på Alsteråskolan i åk 3 och den andra på Skytteanska skolan i åk 2, har lämnat en ansökan om att fullgöra studier på annat sätt under tiden Mamman ska tjänstgöra i Peru och Ecuador och ämnar då ta med sina söner. Vistelsen i Ecuador kommer att kombineras med privat semester för att umgås med barnens släkt. Planeringen för att tillgodose barnens skolplikt görs genom hemundervisning i spanska med en kontrakterad lokal lärare. Dessutom ska barnens mormor, som är pensionerad lågstadielärare, medfölja på resan och är den som ansvarar för undervisningen i samtliga ämnen. Möjlighet finns till uppföljning på distans eller att redovisning görs efter hemkomsten. Vårdnadshavaren anser att det finns synnerliga skäl att bevilja denna möjlighet och ser det som en del i pojkarnas utveckling med möjlighet att i framtiden ta tillvara utbildning- och arbetsmöjligheter i båda sina hemländer. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Utifrån den framförda planeringen att tillgodose barnens skolplikt och organisation kring deras utbildning beviljas ledighet under förälderns arbete och familjens semester under tiden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2015-02-11, kl 13.00 15,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer