Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 13 februari 2013 Närvarande Anne Vadasz Nilsson (ordf.), Tony Rosten, Christina Hjulström (sekr.), Johan Carlsson, Caroline Törnqvist och Roger Husblad samtliga Ei, Bo Lindörn, Oberoende Elhandlare, Stig-Arne Ankner, Konkurrensverket, Anders Richert (ersättare för Kjell Jansson), Svensk Energi, Erik Anderzon, Svenska Elnätsupproret, Hans Åkesson, Energigas Sverige, Leif Wrenkler, Företagarna, Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter, Per Holm, SABO, Annika Johannesson (ersättare för Sonya Trad), Svensk Fjärrvärme, Anders Kjellström, IPSO User Sweden, Jakob Eliasson, Villaägarna, Lars Jacobson (ersättare för Torbjörn Egerhag), Svensk Plastindustriförening, Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät. Ej närvarande Kjell Berndtsson, Riksbyggen, Hans Fredriksson, Lantmännen, Jane Ullman, Konsumentverket, Märtha Dahlberg, PRO, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Per Forsling, Fastighetsägarna, Björn Galant, LRF Roland Jonsson, HSB, 1 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 2 Presentation - Anne Vadasz Nilsson Ei:s nya generaldirektör Anne Vadasz Nilsson presenterade sig själv. 3 Avrapporteringar sedan förra mötet Tony Rosten presenterade de avrapporteringar som EI gjort sedan senaste energimarknadsrådet (se presentation). 4 Kommande avrapporteringar Tony Rosten presenterade de avrapporteringar som EI kommer att göra de kommande månaderna (se presentation). 5 Nya uppdrag och andra förändringar Tony Rosten presenterade de nya uppdrag som Energimarknadsinspektionen fått i regleringsbrevet för EI6003 W-3.0, Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel Org.nr

2 Datum (3) 6 Tema: Koncessioner och nätutbyggnad Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska Kraftnät, inledde temat med att berätta om SvK:s perspektivplan. Utgångspunkten för planen var att SvK fram till 2002 investerade 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad men att denna summa numera tangerades varje år. För att åstadkomma en hanterlig nätutbyggnad skapades därför perspektivplanen som innehåller planer för nätutbyggnad tio år framåt. Syftet för nätutbyggnaden är att bygga bort flaskhalsar och möjliggöra överföring till Sveriges grannländer. Under och efter framförandet kom flera frågor med bäring på vad SvK planerar göra för att bygga bort de skillnader i pris som uppstår mellan de olika prisområdena, främst område tre och fyra. Mikaels svar var att Sydvästlänken, som kommer tas i drift om några år, kommer innebära en väsentlig ökning av överföringskapacitet mellan prisområdena. Caroline Törnqvist, avdelningschef för Ei:s internationella avdelning, redogjorde sedan för infrastrukturfrågor inom EU och särskilt de lagstiftningspaket som ska möjliggöra en ökad utbyggnad av överföringskapacitet. Caroline berättade också om utvecklingen av gemensamma nätkoder inom EU, de tioåriga nätinvesteringsplaner som finns och PCI som ska möjliggöra att en mer snabbare utbyggnad av vissa utvalda infrastrukturprojekt. (Se presentationen för ytterligare information). Roger Husblad, avdelningschef för Ei:s avdelning för tillstånd och prövning berättade sedan utförligt hur Ei hanterar koncessionsansökningar och vilka utvecklingsmöjligheter det finns för att hantera processen mer skyndsamt. 7 Övriga frågor Kristina Färm, som Ei anlitat för att utvärdera rådets verksamhet, redogjorde för hennes slutsatser som lämnats till Ei. Kristina kunde konstatera att det finns stora skillnader mellan rådets medlemmar på vad de har för förväntningar på rådet och dess uppgifter. En slutsats var att rådet som helhet inte fungerade väl. En diskussion följde där flera medlemmar instämde i Kristinas utvärdering som framgår av bifogad presentation. Efter Kristinas presentation bad Tony Rosten alla medlemmar att tänka över vad de anser är en bra form för samarbete med myndigheten. Ett frågeformulär kommer skickas ut för att utröna hur en bra form för samarbete kan fungera. 8 Kommande möten Nästa Energimarknadsråd är planerat att äga rum den 29 maj 2013 kl Rådets medlemmar ombads inkomma med förslag på rådsstudie samt teman för Meddela gärna förslag snarast.

3 Datum (3) Vid protokollet Justeras Christina Hjulström Anne Vadasz Nilsson

4 Energimarknadsråd Stockholm den 13 februari 2013

5 Dagordning 1. Fastställande av dagordning 2. Presentation Anne Vadasz Nilsson 3. Avrapporteringar sedan förra mötet 4. Kommande avrapporteringar 5. Nya uppdrag och andra förändringar 6. Tema: Koncessioner och nätutbyggnad 7. Övriga frågor 8. Kommande möten och teman

6 Avrapporteringar sedan förra mötet Rapport Nya regler för isolerade naturgasnät Rapport Översyn av elnätsföretagens tariffstruktur Statistik om leveranssäkerhet i elnäten 2011 Reviderade föreskrifter Redovisning av nätverksamhet Övervakningsplaner för el- och naturgasföretag

7 Kommande avrapporteringar Rapport med sammanställning av nätföretagens risk och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner (feb 2013) Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering (februari 2013) Rapport om granskningen av gasnätsföretagens intäkter 2011 (mars 2013)

8 Åsa Boholm Kommande avrapporteringar (forts) Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (31 mars 2013) Uppdrag om prisförändringsprövning och likabehandling för fjärrvärmekunder (30 april 2013) Uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el (14 juni 2013)

9 Nya uppdrag och andra förändringar Uppföljning av införandet av elområden (delrapport 9 augusti 2013 och slutrapport 1 april 2014) Uppföljning av timmätningsreformen (delrapport 30 april 2013 och slutrapport 1 mars 2014) Infrastrukturförordningen. Ei ska publicera en procedurhandbok avseende vad som gäller för tillståndsgivning i samband med vissa prioriterade infrastrukturprojekt (1 juli 2013) Sammanfattning av nya nätkoder. Ei ska sammanfatta vad varje ny nätkod innebär.

10 Åsa Boholm Nya uppdrag (forts) Uppföljning av anvisningsavtalen (1 november 2013) Koncessionsbesluts exklusivitet (1 oktober 2013) Fjärrkyla. Ei ska kartlägga marknaden för fjärrkyla och lämna förslag på åtgärder som stärker kundens och konsumentens ställning (30 november 2013) Prissäkringsinstrument. Ei ska jämföra de olika prissäkringsinstrumenten och lista de för- och nackdelar som finns med respektive instrument (30 september 2013) Regelförenkling

11 Tema: Koncessioner och nätutbyggnad Inledning: Mikael Odenberg, SvK Caroline Törnqvist, Ei Roger Husblad, Ei

12 Övriga frågor Kristina Färm - Uppföljning av utvärdering Anders Kjellström Kostnad för FTP-server

13 Kommande möten och teman

14 Energiinfrastruktur inom EU till nytta för EU:s energikonsumenter Caroline Törnqvist Avdelningschef 13 feb 2013

15 Agenda Allmänt om EU:s infrastruktursatsningar inom Energi och varför EU anser att de behövs Relevant för Ei: Nätkoder (nätföreskrifter) Tioåriga nätinvesteringsplaner PCI (Project of Common Interest)

16 Behovet av investeringar inom EU under de kommande åren Ca. 200 miljarder EUR måste investeras i transmission energiinfrastruktur fram till 2020 Ökad investeringstakt med 30 % för gas jämfört med dagens investeringstakt Ökad investeringstakt med 50 % för el jämfört med dagens investeringstakt. Bygga bort flaskhalsar i nätet pga förnybar produktion

17 Vad ska uppnås med EU:s regelverk? Harmoniserade regler för sådan infrastruktur som har gränsöverskridande påverkan Prioritering av gränsöverskridande investeringar tillstånd nätreglering finansiering

18 Vilka är de hinder som ska övervinnas? Att vi har olika regelverk i olika länder som försvårar Förkorta tillståndsprocesserna Ge möjlighet för investeringar som inte nödvändigtvis är kommersiellt lönsamma nätreglering och finansiering (stöd). I vissa gränsöverskridande fall är kostnader och samhällsnyttan ojämnt fördelad mellan medlemsstaterna (mekanismer för att lösa detta).

19 EU:s två paket Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas 2009 tre förordningar och två direktiv Energiinfrastrukturpaketet förordning om riktlinjer för transeuropeisk infrastruktur

20 Tredje inre marknadspaketet Åtgärder för att skapa en inre energimarknad, bl.a. Inrättandet av ACER (gemensam energitillsynsmyndighet) Reglering av gränsöverskridande frågor (handel och tekniska frågor) - nätkoder Stärka tillsynsmyndigheterna Inrättandet av krav på ENTSO-E att upprätta sk. 10 årsplaner för nätinvesteringar

21 Förordning om riktlinjer för transeuropeisk infrastruktur för energi: Regler för att vaska fram projects of common interest (PCI). Regler för PCI Snabbare beslutsprocesser Effektivare nätreglering Finansiellt stöd

22 Processen för PCI vartannat år I infrastrukturförordningen delas EU 27 upp i tolv strategiska, transeuropeiska infrastrukturkorridorer (4 el, 4 gas, 4 övriga) SE ingår tillsammans BEMIP korridoren och North Sea offshore Grid Regionalt arbete välja ut projekt särskild procedur

23 Vilka krav bör uppfyllas för att ett PCI är kvalificerat enligt art 4 i förordningen Projektet bör förbättra den befintliga marknaden i en av de fastställda korridorerna Projektets totala nytta är större än den totala kostnaden Projektet bör vara gränsöverskridande eller ha i alla fall gränsöverskridande effekter Isolering (eller snarare motarbetande av det) Miljöpåverkan (inte längre en kvantitativ viktning på gas sidan)

24 Anmälda projekt Följande projekt som berör Sverige är med: Ekhyddan Nybro Hemsjö, förstärkning pga av Nordbalt LNG terminal, Göteborg Skogssäter-Stenkullen/ Stenungsund, ny växelströmsledning förstärkning västkusten

25 Uppgifter för Ei Nätkoder Tioåriga nätinvesteringsplaner PCI

26 Nätkoncessioner Energimarknadsrådet 13 februari 2013

27 Elnät och nätkoncessioner Elnät är naturliga monopol: Samhällsekonomiskt olönsamt med konkurrerande infrastrukturer Elnät är legala monopol som regleras av nätkoncessioner: Tillstånd att bygga och använda elektrisk starkströmsledning (inte ägande) Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar (undantag i förordning)

28 Nätkoncession för område och linje Nätkoncession för område: ett generellt tillstånd upp till en bestämd spänningsnivå inom ett angivet område Nätkoncession för linje: ett tillstånd som avser en specifik sträcka, spänningsnivå och huvudsakligt tekniskt utförande Nätkoncession ger innehavaren rättigheter och skyldigheter gentemot enskilda och staten

29 Det svenska elnätet Lokalnät (0,4 vanligtvis 20 kv) drivs mestadels med stöd av nätkoncessioner för område Regionnät (20/ kv) och stamnät ( kv) drivs med stöd av nätkoncessioner för linje Ca 300 nätkoncessioner för område (fördelade på ca 160 företag) och ca 3000 nätkoncessioner för linje

30 Förutsättningar för nätkoncession Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt En nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl meddelas för en ledning vars spänning inte överstiger områdeskoncessionens spänning Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet

31 Lämplig anläggning Prop. 1996/97:136 s 122 f: Förhindra samhällsekonomiskt onödiga ledningar av två slag: det finns redan tillräcklig överföringskapacitet syftet med ledningen är endast att ansluta en enskild anläggning till en högre nätnivå I praktiken: Ledningen ska kunna motiveras vad avser behov. Regelverket om nätkoncessioner är uppbyggt för att främja en rationell och miljömässigt lämplig utbyggnad av elnätet med beaktande av en trygg elförsörjning.

32 Koncessionshavarens skyldigheter På skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för produktion och användning På skäliga villkor överföra el för annans räkning och överföringen skall vara av god kvalitet Utföra mätning Tillämpa skäliga, objektiva och icke-diskriminerande nättariffer Rapportera uppgifter till nätmyndigheten

33 Nätkoncessioner för linje Ca 90 ärenden avseende nybyggnation per år Stamnätet Vindkraftsutbyggnad Allmän nätförstärkning Målsättning: klara nya ärenden inom sex månader Förlängningar: ca 75 ärenden per år, försvinner troligtvis till stor del med ny lagstiftning 1 juni 2013 Ca 500 ärenden avseende förlängning i balans

34 Koncessionsprocessen Projektering Samråd Ansökan Remittering Kommunicering Beslut (Regeringsprövning) Laga kraft Byggnation och driftsättning 9

35 Ei:s handläggning Registrering Granskning kompletteringar? Remiss till berörda (identifierade intressen) Sammanställning av remissvar Kommunicering med sökanden Förslag till beslut bereds Beslut Laga kraft efter 3 veckor eller överklagas

36 Ansökan om koncession för ny linje Formell ansökan Överföringsbehov Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Alternativa ledningssträckningar Samrådsredogörelse Beslut från LSt enl. 6 kap. 4 miljöbalken betydande miljöpåverkan Bestyrkt förteckning över samt överenskommelser med markägare Registreringsbevis för bolaget samt beskrivning av organisation Nya nätföretag 2 kap. ellagen, 5-6 elförordningen samt Ei:s handbok

37 Utvecklingsarbete Ny koncessionslagstiftning 1 juni 2013 Effektivare rutiner och nytt handläggarstöd Remisshandlingar på webben alla ser allt enkelt Samhällsekonomiska analyser när och vem? Planerad översyn hur kan lagstiftningen förbättras?

38 Undersökningskonsult Kristina Färm

39 Energimarknadsrådet skall öka insynen I myndighetens arbete och ge Ei uppslag till framtida tillsynsinsatser. (Enligt hemsida) Rådets medlemmar företräder sina respektive organisationer. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan dessa intressenter och inspektionens ledning. (Enligt dokument) Bildades Bild 2

40 Rådets samtliga medlemmar (20 st) har telefonintervjuvats under perioden 20 december 2012 till 24 januari Rapporten består av denna presentation. Bild 3

41 Å ena sidan: För mycket kundfokus För hög teknisk nivå Fungerar mycket bra Får ut mycket av mötena Rådet behövs Representerar hel bransch Vill aktivt deltaga under Ei s planeringsstadier Bra nätverk och mötesplats Bra sammansättning Å andra sidan : För lite kundfokus För låg debattnivå Fungerar ganska dåligt Får inte ut något Bortkastad tid att deltaga Driver egna frågor Är nöjd med att få information Behöver endast närvara för att bevaka frågorna För spretigt deltagande Bild 4

42 Olika och oklara förväntningar på rådets uppgift Deltagare har ingen tydlig bild hur myndighetsutövning går till, eller hur ett myndighetsuppdrag ser ut Många i rådet är passiva ev. beroende på kunskapsunderläge och bristande vana Spridd sammansättning med alltför olika kunskapsnivåer inom energiområdet Det är svårt att få en gemensam plattform för diskussioner Deltagarantalet bör begränsas Bild 5

43 Tydliggöra Ei s mandat i samhället Se över och tydliggöra rådets roll Var noggrann vid val av representanter till rådet Definiera ömsesidiga krav och förväntningar Titta på hur andra myndigheter hanterat motsvarande frågor Ombilda till rent konsumentråd Ta in rådets kompetens i Ei s arbetsflöde Satsa på fördjupningsteman Bild 6

44 Bild 7

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 EI6003 W-3.0, 2010-11-30 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2012-09-19 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 Närvarande Ej närvarande Yvonne Fredriksson (ordf.), Tony Rosten och

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009

EI R2010:12. Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 EI R2010:12 Sveriges el- och naturgasmarknad 2009 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:12 Författare:

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer