Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Anette Asp Olsson, ekonom, Tommy Englund, utredningssekreterare, Anita Törnkvist, tf skolchef Annika Svendsby, sekreterare Utses att justera Lene Hollner Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret, , kl 12,00 Under- Paragrafer skrifter Sekreterare... Annika Svendsby Ordförande... Jacqueline Doohan Justerande... Lene Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehållsförteckning 102 Föregående mötes protokoll 103 Tillägg till resursfördelningssystemet 104 Investering Hypernet 105 Budget årselever på gymnasiet 107 Taxor Skolchefen informerar 109 Lokalbehov 110 Vinterskjuts 111 Medborgarförslag; Busskort till skolbarn boende i Mönsterås kommun 112 Läsårstider 2015/ Sammanträdestider 2015

3 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 102 Föregående mötes protokoll Arbetsutskottets beslut Protokollet från läggs till handlingarna.

4 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 103 Tillägg till resursfördelningssystemet Vid elevtalsavstämningen den 15 september är det svårt och i vissa fall omöjligt att göra stora förändringar i personalplaneringen när terminen redan har startat. När antalet elever i en årskurs ligger väldigt nära delningstalet (+/-2) och det ändrar sig uppåt eller nedåt när elevavstämningen sker föreslås att en trappa införs för hur mycket man får i tillskott/får lämna ifrån sig. Vid en ökning av antalet elever ges tillskott med motsvarande ½ terminspeng innevarande termin och resterande kommande termin om antalet elever kvarstår. På samma sätt vid en minskning av antalet elever tas tillbaka ½ terminspeng innevarande termin och resterande kommande termin om antalet elever kvarstår. Ledningsgruppen har ställt sig positiv till en förändring av resursfördelningssystemet. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Till det befintliga resursfördelningssystemet fastslås följande tillägg som tillämpas vid elevastämningarna: ÅK Antal klasser Tilldelning tjänster/år Budget/år Budget/termin Förändring +/-2 elever 0 1 1, , , , , , , , , ,

5 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 104 Investering Hypernet Administrationen av barnomsorgen behöver ses över för att underlätta och effektivisera arbetet. I dag krävs ansökan, scheman, inkomstuppgifter och uppsägningar avseende barnomsorgen skriftligt med föräldrarnas underskrifter som sedan manuellt registreras i barnomsorgsregistret. Om inmatningen av uppgifterna istället kan läggas på föräldrarnas ansvar skulle en tidsbesparing och effektivisering av arbetstiden kunna göras för andra viktiga arbetsuppgifter. Lösningen är en investering av Hypernet som är ett program till vårt administrativa system IST Extens. Den är webbaserad och föräldrarna når Hypernet enkelt när som helst på dygnet när det passar. Vi skulle också göra en kostnadsbesparing av både mindre utskrifter, papper, kuvert och porto då de föräldrar som skapat ett konto i systemet istället kommer att få all dokumentation via detta samt annan information vi vill nå ut med. De kan hela tiden se sina lämnade uppgifter och kan göra sina ändringar när det behövs. För de föräldrar som inte har tillgång/möjlighet till att använda sig av Hypernet kan de självfallet fortfarande lämna sina uppgifter som tidigare. Cheferna får en bättre överblick av de placerade barnen i sina verksamheter i det administrativa systemet som de inte har tillgång till idag och får också en aktiv roll i det arbetet. Hanteringen av kösystemet förenklas och de behöver inte längre handskrivna kölistor. Givetvis finns möjligheten redan idag att använda vårt system för köhanteringen men den är inte tillräckligt tydlig för att det ska bli enkelt att använda. Även ute i verksamheterna skulle det bli en stor tidsbesparing då personalen t ex inte längre behöver skriva veckovisa barnscheman för sin planering. De får också möjligheten att se sina barn och enkelt få den information de behöver. För ca 1,5 år sedan fick vi en demonstration av Hypernet och ev investering lyftes vid förra årets budgetberedning. Då var licensavgiften kr i ingångskostnad och därefter en årlig avgift med kr/år. Kostnaden håller sig fortfarande däromkring. Två av förvaltningens tjänstemän, Annika Svendsby och Jennie Fagerlund samt två av våra förskolechefer, Carina Jacobsson och Rigmor Berndtsson har återigen tittat på systemet. De anser att det är nödvändigt att göra en uppgradering för att få en effektivisering av arbetet och bli en modernare lättillgängligare kommun för våra invånare och föreslår ovanstående investering. Detta är snart också tvunget eftersom de fått uppgifter om att vårt nuvarande Extens med tiden kommer att fasas ut, som också kommer att beröra även grundskolan, gymnasiet och komvux. Med en sådan investering skulle nämnden uppfylla både målet, Digitala service- och samhällstjänster (e-tjänster) via Mönsterås kommuns hemsida erbjuds medborgare och företag 24-timmarsservice, som Kommunfullmäktige antagit, , i Tillväxtstrategin för Mönsterås kommun och uppdraget som finns i Budget 2015 om detsamma.

6 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott forts Bun au 104 Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Investering av Hypernet för förskola/fritidshem godkänns.

7 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 105 Budget 2015 I regeringens budgetproposition finns inga generella bidrag avseende skolområdet. Skolchefen räknar med att de riktade bidragen kan ge ökade intäkter men fortfarande saknas en större del för att täcka den elevökning som skett eftersom vi ännu inte fått klartecken om kompensation. Dock har vi heller inte fått signal om att skära i resursfördelningssystemet. Ekonomen uppmanas att lägga budget efter nuvarande struktur och med aktuellt barn- och elevantal samt uppskatta kostnaden för ökat antal flyktingar som grund. Tf skolchef och ekonomen uppmanas också att själva bjuda in sig till Kommunstyrelsens arbetsutskott 11/11 för att återigen förklara situationen och svårigheterna med att få en budget i balans eftersom vi ännu inte fått besked om kompensation för ökat barn- och elevantal. Arbetsutskottets beslut Fortsatt budgetdiskussion och agenda för Budget 2015 blir enligt följande: - Extra arbetsutskott , kl 08,00 ca 11,00. - Barn- och utbildningsnämnden (enligt planering) - Beslut om Budget 2015 skickas till Ksau inför deras sammanträde

8 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au årselever på gymnasiet Gymnasieregionen i norra Kalmar län vill teckna en överenskommelse som bilaga till samverkansavtalet, daterat Detta skulle avse elever som av olika anledningar bedöms behöva längre tid än tre år för sin gymnasieutbildning på ett och samma program. Motsatt till andra kommuner är vi redan nu restriktiva att ta in PRIV-elever på Mönsteråsgymnasiet men när det händer sätter vi tidigt in stöd för att eleven ska klara sin utbildning på tre år. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Mönsterås kommun godkänner inte tecknande av överenskommelse om att till annan kommun betala för ett fjärde år för gymnasieelever inom ett och samma program.

9 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 107 Taxor 2015 Varje år ska kommunens taxor ses över och vid förändringar går de till Kommunfullmäktige för beslut. I annat fall när de föreslås vara oförändrade beslutar Kommunstyrelsen om det. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen föreslås besluta om oförändrad taxa och avgifter för Musik & Kulturskolan år Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen ska tillämpa maxtaxan som beslutas av Sveriges Riksdag.

10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 108 Skolchefen informerar * Ledningsgruppen har diskuterat årets kommande budgetunderskott och vill få veta om/vilka restriktioner som ska gälla. * Inkomna kränkningsrapporter från höstterminens start delges vid nästa sammanträde med nämnden. Arbetsutskottets beslut Vid inköp som görs resterande del av budgetåret gäller restriktionen gott omdöme för verksamhetens och personalens bästa. Informationen i övrigt läggs till handlingarna.

11 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 109 Lokalbehov För att möjliggöra undervisning åt de väntade asylsökande till kommunen behöver vi lokaler med tre klassrum och tillhörande grupprum. Det gäller barn i F-6 samt eventuell förberedelseklass. Dessa lokaler bör bli i form av en ny paviljong i anslutning till Ljungnässkolan men i väntan på att det kan bli klart behövs motsvarande lokaler på annan plats, eventuellt på Kronmunken. Utredningssekreteraren framför ytterligare lokalbehov som finns för förskolan Blomman. Dessutom finns behov av åtgärder i A-huset på förskolan Eken i väntan på beslut om ombyggnad/nybyggnad. Arbetsutskottets beslut Beställning över lokaler för asylsökande enligt ovan görs till Kommunstyrelsens arbetsutskott och Tekniska kontoret. Utredningssekreteraren får i uppdrag att se över lokalbehoven för förskolan och ta fram en plan utifrån intentionen med mindre barngrupper.

12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 110 Bun au 86 Vinterskjuts Vid ett flertal tillfällen har det inkommit skrivelser med begäran om vinterskolskjuts för högstadieelever boende i Kaggetorp. Gjorda bedömningar är att GC-vägen Kaggetorp-Krungårdsskolan är en säker skolväg och uppfyller kriterierna om belysning, vägbredd och underhåll. Begäran har avslagits. Nu har återigen en av familjerna hört av sig och ber oss se över en lösning inför vintern. Utredningssekreteraren berättar att i den kommunala planen påbörjas snöröjning när det är 5 cm djup snö på GC-vägarna. Samma behov och bekymmer förekommer i hela kommunen. Arbetsutskottets beslut Utredningssekreteraren får i uppdrag att ta fram förslag till en flexibel lösning för skolskjuts vid extrema väderförhållanden vintertid för elever i åk Utredningssekreteraren har gjort en översyn av skolvägarna för eleverna i uppdraget och utgått från likställighetsprincipen enligt 2 kap 2 i Kommunallagen som måste beaktas i det beslut som tas. Han redogör noggrant för nuvarande regler som finns för skolskjuts som tar hänsyn till både avstånd och helt eller delvis saknar gatubelysning. I de fall erbjuds vinterskjuts perioden vecka 45 vecka 7. De områden som kan bli berörda av ett nytt beslut om vinterskjuts är där det finns en GC-väg som går parallellt med en större väg. Snön från den stora vägen leder till att GC-vägens vägbana bli belamrad med snö och iskockor då den större vägen snöröjs. Framkomligheten vid GC-vägen försvåras därmed. I dessa områden finns idag 42 elever i åk 7-9 och avståndet från hemmet till skolan rör sig om mellan 1-4,3 km. Barn i F-6 är ej skolskjutsberättigade. Diskussion förs hur en flexibel lösning av vinterskjuts vid extrema väderförhållanden skulle kunna se ut och hur det i så fall skulle lösas ekonomiskt för föräldrarna. Arbetsutskottets beslut Fortsatt diskussion om flexibel vinterskjuts vid extrema väderförhållanden för de äldre eleverna sker vid arbetsutskottets nästa sammanträde,

13 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 111 Medborgarförslag; Busskort till skolbarn boende i Mönsterås kommun Rubricerat medborgarförslag är inlämnat av Hanna och Peter Roswall, Landgången 5, Timmernabben Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna det till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslagsställarna vill att elever bosatta i Mönsterås kommun ska få busskort för resor till och från grundskola i grannkommunen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Följande yttrande överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott och förslaget är att medborgarförslaget angående busskort till skolbarn boende i Mönsterås kommun avslås: Förslagsställarna tar upp en viktig frågeställning vad gäller friheten för elever/föräldrar att fritt kunna välja skola och få den inriktning på utbildningen som de bedömer passar deras egna önskemål. Vi tycker det i grunden är en princip som så långt möjligt ska följas men som samtidigt måste vägas av mot andra intressen som behövs för att utveckla en skola av god kvalitet över hela kommunen. Genom den nya skollagen (SFS 2010:800) som kom för några år sedan har skolskjuts i vissa fall gjorts till en rättighet för eleven. Elever som går i den kommunala skolan i hemkommunen som kommunen har placerat eleven i, den så kallade placeringsskolan, har rätt till kostnadsfri skolskjuts vid behov. En elev ska placeras vid den kommunala skolenhet som vårdnadshavarna önskar. Detta gäller dock inte om det innebär att en annan elev måste avstå från sin rätt att gå på en skolenhet nära hemmet. I detta fall ska kommunen placera eleven vid en annan grundskolenhet. Vid fördelning av elever på olika skolor ska alltså kommunen i första hand utgå från val av skola. Elever som inte har uttryckt några särskilda önskemål ska placeras i en skola så nära hemmet som möjligt. Rätten till skolskjuts finns reglerat i skollagen och andra författningar. Den rätten innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. Rätten gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena. Enligt den så kallade kommunala likställighetsprincipen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Denna bestämmelse måste finnas som grund när kommunen utarbetar och tillämpar sina riktlinjer för skolskjutsen.

14 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott forts Bun au 111 Likställighetsprincipen kan till exempel innebära att om kommunen frivilligt åtar sig att anordna skolskjuts utöver lagens krav, som att medge skjuts till en förskoleklass, ska kommunen anordna skolskjuts på lika villkor till alla elever inom förskoleklassen. Principen ska också beaktas när man avgör på vilket sätt elevernas resvägar ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har ett fastställt regelverk som styr rätten till skolskjuts. I skolskjutsreglerna finns reglerat vad som gäller vid val av skola. Där sägs att om eleven skulle ha varit skolskjutsberättigad till sin anvisade skola kan eleven erbjudas kommunterminskort till sin valda skola, förutsatt eleven avstår transport med särskild anordnad skolskjuts. Denna princip gäller vid val av skola inom Mönsterås kommun. Däremot har kommunen på grund av organisatoriska och ekonomiska skäl valt att begränsa den rätten till skolor som är belägna inom den egna kommunen. Skälet till att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts är att eleverna själva, eller genom föräldrarna, inte ska behöva betala för utbildning som de enligt skolplikten är skyldiga att genomgå. Skolskjuts som beviljas av kommunen ska alltså vara helt kostnadsfri. Samma sak gäller i princip också all undervisning inom den obligatoriska skolan. Några avgifter får där inte förekomma. För närvarande finns två barn i förskoleklassen och 11 elever i grundskolan som aktivt har valt att förlägga utbildningen till kommunala eller fristående skolor utanför kommunen. För en plats i förskoleklassen betalas ca 60 tkr och för en i grundskolan ca 90 tkr varje läsår i s k interkommunal ersättning till den mottagande skolan. Tillsammans gör det i nuläget lite mer än 1 mkr. Om det införs kostnadsfri skolskjuts och den siffran fördubblas till 25 elever som väljer en skola utanför kommunen blir den ökade kommunala merkostnaden ytterligare ca 1 mkr. Det i sin tur skulle få betydande organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för den utbildning som erbjuds i kommunen. I medborgarförslaget framkommer att det blir mycket dyrt för föräldrar att själva stå för kostnaden för sina barns resande till skolor utanför den egna kommunen. Huvudman för kollektivtrafiken i länet är Kalmar läns landsting. Landstinget beslutar om vilka avgifter som tas ut för busskort. Med nuvarande regelverk är det enbart kommuner/skolhuvudmän som kan köpa studerandebusskort. Privatpersoner är hänvisade till att köpa andra kortprodukter för sitt resande. Det betyder att elever/föräldrar som gör ett aktivt skolval hänvisas till att betala mycket mer än vad kommuner/skolhuvudmän behöver göra. För den som vill går det också bra att skriva ett medborgarförslag till Kalmar läns landsting och där kräva att de öppnar upp möjligheten för studerande som själva genom ett aktivt val väljer en utbildning där den egna hemkommunen saknar kostnadsansvar för resor, begära att det även för de blir möjligt köpa studerandebusskort till samma pris som kommuner/skolhuvudmän.

15 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 112 Bun au 97 Läsårstider 2015/2016 Läsårstiderna är lagda i enlighet med Regionförbundets rekommendationer som beslutades men reviderats Studiedagar saknas i förslaget. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Läsårstider för 2015/2016 fastställs i enlighet med bilaga till denna paragraf. Skolchefen får i uppdrag att i samråd med rektorerna lägga ut fem studiedagar så studieåret kommer att omfatta 178 skoldagar Tf skolchef redovisar den preliminära förläggningen av studiedagarna för nästa läsår. Orsaken till att de fortfarande är preliminära är att datumen för genomförande av Nationella proven inte fastställs förrän i december. Utgångspunkten är att försöka få så lika antal veckodagar som möjligt med anledning av schemaläggningen. Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Läsårstider för 2015/2016 fastställs i enlighet med bilaga till denna paragraf. Studiedagarna får kompletteras till beslutet så snart det är fastslagna i Ledningsgruppen.

16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Bun au 113 Sammanträdestider 2015 Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesplanen för år 2015 fastställs i enlighet med bilaga till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-11 18 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2015-02-11, kl 13.00 15,45 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Jusuf Causevic (C), fr kl 13,20,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer