Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset Björken, , kl ,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20, Curt-Rune Roos (M) Madeleine Rosenqvist (KD) Bill Björklund (FP) Lene Hollner (S) Nina Borg (S) Britt-Marie Necke (S) Fredrik Berg (S) Mikael Karlsson (SD) Christine Dahlgren (C), tjänstgörande ersättare Jessica Hult (C), tjänstgörande ersättare Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Christine Dahlgren (C), ej tjänstgörande ersättare Torbjörn Uddén (FP), ej tjänstgörande ersättare, t o m kl 14,30 Lisa Södervall (V), ej tjänstgörande ersättare Anette Asp Olsson, ekonom, Tommy Englund, utredningssekreterare, Thomas Hall, utvecklingsledare, Jenny Elofsson, Lärarförbundet Göran Pettersson, skolchef Annika Svendsby, sekreterare Utses att justera Curt-Rune Roos Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret, , kl 17,15 Under- Paragrafer skrifter Sekreterare... Annika Svendsby Ordförande... Jacqueline Doohan Justerande... Curt-Rune Roos ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för Förvaltningskontoret protokollet Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut Teknikkoll 19 Förlängning av avtalet skolläkartjänster 20 Information och riktlinjer för uppdraget som fadder i barnomsorg/skola 21 Val av faddrar 22 Information om kvalitetssystemet 23 Information om IT-strategin 24 Skolchefen informerar 25 Delegerade ärenden 26 Meddelandepärmen

3 Barn- och utbildningsnämnden Bun 16 Föregående mötes protokoll Protokollet från läggs till handlingarna.

4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 17 Bun au 2 Bokslut 2014 Bokslutets siffermaterial kan inte redovisas ännu men ekonomens resultatprognos är att tidigare aviserat underskott stämmer ganska väl, 3,5 mkr. Förslag till bokslutstext delas ut och ev synpunkter lämnas senast vid nästa nämndsmöte när beslut fattas. Arbetsutskottets beslut Informationen läggs till handlingarna Ekonomen kan fortfarande inte lämna några siffror till bokslutet då de inte kommit ännu från ekonomiavdelningen. Dock är fredag sista dag för inlämnandet enligt tidsplanen. Ekonomens förklaringar till Bokslut 2014 godkänns och bokslutstexten antas efter mindre justeringar.

5 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 18 Bun au 3 Teknikkoll Teknikkoll syftar till att ge elever i åk 8 en introduktion till teknikutbildningarna och är initierat av Teknikcollege Östra Småland, i samverkan med gymnasieskolorna i regionen. På Mönsteråsgymnasiet finns Industriprogrammet, El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet. Kalkylen för Teknikkoll 2015 med 24 elever är: Deltagarersättning, resekostnader Lönekostnader Material och övriga utbildningskostnader Information Totalt kr kr kr kr kr Ekonomens förslag till finansieringen är att bidrag för sommarskola söks med kr. Resterande kr kan omfördelas från interkommunala ersättningar till Mönsteråsgymnasiets marknadsföringsbudget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Ovanstående förslag till finansiering av Teknikkoll 2015 godkänns Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 19 Bun au 6 Förlängning av avtalet skolläkartjänster Barn- och utbildningsnämnden har sedan ett avtal med företaget Sandviksklint AB om skolläkartjänster. Tjänstgörande skolläkare är Swante Friberg. Avtalet gäller för perioden den 1 augusti den 31 juli Tecknat avtal kan därefter förlängas med ytterligare 1 eller 2 år. Om förlängning sker skall parterna vara överens 6 månader före avtalets utgång. Upphandlingen skedde i samverkan med Nybro och Emmaboda kommuner. Respektive kommun har tecknat ett eget avtal med företaget. Under kontakter mellan parterna har skolläkaren dock framfört önskemål om ändrade arbetstider från hösten Önskemålen handlar om att kunna jobba mer sammanhängande. För Mönsterås del handlar det om en årlig justering av tjänstgöringstiden från 216 ner till 176 timmar. Nybro och Emmaboda har i dagsläget inte hunnit svara på hur de ställer sig till skolläkarens önskemål. Kommunens skolsköterskor säger att de gärna vill jobba vidare med nuvarande skolläkare och kan tänka sig den lägre nivån på arbetstiden. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Under förutsättning att även de samverkande kommunerna Nybro och Emmaboda accepterar den nya tjänstgöringsnivån i avtalen enligt bolagets önskemål förlängs kommunens avtal om skolläkartjänster, med företaget Sandviksklint AB orgnr , att gälla för perioden Emmaboda och Nybro kommun har meddelat att de accepterar de nya önskemålen om skolläkarens arbetstid. Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

7 Barn- och utbildningsnämnden Bun 20 Information och riktlinjer för uppdraget som fadder i barnomsorg/skola Utredningssekreteraren förklarar faddrarnas uppdrag och att de ingår i verksamheternas samrådsgrupper. Dokumentet med frågeställningar kan ses som ett underlag i arbetet och utgår från Kommunfullmäktiges fastställda mål och Barn- och utbildningsnämndens riktade verksamhetsmål. Avrapportering efter genomförda fadderuppdrag görs vid nämndens sammanträden. Lathunden med frågeställningarna revideras inom kort för att anpassas till fastställda mål år Informationen läggs till handlingarna.

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun 21 Bun au 9 Val av faddrar Enligt tidigare taget beslut görs val av faddrar för en tvåårsperiod, därefter görs omval. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Avrapportering från fadderbesök sker kontinuerligt vid BUN s sammanträden. Samtliga faddrar erhåller ett heldagsarvode per kalenderår samt reseersättning under förutsättning att rapportering gjorts. Utbetalning görs i december. Faddrar för åren 2015 och 2016 utses enligt följande: Område Fliseryd Mölstadskolan och förskolan Galaxen Ljungnässkolan Förskolorna Lammet, Eken och Blåklockan Blomstermåla Timmernabben Ålem Parkskolan Mönsteråsgymnasiet Fadder Anna-Lena Josefsson (C), Angelica Jegerfalk (SD) Fredrik Berg (S), Mattias Fernström (C) Jusuf Causevic (C), Christine Dahlgren (C), Ida Söderman (S) Daniel Backenius (C), Eva-Karin Holgersson (MP) Sarah Johansson (C), Anna-Lena Lindstedt (KD), Martin Samuelsson (S) Britt-Marie Necke (S), Mikael Karlsson (SD) Michael Carlsson (S), Jessica Hult (C) Madeleine Rosenqvist (KD), Bill Björklund (FP), Lisa Södervall (V) Lene Hollner (S), Curt-Rune Roos (M), Torbjörn Uddén (FP) Musik- & Kulturskolan Nina Borg (S), Max Torstensson (M) och fritidsgårdarna Bifall ges till arbetsutskottets förslag.

9 Barn- och utbildningsnämnden Bun 22 Information om kvalitetssystemet Utvecklingsledaren berättar hur arbetet i kvalitetssystemet hanteras. Där finns ca 20 tidsbestämda uppgifter som först bearbetas i personalgrupperna. Det kan vara både analyser och åtgärder som tas fram för redovisning och vissa informeras om vid nämnden. Exempel är årsrapporter och bokslut som det arbetas med just nu. Ett annat är brukarundersökningen där resultaten kommer att redovisas under våren. Informationen läggs till handlingarna.

10 Barn- och utbildningsnämnden Bun 23 Information om IT-strategin Utvecklingsledaren, Thomas Hall, visar den framtagna IT-visionen som nämnden beslutade år 2012 samt vilken målsättning vi har. För att klara målen krävs vissa förutsättningar. Tyvärr är bristerna stora och det finns mycket att arbeta med för att få en fungerande struktur. Thomas är vår kommunikationsväg mot IT-avdelningen och han ansvarar även för ipadhantering i våra verksamheter. Det kan också nämnas att ett administrativt system för barnomsorgen är på gång att införas och ska vara i drift i juni. Lärplattformen Infomentor som används i skolan för lärare, elever och föräldrar kommer att uppdateras. Gymnasiet administrativa system ses över. Ledamöterna intygar att de tagit del av informationen om IT-strategin.

11 Barn- och utbildningsnämnden Bun 24 Skolchefen informerar * Det nya resursfördelningssystemet, med syfte att öka lärartätheten inom tilldelad budgetram, ska utvärderas. Införandet av tvålärarsystem skiljer sig åt på skolorna bl a beroende på elevernas behov och rektorerna kommer att ange hur de upplevt det nya systemet. Arbetsutskottet får utvärderingen vid sitt nästa sammanträde och därefter behandlas det i nämnden. * Ljungnässkolan är i stort behov av ytterligare en paviljong bl a med anledning av att de numera även har en förberedelseklass. Beställningen framfördes till Tekniska kontoret i höstas men har inte utförts. * Information har framkommit idag att Mölstadskolans paviljong inte kan ställas där det planerats p g a den befintliga dragningen av fjärrvärme. Mer information får ges vid arbetsutskottets nästa sammanträde. * Anställningsintervjuer hålls i slutet av veckan för tillsättning av ny gymnasierektor. Önskvärt är att tillsättningen kan lösas snabbt för att ge möjlighet åt att gå parallellt med nuvarande rektor. * Årets Strategidag är 26 februari där politiker, rektorer, tjänstemän och fackliga representanter deltar. * Frågor ställs till skolchefen om likabehandlingsplan, jämställdhetsarbete och tjänstetillsättningar. Informationen läggs till handlingarna.

12 Barn- och utbildningsnämnden Bun 25 Delegerade ärenden Följande delegationsbeslut anmäls: Skolchef Göran Petterssons beslut Tf skolchef Anita Törnkvists beslut Ordförande Jacqueline Doohans beslut Rektor Rigmor Berndtssons beslut Ledamöterna intygar att de tagit del av innehållet i meddelandepärmen.

13 Barn- och utbildningsnämnden Bun 26 Meddelandepärmen Meddelandepärmens innehåll februari 2015 är: 1. Läsåret 2015/2016 med studiedagar 2. Kommunstyrelsens beslut - Lokalplanering förskola/skola 3. Besöksstatistik och redovisning övriga evenemang fritidsgårdar Ungdomsrådets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Mönsterås kommun 2014, Ung företagsamhet 6. Årsredovisning förskolan Busfröet 7. Skolverkets beslut - Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2015 Ledamöterna intygar att de tagit del av innehållet i meddelandepärmen.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer