Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II"

Transkript

1 Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Norrbottens läns landsting Oktober 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Uppdrag Revisionsfrågor Metod Projekten Kolsänkor Kalix Naturbruksgymnasium Växkraft 1 inom lokalservice - division service Äldre projekt - division diagnostik Gränslös tandvård division folktandvård E-hälsa - landstingsdirektörens stab/it enheten Etikprojektet - division Primärvård

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund Inom ett landsting bedrivs ett stort antal projekt. På Norrbottens läns landstings hemsida under rubriken Utvecklings- och förbättringsarbete lämnas en redovisning av pågående och avslutade projekt. Detta är dock inte en samlad redovisning av landstingets totala projektverksamhet på central och lokal nivå. 1.2 Uppdrag Landstingets revisorer inom Norrbottens läns landsting har gett Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska landstingets projektverksamhet. Granskningen genomförs i två etapper. Etapp 1 som avrapporterades i april 2007, fokuserade på att lämna en bild över landstingets projektverksamhet, regler och rutiner för projekt och om dessa tillämpas samt uppföljning/rapportering. Denna rapport avser etapp 2. I denna del har vissa projekt valts ut för djupstudier. 1.3 Revisionsfrågor De revisionsfrågor som angetts för etapp 2 är följande: Har projekten levt upp till målsättningarna? Redovisas projektens resultat och verksamhetsnytta tillfredställande? Är den ekonomiska redovisningen tydlig? Har projekten klarat fastställda tids- och resursramar? 1.4 Metod Intervjuer/samtal har genomförts med projektansvariga för projekten: Projekt Kolsänkor i Norrbotten (Kalix naturbruksgymnasium). Växkraft 1 inom Lokalservice (Division service) Äldre projekt (Division diagnostik) Gränslös tandvård (Division Folktandvård) E hälsa (Finansiering via regionala enheten, drivs via IT-enheten) Etik i praktiken (Division Primärvård) 2

4 2. Projekten 2.1 Kolsänkor Kalix Naturbruksgymnasium Bakgrund Kalix Naturbruksgymnasium bedriver på uppdrag av Norrbottens läns landsting regionalt utvecklingsarbete inom naturbruksområdet. Utvecklingsarbetet består huvudsakligen av assistans och stöd till kommuner, företag och organisationer med teknisk och organisatorisk support och projektarbete i nätverk etc. Syfte Syftet med projektet är att anpassa befintlig kunskap till praktiska skogsskötselmetoder som kan utgöra viktiga länkar i uppbyggnaden av det hållbara kretsloppssamhället. Detta finns bl a angivet i länsplanen som säger att Norrbotten skall vara ett nollsummeområde för CO2 - utsläpp. Projektet syftar till att genom bättre skötsel med bl a gödsling av skog öka tillväxten och samtidigt binda koldioxid. Ett sådant här projekt kan endast bedrivas i det Boreala bältet (norr om Dalälven). Start Projektet startade genom att Lantbrukarnas Riksförbund bjöd in intressenter till ett första möte. Naturbruksgymnasiet arrangerade därefter ett seminarium. Seminariet utmynnade i riktlinjer för fortsatt arbete. Projektdeltagare är: - Sveaskog - Norrbottens läns landsting - Länsstyrelsen Norrbotten - LKAB - SLU Projektbeskrivning Ett projektdokument har tagits fram som beskriver inriktningen av projektet. Beslut Våren 2006 togs beslut om deltagande och finansiering i Landstingsstyrelsen. Då beviljades bidrag med kr. 3

5 Landstingsstyrelsen behandlade även projektet vid sitt möte 31/ ( 117). Projektet erhöll nu ytterligare kr för etapp 2. Ett krav var dock att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kunde uppnås. Övriga finansiärer är enligt uppgift fortsatt intresserade. Finansiering förutom landstinget är: Sveaskog mark, spridningskontroll m m. LKAB personella resurser 2006 samt Under 2007 även ett ekonomiskt stöd om 0,5 mnkr. Länsstyrelsen 0,5 mnkr 2006 samt Projektet rekvirerar medel i efterskott från Länsstyrelsen. SYVAB transporter m m av gödsel till ett beräknat värde av kr. Även Statens lantbruksuniversitet är en viktig partner i själva processen. Vinster med projektet I vanliga fall är rötslammet avfall och måste deponeras vilket är förenat med avgifter. I detta projekt tillvaratas rötslammet som renas och kan användas för gödsling. Skogsbolagens vinst är ökad tillväxt i skogen. För Norrbottens läns landsting innebär projektet att man deltar som en part i den regionala utvecklingen. Målsättningen är att skapa ytterliggare arbetstillfällen i Norrbotten. Miljövinsten är större upptag av koldioxid. Projektorganisation I pilotprojektet kom projektledare från Kalix Naturbruksgymnasium. Nu är projektledaren hämtad från Sveriges Lantbruksuniversitet. En särskild styrgrupp finns för projektet som leds av enhetschefen för regionala enheten vid landstingsdirektörens stab. Styrgruppen har möten 2 ggr/halvår. En referensgrupp, med politiker, följer projektets utveckling. Ekonomi Landstinget hanterar den ekonomiska redovisningen i projektet. Kalix Naturbruksgymnasium är projektägare. Bokföringen finns som ett kostnadsställe och ett projektnummer under Naturbruksgymnasiet. Skolans ekonom är sakattestant och rektor som är firmatecknare för Naturbruksgymnasiet är beslutsattestant. Rekvisitioner från Länsstyrelsen skrivs under av divisionschefen. Projektets budget uppgick till kr år Omslutningen blev något högre då en av finansiärerna bidragit med mer än beräknat. 4

6 Rapportering Rapportering sker löpande till regionala enheten. Även landstingstyrelsen har fått direkta rapporter både 2006 och Måluppfyllelse Under 2006 nådde inte projektet upp till målsättningen hur mycket areal som skulle gödslas. Detta kommer att kompenseras med mer gödsling under 2007 och Ytterligare analys och beskrivning av projektet kommer att ske 2007 och Resultat kan beskrivas från 2010 och framåt. Kommentar Ett intressant och långsiktigt projekt med många vinnare. Projektet är väldokumenterat. Återrapporteringar har lämnats. Den ekonomiska förvaltningen har tydliga rutiner. 2.2 Växkraft 1 inom lokalservice - division service Bakgrund Lokalservice har genomgått stora förändringar genom att verksamheten sparat 19 mnkr under senare år. Detta har inneburit en lägre bemanning och större städområden. Det projekt som startat inom lokalservice avser kompetensutveckling för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som kunderna har på verksamheten. Samtidigt är det väsentligt att nå upp till de mål som finns i divisionens verksamhetsplan angående attraktiv arbetsgivare. Målgrupp Projektets målgrupp är städerskor samt chefer inom lokalservice, totalt ca 90 personer. Projektet Projektets etapp 1 avsåg en organisationsanalys för att beskriva styrkor, svagheter, hot och möjligheter för städverksamheten de närmaste åren. Ansökan lämnades in till Mål 1 Växtkraft. Ansökan beviljades våren Analysen presenterades i rapporter för respektive lokalserviceenhet. Resultaten från analysen ledde fram till etapp 2. Även denna gång ansöktes om Mål 1 medel som beviljades. Denna etapp avsåg städutbildning, besök på städmässa etc för att kompetensutveckla personalen och även få ett större kundfocus. Denna del startade hösten 2006 och avslutades under Projektets inriktning finns väl dokumenterat. 5

7 Vid sidan av projektet har även Regionala enheten stöttat ett friskvårdsprojekt i Piteå. Projektorganisation Uppdragsgivare är divisionschefen för service, projektledare är verksamhetschefen för bl a städ. Projektgruppen innehåller städledare från respektive sjukhus. Divisionschefen har beslutanderätt i de frågor som berör projektet. Ekonomi För etapp 1 beviljades kr i Mål 1 medel. Etapp 2 gav ett bidrag om kr. Nivån var ursprungligen satt högre men alla aktiviteter hanns inte med under projekttiden. Den slutliga utbetalningen från Länsstyrelsen väntas under hösten Landstingets egen insats uppgår till ca kr. Fakturaunderlag har presenterats i granskningen liksom deltagarunderlag för kurser/konferenser fördelat på lokalserviceenheter. Projektet har ett en egen projektkod i redovisningen (E 100). Rapportering Rapporter om projektet har lämnats till divisionschef och finns medtagna i divisionens månadsrapporter. Därmed är även landstingsdirektören informerad. En slutrapport för projektet som helhet finns framtagen och är daterad juni I och med att det är ett EU projekt så är även redovisningen till Länsstyrelsen utförlig. Framtiden Divisionen kommer att följa upp resultaten även framledes via: - medarbetarenkät - sjukskrivningsstatistik - kundenkät - medarbetarsamtal. Kommentar Ett väl avgränsat projekt som i dokumentationen gått att följa från start till avslut. Arbetssätt, resultat och måluppfyllelse är väldokumenterat bl a via rapporterna till Länsstyrelsen. 2.3 Äldre projekt - division diagnostik Projektet Ö 331 (utbildningsfond) Fonden tillkom i samband med start av Sunderbyns sjukhus

8 Akutsjukvård/röntgen fick kr från landstinget och kr från Siemens. Medlen skulle användas till utbildning/kompetensutveckling. De fick pengarna Ingen projektbeskrivning fanns tillgänglig vid intervjutillfället. Efterhand har ett samarbetsavtal från 1998 presenterats mellan Norrbottens läns landsting och Siemens Elema AB. Avtalet skulle gälla t o m och reglerade samarbetet mellan parterna. I avtalet fanns bl a med att parterna skulle satsa kr vardera i en utbildningsfond. Anslag från fonden skulle fördelas till anställd(a) två gånger per år. Fonden ska upphöra när det inte längre finns medel kvar att fördela. Enligt uppgift finns det kr kvar i fonden och dessa redovisas under divisionsgemensamt. Underlag som visar att anställda erhållit medel ur fonden framgår ej. Däremot finns fakturor som visar att medlen använts för utbildningar, driftsstöd etc även efter avtalstidens utgång. Projekt Ö 332 (utveckling kemlab/blodcentral) Även detta projekt tillkom i samband med Sunderbyns sjukhus. Det finns inga underlag tillgängliga som i detalj beskriver syftet med Utveckling kem lab/blodcentral. Intäkter är ersättning från företag för deltagande i studier, ersättning från andra divisioner i samband med utbildningsdagar etc beskriver projektet. Totalt uppgår intäkterna till ca kr perioden I dagsläget finns ca kr kvar i projektet. Kultur i vården I projektredovisningen har detta projekt koden K 104. Projektet har sin utgångspunkt distriktsplan för äldre som startade i mitten av 1990-talet. Ett produktmål var försöksverksamhet med kulturaktiviteter i vården En slutrapport för hela projektet presenterades Kommentar Landstingsledningen bör initiera en genomgång av dessa projekt. Det är möjligt att medlen kan användas på annat sätt inom landstingsverksamheten. En genomgång bör även ske av övriga divisioner för att utröna om även dessa har äldre projekt förknippade med starten av Sunderbyns sjukhus. 7

9 Projektet Kultur i vården kan tas bort ur projektredovisningen då projektet avsåg en aktivitet Gränslös tandvård division folktandvård Bakgrund Folktandvårdens ansvar för folktandvård i Kiruna kommun löses via klinikerna i Kiruna och Vittangi samt en annexklinik i Karesuando. Patientunderlaget i Karesuando är tillräckligt för en halvtidstandläkare. Det har dock visat sig mycket svårt att bemanna Karesuandokliniken men en fast tandläkare så tandläkare från andra kliniker får täcka upp behovet i Karesuando. Med hänsyn till bemanningen så har det även hänt att akuta patienter fått åka till Kiruna t o r för vård. På den finska sidan har patienterna lång resväg till närmaste tandvårdsklinik. Befolkningen i den finska kommunen Karesuvanto har 75 km till närmaste tandvårdsklinik. Projektet syftade till att undersöka möjligheten att slå ihop patientunderlaget i svenska Karesuando och finska Karesuvanto och Kilpisjärvi så skulle det vara tillräckligt för en hel tandläkartjänst i Karesuando. Projektansökan En första projektansökan lämnades in till Europeiska regionala utvecklingsfonden Delprogrammet varifrån medel söktes var Gränsöverskridande regional- och lokal kompetensutveckling och resursmobilisering. En förnyad ansökan inlämnades 2004 och den avsåg i första hand utvecklandet av Gränslös digital tandvård. Projektorganisation Projektledare är en person anställd vid Karesuandokliniken. Projektgruppen har bestått att personal från Karesuandokliniken och personer från de finska kommunerna. Styrgruppen har bestått av divisionschef och ekonomichef från Folktandvården samt personer från de finska kommunerna. Styrgruppen har träffats 3-4 ggr/halvår. Projektdefinition För båda projekten finns utförlig projektdefinition med avgränsning, projektstruktur, ansvarsfördelning, tid- och resursplan, arbetsformer samt rutiner för rapportering. Kostnad Den totala kostnaden för Gränslös tandvård projektet angavs till lite drygt 1,5 mnkr. 60% av kostnaden kunde täckas av EU bidrag. Norrbottens läns landstings insats har uppgått till ca kr. Den kostnaden avsåg resurser i form av arbetad tid för de som ingick i projektet. 8

10 Fördelningsnyckeln mellan Norrbottens läns landsting och de finska kommunerna utgick från målgruppens storlek. Den totala kostnaden för steg 2 Gränslös digital tandvård uppgick i ansökan till ca 2,5 mnkr. Landstingets del motsvarade ca kr. Slutrapporter En slutrapport avseende projektet Gränslös tandvård togs fram i februari För projektet Gränslös digital tandvård finns en slutrapport från april Avrapportering Projekten har regelbundet avrapporterats till landstingsdirektören. Finns således med i rapporter till landstingsstyrelsen. Effekter Måluppfyllelsen utifrån projektansökningarna är hög. Tandläkare finns nu på plats i Karesuando. Samarbetet fungerar bra med de finska kommunerna. Digital röntgen finns utvecklad. Projektet har blivit uppmärksammat nationellt (ex tandläkarstämman) och internationellt. Fortsättning Ett samverkansavtal har tagits fram mellan division Folktandvård och de finska kommunerna. Avtalet reglerar samarbetsformer, finansiering och bokföring (kostnader fördelas, intäkter tillfaller respektive huvudman). Avtalet gäller t o m Kommentar Gränslös tandvård är ett projekt med hög måluppfyllelse och god dokumentation. Nationellt och internationellt uppmärksammat. 2.5 E-hälsa - landstingsdirektörens stab/it enheten Bakgrund Norrbotten har identifierat e-hälsa som ett strategiskt tillväxtområde i det regionala tillväxtprogrammet RTP. Norrbottens läns landsting har fått ett ansvar för att driva e-hälsa. E-hälsa Inom hälso- och sjukvården har man sedan länge använt begreppet telemedicin. Under senare tid har dock begreppet e- hälsa etablerats vilket innebär att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt informationssamhälle. 9

11 De delar som avses vad gäller detta projekt är: distanskonsultation och behandling med hjälp av IT-baserade verktyg, förbättring av samarbete och informationsflöde mellan de olika vårdleverantörerna i vårdkedjan, design och implementering av ett hållbart Regionalt innovationssystem för att utveckla produkter och tjänster, inom e-hälsa och biomedicin. Beslut Landstingstyrelsen behandlade i februari 2005 ( 24) ärendet Satsning på e-hälsa. Ärendet bygger på intentionerna i det regionala tillväxtprogrammet. Beslutet blev att genomföra projektet och att landstingets skall bidra med 2 mnkr per år perioden 1 januari 2005 t o m 31 december 2007 under förutsättning av länsstyrelsens medfinansiering. Inför 2007 erhölls 1,3 mnkr ur styrelsens anslag för oförutsett då medel fanns kvar från föregående år. Projektet Projektet startade I ett utkast till verksamhetsplan från 2006 skisserades hur projektet skulle bedrivas. Verksamhetsplanen har inte färdigställts. Under projektets gång har verksamheterna kunnat lämna förslag på möjliga projekt inom området. Förslagen har beretts i programgruppen och ett antal projekt avses stödjas inom de prioriterade områdena. Projektorganisation Projektet e-hälsa leds av Styrgruppen för det Regionala Tillväxtprogrammet. Landshövdingen är ordförande. I gruppen ingår politiker utsedda av kommunförbundet och landstinget samt representanter från partnerskapet. E-hälsa har en särskild programgrupp med landstingets IT-chef som ordförande. Ekonomi Kostnaderna för E-hälsa projektet uppgår till ca 4,3 mnkr tiden Intäkterna består av stöd från Länsstyrelsen motsvarande period om 1,9 mnkr och landstingets beslutade stöd. IT-chefen är beslutsattestant. Rapportering Programgruppen har kontinuerligt lämnat statusrapporter som till styrgrupp och landstingsledning. 10

12 Måluppfyllelse Om projektet bedrivs utifrån intentionerna bedömer projektledning att det är möjligt att mäta resultat tidigast Kommentarer Projektet E-hälsa har haft vissa svårigheter inledningsvis. Enligt programgruppens ordförande och processledaren beror det på varierande intresse från externa aktörer samt att Länsstyrelsen inte bidragit med de medel som förutsattes inledningsvis. Verksamhetsplanen från 2006 är inte färdigställd vilket bör ske och förankras i styrgruppen för det Regionala tillväxtprogrammet. En genomgång av verksamhetsplanen visar att vissa planerade aktiviteter genomförts medan andra inte påbörjats. Projektets ambitioner och målsättningar bör tydliggöras så att de blir realistiska framförallt mot bakgrund av att projektets intäktsnivå inte är den som beräknades då landstingstyrelsen antog Satsning på e-hälsa. I intervjuerna har även framkommit vikten av interna överenskommelser inom landstinget som tydliggör att detta är ett projekt som berör många verksamheter inom landstinget och att det således finns ett gemensamt ansvar. I granskningen har erhållits omfattande dokumentation från projektet. 2.6 Etikprojektet - division Primärvård Bakgrund Utgångspunkten är att personalen vid Arvidsjaurs vårdcentral tagit etiken till hjälp för att bli mer professionella i sitt bemötande av patienterna och varandra. Vårdcentralen tog intryck av andra s k genombrottsprojekt som bedrivits bl a i Västerbotten. Själva arbetet vid Arvidsjaurs vårdcentral startade år 2000 med genombrott och 2001 med etikprojektet. Några väsentliga områden var bemötande, sekretess och professionalitet. Gösta Tingström, etikkonsult, genomförde intervjuer med personal. Inom vårdcentralen bildades ett genombrottsteam som arbetade med produktivitet, tillgänglighet och ett etikteam som arbetade med relationer och bemötande. Arbetet som bedrevs med en hög delaktighet avslutades som projekt och integrerades i den normala verksamheten år Då kom man även överens om att sammanfatta intryck och erfarenheter från det arbete som bedrivits i en etikpraktika. Slutprodukten blev senare en bok med titeln Det lönar sig om etik i vardagen på en vårdcentral. Boken gavs ut 2007 med hjälp av EU-medel. 11

13 Den ekonomiska situationen inom divisionen gjorde att Arvidsjaurs vårdcentral våren 2004 fick ett besparingskrav på sig om 3 mnkr. De båda grupperna som tidigare arbetat med förändringar av arbetssätt och relationer slogs samman till en utvecklingsgrupp med ansvar för att hantera besparingarna. Från vårdcentralen bedömdes besparingarna som stora med hänsyn till den totala budgeten. Vårdcentralen klarade de besparingskrav som fanns. Senare visade det sig dock, enligt verksamhetsföreträdare vid vårdcentralen, att nivån på besparingarna varit för höga så 1,6 mnkr återfördes. I och med detta arbete så avstannade förändringsarbetet i övrigt under några år. En nystart har nu skett våren Etik i praktiken Erfarenheterna från förändringsarbetet i Arvidsjaur var så goda att division primärvård ansåg att arbetssättet kunde användas bredare i organisationen. Verksamhetschefen vid Arvidsjaurs vårdcentral med medarbetare träffade cheferna inom primärvården vid en chefsdag våren enheter framförde önskemål om medverkan. Efter några inspirationsdagar hösten 2005 hade antalet deltagande enheter ökat till 23. Verksamhetschefen vid Arvidsjaurs vårdcentral blev processledare för projektet i sin helhet. Då bestämdes även att söka EU-medel (Mål 1). Projektet blev beviljat 2,4 mnkr (för en period av 1,5 år). Landstinget skulle stå för egna kostnader (lönekostnader m m) till en summa dubbelt så stor som EU insatsen. För att samordna arbetet bildades en projektgrupp hösten 2005 som senare blev Länsetikgruppen inom division Primärvård. Den gruppen består av 13 personer. Arbetet inleddes med djupintervjuer vid de enheter som deltog. Syftet var att få en bra bild över situationen vad gällde bemötande, relationer, professionalitet som ett underlag för det fortsatta arbetet. Team utsågs för varje deltagande arbetsplats och de fick kunskap och metodik via lärandeseminarier. Därefter har teamen haft egna samtalsgrupper ute på vårdcentralerna. Arbetet bedrivs nu i hög utsträckning lokalt med hjälp av handledare från den egna organisationen. Projektet Etik i praktiken avslutades i juni Rapportering I och med att det är ett EU-projekt har utförliga redovisningar lämnats in till Länsstyrelsen. Det har även rapporterats internt på olika sätt bl a i divisionens månadsrapporter som går till landstingsdirektören. 12

14 Ekonomi Projektet har blivit ca kr dyrare än beräknat vilket beror på ökade seminariekostnader, större behov av konsultstöd samt att boken blev dyrare än beräknat. Kostnadsökningarna har diskuterats i primärvårdens ledningsgrupp där beslutet blev att ändå fullfölja planerade insatser utifrån projektplanen. Projektet har haft ett eget projektnummer i redovisningen för att kunna följa alla intäkter och kostnader. Det är även ett krav då EU-medel beviljas. Processledaren är sakattestant och centralt placerad ekonom är beslutsattestant. Divisionschefen skriver under rekvisitioner vad gäller EU-medel. Kommentarer Ett väl dokumenterat projekt med tydliga redovisningar. Då en fortsättning nu diskuteras inom divisionen är det väsentligt att en tydlig projektplan utarbetas med kostnadsberäkningar för att undvika de överskridanden som ovan nämnts. 13

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR:

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: Bilaga 2. Metod RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 2. METOD Bilaga 2 Metod Dokumentstudier Riksrevisionen har gått igenom de bidrag

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT PA1 1 (9) Utvärdering ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT Rötslam Kommuner Industriavfall Org. Material CO 2 Kolsänka SÄNKKREDITE R Biogas anläggning BIONÄRIN G Tillväxt i skog Handel med sänkkredite r INFORMATIO

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus December 2011 David Emanuelsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Resultat av uppföljningen... 4 2 av 7 1. Sammanfattning Under sommaren

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

S A M V E R K A N S A V T A L

S A M V E R K A N S A V T A L Bilaga A S A M V E R K A N S A V T A L 1 Bakgrund Mellan Stockholms läns landsting genom dess kulturnämnd (nedan benämnd SLL), organisationsnummer 232100-0016, med postadress Box 38204, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Bilaga 14KS17-1 Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Sedan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har enats om att samarbeta för utveckling av Bottenvikens skärgård har nedanstående

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Värdig Äldrevård (VÄV 12)

Värdig Äldrevård (VÄV 12) Revisionsrapport Värdig Äldrevård (VÄV 12) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Margareta Larsson Juli 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund 5 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer