Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II"

Transkript

1 Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Norrbottens läns landsting Oktober 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Uppdrag Revisionsfrågor Metod Projekten Kolsänkor Kalix Naturbruksgymnasium Växkraft 1 inom lokalservice - division service Äldre projekt - division diagnostik Gränslös tandvård division folktandvård E-hälsa - landstingsdirektörens stab/it enheten Etikprojektet - division Primärvård

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund Inom ett landsting bedrivs ett stort antal projekt. På Norrbottens läns landstings hemsida under rubriken Utvecklings- och förbättringsarbete lämnas en redovisning av pågående och avslutade projekt. Detta är dock inte en samlad redovisning av landstingets totala projektverksamhet på central och lokal nivå. 1.2 Uppdrag Landstingets revisorer inom Norrbottens läns landsting har gett Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska landstingets projektverksamhet. Granskningen genomförs i två etapper. Etapp 1 som avrapporterades i april 2007, fokuserade på att lämna en bild över landstingets projektverksamhet, regler och rutiner för projekt och om dessa tillämpas samt uppföljning/rapportering. Denna rapport avser etapp 2. I denna del har vissa projekt valts ut för djupstudier. 1.3 Revisionsfrågor De revisionsfrågor som angetts för etapp 2 är följande: Har projekten levt upp till målsättningarna? Redovisas projektens resultat och verksamhetsnytta tillfredställande? Är den ekonomiska redovisningen tydlig? Har projekten klarat fastställda tids- och resursramar? 1.4 Metod Intervjuer/samtal har genomförts med projektansvariga för projekten: Projekt Kolsänkor i Norrbotten (Kalix naturbruksgymnasium). Växkraft 1 inom Lokalservice (Division service) Äldre projekt (Division diagnostik) Gränslös tandvård (Division Folktandvård) E hälsa (Finansiering via regionala enheten, drivs via IT-enheten) Etik i praktiken (Division Primärvård) 2

4 2. Projekten 2.1 Kolsänkor Kalix Naturbruksgymnasium Bakgrund Kalix Naturbruksgymnasium bedriver på uppdrag av Norrbottens läns landsting regionalt utvecklingsarbete inom naturbruksområdet. Utvecklingsarbetet består huvudsakligen av assistans och stöd till kommuner, företag och organisationer med teknisk och organisatorisk support och projektarbete i nätverk etc. Syfte Syftet med projektet är att anpassa befintlig kunskap till praktiska skogsskötselmetoder som kan utgöra viktiga länkar i uppbyggnaden av det hållbara kretsloppssamhället. Detta finns bl a angivet i länsplanen som säger att Norrbotten skall vara ett nollsummeområde för CO2 - utsläpp. Projektet syftar till att genom bättre skötsel med bl a gödsling av skog öka tillväxten och samtidigt binda koldioxid. Ett sådant här projekt kan endast bedrivas i det Boreala bältet (norr om Dalälven). Start Projektet startade genom att Lantbrukarnas Riksförbund bjöd in intressenter till ett första möte. Naturbruksgymnasiet arrangerade därefter ett seminarium. Seminariet utmynnade i riktlinjer för fortsatt arbete. Projektdeltagare är: - Sveaskog - Norrbottens läns landsting - Länsstyrelsen Norrbotten - LKAB - SLU Projektbeskrivning Ett projektdokument har tagits fram som beskriver inriktningen av projektet. Beslut Våren 2006 togs beslut om deltagande och finansiering i Landstingsstyrelsen. Då beviljades bidrag med kr. 3

5 Landstingsstyrelsen behandlade även projektet vid sitt möte 31/ ( 117). Projektet erhöll nu ytterligare kr för etapp 2. Ett krav var dock att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kunde uppnås. Övriga finansiärer är enligt uppgift fortsatt intresserade. Finansiering förutom landstinget är: Sveaskog mark, spridningskontroll m m. LKAB personella resurser 2006 samt Under 2007 även ett ekonomiskt stöd om 0,5 mnkr. Länsstyrelsen 0,5 mnkr 2006 samt Projektet rekvirerar medel i efterskott från Länsstyrelsen. SYVAB transporter m m av gödsel till ett beräknat värde av kr. Även Statens lantbruksuniversitet är en viktig partner i själva processen. Vinster med projektet I vanliga fall är rötslammet avfall och måste deponeras vilket är förenat med avgifter. I detta projekt tillvaratas rötslammet som renas och kan användas för gödsling. Skogsbolagens vinst är ökad tillväxt i skogen. För Norrbottens läns landsting innebär projektet att man deltar som en part i den regionala utvecklingen. Målsättningen är att skapa ytterliggare arbetstillfällen i Norrbotten. Miljövinsten är större upptag av koldioxid. Projektorganisation I pilotprojektet kom projektledare från Kalix Naturbruksgymnasium. Nu är projektledaren hämtad från Sveriges Lantbruksuniversitet. En särskild styrgrupp finns för projektet som leds av enhetschefen för regionala enheten vid landstingsdirektörens stab. Styrgruppen har möten 2 ggr/halvår. En referensgrupp, med politiker, följer projektets utveckling. Ekonomi Landstinget hanterar den ekonomiska redovisningen i projektet. Kalix Naturbruksgymnasium är projektägare. Bokföringen finns som ett kostnadsställe och ett projektnummer under Naturbruksgymnasiet. Skolans ekonom är sakattestant och rektor som är firmatecknare för Naturbruksgymnasiet är beslutsattestant. Rekvisitioner från Länsstyrelsen skrivs under av divisionschefen. Projektets budget uppgick till kr år Omslutningen blev något högre då en av finansiärerna bidragit med mer än beräknat. 4

6 Rapportering Rapportering sker löpande till regionala enheten. Även landstingstyrelsen har fått direkta rapporter både 2006 och Måluppfyllelse Under 2006 nådde inte projektet upp till målsättningen hur mycket areal som skulle gödslas. Detta kommer att kompenseras med mer gödsling under 2007 och Ytterligare analys och beskrivning av projektet kommer att ske 2007 och Resultat kan beskrivas från 2010 och framåt. Kommentar Ett intressant och långsiktigt projekt med många vinnare. Projektet är väldokumenterat. Återrapporteringar har lämnats. Den ekonomiska förvaltningen har tydliga rutiner. 2.2 Växkraft 1 inom lokalservice - division service Bakgrund Lokalservice har genomgått stora förändringar genom att verksamheten sparat 19 mnkr under senare år. Detta har inneburit en lägre bemanning och större städområden. Det projekt som startat inom lokalservice avser kompetensutveckling för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som kunderna har på verksamheten. Samtidigt är det väsentligt att nå upp till de mål som finns i divisionens verksamhetsplan angående attraktiv arbetsgivare. Målgrupp Projektets målgrupp är städerskor samt chefer inom lokalservice, totalt ca 90 personer. Projektet Projektets etapp 1 avsåg en organisationsanalys för att beskriva styrkor, svagheter, hot och möjligheter för städverksamheten de närmaste åren. Ansökan lämnades in till Mål 1 Växtkraft. Ansökan beviljades våren Analysen presenterades i rapporter för respektive lokalserviceenhet. Resultaten från analysen ledde fram till etapp 2. Även denna gång ansöktes om Mål 1 medel som beviljades. Denna etapp avsåg städutbildning, besök på städmässa etc för att kompetensutveckla personalen och även få ett större kundfocus. Denna del startade hösten 2006 och avslutades under Projektets inriktning finns väl dokumenterat. 5

7 Vid sidan av projektet har även Regionala enheten stöttat ett friskvårdsprojekt i Piteå. Projektorganisation Uppdragsgivare är divisionschefen för service, projektledare är verksamhetschefen för bl a städ. Projektgruppen innehåller städledare från respektive sjukhus. Divisionschefen har beslutanderätt i de frågor som berör projektet. Ekonomi För etapp 1 beviljades kr i Mål 1 medel. Etapp 2 gav ett bidrag om kr. Nivån var ursprungligen satt högre men alla aktiviteter hanns inte med under projekttiden. Den slutliga utbetalningen från Länsstyrelsen väntas under hösten Landstingets egen insats uppgår till ca kr. Fakturaunderlag har presenterats i granskningen liksom deltagarunderlag för kurser/konferenser fördelat på lokalserviceenheter. Projektet har ett en egen projektkod i redovisningen (E 100). Rapportering Rapporter om projektet har lämnats till divisionschef och finns medtagna i divisionens månadsrapporter. Därmed är även landstingsdirektören informerad. En slutrapport för projektet som helhet finns framtagen och är daterad juni I och med att det är ett EU projekt så är även redovisningen till Länsstyrelsen utförlig. Framtiden Divisionen kommer att följa upp resultaten även framledes via: - medarbetarenkät - sjukskrivningsstatistik - kundenkät - medarbetarsamtal. Kommentar Ett väl avgränsat projekt som i dokumentationen gått att följa från start till avslut. Arbetssätt, resultat och måluppfyllelse är väldokumenterat bl a via rapporterna till Länsstyrelsen. 2.3 Äldre projekt - division diagnostik Projektet Ö 331 (utbildningsfond) Fonden tillkom i samband med start av Sunderbyns sjukhus

8 Akutsjukvård/röntgen fick kr från landstinget och kr från Siemens. Medlen skulle användas till utbildning/kompetensutveckling. De fick pengarna Ingen projektbeskrivning fanns tillgänglig vid intervjutillfället. Efterhand har ett samarbetsavtal från 1998 presenterats mellan Norrbottens läns landsting och Siemens Elema AB. Avtalet skulle gälla t o m och reglerade samarbetet mellan parterna. I avtalet fanns bl a med att parterna skulle satsa kr vardera i en utbildningsfond. Anslag från fonden skulle fördelas till anställd(a) två gånger per år. Fonden ska upphöra när det inte längre finns medel kvar att fördela. Enligt uppgift finns det kr kvar i fonden och dessa redovisas under divisionsgemensamt. Underlag som visar att anställda erhållit medel ur fonden framgår ej. Däremot finns fakturor som visar att medlen använts för utbildningar, driftsstöd etc även efter avtalstidens utgång. Projekt Ö 332 (utveckling kemlab/blodcentral) Även detta projekt tillkom i samband med Sunderbyns sjukhus. Det finns inga underlag tillgängliga som i detalj beskriver syftet med Utveckling kem lab/blodcentral. Intäkter är ersättning från företag för deltagande i studier, ersättning från andra divisioner i samband med utbildningsdagar etc beskriver projektet. Totalt uppgår intäkterna till ca kr perioden I dagsläget finns ca kr kvar i projektet. Kultur i vården I projektredovisningen har detta projekt koden K 104. Projektet har sin utgångspunkt distriktsplan för äldre som startade i mitten av 1990-talet. Ett produktmål var försöksverksamhet med kulturaktiviteter i vården En slutrapport för hela projektet presenterades Kommentar Landstingsledningen bör initiera en genomgång av dessa projekt. Det är möjligt att medlen kan användas på annat sätt inom landstingsverksamheten. En genomgång bör även ske av övriga divisioner för att utröna om även dessa har äldre projekt förknippade med starten av Sunderbyns sjukhus. 7

9 Projektet Kultur i vården kan tas bort ur projektredovisningen då projektet avsåg en aktivitet Gränslös tandvård division folktandvård Bakgrund Folktandvårdens ansvar för folktandvård i Kiruna kommun löses via klinikerna i Kiruna och Vittangi samt en annexklinik i Karesuando. Patientunderlaget i Karesuando är tillräckligt för en halvtidstandläkare. Det har dock visat sig mycket svårt att bemanna Karesuandokliniken men en fast tandläkare så tandläkare från andra kliniker får täcka upp behovet i Karesuando. Med hänsyn till bemanningen så har det även hänt att akuta patienter fått åka till Kiruna t o r för vård. På den finska sidan har patienterna lång resväg till närmaste tandvårdsklinik. Befolkningen i den finska kommunen Karesuvanto har 75 km till närmaste tandvårdsklinik. Projektet syftade till att undersöka möjligheten att slå ihop patientunderlaget i svenska Karesuando och finska Karesuvanto och Kilpisjärvi så skulle det vara tillräckligt för en hel tandläkartjänst i Karesuando. Projektansökan En första projektansökan lämnades in till Europeiska regionala utvecklingsfonden Delprogrammet varifrån medel söktes var Gränsöverskridande regional- och lokal kompetensutveckling och resursmobilisering. En förnyad ansökan inlämnades 2004 och den avsåg i första hand utvecklandet av Gränslös digital tandvård. Projektorganisation Projektledare är en person anställd vid Karesuandokliniken. Projektgruppen har bestått att personal från Karesuandokliniken och personer från de finska kommunerna. Styrgruppen har bestått av divisionschef och ekonomichef från Folktandvården samt personer från de finska kommunerna. Styrgruppen har träffats 3-4 ggr/halvår. Projektdefinition För båda projekten finns utförlig projektdefinition med avgränsning, projektstruktur, ansvarsfördelning, tid- och resursplan, arbetsformer samt rutiner för rapportering. Kostnad Den totala kostnaden för Gränslös tandvård projektet angavs till lite drygt 1,5 mnkr. 60% av kostnaden kunde täckas av EU bidrag. Norrbottens läns landstings insats har uppgått till ca kr. Den kostnaden avsåg resurser i form av arbetad tid för de som ingick i projektet. 8

10 Fördelningsnyckeln mellan Norrbottens läns landsting och de finska kommunerna utgick från målgruppens storlek. Den totala kostnaden för steg 2 Gränslös digital tandvård uppgick i ansökan till ca 2,5 mnkr. Landstingets del motsvarade ca kr. Slutrapporter En slutrapport avseende projektet Gränslös tandvård togs fram i februari För projektet Gränslös digital tandvård finns en slutrapport från april Avrapportering Projekten har regelbundet avrapporterats till landstingsdirektören. Finns således med i rapporter till landstingsstyrelsen. Effekter Måluppfyllelsen utifrån projektansökningarna är hög. Tandläkare finns nu på plats i Karesuando. Samarbetet fungerar bra med de finska kommunerna. Digital röntgen finns utvecklad. Projektet har blivit uppmärksammat nationellt (ex tandläkarstämman) och internationellt. Fortsättning Ett samverkansavtal har tagits fram mellan division Folktandvård och de finska kommunerna. Avtalet reglerar samarbetsformer, finansiering och bokföring (kostnader fördelas, intäkter tillfaller respektive huvudman). Avtalet gäller t o m Kommentar Gränslös tandvård är ett projekt med hög måluppfyllelse och god dokumentation. Nationellt och internationellt uppmärksammat. 2.5 E-hälsa - landstingsdirektörens stab/it enheten Bakgrund Norrbotten har identifierat e-hälsa som ett strategiskt tillväxtområde i det regionala tillväxtprogrammet RTP. Norrbottens läns landsting har fått ett ansvar för att driva e-hälsa. E-hälsa Inom hälso- och sjukvården har man sedan länge använt begreppet telemedicin. Under senare tid har dock begreppet e- hälsa etablerats vilket innebär att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt informationssamhälle. 9

11 De delar som avses vad gäller detta projekt är: distanskonsultation och behandling med hjälp av IT-baserade verktyg, förbättring av samarbete och informationsflöde mellan de olika vårdleverantörerna i vårdkedjan, design och implementering av ett hållbart Regionalt innovationssystem för att utveckla produkter och tjänster, inom e-hälsa och biomedicin. Beslut Landstingstyrelsen behandlade i februari 2005 ( 24) ärendet Satsning på e-hälsa. Ärendet bygger på intentionerna i det regionala tillväxtprogrammet. Beslutet blev att genomföra projektet och att landstingets skall bidra med 2 mnkr per år perioden 1 januari 2005 t o m 31 december 2007 under förutsättning av länsstyrelsens medfinansiering. Inför 2007 erhölls 1,3 mnkr ur styrelsens anslag för oförutsett då medel fanns kvar från föregående år. Projektet Projektet startade I ett utkast till verksamhetsplan från 2006 skisserades hur projektet skulle bedrivas. Verksamhetsplanen har inte färdigställts. Under projektets gång har verksamheterna kunnat lämna förslag på möjliga projekt inom området. Förslagen har beretts i programgruppen och ett antal projekt avses stödjas inom de prioriterade områdena. Projektorganisation Projektet e-hälsa leds av Styrgruppen för det Regionala Tillväxtprogrammet. Landshövdingen är ordförande. I gruppen ingår politiker utsedda av kommunförbundet och landstinget samt representanter från partnerskapet. E-hälsa har en särskild programgrupp med landstingets IT-chef som ordförande. Ekonomi Kostnaderna för E-hälsa projektet uppgår till ca 4,3 mnkr tiden Intäkterna består av stöd från Länsstyrelsen motsvarande period om 1,9 mnkr och landstingets beslutade stöd. IT-chefen är beslutsattestant. Rapportering Programgruppen har kontinuerligt lämnat statusrapporter som till styrgrupp och landstingsledning. 10

12 Måluppfyllelse Om projektet bedrivs utifrån intentionerna bedömer projektledning att det är möjligt att mäta resultat tidigast Kommentarer Projektet E-hälsa har haft vissa svårigheter inledningsvis. Enligt programgruppens ordförande och processledaren beror det på varierande intresse från externa aktörer samt att Länsstyrelsen inte bidragit med de medel som förutsattes inledningsvis. Verksamhetsplanen från 2006 är inte färdigställd vilket bör ske och förankras i styrgruppen för det Regionala tillväxtprogrammet. En genomgång av verksamhetsplanen visar att vissa planerade aktiviteter genomförts medan andra inte påbörjats. Projektets ambitioner och målsättningar bör tydliggöras så att de blir realistiska framförallt mot bakgrund av att projektets intäktsnivå inte är den som beräknades då landstingstyrelsen antog Satsning på e-hälsa. I intervjuerna har även framkommit vikten av interna överenskommelser inom landstinget som tydliggör att detta är ett projekt som berör många verksamheter inom landstinget och att det således finns ett gemensamt ansvar. I granskningen har erhållits omfattande dokumentation från projektet. 2.6 Etikprojektet - division Primärvård Bakgrund Utgångspunkten är att personalen vid Arvidsjaurs vårdcentral tagit etiken till hjälp för att bli mer professionella i sitt bemötande av patienterna och varandra. Vårdcentralen tog intryck av andra s k genombrottsprojekt som bedrivits bl a i Västerbotten. Själva arbetet vid Arvidsjaurs vårdcentral startade år 2000 med genombrott och 2001 med etikprojektet. Några väsentliga områden var bemötande, sekretess och professionalitet. Gösta Tingström, etikkonsult, genomförde intervjuer med personal. Inom vårdcentralen bildades ett genombrottsteam som arbetade med produktivitet, tillgänglighet och ett etikteam som arbetade med relationer och bemötande. Arbetet som bedrevs med en hög delaktighet avslutades som projekt och integrerades i den normala verksamheten år Då kom man även överens om att sammanfatta intryck och erfarenheter från det arbete som bedrivits i en etikpraktika. Slutprodukten blev senare en bok med titeln Det lönar sig om etik i vardagen på en vårdcentral. Boken gavs ut 2007 med hjälp av EU-medel. 11

13 Den ekonomiska situationen inom divisionen gjorde att Arvidsjaurs vårdcentral våren 2004 fick ett besparingskrav på sig om 3 mnkr. De båda grupperna som tidigare arbetat med förändringar av arbetssätt och relationer slogs samman till en utvecklingsgrupp med ansvar för att hantera besparingarna. Från vårdcentralen bedömdes besparingarna som stora med hänsyn till den totala budgeten. Vårdcentralen klarade de besparingskrav som fanns. Senare visade det sig dock, enligt verksamhetsföreträdare vid vårdcentralen, att nivån på besparingarna varit för höga så 1,6 mnkr återfördes. I och med detta arbete så avstannade förändringsarbetet i övrigt under några år. En nystart har nu skett våren Etik i praktiken Erfarenheterna från förändringsarbetet i Arvidsjaur var så goda att division primärvård ansåg att arbetssättet kunde användas bredare i organisationen. Verksamhetschefen vid Arvidsjaurs vårdcentral med medarbetare träffade cheferna inom primärvården vid en chefsdag våren enheter framförde önskemål om medverkan. Efter några inspirationsdagar hösten 2005 hade antalet deltagande enheter ökat till 23. Verksamhetschefen vid Arvidsjaurs vårdcentral blev processledare för projektet i sin helhet. Då bestämdes även att söka EU-medel (Mål 1). Projektet blev beviljat 2,4 mnkr (för en period av 1,5 år). Landstinget skulle stå för egna kostnader (lönekostnader m m) till en summa dubbelt så stor som EU insatsen. För att samordna arbetet bildades en projektgrupp hösten 2005 som senare blev Länsetikgruppen inom division Primärvård. Den gruppen består av 13 personer. Arbetet inleddes med djupintervjuer vid de enheter som deltog. Syftet var att få en bra bild över situationen vad gällde bemötande, relationer, professionalitet som ett underlag för det fortsatta arbetet. Team utsågs för varje deltagande arbetsplats och de fick kunskap och metodik via lärandeseminarier. Därefter har teamen haft egna samtalsgrupper ute på vårdcentralerna. Arbetet bedrivs nu i hög utsträckning lokalt med hjälp av handledare från den egna organisationen. Projektet Etik i praktiken avslutades i juni Rapportering I och med att det är ett EU-projekt har utförliga redovisningar lämnats in till Länsstyrelsen. Det har även rapporterats internt på olika sätt bl a i divisionens månadsrapporter som går till landstingsdirektören. 12

14 Ekonomi Projektet har blivit ca kr dyrare än beräknat vilket beror på ökade seminariekostnader, större behov av konsultstöd samt att boken blev dyrare än beräknat. Kostnadsökningarna har diskuterats i primärvårdens ledningsgrupp där beslutet blev att ändå fullfölja planerade insatser utifrån projektplanen. Projektet har haft ett eget projektnummer i redovisningen för att kunna följa alla intäkter och kostnader. Det är även ett krav då EU-medel beviljas. Processledaren är sakattestant och centralt placerad ekonom är beslutsattestant. Divisionschefen skriver under rekvisitioner vad gäller EU-medel. Kommentarer Ett väl dokumenterat projekt med tydliga redovisningar. Då en fortsättning nu diskuteras inom divisionen är det väsentligt att en tydlig projektplan utarbetas med kostnadsberäkningar för att undvika de överskridanden som ovan nämnts. 13

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Granskning av kommunens projekthantering

Granskning av kommunens projekthantering Revisionsrapport Granskning av kommunens projekthantering Katrineholms kommun Annika Hansson och Tobias Bjöörn, Certifierade kommunala revisorer 5 december 2012 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTAD REVISIONELL

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljande granskning EU-projekt. KPMG Bohlins AB 2007-09-05 Antal sidor: 14. EU-projektuppf.doc

Hällefors kommun. Uppföljande granskning EU-projekt. KPMG Bohlins AB 2007-09-05 Antal sidor: 14. EU-projektuppf.doc KPMG Bohlins AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Granskningsansvariga 4 5. Metod 4 6. EU:s målprogram 4 7. Intern kontroll 4 8. Synpunkter vid granskning 2002 5

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer