PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Biosalongen i Nya Kulturhuset, Centralvägen 9 Tisdagen den 12 april 2005, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt bifogad röstlängd Protokollet delges: Närvarande: Tomas Tungel Neptunigränd 34 ordförande Barry Wilhelmsson Merkurigränd 22 vice ordförande Gunilla Hellenius Neptunigränd 71 ordinarie Fredy Duran Neptuingränd 12 ordinarie Sören Blomqvist Neptunigränd 9 ordinarie,ny Rose-Marie Danielson Neptunigränd 55 suppleant Daniel Hedenström Merkurigränd 2 suppleant Ulrika Öberg Neptunigränd 60 suppleant, ny Gunila Engervall Tellusgränd 16 ordinarie, fd valberedning, ny Frånvarande: Mikael Liljevret Neptunigränd 65 suppleant, ny Eva Michal Neptunigränd 13 valberedning, fd Annika Andersson Neptunigränd 27 valberedning, fd Anders Berkelund Tellusgränd 9 föreningsrevisor Petter Brolin ekonomisk förvaltare Anita Deurell Revaco auktoriserad revisor Protokollet kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Bilagor till detta protokoll: - OH-material från stämman - Röstlängd 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Gunila Engervall och Rose-Marie Danielsson, medlemmar i styrelsen, upprättade röstlängd över närvarande medlemmar och inlämnade fullmakter. Styrelsens vice ordförande, Barry Wilhelmsson, hälsade alla välkomna och presenterade de sittande vid podiet. Tomas Tungel, ordförande, meddelade Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 1(7)

2 därpå närvaron. Det fanns 32 stycken röstberättigade på stämman (av 156 hushåll) varav 3 genom fullmakt. Se bifogade röstlängd. 2. Val av ordförande för stämman Styrelsens vice ordförande, Barry Wilhelmsson, utsågs till ordförande för stämman. 3. Val av protokollförande Styrelsens ordförande, Tomas Tungel, valdes till protokollförande. 4. Val av justeringsmän Till justeringsmän tillika rösträknare valdes: Ann-Sofie Abrahamsson, Neptunigränd 2 Gun Larsson, Neptunigränd Fråga om kallelse behörigen skett Barry Wilhelmsson rapporterade att kallelse delats ut den mars och att stämman även anslagits på anslagstavlor och i föreningstidningen. Det konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning I vanlig ordning föredrogs styrelsens årsberättelse på kort form av Barry Wilhelmsson. Stämman hade inga frågor. Årsberättelsen godkändes. 7. Föredragning av resultat- och balansräkning Styrelsesuppleant Daniel Hedenström redovisade resultat- och balansräkning. Stämman hade en fråga gällande föreningens fordringar föreningens ekonomiska förvaltare under 2004, Iréne Lander, var ej närvarande på stämman och styrelsen kunde därmed ej svara på frågan med säkerhet. 8. Revisorernas berättelse Daniel Hedenström läste upp revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Barry Wilhelmsson frågade stämman om 2004 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 2(7)

3 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enighet med revisorernas förslag. 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämman beslöt att årets resultat om kronor, jämte balanserade vinstmedel om kronor, tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. 12. Budget för år 2005, långtidskalkyl Styrelsens ordförande, Tomas Tungel, föredrog budgeten för Likaså presenterades aktuella hyror, andelstal, procentuell intäktsfördelning och föreningens lån. Tomas Tungel redogjorde i korta drag den aktuella långtidskalkylen. Styrelsen ser fortsatta möjligheter både till att låta årsavgiften förbli oförändrad ett antal år framöver. Stämman gjorde en halvtimmes avbrott för macka och dryck. 13. Behandling av motioner Inga motioner hade inkommit till stämman. 14. Arvoden till styrelse och revisorer Tomas Tungel redogjorde för aktuella styrelsearvoden (röstades igenom 2003). Arvodet för år 2004 har varit: Ordförande :- Sekreterare 9 500:- Ordinarie ledamot 9 000:- Suppleanter 700:- per möte, dock högst 7 000:- per år Föreningens revisor 1 500:- Styrelsen önskade inte ändra några arvoden för år Stämman godkände enhälligt styrelsens arvode. Tomas Tungel berättade att föreningens auktoriserade revisor är Anita Deurell, Revaco Revision AB. Revaco utför revisionsarbete för föreningen på löpande räkning. 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter valberedningens förslag Stämman 2004 utsåg Eva Michal och Annika Andersson till valberedning. Ingen ur valberedningen kunde närvara på stämman. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 3(7)

4 Barry Wilhelmsson redogjorde valberedningens förslag på styrelse för perioden 05/06: Ordinarie Gunilla Hellenius År 1 av 2 (omval) Sören Blomqvist År 1 av 2 (nyval) Suppleanter Rose-Marie Danielson År 1 av 1 (nyval) Daniel Hedenström År 1 av 1 (nyval) Ulrika Öberg År 1 av 1 (nyval) Mikael Liljevret År 1 av 1 (nyval) Oförändrade styrelseposter: Ordförande Tomas Tungel År 2 av 2 Ordinarie Barry Wilhelmsson År 2 av 2 Fredy Duran År 2 av 2 Valberedningens förslag godkändes enhälligt av stämman. 16. Val av auktoriserad revisor och föreningsrevisor Till auktoriserad revisor utsågs nuvarande, Anita Deurell, Revaco Revision AB. Till föreningsrevisor utsåg stämman Anders Berkelund. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse en föreningsrevisorsuppleant. 17. Val av valberedning Avgående styrelsemedlem Gunila Engervall åtog sig uppdraget att agera valberedning under perioden 05/06. Det gick inte att utse två stycken. 18. Nya ordningsregler Barry Wilhelmsson och Tomas Tungel redovisade i korthet de ändringar styrelsen gjort i befintliga ordningsregler, som delades ut tillsammans med stämmokallelsen. Stämman hade inga kommentarer, och ordningsreglerna godkändes. 19. Övriga ärenden Inbrottsförebyggande åtgärder En medlem undrade om styrelsen tänkt igenom om man inte borde genomföra en enklare form av inbrottsförebyggande åtgärder i bostadsrätterna. Styrelsen berättade att man beslutat att inte genomföra detta, då en överslagsräkning efter priser från ett företag, pekat på en totalkostnad på cirka 150 tusen kronor. Styrelsen hade därefter genom tidningen rekommenderat ett antal åtgärder medlemmen kan göra. Några medlemmar ansåg att styrelsen skulle ta in pris från annat företag. Andra ansåg att det fortfarande kunde åligga medlemmarna att göra åtgärder själva. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 4(7)

5 Styrelsen gör en ny prisförfrågan hos annat företag. Friköp En medlem berättade att han räknat på om medlemmarna kunde köpa loss sina bostadsrätter. Medlemmen menade att de boende kunde tjäna mycket pengar på detta med avseende på lägre boendekostnader och högre värde på bostaden. Styrelsen berättade att en annan medlem tagit upp detta i brev till styrelsen, men att styrelsen då resonerat att det inte var intressant de som valt bostadsrätt som boendeform har säkert gjort det av en anledning (ansvar, kostnader med mera), föreningen kan inte omvandla flerbostadshusdelen och processen är komplex. Om en medlem önskar att styrelsen genomför en större utredning om detta och kopplar in jurister eller andra kunniga i området, bör sådan förfrågan komma in som motion till nästa stämma. Avtackning av avgående funktionärer Styrelseledamot Gunilla Hellenius passade på att tacka Gunila Engervall med en blomma för hennes engagemang i styrelsen. Styrelsen berättade vidare att Iréne Lander avgått som ekonomisk förvaltare vid årsskiftet. Hon kunde tyvärr ej närvara på stämman, och kommer därmed bli avtackad vid separat tillfälle. Barry Wilhelsson berättade vidare att tillträdande ekonomisk förvaltare är Petter Brolin. Likaså har föreningens fastighetsskötare, Almer Olofsson, avgått men kunde ej heller närvara på stämman. Ny fastighetsskötare Barry Wilhelmsson berättade att styrelsen tecknat avtal med ny fastighetsskötare den 11 april. Njursta Sanering tar över Almer Olofssons tidigare ansvarsområden, förutom de uppgifter de tidigare anlitats för av föreningen. Information om nytt felanmälansnummer distribueras efter stämman. Städdagen Barry Wilhelmsson informerade om att vårens städdag infaller lördagen den 23 april. Tomas Tungel påpekade att det vore bra om man kunde hjälpas åt att kratta tillbaka undanplogat grus från gräsmattorna före städdagen, för att man lättare skulle kunna bedöma hur mycket nytt grus som behöver beställas och dessutom minska arbetet på städdagen. Uppgradering av KabelTV-nätet Tomas Tungel informerade om att ComHem offererat uppgradering av föreningens kabeltv-nät. Uppgraderingen innebär att nätets förstärkare byts ut till dubbelriktade och att uttagen i bostadsrätterna byts ut, till multimediajack, för att kunna erbjuda de boende möjlighet till anslutning till bredband och IP-telefoni. Som bonus Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 5(7)

6 kommer TV4+ bli tillgängligt för de boende. Föreningen binder sig till ComHem som leverantör i 3 år framåt. Föreningens befintliga serviceavtal skulle gå in i det nya avtalet. Månadsavgiften skulle bli 75 kronor inklusive moms, en förändring gentemot befintlig avgift som innebär att föreningen inte kommer att behöva justera kabeltv-avgiften som tas ut från medlemmarna. Stämman tyckte att styrelsen skulle gå vidare med att teckna avtal med ComHem om uppgradering. Hantering av nycklar till bostadsrätter Tomas Tungel berättade att det ofta är svårt för föreningen eller serviceföretag att få tillgång till bostadsrätterna för enskilda ärenden eller större arbeten. Därför funderar styrelsen på att installera dörrnyckeltub på dörrarna till bostadsrätterna, såvida inte kostnaden blir för stor. Skiljeväggar på baksidan Barry Wilhelmsson infomerade om arbetet med utbyte av skiljeplanken, som inleddes hösten Skicket på vindskydden har snabbt försämrats sedan områdets anläggande på grund av virkes- och färgval. Vindskydden kommer att bytas ut av VäsbyHem i ett antal etapper. Man kommer att byta hela vindskydd, i prioriterad ordning efter vindskyddets skick. Gårdarna närmst Edssjön blir de första. Barry påpekade dessutom att byte av de vindskydd som använts för förankring av utetak eller verandaräcke innebär extrakostnader som troligen kommer att belasta berörda medlemmar. Skyddsrumsbesiktning En medlem frågade vad som ingick i kostnaderna för skyddsrumsbesiktningen, som utfördes Styrelsen berättade att det omfattande besiktning, inventering, friläggning av dörrar för inspektion samt påfyllning av material. Kompostbehållare Barry Wilhelmsson berättade att föreningens kompostbehållare inte verkar användas längre och att alla behållare därför stängs och därefter slumpas bort. Stämman hade inga invändningar. Förråd för gräsklippare En medlem påpekade att låset till det nya förrådet är undermåligt. Barry Wilhelmsson berättade att förrådet kommer att färdigmålas till städdagen, förses med plåttak och troligen bättre låsbeslag också. Utfarter och trafik Några medlemmar påpekade att dungen intill Neptunigränds utfart skymmer sikten och är farlig. Likaså är utfarten illa planerad med avseende på korsande gångbana. Styrelsen berättade att man tidigare bett kommunen göra något åt dungen men att det då var omöjligt. Styrelsen åtog sig att ta kontakt med kommunen igen. En medlem föreslog att Neptunigränds utfart skulle kunna läggas om till samma utfart som för ICA Meny och TNT. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 6(7)

7 Vidare påpekade medlemmar att det fortfarande är problem med trafiken utanför området på Älvsundavägen det är fortfarande många lastbilar och fortkörare. Styrelsen undersöker föreningens möjligheter. En medlem ifrågasatte varför stenbumlingarna på parkeringarna var vitmålade. Det är många bilar som kör in i stenarna. Stenarna skulle kunna målas i annan färg och kanske flyttas in lite. Styrelsen föreslog att man tittar på detta på städdagen. TNT byggnation En medlem undrade om det blir någon förlängning av Ladbrovägen till Saturnusvägen. Styrelsen berättade att det inte var troligt, eftersom TNT har reserverat område mot järnvägen för en möjlig framtida expansion. Styrelsen informerade vidare om att föreningen kommer att sitta med i möte med TNT och kommunen när bygget färdigställes och då kommer diskutera om bullervallsplanket, som skulle kunna behöva förstärkas och förlängas. Upplands Väsby, den Sekreterare: Tomas Tungel, NG34 Justeras: Ann-Sofie Abrahamsson, NG2 Gun Larsson, NG28 Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, Sida 7(7)

PRÄSTHAGEN INFORMATION

PRÄSTHAGEN INFORMATION Prästhagen Information utges av och för BRF Prästhagen i Upplands Väsby. Prästhagens internet-hemsida finner du på adressen www.brf-prasthagen.se PRÄSTHAGEN INFORMATION Nummer 39, juni 2006 Det är många

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet

GÅSHAGA PIRAR 4 ett stenkast från havet GÅSHAGA PIRAR 4 Kallelse till årsstämma i Brf Gåshaga Pirar 4 Kl 19.30 onsdagen den 21 maj 2014 Foto: Staffan Wennberg Innehåll * Kallelse * Dagordning * Valberedningens förslag bakgrund styrelseledamöter

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING

SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL SKINTEBODALENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2006-05-18 Utskriftsdatum 2006-05-21 1. Stämmans öppnande Roger Lindström presenterade styrelsen och de inbjudna

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer